Skip to main content

Full text of "[Thoukydidou tou Olorou, Peri tou Peloponnesiakou polemou biblia okto] = Thucydidis Olori filii, De Bello Peloponnesiaco libri octo. Idem Latinè, ex interpretatione Laurentii Vallæ, ab Henrico Stephano nuper recognita, quam Aemilius Portus, Francisci Porti Cretensis F. paternos commentarios accuratè sequutus, ab infinita grauissimorum errorum multitudine nouissimè repurgauit, magnaq[ue] diligentia passim expolitam innouauit"

See other formats


^- 
.r V / IN THE CUSTODY OF TME 

B05TON FUBLIC LIBRARY. 
SHELF N? 

* X\.3 m — 
'tt«tM*MMVti?MWAA^^ -.jW^<J'!i*A^t-.:,wM,V>'\»;^m"' •ti '■■'ftr . 


OT K T A I A OT 

TOY OAOPOY> nEPI T OY n E- 

AOnONNHSlAKOY nOAE- 

USV BlfeAfCt 0)(.TZi). 

THVCYDIDIS 

OLORI FILIL DE BELLO 

PELOPONNESIACO LI- 

B R I O C T O. 

lidemLatine, exinterpretationc Lavrentii Vall^, ab 

Henrico Ste phan o nuper 

recognita, 

• 

Qjf^am ^milim Vortus^FrancifciForti (retenfis F.paternos commen" 

tartosaccurate fiquutus i ab mfnitagramfimorum errorummultitU' 

dinenoutfime repurgauit , magnaoj^diligentia pajhm 

expolitam mnouamt. 

IN HAC POSTREMA EDITIONE QJID PRvE- 
terea pr^efletur, fequens paginadocet. 
^^StSk^mliJimk^^ 
£ ^ FRANCOFVRTI, 

Apud heredes Andrex Wecheli, 

Claudium Marnium , & loan. Aubrium. 
M. D. XCIV. 

(um Priuilegio S. fkfare^ iMaiefiatis adfexennium. K -o ^ /. 3 

In hac poftrema edicione , qu;:E c;Eteris om nibus fuperioribus editionibus eft: 
]oncre prcxUantior^prarteripram Latinam interpretationem ab J£. P.Fr.P, 
Cr. F.optima fide recognicam,& pallim innouatam,ac expolitam, hxc ec- 
iam le6loribus, hiftoriarum ftudiofis, pr^ftantur, ac exhibentur: 

ThucydidisvitaaMarccIhnodercripta,&abiraaco Cafaubonocorreda, & 
primum Latinitate donata, nunc verb ab A.. P. Fr. P. Cr. F. accurate reco- 
cnica, & noua intcrpretatione mulcis in locis illuftrata. 

Item FrancifciPortiCretenfisinodloThucydidishbros perpetuicommen- 
tarij cum fingulorumlibrorum breuibus argumentis. 

Itcm eiuldem Fr. P. Cr.vtiliihma llnguIarumThucydidis concionum cum 
artiftcio rhetorico argumenta ,ab omnibus licerarum amatoribus iam pri- 
dem vehementerexpetita, & nunc primum in lucem emifla. 

ItemvE. P. Fr. P. Cr. F.annotationesin obfcurinimos quofqueThucydidis 
locos Grarccfcriptir, quibusnonrarbGrxcafchohacorriguntur. 

HisadiedacoriusThucydidecE hirtorixChronologia aD. Chycra:o{cripta, 
& eiufdem in finciulos Thucydidis Iibros breuiflima argumenta. Ad ha:c 
&Iobi Veratijinhngulasconcionesargumentainfuperioreeditioneiam 
promulgataacceflerunt. 

Cumduobus ampliflmiislndicibus, quorumalter, quieftLatinus, restan- 
tum , alter verb , qui eft Grxcus, verba , phrafesq- tam in ipfo Thucydide, 
quam eius Gra^cis, Latinisque commentariis obferuatudignascomple- 
6I:itur. SVMMA PrIVILEGII. 

S. Ci€SAREyE MaicJlatisPriutkgiocautumefl AndrexWecheliheredibiu, Claudio Afarnio , ^ loatim 
eyiuhrto,neejuiiThucydidu Olort F.dehelloPelofonnejiacohbrosotio Gr&ce,^ Latfne ex imerfretatione 
Laurenti) ValU ab t^mtlio Porto Franc. F. accurate reptirgatos , ^pajjlm e.xpciitos, cumperpetuis Fran- 
ctfct Porti p.fut Commentariis, Annotationtbtts, ^ Indtcibus illuflratos.perfex annorum fjattum,a prtmA 
edittonisdtecomputdndum , tntrafin&ficri Remant Impertj , regnorumj^ (£ domimorum Citfare& Maie- 
flati heredtartorum . eodem aut dtuerfo charaRereformave, recudere, aut alto recudendum dare , velali- 
btexprefum tmportare, vcndere , dijlrahere ,aperteveloccHlt'e , abfcjueJupradtElorumWecheltheredum 
voluntate ac ccnfenft-ipr^fumat. Ouifecnsfecerit, isnonfolttm lihristmpreffis,fed ettam decem auripuri 
marchisflne vlla vcnta mulciahttur ; vt latius declaratum eft in dtplomate Cefareo , dato f^tenns dte vige- 
fimaqHtntamenfis Mat),anno m. d. l x x x i i. 

Rndolphiis. 

^o.Baptiflayffeher. AdmandatumS. Cxf. 
Maieftacis proprium. 7*. Ohirnburger. 
'.i |,X.:|.;:\LS T R I S S I M O. P O- 

-:,AvT E N T I S S- A T Q_V E C L E- 

^ .MENTISS- PRJNCIPI. 

FRIDERICO IIII DEI G R A. 

^\^^t C O M I T I P A L, "^ 

RHENI^ VTR. BAVARIAE 

D V C K " S A C R I R O M- I M P. ' D A P I- F E R O S V P R E M O, 

L E C T O R r S £ P T E M V I R O. 

CIPI SYO CL E ME N TIS SIM O, 

S. P. D, 

P. QLF- 

o. P R I N- 
M N E s ,tjiuosdimnAMaiefiatisfauor (JUuflrif, 
atque Clementifi. Princeps) m fummo dignita- 
tis gradu collocauit , ac ampltj^imis honoribm, 
^ ^tagijlratibptsornauit , nonfilum armis in- 
jirudos -.fidctiam legihns armatos, earumcLpe- 
rttia munitosejfe decetj vt belli,pacifque tempore 
populos, acgentes a ccelefti '^egiefibtcommifiaSy 
reBeguhernent, ^fanBum imperiumineas ex^ 
erceant. Ex honis enim legibtfS^quA diligenter ab 
omnihus ohferuantur,^exfirmisarmorumpr&fidiiscommunem totius 
Retpub. falutempendere confiat. Legum^vero cufiodes , ir^erpretes^ac 
miniftrijfunt ipft Ciuitatum zM^oderatores > quinjenerandis Sapien- 
ti&donis diuinitpts decorati i fic aliosregunt > 'Utjpfiprimilegibtisala- 
criterohtemperent, ^c&terosadeandem obedientiam exemplofuo com-> 
peHani. Idcirco Qaudtanm ad Honori^me^^gufium^tertipim (jonfU' 
lem,pr&clarefcrihit, ,- ■. ' 

Jncommuneiubesfic|uidjCenresquetenendum, 
Primusiuffafubi: tun cobferuantioriEqui 
Fit populus, necferrenegatjquumvideritipfum 
Audorem parere fibi. Componiturorbis E P I S T O L A 

Re^isadexemplurntnccficinflederefenfus 
Humanos edida valenc , quam vita Regentis. 
MobilemutaturfcmpercumPrinctpevulgUs. 

^jiifquis igitur hominihHS (ua dttionifuhieBis , legitime , diuquc cupit 
tmperarejegum acerrimmpropugnatoreJfedehetyVteas religiosecujio- 
di£Vt yobferuet 3 ipfarum mentem altis prudenterinterpreteturjproho- 
rum inr^Qcentiam 'viriltter tueatury calumniaSi acintquafacinorafe- 
fmhpleSkity Hfirtutihpt^ maximapr&mta , njittis dedectis, infamidm, (^ 
pcenasillts dtgnaAproponM:puhlicis commodis non mint4S,quamprtua^ 
tis con(ulatfiudeat,tnferHiat:pacem domiforifif^ colat. Sundem etiam 
heUicis rehtts ciaru cjfc cportet» njtficjuispertnexpiehiiempiurishiahen- 
dixuptdit^tem , ^^amhitionem , ipftheilum tninlium inftrat ycum iirjie 
propuif&typerfecjuaturyheilo^prematydonectilit^audaciamyactemeri-' 
tzitem contundaty^pofihact^um in officio contineat.^lutn etiamyfitnt 
hocfiagitetfinecefttascogat,reiciueJeiicitergerendAOccafioJeip(tfimtd 
offeratysafn confe(itm arripiat,ex manibns elahinepattatur,ho(iem pro 
confiiiis ,pro conatiha^Sypro maiefictis njictJcatHr,atque deheUet.Stc enim 
infignem 'viBoriam ah eo reportahtt , cjuafht pojierifiq^ dectis immorta* 
lecomparahtt , (^imperij (inihpt-jionge, iatec^propagatis,pri(iinatran- 
qmilttutem , atcj^fecurttutem. tn Remp.reducet, impoiiutumpietutis ctd-^ 
tum in eafiahiitet, acdtuinarum, humanart^mq^rerum fctentixdchtfos 
honores magntfice per(oluet. HAc(unt munia qu<x, M.agt(iratiis puliicA 
Jaiutis ftudtofiosfiujiinere conuenit, fi Patrt<z Patresture 'vocart 'voiunt. 
Ha (unt artes,quas exceifis animis pr£.ditt Principes mira ctrm volu^ 
ptute mtditzintur 3^^ in quihtis excoiendis omnem ingenij 'vim afiidue 
con(umunt. Sedh&c ^eipuhifiapienteradmtnt(irand& notitiaprimiim 
qutdem ex iilo honori/, omniumpcrennifonte puris preciht^s eli hauricn-' 
da: deinde njero 'vigiitis,ac iahorthits confiiruanda^njsuqHe iongo confir- 
manda. ^luoniam autem ijiuendi curricuium nohis a natura datiim 
hreui(iimo temporis((atio confici(oiet , quonium etiam arttum dificipii* 
na, qiuperttispopuiorum IK^eStorihpts efi necejfaria, muitis annis tndi- 
get,nec om?7es omniaprA(lare po(funt,aduerJt4S incommoda, quthu^hu- 
rnanum genus ohnoxium ^)idemm ,prs,(tantifitmum HtfioriAfiuhfidtum 
de cceio dcmijf^m habemtu. Jn huitis amoenifiimis hortis quiuis , 'vttn 
quodam %Jnmerfit^tis Theatro ,quicqmd poft hominum memoriamt 
ad no(irum "vfique fecuium , in quatuor mundi partihtis diHum ,fia-^ 
Bumque fitiit ,quod fiitmemoratu, ieBuque dignum, idfinemagnis im^ 
penfiis, finepertcuioyfine metu,fine molejiia, coram audtre,palam intuc* 
rii^itberecontempiaripotesl. Hicnuiltis amhitionitnuiltis ajfentatto- 
ni , nuilt4sfiuperhi& , nuilta auariti& ioctts datur. Htc nuila contumeiia, 
nuiiafraus ,nuiia vis ,nuiium odtum(^eCkitorthiis e^formidandum. 

(Slui D E D I C A T O R' I A. 

§lm€tmBarum Atatumyac rerum iniis geftarum feriefn , ^ijeritati^ 
lu.cem Jpefkire y tjm [peBaculorum iucundttate frut dejiderant, hucfi- 
denter 'veniant. Omntbus tntm , <;jui nonpmulato cogmtionii , ac 'Vtr^ 
iutis amore fiagrant , adjacroA HiJiortniJedeSi ^ ad tpfius myfieria^ 
iiies,nodefcjue ither adttus patef. Jmo tuntam in Htfioria benignita' 
temy atque magmjicenttam expertmury -vt 'vltronosipfai?landtftmii 
■*vocti)tiiad Juas opesgratuitopartictpandas inuttet. Sed 'vospr&cipti€i 
qutfceptra iqut diademata tqut corouM gefiatis yqut fflendjdarum w- 
jttumornamentofulgentes , tnfuhltmthtfiittAfoitofedctis » ojiwvit&y ne- 
'■ctjquepotejiatem tn populos ioabetts, 'vost tnquam , h&cappcllat, (^fua- 
rum dmittarum thefauros vobis pr&cipue Idrgin gefttt. H&c omnem 
fuamfdcm , omnem feduiitatem , omnemquefapientiam vobis pollice^ 
tur,ofiert , ac mintjirat. Hac inpri^,atisy bu inpubiicis confuitationi^ 
biis, tudtctlsque continent cr i interdiu tno^iuque vobis adejfenonrecti^ 
fk^i hs.c falutaria confita 'vobisfdeiiterfuppedttarenongrauaturi hAC 
^efirapatrnnonta,dominati4^,turaiVedtgaiia,<vires,autorttatem3^ 
dtgnttatis filendorem tuetur,aMget,conJeruat. Hix,c,quottes vefram tn 
1{^epub.regendafan6iimoniam,^fapientiamantmadiiertit,vehemen'^ 
terUtatur,€.xultat,^triHmphat, ^maiores honores,digmtates, opes, 
iatidJjque votis decerntt. ^j^idtgttur vobis ^ gioriojius , ^vtiiitis 
accidat; quamftaiem vefirt Trina^attis foctam vobi-sadrungatisy 
eamquefemper tnfinu ,JemperinpeBore,femperin intimis animt recef^ 
jibpisrefidentcfnfoucatis, necavGbts veiminimum recedere permitta- 
ttsl O feitces iiios,qui domi taics morum, acvtta maffifiros omnibtiS 
Japtenti&munertbtis^ffiuentes , habent, quibmredic 772ontntibt4s aures 
attentaspr^bent , ^ quorumimperatanequaqumn tnuittfaciunt! O 
fortimatus cimtates, qu& taltum Dominorum tmperioparent ! Qj^am-^ 
uts autem tam apud Latinos , quam apud Cfr&cos muitt repertanturi 
qui foicnnes Hiftori&ceremonta^integerrimecurartnt ,eitifq^facrispiu' 
rtmoiorbisterrarum riationesinittartnt , f^ tpfbrum arcana dtfipuiif 
dtfcendt cuptdtsaperte patefecertnt , aceostn omntum Hiftori& commo- 
dorum,atque dtiiciarum partem vocarint,omnes tamen, qui doBrina^ 
finoq^ iudicioftorent, Thucydtdem , vt eximium horumfacrorum An-^ 
tifiitem,Jufj)iciiint ,^ad7ntrantur, eiquefiajjjonte, communiquecon^ 
fenfuprimas deferre , paimamque darenon dubitant. IJcriim quia nofi 
mdoBis : atdodtsfcrtbtt > nonhumtiem : fedexceifam , ^fipetragicam 
dicendiformam affeciat, acobfcuritatem confuitofedart videtur, id^ 
eoque vuigtts afuorum iibrorum ieBionedeterret. J^unc enim paucos 
inuenias , quitantostnitngUAGrAC&ftudiisprogreJfusfecerint, vtin 
grandiioquentiam 3 ^occuitos Thucjdidis fenjns penetrare vaieant, 
Gfmpropter hasdiffcuitates» latinam ^vei gaHtcaminterpretationem E P I S T O L A 

ha£tenm ah aliis 'vulgatamfecjm coguntur, hoc, quodame dicituir^ije' 
rum ejfe compermnt. Qjuamobrem mgrattam eorum, quigrAcarum li^ 
terarum , ^etuflatis , ^ rerum a noflra memoria remotarum defiderio 
tenentur, quiq^fapientiamfuarum aBionum moderatricem auide quA' 
runt i 'vt adfeltcemfinemjOpttmi Du^oris duBujfua confdia perdu^ 
cant, egofupremi numinis auxiltofretusypatrisq^ mei commentarios ac- 
curate fequutids 3 hunc hijioricum latine/ic ^uertii "Vt omnes leStores ex 
hac noutfima ^erfione maxim/tm cum ^tilitate voluptatem pofihae 
percepturos credam. aMultif autemde caufs(flluflrif.atq^Clementif, 
^rinceps)huiiismeiZ ^erfionis , atque notarumpartimgrnice , partim 
lattne in huncautoremamefcriptarum,^^paternorum commentario- 
rumlahores T- Q dedicandos effetudtcaui:fed, 'vt CAterasfilentioprA^ 
teream y pr&cipuas affi.ram. Omnis hifloria : fedinprtmis ThucjdideA 
traofattonemi^^fr-equentemeitismeditationem T. Qgratipmam ejfe 
confido. §lmdde Itteris , ^ltterarum DoBorihtisfentias, quantum /7- 
lishonoren^ haheas, qutht4>sprAmtis tllorum^virtutemornes , celeberri^ 
ma HejdeWergenpsAcademia cunBisteflaturiquamperpetuistUA he- 
neficenti^ rtuis trrtga^s, (^quotidteJflendoristuiradiistlluftraSihorum- 
que temperattfimo calorefoues, crefcentis incrementa Utis oculis affi' 
cis, 'vniuerfam hsroicetutaris, omnihusquegentihtishucdifcendicau- 
fa^ventre cupienttb:i^ tutifimam prinfias. Inhuiusfidem , (^ clientelam 
egoquoque, T. C.permijfu, ^ tndulgentiainuper afaptentifimis Aca-- 
demiA NLoderatorihiis humantfimecumtotafamiltafuireceptus, 'vt 
meorum in Medica Facultate iampridem cceptorum fiudiorum cur- 
fum, Deofauente,pr&flantifitmQs 'Do^oresaudiens, exanimifinten- 
tiaconficerem. Gluistgitur adeo harharus, quisadeo mentecaptasfue- 
rit, quimeum confiltum, ^ gratam acceptorum heneficiorummemo- 
riam audeat damnare? 'VitamprofeBo mihi peracerbamfore puta- 
rem , ntfl (quodfolum abaffli^izfortunA 'viris ClementifitmmPrinceps 
"expeClarepote^i) 'verhis honortficenttfitmis ,pro heneficiis in Portum 
opportune coUatis , T. Q.maximas gratias agerem, ^ immortalesha- 
herem^meAque 'voluntatis candorem , ^ conflantiamfiriptis manda- 
rem, qu&fubtUuflrtfiimo Clementifitmt Principis nomine in lucemprod- 
trent. Hoc igitur perexiguummeA erga T. Q. ohferuantiApigntiS , ac 
monumentum (JUuflrifi. atq^ Clementt^. Princeps) eadem 'vulttisfire- 
nttutenuncacctpere dtgnerts, qua nofirasMufas, latinoquidem,grA- 
coque more cultas :fedprA grauifiimo diuturnAperegrinationisfaftidio 
male comptus ,FranckentuUtnonitu pridemprofingulari T. Q.clemen- 
tia 3 prAfins prAfentes accepifti. Nthtlenim in hoc inBabili rerum mea- 
rumflatu, nihtlin hoc fAuoproceUarum mari, quodinfirmifiimamP or^ 
ttfcapham a tranqutllo, tutoqueportu crudeltter arcere conatur, quic- 

quam DEDICATORIA. 

quam optahilms mihi contingat 3 cjnamfimcorum , patcrnortimque la- 
borumhosjruSim T. C.noningratosejfccognofcam. Qjiotiesme, mu- 
neriscLi quodtanto Principinuncojfertur, exilttatem perpendo , cordu- 
bitattonemicat 3 mens ingenuo pudore fiuBuat 3 etquenullum Ut£ Ipei 
lumcnaffulget. Qj^ottes^vero Thticydtdem^^hifortAiquamaccura- 
tifme compofuit ybonitatem , ^ excellentta-mintueor , quoties etiam 
heroicam ClementtfimiPrinctpis magnanimtmtemcontemplor , tunc 
. omni diffidentia» metuque procul amandato , [pem optimam concipio, 
iamque iioti composfaSttis , amplamquexs^^-^^^ dJ_^j£j,gioc4,xj/j.eAa)Sicii mate- 
riamnaBpn vtdeor. Quare T)eum Opt. a^ax. (Jlluflrtf.atque Cle- 
menttf^.Princeps) orahofuppliciter, 'vt T. C. inutolatai fan£laque pa- 
cemunit^mS. S. S.regat , omnihtisc^felicitatis human^honis ornatam 
perpetuo conferuet. T)atumHejdelbergA Cal. lan, cId la xciiii. 1'- G ^ddiStifimui, y^militis PortiiSy 

Francifci Porti 

Cretenjis F. 
AEMILIVS PORTVS. FRAN- 

CISCI PORTI CRETENSIS R 

Leflorihns Gr^c^ ImgH^fludiofis, & hijioriarumt ac antiquitatii 
amatoribus , S. P. D. 

Cg^s^-Jfef^g^ And EM (liumanifrimile(5lores)Thucydidem,hiftoricorum 
Principem, perpetuis parentis mei commentariis , meisq; no- 
tisinobfcuriilimGS quofquelocos partim Gr^ce, partim La- 
tinc fcriptisilluftratum, nouxqjverfionisornatuquamfieri 
potuitmaximo decoratum, vt promi/Tis ftarem, fidemque 
meam vobis iam pridem obhgatam hberaremjin kicem eden- 
dum curaui. Quainre typographus fedulam, acinfignem operamfumma 
animi alacritate nobis nauauit. Non tantam enim commodi, c]ua:fl:usq; pri- 
uati, quantam vtihtatis , boniq; pubhci rationem habuit. Quod pr;rclarum 
typographifacinus,acegregiamergaliteratoshominesvoluntatemj&opti- 
marumartium provirihpromouendarum ftudium filentio minimeprster- 
eundumcenfui, vt eius exemplo&alijad idempofthacfaciendum inflam- 
mcntur, & incorruptis dulciflmia: glori^ prx'miis & in hoc, & in altero fecu- 
lo fruantur. De me vero nihil in pr^lentia dicamjne,c|uod in ahis,qui fua fcri- 
pta magnifice laudant.iure damnatur.idem in me quoquemeritbreprehcn- 
datur,fic[uicquidinhacnouilIimaThucydidiseditionemaximiscumlabo- 
ribus, moleftiist]; pra:fl:iti, narrare velim. Exitus adta probat. Habctis (candi- 
difi] mi Le6lores j i pfum Thucy didem , quem vobis vniuerfis,ac fingulis exa- 
minandumofl:erohbenter. Hunc (quumres, tempusq^feret, quumc^ueper 
otium vobis hoc facere licebit ) legetis , perlegetis, perpendetis. Sic enim de 
nofl;ris laboribus melius iudicabitis: fic squiorem iententiam feretis: fic vni- 
cuiquequod fuumefl:, promptiustribuetis. Hocmodonullusdebitobenc- 
uolentia.%Iaudis,achonorisfrud:uieavobisfraudatumqu2retur. Hisigitur 
noilris vigiliis,acfudoribus,c]uosin frigidiflimahycmenuperFranckentalli 
vigilantes iudauimus,animo gratOjbeneuolcq- fruamini. Cum enim propter 
infperatamtemporummalignitatem,acinuidiamoptimisc[uibufqivirispo- 
tiflimum infeftam , inillam Palatinatus vrbemcumtota famihamerecepif^ 
fcm, donecadahquem prioretranquilliorem, acfehciorem portum , exgra- 
uiflimis tem peflatibus , quibus vehementer , diuque iadatus fui , Deus Opt. 
Max. pro infinita (ux patern^ bonitatis clementia nos deducerct : cumq-, vi- 
tampriuatanrilhcdegerem, (vt&hic nuncquoquedego) necvlloGra:c^ 
lingu^docenda:munerepublicoampliusoccuparer, netemporisiadluram 
inhac diuturniore peregrinationefacercm, fimuletiam vt variarum cura- 
rumonusleuarem,quononmediocriterpremebar,animumadhasexercita- 
tiones appuh. lllic etiam totius Homeri nouiilimam verfionem ab Henrico 
Stcphano ty pis mandatam,dil^ntiilime recognoui,& ab incredibili fcedif- 
fimorumfoloccifmorumcolluuierepurgaui. Vnde quilibet (velmetacente) 
facilc coniiciet, quanta fit rehquorum errorum feges , quam illinc extirpaui. 
Breui autem ( fi Deus noilris cccptis faueat) hunc quoque Poetarum Princi- 
pem cum perpetuis eiufdem patns meicommentariis in eum fcriptis , ab eo- 

dem. A D L E C T O' R E M. 
dem, qui noftrum Thucydidem typis mandauic, vel ab alio typographo, qui 
pulcherrimumhuius exemplumiequivoluerit , fideHterexcufumhabebitis. 
Tunc apertc patebic quid patris mei (criptis dcbeatur , cjuid etiam ahis, qui a- 
henis fcriptis vfi, (qux ante quindecim annos a me, precibus impetrarunt , ac 
•R^utuo quidem accepetunt : fed non vt \\xc adhuc inuito domino pertinaci- 
-ic-rapudferetinerentjnullamillorumautoribusgratiamhabuerunttfcdcon- 
tra, priEter amicitix iura , pra:ter officium , ac decorum , in beatam optimo- 
^•um virorum memoriam, multis poft illorum obitum annis.inuedi funt,fua- 
rumquelaudum prxconiacclebrantes, clarifininumillorumnomen fuisob- 
tredlacionibus obfcurare , illorumcpe bona: famx , acdignicaci labem afper- 
gerefuntconati.Quamuisautemiuflusdolorobiniuriamnobisfadtamcon- 
ccptus,fuadeat,vtuiiuriasiuiuriisvlci{camur, cgotamcniniuriasnobisilia- 
tas,forcicerferre, cjuam iniurias iniuriis vlcifci malo. Nam, vtcanit ille; 
Fortiorefiy auije, auam auiforti/fima vincit 
Mania, nec virtus altms ire potefi. 
Scio quid pietas , fcio quid honeldas , fcio quid modeftia flagitec. Quamob- 
rem ego iunior , his fenioribus ardentem pietatis,honefl:atis , ac modeitia^ fa- 
cem pticferre!^ & illos , qui nos inimice tradarunt , amice tradare, fuiqueof- 
iicijpiecommonefaceredecreui. Sed illudapudomnes mortalesmature te- 
ftatum efle volo,me pra;ter animi fententiam,magna neceflitacis vi coa6lum, 
pubhcisquelcriptis laceflitum , ad iniuriam propulfandam acceflurum, Jn 
huius tamen propulfatione me nullis conuiciis (vt plerique facere foIetit)nul- 
lisque maledidis vfurum : fed patris , ac meum honorem honeftiflimis ratio- 
nibus aduerfus maIeuolorum,ac inuidorum hnguam, qua:noftro nomini 
dedecus conciliareftuduic, ftrenue cucacurum, & ab omni verborum acerbi- 
tatememihi temperaturumfyncerepromitto, Nihilenimturpius, nihilab 
homineChriftiano magis alienumeffeconftat, quamhuiufcemodi conui- 
ciis, ac malediclis alios , prarfertim verb pios , dodosq, viros lacerare, totum- 
que terrarum orbem famofis hbellis replere, pacemque publicam turbare, 
Valeantigicur,valeantilli,quinonimpcratoriis: atpotiusveteratoriis arti- 
bus indecore gloriam fibi parare cupiunt. Quod enim ifti firmiflimis argu- 
mentorum viribus, ac inuidlo veritatis robore demonftrare ncqueunt , id m- 
eptiflimis,acinhoneftiflimisconuiciorumterriculamentisfeconfequuturos 
arbitrancur. Equidem inhoccercaminum genere me nullomodo exercica- 
tum effe faceor. Fateor me nec vnquam ante tahbus ftudiis operam dcdiffc, 
nec in pofterum dare ftatuifTe. Verum quidnam de me fentirent omnes , qui- 
bus honor maxim^ eft curas , fi grauiffimam iniuriam , eamque pubhcc patri, 
mihiquefadiamabillis, aquibusminimefadamoportuic,diutius diflimu- 
larem , nec (quando cicius non licuit ) mox faltem vulneris fllati dolorem vel 
omninofedarc, vel, quarationepoflum, lenireconarer? Profedlbnimiafi- 
lentii diuturnicasiamintempeftiuavideretL||| Haudenimignoro , quod fic 
vulgiiudicium. Inmentemetiam venit, quod omnibuseftin ore: Quita- 
cet, confentire videtur. Ha:cimportuna taciturnitas , & nimis verecunda pa- 
tientia, quam publica; tranquiflitatis amor parit, obtredatoribus quidem,ac 
maledicishominibusaudaciamauget,iIhsverb,quifuntpietatis,acvirtutum 
amantes,nonrarbmaximarumrerumpericuluminiuflecreat. Ipfequocidia- A D L E C T O R E M. 

nus vfus, & experientia, perita rerum magillra , fidem facit. Hoc ipfe meo di- 
mnododusdidici. 

Princtpiu objla : fero medicinaparatury 
Quum malaper longas inHaluere moras. 
Malis tamen ferb , quam nunquam , mederi prscflat. Quare cum noftra: cau- 
(x manifeftam xquitatem , noftrumqueius omnibus perfpicue demonftra- 
uero, quod fine magno negotio me fadurum fpero , cum etiam eos, qui gra- 
uiflimaminiuriamnobis fecerunt , pietatis, acofficij fui, paucis, & amice 
commonefecero, tunc a me rem fatis feliciter geftam putabo. Vaiete. Datum 
Heydelbcrgje Cal. lanuarij. cloljxciv. MAPKEA- '^. MAPKEAAINOY nEPI T OY 

OT K T A I A OY B I OT, K AI T H 2 

lAEAS ATTOr, AHO THS OAHS grr. 

MARCELLINL DE THV- C Y D I D I S 
CENDI, VITA. ET GElSfERE 

EXCERPTA EX INTEGRA 

ipfius hiftoria dilTertatio, D I- ^am Ifaacui Cafiuhe»»^ primum Latinitate donauit, iamvero\^E. P. Fr. P. Cr. F. 

accurate recognouit , & multu in locls noua interpreta- 

ttone tUufirauit. A M temputefivttjmDemofthenis^^diui- 
narum tpfttts orationum , CT concertationum 
Myfiitfuerfint , cjuiq^ fententiuaddelthera- 
tinMm,(£ tudictale duendigentts aptispleni, 
^ abHndereferttfunt , tn Thucydidnetiam 
myfterta tntrodHcantur, [ipfiusqj f acris ini- 
tientur.]///c <■«'»« vtr iS arte,& orationum 
pulchrttudine, (^ accnrata rerum notttta,^ 
txercitus duEiandi fctentiapollet , ^tndeltberatiuo, ^ demon- 

^^■jlJi/ii/AtiiKS Sr<.im AOTgi» 

vwfj^ /jji<;o\i, Jsiio^virr, 
£ !)UVtai i/^^opn^^UTztf, 

7B9«iia/. OTAu; jb otf np 7t;yi»/f ,0 i«tA^4 AOJJill,© a- 

jtrattmdicendt genere excelltt. Sedvttam ,^ genHshommtipri- y^iCeia^o^f/U^^^-^^B^fii^vtyiayf&avf^^^sKii^fZm.- 

tnHm declarare eii necejfe. Illts enim, ^Ht [ de rebus] benefenttunt, myjt/ixJJn ysm^^nmv. euafK^'^ v q rsr^m timi* 

anteanam adfcripta accedant hacfitnt tn^ntrenda. ThHcydtdui- ^tui^U © ti -jSjuo? E t Pnov.tt^ yb t Aojyi' TzxtJT» 

fitur , tlle htftortarumfcrtptor , expatre cjutdem Oloro (qut ab O- 'jlna^av 5?« (ppov^ci n^xcSf . Gov^wJiJMf Zivuju » 

ioro Thracum Rege nomen impoptum habebat) ex matre vero He- avy{^<^<^ Oaop» iS^iszsi'^^^ to^ oc.t iTtuvvfua* 

aeftpyUeftprocreatus. Tra.\it aHtemgenus anobiUffimts ducibus, t^uTt< iir» OAopx fepax^n/Sao-iAtac, (E^ISoc 

Mihtadem , (^ Ctmonem dico. Anttquttus entm cum Miltiade HymnTivMC ^yvof oriu^hKiijouaniv ifpun- 

[Athenienfium] duce,(S pr»pter Milttadisgenus^CHm tpfo ty£aco ^m^k^-^ i^rnSeji Uis-ndJUu © Ki.uava..c^Kiia>'^ 

louis filto cognattone contuntiuserat. Adeo illufirtbus matortbus ■^cii.7m\aii$'^i'Z!!ch'M.i\titiJ^vT gfunyv 'nS 

hifloricusifte fenatumglortatKr. Ati^Didymus hjicfuotefttmonio ■^Uiathx.I», <o^i Aiukcivt- Aioi. ou-nu; ati^Ji ii 

confiimat. cjut tradit Pherecydemprtmo hifioriarum Itbro itafcri- .^„^ o in/^j^^pdC^ ai<y9tii. (S txtjk a/J\/,i/^? /^- 

here: Athenis habitauit Philias Aiacis fihus : huic filius fuit top«, <I'spsia.</^M7>t'ar©oTH<^;WJ'jW<n'«» 

Daiclus, huic Epidy cus,huic Aceftor, huic Agenor,huic Oiius, 5ra,f Asf^u, ' *;Aaf'(« o o t:iajnn oikSi « ? k^iiuti. 

huicLyces,huacTyphon,huicLaius,huicAgamefl:or,huicTi- MTiiTvoyynTztJi AaiKAof 'fih,^7nS'ywi' 'fiSi, 

fander,quiquii e'rct Athenis archon, * IlHlilius fuit Miltiades, },id^friA,Kylij!iuf. «J^, Oa;o{' iiSi, Au'k««' 

cuifilius Hippoclides , qui quum Achenis eflet archon inilituta «/{, tJ^ (ar «j^, A«i'o«- «^ft, A.yi.fj.imf 'fiSi, 

funci-^anarhenxa. *Illonatuseil:Milriades,quiThracia:Cher- T/<ra/</yof, sV*^;^"'^"'*''^^''"^^ * 'rik,Ui\- 

ronefum haLitauit. Idtm tefiatur (£ Hellanicus tn eo Itbro.ejui in- T,oij\,t • «^, l^srmK/ieiJ),; , iq>' l V Af» ^f ^a'^- 

fcribtturAfopts. Necvcrodicataltcjuii, .^««^/^/[Miltiadi] cum ^c^a.iTi%. * 'iiS\,UihTiccJ\,;, o?' oiic^n Xsppo- 

Thucydidt ! Hic enim eft, huius cognatus. Thraces, (^ Dolopa bel- vw jhv, /^7up« T»Tt(« (S EA^ctf/ioif w 7« '^-^0.^0- 

lum cttmApfinthiisvictnnpopulogerehant. Sedeo bello grauiter juiviid<m7nJ).ci>A"m,aiet'mnt(,-nau.TzS'z;r^(Qv- 

affliUt , (^grauifilma qudtq^paffi, cfuod hofiibus femper ejjent tnfe- ku JiJlw, t^ y^ iit( li-Tti m^jljjvii . Qfauc; IS Ao'- 

riores, adoracula diuinaconfugiunt, ijttiafctebant folum Deum Ao^finoAfyUKn le^i K-\.v^)n , o\na( yii-nvoi- '^- 

rattoncminuentrepoJfe.^Hitveldifiict/limMraexpedtat.Namfvt },af7n>fov/juivoi 'o Ttf ■mM/j.ci) , (S 77 kjxiwii ou too^*»- 

• ^tyffchjlHscanttJ^Deorumviiefifumma. S£pe entm [vihtm] •n(,iy.Sfxiiovi^va.(irin>xi/Moiv,KPi'm!piuywiv 

tnrebus aduerfis confilij inopemagrautmolefita [liberauit,] £^0- ^ 70 f^io J^^^jngiJ&ia , ^Jim i-nfMmoSiO('Ji 

culistmminentem nubem tn bontim verttt. Neceosfuajpcsfefellit. dfjj^yojtm ii/ejLmi ■mfotf. * QicSv -^ i^c, KSt^Ksn'. 

0-racHlumenimacceperiitforevtopttmumducemhaberent,ettm, Ai^mv f xsSptitsf wiA^awf «^' « iaiiuj?ff/ to» « 

aut tpfos errantes ad hojpittum inuttafiet. Tunc ve-ro temporis Cra- fj^i^tv iv.^hi7m.i; S^ucu, va^' -n ofxfj^ xfKjwa 

fus Lydia Rex erat : Pifijlrattdit, vero tyrannidem Athenis obtine- juivoj/viipUaii op^or. S Vk i-\i.veS^crw i^ IktAJ^v. 

bant. Illt igtturdum ab oraculo reuerterentur , in Miltiadem ante ipgi<dtim* y6 Kfdn^v^J^iv i\y^fMva Ti-av '1% cu aJ- 

fincs Atticaftdentem tnctderunt,cjfui[Pifi[ira.tid3.vum]tjranntdem tiJj Aj<y/aiu« 6^7 ^ivictv ic^Mdzi. -n-n Kf>ii7(ni( h- 

tnt^Ho antmo ferebat , ^iiifiam exAttica excedendi occaftonem ^ AuJiaj/, (^TaiA^Lwa/^viretiriTfia-nJcuvn^scv- 

qunrebat. Hitc entm Deus, cjui refponfum dederat,tppsprsparaue- v/f . tTOfjo'ii7if owj ^ f^yjnsneiow ,'iiet.iTu^v t^ 

rat.CHmtgitur[h\i\zi:iiies\eoshominHmerrantiHmvefteamin:os UiK-ndS'ii -3^9 i^i^ ofcov Ksi.3i('>/jivcf) ni A7?/>mi<' 

l/tdiJftt,^Hiafetebat^Hidva/ereterratfo,tpfesadhoJpittuminut- ei^ofjivco fi TiiTv^miJi , Jty^ajn Si!:\\^cwTi 7?f 

tautt , CHm tntereafe oraculo tnferuire nefctret. Illt vero Utatifunt A-^imi"Ji,oJov. 'QuJto. jS o)!o>-jofA.fiaiv l>^y\3]uil( au- 

auod ducem na^t futfient , a cjuo ad hojpitium futjjent vocati. -nTi.oficSvotwauTiciitiatrni^vt^^i^vTai^KUujnujtic 

•n JUiI«7aj 7tficuK,>uLAtiTii( cuJ^a( ^fA ^iviai/, ■{jB-yifi'^ vSp^tia^cJ A«*9a*'ai». oijl ticSnmii, t riyi/Mva •? i^ t ^£ii/ftiv«An907»{* 

/J i if VI- 

hajO( Ifa.C. —eu - K 
Jf 3iiri( Si- '^f <a^7i'cje, THVCYDIDIS VITA. 

^ ^-m 'axmSfim'^"*^''*'^''-"^' «Vp»'"'"'"^ ^""* "'^'^'^ '"^'"''^ ipfmarrrajfent, iffum ducempi crearM. ^unt 

a^iiv.oiPt iv ■? 9%o.' fu^ t>«77;<ra*5ci?fcA6«F-o;o\ afitem cjUtdicMnt[}AM:iAcm]DeoprtM confHlto [Athenis] excej- 

VK cuw ynilJ^i T TO£a'w * J'^o Air ^w!/«w«ay, Jy ftJfe.Altj vero tradunt eum nonfine tyranm voluntate [inde] exnf- 

^a V "f*-^^'^-^ ^''^'"""'' TepaiuS.-JVii^'^- fe-.fedpoftcjiiAmtjrannofigntficaffetfeaThractbmvocan ,fcde-* 

^vov,d-7nK^^-i. ok (2 -!je«^<fti;f J^<tyu(w, «■^mft- »z//w .«6/#. ^uibus [ty rannus] coptaspraterea dedn.ac [eos] dt~ 

yL«/<diU 071 ^'j* Siwa/j^tni oJiif i^iTi T A V J".-. »«;7J>, tjiitagaudebat virum magnapotenttaprddttum Athcnt^ ex- 

sii Z., :.. ».;,,^„«/ ;.^i,'n«m: m u.iujUTiuuiM,^ KiS trc. Hic tqttur faUits dux res oraculo prtidttias tmpleutt , [ & ad LfO a. 

o 

Jfi.C. ttir/v a- 

ft).If-C. 
ttThu- 
cjdid&s 
obiterde 
fe verba 
factthb. 
^.p.xg. 
exH.St. 
tjpispri- 
m£edi- 
tionis 

17. 0OU- 
KililJLuJ 
•T- OAOpK, 

e? toJ» 

^1*1). (£c. 
(^paulo 
pof{,Q>s 
xjjSiSiui 

'i-^i\i i?i! 
yeudiiCiH 
fiiTai^av 

^c.ij 
lib. F. 
pag 175. 

Of »( 

/h« A%- 

VTiof.etc. 

'-ar. M£- 

A/Tl<J-(. 

Ifi.C. 
* 'srov^ii, 

'Z,f^i7 (S 

T//w5tou 

ti^^v./fC. 
f ^ 
ts.z.yui.- 

.^..^. 

P. f ;i/e 
Steph. ¥ D/ii4o>('v£77i^ (S;;^4p'pov»!.7i(oi'K./0if. ^%iv<iv7iic5' fuumfinempcrduxit.] Etpoffpartam vt^ortamco/ontaeti.tmin 

' u(S -TTa.iSi' aln^ Sfd.Siy^-mn t <:v;v«ppovM'(rM V';!(^ Cherroncfum deducldfdux futt. Cum autemis fneltberti dbttjfet, 

27w<7a>ppiw a<A Af)of iwT)" (iw/AM^/of . iire^avov- Stefagoros vtertntu eiwfrater Cherronefregnum h&redttario ture 

715 (S r^ni,Slg.<fiyQ ■r VV^ M/A7ta<f»f, o^vu- adfedeuolutum et fuccedensacceptt. Hocautem etiam [ fine libe- 

fxoi fX' TiIiifQirco oiKi^ , dMm ^vK^yfv ■ tis] defunclo,fucceJfit tn regnum Milttades , qut (3 tdem nomenfe- 

jMfA^^^m^Bi/M-k^J^io^. c^-i\i,ovno\iajutJ7mjJ)i)v rebat, quodprtortllecolontAtn [herronefumdeduSlxdux,^ vte- 

s? A-f.iy.ni yjMcuid; , o/juo; '^hSM/JSiS Jhua^liif, rinta , acgermanns Stefagordfrater erat. Hic tgitur [ Miltiades,] 

hcLfAiMi Qfatuiv (hasihiai O^op» 3u;*-n'eK H<n)- ejuamuis ex Atttca multere libcrosfufceptffet, tamen regnandi cupt- 

■nijxU^a^i yi.fMi. i^ « (2 <w't?j yivi) 7njii)ov, Kjt- ditateflagrans, Hegeftpylam , Olori Thracum Regisfiliam , v.\-o- 

TeA3i)'v7wv3«< T EMKc/a; Ptpirav, ffftncwairaut- remduxit,exquafilimefl tpftnatm.Sedquotempore Perfrin gr£- 

vo(ra.cL^ri',ii(; lai A'jri'/cn7n/j.vi.<&nim».a.r ^- ciamvenerttnt,[Miki3.dcs]resJf{a4 conuaJatM ,magnam^generii 

voi< WjrrriMf >i o^ouJi i^in.^,a l lE 01 Trn^Si; ajmi. partem Athenoi mtfit. Sedacctdit vt nauis caperetur , tn cjua etiam 

aM «y 0/ £«. cf yuvetiKei; -f Qpatum.; • difiiTj 4 <'- Itbert ipfins inerant: non tamen «j , cjuos ex Thracia mulierefufcepe- 

7itlia.,nKia;,eiyc/MilifoJbTti^uSi^. lA.iKli.a.SM; rat.nam (fimodo verumefl Herodotitefltmonium) a Rege dtmtjfi 

erl eii T A-ilix.lw (mc Qfaicti; if^^pu-^v , (mliraj^.ix. fuerunt. Aiilttad.es vero exThracia fugiens in agrum (>yitticum-> 

amjy» 3 'i' T [i';:»;^?^!'] mwftfoji-liaj/ i\'^iiiji£t.'(k faluiu pcruentt. Sedne [ ibi quidem inimicorum fiiorum ] calu- 

jb/wOTif [sTTi^tpo»,] irii,mri;tw\^ ¥ rv^vviiit mntoseffugerepotuit. Cr/»?/«<i «■«/>» //>/f[intulerunt,eumqueac- 

[r aiy^ofow<!b)f\ simtpf JA [^S rir^^si, ©] ^arYi- cuCAmm^narrantescfUonam modo tyrannidem [in Cherronefo] 

y>;'^ Ti^iriii^eufZaJfti-mMiJ.tyiyii). '^rir\s exercutjfet. Sed [tamen tandcm ex hocetiampericulo ]?«/»/?■;.• 

ovtuKstrayt&aj^i^aai-nQ^tiw^S^t-ffo;- (E,a«'><53v, [8c]tnbe/locontra barbaros /mperatoreffcreatm. nAbhoctgttur 

rticfjiyieAOf vo/ji(oM T iraMiti) /afeto wja* , (2 tk ^ Thucjdtdemgenus duceretradunt.Et valtdiffimum[hmu.s rei]47^ 

Qf>aicM;Kryiiua.^,'Z,uiraMa;)^um SoKei oul ' 1/.- gumentumejfeputant ,ingentemtpfiusopulentiam, ^ pojfefjiones, 

<r/v * Xi)'S M.i>,'ua.Si:u .ri^yt.'TejL<ft:^;.-'mfk^^4 ijuastnThraciahabutt , C^ aurtfodtnas. ,QuibuJdam tgtturvide- 

vfZv r{uiin.a; au-n; X^^rviaiv , fjunhijuaji fjuirfjhjj tur [ fratris , fororis ve ] tJHtlttadts [ filius \futjfe, velexfiha ne- 

<^'^'jl^oi;in-mit\fjijiio;. u.iayoa,jjivj-tiro, 07» pts. Torro[fIWacyAiAes]ipfe hancipfiusgenerts quicrendtoccaflo- 

OfoKo; TTa.riif cuuzJT?;, >? /j <s>^Tyi; <n/Ma€>ii tp nem nobtsfiuflra prabutt , -f f i^uta nullam eius mentionem feciti 

f iyium;, •? 3 AvrifaA ri\.auviyi>^^a(fna;<B Hoc vero ne ignoremus, Thucydtdifpatri Orole nomenfutfe, cuiut 

AiSu/jM Si^vju .vifJ>fTv) on -^ Ofoxo;U,v , H?iiM» nomtnisprima fjllabahabet R fecunda,L. Hdic enim [vec\:a.no- 

tA)Ao7ii^/7T7a:pouiJnJK«/<t'vn- 'iv^LKi^aesiKJj niinis]fcrtbendtratto {vt z5'T>'djmoplacet) [anonnullispoftea] 

Q\sMuS)ini Op<)A» <>y/i./!(<rio? <w5it<A KHraii.^; corruptafutt. Quodentm Orolusflt [ icribendum, ] columna eius 

jS T ' MtA/p/f/ ■7riiKaji;yig.\'^fjJi.van; '^vaiKoiKiira momtmcntoimpofltaaperteteflatur , vbt hsc ptnt tnfculpta, 
l(ff.\ifAJivaKifjJi\iiafj*rija.'^.'iv%.S\iiutu)Uo<.SiiTi ThVCYDIDES O R. O L 1 F. H A L I M V S I V S H I C I A- 

(2 Q>itwi}h 7B(p)f . iuej.TK.?) S\iKovo-n^ UiKlj.a.h c E T. EtcKimadporta.', cjUis. Meltrtde6vocantur,tn CcelaJuntcfUA 

-f^ti * 'ovm;. ^ivocyb i^eii cAcii ^^tTO). © PoAt appell^tur Ctmonta monumema,vbi vifuntur Herodott, ^Thticy- 

y3>« in Tsr<afe( «Kf 07n)As«c/wV™P« ■ '■'^ ' ® -S*' dtdisfepulcra.HincmantfeJlepatet,illud videltcet,Tbucydtdem ex 

* ojjjcSy^^jifiiSst^ '5roi</?Tip« . 3 'i.ffjnifm; E ^ t Milttadii gener e ortundu effe . nullus enim peregrinus,[&: ab illa fa - 

X^mi^fficiSUSbiv atiriv Kif^ 'rru^vvav 'ihxi,i -njl/ns;. miiia alienus]//'/ fepeliebatur. Idcm teflatur etta Polemon tn libro 

<ho S Sf^^p^MM' ojiiriv ipviiriv <* 7ii avif^^lii^l; <t^ de <i>-ff [Atheniefi] . f^bt ettahocpr<etereafcrtbit,Thucjfdidifllium- 

AffdiStoi e Ati.'nytinva-K'iyv''ic a>i i^ s-)!Joov5 ru- fuifie\T'm-\oi\ici\.]Hcrmippusver'o ^ abtpflstyrannis Ptflflratitis 

escvvoipovoi.iybiipQviwiriu^vvoVjiMaTccSiK^ov genusei{trdheredtcit.Qu<eenim{tncjutt)caufaeflcurilleinJp{isferi- 

f Tuejtvv» \<sr-!ra.fyov.\\yi.-}i''!i ^ywjoiicai^ ^ 1-^- ptis, de Harmodio , (3 Artflogttonetnutdtoseloijuatur, ^ tyranum 

iHti; uM)5 '^QodKiicTi^oLaia.KnpiSfa, ^ fjirat^a ab iis Cdejiimfuijfe fieget^nec enim[vzinqnizi\le]tyrannum'fed Htp- 

Kiy..-niuivLui m tw GpaxB . 'K75V 3 ■f TifioSrtv Kaf^Cd- parchum tyranntfiatrem tnterfecerunt. [Thucydides]<?»/f/» dux'tt 

vav^iKe^^tfviflu^iaviiKimiv^cii^ii^ni^TViM-mv- vxoreme Scapte(yLiThraciit[yThc]dtttffimam,($ metalloru fodt- 

vn<r/«)c» ■mKifi.is^r- mKi/Mv aJitSndii; iuvH^f^;Koi- noi in ThraciapoJ/identem.Has auteopes adeptus,non tn deltciOA co- 

'(k.<is(QiKofjjivo; <!u-)f(^\aii auriv.mfei^ ■mKKaisi; Jumpjitifed cum multh ante bellum Peloponefiacum motum trtprt,- 

A5»)v*ifjv <}pa%.<iirttJi fi Qi AauSinfjjiviaiv , © toa- fenfifiet.cjuia cuptebat hocbellucenfertbere,multaAthentenfium,^ 

Kti; J/^oii,'iva cc-m.f}i?Koiiv ajjt^ ^itKofJiivtii <juy^i^- Lacedi monioru mtltttbus, ^multts aliis largitus efl,vt m[omnes] 

<\icnrayiviijjiva «T^^ut^pov ^Ki-Jifjjtm aitumSr^ inhocbello opportunegeflai,diB:aij^fibteAsmemorid,literuq^man- 

wcAi'/i4.^"7)i7tovo<%L77 Ao[)u</^Mjv/o/cTOpf/;^* darc cupienttreferrent . [ Hic]autcm iju<erendum cur ^ Laceda- 

(2 iii^oi;- 'c^ov A9nv<t<'o/f ^vo/f SiSivai, (2 TOp' <Mei- moniii , ^ altispecunias dederat , cttmfolts Athemenfibus eas dare^ 

KBv/wuli/^v ^Kiy>fjLiv'()-n'iiv.ctm.iTTWi <B^7; S.K- ^exipfis[rcs omnes]intelligerepojfet. ReJJodemus non fine cauja, 

Koic7ia.fHy^.<mo-m;JiiLjj iicWt iii^i\Siiajii''? is^- [certoqucconliho,pccunias]^//H«/^w*^^fo^<if<«. Rerumentm 

ffj^ my{psc\a^. «>uf Uu,A^iwajot; <n<^; ri^ii [omnium] verttatemfibt confcrtbendam propofuerat. Erat autem 

ai/uov dmf^iKKovTtt; ri iajj<fW, ^tut/^cSsi.), icstj Af f^v 'vertfimilefore,vt Athenienfasvttlttatifuaferutentesinrerumafe 

■mKKoiiU; co; iifieii iiiiKjim^iv,i vm<nur%;. Sio la.a-i gejlarum relattone menttrentur , (^ fepe dicerent [ hoftes ]afevt- 

■aafS^v, iM<?T7mfficSv<njfcif(oviaj;%feifji.ivoiT<r ilos , [quos tamen] «o«OTV/_/7f>7f. Quamobrem[^ecunia.m]omni- 

<^n9f/(ic i(<»7»AH\Jiv. Tj -^ ctmipi; 'cl^iKir^irwi tH t buspr<ebutt vt ex multorum confenfu verttatts nottctam tndagaret^ 

'miKcSv<nw<x.fiiryi mfijirMct.Yiiuiuaio SiSttrnci.Kav, [ acadipiiccretur. ] Quod entm obfcurum esi , [id] multorum cotu- 
Centu, conjenfucfue declaratur, [& apette demohlttatur. ] Do5ioresauiemaudiutt , tnPhtlofephta (^utdeffr, 

AtliiXA' THVCYDIDlSVItA. 

'^naxafora (ynde etia, AtitvUo teJle,athettspittilMim habericoepit, Ava^ayf^i /u ,m ipiMmpbi^, (t^'j,(pyi<r)v AvmM8?,@ 

^uod tllmsphilofophu difciplinAm auidiiis haufifet) [in rhetoricis] u^a; yfi/ua. cno/niSn , -nq c%»<)i\i Stw&iV s^ipofiH» 

verolpvxcepziSj^Antiphotem rhet9rem,virii in arte rhetortca exi- 9t'!-) Av^Zt? Jint? 3 ptiTrpoccr^vB t f>nZf>i>i.lw o^jyof, 

r»i)i,cuite^ tn oElauo\[\xx \\i([onx]ltbro mctionem facit,eHm.jj au- i ©^/^tT) c* -n aUw aqaJi n» ^ i(jtS(AJirt(y{ «^ <A)- 

torefiiiffe dictt, vtpopularii dominattu abrogareter, (^ cccc virorH /M\(fa.Tiiu, © 't' t ■n^^tav^aimxg.TgL^iaia;. 071 o,mJ* 

dominatio conflttuerettcr. Qiiod auti Antiphotis defuntit cadauer t ^avaSii 'Zt/^ptJ|U«»o/ t Av'Zt9&r»& 0/ a^nnajoijsppi» 

Athentenjes extra vrbe,vtndi£}tefiudtoproiecertnt[hoc vcro Thu- -vla* t^a» «f TniAsajf tt «ra^tui , <7t(r/a>Vn)uv , tif /^A- 

cy dides]inprieceptortsgratiaJilcntiopr£termi/it.Sunt entm qut di- m.a.\a ^^(o'a«Mc Asjt) )S <"? *Vp'^ «"'^ Tt ff»-- 

r«w? eiptscadauerab Atheniei7jtbproieBii,^uodeoautorepopHlaris ^ 01 A^ti^iMoi fjf a^Tj» ';?/a&6oAl)< <? JnMSKpcni- 

dominafts [kxhex\is\mutattufuiffet. [Thucydides] aute,cjui hanc «. iiu m A/Tii/aaS ^ (rvyf^f<i^ '^ijMvo^ m ti/if- 

htjlortafcripfit, cnmadvirilem£tatemperuenifjet ,nullis Retp. ad- kio. k/s 'injocTjiA^ta/Jtiytuttt.t^^aTiijiKrEJ ^^'^yjnst.- 

minif}radiene(rotiisJeimmtJcutt,necadtrtbunal, [&concionem] luu^^^^^ia^jtAaCaii.iiTB jti^Tixipfja/H^tTjif. 

accefjlf.lmperator ta^nenfutt, ^ impertttm [f Ibi a populo delaru ] T^/if 9t<« )2 i t' hfx^pi-mMi, Bi^cifdu j)3a(rayS< (S 

primamptorum mulorucitufam acceptt , nampropter hoctpfum in /nTjoAeCiiii J( ao^ ji^^tv o^tto*' ^(^tJTci /«,» •toj-to ■<«'- 

exiltum ejipulJitf.Nam cum Amphtpolin mtjfusfutjfet, ^BraJidtts &^ ouil\iv\ttii; A%vai^i(,. •^iHyi dju^TM'i,Hio\iuo 

[e\\m]iwteuerttjfct ,ac [vrbe] illam occupajfet, [hoc nomine ab A- n-'£h ^"^v/mvi xtf/.^cuii,. ifi^i C «tw, -n 'srfya-nv i- 

thcnien/ib. eft acculatus huiusqj rei apud eos] culpamju/hnuit. Tvytfjut. «? iiiui>pniua,jujt'(st.>^aQomf , (pvja.Siuounv 

fius tamen opera Athenienjib .non prorfusfuit tnutilis ,]Sfam ab hac cui^nv kvo/jjtioc j( ai Aiyivi< iX!/ ^ (fiv)yiv,a)(;aui7i%v- 

autdem[vrheca.picd,\jaberrauit:JedEtonemcepit,i^Uitad[(imuu] i?i^,iiixiinmiit.H^T^i]ij:f''\3iifii<.uxeiSivfM-T- 

^trymonem ejl Jita.nihilomtnKstame [Athenien(es]^r;»« infortu- «^9« , E ils!j>iCa)v i«'2i(xivi]»!jKM,uii ■TtKa.-rwKi) ifpa.- 

fiium eius cu/p£ trtbuentes,ipfum extlio mulBarunt Ille veropulfiu (pt.u* -yi iv, 7ri^/x6a. TifjutfO) Mym &lf (^v-^v i 

in extltum,cum (sx£V /«1« ejfet,quta magnas habebat opes,maximam icttiat ai Im^ia.. 'iy^a^i 4 v^' tnu/uty\irinstx/i)v m( 

[fuaxumlpecuniarum partemfcenori collocauit.ToJiea tamen tnde A%vmoi(;, iti^d (paa\yi%; av, (S ra '>i%/xi]iioi;. ttyt 

tjHocjue difcejfu,^in Scaptefyla Thractd [vrbe] degens, fub platano •6n Kmuv top' axrr^, v-n h^^riShf <f (rvfjL^ofoi 

{(uam hifioTia.m]Jcripft.Abft enim vtfdem adhibeamm Timito, aj{-no(;,a.-7nK(iuj(n Miiiie).iu,ti)i ajj t (m-^f^tpiof o'p- 

^utThucydtdem exilto mHl£iatum,tn Italia vttam tranfegijfedictt. y?^iiAv>i. nsti-nii 0/ otmo; 5/? iJioi; mdi<ri (7iujs3t^ 

'Ueruntamen nejic autdeiniuriit accept<e memor animo erga Athe- mi, (^e/airjiiiusa^tt^^ ojJTtii; (f Jvjn^tw. Hpo/aSf 

tiienfis maie aff'e£io[hi(iona.]fcrtp/!t:fed verttatis amas,l^modera- fi' ^ vBfo:p^i? -vzsi KoeAvSia)v , ^S^aia^ (pmr/i» 

tismortbttsfutt.Jiamdemnech Cleonnea Brajidojs ((^uicalamitatit oju-ri', ra/1a>.afZ\iivajjfjM^aM.Tt/uaj[r>;jioTtui- 

tiutor tpjifuerat) vllo in ipjius fcrtptis maledtQo vt ab irato fcrtptore (OfM-(nvii T^moasoii'* v2^6thi>6(T5 t /jufrei^s, w^o^r 

■efiajfe^us, auamauam plertajim ajfelitbus mferuientes, verttate AvSp^ifjuf^v t ojirrl ■m.Ti^ i ya.iiKvn v /usvotf^s- 

prdrji*s negle5ia , hijlortas confcrtpjerunt. Herodotus enim a Cortn- oi.^^iw^oi 'j ukso) ij^iovmoo th;? A^ro/f •wa£/^«' S£- 

xhiii fp^'ettis,ipfos fubterfugtffe dtctt pu(mam,cjU(!. ad Salaminem efi vo(pa)voMivavi A(i/(/«p«7w SPAotTJovoi; 'i-no,^(i),S/s. 

commiJfa.Ttmitits vere Tauromenita Ttmoleontem fupra modum t 'sre?'? Paktok^x ^aov.ij 3./.a''J/o?,©^ii>t(ic,'^ a- 

'laudautt,auod zy^ndromachusipjiuspaterpotejrate regia ab eojbo- Kti^^iim ti-P.m./xii afvoa/xav 3 n i-S^ov^ ©sfwOio^ 

Itatusnofuiffet. Phtltjiusvero cum tuntore Dtonjfio verbisproetia- otmo/'' cot n d Oaop» ot^;,6 (Atliipoj Syfuf^yf, 

tur. Xenophon veri eSH^enonem,Platonis amici{m,(^uhdtpje Plato- M(A«(r/i(,o«(SFt&oyi«'(ftEwiA/7tu(raT».^/'Tnoji- 

fiisej/etitmu/us,conutctistncejft.llicvero[lcri^zor]ej}moderatus, vi<t>af(ruMo(,ii_/ui/j.i'rQPo\f/Mi>vafrci('x^uKfa- 

^ifjuus, (^veritattcedit. Illudautemfctamus ,pluresfuiJfeThu- 7ji?..ta(,<fd(nim cuJti;/??) TO^poj MiKavoc. TimpTtf 

xydides. nam ^ htcfuit, Olortfiltus, zS fiecundus demagogus , [qui ^Aot. QmuSiS\tzmivnvi(,r iSM/mv a.^p^is(rio(;' ifM- 

•ftiis concionibus auram popularem captabat] Milefij\fi[ius ]^ui fj^^v/) AvS^o-rieov it rii At3i A, Atjyv t7) m^Joc A&i- 

(£ Prrichtn Retpubl.adminijirationeefi aduerfiatus.^terttusvero, n>vo(.trtu)i^ivi(nc/i acfvKri Pest^i^pa/n^iivS^ijfet 

venere Pharfialius , cuius menttonemfactt Polemon tn Itbro dearce, /'9S2x«, PActTO»; •nSiiMfj^yMi, A9ai.S&)v/'^a^<K/5,N/- 

patrem etfutjfe dicens Menonem. Fuit etiam cjuartus aliusThucj- x^ed""^ '"tOT/iir.lE *Xo/e/tA'(i),(E MtAoc/iirOTirK.C 

did&ipoeta, expago Acherdnfio, cuius menttonemfactes Androtion i-ni fX tiji Ap;:^'Aa:of,a/o^o; U.u si? ^jj^fTvov , &'{ 

inrerum Atticarumhiflorta,AriJlonemeipatremfiutJfedictt. fi- octc^ Pejt^Kpaftx^n^r/viirjpovjVa^/iisr/^; tSau- 

xttautemtejh Praxtphanein Itbro de ht/lorta , ttfidem temporihus, f»A<dyi . oi/X >siaK.ahiyunv aviiv >iTo9av«v tv^t S 

cjutbus Plato comtcus, Agatho tragicus, ISficeratuseptcus poeta , (S <f"?'St (Pfjo? (y'v(S f tpoiojyu^Tiiexcv T/M.(i xei<£j 70 

Chcertlus,ac Alelantpptd&s. Qtterum [ThiKy dides]^«<5ii?/< (jmdem (rafua. ^ -^ A-rlnuii;.iKfiov j5> t^ ? TBg»» x.f!'<^* t 

•z//.v;f Archelaus,vt plurtmii nomtnu obficurtfiuit,vt tpfie Praxipha )«vo5:«i/'k 3 «tb yidti.aTua- u) i'^^;^'^/')!' (2 vifUMgv 

nef ait.PoJlea vero tn fiumma\A^uA omn€s]admtrattonefiutt Illtus At!/)cov t t^ ■atainifi tfi/ru^yix TtTiAti/Ttiico^av, (3/M/H 

Autem regtonts homtnu ipjum obnjje dtcunt , vbt ettam vttam exul <» A^tfvo^? TniptvTiav AiSh/M^ Ji « A^tivovf , ^ <? 

•degebat , /uama fintenttam hoc argumento confirmant, ejitodipfius (puj.Iif tA^vS:, /i/o/a) fevaTCi) (pi;o-/v >sJ7D9avH v. «^» 

corpusnonfiuertt Athents Jepultum.[hiuni]en(mtabulatii etus tu- Ji^fmiZantv^ov i^ptiv. rif ydA%vaJiii( yJ.%tPiv 

muto tmpofitumfuijfe. hoc autem cx mfiituto, ^fiolennt Athmien- SiJh^vLvajf -nl^ (puya.(ri,7ifiUu t 'Piiri^al.SQv , .uj' ^ 

fium moremanifiejlum ejfe cenotaphtj tndictum,fjuotics (juis hutufi yriiajiT ai SiiuA/a. tiiaiv6: iv aiJiiv iire^avov /2>/'a,0 

modifiortuna vfius obterat,nec tyithenis fiepultusfiuerat. Didjmus ■jiiHvai av -nif lu/jsavioif /u/i^/jutiri. (S ica&^^/vfiiiwav 

t/ero [Thucydidem] ab extlio reuerfium , morte vtolenta zyithents tilti^iia* 'i^^n t vo/«^i)V7ttiv aji-nv iv.-nc, fx •ATTXtfTn- 

vbtijfe tradit. hoc atttem a Zomro memoridt proditum dtctt. Athe- niva^ , £?n yii; j '^ A-Hix^i; Ti^aipSo.). ' ei yd ovk eu 

vte.fes entm,poH clademtn Sicilia acceptam,omnibusexulibus(ex- i-n^iii-nii 7m}etioii fMrfJxtiri at/AAiiSi/Ua/ji^tif , 'wt 

ceptts Ptfijirattdii) inpatrtam redeundipoteflatepermtfijfe. Hunc a* 'i-rv^v oi/71 ^tiAnc, otij» 'i^n-^^di/cfufnc , h irSid- 

(iutereuerfium,violenta morte fiublatum,^ m Ctmontismonumen- (p(i) tz^i^ui/j.im , « cnjy{(^(pia>i /jLjjxjh -nvvofja.. 

ttsfipultum.(fuin etiam[sit]tllorumfimpltettatem [aZopyro] de- a.»^a. SHmv 'o-n Ka SmSiit; iii% -mi (fiuyurtv, ai. !(^ 

rtdert,t^utThucjdtdemperegrt^utdemobtiffe:Athenisverofeput- <I)/Ao^po< At'-y«, ns^ An/x-tiTftiof a/-m; 't^-^mv. 
tumfutjfeputent. Stentm tnpaterno monumento ctampofitmjmjfet, nec cotumnam adepttnfuijfet, nec infinptto- 
nem, cjusi. tpfius fiepulcro tmpofita nomen autoris indtcat. Verum tttud conflat exutib.in patrtam redeundipotefla- 
Umfimffe datam., vt (^ Philocheriu feftatttr,^ 'D^mitrtns PhalereuSiin libro de Archonttbu4 [ A cheniendbus.] tSr.lHfi.i' 

sx£.A LegoiU' 

TETITlA/- 

•nv(m.Tt. 
Ifia.C. tz.yoieji.- 
r^oa.Ifi.C. 'Or.ei )S> 

a* «'7t'9n 

M T TT. fJi. 

KpviJtu/ 
7t9«/f , 'm 
aJij. vide 
tnfi'a, la. 
osa tti/nJ 
K^i/ipa. 
i^.P. THVCYDIDIS VITA. 

iW Zaw/po» Anf w vifM^a , xiyv'^. ■fimi^ 0p«- ££o vero Zopjrum nugartputo,t]m Tloucydidem inThr/icia ohiijfi 
KnniiMumdvai- xai'«A«5ti)^i»ii(i//i^t)Kesti'2r™? dtcaf.ltcet CrattpfH4,ettaeumvere locjuutum cefeat. Qutdautem 
cuniv. 71 4 iv iiar^iari/MLiov <u,t E *^'»? AfT^v xh - TtmAtis , (^ alij eum tn Italtafepultumfutjfe tradant , [vereor] n* 
iSa^yfMi (S ffyjojya icstTO;*^»?!)!' » . AfjtTit) 4 cw-ri» [hoc] perrtdteulii haheatur.Fertur auteThucydtdu hanc hahutjji 
ti «</i« yi.y)ii)itti,(iiu»>tsv /a -n 's^(m-mi,r o xiva- formam:vultum cfutdem cogttabundum,caput vero acutum,^pi- 
xUv IS tui 1i-)AA «V <>Ku ^TiDi/jcijwjTiu/ Ti Ao/Ti«) t- los creRos, (^ relti^uam corporis habitudinemfuisfcrtpti^conuenie- 
^iv 'o^i-nifiiid.vtn tH oi/yfejtifiii. ■m.umiK, t (itov tem.Eum autem obtijfetradunt vtta vltra qutnquagefimum atatit 
ij!^ia.-!Kvn«iii\<^tTyi,t^-vi 77Mipd<mt1k <? ro^fetipMf annumproduEia ,opereinfittuto adfuumfinem nondumperduilo. 
^ 'tsraSidMia*. ^MAtaTiif oyiyviv o QviwS}S)i( fi( PorroThucjfdtdcittmulattu efi,Homert qHtdemdiJpofittonem,Pin' 
fi^ oluvofMau/, OfMifV VivSiifii 0, «'{ TB/aj*A&- dari verogrande , Cf fubltme dicendigenns. Obfeure autemdein^^ 
^uti (2 u^^MvT ;)^s^x-pifio(.d(mfa( q Afiyv aifip dufiria loi^uttur, ne omnthus ad ipfius leSltonem adttw pateret,ne'ut 
lS?!inii(,'iva. ijm Trairiv «o liaTi(,fA^Ji iuTi^.ri( foi- [in conrcmptionem vcniret , ac] tn minortpretto habendtu vtde- 
viQ , imi/Ti $(iv\ojuiva) voijutva( iv^pa( , d^a. £?{ returfia ejuouisfactlepoffet inteliigffed\i^ox.ms]fapientifftmi5 <jui- 
hia/t mfol^ J'oK4fJui.(ofMvo(,'7^^ Tviti( %.vfxa.(iO, huj^^probatui .apud hos tn admtrattone efftt.Qpitcnim apnfiantifm 
• jS Sr? i^/Vn/c <LTmifiifjuivo( , H94 KiXfi/AvLcu Ji^oif fimui vtrii laudatur, ^ laudem tllorum tudictu esi cofifeanutw , it% 
haCav,aiay^a.-£ov eii T 'i-wi^^^^ovov xjkicTymtJi t 2t- pofierum omne temptu honorem Itterarum monumetu mandatum, 
■ julw,i KnSiuiiu^s'^ 'J^ux\f^Ujua4^si('fh<fivaunv. nullif^pericultiobnoxiumesiadeptus , quemnulla pr.fierorum lu- 
i^iiKan iV oKiy>i, a( ^«<r/v Avtomo;, (2 ■mj, Top- dtcmm &tas delere poterit . Nonnthtl etiam , vtatt Anijut^ , Gorgi» 
j<8 f AiovTi»» TOpi(rain(!,(2 toj, ojtTi^iitri^ t ovofX^, Leonttntfiudtum eli tmttatns , vt verba verhis cjuali Uemeiija re- 
iuSiiufji.i<m.(\(siT ay.iivoxsiL^f6'z0^Tci('£.M(n'^ ff)ondeant, ^incollattenecontrartorum, ijuic tui?c tcmpfjris apud 
fjivTci fi PpoJ^/c» T Kf/» T 'f^ TiK oi/ifjutiriv dicfi- Griicos maxtmeprobabantur. Prodicum cjuocjueeumtn ^ucurat» 
CoKoyar.fjutKi^ 3 tovtov (o^«iot,u«v) i(ri?<Minv verborum de/e£lu[ef}. imito.txis.^Homerum vero tnprimt (vi ti^m 
OfMipov, (2 '^ 'sfei TB 0'jifjutfo. cKMyiii, (2 <? «sfee T dixtmusji^tn verborum ele£l'one,(^tn excjuijita corH:ide,n com- 
auudiiriv dnfiCHiii , >? 7i i^H '^ xj' t ipfjdw^a*, pofittone, (£ tn elocutionis vi,orattoniia pukhrttud ne, ac velocita- 
(2 T mMoi<, © T Ta^^t^. T i) •TSC9 dunJ uuy^^ifim te. Cum autemfcriptores, ac hijlorict, cjut cum ttiUepriZceffrMt hi- 
•n^i7*fiKavd\.u^i(a(7^tiimyvTriVTa(ijvy{px- fiorioi antma ( vt tta lo^uar ) carentes conji.ri pfirint, iS nnda,fm- 
<paj( , ;(5t^ ■^IamI Aj^svYi ^nm/jU^irjv iJ^yraj/To^ i]y\yliiri, plictj^ rerum narratione vhiquefint v/i, nec vlli.s perfonis vliiJ.m O' 
«gjraOTif 3» 'zfe{'i'^vT«iivAojpt<2tvct^ i.^mmmui- rationem attrtbuant,necvllas concione6\iuis (cripdsinlercas]/^^*'- 
Tw <fhfjunys>tia(, «'m' H po/ii ns /ij^ 'b^^pviimjTii, i rtnt , cumq Herodotus rem tentarit , nec vott canpos peripotuent 
fJijUij 'zJ%i^jut-nii [Si oAiycpv y6 i-mliiat Aojgsv , ai( (Herodotus enim conctones paucis verbis expref.u fecit , perjuna- 
fs^jam-Tofi^K fjei.^oviliiSp cTn^ye/i^) fjino( o rumfi£ltontbusfimtltores.ejuamconctontbui)vnttt hichtiljriecon- 
ny{^i^jL:ii,d(iTiSMfj.yiys>eJ.cL(,<SiT\me<)(imivi dttor conctones ^ tnuentt , (^ perfeciecompofuit ,ita vtearumv- 
cifJIJ u^iKi/tm^ Siajfiiiicoi^a^TiQii^iLiyi-ismm- nacju<icjHe fua captta , (£ parttttoncs haheat , (^adcertum{axufx'\ 
vHiv Toj; Jn/Miy>ti.aj: o z:^ 'oh m-^v TWf^av eiiiwv. fiatum reuocartpoffit.Qua efi perfe^iarum conctonumformi:.(unf 
<xet«v 3 'o'jTii)';ya.ssc«.nipav ip^^nav , t^-\|^AS', iiryvv auttmfiint tres dtcendt formiz , fublimis , tenuu, (^ media , reliauis 
/u*<r)t,-mpH(Ti( Avjifc, i^iiwn r u-^Ko\', »; ov5i 7w negleEiis ,fublimem elegtt, vtpotefuo tngento congruentem , (S tan- 
fu<p( ra^afopov TYi oiiaia , (2 tiS fxtyidi '^t^^vl^T tt he/lt magnttudini coKuententem . R&s enimmagnojs ab homtnibus 
'naiTvmKifi.1t. av;^aj 'Wgjt^^? uMyd.Koji, fi t 'zifet geflas magna etiam orattone declarare decet. Sed vt reliauas ijuoa^ 
a/ul?^ 'iivfiiii Koysv ioiidvai t 'zae^cxsir/v. /' a 'ofJ^- dtcendiformos cognofias,fitas Herodotum ijutdem medta effe vfunr 
<A£7»caMot<a'jfoitc;(Aesitt7)iestc 'i,Qi'6-n fAircfi /ijt {ejus.neg^fublimis,ne^tenMisefi.) Xenophontemverotenut. Thu- 
HpoStni(i-^vi<mTe-{''i('inv.i^Ko('6hv 'iTt'ieyi'o(, ) cydidcsigttur , vt fuhltmem faceret orattonem , fipe ^ poettcis di- 
'ff;i(<' iTi) St»jip'ji'. ^yikvToij-^i^/i\'./oQt)ujS\Sn( llionibi4s , Q cjutbiifdamtranfiationibus eflvfus, C<iterum non- 
(2 minviisiji^ ■!!OKKdiu( i)^y,aa.Ti Ki%iiri , ^fjjtTa^o- nulit de toto hoc fcrtptionis genere dtcere funt aufi, hanc fcrthendi 
foii 'Lai. 1!^ mni I? ovyfot jiiiif iTiKfMimr ■nvif formam ad Rhetoricam non perttnerefidadpoeticam:hoc vero vel 
'^pivxSK, "oTi ojjTi To tiSiic^ my[fi^if'¥i:^)(v.'i<,Tpi\- ex eo fa/JitmeJJearguttur ,^uod[hi[i:orici ot:a.tio,^ nullametrtle- 
Tt.ejLicti(,ifi^d-mmZi.K'ri(.^o-n /^'^'iin-mmvyM^J^- ge fi aflrtHa. Sedfi quis vohisobiictatnonomnemmetrofolutam 
>^ov,i^ajiyum7n-^\fju{^ii^'li.n.ti Si%i.(iifM'j aJiTti- orattonemejfe "R^etorum , vt Platonis ,^ medtcorumfcripta,re- 
•mi,''o-niymiinii(OTn^oi,Koy>(imnt>.yyii'oh.v,a(':Sf> Jpondebtmus htjloriamcerteejfe "Rjoetorum, cjUit^tn fua capttx 
iSiTa Pa<5C7jdvo« irvyfp^fj.fxa'^,iSi Tdii/f>iyjl, a«- dtuiditur, (^adt/ia Rhetorumgenerarefertur . Ingenerequidem^ 
y>fuiv'aTt d>^ imjyf^j)i\%k-^ii^aii-^ii. Siaj^piiTWi,Ms\ omnis hifioria ad de/tberattuum[vefenm^ (aii) vero^ adde- 
£?iieiSo( aidyi) pnneji.x.iciu>ivS( f^ ■m.<m. <Tvyfpa- monfirattuum [eam] referunt , cjuta viros, cjui tnproe/tisrer/tfor- 
9») ^ 70 mfi.Z\sKiu1j.\dv {ccKKoi i) (2 xsm n Tmvviyu- tijftme gejferunt , hijioria laudart dicunt.) ffeciatim vero hifiom 
ejtyjii aAtdyun , ^d(n<.ovTi( oti ifKaifud(<{ tsss '^int( rta Thucjrdidea , tn vnum quodcjue de tl/ts trtbus genertbus cadtt. 
onticmKifjsic^i/Lui.^ii) f^a^piTiii('oyi Q>s>aiSiS)s ISfam. in de/iberattuum cjutdem cadunt omnes conciones, prattr 
i»Tci(^i<rivei<St<riv\jz!n)Tii7!^iTiSfSmfxi\sKiu1i.iia, i//am, cjUiiefiTlat<t,enfium, S^Thebanorumlth.iii. Indemon- 
SJ^ T oAaiv SiifMfys>ejLav,7i^Lw <? PAaTm t'(av,(S Qt\- firattuum vero , oratto funebris . In tudiciale, conctones "Platjten- 
Ca^'av,M7>)7etTH S'oTOi'»i^e*'"2,<%iT^5:ip/t(' fium ,^Thebanorumqua6paulo anteareltquisfeparautmpu. AcL 
•rtJ'oSi\iMiiuo, Sf^^^SwfMiyfiej.a^T PKaTu.fi av<2 iudtciale enim gentu perttnere hanc conctonem , mantfefio exeoe- 
•1 G>y\Q<tiav,a'( aiaTipar dMeovuin^iKof^a.omu uincttur,i^uodcaufaagiturapudtudiceseos,autLaced<tmoneadm 
^ SitistTa} lifivoun AaiaShuffjjiviav o/ iz^f^^ffjifjm- uenerant, ^uod^. Plataenfls tn tudtcto tnterrogantur: (^ tnterroga,- 
Moi ©Kf/ve^acaji^jTfpaTMir/voPAaTiitdC^Siiro- ttoni longa orattonerejpondgnt , etg^orattont contradicuntTheba- 
Myina^ izSsA uv ipaTaTWf , SfJ. Tit.ttovm Ttui Koytt ni,vt Lacediimontorum tram contra Platieenfes incendant.ipjii de- 
•mioufj.ivoi . >(aj oj^-nKifH ■n\ini(o&t\Caioi , ei( o'p- ni^ue id arguit orattonum compofitio,ratio acforma. Quidam ai4- 
yiw r KantSa^fxaviov •cnfoitst.Aoi/^uof li t Koy>u tb- tem atuntlihrum v m fuppofiitium effe ; neque Thucydidts ejfe: ae 
^i(HSHMf><l^'>f'^T'^ijut,SiKeuiiiu>vi(pi.^pco(>bn- funtcjuteum tribuantip(iu.sfiliit:funte.ttamcjuiXenophontt. Nos 
^o^v^ TK «</!){• . Kiyjusi Silivi^ '>i' ofSbLuj 'i^^tpjiaj/ vo- autem dtctmus,filt<t. cjuidem non effe : td veroperfeejje m<wifefium. 
^u8<£j,(2jM.»i iQ Q\iiwSiSv. dffi oifx fuiriv^ij) i^ Svya^o( aji/rS,oi ■y,Zivoifa<nt(. iBt}( oi< ASJp^v 'iii >? fX Sv)a^i( a( 'tm. sn, «TJaoii. 

2^0« enin» T H V C ,Y D 1 D I S V I T A. 

^oHtnintmuUehriseFiingenij,talemvirtutem ,artisj^frtfian- iybyMJe^vtwtw^^inai-nicLu-Aw^^^fi-Tlwr <&'!%• ■ 
ttam imitart : deinde,fitalii altijuaextittjjet , non tllaprofetlo late- ytlw tM/AM<m.iXy eVj^i , «' ■maub-m 'U(,Uu,'inicu/ U~ 
re volutjfet: neaue o£lauum tantiim Ithrumfcripfijfet ,fedalia tfuo- -riJ^n A<it9<?ii,i(</l' eu ¥ of/oiui « jf ai|*/<«'iiov,<)AJ(i 
auemultatncrenijfuimonumenta reli^utjfet. Xenophontis ^uo^ue aM«-Ttwa KpiTiMTtn ou , ¥ oliuiau cx.^aLivx<m. (pj- 
tionejfe, ipfidicendtforma hoc propemodum clara voce tefiatttr. aiv. 'in^^iSi^Ew^pavili^ii.v ,oj^a.Kmf fjisw ovj^ 
Lonfientm differt tenue dicedi genus afuhlimi, Sed nec Theepom- /Soi. ™a:) yJ ti/Amv ii)^y ■^ecKmfof (S C-^^m, v 
fiesi. vtnonnulltsplacet. Quihufdam, iisj^peritiorthus,Thucydi- ^wiin iii Q(o-n/u.m,Hsi-'ki. ^n; n?;'», •{ 'Lai o,(SjwJ5[- 
^is ejutdem effe vtdetur,nondum tamenperpolttus,fed tnchoatus ta- mv -nli p>^«ripo'{ QMyjjS^iJoxj fi: 17) Sonil, iitfixi </i 
titm ^ rudts, multafummatim compleHens , quiz (^ polirt (£ dtla- a.xath(ii7n<;o<i , <h ch.tootji' ;<)f «/.(yu*' h, ifsif otmmi» 
tarifoter^tnt. vndeetiam adductmiirvt dtcamus vtdert hunc li- ^T^ijpnt ctKiipa.hitJi(f>'s>(;^i/^''-, xsi^^aTncSiwai ^istj 
irumit Thucydide lam dgrotantecoitfcnptum : eam^effe cauftm hxQHAKm^iivSiuixfAAvav.iv^Hvys^f^^yf^^^^i^ 
cur iy lan^uidiitsfcripttHjit SShreutus. Nam tjuando corpus ejl in- iQiA^n^M ■np^^a^ , (2 oMyiv, Kadtv i^ppwjsii eui- 
.£rmum,antmM ^uoa^ vires nonnihtlremtttere folet. Efl enim inter tIlu ^alvi ra, (nwnSiiuii- eicdiuwTe <A QUfML-n^, 
antmum ^ corpus Cjuafi confinfus cjuidam atijj naturet contuniiio, fi^yj 'Zt o Aoyiajuof oiTtviinfi; u) ?ia« . jMKpoii 
OhiitifiTkracta,pofi^eloponnefiacumheUum,dumr6setushelli -^ iivfXTi-ci^^KTi* ci^>\Mi;o ,-n Myta^uii ksi^ "^ <ral- 
4tnnox\i,gefia!cbfiriheret,Hocenimhellumxx\ iiannosdura: fjut. a.-n'itt.n'o /jJ^ r ■mhifniov r ■nho-mvvwiaKov ejt 
nit.Res verogefias reii<juisfixmnisfupp/entTheopompus,0Xen»- 7ii€>pax(» , ff&jfetV «n i» i^yiML^ « etiu><;oSr^ 
fhonejuthutrerumtn Gracia gcfiarumhifioriamannefttt. Scien- /is^nu arii/^T^ eiiuii-iydKwic-^vK^Tio^iomKt- 
^umvero,Thucydtdem,<]ui Amphipoltn dux exercitusm'jft*ifutf ,tuf. to /* (j^i:' K.j^ci'vii,ii^/S (a^^.^fML^ai^aTif.wfiii 
fet , vifmque ejfetfirius eoperuentfie , occupata iam vrbe a Brafida o, t» Qio-nfxmi; S o Htvofpi»» , on auuii-.i^i -dw E\- 
.snexiltumah iyfthent^nfihftsfuijjemijfum, oh Cleonts (^uem ille hLui,Kluii^eJ-eu<-'!^'»''d^'" 9paT><-}t\<rai; i Q-nKuSi- 
ideoexofus, tancjuam tnJanumvbi<juetntroductt ) calumniu! : tl- Sm;oi h^-^ii-rM,^ ifi^^^aj; ^ti (h^^^it^; atpixiSx,^ 
lumveroAthenisreltElts,tn7hractam,vtaiunt,feceJfiJfe:vhtpid- /ET£?A<jt€«uTtf oiivoci? Be$f<r/<^i/, i<fvyiAii%Kjsr 
cherrimam tllam hifioriamcontexuit. I^htauerat enimtlle/jui- AiUua.'jav, ^,i£,(ii>^<:vm;etL'Tir'iLh.icovoc.(S)onsn 
dem , iam tnde a helli tnttto , quticunque memoria dignadtceren- a.in-^aJ>i-mj^T.^ Y.\\w ,^ at; fiAfj.ma'(a. au-nv n;" 
turfierentve : non tamen ettamprincipio de vllis fusi htfiortt. orna- dfi Tavra;^ J ) £ eii^i^Qcav, ax; ia<ri«,a/ to ©paxs*, 
mentisfuitfidtcitus^fedfatifeifuitfirerummemortamfuanotatio- ■ji Hjii^o; tl%^ f (rj/f^^y.piii; <mvi%Kiii, a? oi^m j«> 
neconfiruaret. Pofiea vero exul, vitam tnScaptefyla , Thracis. lo- i m\t/M); jip^^xts.sotwoxtb tb M-yf^va a.m*'^, 
4;o,agens, dolauttperpoltutt^^efun. inttio memorttttantum caufa no ia <is<;$cT!o^iA,iva.. if,:Ui yj^imt; i'^fov1i.ai t ^js;^ m 
Tauerat. Fahults autem aduerfatur .ftudio veritatis : non enimfe- TfMioj <ra<mi tH swfJ.nco<Ki -la <si^ffut.'^' i/npon 'j 
cit^uod altj htfiortarum fcrtptores , qui deLeHattonis fiudiofior&s, fj^' -liui 'J^ieXajii ai^XKs^-^iivM <^Qp(tKM;;^eAif '^- ^wt- 
■^uamverttatu ,fabulasm JiiMhtfioriasinfiruerunt. Atq^tlUcjui- J^atiiwf.jJivo; . atio;TB^«i«Aj'ic9tM0£<ii t^i^f^;^?/*»- v.r.m>.iu 
■idemitafe gejferunt, tAtnofirtautoris infiitutum longe aliudfuit: vovi^mij.eiiii SJtJ.T' fmyiftku.^itn o5~f /«)doic<»<tv- tA:-i ' 
i^utfibt propofutt non auditores oble£lare,fedfiudiofos homines e- wo?,<%i -n y^fm r eiM/)^lai( ov y£> i-mvJ^vin i« 
rudire. Ideo attopus hocfisum ejje KrnfjM,i; ot« (^uafiquis dicat,rem «moi^ ■lauiii rojfe^t j)s<ro-/i' , oiiSi i<;oe^Ki>7f , oI/m- 
*nomnetempusvttlem:)nonei-^n<rtJtia.,fiue, adojlentattonem ela- <fiii;if<uniiMi,aj/ '-r iojjWi^^eAo^;^ ■nf-^i^ ■^i"'* 
horatum opus. mukajie^uidem omifit , ejustaddeieUationemfactut: <? ocMi^iat aiii-mioviMVoi. «m' oVhioj 4' "^™' V 
digrejfiones^ vttauit.^uibus alt] deleSlantur, cuiufinodifunt apud giyyd^fS </;' ovx. i,t^v\n lut^o; Tipx|iir <i^ dKouav- 
Ji[erodotum,^ueededeiphtnenarrantur,^uiaudtendalyradele£}a- ■mv, cl>^aiac^', tXKpiZeiaji if^i! ^uMtJa.^jonuiv y^et- ^ 

tur : i^ de Arione cjiuimuficatiauem dtrigit : imo totus Itber fecun <peiv. V<4 yiavoua»?!' a-^cfi-KTpca. rluJ icun^ <wy- '^".^ « fy 
tlus tstulum operis mentttur. Contrahicautor fic^uidmirabilevel ■^^atplw. ■7ni»^eiy:>riao;»i<i'>v!jjJof^Vvyt<ia47m.- ''-^M^'! 
fr£terinfiitutumopusfitcemmemorandum,idtUecjuidemcomme- fn^hiw oi eico^htti-^oieivoiifieiovi^.^i^KMia;. 'o- aeifAo.»-- 
morat ^utanecejje eH: verumita vtin eius enarrattone non diu- mvyb j(ai rap'Hpo</^T<k) ){a\ o<Aa(Pk 'oho o (piAn- '^"^ '"'"'' 
iiusimmoretur (^uam ejuantu opus efi vt rem lectortntelligat.Nam tao;, nof A e^iiav o KijQifvci>fjuivi,i; fcoMKYi^ , y^ Lao)? r, ^^^. " 
Teresmemtnit , propter Trognes £5' ThilomeU cafustantum : Cj- Sivii^ ^ i?ie/ Ji' >i varo^<rjv \JAu<A7a|. o o rof- '^''•«"'"'jW* 
clopumetiammentionemfectt,propterlocorumcogntttonem: Alc- y^a^pdC^ cm,aji aiafjMnt&n1j.vo;<i^-^\s,if^i^, ^ Te.«-.*3rfc 
mtionis^uo^ue obiter meminit de <iy4carnania (3 et oppofitis tnfu- aicifK.Uu xifi,<finfeiTa,, '■yf^iivov « « yvii)<nu<?i!' dKxov- tectto ja, 
iiilocjuens: reliejua non accurateperfequttur, iyicfabuta! quidem-. tm aLtpiviovfjjiVo;, o , ti jS "sfet Tnficx cwmfhoy; '^"^ *''" 
ita trailat Thucydides. Caterum m mortbus exprtmendts mira- ■7ii'p^<^ajfAi>vov<!^'7m,^v ^ yjuicuKiov,» ■n'K.u- Cftur ex 
hilts p/aneefi: tnfingults c^uidemorationis partthus efiperjpicuus: laaiOTJv it;i>eAa,<?ii' ■nTrvv ifwttMoni')*! ya.f.'i .ksh « 'PJ°^^'^ 
attnverhorumconfiruBione, ejuodlongtorthus pertodis ac finten- ' AMfMuiav,o-n ^ipfoveiv fi*nfM>viuna,,'ivSa id <^ j j'"''^" • 
ttijvtitur, tnterdumohfcurusvtdetur ejfe. Genere dtcendi vtttur <m^fo(mj>vii ajjri vint^iniei , ra c/i a.n^a. oiitt a. ci'(ie,c^ut 
grandt^tnprimisfuhlimi. Compofitio afpera efl , grauts , ^hy- KfiCoi. is^fjHouiiri; fjjiStiii-ni<i6-ni. ^Tfivocott- "''* '• 
ferbatisfcatens, interdum etiam obfcura. hreuitas mirabtlu, ^ dt- fti^^apiaai. © <» /u^ iit^fUfiin ,<nx.pK;' -uzro '■y tUu P''Jf,' ^^ 
-ilionum plures fenfiis. Jnfintentiis, ejuit ad mores pertinent , ex- aujina'i,iv,!:)/ioriSfg.iii'£?mtt^ov<^iffj.Lujeiai.ciS-A- ."• •J'- 
tellit. Precfiat ettam tn narrattonihus , dum proelia naualia, ohfi- MiVtjSoMiv. i)^'y-j^aK-iyi^tj!^<iffi.vov , £/«- (7/"^ 
dionesvrhium , mnbos , ac fedittones nobts narrat. Orationifuti youi. ri> g <? (rMiSincm , tfay^jnirt; on/adn , E i/x- ''^'' 
multtplicta adhihet figurarum lumina,in plertfcjue Gorgiam Le- ^e/^^^t.C i!z^Sa^i"v,M/'oT£ '■^<S:a.<KL<p'tc;.cL^ 3 {h^ i^^^i "'^- 
/)nttnumtmttatus,veloxtnelocuttone, aufierwfupramodum,mo- yi)virii,')a.uiMt?:^,^'r ^'i.ia'^ oivoi;-7Aeiovi;. Tto '^'^* '^ 
rum exprtraendorum optimus arttfex. Itacjue vtdebts apudeum-> 'ycDfjuMfmv ojjtv .■mviu iTmivirtv.hi^y r atpyiyiotsi "" ^j"''^" 
(^ Pertclts Jptrttus , (S Cleonis cjuam nefcto ejuo nomine appellem: a^otS^a <flwarii , vajjfjxt.-fi<tc, vfZv (£ mA/opitia^, ve- '''J' " *' 
ao\j;ri^<;a,<ii<, iltiyivfjjcVOi. inhveiii;'y'<^'^i;')(ffjja.<!i,rainn,a.^'^'^ofyiOv'T K.iov^7ivovfuf/SVfOtVo;- '^y»j;c^i!r mfuxria^c^pnKfo; •^vi^"- 
it'<T aiU^fOTticiv,i:Qtit fjuijunri;, ^'iJfi<^;Sfg.-j^a.^i^.'<>\i.iy>ijZ-jn:i.f' «uW (ppo'vii|Utt. Pte«iVi6o£<, £ KAieyios istf.oiJl o,1a. aji eintili.;' '5'"™'" 

. . — — ■ __ e9t'^"f^ 

' KoM i AAx^»!»»] TUhc. in fint fecundi libri, ■vnieeorTt^ioiKm l>wm ItcifatK comtnodatn (umiTipolti iC o APiKfta^ut. 'on imtf^ovei : 'i ii^,u-ueiv 
fetii-t , ftvtifJiSMeiJfniii^itjK ra. •^ tmPfotmar.i cujtS o* mV« ■jnitS.TKri^f.it^Tluj tsiifrr^ov cujth tmtpfcirzwliM stsy. ««,»« tui jY^JtOL^ Afj^ , « c* <"|!n,H-B/ 
MHfi^Tr.yi\,Iui riinr xc^^Kii.K^ i'<5i? B3w 13»« T»<f «AiK l»'£je7» , vii >i) lai, ire rUi euJTvif^frri^ 'tKriti, ilw ) Tt J f^P(*>tu)i its^f^unii us »«<ra» ^ , p '■Sl^. 

oc^ui T H V C Y D I D 1 S V I T A. 

Af^tuCiaS^is ni-m^&c, 0tf*iittaw rnu^ , N/wK ;y;t)- Alabtadu iHuitHtem, in ThemifiocUomnia, in Ntciaprohitatem, 

iin^Qc, S-i^iJon/MvloM, iv-nj'JiaM,iA^i ■S.iuhliu. (2 fnperfttttonem, i$ fe/icttatem.ante^nam venifet tn Stciliam-.ttem- 

iiioL iwsjLa. , a. y^'' /u.i^oi'£hS'iiv ■!Tf.^m/3ioL. (k quealiafexceta.cjUAfuislociifigillatimconahimfirohferuare.Plu- 

'^7riiei'^\)'o:i£'>ira.t-n>fya:ftiarS^(fiTi->iahaiu,M rimns efi- apudThKC^didemveterts ImgHe Attic£.vfHS , ijus.\prot 

■ji^aJ-iiT fme^Mmi-Kif^wui-iiu^<&lvfi/Mt- vfnrpat , vt cjHumdicttluMi:^^a.-i^^i,vfifMi.)iau>. Per dtphthonguns 

ytcu/ AtfH £ ^ <rt(p3D>Joii 7iu/ iourTtroL-^iiifin, a^ti fcrtbtt ijHit reliquiper a, dtctti^^ aiei. Et omnino nomina multa nou* 

AEwii. (2 cmi t^fupsTOf '»?» K^vcSv ovofj^. TO /i* tnuentt.fiejHidem tn ThHCjdtdis dtn^tone , cjHsdam vocahula rgpfi» 

■ yb igj\i>.fyctiiTtfi$t.TKPL7' 'ui-jcvyeivaffti^.uTii- riiitHrtpfiHScctateanti^Htora,vtaviiCoei,^7itMiAMaiio\nif,(^fay^- 

Ctii, (2 7« Pof:.ifMimivn( , S rciryJ.{fmv,<B A/jH^- Ki-mv,(^ u.fLa^-mShL vM', (poouwtf . QHddam aptldpoetoi extant,vt im- 

iBc/^.Si/Mlf OaiaAKfWiJ 7re/«TO(f,/i6Af i/J ij E- K\.y\on,i-7r^K\Jtcu,ajiaMi(i ^fimilta.QHctdam tpfipropria,eim<rijMairi(y 

TnMy^at, (2 ti ExxAi/Ttt), Stb Ai/a/uiis,© ia %iiolu- ($ naMf/M,^ oL-mnii)*<rii;:item<Lalia,ejHizapHdrelt(^HOsftriptoresnon 

tgL.ia.^'iSia,ol,A.mcifj&<riq, E K&>Au;a)i,)C5t< A-m- leguntur ^fcdapHdhunctantHm. Torro hutcetiam cura eft vetho- 

Ttiy(ni-^o<m.iii.tt.7mp' imii fj^ i K.HTa^^vTr' auii rum mateftas,vts argHmentorum^ac fentcnttarnm gramtos: ^ iyt 

KihiKj.i&^i mm^t 'oT/cK T opo/^.S /^voTM^j t ta diximHs)tn compofitione hreHttas.Nam^L-c^cf/iulta res vel vnt- 

i»Svy.y\,u^, 0, ««1!^ <p3a'ja#7i? ei-mfMv^lies^}^- ca voce declarantHr. Sctpe ettam res ^ affeiiionespropenfonii vfitr- 

'n-ni; aiuna^ia;. m )S aiMa (t^ 'o^ff^p'' E \i\i pat,vt tn illo liiimMv Sio(. Hahet ettageneris dcmonftraiiHt nonthil: 

JiiKvi^.n^u'o'mff^aiui<Bm%<&'ZDf>xffjuiL'!sia.vr vt in orattonefunehri: i$^Hodvarttitrcniti,ir^ti,terrogatwnihus 

M(S^cSv,cii 75 AnTTTOAou Jioi.'i^ Q (tstj ^ T TOmfu vtitHr.conciones <^ho^ ejuafdam hahetphtlofophtco more cdjcrtptof: 

ejLri,ai oli '£hiai;iiiii \ifi'<^ ■jniKiKtaf f^fcovdai «';- fitnt emm tnftardtalogorum, cjHtphilofiphts conHentiit, compojita. 

9t'p(»ii,Si'pffl7J(j<f!rc/!f|t«vo5,6ifiAcOT(poi5«/«(i/<A( I//fiHstame elecHttonem,ac verhorum compofittoncmplerio^repre- 

fjunypcSv. e» oiq yb dfusiCMOi 'iit,<9iM(n!<fi^.r fjuiv m hendunt, inter cjtios efl Dionyfius Haltcarniiffeus.eum enim rcpre- 

\iiaji auri t Kii^tm ysa ^ auuSi<neov eii n/avTK^ o/ hendit a.t:afifoluta,ac ciuilt oratione vtt ne^^ueat .[aaod ideo Dio- 

a^fiotf,«/o?j A/ovi/iT/3?o AA/^apvaa»ii/c./t4"?'0 nyiius {"acic,] c^tita igMorat h<ccomniaeJJe cutf-fda iXimt<efacH/ta- 

jSai7Qr(<ifmfH®TrA/'Z'.KSAi'^4;^Ii:^/w.»!<ftu//)(/xt- tks ^ hahttftsperfe^ijfimi.HerodotiautemtcmporthHsvtdeturvi- 

vcfi' 'mei(fii>(oii1gjJm':ia*m(hwciutm'.'fa -afeT- xijfe ,fiaHidfm Hercdotusmcmtrtt irruptiontsthvrhemPlatitam 

lii KsfJi W?f aj Tif^iovii^ia .(ra^vnM o a^ t }ifo<fij>/ faflit, (juam hijjortam n.irnit Thncydtdes Itbroficundo. Aiunt et- 

^<>vav '^'ifj.tvo<:,iiyi o fA lioi<D>ni /u.ifi*t[) /? 0H ■ tam,<jHHm HerodotHsfnai hiflorioi in hvmtnH ccetu rccitaret,Tha ■ 

Ciwa/vsoiJoAisiCT^FAotTiMou-^/Efeiiic/VopeiGiou/- cjfdidcm recttaitom iliitntt>fuijfe, ^cjitum eaiaudiutffet, lacry- 

J>'<f>fc (* Tij<Ai/75pa. yiyf) (film^ S/Stjv, di ■nm maJJe.tjHodvbt ammaduertrjft Plerodoi us ,d,xijfe eiiferuKt Gloro 

T Hpoi/)>T» icjj, iSias, i(^e/a4 'bhSi,yjivfjA')t , mfcoi patri 7 hurjdidis , Filij tui 6 Olorc ingenium magno inipetu ad 

■n oLY^ociai Qi:>wS)Sni,<^ <jiK\icra.i,iJ''X.yi.f,u<nv .'i-rr^,^ iicer.iTu {liidia tcrcur. Mortuiis eli in Thrncta (S (t^t at:tdem vo- 

(faai THpo</iJii 'riTt')ia<Ta.,un;ov eiTretv oum >si^( lunt nonnHlU)ibt eft fepf.'hHS:(edalij dtcunt oJfae/Hs clama coirnatt^ 

•r ■m.-ri^ t OAtpov, 6) OMf>i,op-}a. m <f Jir/{ t lJktoi/ j4then.ufHtjfeimportata,ttaa.,fipHlta necjue enimpalam licutt A- 

'tsi^i fM^hi^ua^.iTf.xiiJTtiLii'^ ai -Tii QfcLKf Ksiif (li fi thenis fipelire ei:n' cjui propter crime prodtttonis extlto fuiffit mul- 

t.i-^unvon 6'««6'tb:pm aMo/Aij^wjvoTi i» t h%- Eiatits. ErataniemeiHsfipulcrumpropeportamineolocoagri At- 

N. Vide '""^ ^i^S^f ii 'Sii («/nF ''Kfiipec /(rSy T <rz/yfs.(wv,'3 tici,^i'it appellatHr Coela^quemadmodumtefiatur Antyllus,virfidt 

fitpra KTOfSTOipi i ■;^'iJ^Liiu va.vif'ii'ki.--.'iv aiA<iUua>i( d:gi:ijfimy.s , hifioru^^perttifiimHs,^ addocendnm appofittjfimus. 

vbi Kii/S '^ '^ ac? i/bir/a 'Siivyiv^. 'tsT o aurrS 7o?o« jjAnff/ov Fiitt ttiam , (ait ille) in Coela hahens hanc tnfcriptionem columna^ 

Sv.v ■n%( 'T7niM^v,c*^e/.'f'?A-il,icti('oKotKr, i(sL\iiit:^,>iet- Thvcydides Olori Halim.^v si^v s. Addtderunt vero <jui~ 

lecritur. ^^(pno^/vAvTuMof ,'a^io^^(eti\!ififj^fiiLfi;eai,nsLf d(.imhjcc,V{\.c\hCi.T.cjuodnosfaciletntelitgipoJfeacfuhaudiripu- 

^£.1'. '"'eioM' -jvmoji . Jtstj (fiSiita^ S\vo(. S d? « o.ipiis/v, tamus: in infcrtpttone entm non erat.Forma autem,<^ dtcedi genus, 

s9)iiav (» 7« Ko/AH , QnrjjdiSxi OAcp» A A//nsv(r/oc, [quo Thucyd vzitui,^e.fi magnificum adeo vtne tncommiftratio- 

'\iy>u<jzt 'ii^'^afj,f.ut.'uvii Q (ur^oi^xiM £ 7i,(i*9a</t nth.^Hideab hacmagntfica locjuendiforma abfttneat. Elocutio efi 

x£i 7IL; . 3^oL Ki-yjutv OTT voK.otvov '(^ «7t (S 'wcm- grauts ,fententi<z ohjcure, . cjuta hyperhatis deleftatur, ^ multas res 

■m.K\siiJj,vov. iSi yj (.'icf/^ at -nS '^■)feef/.fMt'k. i!7 3 paucts verhts declarat. Et verborum qHideplurimashahetftvurat. 

¥ iSicu/ <i:T: -^^^iLTiifst iJiiyLKoiiifviTl', , aiftviSi contraveropaHCtJJim^uftntentiariifigurashabet.Namnectroniis, 

aiZ)l( (.'iKToi^ cL<^i(^Si(fT fjJtytM'atf'i.-rroZ(' i(j.Cej%i necobtHrgattontbus , nec ohltcjuis diclii ,nec vllis altis callidis arti- 

T 5)p«V/v,iie(jB(f iH T il4.voiai-,^-ii v^^CoL^eic ■^^- bus cjmh auditorem capiat, vtttur,ciim tamen Demofihcnesinhis 

fetrixiToi( ivofiut<ri ireMa '!s^ffui.& JM\o)v,<&in>i- pottjfimumfui eloejuenttt. vim ojlentet. Puto aHtehHiufmodtfente- 

x<A(y'ra5? |U (»5/« i^ Ae^t/af ^'/xao-i, )cJ'3t J^- ttdrumfiguraiaT hucydtdeno propterearmnignorationemprdter- 

moAr TifvafTiov cl^/Mt-ni;o(. iii jt> sipavfiaif, owTt miJfu-.verum^Hta orationeperjonis de cjuib.verbafacit, conq-ruen- 

^itfuiaKriv , 8TS T cx. ^aj^'» pif (Jiir/», oyTS ixMof j tem^atcj^ conuentente trtbuere volehat .Nec entm decebat Periclt,&C 

'Ua-i 7nu^f}iaii <nr^i r dxfoa-rlu) xi^^tnajf , t An- Archidamo, (3 Nictd, ^ Brafida, viris excelfj antmcpritditis , ^ 

fM><di\iot( fjei>,iia.aniiitii £hS(iKn/j.i»i!r JVivo^tw- generofis, £> herotca glorta ornatistronias , (^ alntsartis oratorite 

'&,oijuaj{'^'wi<fvoici.(^fju>.'l<.'ifu'i^ i<^' Sfg.voiouf7ra.f- fiaudcsattribHere,cjuafinonltceretipfis\jx]\os\ipertearguere.^ pa- 

Hvai T QvxvJ^J^iuj ic 7j/?Tov,aMoc7(i7f -ijmKeifdi- LimaccHfare,(f:dtcerecjuiccjutdvelient. Propterea[igitux]fimp/;ce, 

*oii ta^aiiiroii 'WiimvTOi © ^^{ovtk^ cnwvSiv^^st ^ minimefiguratam orationeaccurateeftfecjuutus.tnht^s etiareh. 

7\si K'i.-yi(. i-y>'itiypiinVit>->c>i.H(^Af^(S'cifj.(^n^ decorHm,Qarttspr£ceptaferfians Efi er,rmartificisperitidtgnita- 

t^iKKt^^e^aiSa^ajiyiciimti fMi-)a.Mffo<rinsM'^- tem[lingulis^perJonisconuenientemftruare,(3reb.[(mihuiq:,]cc,n- 

iia/o/((2iip(»/>,)ivl<;^u7j</i^af,Ai)rKf «'pavftafETO- grHensornamentu',:i[inhucvc.]Siiend>iaHte7nefitotaThucjdidis 

Wfyof '!^iv'^vaj.ei(fA.ri Tmifixriaj' 'iyurt q>a*ifa( hifiortam a cjmhufdcm tnxiw .lihrosfuiJJe dtutjam ahaliisaltter. 

lAtJ^VjCoi^TDc^tf^aipetJ^ (2o'77Ki//Si(Aoi5Aer4». Fre<j;i€nsti:men,(^.ccmmunisvfusohtinHit,vttotiihoc opusmoilo 

<%L7VTo 7» ctTifiat^ov (E i!t*)i9o7re/iiTov iimiAun arzi tTitttm ItbrosdiuideretHr, ejucd iSAfclepiHsfuotudtcio coprohautt. 

(aHKav TgTOK ic (Ts^ooftKov , <£ 7>i 7i;^)f ScK^iV. Ti^irt >5> a*<jy (if (pt/Aa J<z< 70?(; <3>e<!(ra'!T5/; T '£hC(>Lff tawi Sbi,»» , xjt.] ro7( is^ffjxtiii 
r a>(i>\oi,'^v ucuov. Is^ov30Tj7iu/'ZD£jtJjL<«7«'n(). aWo/M )yt7i7y«v«'<7f«<j)oi/<Ai(a/'5Tit(a< , «Moj i/i' «MWf . cfUU( <li ri z)i(ifn 
C « lum KmfetTfiKt, lifuipgi «^ oxTi) </>Hf ?o3a^ riui 'O^ffM.reicu, »(<£ tTiiKfim i AeKhtimif, 

T H V C Y- 
OY K Y A I A 

H r r r p A ^> H s O A O P OT^ 

To nparoN. THVCYDIDIS^ OLORI F 

LIBRORVM OCTO DE BELLO 

PELOPONNESIACO, PRIMVS. Ex Laurentij Valla: interpretationej abHcnrico 
Stephano rccognita: 

^4mvy£miliM PartM, Fr. P. Cr. F. paternos commer.tarios ^ccurAte fitjuutn) , ab infmita 
grauijfimorum errorummHltituditteneutJJlmerepurgauit, mag.uij^ ddgt nttapalfim expoH- 
taminnouauit. 
HVCYDIDES Atlie- 
nienfis bellumPelopon- 
ncfiorum Arheniefium- 
que,quoclinter (c gefle- 
runtjConfcripfitjexorfus 
ftatim ab co moto, fpe- 
rans etiam fore tum ma- 
gnum, tum fuperioribus longe mcmora- 
bilius : his conieduris adduftus, quod & 
vtriquc omni belhco apparatu florcrent, 
&c cxteros Gra:cos cum altcrutris fe con- 
iungere videret, partim quidem ftatim, 
partini vero ctiam in animo habere,[i^?tf.v 
idemficere.lHic enim motus profcdo ma- 
ximus inter Grxcos fuit , quinetiam in 
quadam barbaromm, ac propcmodum 
(vt ita loquar)in maxima[c^ierorum'] mor- 
talium ^:inc[maximui exiitit.'] Nam fupe- 
riorcsj&hislongc anriquiores motus,ob 
tcmporum vetullate plane compcrti efle 
non potuerunt. Sed coiecturis nixus (quas 
s OTKTAI AH2 

aiai/ic^oLJUiictjaVy w; i~ 
B 701/ ot^^poTEg^/^^tJj^jiOTc^^ TijTraoT? ,>y^ o 

^hO i)<hLuiyjV O^cli ^LCjUlcpl/[^:jO]l<tiT^;iKe(,- 

lyietiiyb cwrnjueyqv^yi "nii t^y^m e^^s^, 

X^/Xip<^UVlT fidiP^ocLfCtlVjCtJiQiiTniVi >C} DTTZ 

TTCtAoLjO^n^yaWpcSi /u)fU Sofiiiv liJ.^^^ovou 
'7r\v%i cl^wvoL(s)vyiVC'}c''j1iy.fMiei^v,av'Qa 2XOAIA. HAAAIA KAI ETN- 

07!\lKa.ti(tMt'TQlHIXJJ<hJ'itU. 

'© OT K T A i'aH S a5Zuja(««]Paf TOf yt«/MfU7a< -w iliul^ 
•n7(in<rii' ayxtiii T^ceujTriTaiTtaftviiui^ejua.o^Ti fA^l- Stu/t.f^yixft •Tt/f 

r •OTAS/iO»] ^MO , ;f a-ia/ , © cf/vjo, 5t/r^ai^}.ct/. Tt ^u , ^ i»o'f ^vtuj'^-)^ KajuQoiOf^f. ' Kaf i^TnrcLC/uiycUf 11 iei- 
•S»] 7« ihynroKOUMfvov ^ncl^a^^S , tcM.' cIti^c^i,'^» rii -710 

^MOnSf cKSaOTJ ASJiTO). ' Ax/Xtt^OVTJf 7t Mffai'] O^-TI 70(1 

jtx^ia^u». ' nae5t(W.iuwTiimo-H] OTif BX/<a^JVor^9o'7ipo» 
'S^gjiTK.ii/M TiiTOirit, ttyim; TnMTmvviiirloK ^tf/j^y^ c»i<A(J 
SuAi/say-tKov «uT^^f S)(ft7^pi/!f] «f rosa»-/» (S ei( ^ordia* (- 
IKt75p<iiVK<vi(,usvoii. ' To/.tsi;, ti/'Suf] «/«t7iJi^'fao9a('? 
TTtAs^i;, '° KaJiUip^^Zjvcffr/SapSttpev^SpaKUCAi;^;)^») 
^poaf. 01 /uutv y> f/^ TLnaf^Kou ciuji/jLa.^ujj a^luio^oif' 01 j 
(UtTAV^t^ip^KE Aa^)fii(,i/rEpov7t?f Aaiut/it^i/oif. " T* «4 »^ ppaJ Pf ott(- 

S3JH. J^ f7TI)(- t THVCYDIDIS HIST. 

^f^-zfo-m^v axs-nZvri /M! Tn^r^JVct^ ^v/jIIcuv\, mihi remotifTima a nobis antiqoirate {pe* 

., . ^ ./ / X ^ "^ innellicis,nccmca:tcris kf&^^di »irc£-Mr- 

^ y^^' * , 1,7 "^ r //»f»//p^.jJmagnosfaiflcputo. Comcate- 

rw^ eMo^ )yt;\st>/M^>t, ' ou 7ra.Aa^ (ii.Qaja><; y^[^-^ ^^^^1, qux Gra^cia nunc appellatur, o- 

c/K5v/t4t/')?, ^^^cL /xeT^ct!;a.a^ii Tt cs;cra^ ]im non conffcanter [d/^/ar^»/»] habitatam 

TO ^Tie?'/ W /'''^cfi«« '^W^D/ 7^ e^- ^^^^^*^ = redprimumfrequ5tes migrationes 

cp/'^. -'' -1 o ;-'(! T< *_r r^»'!/flfuiflefaci-as, &facile fuosquenque 

,^ , < 'v ?. / , ./ nnesdeleruille,iempcr ab aliquomaiore 

cte/ '7?A<{ci«i/. 77)? y^ «At7re£z<x«^ Q^ oy- [-/,^;«/««;^j numcro coadum, [ac exfmfe- 

(njg,ovc{l '''fhjuiyi/iwni cti^cJ? ^WvwAs/?, ^/^.%f f.v/;//////».] Nam cum nulla eiTct nc- 

owTE yT;^ ;.^>, o-jT^ 2^ ^A9toj>j?,^£/.w'- AS^"''^"^' ["^'^ ''.'Ujopera mercaturA daretur,] 

>'3 J^rJ, ^.'^.r/y^^, '^'^„ ■^'.^/>'''" o.,^ nccvllusintcripfos tutocommerciocitra 

,0 r> ' • ' > >i ' ri rormidinemvclterra,veImanlocus"eliet, 

^otcn:u> ^.,ua.rt.'. Coc e:^w£,, cW^ cumquefmgulires fuas, [e;-.^...]eatcnus 

;jx^ (pvi(Uoi/Tic (^iJ nAsi' o> oTreTi Tig iTnA- colercnt,quatenus vitam parce,ac duriter 

^c^v,)(^ 'l-niyiqttjy ctytwt oi-m^/jCL^oi dqiaji- agerent, nccmagnampecunixvimhabe- <p>i$ Ti^^gjy^v aut •m^^v^J^oi " 'Qux(j^r\vy 

CV p-CtAgTTOJ CLVr^JlqztvG. X5U\ Sl (Xjy^ , CV' rent,nec humum^arlponlju^s^p/antii^^ con- 
ferercnt (quiaincertum erat, quando quis 
alius incurlione repentina [labores alienos^ 
efletablaturus, (imuletia,qaia nullis mu- Ti /uiyi^ -mAtcov \o^ovy ovn " t^ ctM.»? riserantmuniti)&:quotidianum,acnecef- 
rr^oKLv. ^A/^a^^ii T^5 yn^. ^ <lelin fariumviaumfevhiqueadepturos exifti- 
w'-)'Z:,) ,, (/■ ^ >wi oSP//" '. ' ."^ " Ti n-iarcnt,n5grauate [fAr////^/'r//?//7/>/f^/^//j] 

fiti:/ (c|U;ttfc'(5tboAct5 TlU Oi^JITOp^l/ ej-yjy. >, 'riR . ' ^ L ./ / ' y J 

.V , ./ V "^ migrabant.ldcircocti.imnecvrbumima- 

j t«. ^ a;a A/ot ^^«tPvsyAt^r, , v^ /23/a.7rct , 77^ - gnitudine, nec alio bellico apparatu vale- 

P^jTrenjuat/ k ''to TraMct, TrAa^ ■^^^(qtJ^ac^, bat. Atq; potifllmumoptimus quifq; ager 

" Tyig Tg ai>\y\g '' oW ilcJ x^^t/^. I^Jgt ^;^ l^is incolatu mutationibus, [ac rntgralioni- 

-J^^rhl, >;5, '*«;' T. <W:t'^8/5 'Z.o^ /^e/'Cot4 H^cmpereratobnoxius [^/z] & ea qu^ 

• r/, / , / 'fe •?-•«' nricTheflaliavocatur,&Bocotia,&Pelo- 

' ^ ,1 ^ , % " ■^r/» ponnelimagna[/'4n,]pr^terArcacuam,&: 

ejK-TT), yjt^ ct,t(^ 'vrjjnj ^oiffAo;' /xcc/^ov reliqua'[6'w/4';'4>'/f^,]qcunq5 erantvber- 

'— SsfA^'ora. tLu i^^uZ d-rliicluj 61C tZ nm^.^'i'mtcrnonu\\Qs[ih'arumpartiumin- 

colaJ] proptcr Ibli bonitate opes admodum 

8 , ,(7\ . au6te,feditionesexcitabant,perquas [/»/?] 

01 euJisl a,- n- 1 - r i ■ i- • '-' -■ 

pronigabatur,Iimul etiam alienigcnarunx ^TTi E'-. w '5y^i^/>/-ict Tzi<r6 'rt^ ;^^;ipy C«rx Cjj^(-jjj[5j^^^gi^,,ppci;ebantur.Quamobreni 
cA5«^;r7a>'^,J/5i '^ /ximtyjcti "g^TOxA- Attica.ivetuftiflimisvfq; tcmporibuspro- T^ ^W.w etT]/X^ OX/ Ti* 

eynTrXs^Dy Sij^^t S Ai^ioyiav '^ a<ya.mx 
■^ ./ ^ ,/ " „, . 

<jt;i' o:;<7-a«', a\/,.jfjpmi (dvoiou 

a. 

e 

^/jnj 0/Miu^i axjZ^yi^uM^. oioyb-^Z^- pteragntenuitatc,feditioniimimmunem, 

> P' '(\ ' :) .' 'I ' j ' ' T 1 r<jf/)rfc^//?liide homines fempincolucrijt. 
A/KVAx^Oici TnM/Mjjy^ cra.a-i, cx,7n7n:>viig, \ ' J ,. Y 

•^ r, ^ ' Atq;rerum [jwc]dictarum hocnonmi- 

nimuni efl: indicium , ob [a(i!d/ia/\ migrationes [Graciam'\ in cxteris [partihui] non per- 

a-que adauctam fuifle. Nam qui aut bcllo,aut feditionc cx rcliqua Grxcia pellebancur, 

' c5uTi if TOaMaJiat^JttniSv/M/ifAovon. ' Oi/ attAo, /Js£ct|(Df Lw K^ciTifa.]<'mUuafJ.Tt\. "^AiTi <Aiuau.iic] TO?<>aTiuAta5:. 

vi-n.iyC>'reTit a.iia.'ia.-ni. '^ Kai izp^dXyji.aTtSi-ri Aojsi/J» 
*ot4,ol /m y^sTU, 'S.yif/.f^ov '■^'nT a-p.ixUu a.ti th; <ui7ii( 01K.HV ,Tt 

(EtoMoC/cJ'^ ts Tr/^h^jt; T cu'Vfi»i'^4>*Aiu/")y/t£Saf. A"mo/ 3 

S,Ti),2nM*>«V /*/ltS(TOi7J! TO/ZiJC^^O-UtvxA-yt/.TKTO as/^nL4 
/fSr^ij&lV^TOSaM^.TK? O.X.Hirpa^jTt T SMaJni xj' TO aMot 

«u/TMf/Uipn/M^io/iwwsTHtf^TiiXHaii^iiS^a* Tiji/ stA^S^ ^ ai- 

SfUI. '"sf TO<iMal'^'EM<x//!f /AtfH. (IfTl.f rf^O/« T Em<:(- 
SiilMfisiv ty£.P, '' c/.ieif.>(\Tti K-?jXy. J);M'.!)Ti,TK Slij.1t 
M-^iyim ^^Tr^n^ii^ri^yuu^TiT^ifi^^/pf^ivo]/ aga.oia7Coy^u»- 
fA'«' aii^viilujaj'2,'^' f.» a,li!..Ky£.''P' ^" cM. ^ <^ ii*^K t\- 
A<«</<k1c'k jtx^^i//,»? «'mccc/^v ci JcwxTtJTaTii cH.7n7?iOi-nc aiit 
^fvv '3,'%); TV;a^Lu/a!i^i,<^^c fMQatOA i'<ni( <f c:Krai^'C. 
^'•nMfXCuii 50.0^1 OTAf/,195,0 Ti^MOijCisiV fa.^/r-ji' /'7)iA.rf. 

[<«'AZW] c/x/ju.uii'))] 'zsgj it/Tnt/ )b;tT' utpo? npL) )c<ira f'S»'« iKah.?iit 
yi o^uaT iJA(S.'0)(jt5£Ati)cT!f, roV>(3ii lytAHTa). ' A»\d /ui- 
rara^aTJij /^■'iiicfi^;,ifii!ivo\mn J^Xivlnt. * Kot/ fxJiail 
"i^miHTC fa^i/o/). 't'™ 24Ki)w<K'f(5i*4oV<s)ii]i(Xft:n</k</,x- 
TO/ /"na fAM i-TO//ii7H. 'Ti?f ^ i[ji.Trta-cu, i()£.i;o>i!]'^ )^'9»'- 
*aT?a»"ZP£a);M<5;Tei<if . •^ LTi/MyfiwTii^l iPn/Myvwivti. 

Ni/4<,u«uo/ 7% TO flU/TTWD t;(5t^/]ii .sfeio^i 7« Ao/i.S ii aiwizi- 
^ifjS/ou/TB.Ne.tui.uito/ ra s<iu/'fS(/' 't)(ji5t/, ocreviiTli^BV,© 'sfei»- 
rxw^^MjUj* <f)c 'i^'n\(,'ii.^iyiuj !pvniJi\nii:,a^a.cmic,ovnc,^ 
a^'o; iu/j.t'scKoat^i ovni; 'a^; ni /utTzcvi^^^. 'o'0},\',i yt- 
/,i7ra>i a^igxM e Jii\o\>on a?/, 4i/>tp6if. 'O oDuSireAivliUi-rSi- 
&!^',^. ' llia-iiciaj^^fr^-itaiafiii^^-fnijia-^eix^^^im/x- 

/mtfOi. "iTJICpaTl/i.Jil/OTpHD. '' TlJ^zMH/S^ijeTJifl-IilTlil 

«lAi^xx. TO mM« I AU(.»' u (£ 1* -m) Kf<5C-n?a. i/.TO)uii>rioi'. 

t/£.P. '*T«f 7»«!m»{] EMx/of J'i)Aov(i7/.t/£./'. "0$ L I B E R P R I M V S. j i 

[^-m/wJporentiiTimiquiqueadArhenicn- A 7rci/p cc^cqot? o/ S^iwitmTK-ni , ag /Se- \ 

ies, quodillorumibdes ilabiles, rf«/rf^«c /°^,„ '\, ' ,'. ,' „ •» '^>?^...,' , ! 

f/%'»/',|rerecipiebant.Etcmitans luredo- / 'a \ . v p /o v > ^ , 1 

nati,iiatimabamiquiiru™s vrque tcm- «?^9^^'757raA<:^rJ^e<«eTl e7n>/«<rc^.rA>,- | 
poribus ciuitatem hominum frequcntia ^ cw^^^Trai/ tt^ TmAiv • cijs-n w «5 laftctv 

longe maiorem fccerunt. Quamobrem vcfi^v, a>i ovy lyj/jrii ovav^^ryJict-Tiiy.yii^a,- ' 

etiani, quod Attica [omnes dienmna^ eo ^^^j^ rdTa/x-i^au). ^«Ap? ^ iM>i ks) li,^ j 

<:c?»/?'«?»mlcanere,r.jc<j/trfl nonpoiict,co- -v r ^ ? ' r. ' ^ % ' " ^ <i ' 

Jonias in loniam poil:ca emiicrunt. Jrloc c^;/'^ / ~ , n / , : 

autem etiam priicorum [fwmwum] imbc- tW %uiKa,v Q^lv (pcqviia^ rnr^-n^v k^i- \ 

ciUitatem non minime mihi demonllrat, vyj i.^yt(m.ji^jjv\ yi i/ha^ . S})k{ h juoi , QrV^ ' 

[at^ue cofifrmat.] Nam ante bclhnn Tro- tu^^lojuoc tVtt. Bo/xTma^ tm iT-yiv, ^ci m ] 

,.mum ahHcliadis,[.^.//,Gr^a^,]ciuita- g^ ^ .^^^^^^ ^ AL^aU, ^ I 

tibus nihilcommunitcr, [fo/^/Af^ae ctf«///»- ,/ ,w'^^ c,^, « \v i 
<7«] gcilum fuiire coni^at. Ac ne hoc qui- ^^^ drAiiJ^i, ^^^KAvaig oxjtt, , k^^ idi'ii 

dem nomcn ( vt mca fert fententia) vni- <5ictMA -n '^jcj'-^ S 7re.?\5C(r5.-r>c9i/ '^-TrAf^ri', i 
ueria[G'r^f/,7c<'ww//w]adhuchabebat:ied clq)' ImT^ 'i{u> iTmvv/uucu 'srcc/pi-^^o^. 

ante a-tatem Hcllenis Deucalionis [//^r] "^^^..0^1 ks^ -^Trc^^v c^d, Tif ^U- \ 
cognomen iitud nullo prorius modo ['vi- , ^ . . , ,^ ^ , , 

^./V]fuiirc:fedimgula:gentes,cumaha:, '«'^ '^^<^^^^W e7at:^^a>v cu)(st, i-rr 1 

tum etiam Pelalgica, qux latiilime ditfufa ac^iMia. e^ '^ cL^^ac^ 7reA(j? , j(5t9 £K5C9^« 
crat [locis,in quthm degehafit,] nomen a fe i- ^t^u « J^« ^ t^ ojuiXiol jus->^ov K$t.^{o5rtf gA- 

piis [w^f«/«r] indidille. Sed cum Hellcn, ^^^_ ^ j ^',„^ ^^ J ^ '^ ^^^_ ' 

eiusqueliberi,rerumin Phthiotide potiti^ 7 ^" . ~ "^^ "..., / l 

fuilIent,&[c<f/mT^f//4//*/'fl/'a//J eos ina- ^ ^^ ^ ~ ' , //^7 «/'^x i 
hasciuitates,[W/r,]auxilijcauiaaccerfe- A/gaO^e^?. TniNKCf y^ vc^^^ tit ^ "^ i^» 

rent,itademum propterdiuturnum con- t/^ "pai^^i/ •^0^0$, oi/J^ytwcjSt5 '^t^V" 1 
grefrum, [6- confuetudinem facium njtdetur, ^^ mi^nv , J4 aMoi^ « '(su, /uir 

'•ut]fing:u\i[paulattm eodemcoinomento]^''^- a ,. ' 10 . ~ .0 ' fv -/ o * ' 

'^^'•^i?,[/if//,(7r<««,]vocarcntur.Ettamenne '^ ~ ,/ •? rv s v , ^^ I 

fic quidem longo poil tempore [ ffud co- f^'^' i>^^i^ J^<^^ ' ^^ou,^ ^i^ c* 70/5 \ 
gnomen] ad omnes etiam [Gracu populos] iTnaijXj^ -^yiiou;^ jy^ ct^)^ot^ ^(tK9i.M' 
peruenirc potuit,ita vt [omnes hancappella- ovfjiLu/C^ (^cup^cl^vc, i'ipw.e,2^ 5^ fjU}- ' | 

//ew^fOw/^rf^/fHobtinerent.Homerusvero r^ '/i-v • ,,' „ , /' ', ^ } ^. S\ " i'J -i ■^ 

-^,, J ,. „ . . . , dii?'Au.aaO; 7^1) lctli iUCI d(iX.S J o^JJTiinLAav 

pi-xcipueIiocindicat.(>iiauis enimmul- * , ^^ ,/ , , , » ^ c r/ \ 

ropoitbellumTroianaiitnatus,nufquamD tii^^ovo^-^x,xpic^^.oiJicuoc,i i^- -^ i, j 

\tamen]vnmc\:(os[Griecupopulos, e^m/u/o,', /^ ^z;/ iT^tcciic, x^ Tn>X\c, 7? ootj/ ^MjiAo)!/ ^i«//- ' 

^,(7;'.«fW,]appellauit,necahos,qtiameos, £(^0*,^ ^J^tV^s? ^/'^^£5'' '«A''^»''?^?, C>V|i» i 

quicumAchilleexPhthiotide[^.».r4«/,] ^w^ r^<l^,^, ^ i^.^oj, ^ Ifui^icuf . \ 

quietiam primi EMia,e;, /(afw/, (Jrrff/, ftie- v '^ ' r. ' " 2 v ^ ^ /^ ' 

runt. Danaos vero,&: Argiuos, & Achxos "^^ '-^^ ^ ^^ i 

in [/»«■] carminibus nominat. Nec tamen barbaros dixit, [nec iftam barbari vocem v- 

Jurpautt,] quod ne '^N^u^i^ quidem, [ideH, Graci, a barbarii] diftindi, in vnum [totius \ 

gentis comnmne] nomen [ barbaro] (vt mihi videtur) oppoiitum,adhuc coaluiircnt.Quot- ! 

quotigitur &:finguh[^4^/»2]E"Miu;s?,[/^£'i?, Grnici, erant^?>c quotquot per vrbes fparh ie j 

mutuointelligcbant,&: qui vniuerii poftea [communf^^^^^cov appcllatione] nominati ; 

fuerunt propter [virium] imbecillitatem, & vitx gcnus mutuo commercio carcns, ni- 

hilanteTroianatempora conferti, [d^opibui , armisqne coniun^u,] geirerunt. Scd & ad I 

^ ,h 

* Kii/TiMTn^J^jvo^voiJo/rtOiitia^ont TO^a/OD it/8i</*tTi</>- av.viKK(m^nKHa(^fhy^a.Tii(raf,'niKahfiSK^i>i\lwtii;. ^ U.i>!^~ 

JctrayijtAiTffiW.i^rtpowQ i(X.«7i,i!^T!i3?.n9of. ^Oi/^nic(saJ t^ayiu^^.fii^^Ti^tij-miiii tTifu.^ Ksiihai;')i-^a.-if\a^,-n •m>>~u ! 
«ui7iiV//taM?a.. * Ka( TDTrsAai/j^iuiijScTinjTticii/lraifovo- jbi^^KH ^iWw >^i)VOi/,)(stj to t/sipov^iovot^.j.Tt Qi/rEfOs^^lS 
fjjx.i!iv'iy^a\iiful^.,m\a.iryiiuo')ov,P>iia-ni'(iv7nj>''^)uinu>w- 0/JmfiiM-^jutvo]),t^^ diuMdtajif^M^yuQ.ipi^. ' St/^- 
fjia.-nt>hluui(. ' {'toj;!/a»i/6)v] rStTaMaii/f OsaratMttco/jMf- OTWTiti^lTj jJi,Er)^«'ti ^»t6na^v otv^fMiu/o^ Ea'v!tfOt{,ptvo9ti/- 

7t'p<»Vao7tt( Oj^r^EMiK/ajV^St^ a/ynl TTO^/tff, )(Sij5i</ttT' to^. ' ''&)C'^^3ia)7T</'a?]4A'?o'vTa^t/TO)ttitidov.tx£./'. j 

ajJ7''/!.ty£.'J', * TiJo/^Ma^iaMou] a»'7i i5,T)) TitAi/_;^o- "/v77'toaov«?4v] ovtitoAo»,©?!) i(n)V,E WOTAf/wov.a»^/)^^^ ;' 

l//(<)-re'pao^u;Aia'icsiX«oSw 0,«K^C i^<f>)^ovo7/. «,/•£. 'P. jSJ^sMiu/io/SapSaiiOf.TB '3ii;!if,oi' eMiuiSf a)(ij(jt5i(,6^t/^- - ' 

T)) CytOAIaJ l(«i.A««3!»( /WaMO» SMiu/0«, i!)C^;fap«J /fl^Df TO^TIf.l/npOWX^II^tVTISSMitt/if. ' 

A 4 ■ 


-ai 51' l'ao fl 
o/f 4 ' THVCYDIDIS HIST. 

-ziw il^ a^cL-nlojf, ' 9«, As£'oJ»! «^" ' T^ TTAe/o A hanc ipfam expedicionem conuenerunf, 

^''^'^ f -^^^ / _ V •; ' , ^ \ bus mannmis opcram darent. Mmos c- 

7a'5$ av dxjri /o^cei/, v^^KJ'!' c^TXoziw, KSH nim,corum,quos auditu cognouimus,an- 

TH? vuZ ^' i.^^twix.ri'; ^^^oTni 'bTU^rrMqdv tiquil}imus,cla(iem[/?^/]comparauit,ma- 

ixfjl-viin • yj^ r^xvv^iS^v vyiaav ^p^g ri, ximamquc partem maris , quod Gra-cum 

t^i ^TOi^T^^TTKilc^^v ij^kir,, i^"i^c vocatur, in luam potcftatem rcdc- W °'^<'^' :K ya.o^i; dt,i?^(m<; , XS^ CDt4 icW^i' \ 17- \ 

'j CDt4 p ~(, cit.icCycladummiularumimpenumob- 
^ tmuit,&:m[f<<r//«?jpleraiquepnmuscolo- 
^. „ , . \e/ ^ I ^ '^.(n „ mariluftulit,vt reditus adlc iaciiius,rr«- 

/ %T = ~' / < / ^//^/^Jvcnircnt.01imcnuiiGra.'ci,&:bar- 

Cccoc^'!- '°ci nc^Tn YiTTci^w 'Z2r^^^?^a- bari,quotauot in continente dcsebanc, 

\'/ ' -^ >/^<-^"r ~v .',^ .-' . . ., . ^,» . ^ 

<noi,^om i>ia7)i4 ^'^(«i', dtW >ip?«^7D/<«.A- mariquevicinierant,qiuqueinlulasinco- 

?^v ^z^cLjoSoJrtf vcLum i.ir' ^>^ Apt^ , f^d- lebant,poftquam naiubus alij ad alios ma- 

\ - / ' (3' 'fv,~ .' retraiiccref-rcquentius coeperunt,{ercad 

^^ ', 7 ~// ', latrocmiaconucrtcLunt^virorumpoten- 

•T^i c.S\^u.m7zcTa>v,^ ^i^^^iA ^TV cr^gT^eJ"; tiirimorLmi duclu, [quodfacwbat] tum qu^- 

cwtV IviHj!', TO ^'5 dcd^vim £^?««. !(5^ ftusruicausa,tumetiamvtvidumpaupe- 

rzzn^^TnTrlorlg^ TroAgffji» ctrq;^'^!"?, ^ ^^^ A^^i''- ribus quxrerent.atq; adorti ciuitates nul- 

' .- , " "„-_^ /^ "-«J J,„ ,^X-„„ Iismurismunitas,&: qua:pas:atimincoIe- 

~ / >0/f~A ' ~ i; ' V / bantur, f^i uinpiebant, &, maximamvi- 

"'^ ^ \,,i , a: ^ ' ^ auspartcniiiinc[/wJcomparabat.Quod 

cu^^^uM^Gv-nv TV fpp^y, (^ee^v-n)? ^t -n >C5^ C i^^oc t-acinus nondum ignominiam habe- 

^b^Yi<; fxoi^Xov. t-Y)>^vm '■j'^ri Yi-rr^lpaT^v ret,iniover6nonniliiletianiglorix'potius uvii iti Kj itui, oii X3<^0i KSi^ooi 'diri dpcvi^ 
X) olmXcu^r.i 'ryf-Ttofnruv,'^ 7Wcp{', TVKS''- 

^'rrKiovruv,7r^^'^o o^iCic, ijswmun ii 

I ' < 'I 't n ' ^ ' K ' 
AYic^cti itcrip'01'; an (jhv TWrpbvovj a.Ttnz.ioiw- aiiaTct.Hcc autcm nunc etiam cumalij 

nonnulli,qui in contiiiente liabitant,ma- 

nifeft;e dcclarant,quibus decori eft lioc e- 

grcgie cxerccrc, tuni cciani antiqui poe- 

tx,apud quos iili vltro, citroquc nauigan- 

ruv o Ip-^BV.oU T '^/^6Ag$ m ii^ve^l^ chc tes , v bique codem modo intcrrogantur 

' I r >■' ' '•,■<>-„ rO ^ ' '', nunquidlint larroncs. quod neque iUi, 

, / V , ^ ~ \ ~ , , quos;nterroeant,racruni vt lc mdignum 

^«AsJ4. w/^e^ ivXe TraMc/. -n;? eMc«,- ii,fitientur,nccilli,quibus cura:eft \rcn,c.v 

ilira) 7ra.AeLict) ^vrai vi^izLf ^TZZ^ ri As- il!isYciic\jjoc ipjis^vt probrttm^cjurmm/^ty.- 

Xfov, Ziu, o^Ucn, x^ a^-m^su; , k^ dK^-fVdi D probreiit. In mediterraneis etiam alij alios 

^^,W -^ "^m^^y. ^, Ti aUe^^^o- pr^ciabantur. Et adlioc vfq; tempus mul- 

p ^, .; > . , , \ r. ti Gra:cia" /?(?;•«/; prilco niore viuunt,vc 

p^a3«/ Gvt.i, rtji, Yi-KApctr^.yMrYi,^ ^- Loch, quiOzoLc Yoocamur;\ &:^toIi, & 

Actfot^ A}79E/ii5 ifjLui/iS^Yxe. ttn.crcL y) « gMoc^ Acarnanes, & qui iinitiniam horum agro 

■'* eji.^)ie^cfJopcl, .2i^ '^ ct<p^x.^ti liciKYi- contincntemincoIunt.Quinetiamiprear- 

<rig,K,ch daxpi^i THtp ^j^AsM lcpoSbi^- morum geftandorum iiios apud has con- 

tinctis incolas ex veteri latrociniorQ con- 
fuctudinepermarit.OmniscnimGra:ciageftabatarma,tuquia[C7r/e«]domiciIianullis 
munitionibus lepta liabebat;tum etiam quia tuto commeare vltro, citroq^ n5 poterant. ' QiAiiarti^iiiiMvoi'^ SuTinii i/yi-mpivdjutvti. ^ to ^ncoj 

^oJufTa^ jbiivao iMa^jfZirgjOTiui Af j;!Wj cvlKpi<riv. ^ L\- 
Ajtt,(Kii{ 3aAa(OTK]cr£?7ipo»jbi(sie.tiot ticjt^ftTtd Sa.\aoja.. 
' Tau^rtftfaD s-j^stbJ J/TOiui/fSOv iMiuIwu. £jics:7a?n- 

ca?]ire(HOT!.«xJ'/«'po(,»57OT7a^o'(i(sc). 7 To,7t Ahsjxo»] AH- Otf ^ip4,izrjf;9(7zi(/)it{. ^ O/'^ £Ai/\icu6f]7iu,(l)'71ou"iVMiJtuci^ 

tTO7^ DliO. ' ° 0)"7l C* Tl) nVfipi'] ilTripOf T&I.^C As';-i7It(, 

l)57ai7n!.}-o,'S0if au^Tii^juAiiu ffeAoroTHf. " HpOTL^ovJs- 
A))rEuov,ii7l li ^'TO/fiii t'£/om). ' " Kay t ^TAfts^ou ^5 /S/ot/l 
©BioicfttAiSjG-rs^^ieifiiinS^^oiiy, ' 'Oi;)(.'t_;^v7ii{m)<w'qjt)- 
DU.<.'\y>y>uxi,wai^x no^^o/xti/K •w AHfSDft». ' * KaAaj 5"- 
71 /)i.aii])(5(.^<a?. oUTJi^SDtTitcif (2 (p/AotcOfa^rac.ot/Tt jb )3oau 

^07»g.<t iAfrlAliTKiU, H tKASTflOll, 0D7S VUKTli, oLtI /t/tj' (pOVa)!» 
iOT/Kll 'T Kii-eicW. ' ' O tlJt o'llij<ft^01l7ti)ll]i(JC ()l'.j<A^0V7tilll T ifaito- 
fjuivm,Y\T ifaTW<tn>i.<S)^ydiQif. ' Eir/J'npo(pop4]o5ji;Ti4 ' Tiii '5ri^<ra</'iit<//UxMoii/tt'a<<aWjiij<);itHAHftt/o/«nt ^«- (xa^fou /Mxv^ioif iiisi-^itif,^''' o^>i ''UJM^iii^' <>^a jMWMtit. 

&vitie LIBERPRIMVS. 5 

&: vitcT gcnus armis geflahdis a(ructum,vt A ^c, ^uoyiS^ t JictjT^^ ^ oTrXay iTntYicrctfrtiy 

bai-bari,colucrunt. Grxcix .-lutcm populi, J^^ o//3^'C<xe^/.a7,^'fo. ,^' 'Ol '(^iTt i^ eA- 

auinuncctiamitaviuunt,ry?/wi/f «?«///««?, ^ /.v' >/ r/ , , ^ v v > , 

ej-lfimilia vitxmltitutaohm & apudo- ^^ ^ "TiVV-v ~^ , . ~ 

mncs hiiilc tcftantur.Inter hos autcm pri- o^'"i' J^o^/^/xJ . o* (p($ ^^O^-n/ 3 oc^^fa^o/ 

mi Athcnicnrcs fcrrum dcpoiucrunt,&: Toi/^effz^^g^r^cscTE^cTB,*^ o^i-w^iiTT/iAajT;) 

rcmilHorcm cultum lcquuti, ad gcniis vi- 'g^ g "^ucpgD JTTe9f/tt€Ti'?7jrai/.'';^ o/^go^o- 

txlautius.&dclicatiustranricrut.nccmul ,' (^-^' -- / ' ;> ' (v^ :x'' T\r.' 

tumelt tempus,cx quoapudcos ilh,qui "-^, , , ,' y,\. , m ^. 

dcfcnioribus,proptcr dchcatum vitxgc- -""^^ 7a>At,;^o,oi ^rri ;^ra.^< /g Amj4 e- 

nus,crantbeatiorcs,ferre dcfierunthncas 7rax'Jwi'S(pop«i'']g$,)6,^t;a&^/£T|/-^t"'ocep- 

tunicas,& aureascicadas, quascapitisco- ^<j KfccCiv^^vcuicLhv/^oirdiTriici^^i-^^^i- 

mam rehi^antcscincinnis inferebant.Vn- -o ^- ''p; ''' ^ ^j'' ''r^'7:: 

dccti.uTiapud antiqiuores lonescultusi- r ro ^ 'o ^ ' ^' '" i^ 1' 7 

fteproptercognationeinvfudiufuit.Mo- 5<^i^e«^^;^Ay:t^T„,^ cx W/e^. /^- 

dicaver6vcfte,&: adhuiusxtatis confuc- TexctJl cwiSvTlTi, er.-rviw <^-Tnv ^z:;f_cp-ni 

01 tudincm accomodata primi Lacedarmo- J\gi.x.iS):x^juovioi ly^a7X'jG,x^ es tzx <}/J!ctfz<^ 
nij funt vfi, & cum cxteris in rebus,tum ^^ .^^,^ ^; ^^€/(^0. xf^c^/t^^/^/^/io^^c 
verbprxcipue in vi£tu,corporisque cul- /, / ,> . /. /^ 

tu,qiuIocup!cnorescrant, xquahtatem '^ , , r v . "^ , ,„ / T^ ^ 
cum plcbe feruarunt. lidcm ctiam primi '^h^ e« 5 (po^ee?" ^^^-^«j A/to/i^ tv 
corpora nudarunt,&: veftes pal.im cxuen- yv^cc^ec^ iiAn-Xavn. S 3 inLXaj^ }(au, cU ixS 
tes,certaturi icic oleo vnxerunt. Olim ve- 'oXvy.yncot^l-y:>n S-^l^u/msSig. i^mg ^ 
ro in Olvmpiaco ccrtaminc athlctx Ihbli- v '5\~ ' '/3i, _,^ T fri ■''.'. ^ -.v "' 
ffacula circum pudenda gcitantes certa- p , ^v , ^, „ ..^su^^-n /= ' " 
bant.nccmuIti{lmtanni,exquo[/.W4-^ ^;-^ mTrz^j.eTfo^ c* (p/5/S^Gctpo/5e?7i' 

^TLLO' •~<%v/ i7~> ~ t^ \ f 

r/]delierunt.Quinetiamadhucapudnon- 0/? fyi',*^ lus^^t^ ^i^^ctaictvoiiym/yxyti ^ lat- 
nullos barbaros, prxcipue vero Afiaticos, a»? "oTO^^st t/^^'^,'^ efie(^a)o-,i/5^/ tVttj ^foixn. 
pugilatus,_& luax prxmia proponuntur, ^^^ ^' ^. ^^ ^^'^ ^^^ -^^^^ t irctXa^o, 

i>XuuiX°v of.mo ^Tnt O) i:w (lojiQtx^Ka Sl- 

ci^Tty;t4co^T 2 -mXict»! ocmj /■J^uiiccrzPicLcozi- 

^<raMy^ii)V[^y) '7rKui/(Aynfu)V 0i/Tryi','''tt8^- 
/ ~ >/ / > > , ij~ 

CUncCi [JMNKOV i^VcnXj^^^jmst-TUV yi-K aJJ\3it; 

17'^ C r^ I ,10 \ (7 \ , 

(sig cij\ytcLAoi<i Tiiyicnv ox^ri^o^^n, ^^ Lsv; t- 
crQ/Mtc, ci7n?^fA.QciAioVj iiWm^co; h M^ x^ &c[athku] fubligaculis in certamine vtun- 

tur.lviultis etiam aliis iii rebus demonftra- 

ritquisprilcosGrxcos eodemvitx gene- 

revfos,quo huius xtatis barbari vtuiltur. 

Vrbcs verb,quotquot nouiirime funt con- 

ditx,prxfertim ex quo nauigandi ratio tu- 

tior eifc cccpit,cum maiorcm pecuniarum 

copiamhabcrent, adipfa littoramccnibus 

cindx c6dcbantur,&ifthmos, [idesi.ter- Dt/?5 '' (XS^i 'nv; /zir^mxjt^ iKS'-'^' lyjo^' 

rarii^figuftiasimer duomariajitas] occupa- 

bant,ciim mercatur^ caufa,tu potentix, [cjuafe ///f rf»/«r]aduerfus fuos quxq; finirimos. ei^iuii'iit-Tyi<hctiTn'\'Tfv^v,\ct.^dji%pa.. ■' E? tb Tfv^fifa- 

Ticm /UTi^imrlMTi ri /MTiTtf^raM ^i 'Tfv^aiircu ihctnuM ,r tri- 

J)ffo\i i(a.Ta'hi,uivoi. * KiiJ oi 'Ofi^r&unfoi aij-nii; <?i^ luSoLf- 

KoVavl cuTi:^a>iri( '£hv, oi ivJtaf/MVig <^ 'Sfia^uiifim.x^ 

iy,Ti aCfi^iafTcv. ' 'K.imvoiTi^jvov,^ ou ■mKH^ovor a<f> 

f , t ^ ^ *• «\'/i ^ '^ 't 

tv i-zcuijatta ^ofouimc ^Trt>v<x4 A/uot^, hsl) Tir,iyii4 ^ulsn t^- 

ttfruvni ttS reiyoiv ';t^i}iu<x.1i. * Eu£pcTjitf)&>£yA«iiJ cahktj, 

H cvftsif (tJ, h c* 3^!))t«. )tf «£i-'A55 <A 'bi.v tiSiii 3^£>iM.aSc "rjr 

TSl^Jy^inO IKaTiftilV «'« O^u iireAKJPll. ItisiMTl 3 '^yU. cu- 

jy<i)ii,)tf.«£uAo; <f5i' 3 ■)uuLiaiiiCi>v, KDfvfA.iofr"/' 7TaJ{Siii'i.<!y.of- 
!7;o{.E'j'i>ir; c* «m/tin/j-ZiOjd Tcinfift on^Ma^i^riuj :j1&i(r/v, 
«t»ii •re;^;;i/(9i{ Ti-?:i}ai iifofotxu '3 ri-iliyti^ilg. ti yj>unwi ^y^ SJg. 
•n aoji^iivii if)-^ /Cm ^«tvjif^j?. ^ MiTOC </J ou/ 6- 
«^.iIaht^ li T))"/li'ii,(2Ti) ii rnw ^!i-mv r!fffy>-ai Ka-mSaj/M- 
»/o;o/ 7i/.tr-JA))a)CTii,anio//x4T£toc{a5i!7l svi^flwS.lE stTO «A- 
Aa 7[7{ •aoMo/^ ofJSi^liUTti itt)LTi0i<rar . ilpo? TacTnMOKJ 

WtMOtt St<' TTIStlTC^. ' £y///.!'«9»lirKf Tl 'Z3l2«T»/] o* It/^ tt- 

^ci<S\lMv*v £ jt) 'S%< Ttt (titinKi. iQjv:t.w'i. Oy.npofjZdien^ ytu/./iaTracTif i^j.f6i(i)o'/)tjt) o/Jk Mjtpvtf^aiuot^. TaiKTO 5=* 
TO.ptit£airi(«pH5. '"AitoJti A/TOO'//*po{ ^^%Tix/t>i My^ 
TjiAa^ov.ckrijtJtii/Ti) oyo/x«^ij.iini Op(r/'2<rTi(/«r^tc<)ct5Xi- 
/^(y^naw o* 575 o;'j95ir/i),s); <A)Ao/ jcjl) 15 eii twTtv Qn-^ct/1/J.ei., 
Oftri^iirTrtf) ufihpc^ /AjtytXoipfovi T«t/l ae/cf>)AOD MiiH.ua .St- 
trattpa/jatJl^tlhT^^jc/Ajiyoi. npaTJ« 6' i>f^ltJuava/'ohufyt,- 

577(1 {'stpOtKJ^ ri'/^*0«,J(aVVt</AtV61ll <?J/" «ZDf /V ^ i^SitO, 

Inov 077 -z^ (fjif Aaiu^ftiy/i/i^via)!',»)^ «'«StVcjau' «rST tt^-^av m,- 

CSC^S^<riv(cLSJ^^Of<iVy>TCyj/jt'JOU, 'y\ ii^t'><J]Ui10l4 «jJDV/^tc^, 

'Sngjc tlUua/Mv) dn^a. jiMvov 077 of/xiiai thHTWVTd 57? [ictfCx- 

pO/f.S i^iif. "E!)Tt7c/3i«q)£afO/(4nvO/'{] 4v ^ir/ (^W .S<«f- 

Cocpcjv. '"AflAa-nStTttfJaSAocooLjaiv, i^'i7tv/)t(i)5" (I-Saovq, 
70 6TO8Aov,K<r{7ip(Uf. '' Ko^ titA) :7^(i)(jn93Ttp(<)v]a'(ft/(« 7f- 
yc6<Kti'W'7i%nv.Y,'^<nj]t<fiiriC':!<^^i'^H'i^^^ot.(. '*JJie^ou- 
tri<t( /Ja.»\ov'iyc,uazti'^-Miina^^o Ti( '^^Ja.f^aScuf ciififia^mtt 
iv-ncfaTifot.cKi-yiTi). ' ^ nfOCT^i tiStycruiKeliJTi tis^^nii- 
K0(O?ii TiMai^oiKfiOTifOV /Mt.Mv 'ti O/iispo;.^ )<> 'ofcnvttT» 

M/A.i,OU ^. 5 t^t^ rtl( 
OK(f)i -«1 > 

p^ OU/Tt- «(ojfflt/ 


'ia.lA.fjuim 


6 THVCYDIDIS HIST. 

Ti^(^auf,'i^')rx.P^£f.c^i fxci^^ov ctiyuidvo-ctf, turf)am]ht\:oimm infeftationcm, procula: 

ajTidyT r/iodi'; )t, o* r v-Tnio^ig. ' ecpg^i' 7^ niari potius ardificatre fueruf,tam illx,qux- 

^^Mk;% ^-rl^^lcil^A «^Aa^V- inin(ulis,quamquxincotinentefuntlitq. 

, , ./ s I -r. »/ ' » Etenim & alij,quimareaccolebanf, licet' 

^o/\3CT^^^^y^t«.->c,^e^^^^ee7ta*^;..^£- rcbusmaritimisoperamnondaret,tamen 

xoiimyKS^^^X^^" ^'}^;^^'^f 01 pyiaic^TO^^, fefe mutuopopulabantur.Etadhocvfqucr 

^Ks^^Uli ov%g )t, (ponix^i.i™ y} i « '^ -^e/- tcmpus mediterranea incolunt. Pra:cipu8^ 

gui T raoai/ ' aVnrai'. /t^-roexoi/ <re'-J^)i';\5y 7^ vero infularumincol^,vtCares,&: Plia^ni- 

" /, «/ < \'CL/ ^ '_r^ r ces,latrociniaexercebant.Hi cnim pluri- 

, ^ / .V , I ^ c/ '- '^ masinlulasincolebat. Hocveroprobatur 

TnM/AOj, 9 T y,ix^v cuci^f>i%<r^» oan^ ^uzty T jfto] /?^«^^«j/?]teftimonio. Cumcnim A- 

/ ) f^ l yt^\»/ '^ »-T) J-ZO t J J 

Tidviwmv 041 Tri iTia-ct), XjTi^f r/Mov KS^pii e- -d thcnicnfes huiusbellitcmporeDcluinlu- 

<pctliYi<i,ym<diy^i.i -n T? <ntLiYi t t^TrKuv ^iiv- fl:raffent,& fepulcra fuflulifrcnt,quotqiiotr 

rnJr^y./vQ/>r,,^'nf'B7ra> S>vuZ W^-^otm. eranthominum,quimhacinfuladccdre-- 

8 ^ , \c^,.r ' '(7 ^ ^ . / rant,fupra dimidimn Cares inuenti funt, 

i^^b .»j. , t'yw tumo;cnerearmorumao;niti,qu2e cuiplis 

(^ £7)^t/o 7m,/3 <Vaj)iA9W oi^y^c/KT VY\(mv K5L- fuerant fcpulta, tum ipfo modo, quo nund 

KSpfoi ^oui<p](Jztv UTT cu/Tl/jOTi ^K^^ ttbA- quoq; fcpeliutur. Scd. ciim Minos claflenl 

A<^ ^T K^^ul^i. ^ 01 c^ Jol^sicxj^ a'/- parallct, marialibcrius vltro, citroqi naui- 

A -v, ' "r, \\ n^ r^ .cv I gariccepcrunr.EtcnimpredonesexinfuIis 

bpuTa)! jus->hovv\dy\T Kly\aivT "^>iu5 7TO/oy- °. ,- r li ■ • 

' p I ,/ iQia\ / abcoiuntiubIati,quo etiamtemporeco- 

^%oi,9,iZc^oTipv c^xMv -^ ^^ii K^-nix^ loniasinillarumplerafquededuxit.Efho- 

fcesxiQM^ovG^coiTrK^^icna^Ti^iioLoTUv yuvo- Cmines, quipropemare degebant, iampa- 

/t^oi.i.(pii/u^oi yd r x.if>S^v, 01% '^ojdv; vva- randa: pccunia; ftudio magis dediti, con- 

-9 yix . 1 ' fw5,^L, '"Ir ^ . -,' llantius, r<?f /»///«/'«/«« /f^/^^/a]habirabaf. 

^VfJ0VTTyj}<\oJ0VUV6'VA.ilOU>,0l lidVVcfmTl- 'L J .1 J ^ ^ 

Q ; v ^ ~ t , Quinctiamquidam, dit!ores,quam ante, 

e;/^«a;^e;^we?,rnrpa.7ra;t<mt;^^oi4 £^,[a;rHmuriscirc&dederunt.Etenim 

^ g Agcaro:^ 7raA<|$. ;c5^' oj' ^vra tcS ^tcc^ cupiditate qua:ftus,&: qui imbecilliores e- 

"^/Woc ^'.r>« o'^7g?/t;Vj3(i) p^oVoj 'dt^ ^/oi' g- rant,pof entiorimi feruitutem fuftinebant, 

<rPclTivcntv.''Ay:L/ui/j.mv^TiiJUi J))>c^, T T^^Ti [»f"//'^/^mr^^«^'>^W,]&quipotenfio- 

f. / I ./ N ,^ ~ /i~_- ^, f/ res.quiamagnas habebantfacultatcs,mi- 

/1 / » / -v vp norcs ciuitates lua: ditioni adiungebant, 

)C?/5 K/li^rf '4^s<5 'TV«EA£t«$yaj'>J5>i/)ot5ctJa)i', e^^f^^. imperata faccrc cogebant.CmB aute 

'f gziAsvcti^^ct/.AeJyjj ^''^cjo/Ta^jt-fpi^a/ctTrs D hacrationeiamopes,[4c^(?/(f«/M/w mn?ne- 
T^s-mvvyickiivpjjY/x^cip^TrzD^Ti^v h^- ^wmfr]auxiflent,adTroiamca exercitu 
rs' i^rr'.^ '' r _> '/^j -Pjd pofteafuntprofedi.EtAcramemnonmihi 

J,t4yO/, ^l*eA57TOT?'2W'Ct/71)t''7rX>?9^>f>1,C(5 , ^.j , }y .. .^. ^' vj ., 

,,-^ , (, . , ,/ , ,» /'^^ 7/ videturclaIicmcoegille,quodca;tcrosil- 
a mA^^^^ox- r aozct^ i^v,ii<; a^Qpc^Tviii ^- jj^j^ feculi^G-r^ff <?j optb^u.ac] pot5fia fupera- 
p^ghwa/itv 'ZirCiTrDivim./.A^ev,' tLu iimvv- ret,nonautetantopcrc,qu6dHclcn<^pro- 
cosTyndareiiureiurado ob(]:rici:os[/'m/fw]duccret.Etenimquires a Peloponneliisge- 
ftas,memori.Eq5proditas,&:[/^/]amaioribus[/r,?i?/<2^]acceperut,&;exploratiiruneco- 
gnoucrunt,tradunt,Pelopem primii cum magna in pecimiarum,quas fecum cx Afia ad _ 
homincs inopes attulerat,parata potcnfia,c]u;imuis percgrinus cflet,tameillius rcgionis fUL^(i aiajVTtcoSumi. ' EiptpoujbotAMiAoi^Ti^icptpoiijiCAa- 
Tf/OHjiAjffiuou^af E Hpo</i)7r.f . * Kavii) to^ifi/j htb» sj^' <? Sa- 
Aaajii{.75 f^Mf ,© T ^M&iuooK Kps-TW iJic»!), omf !(5aA«:'<ulo/,i'- 
f spoir/zMnAoi^. ' Koj ifp;; Maroir]iw'7i'W A;<w. K<j;pt« Tioii- 

7i; © (po/v/M?] 01 K^^pSf /TreJD 70/ ti;pOI/ TKJ 0/.tlf i)a!}c T tllamJii>V © 

w^' Ao^sff .71/5 jS i)<rreSniTC0£<7i ijt«/63rK7r?o» a<z«//<re/ov^Kj)Ov, 
SAo'^soii,<n)/i«ei"i' iuftefa^, c,tL{iu-7\i iyt;iej.^!irn o/)(<ip4f.o/3 
(fiMMi,cv. ff oTTi: ■;? StipHS.'^ <f//(a» j«) fcV ejct-nhai mtoujj- 

TOVOpaWTiJf VC)CfO:<,o/ipo/wiC«{ i^imnfi( £?n SialV. iliiC/Ufl 

ilg.Qi)'/f^ti -n iMlwixov ,ei7n iitx,pcii ^(palviiou;. 7 'x^z^/i/xvirt/] 

;f T iAAiu/ 6)11 -05;;]= il/UiTOjo/A^oi rfStT (pO(TO/i)D.o/ jb iAA^tf S;yi^O» 

TO ira/«n.5c. KaiicnMiif 3 li M/i'ajTt =(ti^c<* tTO4«AH\|4{.T» 
3 }A.iva,a.-f.iiU)\i . ''Atinitw tjzs"' ttcia jcuiocsa^i i^j^^oVTs. t<iS:fM0>51 T 'OTAi<r/ J\]Mwn. TCt^ otA^« Tf<j^i7jir eitC/)CA»VjTaf 

^Ti A^f iTfl'_3^^o^ 5/c C? Cicero Tufi. /!(^. y . z 5 9 . .5. f /'•>» 
fojfnm latam cnbictiUrilelio circnmdedijfet .iyf..T. 
' ' fJM.>hai «'<A) VTif ] au^T/ f , ju,eilj)i4 ^J^ "jl/UOjUtvoiy^sifiei^u d J- 
w«^v K-m(rcL/Mi\ioi,tn\ 'sfefOTiHcrec^vo/. ty£.P. ''Aya/um- 
/.um 71 /i(s/ /*)tfi ] 7B s^nf , Ayxp.i/.ucoi -n /ioi </ix« t s»- 
/^ovdyiipai. " ' Kct( 0/ 7a (£C96'sa.ra] votf '(»iiiTi«,AijP!<« 3 3 
o(Ta7rtAOOTVVH<r/<i)»/i»'»/xi)ffa96sa5e^/t>/Uilio/.;i) h c>37p'|>w- 
/Mt 71 azttfiiia.M. '■* riiAOTO. 7i<!?ifSBi!iv] 70 i5»f, ntAOTit 71 
/STQOTrvivTHAi/TUooinajO/CCA'; ^■6(V.7j'a)T2i'7»» ■ro£?« TtjZiAnj^ 
;^«/.(J^. ' ' "E^^^WD^j-sr.ijAiVKf a'.iiT!'potf,(f.f./'. '^ TLcu 
i-Tuivv/Ma.fla^rnu jS tt <3rg^7tv iJCJAtiTt.OyUKpofjTHAijiv «^ 
«;r/i)f ^t)(. :TiAoOTvv«iro,- j<; vcw) xiCA«7a<. 

cognomen L I B E R P R I M V S, 7' 

cogrtomen obdnuifre, & po(\:ez[potentia] A julaui/ '^^foL^ tTrv^v-nv 'Irm t/u&<; 'yCiv.x^ u<^ 

lonrre maiorem r/p/?^/fl poftcris obrigifle, -z^ ' > " 'y t c^- t- » 

poftquam Eurvilheus quidem m Attica , C^ . ^ ,^ ?v, , .S^ , ~ 

ab Heraclidis interFedus fuit ; Atreus ve- f ^°^^« f* =^ "^ f'^"^?' -v^ He5>rA<|-?^f 

f 6,qui iplius erat auunculus, & cui Eury- '^<TO3a,wm$,'A'^ea)$ 'j^h^ dhAcpS oy-ng 

fthcusjquumadexpeditionemproficifce- 'ecoTtS,}(^ 'Gn^^i^^VTdiEupucdiwiyor iqva,- 

f etur , propter neceftkudincm Mycenas, 'J^g^ ^^^^'^-^g ^ ^^ ^>^,<r^ 3^ o/k^o^ 

&:rf4r«w|imperiumcommiierat(patrem «ffji/ r .'i ■' > ^ 7' o T" ' 

vero propter Chrylippi nccem f ugiebat, ^' l ^^^'i J ^ f ^^ ^ , «i-'r|j* 

Vt aiunt) [regnileH adeptu^.] Cum enim Eu- '«^ T" XptmTrsmv 'poia.-nv) k^ cei iy.iii ^out- 

ryftheus non amplius rediifler, Mycena;is ^pnv ^EvpvcQiu;, /3s<;\p/4<^'aj/ )t, T^fxuKrt- 

etiam volentibus, HeracHdarum mctu,fi- ^^'„,,^1)0^(1; r H<^xa<1^)/, it, cT^ S^uvclt^^ 

niuletiaquodvir ftrenuus cflevideretur, „ r. ~ '^ N-i> .-q_ s „ / / 

&muJtitudmisbeneuoIennamhbiconci- ^ r^ x</ . T- \7 

lialfct, [//4 demumfertmt] Atreu regno My- '»' f^^^^^^ 'i ^ oor^v Evf>v<dit^ ^p^ r 3cl~ 

c^neorum,&: cqtcrorum omnimii,quibus ciAuctv A^ia. Ts^P^Civ, >6, T^riipcr^S^av 

Euryftheus [a»te] imperabat, potitum , & ^^ ni?37[iSh!.?/xei^oti K5cra<pivai ^ajuoi Sh- 

Pelopidas Perfidis potetiores r/74c r<i//(?«(f] ^/a ^,,',„ ,^ -^ ^ ^ ^ C ~ " 

fadtos. Quas opes Agamemnon cum ac- ,^ ' / ^ Y , , ,„^i n u, > 

ccpiirct^chirc,[rerum^vaut,carumpoten- f^ faTrr^go^ t ^Aoj^^a-^, r ^(t'?^^* y 

rwjcxteris longc prxftaret,nongratia po- ;^&;^ S -ttA^^oi' m (poCa ^;«^a;j^;)/i;i/7ra/)i'(ra- 

tius,quam metu copias illas mihi vidctur c&of. (pa^vi-nLi y^ vaxjoi tb "'TrKiic^ajg cioirii 

coegifle. Conftat enimeum [adTrotamm ^^,^^J^,,,--^ ^K^'cn^,^«a^., J, 

rA7'fi3//www &;plurimis cunauibus pro- „./ t^ ^./^ „ ,, , x v^ 

feLm,&:Arcadibiispr^terea[«..«..]prx- Of^e?^^^;°^^^f «'"f; ^'^ 
buifle,vt Homerus hoc declarauit, fl cui^f'^'^^'BC^55'£ni4,7r?p«a.^Tf .t^^cbVi.fi- 

locuples, [dr idonein] rclliis videtur.Quin- p;c«i' cw/t- noM.»5^cri vndr^/tn it, olI-i^^ '^Tr^j^rl c'- ■ 

etiain ipia fceptri traditione, dixit ipium: ^^^^^,'^^^ ^ Zv v-^cn^vllco'^ r^omh^viaZ- 

Multis infulis , &: omni Argo imperare. ..\ > .\ ^^ ^" v ci' i / 'i > / 

NequaquamigiturinfuIas,pr^ter[t;/c/;?/fr, , . / ^ f7 \ - ,«', />1 i < n 

cf]adiacentcs (hxautem non mult^E cfle 'ri^tf^T^^b vocvUxsvil^v. itK^Qvo^y^ ^ 

poflint) [Agamemnon^ qui in cotinente de- ^^/mt^ ryi q^a.uct ola.h-m rur^ mj-t". ■i^ on /^ 

gebat, in fua ditione habcre potuiflet, nifl jUMK.wa.1 /xixflv uL, w iin r liri -KiMa/j.a. rJi/ 

aliquametiaclaifemhabuifler.Exhoeau- ^ '?; ' , ^ ("^'7' ' /°r " 

^, ,,. . ^ r ^ /x>;ct5;o>£g«MbJc^ e/J, «>c ccjc/JiG^ o* t/$ jt/- 

tem beUico apparatu coniecruram l"acer^ , -^^^^^ , / ,8 v q / L. « / ^ ^ 

licet, quales fuerint fuperiorri feculorum /^«'^^b^^/^ *^^"' /^" W^O^T" <^^v G<^ 

1 • • T.' \ \ i -x j- " '' as^. ■, I \ « - 'r '1/ ( 

expeditiones. la vcro quod Mycen^ par- rDvocmv oiri 7ra/«j g/p >? ^oi.r^ o /\sJo$ y^n-^. 

uum oppidum erant, autfl quodaliuciillorum temporum nuncparui momcnti vide- 

turefle, nequaquam [tarnenideo] aliquis hoc iniirmo figno vfus minus credatclaflcm, 

\ac apparatum illum] non tantum fuifle,quantum &: poet^ dixerunt, &: ipfa fama obtinuir. tvfijcu T/i^oct. 'z^^yCi'). t.regtonineme tmpofHtJfe.JSla, 
Pelopennejkt a Pelope,non aHtePelops a Teloponnefo 
nomen accepit .^y£. .P . "Tot Yi^^^^avYiy^i-n v-tt aiir 
/tMWoiifipocstlSti.aM' on Si oju-nu,. ' A^Jtfflf Q^n^f o(] ArivJk- 
fji.^a.fmrK^'S.v^v<Sia(,a.Si\<pnK'^ico(. "^TouraTiejtj^f Pi- 
xoTa.o'j«) Xliho^r Xpuff/^JSTOTVT tfoiiowftASii^o A^Ji^C^j^o- 
Ci!,4«vof /t«i w Of'''» toOhjS ipi/^jSjw. * A/a t XfUTfB-wn Sa.vce.- 
■nvl Xpt/iri-zB-OTf ^ rifACOTf TO^f ,011 mTTip A/ou^HjaTO,») j t 
PtAOOTfjiu/M^I-iffOT/aijU^otjTXpwiTTVt^ii^J^ajSTD/JiipSfyf 
^spoiira.Taftai"^ WjiJiitfiT A^Jsa,© tSuS5>iiit«S^ T Xpti- 
ri^s^mvKcitiiiirHtiv,'!! <^'i<!^ucm.i'j ntAOYaiiViffS^i/jatAu- 
evv.oin/JjfaipijCf tdiaurtvT A'j6a<5^'l^ f Xptoj-ssrTSt.SavaTti; 

■JtTI TO^^/l/ipSl/JJ^VTBT 30.71 £5t IISAOTO AfJiJ' 73 QTOAO^a^- 

MaTt 'O^yxa. itiosi Aa^Sa.4"5"ni 3 S 'S>%' '''''^ 'ftr^/ti'^ 
f«l9!(f,S «Si^y 70« TfTt/ljfa^iaii/isse/iafHpHiSj^/i/ceii. !!•£./*. 
^ AviviifnnilcuTi T i-jw/^K^Hv, ' Ei/pt/cSsif] S9^vJAo/OTO./t 
nfiffni/ao.oo A^JdC^ITiAOOT^f. ^Tt^tej^-nuicoiaj^^^iiiua,- 
ri /hwv»»» 'A^m* ^x«Jtb (Ti/o iTKriTpissc. ' "'i^ ^pst.l/.su ]/»»{ 5?>aTf<ai'jja7rl«ov,l'va^7ni'TriiAH(p3H,TS«aTf('a;"OT/i)oa.<35, 
tiJsv s/3a7ii/£ra<,77ii){;5aAiajaj9)v Titu s'pa.1icu,eiii TsJf s^oa^ZiS)'- 
•jizf • 9;Dafta jb^ouTB ti rr^Ss^f t syJa^ftcffJ' mjua^v^. sfccriici 
3, oJTiiu T T ^a.1'.co^ 6^8(/l!V,iu) ){T' ;f TTOAs^^av ™?i<5 • ;(5t^ 
ctonu u-m.0^ n •.ujcj.cx.TiSTTov r qieovoiv <njuui<nec. n juivrti ati 
«lA H £lcf.ifo^a.Kfiiu(mpn7Sj{,eii^ m t iKi\-ni7m,uiia>\i Ci- 
£A/«va*7i^a9a)cpiAr<)f s;:^.ot/7ti)){i;j Hdrai ra.-^ jiihvovel» 
j^aXo/ Tii ?y3aTe<a ey£. '/". ' 'Oi/;^'^/?^] O/;t.>tp0f, ^^et' 
A(!)H<fl)«-|!pipO»T1f. '^ Ko^^^^cstirijTlij^Itfj-sl^of ■^©^^'jato-i 

a^ofZE^^^v. ' ' E/'T(ii);)ucvof] J^^ ^ixsiVH ■75 a^/OOTfov J* 

fflHHTlii TOptnifftV. ' ■'■ nOfTT ac'aoJBv] C7l/M0J<O;i<0f TI '^fJ^» 

' ' Ot/x aJ' irv viirav] kyt.fAf.uav «fi^ u fif fifs,© t /zafet ««•;« 
mraVjS^^iit^vao TcvTiJ/iife^o;^!) f i^'fi(f v«c7»u, i)<i;jj EtTip/»» 
»t)i7SivOTAA(»ii'ai \iKcu iiiTnMOf ti fA.w vcujliKsv ^^v Ayi^u»- 
fMaVyS} >n\nuvKpcCTiiviiJlujaTt. ' *E/')cayv '3 >Pi)] «')<)■»■ 
KTOf i//ca'»Aavast/^7iA!)iui,OTi7-(a^AAeK ■ni./atS cuj'!^; 
''Oi/xiaiif/£«]K)ba)C^iSif tm^Hov tp oV «STTS/TaVTC^ iTli* 
»a/x^f if/! cuipaTTXov fi;^<x^tA«<. '* Mn ^ljwiiS^ ■r foAovjaT» 

luU^l 'Tt /*«' (»"50/3« TOf iAICl. 

A 4 


6JV hV^- 

farn;ait 

iKf. 


«AS- 8^ THVCYDIDISHIST. 

'AoLKeS^a^/MvLv yi) ii ^ -rriAiiipyj^^inyM- ^^^^ ^^ Lacedxmoniorum vrbs vaflata 

r, / .M I < \^ Q ^^/f ,Cr ^cJfVy' defoleturj&r/^/rfltempIa.^fcardiiiciorum 

^ '^ ^ ,\ - » ' Q r\ ' areaerehnquantur,exilhmomuJtosdepo- 

^^w, 7rz.M^ a* o//<$cy *7n?:a^^T^^^<5 W^6a.«, ^^^-^ j-g^ tcmporis progrelTu de illorum 

"^ ^- ''^^(^^JoiiTtiTn)^^ ^oiiiyGii tTriTa rarCJi potentia valde dubitaturos, nequecredi- 

4A5t)VTtf "^ y^ioi cwrlhyji^fni^-Tn^^mvvyiay TTnv^ turos tantam fuifle, [cjumtamac eH^^^iilre- 

'^'SvofM>'ifcuiyi/M>v\4%^vfA,7aLa>ii;yi7), rur»f»turarHmflatus]cum[prifima]i\\omxyi 

^^^/■^ y I ^ ? " .^ " r eIoria,r/rfW4^//flconf'eratur. Quamuis e- 

^ ^ ^^ 'V''^ '/ , -X ^ / ~ nimdequmquePeloponefipartibusduas 
omcdii'cniiTn}Aicci,^UiieSiix^KSclA(nidjcLji poflldeant^totiusque principatum obti- 

'TroAvnAgoi 'v.^Mffa^Ji?, kJ^ JcafX4x^ 3 W' ncant , multisquc iociis extra [ Pehpome- 

TmXctfa^ ^/^cihc,%3-nco oiKicd^lng, (p^voir f»^»] imperent : tamcn conftat [eorum vr- 

'\ . f, ' « 'a. ' ' -J^rt ^f/^X x> benifama.,(y-opwiof3ehommur»^\n(cnovcvci 

, ' , ,^vr, , ' 'y n viiumu-i,quianequecoxdmcata eltjne- 

JjiimvA^^^^c^cuTiuoa.fxiv «^I^S^^ quetcmplis,ncqucxdificiis magniiicen- 

'^^^'Pawificiio-^liccgrTzs^iai/rii^^v.ovK- tioribus cll: [t»firuc7a,ac] om^VA-.icd anti- 

ouu amqiiv €iVj$,G^ ^ 0"\^i ^TnXiwv quo Gra:cix more pagatim conditahabi- 

fA>^ov axs-mlv ;^^cwA^\,- vofA^v 'j -d^ '■^'''- ^''^ ^' Athenielibus hoc ipfum con- , 

a ^ ' ' , / , o>o'o ^Pf tingerct, cx manuclta vrbis diruta; fpecie 

^^^«. i>uivlu., fuycr^u.^ ^y^^"^ '^ potetiam duplo maiorcm, quamfit,vifum 

/TOe^a^T?$,A<J7re/U^^3 Tii/im^-TTjO^^- iri[;'*/^.] Haudigiturnos incredulos efTe, 

^vccu TiDiYicr^ iirt'i.en>cccti'^uj^7n<7iV'iv,Lo [adcovt rebMdubmfidem omnem ■prorfm de- 

iixiiGn 5' iuii(^pyji^ 'w>^y,-z{^ o^ra k^^tu^- ''"S"^'''^] i^^^^ vrbium fpeci5 potius,quara 

'/ .1 ^ ' > '/ ' (^. ' vires fpcdarc decet, &; exercitum illum 

^ V ^^ 7 y , '-^ lupenonbusquidcmlongemaiorcmf-uif- 

m7ra;wg y^ ^Mov k^^ ^KSo^m vicJv-C {^.f^d xzads noftra; beUicis apparatibus 

^ /u^ ^oiuTW'}i''xj<^ KSH iKSi-T^v oM^cov'^^ infcriore cxiflimare [dchemuf^ fi quid hic 

$/ AsJc-nj-rot/, vrr^™»'^ ' «^^nA Ji/ , c^i i/xol quoque Homeri pocfi credere ccnucnit, 

(\ r^ ^ ' Vt ' ",. ~ quemabeo, qui crat poeta.verifimile efl 

,- ' > r r/ ' . ' ' maioremmniodumlaudibusexornatum 

^^^14 vrte^ o* i/^gaii^K^c^A^^^ C^ e//,^,,- fuiire.vcrumramen & fic inferioremfliif- 

id)f. cwTifiZnt^ ^'^ ^""^ y^^yiiMiTT^- feconfl;at.NamcxmiIIc,&:ducentisnaui- 
T?? cjs TUii <I>;A9.KT)}-TOy vcwm , ^^ri^ccxi. S- bus [eum conjlare] fcripf ir. Bccotorum qui- 
^o'^ •>>; W^ Tt^Tciyixi St^ "'^TO J- dcm[^«^«/^.,]centum,&viginti virorum. 

„ P' ^\ ' , \ \ y rhiloctetx vcio, quinquaginta: demon- 

tmq. 'rir£,cvicoi di OOc UKSi ttti^^ou, tvu- n^ .,^, .„ -i • J . \e. • o 

r "c ^f n > \ ^7 / fl:rans(vtmihividetiir)&:maximas,&mi- 

wA-^i', it,a> ryJ (6cL(nMc>)V , >C5^ rW /OuxA/- nimas [»4^^;.] At de ca:terarum magnitu- 

^ "'oj' teAcJ' ttMo)? Tg .C5£.f juu^oi'^ TTt- Ddineinnauiumcatalogonulla fecit men- 
M^yg ^"fctic^oicdz^ ^'cmhcSv ■mXifjuxZv tionem. Quod enim omnes in Philodetat 
«J ' a' " * _jk ~ (7'^ " z;^ nauibuseficnciidcm& remio;cs,& mili- 

t >..;-v7--Ti^ A. ^^ tes,apertcdcclarauit. Omnes enimrcmi- 

ges , fagittarios efle fcripfit. Vedores vero, prxter Rcges,& eos,qui maximis priefe- 
6l:uris fungcbantur, non multos cum illis nauigaffe eft vcrifimile. prxfcrtimquiama- 
re cum bcliico apparatu crant traieduri,neq; cataphracbas, [tc^ksciue] naucs habebant: 

it£5i6. 'nsAo-)nviin'OTi/]TtAo'miir,)(9uaJ7iTii7iM97p<i/, Aax^w- vaf^eTijTtfo^o^Sr^Situaytii^/^H^ffliiMiiuii'^. HomiUu 

x<i,^'yt<fi't»i,^'jpAiK.ii,,u*oj«;i/a)6t),iyt^' t ;'A/i/<)<.iiTi!3a''oi'7t$ i»TB](^7Dife(&)f TS.^iic/iiTWf ^w/u^aiffflca^ Asjjj^VTJ.cpMo- 

Kpi(T9ioi'7iu,i^icrfuJ^an)'//a(K<fi'o/ Aaiu/aquowoi. ''■ aJo ffoipof i(p(A0OTfH<7j. * X;A((avJ0^ Ec/exT7<A){ © AuiM^p^»» 

/u<j/pi]t«] AixiyovccJu/S^Kjnfwatiui. Inoii 077 <f i.p'j;>A(x,flf oJit ^\iw;\iouuqhiy>tm r Aya.fjJtfu.>i>vtt a)a.^tiv,o 'j O /XMpof,^;^- 

Kp^a^i.a/Aot cnwiKS^o/MiiSoc tfn.-n ii,i\i,afj(gii'^ ^cujyon au, AiOf .tXitTiiv i!;nicona4^. ' ° npoa7C!"<)7n(jf]TK4 ■sig^of ttii^x^- 

UltiAErE^^OTAKaf Eil/7lA0t(,(2 »71 7IU)0(K)<i9tiJw;.(STa £^?5. wzi/cva£.'7a<,St< KaTHAaTrtf . ' ' ns2.(i'6(vc] lfil< 'zsfec'!?»; er 

'n(/.\u7iA6Vi]Tt\i//iX-7t«'0ic. TiAof /j Ti <Ma'A(<)((Aa. *A9»)- Tn vm^^Sa/Tor,» </i(/Aotc. ' ^ EvTiA-j] 5J,Mn4/ovo^,n<K- 

|i(Z^(»v3 7j<ji<75 tStb] i^ •\jsjti9<mf<)C ipn»'i 'E7E/ AaiU'-Au/««i(»ii "Tf o^kak,© 'S'''«ii(7av<WTjA4. ^ ' Ou</l ctL, m^oiaKaTa- 

WjHifOTMf («i/'t'Wipii^9tiM,)(S4'iBiie5ii A^cpSait. {■JiiOTK o* gigjfic&JiJit^.^Mir/^^TKTnfi^^/ttvaTtta^iJia.^afTi )UX76)/U ^- 

<lfe(<;c8!ui(yva9iu/(«<04 (mv, i(^7apcJ;uii'0f Tt («/Teflpmtiv; a(n ^ivo^ 7n 7^a,(W/7i<c5 ai'6) ifgiyiv. ia.yb ifi! Aii7Zii\i tt^oix ouit 

/^.aTHVH-sS^j^/zcpH^i^^Taf.oT^AiAD-TOTiDf e^ffi^gjtTaiTorf Aa- viazu (nmn(!'uiudvu,cL/)^a.^K'J-T<>> iK*Si(o\)-n,iJ^ li fxi (fa\- 

XiAti/Mvioii.afAoTeio^iydTi-ni vi( aiif^ce.fia( iapLiv 'U^oSi- vitSmjauTiifTt^iii/Taf.UutujuS^niTeiuiMiigyt. 
nu{. 7 HisvvjTiii aKrx^it4K<)V 0*71'» «'s^. H ifjvJiB^J' 

fed L I B E R P R I M V S. ^ 

fed prifco p otius,&: pr^donum more con- A ^oj, Tt/TraArt^a ^'-Tra Xr^Ku-n^v 7ntf>€- 

ftrudas.Siigimrmediamquandamratio- / '' „ ^ <?' ^ ' ' ~ ^ 

nem teneas mtcr maxmias , &c mmimas , , ~ , ^^ , \. ^ , 

quarquenaucs,nonmuItos,vt ab vniuerfa «^;^^^ "^^^ ^/"^^^^ apyTrsj^T^, oc. vnjA- 

GnTciacommunitermiiros,[4d'//?jwf.v/)^- -Ap/c^of^ 1/01/7^ ^£w/gA%wg$j coi-^mTcvi^i; t»? 

dition€m\ conueniflc conilat. Huius vcro eMct<5^« ^y/tr 7rEAi7n)/t4tio/. a)'7?oi/ c/[ uZov-y 

reicaurafuitn5tamip^ihommum,quam ; jAn^o^^vn'^ to^cTt.. oa^v « «:>.«/>^- 

pecuniarumpcnuria. Nampropter com- - ~ . . ^ ,. , , , '^'^ ^ 

meatusmopiamcopiasmuiorcsduxcrut, , , ^y -r e?^^ ^^ -^^^o» ""' ^» = <;^«,j«ir 

&[f.ij/^;y//W,]quascx coloco,[w^Hemef i^c^-flyL-pv^^^ocmv r\7a(o^ cwitfh)) irs- 

yf»//ir<?/2r7.f,]bclligerandovi(:;hmi iibi pa- M/M>tuJ7a (iior^jcr^iv. 'fyhf Si dc^ixjfjS^oi 

raturasfperabant^oftquAmautem [ada- ^^^'^„ Ix^^jcrctf, ^Z^sv Si. "^ y^ 'Im- 

«■/-««* Zm^w/wlappulerunt, [/>'<?/?m] pixx;- _ ^' f i^ . ,\ , . 1 , 

Loviccrtmt, hocautcmclt manitcitum, "' '.',,' ^ , '^ ^ . , 

necenimvallo, [^M caftramuniuirset. •'^''^ 4 ct;^ oi^-^wy^ too;,; tv i^u^cty^ 

Qumetiam ne hic quidem eos omnibus ^nant,'.4vc.'j iNVvctrcrj^s^eaip^ia.i' ttjc vs^- 

copiis vibs eHc : fed ad Cherroncri cultu- poi^Qu ^oL-n^fj^oi \^ ^tj^icui , -^^ %(p^g 

ram,(S^adlatrocinium, proptcr commea- «.' ^' 3;. ^ ~v>.„ ''<Xt ' ^.C i\, 

tusmopiamjlelecouertiliecoitat.CKiam- ',' ^ , „ , „ , 

obrcm etiam ipiis diiperfis Troiam per «z^r^^«^ ™ ^"^ ^^ 'tvT^;)^., Q^icl t.,^ 

decem annos tacihus re{riterunt,quodil- «te/ 'vrzrTsA^Tni.ttivo/^ cuTiTru.^si ovng. ^rte^- 

lis,qui Tcmper [^«j«<(7<f5;.'<?] relinquebantur, otdctf Si. il y)?\%v £px>we$ ^^9?« j, vjt) ciwe? ct- 

pares eflent viribus. S^ed ii cu magna com- ^'^^^ J^ ^^^^^ ^^J ;)^^-p>;ci^ ^^?^^^ 

mcatus abundantia, &: copiis frcqucnti- 4 \ ^^ '«'^ c ., ,\ r 

bus[fojuullent,iinelatrocmio,&:agricui- ^ ^ '^ ^ '/,/ \ , , , , 
rura bellum continenter geiriflent, [(^Cxoo6:ivr2?e/A9^- oiy^^Cc^cL^poi,' ix- 

Tm^wjprccholliperioresfacile cepiirent, P^ jutpl TtSctit ftsP^ruyovTt auiriyov.-n^- 

iiquidemvelhaud frequentibus copiis:at A,op;i/<x 4^^ ^zsrOiy^i^h^Wot, '^ h^cr- 

<:iuadamcxcrcitusparte,quxfortefemper C' ' ' ^ ^' ' ^ ^ cr > r 

pra;itoerat,[T>-(7M/?«Jreiiltcbant. Quodii . -t?- ■ '^' ^ ^ 
Troiam ailidua obiidione 
citius , &: minori cum labo prelliirent &: •^^*'- ^AAct /i 0^-^^1^x0.71 ow, ra re rz?;f^ (py-- 
re [eaffjj expu- 'mv aajiiy^ uo, xs^ oLwm yi h-»\ '(c/lotzi &io- 
omniumfupcriorunirunt celeberrima, re ^ ^"^ '^ ^^^ ^ J"^ •^"^6'-< ^- 

ipiacomperiunturinferiorafama, Sl ru- 53^ »(^Ts^)C?'n3?. £???/ ^ }(^ /uC^ ^'^u^iv^ 

nioredeipiisfparfo,quipropterpoetasin-D r eM<:t^ iTi /uir^^^igvi-n re y^i " ixiTrivj.Ki- 

ualuit.Namvelpoftresad Troiamgeftas _ :{f^,- ,,1,'^ '^^'.^n J.V-..'^ ~ ' '° C^ 

\ r 1 P r Tt ,c<ic,i^ fxn ravytra[j. oujZ,v\<jIujjj. y,ri 

Grxciadhucalio migrabant,iedesq; iuas -v \ ' ' '"'V/" ' »t?- . ' 

transferebant,ita vt eorum opesper cti- y^^^^;^r^i tW eM^o,. o^ iA.ov;^o- 

um non crcuerint. Nam &; ferus Grxco- "'* ^Vo/wV" 7reA\ct, ciew;^^3i , jy^ <;«.c7-<|5 

rumreditus ab Iliores multas innouauit, dnTcoiiTroMcnv ui 'GmnXu i-ytyfOiTt,'" dq) 

& [Jdeo] in plerifque ciuitatibus exor- ;^,c^y^^ov%i "^ -^M^ 6^(01/. iSo/oj-ir/ 

tx iunt ieditiones, ob quas iUi, qui fuis /i v ^ < -- -^S <>../, ^\ ,, / r/ 
fedibus pcllcbantur, vrbes condebant. ^ ' } ^ ^i ^/ ^ > 

Nam&:Ba'otij,qui nuncilc appellantur^fexageiimo poftllij expugnationem anno. ^'i^.uoiy/cKKo^fiilUTt^ofmwxyiTajfOujuo irW y^^iciiv S^kji- 

* Toy)ipi//*a'rar^<jC7t7TtJ&)]ipi/^<4A«74v(«,«p(^o.a^ !:in>i ti 
/iT-aO^/xncoc-j^JoioSaiiaMot^sgjnpoii/^KfiiTTpoii «S^ 704 ifi! 
/Jap£ecp<4)ii bThSfojuai. ' A/Aat '3£?f ^icafy.cuj ciiv r.yifn 
Ayca.utLtn^AvTiiJLayoi;. '*Toii7reAtt«iu <fte:fi6pov]//t?fpoD, 
t;irt/«vuV,^5^,tA^«;i5fu;i;OD./;i4<)yoii. 'AM^i^p^TafJivio; 
cmi'<lK/ii'.'owi»,aMo(|tiip«T<x>, (WTi ■rt/.up<l?iv(. AtiAo<j7a( 
•mt;'ify>ii.'\-m.'T^(i'iyM.i>.ir)(iTzn. "^ Keti iJ^' ■m,'rfcSi)is>i\'KJ-- 
y^ tft^AiT i.fi^^i)Aoji<w,H;7n 'S»f,3 1^ TfmtUi', ett; tundm 
ri^U)ivJ.,iH-w.i'^fjJt,tii.mu^ .%ja.h 'ticaftv Q^pof tfta^n TO- ^ij^rf^of )c«Ttt|. tfMAO/iJ Sj^QinwvT tt^r.cui J)' Ul la.i^iwi- 
JCpt lyu /.(J 7ii<; a;A<iiff(V Lw cc<diw. ll(ivvtaziQ.l njvya. )<> 
Hgj{ttlify)i!i'i 71111(1. * Ht^ jba*a_;^'pH(r((]jW»itiTj jt)4'A.OT^i.v- 

75f OfcTIli i-mJll\SilV,i'7mill^^,i..^llll(/i tTnjXiytWOU, J^JO 01 
yiTla/ujuoi i^iTiTJptOV. ^° Atf (liSl MTr .^oitp iMvn ■aixiaiv ,v\ sa,- 
ciav. ' ' Ta^ ■ot/.^c iJtTr^oi;] ■iiiMol y> s^tTnjiv •wJ,Tit;xfO« 

/.<. •USTOTSOTCTf 0(fASAn5i((<f;^T A'l'cUTX,ei( yJmg^v dipiiui- 

S •;(5t< <biKoKT,ii}\i,SJ^ 7IV Ua.^<fdc 5avaTtv9t)Aij<»* vo^rav io<ni- 
aa4,Bfj.n tftfavduJ cuoawUu, amA^v&ici? OTn&t^JjciXTirt 
■7!T\iv,Uli ij^ Tt Tiafo; /uM.Acc^ciji ing:.Ki(!i. AiOjU.yJy,f IjOT K»- 

/UintI/l>ttS.\n5i(5 .«'f 7TX{ A;£upV/Ja^V)1(Tl!<£<^l)C«7f ^JjJ Ms^ 

vt<Qi:i,-{jm rii en(riJ)iv,eii iCniisw,<d if\oi ■mmu 


,o THVCYDIDIS HIST. 

'o^->^%i i^iJdi<;auii ^l^ara 5^caztA J^ T i-M^ A Arne a Thcflalis pulfi, eum agrum,qui 

., ./ G /, -5- I • _spr ^^' (^ roCadmcusmcoluerunt. (In hocautem 
07*0$ ^Gre^-i^eJ"' c^ 'n(>'?? '^'H!, ct(p 0)1' yjq e$ portio,vncle etiam ad IHumcimTiexercitu 
^^ ~ ' '« J^^ « i>>wr /2<:/°,f rcloponnelumtenuere.Vixq}lono;o pofl 

, . ■'^. ' 9 / , , ' 'fe' f tempore Grxcia phxne pacata, nec vlhs 

c^^^,)^ Mxi-n^ A'^^iqrt^^,^mcLi cJ^iTnfA,-^^- fuorum incolarri expuhionibus , amplius 

x^fma^ li^ cLdiuic^oix^vvincoruv Gic.-m^^-iii inFcftata, colonias emilit. Et Athenienfes 

UKia-oLfjTaAicti 3 it, cnMAia^ o 'TrX^^ni' 7rB-?V9- quidem in loniam , & bonam infularum 
^mmoi^^^^^A.i^^oi^ih^^i^^eloi.vr^ B P-^^^^m colonias miferunt, Peloponnefij 

..i^ c/ ^^'i. ^ . 'r ^ vero,m Itaham , & maximam Sicilia: par- 

/ \o 0' c; ' '(\ ^- -y "^^"^'^"^q^^damrehqua: Grarcia: loca. 

TO-npotj ifOAd^Tni -t gA\<t^5,xj 'r;^^/^^- Scd omncs iftx colonia^ poft bellum Tro- 

T x.T>;aii' iTl^^ov y) nsr^nn^v TSDioviU^y^iy ianum in has rcgiones miihr fuerunt. Sed 

' ra 7n.A\A '^fouenhi df t Tn^Agoi ^c^c^^V^- '^*,'"^ Grxcia potentiam ampliorem [tam] 

f' ~. , 'fv jv' •' ./ ,' 'adeptal-uiflet,&; pecuniarumvimlonge 

rf 7,^w <> Q/ R v!r m^^iorem, quam ante,hbi comparaller, 

•ne^O»"^^^ bjaprTtii-^^ctaiTm^KSf^f^cc- pi-ouentibus,[4f «^/-/^^Jaudis, [ttademum] 

m?^jcLjjvcw2iTijLTioZ,yipTViG Yi^ci^y^T^c- tyrannides in plerifque ciuitatibus funt 

^oj>,ijua.^ov ^i^my^y^- -t^e^TB/ 3 xsO-v- coi^fthuta:. (Ante enim regna erant harre- 

%i^iy>?) ify^Tzt^ ^^uZ^^Ti^ 'V^^vi- ^i^f ^'&^'--crashonoribusdefinita)&Gr9 
I ^\ n\^s '^ s /, , ,. ^ciclaliemparare,rebusq;maritimisope- 
eA<rn^y.^^vcuji,x^ Te^.iH^ c.K5^:'0^C ra,^ ftudiofuis dare cccperimt. Corinthij 

/z^^^TBV r? ^cthi "vcwTTvyv) dtcuoi • <?«/; sj ii autem primi feruntur immutafle nauium 

)(^ Q^uioii Afj.'ivo>Qjyii xsC^f^^ioi vcui7rv)3<; formani,qua;adeam,qua:nunceft invfu, 

►^? 7n>i^a^i TsWo^. " m 4 'fgi juclAm proxima accederet , & Corinthi primmn 

' '3' '^''^?, /f _f ^ "^tv _r ^' " ex omni Grxcia triremes ardilicatse rrr<«- 

^<tK,<nc. ^.TilLjlw^S^^-mMf^^yOT^ ^,,«,«,.] Conftat etiam Aminoclem Co- 

i\/*<ji/oxA>)«j7w/^io'$ >iA95.'* icujfJM.^a. k 7TO- rinthifi, nauium f abncator5, quatuor na- 

ActjOTaTH ci)v 'lajxiv yiymwi xstJ^v^^ccv <nrt^i uesSamiisfecifle.ExquoauteAminocIes 

xe/)y^/3«^'oi^.m JM^Aiga w TguJ-m tiwjv- ^^ Samios iuit, funt fcre anni trecenti ad 

(T ^of ' '•rL<"i ' rS; ''.^r ' .. l^"his belh cSfecti fine: proeliumci; nauale 

, -^'^o ,v / ,,'^ /Q ,^ ~ oi^nnium^cuenounmis^vetuftiflimu^inter 

o/yj:«.TE?y)^T^7raA/v^ 0/ ^ye/v^/ bTrz^iV Corimhios, &: Corcyra:os eft c6mifllim. 

ia-Qfj.S, ctii ^» 7ra?6 ijiA.7u>tiov tl;j^v ^T ihKUuavT) Sut autem etiam ab eo pro-Iio vfq; ad cun- 

^TraAo^ K^ylcZra. TrKiicc 'rl k^'' Jvi^g^cxjdju, ^-^"^ ^^"ius belli finem anni ad fummii du- 

ccnti,&:fexaginta.Etenimcumvrbeinco- 
lat Corinthij fltam ad Ifthmum,emporium ferc femper habuerunt,quia Gra'ci,tamilh, 

' 1.^'i.fmc avaswTsf] ^'im, 'ot'm« ^aja.\!a(,ei<p' lif mifia.^ai 
Xj 'yU'™"'** "CSU M ov jSo/aTia ^iun . )) 5 /Jo/afla ^ KH.vau ;(^- 
fia\ieia.i(st.\enaj[. ' A&)ei«f "n iyi^tiiUTa] ol ^ Hepciv.H- 

<ff3/«ii Aij^/i) otTSD, jyt^ a?Dpj*Kra»Tt< « ^ncu^J, -zsjycCaA- 
AOij; ra/(mAOOTViin«-/o/f )(J' 7t\i i(rS^uo\i 't(^ HTlii^tiiTif^swii/n- 
(TOTj <xm>vdU4,ai-n ticstTiv iTW '2^^j><jp«ira( Triu/ -Uii^V 3iA0- 
7ravvMir;o/5.//J 3 to eicjt-rev 47«, toAiv RpouTn tiv A.-miN\ava. 
«^THCicaStKftt/. th aieiMv ai/Si;,Sfg. iT^ ^vav «;£aA^«v. 
«^TrAEjpvTanij w /&&tsfflv&if i(st)<7S£^Tipoi) «iv h'toto/«vo/, 
«TEVa>f,ou azwnnfl.Ti ■Jtv^Hir/Hpv. j?va jb Aejgj 7tvnf/£ra<oi> 
xoAtisv.oi di,itnvSi\i ^^^pnflWTif fTUVJV TD? lox^i/^y, t/yi- 

pOV^-TfMilWDVETlir/VT .H3i©lf5»7I1 toiioAi; '37^^ iT^ tilUir,V 

Lu>. ^ Avwnum 6§6Tn^\|t] Jin)/xisa),'oa Kiiaof otAiv iTr' 

tpif/xlui. ■+ EA^c/d5£n»a_;^<,)£/a]a.f77«'iv/a. As^^ 'o «'/«•- 
iBeSt.usjjai, o^/aKTteAOti, ' Ta TJiiMa 7iipa*v.] ^UTin, m 
omTnMi.'^ djTtoAi hiy{ <^ •nfouviSoi, ^TvfcuviSiictTm- M(ri\ SJg. •fi-n o rim> E "(gjjta a'a5tvn.ti ys Tvpoivig xk s « 7? Aea/j 
ai/I^VTB^zsgjtjjuaSi:. ''£r7rp'»7i/f jtestir/v] oi^tj t5 ^ (pi^- 
vipccl( liiucq;.^ o/M\oy>v,(A*v(iii y.^ai. ?-n 3 •st^sf av-nS^- 
io\Luj 'f^ Tvpa.fviJ)iJV.o -yl! TVpatvof vo^XK^ft^^a i_;^ t /SsAn- 
«•/ii,©»;^'^» djo-iav. rienSAHpLf fiain\eia.ij'^m> 'iWTm-npav 
'^^Aa.jLiCatijiLivai hJ' Sfy.Jd-^ "^oif. S/g.<popa* 3 Aj^y^ 71/- 
pa*v//fl{ (2 /Sa<r/A«'a<,(i); £ 01 ^/AoSfo/ 0/3 pMTJpsf a'<5^f o'pa)f 
Xiyiicnv. ^ AvTti^v^i^ia^itiyovai^n». '" MsSt^vfeiffa^ 

7B 'Sfei 7B< Vai/c]c*«Ma|a/ ■ Sl/TtSJV, iilB :nV7))K/J»7l'p(i)V •imiai» 
•^•(Mpfli. " NatlTTHJ^Oitua/^iiTliiM/VK^!) AiJ/JV^). '^m 

t!] 'oij juaM?a. T&iaK.l Ei:u>( ciiTt^ '^oTsvTU^ovu-miN^at vaZg 
■j^Se&J. " £f T 7iAsu7iu/ f/fe i5 mXi//.\s\ rv(i)n'ov © «tkT- 
9tv 07T i/rspov oiiusX^T''' ° ©'^'"^'''''^f ''^ •'^Sv'"^ i^aoticti. 
'■* Nat//Xit;y'a 7STOAa/07a77i]n£iia»jy!( » t.(!r Kt/itAow 71/- 

pou^vSv^jf xoeii'fi!<.<5s^^'P<''""' •'^'"'«'PP'""'^''^ ijia(cu/ry,ov d- 
veiMv oi KifKLipcLioi. M j/sigiaicr)^ )(J' SliC^oSovTmpiipoJ^imi), 

' ' Ms;yj/ « «a/nf^^^jovif] t? t Ti\iviiw JitMvoTt-fi/i «OTAf- 
iU». '*Oi')(«fc<vSio/]!fXoi5ra»nf> «'M'o/'x/;e<v.9io/. 

qui inrra ■^ ^l}f>l- 2^ ^a- L I B E R P R I M V S. n 

'qui intraPeloponncfum, quAm qui cxtra ^/^^ ^^^ -TaP^jn^mavv ^ r^ e^o), J^ 

habitant,tcrrapotius,quamman,pcrillo- ~ , / '-^ '-, 'n ' 

■rum[rf^r«w] commcrcia mter lc quon- ^ ^ '^ ^ -^ . \ 'C 

dam habebant. Pecunia quoquc prarpo- >€''/^'^ ^s «^^«■'"^ ^i^o*, w$ w -toj? Tra- 

tcntestucrunt,vt&: abantiquis poctis clt /\cLjoii7n)iyncLiiSid:iAa}Tttji.a.(pvioiiy<>fi7crj)~ 

dcclaratum. Vrbcm cnim illam opulcn- ^o'^^^^ "SyaeJioi.i-TTi^Ji -n orisKmi', juJcA- 

tamcosnominarut. PoilquamvcroGrx- *. % <?' ^ , ~ . ^ '. 1 , ■ ?:J 

ci nauibus paratis frcquentuis nauigare « ^ />, v . , / '? '"*' 

cccpcrunt,]atrocinia[^f -^-^r/] iliftulcrunt. A^^^f 't^^^re^^-^ ' 'O^ e/^^7rz,e^o^7r<..p^;^p- - 

Et vtrinquc cmporiimi prcbcntes, [& ma- %i ' <lfA.(po'n(^i , ^iu,a.iiw i^v ^r^asc.-mv 

ri,terra(jne mercatum omnibtti libertim, actn- fZi^(ro^'Ct> tLo TivAn'. 'rj^ t^i^oiv v<^^v -m- 

tum exhtbe»tes,] vrbem pecumamm pro- ^^ ^ ^ ^^ ^^<^^^ .^^^ £^^v,^a^, <^'- 

ucntu potcntcm habuerunt. PolLca vcro ^ / ' ■'■ r^ /° ' ~ h " 

lones magnam nauuim copiam liDi pa- , ^ Tc \ , ;^ / 

rariint,Cvri tcmporibus,qui fuit primus o^r/" 'tus t6 jc«cO ia/j-mx, Jzt?^c^i Kv- 

Perlarum Rex, 8z Cambyiis, eius filij, [<e- nj^ TnAijuouZTii i:(^Ty!croiv 2vjsl ^oKy. )^ 

./4/f.]Atquc [ht] bellum Cyro facientcs, ijoAvxc^rvi az^-,u,u -nj^nclv fe Kctyc*- 

maris a^ro fuo vicini impcrium ad ali- ^, ~, < »/^.^ cp/' / 

quod tcmpus obtinuerunt. Polycratcs ' ^ ,' ^ « x ' /, ^ \ 

quoque,qui Cambyfis tempore,Sami ty- <^^X3ou, e7re;«^70, yj^ p^^at iAav, a- 

rannus erat, claflc pollens , cum alias in- [h^ks TTif AvraMa» tzJ ^riAicd. ' (f-uyjci^ 

fulas in fuam poteftatcm rcdcgit, tum et- ^ ^ojTLXica olxl^mi<;, Kctypyjhviot^ c^i- m^ 

iam Rheneam, quam fubaftam Apolli- ~ ^ ^i^cr '^ ^ ~ 

ni Deho confccrauit. Phocacmcs vcro, '^a. ^ ^ ^ .v "^ ^ „ ,v 

dumManiIiamconderent,Carthafrinicn- B ra rW iw^7/K<i'^v U^.<^c^^^iw, h ^, Qsm- ^ 

fcs nauali pugna vicerunt. Hx enim clai^ tk ■m>^a{c -^vla^i v<^-^ -^joyha. T)'-'^oi'i- 

fes [caieraruiv] omnium potcntilTimx fue- ^^y^ T^y.^zcn /u^ o\i^<x^ ; yp u/id^jci, * Trtv- 

runt. Vcnmtamen hx quoque [J#.,] ^,^,^' ^' -^ ^ ^,/,,; /<5^V^^^'^^- 

qu£C multis poit Troiana tempora lecu- , / ,o '/ o > ~ • -^ \ c^ /» 

lis extiterunt,paucis quidcm tnrcmiDUS r '^^ \ ~ t i Y \ 

vfx, nauibus vcro quinquaginta rcmi- fxtj^xc^v ks^ tV Acopiiov ^cLi/ctTuy, o$ /u^ 

gum, & nauigiis longis adhuc inftruftiu YiciiJ.Qvcrluj ':^cmvlQa.cnXijcfi,Tt^v.^{^ Tn- 

videnturfuiirc^qucmadmodum^^Trf^/d-] ^ ri cnKiAiaM " -nT^ nv^vvoii U '7f>S^%^ 

iIla;[;'?'//£<«.lPauloqueanteMcdicumbeI- , r, ' ^" ' r^ ~ x^r.^/ 

Ium,&Darnmortcm, qiu poftCamby- ^^ , ^ ' / 7 ^T/ \ ' 

fem, regnum Pcrfarum obtinuit, magna -ra^^r^ rvi "Eiffyv c^akicLi vuoTiyt^ ct- 
tnremium copiamit & tyranms in bici-^z^io^^syJicj» t^ e^cL<iiKocii<p^. cuiyxvna^ y^^ 

lia, ficCorcyrxis [mwfula Corcyra.] Hx ^ ^diw^oi, ^ i/ma ^^oi , /S^^c^x 

nanque poftrcma: antc Xcrxis expcdi- > ' _» * f '. ^ w ^ ^ ^,.'' 

tioncm clalles memoratu digna; in Grx- , , . , , , ^ , , 

ciaextitemnt. ^ginctx cnim,&: Atheni- -^es^ ' H^ -^^^ «^^ ^^ ci^a,ot4 ©g^gr;- 

enfes, & ii qui alij [ fuerunt, ] exiguas ha- «Ai$ eTTE/oE!' auiyimtL{i; TroM/Miwd^ , w <^- 

buerunt[f//?y/f5,] atquehanuTimagnapars juccr^ l^ctypCoi^v"' ir^^^iShyJjuov ovrsi,'^ 

cratnauiumquinquasintaremiGium. At- . ~ „ ,' ' q_ '^. C J ''^'.,.^, ,,,■'„. ..^/yn- 

qucadeo lero ^'/«f «/Jtwy»»/, ex quolt^/- ^ .? „ i- ^ < ' i ' /r 

3.//rf^]Thcmiftoclcs Athenienfibus,cum ^ '^^ «^ e<^. c%. 7^77,5 H^lccc^a^f^^, 
./Eginctisbellum gcrcntibus, iimul ctiam 

immincntem barbariaducntumcxpedantibus,perfuafit vt naues facerent,quibus et^ 
iaminnaualiprceIiofuntv{i,qua:ne ipfxquide adhuc omninocoftratx^^/ic/ft^/i^eranr. 

' Te^-iiniaiii XM.iyifOwu'] fhi li l.U\>ao( «fmr/», i^'jGi yijiuicc-n, ifai(jflin ■mmcik;. 'ian(; ovTts o; (^iNHp.di;,^^ -/niMjMviui oi ijars 

7t/in?3iM/>cy6»ip<l'vau 37» Af)-»i)U 0; iaieii3""«'p>3tfftu'7ii. /j^tniiu, «'ifiVTiCTiiU ('«iijac,t5rii'.Li(7ai'0'7nT «(fg/Ktiv.T nwAa^ 

^ a/ijoiipsi] «//$onV«.3t'/, Kjytai K5:^ /jj' ><!u/, itJti hJ' ■9a- icjtp;*i/ova KgiMy-i'. Iw . a.H'^ r CiuA/^nia*! «( ,.7^M<riou cvaM'- 

tMKWi.<iy£.P ^ Kailairmiii^ooiAix^' liwMeMSiiMVajj- 'Louu-mn.ri'^iAaaja.Mti,'!n)Mq'Si'i ^^ a^zjix.^<;. Xlvnviwv- 

•jnyiaj/ n' ^ iaveiiveiim.yin^issei li vajuu^iuiv £rrj uiK^x. •nfoii J[ 'iv^Tnfmiu>rnifoi;'oh iaui;,-isS!Xi ■mii-nwiVTa. ie.io.^m- 

■^Xliail^-Hf-iiiiXTDi-Jiiiitx-rKiifdCi. ' Ttif tj lotS' icu/- m. ' E^wpTO/tsi/a] M7C(/catr,ta'v<«. ' ° n','.3^ exina] m 

•atiSoMtajyig^lyimvof.ov-^b ■nam^. * KsMpJu/HOfiAav] ■pra.Xtna.. " Toif TOjjdvvcf] r«A<»v/ £ Ijpaii'!. ' ^ rfp Of- 

fjutiT>aiyjiciJhi'jriilijiiia. T ^aKa.ei( -n /JutixnLMajii^^wfit, /«io,aoi/ ov7j{]J^'}' cv/«tC9£5&iH /^i.;^. " EveM/iaa;^- 

»(7))$ iAAx/ziJioOTipftDM/iJf wsAeoif •ffiutafif, 0/ <^ /av/af,iiT» «iifjcvra.AajU/iiiiAfAoiioTi. faljcu J^ 3(Ttl iJoirr/Hffa/ 

6 i')!}o. 


^ KUhi- ^f^T THVCYDIDIS HIST. 

fhyj. Tiy^tJjciv^icuJ-ni icZjTti. ClalTes igitur Grxcoruni,&peruetuft<j,^- 
r, . \ \ \ '/ , J,,/,,Q„w-,'fl,,,;H' -Tn: rccentiorcSjtalcs flierunt. Qui tamen illis 

^ ^ '0 operam dederunt, insientcm potcmiani 

)We4 ,4. - P,- '. 


eAnvivi^^-rvoMyii^K.i^^^P^v c^^y^lii ilbicompararut, tamipfopccuniarumre 

e^r? j;^''/^'''^^ .^?)^'^'^^' "9^ '^i^ " "^Xr- ditu, [c^ ve£itgalihm^^ quam imperio,quo,d 

'b^TrAeoiJlgs y),'^ vjktbw ys-lic^i^^ot^n, X3^ in alios exercebant.nam \modbhnc,modotl- 

uAxi^''l.a:ii ^'h J^pK^ iT^v;^j>cLf. K^^y!o^ H infefta daflbnauigantcs^infulasiubi- 

..I /, '/q > ^ fv ' ,0'.™ c> gcbant,&illipraxipuc,quiao;rumnonra- 

\y , ' , ,5~A r/ s.Q/ tisampIum,necomnibusalcdislufiicien- 

«rt/,'^:«/g?ii- TTi^Tii^ wCgc^ooy/^^e-^ora, temhabebant.TerraverobeIlum(vndea- 

(tJTiif;^? ifMi^u, tV« or^iTi^i^ i^ac^iii' ^ liquidpotcntix[4isf<r//^/iif»?]acccfl*erit}nul- 
ox^rfMu; crpctliioo; ttsAv^ -^ g^T^^eV Akunconflatum,[^fy?«r/4]eft. Scd & quar- 

'\^ <r ^.^Z^r^ ']^L^^,r','J>,\f. c,- cumquefuerunt, lia:comnia contrafuos 

^ , r) >, ,' ' \ z:^ ^ ' ' ' quiciucfimtimosgellcrunt.NamGreciin 

^yb^,aJi<p,K,<,<v, rar^, ^^ ^^>/c«? 7^-. ,.^^^^1,^5^^ fuis [^H valde ret remotiis, a- A^$ a/ v7rvK$oi,ovJl dS^i "i<fn r ;c7775 "^9""*? liorum llibigendorum caufa nuflas expe- 

qvxliicci i miiouZ-ni^KSi-T ^vAi' Asw ■j /ucc^hov ditioncs [/««f] facicbant. Grarci enim non 

Js eW-^/ o/ocVt/rtm^e?'£7r5Ae^:^.^'A/97t adumgebant fe maximis quibufque^ciui- 

..,.«/ ^ n ' n '^ N tatibus, quali illarum imperio parerent, 

"^, ^ , ^, /V\ J , V '^j: ncque ctiam ndcm ex aquo communes 

Sim x^ ipi-v^^av.y^ o cV^o gM^/>c?i/ es ^t^At- expcditioncs flxcicbant : fcd imgiiU[popri' 

(j^yiaji^'' lyi^Ti^oiv "Ai<pi. iTnyiy/iTn 3 <tA- /•]vicini,potiuspcrie,[/^//^w] bcllumge- 

^/.;7e cVao^j.'' "?6^aJ^.'^ ^^ al/^>i^<:t/, rcbant. Prxcipue veio in iilo peruetufto 

NV / ij>/:iv / 'V" Ti bcl!o,quodinterClialcidenfes, &Eretri- 

>c,/ci)£n,rZP(f <)v<i)p)iCTWi'TOi/ 67r7A^>ciT'trr'5t.- i> ,-- -^ n ,- . ,■ . ^ 

*^ , ;^ ' V c c \ / 1^^ ~ enles geftuni rLut,rcfiqui quoquc Grxci 

yA.cLroiv,¥.v^ix^y^^^.z^<nyci,(^a.(n\lia.,Y.^i- fe!ediuiibrunt,vtvtrirquc, {alijhis^altjtllW] 

Ksv •'{cfj^^^udzt, \c/jf oan. c^to? ctAt/05 tnTUfMid auxiliumfcrrent. Mox vcro & aliis aliLm- r-Tnipci) vreA^s i^ouAon' Aayp^oiii t/<7^£^''» 
nzJ <poivizct)V vcufuKa^i^Tw,'* >(^'^^>^<^t.<,. 
Tvocuvoi-^ ocroi y\a-aui ov twh i/^u.cii)(^i; vra de contigerunt impedimenta, nc crcfce- 
rent,&: Ionibus(cunires Perfarum niagna 
incrcmenta cepif lcnt) Cyrus, regnumque 
PcrficLim,Crcefo profligato, rebusqtie o- 
mnibus, quxerant cis Halymfluuiumad Aeffi,3' iCp iccoT^ /uovov rzs^^o^od/u^oiy " 'U inare vfque,fubadis, bellumintulit, &:vr- 
-n o a^,u^ yJi «« '^ -^^ '43^ oT-ks^ o^^lk', bcs^^u^ in continente erant, in feruitu- 
-. . / »/ i< 'tv ' 17 temredcgit. Poftcavcro Darius,Plioeni- 

^ J ^ , , y , , ^ cum clafle vittor, infulas ctiam [/«y«jz» 

^ 7raA«($ c^KS^i^- e-CT^;^ r: ct-cr ctuj-^^oUjicUem redegtt.] Tyranni vero, quot- 
T^Cir^v eppv <x.E,icP^'^'/, 'ii/jLt; it-n i^MC^i quot in Grarcis vrbibus eraiit, fuis tantum 
rr^oi'Ks^ St? cci^if i-^cic^ii. '•'oh^ 6* JizB- rebus profpicicntes, vt & corpus tuercn- 

^' >9'r\i ^r ' ' (V ' " tur.&fuamf-amiliamrjc/irf/r/wi^^ww^am- 

Aioc bia'7t7\<igdvf.ycDp-^<TcadwjccL<.i<^;.'iirz,) ,.,. . l^/ v -J 

' , /, z;^, ' , ^ ', ^, plificarent, quam tutifnme potcrantjvr- 

-TT^ulg.-^yivvi i^dj^Qki TajXiu>y^o'.ov y^ki- b^^ incolebant, [domi<jrte fe contmebant.} 
yi\o,fjJni KJii yi (^cui^^ fj.nhvKst-l^py^C^^'^* nLfllumque facinus memoria dignum ab 
iliis eft fliduni,nifl fl quod contra vicinos quiquc fuos [feccrttHt.] Nam [tjrtiK" 
»/,] qui erant in Sicilia, ad maximam potcntiani flint cuccti. Adco Gnrcia vndique 
longo temporis fpatiofuitimpedita,timi nccommimitervllum illuftrefacinuscdcrer, O/ '3^».<mc] 0/ 'ffjjo^uTit 5~( UTitxoiif. 01 '!!r£^^«n( ■nif «jstifav- 

^i^imvoi.oinstKtjfii^pf^jui-.oi Tiwciff.oi^cu^i-ni fA,nS^fK.H 
^\.a\''i^'in;.,iyn-!rXio\)'!^iTai-mif^vfj.i\'cij;\iY,ni;. 'O (rci 
«ctj i'jifj ivni^-mMuoi SMKoAti . "* Ka) av.S\l/Ml4 <^ct.rticu\ 
•n iC,'^(.,'&<^a.7HafiK.S\ii.{!/ii-m\uiKit,i<:tTav. mj, iirs r iJ)cti 

W<J/a«i;'l(5L55{TJ (fSavov. ' OlJKi?;Hi!rzUo'l'MUul(]iKi?,IOV- 

nfimruu. 'Oujb^tcui/rviairafla^ tAa-flot<7roA^ci(ffUi)6- 
fM^MJ T,a«jaAa/f,eu u^niMOiiiTaj. >()b uthiojuoii. ^Aot 
«r ((/»{] i(5i.T /ffBTnS: ^(j-vuo^vo;. '"^ Ko/va<] Afcr^ Tijtuin- 
/?ia<. -^ E -reA •-,!«) toi] eOTAf'/<o(io ini rzs^f liwtMi; isfe/. 
•7» AnAcuviu -TnSlov, ' ° £;cs47»f(i»'] r^ y^OJuSiai © t/ie. ' ' A;ifii]JV4(roa(i9»,. ai 6_v<;f Hcti'. » oiwifxct^nv. 
ov -^ hiyi 'i-n i,wtt)o9n,'i^ci/Miioi^>.KtSi7s juovoi; ipiTTZMV- 
ffit iitcly,v^ . '' Kci^Mjua.'^ fJ-H av^nl^iwctij Miwi-n 'H. 
' ^ £777,0« ja.T'3!£$«^''"]'?SJ''a'^ir/K(i'i'. 71 t^ilf, E 'iaji Ki/poc 
msjoaTii/tTi.Kpo/trovKi^-S^'''''''-'^?»!;;»?. ' * KctiTa; vytn^^ 
(/(iiiAoiiTt JifAo 07,. '' E;7i ■ncrajua.Yii titi (pi/Aaore;u7» 
;'</>ou im.uu, ' *T. «'(A/a/ofSi^Hcftit/owS^ttaA^szt.Tni ir.cvKiwJ. 
ty£.V. ' "MaA;«.Ta<'OTAjcl7t'//itA/faflu'77 -w «xfiCtm 
Aa/tCiiP^ Q)5yjuS)S\t<. 7«3-|J2^£aTt'v,7vpot.H'o; jb. ipnu;,7B(< 
OTA^^iix»!!. ' *0;'j<)<»ff;i«A;a:]7B jb «tCTT <«</{. liAJjgsiafe/ 1? 
M (r;iuAia;.o;' )<> c* (r/iuA;(5; ^^ :7Afi?5ii,(2 ts l|ilf . " £(77 :j^fli- 
fW fViipHJIO' J^{X/M&ls] ii/idljTlAWOlia ^UJjafMV 'sfeitCctAOvS, 

tunj. L I B E R P R I M V S. 13 

tum ctiam ne in ringnlis ciuitanbus audax A )(t} itD\ii<; 71 ' ctToA/^oiTif^t g?).'iQ^ 3 olii 

eflct. Pollca vero quam |j>Athc.nicnlium, ^dLoc»\u^,r^^y,oi y^ 0/ c^ t^,- ^^vi eM*- 

&re!iquxGraxia%qua;velantetyrannidc (^ ,^-, .\ 1 \ \ /p / 

preflatuerat,plerolque,&poilrcmostv- ^ ^ ^ ~ 5 V~, , / 

rannos,exceptis Sicilix ty rannis, Lacedx- 'TrKu^i x^ ^X&uv^oi, ^^ t o* <73>ceA/d;, 

nionij lullulcrunt (nam Laccdxmon poft Kst^ \a.v^^auifM)Viu)v Tiscn^v^^azfj C n ^ 

vrbem conditama Dorienlibus , qui cam ;\gi.KtSHi/us>v/U^^T H.-nnv r^^i/uZ c^oixsiw- 
nuncincolunt.feditionibuscofliclatadiu- '_f ^ cv ' 'm^ ^^S" "^ '' 

tiflime ommum ciuitatHm\ quas noumius, , -^ ./ , - / \ 

tamenabantiquiflimis vfquc tcmporibus ;^om^aicL{^.^,o^iOX. ^A«^7^t« ^ 

& bonis legibus efl: vfa, & tyrannidis im- dJvo^Jyi , xs^ cl^i l-w^wijifxi h. trv ><*/> 

munis fempcr fuit. fant enim anni fcrme '^ /xoiAie^a ^^ctycomcL x^ o?\.\yjo 'TrKiico U t 

quadnngenti,&paul6 piures vfque ad hu- B r^^Sutlci tVcTe tV v^^AeV^ , c^(p' 5 P^K^h^^ 
ius belli finem,exquo Lacedxmonijea- , ^ , ^ , P \ v .' , v 

dem Reipubl.adminiflrand? forma vtun- f^''^'\ "^ ^7 '^^''y^^f ;!:$<J^^;«^-) ^j ^ '^'^ 

tur)&: hac ipla de cauia potentiam libi co- ^clh^oi , i(^Xg^cU 7cq$ ooMo^? -zjroAgcn 

pararimt , in aliis quoque ciuitatibus res ^ijLjnpxaztv./ui^ Si liu) TlfJTV^vvciV ks^tu- 

compofuerunt. Tyranms vero cx Gra'cia ^^^ ^ ^^ gMa<^$,K TreMo?? fe-nojv vq%e^v 

fublatis, nonmultispoftannis Mcdorum w, q~ / /^ .*'&, 

quoque prcehum cum Athcnicnlihus m ^, , q / T s .> , , -- 

campis Marathoniis efl: comifllim. Et de- ''«f «' ^ We-^- ^'Cjcra ^ e g-n/ /^«r «^t^^ «i^- 

cimo poft hanc pugnam anno barbarus ^ol^ctpCA^iTtfjueyocAciiqvAu^b^TUui^.- 

cum magna clafle rurfus in Grarciam ve- ;>^Sk ShvAccavi^oi « A^- j^ fuiyt\y yj vS^v- 

nit,vteaminfcruitutemredigerct.Etcum ,j, '^^g^,^,,,;'^,'^^,^^',,,/^^^^' 
magnumpericulum k^^/wfy/wCr-cfwJmi- _^ ' ' , r , , , , . 

penderct,Laccda:monij,qu6dcxtenspo- '^Kvf^-r^>^i,LL^^^>Tt,v ih\u^c,v Yynauvv^^, ^u- 

tentia prxftarent , duces fuerunt Grxco- vct^cg/ fGOt/;)^m$ , ?C5^ 0/ cLdUoc^oi , 'Qnov- 
rum,quibeIlumilIudcommunibusaufpi- to^ 't^ jxyi^uiv ,'' ul^vorjirni; e^A/7rg/^ ciis,[.;/k5 4r«.«^ c^«///^/?«]geirerunt,& ^ ^'^^^^ s^ ct^ctox^ctot^^MVo' , £5 '^? 
Athenienfes , Medis aducntantibus , cum ~ > ^, / \ > q , 

vrbemrelmqueremanu-nummduxillent, ^^ ^' ^ '^ >^' ^^ ^^/ 

cmnefque fortunas conuafatas [mde] abf- vraozi/M^o/ to^ (i<f.fa.q^v , t;<r*e5'i' « Tf^^^Cf» 

portaffcnt^naues confcenderunt, & fe, fu- ^ <hix.tifyi(mv mr^i ti a.dicocLjoi^ -kjj^ ?^vji- 

afque res nauibus commiferunt , l&abeo ^^^/o^ ^ oi' t^ ^gaW^ /Scts^Aew^ eA- 

tempcrenauticii rehiti operam flttdto/iksdede- , , i» \ . s ^ ' i\ ' 

r«»/. jCumautemcommuniter, [<?/>;&»/, ^^ „ ,v / / „ (^ „, 

4^4 f<7;?;//;?*5'^, jGrxci barbarmn repu- >> "^-r^/^yi^ <hiq>cuiyi- i^^ov -^ c't ^, 
liflrent^nonmultopofttamillijquia^/^ifr- ^x^ y^ t 01 ^^ > vcwcn' xs^ oAfyv /lA/o ^o- 

farim ] Rege defciueranr , quam qui con- ^q^ liouyxeim ^ I/asji-^/Acl. " l-mi-nt ^hivt- 

iundisarmisbeUumeifecerant,partimad cj ^ ' -, cv. ' , , ^ < 'c/ ' 

. y . r I T 1 • ;pEm5 Oi AelLVJtdVUl/JjaViOt 1{3J\ 01 Oi<JUOOUOIt 

Athenienles , partim ad Lacedxmonios 'y , ,- \ ip ry , v • 

djuili tranflerunt. Nam has duas ciuitates ^^^^f^*^^" ' ^^J^ K^^/^^}^v r^i oA- 
maxima potentia prxditas fuifle conftat. AwApi^" W Tjf cl?^cov eM^wi/ iiTivig ttdu 
Hienimterra,illiver6clafl!emultum poterant.Hxc autem armorum focietas exigu- 
um temporis fpatium durauit. Poftea ver6 Laccdxmonij & Arhcnienfes dilTociati 
bellum intcr fe gefl'erunt,cum fuis vtrique fociis , &:excxteris Grxcis, fi qui vfquam 5f a-Tl- -<H 
•nv C9!VV6i/.St/oiif ] i(stj "ZJfiii , »IT5( i(5M 'SijisTipoii. (AfAovOTi isej «^ 
711? a9^un5 ■n^mmhi.yit'^ 7j^«;Bt< t?) 5£< a^ua^tau Tvejcv- 
voi^jfCcu oaJ ^uf TsAii/TiKot? yjt-mw^^jai •\jsra Aotiu/iafACpv/fav. 
' riAiu) T^ c* ffiWAia] Tvgjteywv iTTi r^ tsaTiu ncmhu- 
%iztf 'r&f <i.77zanti)V. ^ H jS i^ataSctjym ] li aiwmi,ii, 
H yi Ao!i«<fttf,u#v ^ Tifiei-^a dv i^iv ;^ovov sa.fici(gLm, 
<5J£,J r^s 'f^' H;vi-/.,\fiir(-i)i; Kgt.St>Jiu Jmmvov , OyM5)( yU*TB Tiio 

KTJITI',' '•rty IIAU CfO/^OOUTO!' CW-AjU) J)i>eAiCi>V lilVOfA'tl%, ' T» 

«u/T» ■mMreicc ^atfmj ]7()o'Aif^^a, tb ^pot/iria. Kii^ TO5a<riv i^pjpov & ■ai^pajiMaT», Sts iv^ntSctf ica9a<pKV7K,' 
' Aio^on^^iVTi;] ^^OTi<!i^voii3tvTf?'Kx.iOT/'«ffaj',aMa9ou/^ua- 
^o TKtii oh&>( Ai\io»%(rut , Kcti cupamiuctcmfAiVoil w 

OKiun cuaKaCovm;, ^ AttKfi^intr^il i^Lu.i(. '° Kaf 
ci ^L^a-TtAs^ttnracTj; ] 5if a9»lva^'o<f i^jij xa.uJcti/Mv'toiq. 
" TztiiTa] TB 'srfa.-)fA.a.-m. n'iS <i.'jnvcLjii)\i xs/jj '?'/! Ka.tui<Siuf/M\)'iav. 
"E^im/{!fttve;^£VTif] ti ^t, aicfiSiifaiTia TiTi^^^^if ou'(ps- 
piTiqTni/tVt^^JoiTJ' Ji-tSiiiSiim cj(/ujtm -nv fA,» j)ia>« i^-^nt 
rwM/AS^', Km iVi^a ci\) /M/J.muj\ o <wyi^^iu( a/ 7« 7n\mtu>v- 

&iTlteiJ>. '' M4TB 'Sl" ?,U/JliUa.^V ] -^ /J^WV cAfAOVOT/. 

SuTlsJv , 4-v)V7i{ iTPi Si/« ffi/^jUaj^^si^jxaiuivoi^us iJioic. 

B •^ (pOftif 2^ OTAi- p/> OTAI- 

fiei au pI* Qtr- 

«BAOf 14 THVCYDIDISHIST. 

' J^<;7X.7iv,'SfU'n>v'rT>K,^^''^^p:^a'^-^'^'^ Aimerfc dilTidcbat , iam ad alterutros pro- 

-SR/* (\ ~ ,' _' (N. J^) J,, ^>^,JA„ <TJi ficifccbatLU'. QiaiTiobrcmaMedico bel- 

j ' , , ^\ ^\ ~ '\ loadhocvlquecontinenter, modoquidc 

^ , <^:.ouW/ ,^ ^ , t^M^iwT^i ^ f-^j^j^ faciences; modo vero,bel]iuTige- 

"i^^in^tA y\ S/$ lcujT¥c,v!Afj£t'^i'; ctCp/ga- rentes , aut inter fe , aut contra focios a le 

/id/joii,SJ TntDimLja.mMTt Igj ■ncMiuKt , xs^ deficientes,res bellicas priEclarc inftruxe- 

eW/e/xEe^/ Ijijoy^ , /M^:' ;t^.'<r«/;a.y ^ runt,&:peritioreseuaferunt,cumpericu- 

i^ / . "• ' o^ ., cv lis r/«/?4r««7/?W/<?lfefe exercentes. EcLa- 

'^, , 0.7; -/ M^^ cedxmonijquidemitaimperabant,vtlo- 

^^/o/^x^^-OaTZJT^A^re^^^Tyj^^popi^^y (pw ciosnonhaberenttributarios: fedhocfo- 

^v^t/^'p(^j^ r);j3«.<^To , "* }{CLT oAtytji^af h h\m ftuderent, vt iUi fais olficiLS deliniti, 

axpicni/ Mj-mc/uom 'fkiTnhuci 07ra$ tjcA;- pauccrum principatu in RcipuWicx ad- 

A' 5 0, „/ f-,,.^, JQy ~ , r^,^~ B niiniftratione vteretur,accommodatead[ 

^ / , r. , ct pi iuum morem^ac inlticutum. Aihcmenles 

m T 7n>MfMo>y^ TtJ^om /z^^^^Gom^, ^^^^ ^^^^^^^^^^ ^^,^^^^^^ ^^^^^1^^^ p^^.^j ^ .^_ 

rf^^v^-TrXUv ^av ,KcLj AiaCiav, ko^ ^n- perabant, excepcis Chiorum,&: Lesbio- 

/uaTK TTHi 7m,cn m^cuTii cpipiiv . y.aj[ i-^i- rum [fjamhfii,] tributo etiam omnibus, 

7B «l-rar^ ii TB^cTt T^r TfzJAg^^ „' /J^'* ^z^- 1'-^''^ pcndcrent,imperato.Etipforumap- 

/ \ 7 /7 8 ,\ c \ / / _,r paratus inhoc bello maior excitit ,quam. 

' ,^a ^ / * ,/ V rucnt vel maximus , quem ohm habuc- 

AXfc^(^^ot4 TVi t,^iA.;Mx.y^idj;Juj.^mv. Ta- ^-^^-^^ ^ ^^^ tempore cum integra focietatc 

A^o OMJ TmActjoijToicuJTzic Sj^v , ' vtAeTra fioruerunt. Res igitur vetuilas tales ellc 

e^'^ TT^-n iKvi Ti-^fJiMO.'^ Tuqiu^. olyif comperi,quibus iidcs ditficulteradhibe- 

^ >/-^ xo^\ ' \ ^,/» , ' tur,quamuisdeinceps, r(i-/'fr/&^«/4/fw- 

\ ,, , / .5. , '^ , ,, , f~>pcra \ quodlibet argumentum probandi 

' vav , Kc^ t^ 9a-^v.cL (xtpim v, c/m>iu^ ^ cl- ^ ^._,^^^ protulerim. Homines cnim famanx 

Cctmucfwi 7nx.f> ^f^^riAuiV h^vmj. '* ct^^- rcnim ante fuamiEtatem* gcflarum, hcet 

{/ct^c^^ piuj'^ 7!:XYi%i'^ l-TiTrafi-^v o'/oi/TCLf >j(p lintdornefticx,rincaccuratainquifitionc 

Ap/M>Siov Kc^ Ati^y^lttm , -rics^mv ovm, ^^^J?^ ^"^ pariter accipiuat.Nam Athcni- 

^, f^ -v \ > ,/ c/ T ' fi^ enhum vidgus Hipparchum tyranimi ab 

j ^/ ,, ^ M., "^ '^ "^ Haimodio,&Ariltogiccnecxsupucac:&: 

* ^iCjCvnx.Tvg uv r)p-^ TV riiKncq^cL-nu [?4/-w,] ignorancHippiam, quifiiioruPi- 

i^ewi' , '' I7r7nipi95 h JtoLf ©eojztAs? ct- fiftrarinacumaximus, [///»c]imperafle;&: 

h\(^oi y.atcv kd^." " 'v;er57D77>7'^m$ Si Tt Hipparchum , ac Thelfalu eius fuiflb fra- 

>7 • ' ~ ' ' V ~ A tres.Harmodlumvero,&: Ariftogironcnv 

, ' \ '' / ' JP'^ iufpicacosilIodic,&:cxccmporeahquidi 

fM^oi Kc^ Ati.^yiiTUv , c^ Tio ^£^/^e/- ^^^„5 ^^,3, coniurationis confciis Hippix 

itru^v cnpicnv , Ittsticl jLU/LU}vva3zcf , TV/MVDindicacumjabhocquidemvt prannonito, 

dTci^v^ , c^i fQr^iiSb-ng , ^'^?^^oi «Ts, [rertmig.gnaro] abrcinuiflc , fed cum veI15t> 

_.\ 5; ., ^ cl/ ~ n ' (7 ^ antcquam comprchcndereniur, aliquocl 

f^ .^ ,8 r, I n I b»fwor/j^//f]racmusvelluocum penculo 

h ujj&j^ . W iTrTrapyo. cx^TvyovTii ^^^^^^ ^ Hipparchum,in qucm incideranc ICWUI f%^ ^i/C y\yiuuTt. ' Touf ^ufXfjjv^xii nywn ] aJTnilcixrif, aJ- 
W i5 '?SJ' ?u//t//a_;)j<i)i'. * KaT 0A/jap;H«*] viyvvn J\^AOiini, 
' ©i^^uonnc] o;raf cwnifisif AcituiSa^w^iiii ^^T^onai 
ttpjf o/Mio); mXmvtidztyf aJayiisiiraji, Si^^^uovm au-ni Sm- 
Ktvoit oi Aa.iafa.f {fsvioi tj iCiiijJi^invovTtf Jhmvov av/x/ua.- 
^i/f 'nnt MS'JOV iiOTJf ^iBAniKaiiiff/v £?n-niiiac Sfiiriv av 
nj>ii- "ivTi^n , ks/lt' oKtyxf^iou/. * VkUu yia\i >{gjj \iaCiav\ 
acihwa.TUvovTXiiv.vnfOvjnsH '^v-nvii^^fiouu.rn. ''Mfi- 
^fi)!'] &it 'Sl' <popfi)ii (AfAOHTi. H «< S Kfa-nsa] 071 «ivi» 
«cfeAaSw Tiul 'fJTTO.VTOW mfxfjui.yiajii i^r /jLv^nui. 'X«- 
AiTO ov7ii]^\STO )a.p«'<r/ii,si;(iii/«3n,577ftu(nxf oti /MyiKct. 
fM>. '° Ta<aK;ia«]7a{aKf)»a<r«c,TO< (pit/Ua?. " ACat- 
«w/?7i)?] n'As?«/.«Tiiir/t)c7a( W771) 7>)«|8a(rafOu 7?c A/Sot/, i|- 
raf TJK^i/oziD StiYAfjjjXti. " A9u/ua<s)ii j/nui]<f#(r(i»( tiu/w /!S^im^iva%tia40V(Tiv(JhKiivTaj; cvfii iMa.JciiT) 077«u<As 
tui-nlJe>ufJia.'(pvai'(st.iS)<i. '' iTr-m.f^i c/'o/)]7j i^nf,I:T5rap- 
VOUTlIgjeiillODODTB. '''■ ITpiO-CuTBTtf «V ] 78 «^Hf .a)lCi(J)i:;7B75f 
&)VT P«(r/S50lZ77£/iiiH,Mpp<t T^t^l^ilf/KlXirMAOfOTt 71 "j qftVVj^Tr f 
ijsi/f. '' I-7-TOp^f (2 ©ST&AOf ] TaU/TaAs'-)^ (H/J^fgCtipiwi 

&'< (E <iu/'75f av i^^oui T reiiriffiav<fii>v,Q ifg.CdKK(^ Qui «afei 
Ap^<ft«ii. ' T^7i)T))(raj'7tf /t tt] "LOT^ommfTifiTjzroAac- 
CouTif . 70 'c/|)5f,Tj3ri7rTii<rau'7if,){^ •a^gjy^MjUafufiniiJjSit^, 
tf^' tCouASi/iftwTt, !(jt( tj4'fi)oSwo7iu'. '"^ £)U/v» Tt) t;^4pa;j <^ 
iiJliMVOTi tTiujf^vTiitnheiimvTV^VVOD. Ta) Ixropv^ 

<Z:%,t7t/V0!"Ilf ] AfJ^W, «7J '^V, 07»'l7,-OT<lf /XOtMOV «p^ 7U- 

^«iiK/HV, oiyy iTOTrp^f. «<ftA(pof e/1 itu \nmov « iTT^m.fyef. 
oLjiitfth Si /aS^ Ap,H9/;ot/ njtj Ae/5Tjt/7cvo«, oJp^^.fMf o/ ot?»- 
v<Z40/ &>0V7t , ^i/^jevvoc aii, ocA^ , cj>( kTt; f Dr/v , at/Ti/ fjuttf^tf 
^CovKivcnciJLJiVoi iTTTniUy^yyrttSivnf ,imiiifi»v tov «/71» 
I^^rapv^aJtAf tliovit 'T lT?n»,«&<7J Aia)/MpiOV,tfTiK7i/v<i#. 

adfa^ LIBER PRIMVS. 15 

adfanumquodLcocorium appellatur, in k' ^^ -n" AiaKSCAov K^i-^^^^^ov iluj 7ri\ua.- 
Panachcnaica pompa exornanda occu- ^^,,^ ^^^^ :^^x3<yy.ouZ^ . l-ni- 

X,TH^aW. in»\aL, <56 KOjI cL?^cL iTi KOUl iUO OV- patum mterfcciflc. Alid quoque multa, 
qux nuncctiam extant, nec dumproptcr 
vetuftatem mcmoria cxciderunc , cxtc- 
ri quoque Grseci non rede opinantur: 
veluti : Laced^cmoniorum Reges in fuf"- 
fragiis ferendis , non fmgulis quenque: 
fedbinisvticalculis. & Pitanatemcohor- TK, >ca^ ouy^ovct) diW/yicpitJ/w^ct , jcatf oi ai^ot 

nir^i'n%o3Ttiiy(jcTi^Vy'*'^^ct S\/iiv' Wam tem apud eos eile , qux nunquam fuit, """ Tn-^^^r-^^ ^^v^ ^C»'? e/j , o^ '<^4 iyi 

Adeo apud plerofque ipfi veritatis inue- c£T0 7raTraTE. i^ra^ oc7aAa^7rai^< 6k TraA- 

ftigatio eftlaboris impatiens,&: ad ea, qux ;^;; „' (^n-nxn^ t^s ciAy,%ioC4 ^ }c<x^'Qa -m. g- 

iuntinpromptu, r/if/i!f///'i,l potiusfecon- -r, ">. _' 8. rO_3P,/'' 

uertunt. Ex his autem neceilanis lignis, ' , ' > ^/ 57 ~ ./ ' 

qux dixi , fi quis tamen res k me narratas, /^'"' ^^/<^eAccv , o^i Gicc^tu c,7ii vo- 

tales potillimum cfle ducM,[^uales cm ejfe f^i(oov fJLCLMqa. a, dinAyoVjy;)/ ct/uJ^T^or ^.0^ 

iitxt] ncn crrauerir: non autem potius cre- ovTi J^ Tre/HToi Jyw»?^'^ ^^ clo^\ 'Qa ^ 

dat[.^. #W..,] quales ipfi poet^ celc- -v^ ^c^ouZ-n.^/^X^Ksv Tnq^Jc.^ ' ou'- 

brarunt, e<« cumornatu inmaius extol- ? ' £ 'n .r^ n ' .0 

lcntes , ncque qualcs mcmona: prodide- ^ ^ ^^ ^, - ^ ^^^ , \ ^^ 

runt oracionis folutx fcriptorcs,qui, vt au- ctyijyTiQ^v Tjctxfocccnt y, (lM%c^^v , 01'^ 

dicorum aurcs , [ammofque'^ capiant,ver- " cui^iMlx^^^g:., 'Va/ to 7raA;\gt «vj^ •j.-^o'- 

borum illccebras potii\s , quam veritatcm ^,^ ^T^c^Tn^-TTi/s '^ t^ ^9 J>e? c^^g./- 

confcftantnr, [17*4' mlcum nullis nitan- /-, y' ~ n r\ < ' « > v/" 

tur argumcntis, plcrxquc etiamob ipla- ^^ r ^ ' , , ^ %* 
rumvctuflatcminfibuIasabierunt^itavtCTn^cwg^arai' (TTr^af/c.Ji' , " &;$ TntAcqot g^, 

(quodvfusobtinuir)nullafidesipiis habe- 

arur.Scd fir^«c>]exiftimet[m ifi^] ex ma- 

nifeftiilimis indiciis [iwf] fatis \accurate\ 

perueftigatas,quoadrcs vetuftx pcruefti- 

garipoffunt, \jjtc frof-ilom» erratterit.] Et 

licet homines prxfens bellum , in quo ge- 

rendoveri'antur,iemper maximum iudi- 

cent,eoqj finito,vetera vehcmetius admi- 

rentur,tamen iis,quiexipfis rebus geftis 

[bella^^zr^cnduntyYhiicbe/l^tmfuperiortbui] , \ , , 

iIIis[/t^]maiusfuifledem6ftrahit'.Etomnia •^«t^" '^ ccKfiCiicui ccvdu) r^ M^^,-:ra)v 

quidcm , qua: finguli verbis expreflcrunt, D D^fjJi/YiiMiV&jcmujUZ ^ i/Min uv cuiiii w v - 

aut ciim bellum eflbnt^ gcfturi , aiit cum ^^.^ ,„~ -^^j^^ ^^^ ^^; ^.^y^^^.^y 

iamid gcrerent,ipfamqj rcrumdiaarum 

cxquifitam rationem memoria retincre, [dr-recenfere] difHciIefuit,cummihi,quiresa 

me iplb auditas narro , tum etiam aliis , qui [f^-j] aliunde [accepfas] mihi renuntiarunt. <TOf ^'^<7ni'u>c^v'mi. ''xctf oTroM/uui ctfif , Kctj^ 
rs^ ir/J afr3^7rai', c^ C4) /iBpoui mM/u^-^ 
cn^Tiv impimctii /umyic^sv Xfnovmv , Tmo" 
crzti^juciiv <y^ , va "^^-yic^ai /ua.A/\9V Jzw^mst-- 
^ovTav y cfzs- AoTyJ 'tV ip^ycvv crxsnSaty 
S^nAciXT^l 0jU3>i /jcii^v "yf^vyi.u^/ijo^; adwr^J', 
JCO) Oazx, /iO^ yKsyCtJ inCtlV it(.9g!l , >1 /Ui 'Aov 

T?? TnAi/uLticniv yf) c* ecum yoy) oitic, •\^t- HiejL Tt M(i)iuieA<i\/'\ i\i/A3>^i-mTiyi aTliK.li ,K^ Wdii Lw^rW 

Jiivut yTnUjfe; (rpayn. Aiai;owulA.; -ku, iauri Kti^c^th- 

/itixjt na] aTTKMa^i ri >ii/u.oti t{w ^MV.ngLf ^utuv iiflv i^^^iit 

eVTi) ^'■7!;;6»i,ita^'^'.«vov AisjiMe/ii'. ^ HcM-i e/s EaMa inj 

^mfivet 71 a-TfTniv ^ff cu^aTmViOTi i^v [.covov •nfm.Kauia u\- 

KaxMin iyfi,mTU ^ovti) ciiaimi^wf a.uvom.-nyi W Tia- 

riTpix-Ttitai^JjiXf^ov- ' Aaniificf/usviaiv (iatriMtu ] oiy> M- 
. -, * ( ' '' ) ~ III 

HtdCif/ADVIaV liXalKflC ■vj/K^JO:^ SipSpOV Cf TW ^ifOUna iXCt.Tif.K 

iia.JiiiUu 'iyo:'Ta iiwcLiMU * AMa ivtl\<^W.of!Ust, oiovTO) 

TOi'a-/iiu]ilri 7:nzti>i(ia^iM>i. Oum dm\tt47m;>o(j ai- 
t^i^WSic ' ^Of fki 5t t7f;^]'5; itl^pn, xa< oMaOTJfiJcTB. 
Et /i "^ eif;i/M.vav\ tb TJapSaTSu KTm, &/.t.EV oou ■m.Kafa, 
%iiuna iiifov, tna/Mitt -m '2^^iiii}y.a-m.iis%rov '3£jf 'feit 
'^mSli^co'',! ti . ax, Si 1?^! «pn^wiyii. ' Ot/TS (Wf Koyi-^^a- 
^ci] ajw-i^tra^ -?!' Hpo/aitii. '" Ppoffajmj^iTfpoii]^! «Ju- 
fffov , ijs^ticyiu *' Ays|«'AsJ>c7a ] 'irtt s At'-)'^;)^:^ , oi/A iii)Titft/^f(f '6;^i& , DvJl aKri% ovlk. 'Z^eSHscifftrKivii^ti •mt 
J\l/A,yiyeAa4. ' Kctf & mKKa ■uara ^omu ] tb J^ng , S 
■mNsoiauW. " Qc^wAa/a t7) ] «77 •WoiS:. '* Aot- 
^(i)ii76i< ] n ofeioj^»! •» Aojiiu , ouTiixri «ftnASeii atiSi aif 'ZB/>e- 
wi;7Tj'</>nyi.'/-«i'^'!!»£5())Uoi5: «fKouiiTliif «Jn/ii. " Ka^ 
■mKi/.tot, «?•?] AH^Bti 70 Tiivtuj. i?i/^ TnKo^mmmiav.Ti 'Jii; , ko) 
7n>Kt/ASi cnr (»/c «-0- du/fiU 'rW spjsjn tncomuji dMKaati oit 
f,tfi(fi!v'b^}i'Jlijvjuivoc 'fW Of^^inv. 'Iiiirhp'6'iim ^cujif^ ,^ 
t^ a^ictiiav^BmKomVfiffiav. Zvn^,ju,ei!'av •nciSiuia/jjiaf 
ttu^ i-^i-n. ' 'XaKi-mvrtMuaKfi^itiajt^ya.KiTiiivUui- 
fj(sincujTtJ',(pyt<riv, (uu «icofra, (25/« ciTmYiiMcitn /Mi ,iiiu 
attfiinaj» <fW Ki^.Sivmv if^/^iiyi/MVivtmf.taciJouiui lcivuiit 

i/MI S /{0^7« ei-miV ,i^,lUVtf> fMI THf OAHC ><'W/-tl)f, t'>}'''&- 
7» «^ «AH.Sai? A4;i^«7Ii)V, ct/7IilC «pMTO). Svn57ll, Glf 's- 
«/il^a <ft' 07J «■TtW 0* «AM^ti)? j oLTWf «pn)[5t, «' S ^n' ai/T» 

aKiiva 5i As^.Stv7B [iit|U.»7a, 6'3777fAi&){ ■Hw kyoit/ui t3Kt- 
^aci^ivt^ , iva ^nwm^ "iii oiKHoii cvSnj/A.i\/Mi.iin. 

B z xDe^to» 


T&IVOVTmV i6 . THVCYDIDISHIST. 

Js 4' ct* feJi))C5"^ /tw^ sV?^' "^ rS/^ctg/ A VerumvtfingulifcmperderebusprarrciK Ct)5 


' a^ ^..^ ,J>,r-r,c',rrrr:7u Ly,.A,',r^ tiBus ^3,0^2^ maxime confcntanca eraiit^ 

,1 , ^ ~ g / / «SPr ' mini ad vmuerlam rerum vcre dictarum 

o-rt e^-^m TTjs §u^j^« K"^?^T^ ^^- fentemiam, {jtmmkmque-\ quam proximd 

A«9 Js Ae^^TOi' , oL-ra$ gJpTOf. TO c/|, £^- [c<,»/f^«y^J accedenti dicere videbantur, 

yt. 'T^/S " ^zs^fOivmv dv WTraAeV^ j Qr>i iic[4 w^] commemorata funt. At vero res 

o^ '^rzP^Tv^.-ni -anw^^voiu^oi ' y,b'o>- i^ ipfo beUo geftas , non quas .1 quolibec 

' 'r,''' ^ 'rv' »^\v' ~ audiui,dienas duxi,quas fcriberem,ne- 

'^^^ ~ \ °c\_9p/''/ '/ quevtmihividebantur: kd&cas,qiubus 

ai;-ro« Tmptc^ , w '©^ tW ctMai' octzji' jpf^ interfui , & quas fingulatim cx aliis 

ilwoLTd]/ cLXfiQiicL^z^eKS^ipiv em^gAOo)!'. quampotui accuratifnme inueftigaui. 

'^Traw? ii Soa.mii^ , «5/^7f 0/ 7ra£9W$ •'>ed [^.«J difficillime cognofci poteranf, 

~" ' ' >, ' (?■ ^ <3,l^r ' Rquodilli, qui fmgulisrcbus interfueranr, 

^r>,,^ . , . c t / ^ s^' ^ '1 dumgererentur,noneademderebusul- 

tSJU eAe^tsi',^^ ^^ eXi^TS/.c.i' 7^5^ ^c^o/^^ ,, j^^^ dicerent: fed proutquifque [<i«/] in 

lj.yy)/iAJii e^i. w a ^ cLXfocLaiv icmi Z> fxn alterutros amore propenfior erat, aut re- 

fjuu^uiS^i cuWT^ i dTipTri^^v (pom?7a4'o- minifcebatur [<■,*/ //4rf/frm.]Verum [w^4 

mS^ ^ovXY\mTaj\'' T^Ti-fpoi-.SiJccv S azt- 
<pig (TKs^miVjXSATV fJUc>\ormv ttot^ odljii) 

cnoov iai&jcLi y ci)'P'iA.i(xoi k^vHv cwTa, ~>^- 

I t/J- 8 ~ / > ' \ ~,, s '* 

XSlWVWi itjci. KTTIIMt Ti 8$ A«/ /UaM.O]> H 

oLycDViajuaL ii O ^^'^^/u^^- OiKS^ilV K^y /fr/jp/^ ] quia nulla: inipils extant fabular, 
[^Le^oribus ] fortairc minus iucunda vide- 
buntur. Sedqui rcrum gcftarumverita- 
tem ipedare volent, &:eorum,qux rur- 
fus aliqUandofuturafunt eiuimodi,& (i- 
miiia , ( vt res humana; {lint ) hoc latis fue- 
ritadiudicandum eacflevtiha. nam \_mex 
hiflorta] potius vt perpetuum monumen^ lunn^. T^v^^ rtsa^t^v^ if>y^v ^f^y^v g- C ^^,^^,^^^^,3^^ i^,^j^rumcertamcn, [& ppta 
^ZD^^ S fXnS\icoy' xjfji tVto o/u^i" S^v^v oflentattonk caufa [criptum, ] quod in pra;- 
VM^fjui^ajiV x^ Tn^o/j^sc^cLiv '^^yiiam tIJ:> fentia audiatur, eft [a w^]compofita. Bel- 

., ' '' .<) '^o Tr ^ .^ >/,,«,. ^, :;:„.', r^ lorum autem fuperiorum,id, quod cum 

', "^ "fi cs' ff' t , ' Mediseitgeitum,maxaTiumhut:hoc 1- 

fMyx ctirOvQ^ , Tcv.^M^J^ t» t,cwU^ip^ ^^^^^ ^^^^^^ j^^^us nauahbu.s , & toti- 

'^icdrtj cU MTtJ-ni eMctcft cicL ov^ iTi^ dcmpedeftnbus proc;liis cclcritcr eft fini- 

C4> '/(TCf-yfioicf.ovTi yb vraA^s ■ncmjh Af)Cp%7- tum. At huius belli tLmi longitudo Icnge 

cn^ vp^juc^^cmv,a^ /u^<^^<xpUpa>v yO^ proceiTit^tumcIades in ipfo Grxcii- coti- 

^. , ^ p '_9P./' ' ^ ' rerunt.qualeseodemtcmporis fpationu- 

f^ ,^ y, ^^ s , , ,p t ouzmalizslacciaera/st.jnzmltaaitisue/Mj 

['* iicn hc^xiH olKn-n^i jueTi^cL^av clAi- ^^qc^^^^q tot vrbes capt^,vaftat£eq3 funt, alix 

(r>o/i3^cLi) ouTi cpv-ycLf ■naajSi cLi>,S^7mv' )t;Dquidemabarbaris,alixver6r.[G'/'4?f/}]ipfis 
cpovoi,o /idii,Kscr cco-nv-^vT^AijucVy^o-jySiA beUL:minter fegerentibus (nonnull^ etia 

\ ly, 16 I ' ' ~ fl^ N ' capteincoIasmutarunt)neq;totcxiIiaho- 

trxpxaicLCiv. 7a Ticurfenp9V oLXjyj /u>^ Ai"^- r ?r n j ,- • 

^ ' ^ ' ^ minu[fO»//«-fr«»/,Jneq;totc^dcs,aIiqqui- 

de propter ipfum bdlujalix vero propter feditiones [/i/?^;)//»/.] Et qu^ anteafama quide •mtflui. ^ '£.Tn.i,i\^v\ifivv(,iv . * OulgjJTarc^r euj'^ 
eASj^vJouJT^TAs^^erTTDii. 0£St o TO{ Og^Tlf ov HTns^ , IT^ cll 
^7n>\iiA.(i>Myp]i,<&'if.^v,i»nwufa.\i-y»'!SE/. 7»f /jiciiUjJcal 
a^iMittx.iTniJnaSyD^ii^S <iii^a)7nva.. ' i,Cnia4^vi/Mil:fj.Ki\ 
ivvoicu; , £^ MKtJcL^fMiiiaV fMviu.Ki, fh a%va!im. ' To 
/U() /Mi%iSu az/'^] -ogiK Hpo/oTjv a<v/T]t7a.(. ^ T*v n 
yfjofjivav 71) ra(ps?]Tr '-Xn<,^ n ifj.vaia. OficiiiMTtoci^et ( «tt/, 
af>aji)<fivai ojjia '^yi)^afj.fMva,JiiMvoTt eoifimutlT) , tf- 
Ttio)T)i.i\ifLcL ■miTiv oavi S>ov\yi<n>V7aj (rk.iiTniv i^'I 71 •^ojuivt^]) 
TTiraftf Jtoj 'Si' A4Mou7i«)v «aioSst) min aj/Si; Ttnovniv yjt^ 
«aPgji^iitria», )(T' 7B («'^aj^/ov. Kt»/.'.* ti fff «« /x«!a- 
Aovj)ap/(9(,;cTO^^7iu!a'A>i3t)<Waj3Jwa5ita,7i|i7AwaJl(Ao'jpv. <i)vi7!s7a< J^ ■mfwJlKy- HpO(/o7tu. ' H «jfpwiTWa;] 5tci^, 
7ntjSI^,7nimiia>i tiy^iviaua. iuifi0i<fbmi<i>\i t) "Ti^a^iso/D^Ttjs)». 
'°E;7B ■s^5i:^i;/Aaaitof'Hv ^vfianz^JZvTirt ^m^Wth ,^vf. 
Jf«ifi7n^. AvnvvojjfMi^itiV jvojjfM^aj duo.aia^T\fJtri<a, 
a iniAajMvi'-m^o/Mt-ilat /uo.c» TOA(t/f,o* 57^0:70)«?;. ' ' T«- 
^ian TiujXfi(riv'iMvy»yiuiJ^^i>i STOVi/aTO. '' Txtsu </!? 
7tO atA«/l'.5v]78d •^tAoaiVVtlff/ou. E«r/ 3 (2^ ^ 0/)(,M7Bg5tfl 

t! m-nSitfa.HffJi<iiy«ci. '' O Si,ifg. tp «a(r/a{f,Vj ^«.ot)'.€;:^J!)if, 
iiw ia)/vo(). " TrtTi-ui^fTtcovatujH ;U Aijp^v«]>(^'SA«- 
jp/i«va (j)t)«-/v) 07/ t^^^ov^t "ZrgJTipov , «'sS' croav/fiJTipov tp^y^a 
tCiSa/otir^s.S^/Tifiv.oTJ^/a^/Tn tSJVOTif^^^jovTj" (2 iCiCaf^vT» 
Sas jp^tvot «')«);. iC')(i)"(ESAtj.o>«Vi*5/vuv,'ii%<i?nsa.icstTv'sn. 
■m-Stv »(c T avfjVujjo^ S/eu/TO . © )c) £At^7T ((fnio-/ ■'jifei n^tjuZv, 
© exAfi-vli^vv t)A/'«, (2 oujyf^ © j'S5.ciia«'/v (* -latytjpal fmsAS- 
/Mi/ (Ti^iioTJCst 5/«<)7B,(yfi OTfit-^tiva/ (2 ^ Aej^^^uva «sriyTipfVi. 

fereban'». LIBER PRIMVS. 17 fcrcbanmr , fed re ipfa, [dreuenfu] rarius A ^o«t,€p;j^<>; «Ts (xn^pico^^v fiiCajioviu^a., j^jc 
confirmabantur , non incrcdibilia cuafc- ^^^ ^^cp^^aiiajxZy ^ vdej , ol'Qn ttK^- 
XuntSvt runtea,quditraduntur\&ca.ctcnx- ,/ / ~ ^ * , / , , \ 

monbus,qui [tnhochello] ilmul&maxima '^^ f^M^^f^)^^ >^f '^ ^ ^^esr^eS^ ^'^ -t./ 
orbis tcrrarum nartem occurarunt,&: vc- i-m^V^Mov re c/icMi-^ii , a^ Tnjy.vorifc^ hcmcntiilimi fuerunt : &: [ qua dUuntur de nP^ ■mc/x.n^ '^sfh^oyov yU-j^M^w vAjoji^cL 
rebut diU , ■vt junt ] folis defeaioncs , qu^ ^iwi.^^-A!roiv' avxi^i n h mf ok /ueyl^si, 


CZZTPl^i frcqucntioresacciderunt,quamvnquam 

antememoratxfuerint:&apudnonullos . , , \ / p^ ^ / ^ c /» 

magn^nccitates,&:fames exipfisnatx',& /3^Ast-^azt,w^e^5 ^<?^;/''<5^>>i;^'/"^^ ^J^ 

pcllilcns morbus,qui [Graciamjnon mini- loffB?.'^?^ y) Tr^m ' /i^^TVi^ tV TttAiiMV 

mo dctrimento allecit , quin etiam quan- B c[^^ ^twi7n%ir).yiD^ou/v> <5t 'cw^ ddiwc^oi ^ 

dam[««./>4r/m]abfumpllt. Hx^c cnimo- ^^^^^..'^o/.AJaam? ^ -re^^^CjrT.Jrei^ 

mnia cum hoc bcllo [Gr£ciam\ limul inua- 

ferunt.Eius autcni initium fecerunt Athe- 

nienfes,& Pcloponnefij,ruptis tricennali- 

bus fcedcribus,qu2: poft Eubceam captam 

inter fe fecerant. Cur autem [h^c tlli\ rupe- 

rint , caufas , & dillidia iam ante fcripli , ne 

quis aliquando rcquirat , vndc tatum bcl- 

lum intcr Grxcos lit conflatum. Nam ve- 

riflima quidcm : fedfermone minimece- S^i , cLj cuXsmypovTd /i(^ djCoioi^ cc/\c»>' 
ffiv. AioTic^ \\v(ra.y, '^ oqT/ot^ ^ iy^ci.-^ 
"^ rz^-nVyi^^Di^c^o^';,''^ ^ Wa^^- 
"viaztjj -ml^ g^ oT« -niciVTO^ ■mMiMc, 'nig t^Y\in 
y^^nq^.^duu /J^yb' (L\y]%c;a.rt(ju iw^<^ct<TiVi 
di<^ouiic;xt.rtu> Si ^yj) i rtiu, <l^mcjl\oi^ nr 
"^O/JiSJiluiycL^^ic, yiyi/o/iS^oti, 3 (^oQov Tntp' lebratam caufim [fu/ffe]puto , Athen^efcs, g^^^^ 7,^5 ?.gLxe^ccfjuomii , ' ovaliyc^ h 
quiqu6dindiescrclcerent,& tcrroreLa-C .T^ . c ' r,' ' ^^.^%, '.Q ' 

cedemoniisincutercnt,bclhmoucndine- /.„,/,'?■. / . , /^ , 

ceflitatem [tp/^s ] impofucrint. Scd cauli, '^^> «^4 ^"^" iK^^f>^v, ctCp a>v^\vau^rii 

quxpropalam vtrinquc fercbantur,pro- ^czztdvJco^, es-np 7n>Ai/Mv KscriTfimv. 

pter quas ruptis foederibus bellmii fufcc- "ETnSk/iM/oi , £57 vraA/s CMh^ici " iiTiXi- 

pcriuit,iftar fucrunt. Epidamnus eftvrbs ^^^^^ w^^^^ ^.^^^. ^^;^^ ji: c/f ..i.T^J 

ad dextram lita nauiffantibus lonium li- / ,„ , \ '/a u^- ' 

num verllis. >Huic autcm finitimi funt '^^"7^;^/3cifC^psvM.6j'yu0^o^ (9"^^- 

Taulantij barbari,gens Illyrica. Hanc vr- rUu a.t:(^Xi<m.v ^ )cspKvfctioi , oiTcicpM 4 g- 

bem Corcyr(^iquidemmiiracoloniacon- ■^i-n ^lAioi 'E^Tox^iiShv,^' xsej-^JiO'; yi- 

diderunt.Sedcoloni^duxfmtPhalius,E- ^oi,^ci(p Hcs^KKi^i ,>a' Si, -^vim.Xc^ov 

ratochdx [/?//'«*] genere Corinthius,ab / , -v cr u m o_' 

Herculeoriundus,exmetropoh[«?tfr^,4c]£)/^, ^^^^ ., J^v /vv 

inftituto prifco accerfitus.Nonnulli etiam ^tojaxiffuj/ ^ks^t^ X3ti.rh(^^ ^"«5 , ^ <^A- 

Corinthi) , & alij pra:terea Doricx gentis As/ ox^n^QSheAK^S "^ovc,. rarC^iX%Tt>i q tV 

homines eius coloni^ focij fuerunt. Pro- 'v^wv i-^iid y, '^'^SbLjwlav " 7raA/$ 

s-rcHu vcro temporis , Enidamniorum ^^ '^ ^ % ' n ' 

vrbs magna,populoque rrequens cualit. , , / „ \ . / * . \ 

Sed cum [eiiii ctues] iam multos annos ( vt ^ ^i^'5 ir» TraMct, c^i Myi7VL,y ^^ 

fertur) feditionibus inteflinis laboraflcnt, TtoAi/Mv %o<i tV '^ rts^avikxtiv ficLfCa.- 

.quodam finitimorum barbarorum bcllo ^^^ eq>Jz>vf>Yi(rcm , i^ 'vni huud^jucoijc, ^ TroA^w^ 
attriti , magnaque potentix parte priua- ' YiKiwx{\Conflruotio efl mutata. dkendum enime- 
rat^iikj- n v\Kfisiit.Kii-\^.m,^c.vel li ,<rH<iyuf2ii n Tntt- , <w'i 
•w o-eiajuoi Tt pofltum,vt h^caprAcedenti partictpio,\i- 
yi^uava. .non regantur^fed cnm uTnfti, jca.7i9M contunga- 
tur.t/E. P. ' Kaj aV <wi?^t(c^ Kiuoi\(7K/Mici>mf , lim r 
wjyt^ A Wf KS^ hoi^/Si. ' Msm •xiSi 'ti ■mKi/Mu a.iM3i\ K 

Tt\i\ctir hoc dtcttThucydides? quia procemium iflud 
hifloria tam fcriptSc compofitt. Quarenullm hic-ri 
i^iuv h/ot.KKa.-yvi loctii videtur ejfe danduf ,vt fiholta 
GrAca volunt.i^.P. 'To<fyt*«7)iia|ti7Mrajmi7i]A»(V« ■ra ivimi. ■^ AKvfji^-riuj 'zj£o^a(r/v] ai-ncw. A(ficuim.- 
■dw <fi MycojtaKfv/u/iAiiiLw. ' AvafKSt-^ct^ «V ■" •?niMfj.eiv\-m. 
ovi/Aa.m,^^jucc^ imirKXi.livKnwi ybSMMujj aii /jjiytMi yty/a- 
/utvcmi eu^aTiii aJa.fxAiiTra.fio^fviimKi/Mu. '° Ai<h vitzu 
€;(5(.7{p(av]ay wi5s?iif p'M9»<ra>i«va^. " EOTcftic^i)f,ss7 ■OTA/fj 
TJVtuJ (fi/ppa^noii. " T«f TioiaTiiDUffae^oCTiuiuija/jtrH oct- 
aii{9Hirou' 7T)( o/iU«,aM' '^miy.iaj/ ■:n/J..^vi\^ coKirar. ''Ko- 
eiv3ioc •5^'o?]o mAoyo? vo/«if i(ic iiT» 70() ')^Kf SiCStAHjaWl' iiTB 
Tifi/WIJT^OOTAEfflfjTtUTinjTtXTOIf (/(!{• OM. 'THflUe/.vJotJ ,10)- 

ei»3io<. '■* Ka7BKAii5t'«]7ix^-7B)tA«9t/f )aie/(iif fiTtu.iir» 
yb/m^itciivn^/! U^K^HJior (iifzj^iwaKAH^t/f j^vjejb sAa^r- 
nvanKi^yiTaj^. '^TuvT^minujiv^cLfQafav^ TlgjJMuiiiaV' 5^ /qjupo- -«I 

tjfa^J^ r^ 5f tfaA^- 

tv2t t'f Tltf jf (S Tti 

e/iM<l 

"^' i\. ' 

■waiwa^ 
)M<,/M.-y. 

jf Xsj B 5 3f (f)U- y\im( tTtl- fg THVCYDIDIS HIST. 

g- '^j^y. '(^ ii rnAhjz^A , " rnro tV i^ A ti funt. NouifHme vcro , antc hoc bellum, 

/ 3'^' '^ir^J^^A' ^r ^,) illorumplcbspotcnciilimosquofq; [«««"} 

', V , Q, t^^Ca eiccit.Atilli,cum[/«drfJ duceliilientjcum 

S-uva.T^u,. 01 h «.7rtA>TK AV TYJ [6cif- h-^^haris, [ad^uos/erecepera»t, ] eos,qui in 

Coipav i^yii^om 'Tuui o* n) TUiMt KS/^rct t? vrbeerant^tcrramariqucpra-dabantur.E- 

yl(Z x^ y(t Jvi?^ojTtv. oiJil dv t^ vraAg/ oc- pidamnij vero, qui in vrbe crant , cum [alr 

T^? 'Qa.^cLwm. 'Qf 'fhirom.TAfA.T^v- j//«]premerentur,Corcyram,vtadlueco- 

, V / ip c (Ti . Jonixmatrem,leffatosmittimt, orantesnc 

civJiiL.^^oyjj^v^^^o^o^^'^,^cci^,h-^Mv fepcrdifmerenf.red &profugoslibirec6- 

ovazLv , Sio,t3>voi ixm arpAi 'WEiofctv (p%i^~ ciliarcnt, bellumq; barbarorum finirent. 

IiAIjok, , ^Act Tbu, Ti (^Lj^v'^ aLccxth- Ha;c autem rupplices in lunonis tcmpio 

p^^aui axplcn ,Kc^ Ttvr^^ (idi^Ccifw TiiAi- ^cdentes rogabant. Sed Corcyrxi prcces 

rt^~ ri'' Q_>-'9 Ti rf<"'«w]nonadmircrunt:at reinf-cdarml 

'^, \ , r. , , V „5 \ rcmilerut. CumautcmLpidamnijnullam 

Ui^d yipc^ov^ihovTt. clhxi^ycvpc^oi ilw iCorcyrxisopcmribilat.unviderent,am- 

iKiTiiaus COc e^5a*7B,^M' (Xir^TT^icni^ am- bigebant quonam modo in pra:lcnti reru 

iTnfx-^cLv. yovTii «Si o/ 'GnS^fxmt ovhfxi- ^atu fc gercre dcberent , [vi moleftmtUis U^ 

herarentur.] Quare [legati>]T)c\^h.o% miflis^ 
Dcum coniulucrunt an Corinthiis , vt co- 
loniar deductoribus,vrbcm dederet, ope- 
ramq; darent, vt aliquid auxilij ab illis ini- 
pctrarent.IIIe vcro iplis relpodit, vt vrbcm 
[Corinthiii] dedercnt, & eorum aufpicia, 
[<!/«f7«w^]rcquerentur.Epidiinij vero Co- 
, , ^ , , \ , / rinthum profedi, coloniam oraculi iuflu 

vy^lMVcv; ToiiiicQrtj. gA%m« h ofGa^- C [Ctfr/«//;/«]dediderunt,demonftrantcs SC 
fM/ioi ii-duiKSCAv^v ," K^ O/jucpTiiovTntii- ipfum fux coloni^ ducem Corinthum 
e^mv " -r^ ■:^7myJa* , " -riv ^ o'iyu<^v d- ^^nl\c,&C Dei oraculum declarantcs. Eof- 

^ I _ P ' 'CL "f7 ^ que rogabantncfcperdirmerent: fed[/?- 

Tnidiiy.nc^Ti'; aXbciiv ooc }(j€Ai70v oi'{ai. . x,aj / -, ^ ^ /. ■ i • ^ o 

,, , ^ ./, , V ,v p/J opem terrcnt. Connthij vero&pro- 

^tJiV Z;^vqveAov ^T^^tw-ni' ihovnT^fxti axpxi p^^j. ^^^^^ ^^^^^^. a^quitatcm [ costnfidem, 

tz^ofOM D^^<^%i^n^otc, ,'^^>^ iTnifxu- CTclientelamreceperum^&^mxiYmm^fetf/fis 

voui. KselvJioi ii '* >c5tTO Tio Siy^ovv^i- mipros] promiferunt ( quia coloniam i- 

r..'y _r ^' Q ' l '/5- . „ ' Ilam non miniis fuam,quamCorcvi'a:o- 
■^ECcwTB mc/ Uusp^cui , vofxiCovric; ouy _ , , . r^.^ , . 

^- < opr<^ ,\ , I A I rum eiie duccbant.) Simul etiam propter 

wojzji; g^^rW i/j ^-rfo/ ^ma* ji^ '"P;^,^^^ odium , quo Corcyra^os profequebantur, 
m' ) 'cLfxcL A i^ fxcan TV^ij>Mjpctiav,6Ti a^r quia^Cm^rrf^JIicet eflent [ Cortnthiorum\ 
Tm.p^/ui^^uv'''^ 'ovTii oLTTBiKSi'''' '^ ifT6 y^ c^£) coloni, ipfbs[/dWf»]contcmnebant. Nam 

7t^p.yjpiai ? KS^vc^i^ Si^yn, " '%a.f3'V0fM- f^^' ^" P"^^'^"^^ fblcnnit atibus confuetos 
j,, . •^ V ^/ '(\^io /7- ' honores /Mf tnbuebant,nequemfacri- 

Qf-^^^ri K.^ejv3ia> cu^i ^^ ^OKcc<rg.p^- ^^^^ ^ ^^^^^^^ ^-^^.^^^ diftribucbant, a vird 

^oirwif-^w,o<^p"c^cL^ai-^iz'icij- Corinthio aufpicabantur , qucmadmo- 

dumcxtcra: coloniar [facere confteucrunt.^ pOUTD 

3f 

fUVTt cu/ axpmv ^TTv Kipx/j^<i •Ti/u^^e^oui ovimVf 
^c^^^Tmpai ii-;^v'n%o5rtiro7nx.^v' KcLiTnfx- 
•v|am$ ii 6iA.(poit; , TSfTto»' i7njpcoTXt>v ii 
^ZiP^^iiv yjfi-v^oKitlui TnXiv,^ ui omgitii, 
itaj^ UjuSPt^o'^ UvcL TmpctivT cfZir ouwtP ttz)/- 
ii<y^ajf. c/| OLUisii; au)ii\i, fZp^^iuictJi ,'° Kctj Xj'STlMt,7ltia 71)5 Sajl&IS «"/'fSl)'. ' ripo -re A « Til^tiUJ^J 

•« TiM-!nv\'ni!ia.x.)i. ' O «TH.Hst aJ'^] 'ftT fktJk/Mtav, 
■^EsTJiJpaJoDjciCTsfiia&r THiMCjtc. *Tiu) ixjinlcufw i/i- 
^a»7!)]oir>i TiuJ '?!))06ofla'isU'-carS(A'|oM'Ti, aMaTiu) itiJiffeJtaji, 
•n TiMi; itTnv aJi-n mi 'sr^^iag.ciwnjuioTipov eim>v )(suf tfjtf- 

VOTipOH.TB jb «^Tiril On •U3ri<A'^0U'T0 7iu) 'SyiC^BflU' , ^ l(St.7t'- 

tCu) i^^i7iv. Tijuaejaj^itnu^^aoyi^icuiKrar. '» x:ziraxj>u- 
rsoii 7» »(J' "f^f dSiKOLujmv 1iiJS>eAaA', Kam i^ oiS)\isujjmv 
avtzn S\^\aS^ av.SlHMi!ii. "^ f.v'^mfio ii-i^v-n SiiQwf-n mpon] 
'tiSit^jTB ti) irii&ajfnSi TOpov.oUTi '«ropo'ini(. £6i(Aii/ov7!i jS 
©'TCTBAiiKaSgjilt^^U/ua; © ^(/.((aeiou' AafiHW. Ton^^outVtt- 
fWTliivJtS^^f <l>xhiijV SMMvoTi^fifocrmoiKmt cu/Ttf ia/ ,Me/'j- 
do;»v. ''£2(o/x(«.;(]irp^07jaAti9W5 M£<v3io/ «ui^sff ijiim- ow,aM' s'(p'oi77iv «((U9>i{<CiaA;»f ,it«e/tv3iof s'')§ui7». '" Ka< 
»)^,«oiia?OT/«ojat^ J7S[4 )(/&(vSi«t/{. " KocTa 7t /uwtkovJ 
Xj' Ti /uaiTiv/uet. ' ' TijJ ^in/xwjTKf xofci^Sio/f SnMtitlt 
'' To'v 7i o/K<9TivJ<I>aA/ov. '* Ka.m -n tb oO^cst^ov];^' 71 Siiuuw 
ajjTiii SlKSii.fi>v.atio/ui^ov yb tu^^r^^ juaMov i/) Tiw ^mixtojt. 
" OvTif i^/xo/] 0/ wptci/pa^o/ i?i! Koe/.:'^a>v , :ra.fiit^iMujf 
Siioiiupiwfaioi.tuJi^S iTWiueJ.vSiti>v. iy£.T» ^ OvTtfa- 
OT/w/Jvi^PtcicTiiavLxCTis Ti(x/^i7B/K(ac, ' Oi/TtjbaCOTU'»- 
y;peir/v]i*o'Ai/^OTO/f,vs,(uo/?,(S'S/5 5;oi'7r/f «njxriv. Oi/TS 

j!S cVTOVHy/ptir/vJlnoVOTI 0-)i ■TO.pSAKH. H i<»r Kd/VKJTI TOp»!- 
/MMLW.ii-n SlSmm^ oLni M iSlScaw. a>c (2 OfJiMfOi, ngLfTrc* 
(htJ^fjivti) aj-n 15 !iie/-^T^. '' rigjt tb vo/jil^o/ukva ] 704 

i/./^af © ra^iSYiaf. '" np»lCJ[7B^;^<)/aV0/T/'tpffliv]£ftl/oV7^ 
7K< !(5t7Bp;^!. t'9s< /> ^ ^^.VP'"* '^'''' ''''f /''"''5''SA4(»; Atf^tt* 

^«('^v, "A/ixMoyiiTKxiafjctfTj '««<<' 7nuf5*/oa< iin!/iu<tf.. 

Scd ^pwoiwm; auiT^. ^' Slwa.jUiitVTt{]oliUj>twpcoioi.fy£.P, 
'Efjnore tTTO^poutvoijoi/ yi yTfiiov etycv vcuntKov. ijg. 'ti-n ^n- 
«1/ isTiicTE. ^KaraT ^ ^cLioDUivs^vioiKnan^cuiffi,»- 
fUiac 7>i i^^vioiKtim 'fST ^a^axau. .^^ivoiKr.aii My^i TMf 
wp)ai£5t.<.£jS o; ^a/ajac^l^a/OTipoDiOTO^ftrwpiUJpa^sjV, (S 
«e/^i St.vai/TltCrt.. 'Fpoeiioi)t»ii7jV7>i( lupioigstfjajc w «p- 
Xi/pO^avoi/TOc/ala^oVTOVAsjtijlSow^ «9' tau/i5. ao yii-n /mi- 
^Si((piv}ii. 'KMo<s'v>V76)v])asof 6><)VT!i>v ifiir ipa^ax?'!' 
tf 7» 'zfe^Ta^ ►<"'<• "^ Hiyo/xaMovlTJHajiTiiv/io. «T/o njt^ 
fMt.Mv,Slg:, rUu (pnjU.LiM fpW (fii>LfiiKm,/j.vi fauiniv^ifou;. 

Xay litfBwoi/icatfuuaTtil 7» oux a.SluJa.rti,fjUtuiry\rei '£hfti- 
fUL. oiov, oi/TiTiABS)? iAiu«7ti,ei/7i a'<^VHf. 'naj^wsoau 

CuTlUvJ MJ^OU, «IJcpiAOtU/TSf tV£l(5t ITtWTlilV 5u7&)VOI ItOe^vSlOl 

^KKifiiwjniioii;. '" l.fycfiyijuaTaiyivric^cu-n 'K.K^' '^iup- 
iWfaiaiifKSi-MwuTic mtfi Koe/vSioif IJ^iai^-m ri sfnstAMV. il)tA)),cuJ!.7a«p^4iv. "Tii(/ti)'ipeA«ai'] sif tA^ot./Scii&ia.in/^- 
fuii^x,^xeue/.a.. '' Ka^ fa^i^^^^poi/po^Jf-Jrr^imv/uA»- 

»071. '' KlvAufflliTaijTtUTDtaTlil (fltipff^pOV.w' «gpc KAlAl/OIV- 

71 vzin!iap)u/pa/ft)v:7A«v.t/£./'. '* Pfpa<oJ;««voi] ttAsou- 
otf. "T^ tj «inix^ac )u)e^ii3iOjf A</iw»vIa;]iJi/7i51, 'fff 
^Jkjunia» Itii ■Mtf.vSioif euaftfo/uivlw. "Toi^' 71 

^eujplTTaf o»C6Asuo»] 5:< !rtoi/3-|'o£f 5uf f c-ja'«ftd<. '^K«t' 
t7Mip«a<'«ft;ij<&if]Kj'jS^a£Ju/,)(ft^ sao-ii', «Traf toa;» sst- 
cia.!ni!ffiv.vixff.rd.'>ni\luj, ' Ai/7ii/f]5(/f ^^/ayu^-ioi/f. 
''' Hv ■aiijoiv^^voi ] /st^TiivovTi f • '° ToJf ti ^coi/poufl 
>ini KJimu ri iiuf^.ivoi oiKifKUfaioi. *'KaySi/f oijcw^t^f 
'iim^jn/nmiv ] 7^5 fhihi/Miov. " Aa^oc J)o«7h/ow»v t-ar 
oJTivf] )(stj&KS70«7ii/owi ifjxT' oJtSJ'. '' £2f ItaTn^OVTi? 
ewTVuf ] 5i/f (fuyLSa^. '^irtyi •uaraxsi/rsiv- •n'J^yii , sjoot- 
mjounx-coirtv; iMi/e/(Oi/< w£y(A«t£ovTtf. '''nf /^'k)c iw 
3oti7t] c;^Ja;,u«oi /XAOVOTJ. 

B 4 ra</7i)(m L I B E R P R I M V S. i^ 

Sed illos contemnebant,qu6d pccnnia.- A^ rc^^p^votwm h cjItx?, K^ 'i^vi^Tz^v 

rumcopia,veldinfrimisquiburqueillius ^ Slcu^^,r^,^g^r cx,(mii>^^^omojuu„<t 

feculi Grxcis parcs cirent,&; bcllico appa- ir~ > , , ' _^ ' v - - /, 

ratupolIerent,quinetiamcIallcinterdum ' , "^ ■ ^ , , , 

[/^c/f^i^rajlongcprxftare gloriabatur,prx- ^tt^mijv hcuA-mn^rvcwTiKa-^ x^ TraAu 

icrtim quod Plia:aces Corcyram olim tc- ra:^i-)^y ' i<nv on iircu^/idjuotyi^ * JcjV TYJ 

nuiirent,quircrumnauticarumgloriaflo- (^cLiai'.co>^',a:j^eyo(Kvcriv' -^KtpKx^^i^xAlof 

nierant.quamobremetiamr/p/?lclairipa- ' / ^^^c^i;^^ <>• 7-? s - .(r 

randaroperamitudioliusdabant,nccpa- ^ ^ ^ \ s n ? ' . 'cv / 

rumpotentes erant.Namcetum&viginti '^'''^ -" {'^^'«'CJ)', ^»9 >i^i' OPc^occiWctTB^ 

naucs iplis fucrunt, quum bcllum gcrere TCi^f^i y^ i^K5<n jo, e^Txii/ '03rn|!p,«i' 6wi2;$ 

ccrpcrunt.Corinthij igitur, cum omnium 'l^ '■^^■^v-n ■rniAifA.^v.^Tr^/j-mv ociu Tnumv^^if- 

iflarum rcrum [tup,] habercnt qucrclas, b ^^^^ - ^; ^^^<^^^ ^ -^^^^ -^ ^) 

im, &: Ambraciatarum, ac Leucadiorum, ^<^/^^o" ^^'^^<^' ^-^ ^<^^>^^^^ , o/^c.-k.- 

atquc lliorum [ ctuium] prx-fidia lubcntcr CS^ ^ t^i- /Sfe^As^oo^ livcLi xeAijoire<;,K) ct^- 

Epidamnum miferunt,omnibus, qui iliuc fzir^ziciimv k^ xiuyi^ihov"'^^ i.cx.oT^/f<:po^u- 

habitandi caufa fe conferre voluifl'ent , fa- ^^^,i,n>pij%,^, -j ^^y^^ ■^>Xamcu' ,kj-. 

ftacundi potcftate. Ha:c autcm prxfidia q> "^ l^ ' tv'j _spr ' 

itincrepedeftriApolloniamiuerunt,quiE ^' , , 4r \ / 

cratCorinthiorum colonia, Corcyrxoru /^ Jw.-Aua.VTni <jar cwr^^J k^ ^Agt-^ci» 

^etu, ne ab iUis mare traiicere prohibe- ''^ ^ctji^/tyd^oi. KipKopctfoi q , iTni^y) vcSni-n 

rcntur.Corcyrari vcr6,vbi[»o»w]colonos, r„.^^^ oIkvtv^? jc, (p^v^iivxj^'^ k tU^ 

&:prxfidiaEpidamnumperueniire,coIo- '^'j^ ,.^.^Ve^/y./a* Kse^'^jio>, ^- 

niamque Corinthus deditam intellcxe- /-(v»/> / \ >/ #. 

runt,rem iniquo animo tulerunt. ftatimqj ^-JiAV^^^.e^^AeTrrt^i/or Ks^TrhSuortirii L>- 

[eo] cum XXV nauibus profedi, deinde cu $V5 Tr^ire )C9^ e/Jc«<n vcwai, 56, c/cj^^ji^ eVg/ja 9^'- 

altera claflc,cum infultu ipfis [Epidammli] ^cii , '^ mi'ri (^Su-pi^^c^XjiAdjov '"^ Kcir l- 

imperarunt, vtcxules reciperem (namE- ^''^^^{^^''^r^vA^vyb e?^'^;^/- 

pidamnijexules Corcvramvcnerant^de- ..v,,-^'^^ / 'r. ^- » 

monftrantes monumeta,& cognationcm, f ^ °' "^ 6^ Jk^./«. c?>.;^^^5 . '^cpK, re <.- 

quampra:tendentes,orabant [m,]vtfe [/» vroi^^ljc^t^re^vj^t/^jersiaa', '^ icl^u^^i^^oi, 

p4triam]redu.ccTcnt) &c prxfidia, qux Co- i^ovn axpoi^Kct.7nc-yif>y° rK$ re <Pfiii^iii,^i; 

rinthij miferant,&: [«^^ft^.^] colonos remit- cIk^pIv^oi i7afj.-\<xv," x^ ri}$ o/;c«7Dcti5 ^-tb- 

terent.SedEpidamnii,nullaipforumim- / , ,..(,-, ^i .^» . ~, ^ i 

£• /•->. I /^ • 7nix-iv<iv.oi2o'indiXjU.vioi'iidivcui'rii7TV\K'ii(mv' 

perata recerunt. Quamobrcm Corcyrari », V , , , , , , \ , 

cum infefto quadragmra nauiu exercitu, «"^* g^-xr^i^cni/ g^ oi^rK^ o/ Kff}ujf>c^oi 
& cxuhbus(vt [ /« patriam ] cos reduduri) L) yaj^ca TEcatt^^^c^vTO /uC^ r cpt/;}^i^ !',''&)< >oc- 

ac Illyriis [adbe/ltfocietatem] alllimptis , bel- ^^ovm c^rig,xy r^s 'i^ vp>^i rarOi^^^^ov- 

luillisintulcrunt.Vrbemauteoblidentes, q_>-' b •i" ~ '^ i f "^ tU 

] .- OJT--J -1 rii.rz4rrj<nc<t7cCpitA^voi^ rv TnXi.cnr^JTniv , ^ ^'^ 

denuntiarut,vt&:dehpidamniis,quivel- , . , ^ n <> / « ' ^n'' t' ' "^^^' 

ict^c^^^percgrini impune abircnt, alioqui ^^^[-^vimliT^^^^^^ovx^liiit^iv^i^cLint- 

[//^sjiy^^Jvthoftestradatumiri [dtxerunt.] %ii aLTciivoci-ii ':j /xtf cc^ tnAifA.icii^^vcTiaJ^. «/ttC. wrOt 

5^ KCi/SI- Stoi( 7t 5f « t* THVCYDIDISHIST. 

u)gjicO(.l7n'i%myol^xt^KJUf^oi (e^J]^' ASed cum [ Eptdamnij illii] non parcrcnr, 

• /cSui? 5^ .<.eio. ) i^MlfX3u^ T^ Wa;.. Corcyrxi quidcm ( ille autem locus eft I- 

, ,- . c /f^-v , ^ , _^ f^ , immus)vvbcmobiiacy:c\ acoppu';»are\c(x- 

. xvuc/ivf (, 1^1 ~ perunt. Cormthij vero,poltquam nunnj 

rA%k a>reA9/ ' oTi inXiofKStw-m , jra/je- Epidanmo[<i^/^/«>f] venerunt,quivrbem 

cxSud^yn qj>oL7iaiJ>'i^oL/ua.'^cnnzictvii'duy obfideri nuntiarut,exercitumparareccE- 

'QiShLiuivovUrf>vc.ruv,''QnT^tav i^ c/xoicL-T pei'unt. SimuletiamcoloniamEpidamnu 

n T ' 'o '' 4,'r>'C,rL™n J 'i^ dcducendaedixcrunt,ealcg;e,vtquivel- 

^ , , y n I \ ^, / ~ let[///»cjiret,pari[/arf,Jpanquc[/yowrfc»«f 

/^ e^Ae/ ^c/^^^^,^gT?:^/v <J^^^s^Ag7a^^77j? ^^^^^^ ctmhmfutiirm. ] Qupd fi quis proti- 

■^<7Zi/z^at^, 'TTEmjyvTa Sf!v^(js.<i nj^TTt^i-To. nuscum[crf/frA(]nauigarenolIet,& tamen 

"y^g/^^iW /t4<^'e/i'. ^fwi' ^ w o/ -^r^^eotre?, colonis particeps elle vellet , numeratis 
T^Mo;,^ 0/ " 3^ -^ay^e^o. KSc-^Cc.^Mom^. B q";nquag.nta drachmis Corin thiis , [ aim 

>. /-, ..1 \ cp^ / >. ~ 'urbelrcmnncrc} Itcereaixertwt.] rucrunt 

e^.,S>;^^ ^ 'ry^^e>^|)e«. r«:..<n otp^ autempermulti,i$£quinauigarunt, &:qui 

^t/^rsrj^TTE^-^l^ , g/ cc^ zaAuotvn Ks^ pccuniam numerarunt. Rogarunt etiam 

^csKv^onco^i^TtXiiv. ol 'JTnxjiiaTid^cc^ovTn oui- Mcgarenfes , vt luis nauibus fecomitari vellent,ii forte lux nauio-ationis curfusa 
Corcyrscisimpedirctur. Illi vero cumillis 
nauigare oclo nauibus parabant, & Pal- 
lenfes CcphaIleniorum,quatuor. Epidau- 
rios quoque rogarunt, \^vt tdenifacerent^ 7Z)/$ OJCTO vouuci c,'j}/.7fKiiv, y^ inx.Xy^'; xfCpstA- 
Xlujct>v/no.saLf(n. x^ b7a,Shuut>.ci)vi.^y\^'i(yT3LVy 
0/ Trape^i' vnvre. ifamr\i q ,ilucl»' kouj ly/- 

CfuiiOl y SVO' XSo^gLS^lOi ^i , ^UiJL' KcLj cLJtA.- 

r^^ZiaTOJi , oK-m. ^Cct^foi^ fsy^Jfjux.-m q"» quinque [naues] prxbucrunt. Hcrmi- 

" \ , ' .\ ' ~' onncfesver6,vnicam. EtTrocccnii.duas. 

rrvo7X.v,Kaj(pAioLcnoii yiAiiov; Tivcuign^xi- , i- 1 t- » 1 o > 

' \ V , . vp \ 0' ~ JLeucadij,decem.EtAmbraciot£e,o(tto. A 

"^ ^^;^W^' «^Ti^ ^E '^^''^^''/«^^Cxhebanisver^^&Phliafiispccunias peti- 

Tm.ffiaxL/ctQvv) TeictxjiTa, kclj m^^Atot erunt,ab Eleis nauesvacuas,&:pecunias. 

oTThiTWi. "Etti/Iii S(.i7rv%v7i e! x.e[>Kxjpctjoi Ipforum vcro Corinthiorum naues tri- 

T^u) ^^^o;.^^, eA^We^ e/'^ ksCj^v^v /ut S"lf^ ' ^ f'^ "^'IJ^^T ^''''"'' --^n-naturx 

- f s r T I p 7 fiiUliaparabantur.PoltquamveroCorcy- 

AgLKSdoLijuovictivxyi (n'Auctiviav ^iOT^iaViOvg ^- 1.; j- r- ■ 

I p r I 1 ^ I V > , , ^ liunc apparatum audicrunt , Corin- 

■m.pi?^Zov,(yK-iXLov X3ti^%i^ (sv. c^'fh- thum profedi cum Laccdxmoniis , Sicy- 
S):Lju.m (^^vQ^tc, Ti i) otKVTV^'; dL,7raL'}'i.iv ,ci 'i oniifq; legatis , quos fibi adiunxerant,iui^ 
ov fu-^v clS(37i 'Qn^fjJiiov': ii Si -n a^7i7n>i- ^^'^.^"" Corinthios prxfidia,&[;?^//w]colo- 

~ 8 a' "a , tv -^ ' - ' nosEpidamnodeducerc,vt cxvrbc,qua: 

ouoTOi, d)y^r)'pi^i' ootwcu c^vnAsTrovvyicrcti j •■ •■ • r^- ^ 1 r n ^ 

c 7 / ■?■ ,\ > / y g zj^v' adeosnihilpcmneret. Quodiieamhbi 

^^ TmAiffiv ofi cvi a.fx<^oji^i ' tv/xQu- vendicare pergerent, in Peloponnefo, a- 

civ' omTipav J\oui'° <hKSii<S):i iT^ iluj^^TTZiiKt- DpudiUas ciuitates, de quibus inter vtrof- 
cw , '(svTovc, ^Tiiv. " «^Asv ^\ ^ TzSd» hX- que conuenilfct^volebant iuredifccptare, 
f^..7, . ^ ', "-'n^ J \ \.' ^ ^' vtris autcm colonia fuillet adiudicata, 
,, - 13 > ^v \ \ ,f7-\ . r / cv noseapotiri[<f^a«w^<rc^;?/(ferf»r.J (hnn- 

tiav Ttciiiv' ^ ii h^y,,K^ cu)(si cL,cL\K3'.^a„^ ^^j^^^ ^^^^^l^ Dclphico [ rem controuer- 

^(pA(Ta.v ,diciiv(cv^[iia.^/td/jcov,(:^iA'iii Tni^^ y^w^committere volebiit. Scd bcllum fie- 

ri noniinebat, [tdg^diJfiiadcbant.^Aioc^m,^. 
illi vim[/?^/]facerct,dicebat fe coadtu iri au'xi\ij,[pr.f/idtt£] caufaiUos iibi facere amicos,. I(r9/<«f J yn d/u.fiSa.f^aajd;. ' rTo^/opiMuIim) 1 01 ^^- 
JhjUiiioi. ' £37 TM l'<r« 1 heiTHi tijUt). SHi lait ko] 'q/mio. /i- 
\tiH,%!ii ^^/etljutioif cTm^oio», 'ivcc ica.Kii 'lyiiiv •mvna. a( cv 
K/ie/ioa). ■* E/ Ji 7»f ■7tm(ytuT.Ksi.1iiiTiil\i,im( cu /Sou- 
MiTti «^'cv<i/,aMa t>t(ii AojPK 077 miuiy^yymv (i(Tiw>im- 
tua.11 , Jjtfom S(^yjxja.i; OTVTDKOVTO , tigJi /utmrk) , (fairi]/ , ai 

f»j.:ilAi{t/tj)-TOAi) T»? iUJ«M!u/ia{.7l1f «•OTA/f )2 oJll/Hia- 
(fia»tlu.iaj-m.M], KS^vaia. ^ <ra.jucLia.,fsr^va.ia.. ritfgjt- 

Aa£ovJiii«a</Tr/f 0)0/ fjuLfjvfH i?i/S Aowv' Hiia aJ-mJjit/A- 
tSuiriv 1,1 Ketiv^oi.n/*tiei!(mj Ti !TOps'A«Sov,^TtJ<p/Ai;<^{ s- AaSov, )(s£^' <J{ OTtuajgjv/fOi. AiKsc( h%>\OV SouZa^^ ^^- 

TT^tNJ-lI/ <ft)(p:!T)e/.4), (2 JCg/C^iJva; tSoUAOVTT. A/l(St?l)5tA0V</<9U- 

vo/, CU7I ■ni , iMyiv SiKaf df.i<poTifci4 J)<fhiiai , ojuTcti 
71 iMe/i»5iot)f HS4 RifKDpafovi S)nsLaa.<daJi sv^a jSouAwvthj, 
K«( ffD,u(fi<avH<rair/v. oiT/ 7K),tA«j;)V tft, ott ifonn^/jm* 

Hm 71 /«tV7l/0V ^/.D-/ VifiH tUu >^lKiajt HJtj S JlKS^'^. 

^v/iCatriv J ^vu<pav>-(ra(Ti\>. '° Aii^slcSH J it;T!ip<W- 
9»). ' ' H5tAov </iE ^yt) TsT <* S^hVoii J ira; jap oCk {'-. 

7D38V7B7tv ■^r,a]ucv, ovtAaSov 0/ S^kiSii/J.tici Sf^ xrexvSijif. 

EwjTfi^-"/ ] T^' £mi^7riuj 7HJ xeioiiiir ifhi.vai. . 

" E/ </i /U-H ] O </^ OdV t'9«AtI0Tt01 roJfflv^ VSH W^At^KV. 

' * BiaJ^ojuivm ] cu^t) « ^/aJcvTO». 

quos' LIBER PRIMVS. u quos nollent,alterutros corum,qui poten- A ' ^^ ^ /3«%^) , ' eW^ys ' r "^vtw ov-mv /m^- 

tia tunc prxftaret. Corinthij vero ipils rc- ^,^^^,^,1^ 'U^y,-j ^^,^,, ^ra^lyoj,- 
iponderunt, iinaues,&: barbaros ab hpi- ,fy^,^^, ~,^ , ^ / 

damnoabduccrcnt,teconfultaturos. Na '"'u)(s/?,2u.^'n v^5 ^ t«? /3ctf G^«5 *- 

ante^rcmnonbeneie habere \dtcebant^'\ii 'Tn)'frn<^fj.iiii cLTmynctj^^iiA&jaicO^j-r^^o- 

illiquidcm obfidcrcntur, ipfi vcro iudicio ri^v j,^ KSi-^<^i i^v^r^i /u^ inAtopx^Tt^^, 

contedcrc't. CotraveroCorcyr^sidicebat i^rk ^i AKsi(iS,. x^pxxjpc^oi Si' cdriM- 
fciftafaduros,fi &:illiabducerenteos,qui , ,\ \ , o \ , ,^ r. i > , 

Epidamnierant.leetiamparatoselic[^/ff- >^ ' -^ ^ ^^^ \<r^s' ,/ , 

i4/,]vtvtrique[^«tf]locomanerent,foeduf- ci^-miyiiriv^^m. i-nifMi ^iTjx^ui-na.fA.^ 

quefacerent,tantifpcr dumiudicium \_de (^oti^v^ f^{v^ x^ '^^v,<znx)vS)x,c,^ mt- 

recontrouerJa\^cxci.ki Corinthij nihilho- ^au^^tuic^^ «^'««^'«^.Koeiv^zo/ jioJ<rs^ 
xumfacere,nccr//'/?f]parerevoluerunt:fcdT) ;7 / '> ^.^''ri^^' i •(7~ ? 
poltquamipiorumnaucs [rm^ <ia»ftt///w ,^ ^ <j;' '-10 

;?^f#r/« ] plenx fuerunt , focij adfuerunt, ^/ c^vm,^ 0/ K^fxfAxtyoi 7ra^T,<rav, (u^- 

caduccatore prxmiilb^qui Corcyrxis bcl- intx-^coni; >(.nf)VK5c 'zafoTi^ov TnM/Mv 'syog- 

lum prius indiceret , portu folucntcs cum ^:^(]a^ Ki^}ivfcu\oii,a,fajtTi^ iQ^jixtiKsvTot vavat 
reptuaginta & quinque nauibus & duo- v ^^^u . ^ /^^^ ^ iTrKtTWi.^imX^ov-QA 

busmillibus^rauisarmatur2Emilitum,h- \.\,^i^ "^^ , , , , 

pidamna verfus nauigarunt,beim Corcy- ^ ^^/^o" f ^/"^^^^!'^ ^«^"^* ^^^/^- 

ra;is illaturi.Nauibus aute pr2erat,Arift<j- 0T»m$. tqiccv^yi q tW^/m^ >'«cJi' A eA<^vi 

iis Pellic2,&: Callicrates Cailia-, &:Tima- ' JlgM/Jc^y > ^ KMn^airni KctM/^s^,^ T/- 

nor Timamhis [/f/r/^.] Peditatui verb, Ar- ^ J T//x^^^^S.? 3' m^T^, A>>eV'? ''^ 

chetimus Eurvtimi, &: Ifarchidas Ifarchi c„. , ^, ,- ' t ' •'/n <4\ ,s\ 

[////«.] PoftquamauteadagriAnaaorij !^.p.n^t>.x,I^^f;^jy,oIcmp;^^^ ^ 

Adiu perucnerunt,vbi templCi eft Apolli- ^ e^i^om c^ ci.K.Ticf t^ cwuJCTop/a^ yn5 , i^ tb /s- 

niSjin iaucibus ilnus Ambracij , Corcyra:i ^vi^ ATro^avoiohv ,'Q:7 cfqv/MtTnQd/u.'- 

caduccatorem ipfis ad Adiu prxmiferunt, .^^^yjyjS x^X-w^i , 0/ ^pxvpc^ot KrpvK$l- ts 

iquivetaret[///(?ilcontrafcnauieare,iimul ^ / 1 ,0"^,,",^' ' 15 v o 

!Ctia.naucsimilittt)tts,rebm^aapugnaneceJJa' ^ \ p , .v ^ v ~ ,s c/ 

r/«]impleucrunt,&:vetuftas nuid£iunxe- c:«/7a^ ^^;/ ^ aTpct? , '^^ i'^? 'ctiU.* 

^^^[^"/«^^''/'^^^««^^vtnauigationiapte tTi^npHv, Qjt,cu;nc,ri (jc^ 7raA«^<i$,coiTE 

eifent^alias ver6 refcccrur. Scd poftquam '7:\(£iiJi-!ii'lf^,i^'^^?^oui''Qa(ncAj<l(ra.v%<;. 

caduccatornihilpacatiiaCorinthiis renii ^' u^ ' J„, ?:„ ' 'Jj>^, Jr\ ^o,' 
tiauitr&iplorumnauesnumerooctoginta v„ ' , v c ~ .f7~ / ' » 

[/■^^/.i<»w«/^.*^/r^///?»^r#r/^] ia explctx f * "^ ^e^^^:;^a)^,>c^ c^ vn<; cu)(3i^ ?.7r..7rAvpa^7, 

fuerut,(na quadraginta \na»es\ Epidamnu ^'^ ofShy^KSVia, {najctfctK3^lA yd cvn Jk/jwoi» J^ «17»- 

■yiypni. 


«.■mf. ' Ot^ ov ^v><tVTa^^(ii KifKvfttjcifOV^ 0/ x/)e/ii3ioi. 'ETipoufJ 
«Motf ^irB^ftrsTOpoVTlivip/Aair.i) iTifO:< Ai7«|aa»ow(p;AO[{T 
fTO0Jii7aiv<p;A«w. 'TckiuvuvovTttivj^TVvuZi^iDimv, Ai;4(3 
«i9;)iiayoic. * Tav »00 onTtiiii^Moi/ ] /fjf' voo JlwuTwnfwV 
•nTOH, /JS^vauyUii^ai Jlwu^v iyivmv.i^nfOtfJij^uiKxxi- 
^M«v'K?, W 5Jf a^wva^ot^ varaiAiAoau t/iiu?, 5i/7ai» y) «(,tt- 
eoTioBV tf Jituu/Mg juet^av, ii /fjyaAAaiv i^^UuatoCm, itn i- 
^aiiiTt. ■rt'" "^' ^iWipac cvS/f K^Tiii (AfAoOTO^. ey£-P. 
i Ka^Susi^KtfSotfOtfJJJf^&i/AauiTroi/f. ATOjyu-/» ] iiw- 
CTcmiiT/i/. ^ AvTiAf jpv] Vit, cfiWTTa iAt jpv,a'Mot iOTtaif ot*7i- 
:9i!tC,liini&l0(. * Ets/^i 3 17)] a*7i' tJ , ini/A3Pi t^unv,» 
fj.il i.'g.Mo!i>'if^i>VTan,eanv^a.i ■mmmSK^ /jjivei)/ ai £?n^/M/ii>, 
SJ« OT/isp^i^TB^ Meiv3i(iiv,S 5i/f :n^^5iV7n^ Mpiujpa^(av,|M/H- 
/(l^/fflpjtT^ovTO^ HS^C^it^iriVjeac oi' JVifjts A/irair;. ' KaTCt 
yu&i,"] «?' ««"i^yot^,'!"* /f-'' sf Tsf^TB^i) aMHAotf ii^y.ai!Ti. 
^° FpoTji^iJAiinf «Mipuiet] ogji: ■TOicic*7i^povoao 0! icoe/vHioi. 
»u y) AaSri* 'St^AOv^i ^ov. x.npt/5ov7raAs/t(«i ^-zn^pjo^ftf of«'- 
fiduD. " A/»;<Mc/{7i o^/7tt)<]i(5t^/^^ afm t^^Kioi; vmi- 

iULFoi.pnTiiDiouuiiiiJwiix. luj-)^HoL 'Fi^ yiMmr ii «cstTa^ppt- 

^ ~ ~, , ~ r" II ^~ ■ / ~n 

Mat/TifTMoiaipa^a/VjTifre ^/ocio-/. Tn{atait7i&(a<7»);J 

wafaitTie/ajj-tiTM? »f^/?ou. 'in</^73 a.K-nov,)KifA.luj. ''Eii 
^Kncfl tya.il fl"'iiisi.<ffmuijn( j^Kumciv. '* Eiiajufij^] vtrAqHeUHio bontmihabet fenfum, (^ commode re- 
tineripotejt.jtentm VHlgatiimfeijHnris, vert6s,infca- 
pha,velfcapha veElnm. Ita autem modiu indicabi'. 
tttr.qHo cadiiceator ad hojles fiierit pr^miJfw.Thu- 
cjd. infrapaulo, dealtero caduceatore a Corinthiii 
ad Athenienfesmiffo agens,dtcit, ii luAMnov ifxZ,Ca.attj- 
104 's;&-7nju.'\,ai,qHod ejl ciwmvjMv,^ prajentem le^io- 
nem cofirmat .fi h oLK^rK^ legM,erit elegans i-?mvuKy\^i: 
Q.i^vima4 -^At» adhibita , qud locHm nobis declarabtt^ 
tn qnem caduceator efiprofeUiu,CHiiu loct Thncjdi- 
despaHloant'ememionemfecit.iy£.P. " ATnpoai/Tn] 
S «TOjppiuOTV7B,ii«i5>»iv}«V7a, S MooiTia ipoouTw. ^^ AfjLot, 
i^npooi/] uiifm />)Aovo'w , l^u^^fjutia, ouu-niq a/Svmf «'« 7» 
ffuvi^t&a^, Zlv^ajvniiijlUTfiTnenfnc-nuflu^yu; W«- 
/iooTunf ai/ajlnz^f )C4fj^ iSs; t^unvdjfeiv cuJ-nv( ^if^ 
ou ■pi^iouimv n<j)v. ' Tui TOAa^w] oiiStfMO. ^yt^v») vaZi Iw, 
li}i irti fxliv 'i^si/^o» Sj^KiKu/Avctf ovimf , >{st!j (u^aJ.T!.)t 
'ui^;/iyi3ii<m.; ii; cnwo^iuj, v^ /l i7n<ntivamr. '' Eth- 
aKivairajin;~\ £^m.iva(v , ■n atL-m,\aiicin~n; li; viou/ i(sna« 
fa,<riViiih'mia.yj>\£?ncn<.ivam(,o i^ <m.^m oi'io<fiiUS(.'L7n* 
eKiurtim*n;,tM.cra.^imt(via( ■nviriaafn;, '° EifUuujovl 
iifUuy\(miyntm. 


•\p TK au/- 
7» <A li^. 

ii THVCYDIDISHIST. 

^ l-rTD^iopxjujv) ct.l'n)\paLj<t'yivSiuoi ^^^ir^- A obfIdebant)obuiam[^^/]proceirerunr,& 
^ldy^oi ' c^^Mj/^yj<m.v jc, cV/x«o^ o/xtp- ^«^i^ inftruda naualem pugnam commi- 

~ , «^ -v ' ^ ~ 'fv A icrunt.EtCorcyrseilonreiuperiores fue- 

, ' C"^ Q, 4// ~ , , -r , runtj&xv Conntliiorumnauesprotliga- 
i(p%C^v -mv K3tt^^^c,^- ^ T j, 3 ^-p? r^if^cL runt. Eodem autem die ipiis accidir , vt & 

<lSGii huuiCvi x^tsikr 'QnS\tiavov TnAiopKSv- illi, qui Epidamnum obiidebant , [Epida" 
^ .ij^ipifTacO^ oiM)?^yiaL,ccq^ tbi^ ^,c ' e- »2«/w] ad deditionem redigercnt , ea con- 

7rv^rjS^cc<; '-^Sbc^J ^e^i^^Wo i^-;<Ta.^ ditione vtperegrinosquidem venderent. 

„ r/ ,1./ X'z -r' ' ■^' ' Corinthiosveroinvinculisferuarent.do- 

vl ' \ - ^ 7 ,^ ^A I i^ccaliquidaliud[^'/<f?er/^».-]videretur[e?' 

oix£pKvi>a^ot ^Tra^ovcpimmi Qa 7ij A(l>yu inaores de -viclis aliter arhitratu fuo fiatue- 

juyv, TVi xffxxj^i oiKfwni^ci , 'nvy/u^fj o-A- rent.~\ Poft hoc naualc prcelium Corcyr;ei, 
?^uoi^i^3L^ovi^-X^lJicL?^-nu,<L-niy^\vaJi,K3--Q^^^^'^ trophxum in Leucimna Corcyri 

- a.'.> '^' ^ " ;;' '/ZL^'' ' promontorioftatuiflent,ca:terosquidem 

la \ >Z' ' n' "■ ^ captmos , quos cepcrant,Mntert-ecerunt; 

CAV^hoi ^ 01 tv}x,us-^i rc^^ci la^i yaujcnv, Corinthios ver6 vindos afleruarat. Poft^ 

cu'?;^p>ira»' £-22- oixK,T>K >c^\3tcaT?5 ct.7ra.a77? ea vcro , quum Corintliij, iociique nauali 

<>K,^.Toiuj r? ^t^tr' c^^fi-ct Tve^eJ-o^ oixepyuj- proelio vidi domum rediiflcnt , Corcyrxi 

/)c^o/,^^^Wm?£5A^K5c'^ ^KseA^Ji- iniperiumtotius maris,quodeftinimsre- 

/ 8 p ~ ./ 9 .„ , ', t\ gionibus,adcpti iunt,&:nauibusadLeu- 

, ^ ^ ' , / ^ ~ , , cademConnthiorumcoIoniamprofecb, 

siAj/o^ "■ '^i/<Joi' c^j^i-^jiaa^oT? Kzi^s Jt-j^M - agrum vaftarunt, & Cyllcnen, Eleoru na- 

/USCTaTrapi^vTzii'; ksCA^^oh' "tv'*'^'^' oiK ua!ia,incenderunt,qu6dnaues, pecuniaA 

-^v 7rAs9Z)^ /^' T c^w/^M^of iTnxfcL-nL ^ «1"^ Ccrinchiis prxbuiflbnt. Et poft iilud 
ft - ' \ \ ~, Q' ^' ' ' ^ n.iuale Drcelium raaxima eius anni parte, 

, ,„ , Z ^^ I mansimusimpenumobtinuerunt,&:Co- 

9n^£ovTE$ ECp^epi/' ^t^? oti ;c=e/^93o/ rinthiorum focios infeftaclafibnauigates 

'' 'Z^oi'71 O) %.pi vn^w^vni \<zv^ x^ qfaiTi- vexarunt.Donec Corinthij ^cilate iam ad- 

^sm/ (T^ Ji '* o/^4'-/^;y?' ^■^v: wu, icff>A- ucntante, nauibus, exercituq; miflx) , cum 

^s>J'. ^r^^a^ \ J,, '"^^\ 7: J l^ . ipibrumfocijlaboraret,adAdT:ium, &:cir- 

T^diijornib7aitKTlce,)L, tscx <t) y\Lati.oi ^ ^, . .-'„,,,'.,. , ' 

o- /. ' r~ t, /*- . ca Chimcrium 1 helprotidis,caitrapolu- 

'^^<r^rtS6i,(pv?^Krii^iKSL'rvi^TiA4^- erimt,vt&Leucadem,&:cqterasciuitates, 

j(at<J^5^7^ctM.&)i'7n)A£c)VO(ra^fftp/c7j(p/A/ot/ quotquot flbieratamica;,fuopr2:fidio tu- 

r\cmv. cuiTit^oLTOvnSXoi-w Si>ijoi xepzupat^oi tarcntur.Corcyra:iver6&:naiiibus,&pe- 

'GaT^Ahzim^v vccxjc^ TiiuTnr^. EvrB^TrAg- Jtatu inLeucimnaeregionc [/;#«.%] ca- 

/ ' , f,' v /^ V v^^o' -^ ftrametatifunt.Etneutri cotraalterosna- 

cvr^C^rr^^i^,;^.i,,-^ccZ %e$, TVT. uigabat:fedftatiuaoppofitahabentes,hy- 
' a>i'nK3t.%Cp.u}^i , y\iJc^vo^ m^n ai'£;><i'/)>jcrayDemeiamaduentante,domumvtriq;fere- 

e-csr o\x3v iti^ri^i.T ovJ]^ c.iiacvnv tpS^p- ceperunt.Totoautem pofthoc proelium, 

TO T- d^ T ^^/xavr^cz^^ic, -f tc^o^v,oiK$plv%i ^ infequcti anno,Corinthij grauiter fere- 

17* ~^' M \ / ' tes bellum contra Corcyra-os iuiceptum, 

opytjipepovriir^^oixipxopouiiiTniAiuov, o 1 1. 

,' ' '^ ^ ' / ly er ' naues compegerunt,&:naualem expedi- 

i^cujTrvy^i -n, x^ impicDcS^ctCovn K&.XfctTt^ tionem optime pararunt , remiges cum cx 

nouv (;vP\9'j,i.K /e ciolyii7n?\97n>ma^ai,yitpovlii ipfaPeloponnelo, tumcx reliqua Grarcia 

^ -^ ctMws £MotJ))« ipi'^ , jLucd^ 7ni%vrii' cogcntes [ eo/que ] mercede iolicitantes. 

I-ynr^tOfiwuvy-st^ennyd o-nimTtv tiiuiinv tixev. ' Ei'au/- 
//a^jj^^i-ira*] liu; vcw/jut^cuilffjuTiw ifTt aKfiiaf <Dttyiiivx\,1tfii- 
Ctm^ti '/(xzociaay ami, Slg.]-mi; (;i^e$c(<?iS' mvTiKcfi^KSt. 
Hrov liw ^)Lfa.-nieu ewir^ J\iM~. © iuna.f fS ■n\iiai; J)i- 
^%L'Jh(rcui,a4 di KdiTTHji iifsu/fMLTicSi\imv,i[ct\cuyjAxi\WTiii t- 
t^}.%arui ijjuoi. 'n«j«.T5Au]ou'7J t5 arpiitYct ,JJ^<fifiv~ 
7a><. /uaMoD 11 OTAu. ■* T» oi.Tn 3 fi/«.tp9; ] Jiimfyoi viittw 
Ai>4/'riu.'.ia;,ia/&iii. ' E-7iiAi/J'.ii<jCi;'0tf. ' A''jrt/a!£jl;ra- 
Anoay. ^ K'e/"3i»t< /{ SMneAnuiUinti iii%imi/. oia/ifih- 
Ja.u4ici) «Moi.Kue/vSio/ «'<r/. * T ns ;m "TT/toK ] «.Tj/itti ^' inal- 
H»?i(. ' Kcu •JM?f^tujLu^ aMn jaiMiain -ni cLpK^Jiaj;, 

eAdifii ■ntMai^uaaiiiOTniiiajiudii' a^jtKaiut^^Btiiiiaa^a nf \ > 
CtC fjUcYt^So^. Jwia.inx/^ SiS¥f7iaii-ni(, i/j.-mtJ':u © 'a>^9aA«*'- 
«■/ot/^H(7ao5c£< TiJ o'jr./utf7i TmTif), \iauoi ■mMoi /(jtTOCsAor 
KaAoi/ir/. ' Toi/Ti ^onou itv jrAfif»»] a« ©i!)a/!ft'<A(t it» 
T^ei^v cLfnviMi);. "Too7t^oiioi/7»y57^onv] Mjj.au c)c«'- 

»101/« tTIt^, H7t M/OI/tS 71 5iA£/?TI> /«pOf . «-15 Ji aH. T^S^itC 

cr))Aoii.o7i<A;^oiiof cUTt w STiif A«^fa(.8Ta< , 9ausf.''D (2 cit 

OTMiJliaAAfflli, © cK7>!f TjaJT^^ITta)? ij^ i-^O. ♦^''JwSaCff , TIU 
/rg/i/Aoi/ Tfa-jUiJiaifi^miv ■jofAauiC^QjjTiw liw mfjuamicui ii/- 
po/f.J) o!5rtf()f,7tii«^ovoi/ 5;^fi55Vflti'7;T5,3:>ifi5'i)i' voi/oi/ ex£. 
/*. '' nseio'in»]ct/sz«/<.6'.'4i. '* O/ \vijifxa.-^i 6^j'.oavl 
■L23T! /^iuf)aipa/fi.|/, '' nte/i Tj^/^C/ioii^iTajatAciTa^i 
TBOTf. ' AiTTita^i^oAUiiO) ] af'7T9|Oa7r'^J^i/ov7if. ''' O^ 

7« ipe^O»7Sflo'p5J^I>^>0/,JJ^75l.5T5Atjt{JV «ftr )Up(a/p.I/(BII. 

Corcy- L I B E R P R I M V S. ^3 


Corcy ri^i vcro audito illorum apparatu ti- A TWi^vo^oi 3 c/ xi^yju^iZot t 'ZiP^mL 

jmcrcccrperunt.&fnacumnullaGrxcoru . qp/ 'p ~ v /-^ x > ■ ^^a. ' 

cuutatcrcrdcrccratconiuncn,ncqueaut , / i >/ ^ . x>. , , 

inAthcnicn{Ium,aut Lacccixmoniorum ^^^^^^" e.cz2^^^^o/,i^XE^ e7r9-^ct..|x3im£«:^^- 

fedcribus lc adicripfcrant) vidim cil ipfis 'nu, ov-n a '^ ctdLocifav czuDiabii , in e$ 

ad Athcnicnrcsproricircij&focietatecum '^ ?[se.KiS'cci/uui'ta\'yiSh^iv cjZ7<;, i.A%vcnv cJ? 

ilhscotrahcrc,&:opcramdarc,vtaliquod ^,)Jq/,„^' ,,?:,,,,„'.,, ,<3, •' c,,, „J, ' 
auxiliuabipiisimpctrarcnt. Corjnthij vc- , / ^, , . '^'- . , , ~o , , , , 

ronis[w/;^/Jauditis,lcgatos icipiiAtiic- ^ ^ ^ c? "^''*7 ^ . .^ ^ 

nasmiierunt, [njt i^themenfes orarenl,'] ne (ncicdTa^. 01 h xsti-^Jzot,7aJ)xifA^ti '^7a,iiA- 

prxter Corcyraroru claircm , ipioru quo- %v kclj auJ^i £5 '^ ddLosCi '!sfi(jC6{jad,u)^oi, 
quc [diffhofiihf,] adiunaa; iibi impcdi- g o^vra;? ^ o^/o: ^? Tr^^^xfpxa/.o^^a.^ vccoti- 

mcntocilct,ncbcllumarbitratuluogcrc- ~ " rt" > T,r ' ' '^ 

rcnt. Itaquccoaaaconcioneindiiccpta- o'/ oj ^ , ■ ' ^ , 

tioncm vcnerunt. Atque Corcyra:i qui- W"'^ T^aSo/ tz»/ -rnMfMvj fi^nAovTo^. y^- 

«Jcm h.Yc vcrbalcccrunt. ^cpxav; d)cy\v(not4 , ii auTi?'S)icu y]A%v.^ 

CORCYR^.ORVM CONCIO. Ot f.dpXi^yjJf^OliAi^Ml^lcLh,^ ^IK. A\ » 

iEquumcft,viriAthcnicnres,vt,quiad r^ xt '^jor ~ , 4 „^ '„ /f '. ' 
aliosauxuij imploradicauia(qucmadmo- , , ., / „ '' 

dum nos quoquc nunc i^icimus) vcniunt, /"«/^^«^^ , ^.-n ^vj^^Xf ^^^^^'^ " 

prxicrtimlinuUamagna bcncficiacxtcnt /^y^i, vkjv'^'' 'Zi^ Tot^ vn^sti 'Quksv « 

in eos anrc collata, ncc ipfis vlla cum illis ^on [c^insrf kcij v^ueJ^ i'w'^ ^■AoniJ^ljQtc,^ cua.- « 

intcrcedatfociccas ante inita, primum'de- j^ jv^?^^ ^7,^,^X1^0. /u^ , cJ? ««) ^J^- « 
monltrentiuapoftulatamaximequidcm , , r^ ^ '/ • ./■^ y 

\tm;i[foretuts,aquibtt}jcaetatem,aiiXiltur»^^^ <-^ \ s c n \ / /^ ,7- 

fetiiiit,] iln minus,falte non dctrimentofa. ^-^itk h,^ag^ ilw^eAV ^ /SeGo/o^ g^oicnt'. « 

dcindevcrofcfirmamipfis gratiamhabi- ilyiQVTavjuun^iv artc^ii ¥^ra.qr\(niim,^ fX¥i k 

turos. Scd fi niliil horum pcrfpicuCi fccc- o>>^'(^ea^ 'uJ> l-w^Zm. " xi^Kv^^,ot 3 ",v(^''^ „ 

rint,nonindis;nefcrant,iin5impetrarint 5 / ~ "i / v^~ ,/ / 

yu.£ po/t/tiartnt.] Corcvra:i igiturperiua- ^ rn^/i~:>^ ^ -i ^) ^^ ^ -i ^ 

fumhabentes fehxcquoque vobismani- «^-^^ epx/^ y^i^7rape^eA3a/,a7r^^^/Aa* »,- „ 

fefte probaturos,nos [i/^/'<jw]focictatcm /^$. " TiTvyyKt 3 "' td ^ti^T^ 'Qmn^4j^ « 

pctituros[^«f]miferunt. Accidit autcm vt •+ ^jj^J^ ^ J^^ UtQyei'icu/ vfMv cl%^v, Jt, « 

idcm inftitutum nobis fit & inconftdcum • ^ ' _/ c~, > 0- " ' _, 'S ' ^ 

apudvoSjinnocnegotiOjinquoveitrao- ,,>;/ v <^ ,■,,',' (. 

pcracgemus,&innoftris rcbusinprjcfcn- K^^f^/^Xt ^n y:> <6^mi 7rz. o*' W^-o-roc) « 
m[fio{iii] iniTuduofum. Na cum nunqua D*;^o'nii £>c«jio/ -j^o/t^vo/jVt^// ocMac r tb dE- « 

antchac cuiufquam focij voluntarij fucri- ^iai^iS/uoi vkS/^,^ cc^5«- ii -r -rm.^VTu. TraAe „ 

mus,nunchoc [//>>«;] abaliispctituri vc- ^^,;^o.,^5z'«cep«A^/ ^^'^T^^^cle^.^/''^^- « 
nimus,iimulctiaminpra:icntibcllo,quod / '^~ •oppifi ' 

cumCorinthiisgcrimus,proptcrhoc[«<;- ^^^^^^^^^^^ ipF ^J^yo-ne^.cK.cpe?- « 
jlrwnpnjc»m inftitutum] iumus dclcrti [»f c (tz^IjTO/^i; cx' otA^o^nf^a $y,u^;^^a!, t^ t „ 
1/.% habcmm Joctos , acfuihtu tuuemur , acprotcgamur.] Et noftram illam , quar prius pru- 
dcntiavidcbatur,qu6d focietatecum aliisinita,&: fentcntia cum aliis communicata OuSivli iN\Uum 'ivam'iJci\ w. ovt^otipiira» ra)< cmiiJ)tf(. 

Eucnran/s;'] ?;;>iOi. >ai»t(»? </^ troTrav/iif , «iOTJ^roAi/^u. 
■ '^ ■ — -1 », . ' • f "^ •- ^ »' 

nfj^a^cu,Kti/M'i,yi-n7;>ueA«Snoi(. /;;cp^oii oaii ii)?:5t< ■JDtJf 

iv lUa.hi^av/j.^ftpiivvKhovTa^. A/y^oi/, otiTT -Wii/Aojpu. » ■« 
tutpKUficciov J'n(MiyeAcciua.>f'Oi it ai/yu^jipoi/ «neoCrtMiTO) Mis^» 
■ra Si>{aJ{or iSi ■fi rjie/.v^)i jua.H^cv tb S)KstJ{'>'('^'C^ '"' in/f^Vi- 
fiv. oi-Ji>iu>eMi>oi mfmityst v\mL>i , «ioiupiu/pa^oi v/if{ ^y^'* 
kvjci-nv finec-i. * Toii/uiMn i<Jifi}i<ria4J\]/iicLi 5[<' iap)tupa<xf . 
' n«f;i'(su •7iAflt<]^Ao(?TO >*■(»/•(« oJ rV ^i"' >t«(»(X/est ^- 
Aitc ft,'' d%'iaia'V. ' 0< )ytj Tiit» ;\5€/vJ Titu otfir^ae/tv. 
^ BsSa/ovJ 7» /JiCa^oVjTnADK/Sc- * KaTBSVJDiinv] I^Sii- 
^cuni.levnfiVjfi iiajum iiTo5s)^i'i«)(iai.7t!< {«/staira;,^- 7i/;^t~» «"««'a^/orf* </ls/t/«,iin)7Vj^v«v, Simiioim j( iau- 
•nii lyvvu fJM.tXov'^ia>{Cfjf Si>(sib\a( ^td;^?v (aii t/Vov7nj. 
' M)iop5({4i&Xf]^ )c«/vot) 70 ef;'j(5L(OV. '" Ksp)u/paJo; /{] 

7J 3 OtJTi 75 r^. " M47B7H{^l//U;lX.7WC(t/T.],Mt7!t7«f a^'- 

rnaioi cvfiAfAa^iu. " T£7t/p^)u </^ ] Siwnfov riit tst$oi- 
IMOv. " T<) af'75 ^wl7H</Vi/|iwi]7i ISloitj^yfjLntiv ^ hjv- 

11 aj,fn<tm ajj-nli Mtvtw («? ita.7T(y'i) i^vcr i) /i/.ti Jivi^uju/ua.- 
^~v,vuZ )b , (pdo-f , )taj c/t!)^u9a it/«7« jXs^^fwv , d 'mfiv ^uui- 
fuuty:iiUJiv,i/uin\o^uvvuo[iotfSiicu; !«71)A(«/'ij»,iiTO7i/l^»o/t4Vj 
'* npci;niJ/ua,(;~^ocn>v iiTiwKfiiaivriuj u/u>iT^(fCV. '' St/^- 
/wvoiTijS] yjiSci iffj/Mi iap.iv ^u/jf^a^O';. "* Ppo'fspo» 
cra^poGwJriji iSlcoTnaJt: a.<ztifa-)fA'!(jwjvi. '"^ Tlii 'fi •A\aA ytai- 
(Jli^-mH^dLtUidiSiKCf^tUViti xj' TOTSfti)!) n Xj'i'4p»sio«7jtIo/4». -04 J 

Pf^ KJl- 5^ !f^<- -(M 

(ftlKO/M,- 

-at 

VMf. Jf? 

(TiliflftAO- 

/uivifi. 


fO)^ p^ )«t7S- ^4 THVCYDIDISHIST. 

« Tiip^'; yclfAv, luuyMh(juSJ)iiv ,vuZ o.Covx'icL A fimul pericHtari noUemus , mmcinmani- ' 

N .„< ' r,i iV: ^\ "=• ,,' feftam imprudenriam,& imbccillitatera 

^ , ' y / , , conltatclfe mutatam. Nos igiturloliCo- 

" iU^'ycuj/^^ca/^ aj)^M KSL-mfMvcc^ ctTi^azt^'^ rinthios in fuperiore nauali pro^lio repuli- 

•• 5«- K3tJ'-v%oii''Qri'' h (xnQi>n fnp^sK&^y] nius. Verum quia maiore apparatu tam 

»'^m 'KiT^Tnmcmv v^ T?5 ctMws eMctJbs exPeloponncfo,quam ex rcliqua Gr^cia 

« ^ g>' ^^r? J/,u/!c^7z^ , i^ ^i^ ^hc/joi-ni [/../«]contranosveniunt,quiaetiam vi- 

t .V a ./ '^ , ) ^ j (V / aemusnosdomefticistantumviribusFrc- 

" ^jpi<J^,^ a./L{st- fiiy^ xAvhujoi ii icn- jncolumes euadere,fmiul ctiam[^«/4]ma- 

^ J"^ " jui^yzc -^i^ cujQi';'a.V(t]}cYix,oLjOju^''Kjct^ov gnum cft pciiculum, [^/W M/d-m G'r*«i' 

'^'"'' - Tr^iii^fhKS^^eAoci^Tcda^- Kc^ Iv-y^mix» ii ^trnmmet\ iiin illorum poteltatem rediga- 

^ t' ' (\'S r^ ~x^ ' <J '^,, jjamur,r^W«>ftf]&:veftra,&:cuiunibeta[i- 

' , ^ , I , I '(7 ' usauxiliaimplorare[»op«jcitneceiie. tt 

" rzs;0'^e9i' a.57^;)^oj^>7 c^cwT/ct (pA- ^^^^-^ [-^^^^^j ^^ danda, il non m.ilitia : fed 

» fAOJ/iyS^. -/fjrcTnaf Q v/.iiv 7rs.'%^o/$ ' >C5£,A« potius opinionis errore , fuperiori noftra: 

^ ^v/A- „ },' '° * Ij^Txr^^ct yr^ vroMct T)J'$ «/.ce-n,^? quieti res contrarias [ fiufsc ] audemus. 

^^* ^ ^,:L, "^^Zrrr,,. .'^^ '^^Jj\„.,..AL,^ „J, Qu6d{ir»w]audicritis,ha^cnoftr;Enecef- 

"^ u yeilotA. irSfVTCty /MPyOTlcLalX^V/IAiflOliyKC^ r^. ^ L J ' 

^^ c / /0 / o II , \ .^ ' litatislocictasvobiserithoneftamultisde 

..^Xi-no^z^^f^AcfMoun,^ ^ Gkix^vt^cu, caufis. Primum quidem,quia[«.^«] qui 

» -mmai^- '^iTniTUyCZ^ -^ f^iyic^v xav- iniuriamaccipimus,nccaliis iniuriamfa- 

M S)iwSJoi'^ Sh^d/tdfjoi , cJ? ctMju^Aic^ /uiT cimus,opem fcrretis. Deinde ver6,quia,{i 

.. cLiifxv^c^v '^^-weiov -dui Jit^v xsiTtSc^- [«''^]inmaximarum rerum difcrimenad- 

f, / / rt ^ , \ ~ • du£tos , \m 'veflram focietatem ] recipiatis, 

^ ^ P » ' ( ' y ' r' benehciumcumeterno teltimomoquaiTi 

» t/^i^7rX^9ijy. ytc^cna-^^Tli A^^^z^eJ^S^AC opfinie[Ww/]cdlocabitis.Claftemau- 

» carapio^^^yi^TlgTtiiTniM/A.ioiiAvTnf^- tem,veitra excepta,maximamhabcmus. 

" '^e^'," el U^ vjui?i c^ ^l 7n>^Jv\^vju(^ >cj Quo.rc conliderate quxnam rarior veftr^ 

^^«f- '„ '7 ' ' CY. cv ' ' - ' , profpcritatis occafio,quiEvehoftibustri- 

?f ««-»«- » ycceiTog iTljU»cmcjidluuctcuvv/u.iv rnrf?i- li. ^ ,t ^t- - /-r t 

^«oi£^ ' o_ " ' ' ' r "J ftioreliepoliit,qiumh[f<ijpotenua,quam 

« 7)^gA5a/, ^tt; Tmpigtvau^-nTTztyiiA-n;, a^Aj ^einuiltis pecuniis,magnifque beneficiis 

'^m^u- " KivilwiiKcij S):C7m,vni SiShdcnx. ia^-zlu/' Kctf antepofuiirctis,vteamvobisadiungeretis, 

""' >. ^0(ATl(pe^v(mii/!jd^%vi7n?^^4i^i'Ty!Vj [/?w^«^«?]ca[»ft»f]ad{it,fpontefua,fine 

" o;V Si eTrzt/xo.. Ws/^.Vr. ^ dJ^;, ly6v. Fn^^i^o,& [>.] fumptu feipfam [vobls of 

_^ , C^' , \ / . ; f, \ </ ^^ / ferem, ac tradens : prxterca apud multos 

„ '(gt, ?i«/2(o)i- J6, oA/;^/ 5y/.t/<5r)^o£^ «TEs^t^uo;, bus opcm l-cretis,gratiam,& vobis ipiis, 

« '^ 0/5 '"^>(5tAKv), ctotp&A^ct* )^ x3i^-Jcov Ky Dpotentiam. qua: omnia ex omni temporii 

«raj:>;/criJ^m?«A45'^o^7rae?i>^'^oi7a/. li;/ memoria perpaucis ftmul contigerunt. 

..\ r ..c/ p / .1 ^r a V pauciquefunt,qui [////i^^Jaquibus bellifo- 

t \ v ./ ^ ^ / t o/ ' cietatempctut,pra"iidium,acornametum 

» ://^/x^ 0; gvay e j^ASnv , yyc^f^Hi ctjuf^TZiviiy i^^ius daturi , quam [ah tp//s] accepturi ve- 

„ 7cc£/ chc ojic^vij itvg y\c(.KfSci.j/M)viovi cpo - niaut. Quod ii quis veftrum no putat bel- 

" Qo> ^vfu-Afc^ inM^unmov^^^Kc^ tcv;ks- ^""^ ' inquo^^vob/s] vtiles efle poterimus, 

• ~ „'ci'' c\ 0' '!»'' '(z^ \ c ~ [^fjprofedo falhtur opinione,nec videc 

/•./>. ' j "I ' Lacedx'moniosveltr£epotetia;metu, belJi 

geredi cupidos cScjSc Corinthios apudipfos[LdCf<^<«»>'<»»/W]authoritate valere,vobifq; 

Tiiu^iiooujTifjTsv-snyo/^aii. 'Vivo/uiivLuJVaii/jxt^cwl (|){pov,J^i/7tpou. '* M.apTvej.ouJMap-meAOVCiuA-nfacf^iyi. 

\)iu/fja.-Aa..«y£.P. *£$' ii/^fli(st.3>' it^c^. ' Awja.iA.ti ytfeiovaviKU. "" S,ilcuv/Mi ai ist^^T^tMuv^i^uaTav^iuii 

'S^y^i.^~^ifW Koe^vSnav. ' Esi/it^aTjar' m/Ti^c^ti^il.icn m^cSv ai,e!> cuJ^i; d.%vaiOi,^riML-mv ii/Aa( i\i<Saj vofM^a. 

Hatwmi^iCeifAi \ayo (mt 'r-yuju,ei J'ou\odiinM.iV ajJTe?c. '' E77^(.n'(7a.cds] wjPQsiiraTi. ' Oh ^Kse.MuvTiiJija.fTi-fi, 

A 'Sgjtj^ojuoH] otTOeje^ia. ^Tivvimaji Ji uju^v^^cvnu- cKfivoic ,oui^iuiMujUTaj{. vj£.P. '' O/f ^ic5»Aoi/i/)J 

9tuo;'o£j33V£{. "^ Ka^vi yi z^uju-ni^a.^iTUfj.fffiica. n'fhTv^a. oucimLyj^j^oc^/J/ua^a*. '° P*f> a</7i;;] o';(StA6i5 i'- 

iTi; ^eiaf. '° ZujuTv^ia^tioi^ 'ujisJV^^^Kai ti ^eia., ^h ii jfotipn', «nod? ot/nf t5-a<,3tip' 6ou/iiIV,i(jt9 ecu/7tu{,Hjpi/i» 

npw /5i'//ti']7o //((afoii, '3aeap73ii,<yaDsp o; Me/v5io;. " T^ /^tp^/iHH o/ia.(af iUuafMV 't^vjui^.et 3 j^ixJ-kS)'™?' «^'7J/$,;'cra<f 

^«feicM OT;i;no3tj Hjj:tu//J8n5)j(7i7(, '' i^mna] 75 ffv/t- (iiwiv <p<uei^. ■Jmf ub-nJiJi -mf \aial'a.jfjfi«ioi<. ey£.P. 

jnimicos LIBER PRIMVS. ^5 inimicosefrc,&,diimnospniriosnuncag- A €^014 0^^, K3^ ^aro^^^/^'^^^^^'^'^^- 

efcdiuntur, viam fibi ad vos iniudcndos ~ ~ ; _? ^ ' ' "',o_ ' "/ 

Itcrnerenccommiini odio mcos conlpi- ^ « ~"o > , ^f- > . , 

remusmeveprioresalterutrafpciprosfru- ^^^Ksnc,^ i^, K5ct ^rW M^^r^^>^- 

flremur,autnos aiHigendi, [ac debilitandt,'] ^<^v c^>n^' ^' fxnh ^oiv (p^atxj l/W^-maiv, 

aut ie ipfos confirmandi. Ciim igitur nos yi i^sLxZffTXj y\ixac„ y\ cr^pa^ cU^il (3>iCoLiaazt 

quidcm^^^/^M^^Jfocictatcm^^^^^^^Joficra- ^^^.uui-^y^v^i y Jip^yv^^.-np^azu, 

mus.vos veroK<j/»| accipiaris, illos ante- ^_^r r,\ . (s/ ^ qop > rxp- n' .\ 

uertere,(S^mfidiasanticiparcpotmsquaiTi i s p ,, /rp- 

infidiantibus contra infidiari, veflra: funt c,tj^ifMx.-)^cu/,x^ ^zzre?^^^^'^^'!^ o^'5'5 /OuxA- 

partes.Quod fi dixerint iniquum cffc fuos ?^v « cv/'n7aCovXij\v. tui S^ M^^^aiv «$ ou 

colonos a vobis recipi , difcant , omncm j^^,^ ^^ (r<Piii^tA -^'iksv, ^[Jlc^^ ^i\i- 

coloniam honore profequi r /«4w 1 Mc- p q_ s n ' ' ~ ^» ' M' i^ 

tropoiun, fibencficns abcaafnciatur;iecl ,' r? ~ f < (T' . / 

fi[4^f4]iniuriamaccipiat,alienari,4c^f//- -^^'-^^M^ -^^/^h^^^iv , ct^hxjvjid^f, 

f£ere.]Neccnim[colo»imcolomtes]emkmn- iTgjAVvoTS/oclTaf. ovy^^biaTtJ^oAoi^^)^ 

tur,ea conditione, vt fint ferui : fed^ vt iis, 'Q^ ^/ ^ofjuioi Tmi ^i-m/u^oK; If) '^dtcTrifA,- 

quir/«if»/?>«^»rfm4lrelinquuntur,fintpa- ^,^,'8,% r^ 'j\' ? ^' '^'° , 

TcsA(y^odemmre,achottore,qtiomjruantun\ ,^ ^ ^v , , ^ 

Quodautcm [;/?/ mbis-] imuriam fecerint, '^A^^we? ;^-t^£^ ^7a<ro^,wot. tiXficnv,iii>- « 

[/yi^cwr^Jpcrfpicuiicfl. Namadiudicium ^iuoj fAS^-NKOV yi TZiJ la-co yi^^ovAYi^a-cu to. " 

dcEpidamnicontrouerfia prouocati, cri- "gJKAvi^i^^^/afiTEA^ri/. j^^t) J^Tv £c^ t) tx- « 

mina,[fv^«<?^/>t»^«m//?/,] armis,quam iu- ^^'^,^ ^ ^iruc^ Xsu, ^vf-^^i ^Jaiv, « 

reperfcquimaluerunt. Atque[f4,]quxin ./ . / ^ «^ ' n . > . 

nos[/»w] cognatos faciunt,vobis fint do- ^ • \, , r , . , , , 

cumento , neab ipfis in fraudem induca- ^ '^j'»'^^^'^^'^ '^ "'cJtTV cb^io^/.t^^v^t^/)- « 

mini , ncve ['//'/aj aitxilittm ] petcntibus , ex yiiv. o y> "* eAs^^^a? "^.^ jueTtx/xeMiai; d)c y « 

tempore morem gcratis. Quem enim mi- ^^io3tc, '^i cUcutIoh ?^,uQxLv,claxpai- « 

nime pcenitet beneficiorum in inimicos .; <?■ >' ^ f 'l i ' ^' l '^MrT-^l 

coIlatorum,[«Jvitamturiiiimedegit. JNc- / '^ \ , . c T^ 

que vero hrdera frangetis , qu.T cum La- 5«%/^"«^ czzxsKJk^, .Ttp^^Vo/ J^/U^^, p?- « 

cediemoniis fcciftis,fi nos [mw/lramfocie- h-npuv ov^ t,vfA./.^-^i^. '' «JpMTo^ yi^ dn « 

/4/f w] recipiatis, quia neutrorum focij fu- a^Tzty^^^r^ ly-Kluji^v -mXiuiv 11 -n; /x^ J^- « 

mus.Inillisenimdid;umefi:;QuiEcunque „.,r?:, „ . ,r 'K~ >< , ,\ 

aeGra:cis ciuitatibus cum nullis focieta- . / > n~ * m ^ > ~ Y^ / 

temhabet,eilicere ad vtras partes libuerit "^™^ e^^'". W ^<1''0" «' -r^^ifi ^ ^ « 

accedere. Et fane iniquum fuerit, li iftis "t^ tvJ c^cnjov^v ic^ct^ TfKvi^uu ^ vou>;, « 

quidem liccat clafTcm inilrucrc cum cx D'c?^''SrO«e''" W cx t^$ aMji^ i.}^cL^c„i^ « 

fo^deratis ciuitatibus, tum ctiam prxtcrca ' ^,'^^^^ ■<= ^ T^/J^g^^^, •^'v^zjr,;^?'^^- » 

exreliquaGra:cia,priecipueverocxiis[«- c "^ ^ , v ~ . ' , ^ 

«./4//^i,]quxveftro imperio parem : nos "/f^^^^ ^ "^^ ^oM'^^'^^ -n ^c//^/.^- « 

vero ab hac focictatc propofita, & ab alio "X^^ "itf^otm, -KSJi "^ t?5 cl?\o%v tco^v co- « 

vndecunq3 auxilio arceant. Deinde vero cjJgAg/ot^. drcc c^ ob<hx.v/MX.7l ^itovteli , tcii- « 

in criminis loco ponant , fi perfuafum vo- ^y^^ C^^ i^o/^e V- ^oXv ^ 6^ ^ii- « 

bisfueritquod petimus, [(i"/?;'rm^//<f »(?- . / t ->. \ / o ' ~ "2 n 

n 11 rt I - -^ rr ■ n I T °''' '=^'^^ 1/"e'5 AU7 m/j-cw/gj VtjUJCg, iC,oM>fj. «• 

jtrtiadduclt.,nobtscocej}tritu,qu£fojtttlamtti.\^ ' > ' ' i •,> ^ i i 

Imo vero nos longe maiorem vos infimu- 

ladi materiamhabcbimus,nifi rcm vobis perfuadeamus,[cf- impetrenjta.quapoftttlamus^ )(S(,>^(ra^,li isU^Si^" /2l4ScM«cra.aS56(. ' ITpOTlpHffa^J^S^CJAa- 

ihp eio-i,Sf^ -riui afiawi cuj-nii ■mmV-itJi. Hu /u ■m.^vimj 

■xssn -ni /J.i\^'m\iciii. 'O/^io/Ti/? a^otohioicjo/hsti/xoj (sif 

■Stvnf. " H Tiff iVaiJTariio/.toiJ.lE ^^''«ftnst^^iijjTOp' 0/5 Ji /'(ro- 7W{. ' "EfKAH|t«tTO/«TlA5t/li]lUJAa(7ay. "'Ex 1? Sl/.StOf 

/Ai) -L2OTi/p>i/ii] oients^is i/TopiTt/v. ' "^ EAap^^a^ 7n^,ut- 
&/«Afia<]oU7i i5,o//Hia7 iiAsJc Aa/iCafwii /.«TO/itA^a* (itcrt 
■^t).'(ii3uj[ -JHK i;^f)i>ii;, o.srpaAissJk cu SJg.-nMm- " E/pn- 
Tiqjt) <JKtu7a){]pHTiiii,©<!^uo/a.7!!/A pnTJi', \Hf»aii>aio;'iiLU 
'^S^voicUfOXjieA^iSJiis. '*A'7i)'f^i//«';tp(»ii]i(oAaiui/4 Aoc- 
^a/oiiTaij^ti aHUuxiotijncvissni^nyiuiiheifmnuiif. '^xVii» 

X^i-i)u]OTM«)Mf _lb «114« Sfg. inVlaj/ ifHcSoVOOOUU,^ J(J' T 0/lt« (DK 

tsy3aTiuoii.A£7< 3 .3%/ raAitav <;? w^ ^«^/05, o/7ive< d^lwttiu* 
«VTif t/7rw)a!c/, itoe/ivS)0(f (nwijLut^uu. -«^ T ' 

5^ tf;^/. 
pHir/V -<t>l > » ;>f laiy- 
y.M/ua.m 

i&tAy\%4 

/HkT. pa» x4 T H V C Y D I D I S H I S T. •Sofoeji-af 


fanZf " Ttxoo;/'.^ '^,vjiS\^Moi'^ )t. cbc i^oiq ov- ANos cnim periclitatcs,nec vobis inimicos 

,7' ' ' cw-^T iv ^' o,;.,rr'-rr,^ vr.>f,w^ repclletis.lftos vero.quiruntvcftrihoftes, 

, n„ , , / ' c^ N' \ o<:quicontra i^tff veniunt,noniolumnon 

rtrv "^ _^^ '^ y^ \_ /r^ ^ "^ > ]mpeaietis:ledetiaminlupercopiascxvc- 

« jt, :&<OT -t vV?te'^$ ■^^X"^ .^ct/^ii' .^z;^^- ftra ditione [fiht] comparare linctis , qua$ 

•• ?,^C{v <:A%i'j'^i.adi, ^ ou Jix^ov,^^ V ttcL' no cft a-quuiTi^at^^^^or/^/Jaut illorumquo- 

5|* -r^i^ ,. -^cenup xx^Xv^i-nu, c^ t^,- J/^eT?'e^$^A5o- °i"<^ i^i^i^^s mcrccde condudos impedi- 

<?ifA..ui- I ,1 \ c ~ / fl'.:/ .1 re,quosexr<7^rol veftrorf^?«»/,lautnobis 

y . , ' / \, , V ~ etiamauxiliummittere,quocunq; modo 

« «^T, Ti,aq>iAW /W^A/gzt cTs >OT TV ^ vobis vifum Fuerit. PotifTimum vero [vos 

» tpuMoil dcJ^<t,^d/jot4,^ (ioyi%iv. ttbMcc h, ooi- nohis\ in focietatem aperte receptisopem 

» ^ 6f -Jfyyi '\l'Zff'iirn)/vBiU , to ^t;/x^f'e^y- terre^iw?.] Mulras autem commoditates 

fT V.' Tv"^^ 5 . ' ,' „ "^ '' ^r '7^-Q (quemadmodum noftrse di6tionis initio 

, // c ~ -^^ /* o ^ ' ' nionuimus) 1 1/«'/'/;^ 1 demoftramus,&: illudy 

« vn>Ai/Mo, v^ouv y^^ra» ( o^ {u^p.c^aTy, th- j^j^ft maximum, eoldem cflb veftros 

" 57«; w ov-ni OPc a.cQivii, AV\ /.^^0/ tzi^ hoftes^id^quodcertilTimumeftargumen- 
»> /.ie-nnqa.iy^ liP^-^l^ ' jyt) ^iti^^Zocji!; jy:) CiPc turn)corque noninfirmos: fedeapotentia 

« ^:7:^;pa;T/J))5 t^j ^t>A.^v<'<x4 cAcTbA^tW^oJv prxditos,quarebellesincommodoaffice- 

c / . c . , / V ^ '^ 8^'^ repoflint.Cumautemnaualis, acnonter- 

« c^;*^ . ^Ao-re.^.cn.-^cc^A/ga M^, j-eftris focietas [-^.^■«]ofteratur,alienatio, 

>' £( ^ctoS?, ^J^fa ct^ov icLV xitcTv^ r^fT^mw/^wfWi^/zrrf^noneftpar.Quamob- 

'^ c > rO ' c/ '/ > / o. g / L ' / J ^ ^ r -< — 

» yai^is" 6; c)E,a^,o«7^? o^puTzx.Txigji^TDv <pi- rem[<?/'tfr/fr'i/i?,fj potillimum quidemope- 
» Asi' g^^^^, vsq ora TO^ ^t/AcCpeg^^TK /a^ Sb- ^^^^ dar_e,vtnuJlos alios claflempoflidere 
~5,; c^ ^ f^f ri ^ a' ' ^ CL' iinatis^rinminus^vtcorumamicitiamr^^i?- 
a ^^ T^ s' ' 7T> .V ^ ^ Hconcilietis,quiLf/4/f]rintmunitifl:imi. 

» /t4c'05(5^ OTB^c^Us At/^.^^^^wTW 5 ^h-C Cuiautemhxcquarri»^?^^] dicimtunvti- 
» d\o<,cW)^ia^ t^f (pt^c^ict^T/ot^ /msc^^ov <po- Iia quidem videntur : led meruit ne pro- 
" Qnv t Si Ja.f(n3i(Z^uji ^i!z,<x^ov" a^v\i pterea[»(?^^]aflcnrusfoederafrangat, fciat 

» t' nK3^.\ry!^o.'^'(^^l;&?-^^A^^i^^vlai fiium quidem metum viribus prxditum 

^ '' ' c. > ~ \ r.^ aduerlanis maiorem terrorem incuflu- 

» ^>jov. ^ ct,<^ oy tcte^ 77/5 ^^;a.p.? vi^. 5 j-um.Fiduciam vero [juam] fi [nos mfocte- 

» vrXiovii CT TyJ a.dftvcSii (iovXS-joi>.^oi' x^ tatem] non receperit, infirmam , potenti- 

I. ov ^ K^Tiqa ctu-iw^i; enr^voJv, ^ ot^ i^ bus hoftibus minus formidolofam futu- 

„ li, /A^ovTo. '^ " ojovov iw.^^ls^ -Tnj^Ag- ram SimuIetiam[//4//^.]fenuncnoma- 

rf. , I o ~ ' (\ 'p eis de Corcyra, quam de Athenis etiam 

'^, ' ^c 'iiT \ ' c , conlukare,leq5nooptimeiIlisprofpicere, 

»eAov r^? 5^C|^, '° /uij; /xiyiqzijv >(^pcJv 01- cjuum prxfentcm rerum ftatum, [pacem^] 

•> xtioOTajt xs^ TnAi/MiOTai. t>)$ re t,^ /ra- Dlpcctans, adfuturum, &:tantum nonpra:- 
« a/^ ^ <nxs\icci ^XcIi .-tiP^Tfkovxi^TaJi, ^^ns bellfi [feluiter gerendum]Yxhc[JJbi]z^- 

" , . ~, ^ \ .~ iunecredubitat^quemaximiscijmomen- 

» coi-n/xfin (yx,iifi,v vcLoUxj',' ioi(7TXJ TnP^TTsv- .9 ., / i • i i. „ r 

, , ^ , , , 'v *,t ' ~ tis,[4C'z//////4//^»4j amicaredditur,&[»?4- 

,, cjjjjois gTr^A^i/i^jTD, Ti c^%i-h /sO« TKXf/ ^^^^ f^^ ^<jw«^,4f ^f/r/w^«/^]inimica fic. 

M /tif^9t7r?,a->j<x(,>t,e5TOA\ot5u^!popa7a^i'&5t. Sitacnimeftinlocoopportuno adtraiici- 
endij in Italia,& Siciliam,ita vt ncc indc clalTem cotra Pcloponncfios venirc finat,&: ca, 
qua; hinc venit, in illaloca deducat,quinetia aliis in rebus comoditates cgrcgias habet. 

(fo^ov^^^iiii MXjtJiLi/uantif.QtcfiaiiaTUTii 3 Torov/ajs, njtja- 
TmmuiVii 5t( KJtfiiWjxwiif^auTs?; /u Tti( a.SLwaioi; dedivu UZ 
■n %tpCTf riTtf^ij/MovfMviiif tLui m. TWf lupiwg^f /lon's<iaf • 
7P/f QOTAi/xiO/f «a/''^3i^oiiiiiVH(r/oif, aj^aAtj.lE aAi^pov. 
'OTEU^f/f t/«mov7b]7c t^itfjOTOvon/^/afiiE J^;d.t!fi ^bio.it 
'onfofAaCav «5 T o^Ji\i fxjkmi^iia ■mhi/MV, -n ojuTiKa ^afejTco- 

•wot/pjioffjjii.EcrMAo/Tj ou^ootiiijTB ilh(yt.Siu(,i^d '^yj. 

'° MtTct/aj^fmnitst^paiii] )(ajpariiiiau, sJ7i,_;yJy ^stiaTvviJv.iJ 
/MLMov yjiffov Myi ai-n ■ti cua.[Kav E Kivitujav, * ' ' Tax»*] 
^ejei.'<iv'mJ>lMvoTi'TiuTi^i,<iKiif%,ty£.T, ev,T./'.T. 

«;;te.a<r'. 

caio/««vov. -fltirf 

J> 0(7B» 
1, Jf ItAi- /u*m!j{ ' Ka) tGjov7ti)v]icpoO' tifJL^, * Aot f ,2?)^ ipatfotf]»! 'Sr^ypa- 
Vai,ti\il^iic.fjULAiizt.''^,ifcLHjicig. ' BonStiv] AoV^ ■"' A?"- 
Tva •)^nra(, /Jen5«iv;y»ii. * H a'M07ei«»"'f]if sipHir/f. 

' E/QitAHja/Ti^iir/cWjTBWc/VlyJsf.ui MJ^TTjrV/UpipOVTT. 

*0/^ovify(v]!(J' M,v»7s /i)^o». 7 To/i Jt/yof caTOjto ^u. 
AyffO^ 704 cmovStii, JiSjOi ov, ^oStpov Luu 7ii/f Aax/i)ir/'7ii 3/x,h 
Ai/oa^ 3apinJtu),a;Aenpovia,75/f a(/7H«. To^ AJlo(auLn^.-n 
^Zcai,Ttt4 amvJkfjWTi r ifoZovffjfmiouju.ii-noujj -n xp cpoSov, 
(Mui s^,M/i,^ o* 7(( <jvfji.fjut.^a. ■s^iAafji.iaiO^ujtvaVn 3 %tp- 
(Jtiu ©ti/'4A:Tr,7i|(Ati»)/*af •3r£JfiA?ai^,aaS*i'«< ov.^an;;?^ y) Tiff 
/ia)u</ju,a<iv/ctf,5tf i';^po^i/^jo Eij^uovTtJif^^TSTjatAtripovi- 
ra^.o/ ybci^lujaj\ii JlJloni; t ifftT ootvAiv Ai/ir/v sic 0* Jmmvoti 
iJi^Oil/Tt 7l(«)«t)aifia(0tf,CT «TT^^Jir^ JluJst/uv. (2 JifAovliT» Vtaucera LIBERPRIMVS. 17 

Vtautem vniuerfa,& fingula in breuiffi-A ' [i^-^T^-m Jlout xi^pa^Xo^c^.Znc, ti ^v/a.- „ 

mam contraham fummani liinc cogno- ^^ ^^ ^^ eW^.^ W4' ^ ' >^ .zjre^e'- « ^ . 

fcere potentis nos non elle delcrendos. ^ ~ . / ^,,' , ^,, ?f «e»t- 

CumenimGr^cistresfmtclaflbsmemo- ^"/^«^A^^^-^-^tC^* /^ e^^^A9op„oc- .. <.s 

ratudiima?,veftra,&:nofl:ra,&;Corinthio- ^'ofn)/? eMroi vAoUys-i'^ 'srct/p C^tv, '(sq^ .. 

rum.ii harum duas per vefl:ram negHgen- r^-n^^Vy X3^ S KSti^^ocv!' Zio-mv J\ e/tz^- ,. ^ tstwit 

tiam in vnum coire permiibritis^&Corin- ,'^,^ <^ ^, ^'^ 5^ ^^ g';^^~ ^ ^ ^^; ^_ ^ {, « 

thii nos prxoccuparint, f^c infuam potejia- ^, < ~ ,7- , ' t / 

temredegerwtJte^uamauxHtumMad- ^°;^^^^^--'(^^^^^^'^>^P'copa,o>, ^ .. 

uerftiitlloslatumfuertt,] cum Corcyr^Eis & 'y^ Tr^AsTrep^KcTjo/s ^^ v^/<^;)(^»i j?te ' ^- „ 

Peloponnefus limul naualc bcllum gcre- z,<i,/i^oi h y^fxa/;,'' g^gTE tZtr^<; cuZil mKiU- „ 

tis.Sedfinos[/»wy?Mw>w/4/fw]reccpe- m vcujmi^i"vfxi^f,c^^ ^ya^nncdtti.loi- ., . . 

ritis, maiore veftrarum nauium numero, _, _^~ «^ < ^ -^ > , t.m^«- 

\noflrtiad'veJirasaddttuAcvimi^iis[Pelepon'^ ' , ,^ J '" , ^^' pp 

i^/^ldimicarepoteritis.AtqueCorcyrxi ^«'/"«-^ '^^^ ™ct<rs/A N AFK AI- „ •'• 

quidemh^cdixcrunt.Corinthii veropoft U N , KfpKvpojav TPdi ou jucvov fdix TV « 

cos \\^c\yerbafecerunt{\ ^^cLo3ttf axpcLs -nv As;)ji/ -nrDtn^T^/vd/iav,^' „ 

CoRiNTHioRVM coNcio. t^i Ks^ yi/t^iti re(i,<hK$o/id^, :(^] cuZi chcil- ., 

Quoniam ifti Corcyr^ei non folum de KSttJ^ TtsAf/xouoTa^, ^Yiedin'^ ^zs^^tdv yjlj ., 

feinfocietatemrecipiendisverbafeceriit: rifxa^ ft^ aifA.<^o^puv y ootw jc^t) '^ toj/ „ 

fedetiam fe a nobisiniuriaaccepifle[f.«- -^^^ ^ w . j/^ ^ - ; c.^^^ ^ ^^ 

««<-/?/ /««/,|feq}miquobeIIo 4 w^/tfjpre- y/ ._/ ,..v''v » 

Li [^m J/,] necefle eft nos quoque pri- ^^"^' <^^ctM^e?y r^i^^r^^^ , w r/o. „ 

miim ad vtramque illorum criminatio- TYJSt^uctt fxn cc^sytc-cj^ AimjTjcQi. cpct- „ 

nem refpondere, atque lic ad reliquam o- Qo-t Si" ^vfA.fxa.^ajVy 2l^ ^ aacp^v , C^- „ 

rationem accedere, vt & noftra poftulata ,,'^ ^ ^'^aa3«/ ' S' 4 'Qn K^KS^pyic ks^ « 

rrf^^^^^f/^r/ifjtutioramature cognofcatis, ' ^, ^- 7 » /r.y y' > 

&iftorumvfum,[4.M/./Hnonteme- ^,^^"^ ^^t.^.o., jc/^^;^. r. „ 

re repudietis. Aiunt autem [//?/] fe mode- ^f<* fiou^snd^oi ^^O^ '^cAjcm^tw ow- „ 

ftia:ftudionuIIiusfocietatemvnquamre- ^ ff.dup-w^ g;^i/, ovte '©^»i5tAsw^re$ „ 

cepiflb. lUi vero hoc inftitutu fequuti funt « <x/^6A9a/. 'jc?) « 7ra'A;5 ai.T3^tt^,'°«i;- „ 

maIeficii,nonautemvirtutisftudio,quia / q,' . j « ' ' j '(7W \ r 

nuIIum[y«<?r«zw]fceIerumfocium,nulIuqj /5 ''j " \ ~ "^ ^, .T ^^ ^ "^ " 

teftcm habere , neque [aliorum opem] im- ^^Trfowx ^ -rtvot^/^Moi/ « ^<T ^fa^^^xct^ y- 

ploranteserubefcerevoluerunt. Simulet- >^£flJ^»"'%«' S n)u<^'fh tV^ TrtAotj licTrKi- 
iam ipforum vrbs,qu.x fitu eft [4^ maleficia ov^^^fxdht^ iV? ^ou;''cdcifx.v Ys^-rt^^v- .. ^-ti^' 
.«//.WH^ppofito,ipfosiniuriarum,j^ -= "* 

quasnonuUisfaciunt, ludicespotiuscon- ' ./ \k ' . ^ < / ^o/^ /t\ 

ftituit,quamvtexpaao[/W/c^54^4/?«]fi- «^""^^/^^"^'^«^'^'n.eTBe^/^^oCeCAr,.^, „ 

ant, quodad alios [ipfi] rarifllme nauigent,aliosver6neceflitate [i//uc] appellentes fx- 
piflime excipiant. Atq; hac in re fltum eft illud decorum, quod prxtendunt, fe ab aho- 
rum focietate abhorruifrejnon vt alioru in fceleribus perpetrandis focietatem fugerent, 

^ — — — — — — — — -— — ' — _ 

)C5t.9'6Kjt?5VTir</l'a*]A«'''i'<''» Asjp^u. t) «/iTriwijOUTi lii^moA' ^VT^,KStli^f^^iunv.eim(DHS'-(<>unvaujitii a( Jinfi^a. JM- 

!VM,/wt3i!mai ei'»i<n'//tTO*7ff (2)cst.9 iiai^^v. ' Mn ■a^- AaJ^5n;mvSa<r/.>yt^7ii;^oi/'S!r£f)(jtfl^7n< «f ti </>)(5t'&oz«(- 

ioSni/xacj/AM^aref^i. '''''E^e^fisejf auTK?] \^n-n. "h^KtttV^yuu <mfA.<^mi<t.-n'^ah<>%ouun\ a.Sii(MTaj\ nj^ )tf/7a^'.c» 

'AvafnsqioVjiapic] 01/^vove/ lUfiKUfit^oi Soyii) tOT/iiffn/Tt <!<%< wrcfyy/noj^ auTncji kamiiJhv eJisrg/iramv © 7nSa.vi\i.Sf^ 

.fiJi^xSeLiv//.<i4ctu-nni,d»\' »<fiov ii-^-ni <Z rif^ , xa.7»y>- .fi-n yb m//.fAa.'^li ouk i^unv,iva KSH.-m./Mvn; cwnl d.J)xf(ri, 

fowtJ'n(OTt'^^'neiiii;eu/Tti;fjia^jut%.,cudfKtf S/voo i^' )yt^^/«9 i7ip&)V7iu/aJ)uioo'spja^«V7n<'i'w/U.»l^ui)07x/ejtf 

fMHcSiwcLi oifji,(po-nfaV'Ti!^-nfOV,o-n ot/ Jinstja; Ji^icdi ai/Ttt<, /uaMov «v «'p>a^ov7at,M <n//.t^;^i< s^ir/. ' °At/7BfK»i ^- 

Hjij 071 «£^(rnia)'/7Si)C avn7; iua.^^uju^^-enil ifdiiv yjfif Qn -nv «'/vjil •S«<r/< "r inKici^ouLi^^^iM^iii, ouin^ tH yfc^/Aii,^ ouj-mf 

aMovAo'j*v. * St//x|ta;ycO',^St7Ji7»(f)pov]oJ cnwi/Aa.^aTv/ Kti('6ii t ■tJgya^pEot/Df icsouoit at/^/ocjf Tt AnrEi/^v. 

1i.viijg.-dw (TtipfOimuluj. '^ E-mnJiucmfj/Uin^eJcjaind. "A/a7i!t()C/fa,i^5i< ■^Aa^]«')<>«^6':i:^tov(9K«-Jv^<;£M<rui(r, 

' A/w/s<^]6;^^r/^7i/gst7J)(a/'j^wf. ' Koj « OTA/f oiJ- 0/ aJlKov/Mvoi <m iKf a-ntuj ouj'?!iS ofXMfOtf. ' ^ Ava'JicH )(st- 

f?{ira/tut.]itsij >i TreA/f aJ'^ai//*€a/v4Tl) jfsfMH <r5i''^A/'3<J'. -Ta^povTt^jS^ Trviv/i^jp^ (hiar.ii q Ji^AtJl,M7fiiKii(,ca( li 

M)5H/oV7i( )<>,i>.o wiv cwtIw (jujuioyiuimt. ^^viJiicu iyovawi vzin) Ji;^^ , ^(A/x/iif . tb i^nf, xav SnT^j/ tj acanvJov iv^zcfiTnf 

.TljUj3i(rlV.B^(>>f'!m)iuJ.tU-^aK7J^iOUn .^^('kvttij/MiMtV 'a^Cii>\lw).<im i^iif. 

C z 

,8 THVCYDIDISHIST. 

^' ovraj y^TZi/Mvoii ISixacn- j^ o'"?!™? c>j' (^A fed vt foli fcelera perpetrarent,vtque,vhi 
iu5^j c^ ■^c.r^n (i^J/^oviwi ■ cl 4 c^ ?J.^c,ai, q^^^cm potentiores effcnt, [alm] vim fa- Q/' OffO) -I» , 
Qeuowi \ \ ' \i"" \ n' "^ "■ ' 

" cnijoLyajoi,' o^raoLArjTrioTi^i yi(Toui7r>tg7n- 

» hou;,^crZh<^ajii^Ci>^fctJtd^Lucw(si<;WdL^^- ccrcnt,vbi vero laterent, \_cr imurias altis 
clarh inferrent^ plus [f.'wi>/«wf«//]habcrent. 
Etfi quid praetereacaperct, [/i^Jimpuden- 
terncgarent. Scdii(quemadmodum pric- 
dicat^virieffent boni, quominiis aliorum 
criminationibus, \ac reprehenfiombm] ob- 
noxij erant,ipfiscomagis[y«rf/w] virtutcm » ^c^.y^ art .rJTf^$TV$ctMoj4,i<re e^ii/^a^ oflcclcreIiccbat,iurc [f«w^/r^]difccptan- 
" U}ioiSiiiini>.ai'!a>ixji<Jlo^iii}CL(pf.c^(nri''J'^- do.Scdnequeergaalios,neq; erganosta- 
w 7n^-ng,K^ iuZ ■mM/M)^ji,\i-pvlii cioi chc^Qa l<^s cxiflunt. Nam cum noftri fint coloni, 
p ~ ' , '5 ». „ ^nf ,' ~ 1 -p r/'^;»^»] ciimfempcr ante ['? w^«ldefccc* 
>' . ,f7-\ v^wo V p < \ ' c^ / runt,tumetiamnunc wi'« belluml-aciut, 
.. cvJl co^(si <pccM>^ Qcz^ ^y^ryTT.vvQcA- ^^^^^,^^ ^^^1,^^ vt maleficiis afficerentur, 

» ^icdof Ksc(j}ix4(7ztj, ^A '^ TtJ vfyAifjMn<; ri [/» cc/f?»/;? ex anttcjuapatria anobif] cmifTos. 

» gf) Jt, TO ilxjru Jcw/j^^cSrzLf. of pi«> ctMo^ Nos vcro \ytct(im] refpondemus, nec nos 

» ^ixic^ %'^m ^fjufi;, x^fdxic^ct <^ d- cquidemidcircoipforum coloniam [/«/«- 

/ / r, V r.~^ '/ • ~ »' /«/4 Cijrfvr^ ]collocafle,vt ab ipfis cotume- 

/ ' ^' , ,^ r. , ,^ , , , liaalticercmiu-rledvtipforumducesefre- 

» OT^-^eaxjWgsga^efjiD/o-^ at/Mioi; Csx op- mi]s,vtqueconucniens, [acdebitm] honof 

» G Js oiTnxpicncsifiA^.Vcfl 'QrnfpoilAjoi/cS/u dj- nobis [/i/^/y^j^rcddcretur.ct^tcra: cnim co- 

» rzsfi-K^i^juJ} yji ^dgLCpi^iJUi rl dliKJv/xe- ^o"*^ ^^os honorant , &: a [caterif] colonis 

7 .^^ n'f'^ • ^ ' 'l^-j ' ~ ^ /^maximediligimur.Atq^r/^/wilpatct^fima- 

, ~„ ^, , . ^. . ^ , , \ ion[f(7/<?»<?r//wJmmierogratiiumus,nosi* 

" ^,e/>a/ 77; H^e7?/!a oD^/^, «^)/ 3 a^;3^^s^ /3/- f^i^ IqJjs immerito efle ingratos, [ac imnfo^,] 

». cL(7zia3xtf liuj GuTuv /^eTCxoTinzt.iiQp^ Si ^ nequc beIlum[/;5//i] honefleillaturosfuif- 

» iJ^otmct. 77A5UTtiy,7raMc6 h^^/LLcc^^^oL Tg )j- fc>riifi ctiam infignem aliqu.a iniuriam [j^ 

°k.^' ' ^ 'iTa^J^.^.,.,.,, J,,^^'.-,.,cT ^« ., /y/^jlaccenifrcmus.Scd.quamuispeccafle- 
» /lupT^iyjLinfy^binScjLuyoiir/ueTipcLviicrcu/.)^^- /- J r i^ , - /- /• 

' / g\ . ~ , Q, > mus, /4WW illisquidcm glonofummil- 

»;C5./4^^^i<rsOa.^;o^«.7.^,eA>TO.^ fct,fi irx,[//^/i/...'^,]noftra;cefrifrent;nobis 
w «/^'^'Zi/.(9'ei^5«-^»'?f-« /3/a. 'f-p^t(n.x^ <P^<n vero fa:;dum, [^c ////:!»/?,] fi eorummode- 
» i"» «ftVn ^cnn^ri^v i%^ri(7ZLf Xfiiia3ztf,'° Uu fliam violafremus.SedpetuIantia,opumqj 
» >feoJ -iif .G^t^yV^Ta y^ c^ TV «:<TtpctA.«t^ licenti.i,ciTmaliamuItainnospeccaiicrut, 
,, / « V ' j \ (v ~ <v~ r ^ tum etiam Epidamnum, noftrx ditionis 
,^, , . ^^ ^/ , , /ry^ coloniam^dum^A-f/yfjJvcx.arctur, [y>*/]non 

„ ^ccTov li icfDV ru ipycL o/xoic^g w (sxx, ?3^ vendicarunt; nobis vcro auxili; caufi [eo'] 
u "ptc; y^syfiv 0!J.^y^n^o^vLj , Ys-%c;a\rzt yoh- profc£tis, pervim captam rctinent. Etta- 
„ Tc/ 4 oJ 'zsftv 7n,AiopKs?v '^^el^.v," AW' i- "■'^i^ diaitant fe [de re comrouerfa nohfum] 

^\<-' <^ ~'_ci'fa_ ' iudiciopriiis difceprarevoltiifrc, quod no 

„7nu\ y)yricrciJtrr) v\iuxicc ov fZ^c-^liodzxjyrtri ..... .^ ■ vj /• t r» 

,j ^ ^ ■; , , ' ,v , ,' V p illu,quifupcnor, [c/^-wfwiJ^f f^»^//.(?w]cfr, 

.. ^ 5 ^'®;»67:^$^7Tj$ <Ajcr« TOpg^i/TB-»^ i^J g^. q^^- ^^ j^^f Q [/r//fr///?>] ad aliquam difce- 

» £j n\$i<nv, '' ot/ vaJc^^joy culG/ ct^^j^Ttimj, ptationemprouocat,oportct vidcri fcrua- 

re:fedillum, qui ante difceptationem fa- 
6taverbisa:quat. Iftivero non priufqu.am hanc vrbcm obfidcrcnt: fcd poftquamnos 
[/;</«f/«/«r/4w]nonnegledurosexiflim.xrunt, tunc vcro &: iftamfpeciofamiurisxqui- 
tatcmprotulerunt. Et[/d/«f«]hucveniunt,quamuisnonfbliiminiI!is[rf^//j-]peccarint: 'Ava!fq<u/TO'/ivl>>p'v!(|iUli<U lAfAovoTi, /aK Mnvmowu-ni aju-ni^ 
2(V0f o'{ tOju ^S M^vpm Sf^wiAliu. ^O tru «'/vnwleTifioi] 
ti:'ji,Tfiy>fvmifioi ■ oi')0 iuxMmi, <J)c£ai tST ■3i^a< ko^^uiuvhv 
ofalicst&i^ 5t<aifticoa(/TCt<. ' Tico ^{Tiu/ jifiiA/oU', ^AiiiflC- 
f4ti),<7v/uiua.p^xt. ■^AiSovji E iA^i^^voj^Jt» i^n(,(f.Mtfa-n- 
pac^i^itTat/Tt/; Tiu) ^'{•A//<r^)0'(tua< /)/)j()o-( )(_a( J\ v«/«i»)(f 
na.SiyjueL. ^ Aici.7ra,vai^-n <!^TO4'7tf,iii«//(.n24C€iOT( OTrvtTii 
«/>Ji.ii'}tii7if. * E)f>n^(|)9fiti<ra/Ji/j)'i/^r(A)Aoiio'7i. 'Ka- 

AOMi/j' i<l/,« E li/xi)07WO/l«Vj (^' jb/(-(.tJ l1<ftlC0f>«3a '!!fe«p<U('i)f, 

jjxctr .tJCoiAiAwc s'sy>a7ii/y«ii. o^(3J{ «' E YifAi>pTztjiOfAAV , iwaf 
HtTIll iu/ iti)iwJcL> YI/MV OpJ'l{o^VO(J. * Mi7iS<o'7«5: ] tut^- XjaMaUib^fiK^ou/. * npo^tpov tJtAHoajjCTej f AaSoii «/'- 
Tiio. '°Hii>i»]Afc^^«'f,i(i/. «vo£<', OTii»' J« 'ir<M'a(;yaA«'£e 
o\na,^ <ar^o^Moiu.tvov J)Klw,<fii>cetv Kiyiiv^. MiTi%>Li ■/• vo'- 
rov <) iij>eJi-^dio(.fA^' yb 7j Aa£eiv,(pmr/,7i)^e,(ov, £ JC5t7o<v4/v, «'- 
^(oui) SikslIiSK, oi ufKjufcujOi. )(pj t( Sli,(fi\<n, ■jp£o{/;^> ■f cV « 
aji?aAO[< £ (V/fo t^iLiiMfAji\iov «( ;tp/ir;v ' ovSi ^SoLtiv ctt At- 
7^7»,(j£Ma)(si7a<ppovfir» ^^ Af^ i-!r{SM]o(^oifjZ^ t <^' vvidv 
tKTi\fji-^v. ' ^ Ko/ Tii iv^ZBfnni <? </)/ttic] t <fcKH(riv o? <fiKM(f 
i(;y 'T aAtiS^fttc.titftKicu/ yj )(J' aAiiS^ai' 7B <iv ^SitjvwCf). 
'* Oc' 7B)CH iwpov oct/711/ a/xi)o7tv7l5] »» ci.S)XM<mfai cu.-m^Aa-. 

fedetiam L I B E R P R I M V S. 19 

fedctiamvtnuncnoninbclli^fcdinfcele-A ^W\ct.it5£) Jyuo^ yuZ cic,iotuiTii ^^v/u.^-^Tv, " 

rum focictatcm fuis prccibus vos voccnt, ^^ ^uMu<hym- w 2J^<Poe}t^ 0,^ «^^ - 

acorcntvtfc^noftrosholtcsj^/ww/^rd.w/tf- , V crt) ~ '\ ' 'otbA^ ' 

f/f/rf^f/wJi-ccipiatis.Quosoportcbatjquum _^ ;^<:^>y "^'^ oi^^uo^, o-r^ cttKp.^gqx-ra/ 

a periculis crant rcmotiHimi,tunc [adi'os] ^<rcu),^^ rzrpoiei^ct^/ ^cst^ ^ (^ & ^fx.ii<; /idp^ " 

acccdcrc, non autcm quatio nos quidem }i/i>tn//e%c, indt 3 z{iSluyijour.,]unefl cUai " 

iniuriam[d^///«]acccpmuis,ipfi vero pcri- J^^, ^, ^ i^^'/^.^^ c^r^T^-n i fxiTtt^- « clitantur,nequeeotemporc,quo vosnul- p'r. p '^,.,^ ~ rv' 'i. ^^,r' 

lo frudu cx ipforum potentia pcrccpto, ^ ^ /^ ' 1 o . .c^^^ ,/ ^ ., 

vcftra auxilia[/>//>]iam eftis impcrtituri,& '^^'^^ ^^'^o/'4<^o/, -f acp ^/.,cy^ c^iicui « |^p^^^ 

[^//tf/f/w^tfrfjvos^quiproculabillorumfi- "^S/ff^i/e^eig^TraAo^ 3 xsi^wa-aJ^T huja.- " '^"f^^"» 5f )ai/v«- cinoribus abfuillis , parem culpam apud ^^j,^ yj^^^ ^ to ^Tro^a^m^ e-^^v. ifxA^^^jU^ " wanfm^ 

nosfuftincbitis.Iampridcmautem[.^.r- g 5' \^,^, ' ,^'.^T-^/^^^ ' .. ^ ^'-» 

///fr4/-///w]viribusvobilcumcommunica- ^ , ' v ^ r c -^ ^ ,f;.//,^_\ "/"'=- 

tis,[d"/«//./.c/W./dc5muncsetiam[^.///, ^^I^tVt^^A^^^O^^^^^I^^^/W^-^ccJG/ /eAij; « ;^., 

^f>-///w^ r<i/fc<,d-]eucntus experiri. [F/] au- fzirO^Ksym^ t t di w^ ^(pi^^^ci^m e« y^^ « 
tem folorum criminum focij non fuiilris, {.^■yofutjzx^i^ oth fiictjoi -^ 'TrKiomtj ii(n,h- 
^tfr/f/.]Quodigitur conucnientibus, [y/r- /^^ -^ \ * T _3P/' 

rm£]mns argumetisinftruai [^//cjadvos vui^TatpoirDi^pi^ rij tW ct-^^ct(pm 7n>Aiav 

vcnerimus, ifti vero violenti, ac alieni ra- /3«Ag7a^ iA%iv,^ roii 'Qn l2/?^Cyj iTipav iQm " 

ptores fint, [lam] plana cft taaum. Quod ; ^f^^'^„ '^^, ^' o'^?!? ^ 'a/Awi' 6:0.7^;/ « 

autemipfosfxluoiurc[/aw/?r4/^c/>/<i/^?w] . p > ^J hf ^"_ ^ ~ 

rccipercnonpoflitis,diiccrc[«//«<:Jopor- n / , ~ / . . , / 

tet.Nam quamuis infcederc llt fcriptum, ^ '^^?*'^'"^» «' ^^^e^:x^,7rsA«^^ a,rjif>r,- « 

cuilibet ciuitatum fa'dcri non adfcripta- m TrDina-^.o viw v/x{i fxn -n^^ji^oi vifxlv m- » 

rumliccre ad vtras velit partcs feconfer- ^fjecci.i'^ ZilihiMvoiQaKV^t oLxj^oi^y «■ 

x^,[tamen]\^oc fedus ad illos non perti- ^^^,— ^^cV^',j^,^.^A/^u.JaT- « 

net,quiinalteriuspartis rraudcm, [wr»/- o ,v ' , r^ ^ ^ .. , ^ , \ „ , 

ciemladfocietatem}etendam]ycnmm. Scd ^^9>.i^;^f^r ^t, ^cc/^^gcO^^^^^.« 

[^^//'wjqui ab altcra parte no deficicntcs, v^^nTii-atA.y^-nt Ji ^o; y ic^, ^Xic^ nd^ « 

falutis pr^lidio indigent,&:qui [recepti,] re- dicTnhcv <pivaji a./u.(poTi^iSy"il ojuu!, Tsiwa^ « 

cipi5tibus(fi fipiunt) bcllum propace non ,^^^;^ '(.v-ni^^' ^x^riivctj- {y^v.^oiif^ « 

funtalIaturi.Id,quodvobis,nilinosaudia- ,/ (\ > \ / ..i„.A\7r\' ' 

tis,iiunceueniet.NonlolLmienimiltisau- ^ ^ , , , .' , \svh / v 

xiliares:verumeriamprofocdcratishoftcs J^-v^^is-TraTTOT if^i,^)iLf:-v.juv fjj^iy^y « 

iiobiseritis.nccefl'eenimcft,lifocietateni D^xp^at/jWs/g tV^ iTipav ai(pi(^/idjuiii i^^oj^. « 

cum ip/ls contraliatis,ipfos quoque vobif- j^j^ ^ r^fer5,cra/^/'«)i' ^'7^qrt't^a)^4^?''!' '^V""- « 
c\m\{c(ci\xcnS &'vimtllatapropulfare,nosa^ n' cq . ' c -v ,v, >/ / 

.... ^- n f> 1 'r c<^ ^" (n%/j)jaiCyiicuiria^ vuiv.r dH\a)V 7ny\sTrsmcn- 't 

'vobijcum oppu^nare.] bcdproicttoxquvm ' , , ^ ,f7-,o> / , 

cft,vos, pra;cipue quidcm neutros vcftris "" '^';^ ^■^n^ptaju.ivm it^ axiiati a.fJMviv « 
opibus iuuare,fin minus,coiitra, nobii- 

cuni aducrfus lios quidcni proficifci, (nam cum Corintliiis foedere coniundi cftis : fed 
cumCorcyrxisneperinducias quidcni foedus vnquam fcciftis) neque lcgemconfti- 
aicrc,vt qui ab altcris dcfccerint, [ab altcrii] rccipiantur. Nam ne nos quidcm [olim] 
cum Samij [avebis] defcciflent, [&] ca;tcri Peloponncfij varias fcntentias tuliifcnt, 
[dttbitantes] an ipfis auxilium eflet fcrendum, fententiam vobis contrariam tulimus; 

' 0"ti a.srpit}t<;a,iii viiraAf.i^u -T ;^' (m.f^4av S cLiyiinrTW Tnhi- va)t/i);/tc] auia.YS'-^ 'S^.t HfUun ofsffKo^pof, ttommsv aS)v(i\j- 
*lAyiJi aci>uf^ii('\Tii^'lii,/A.yin/(Mmt!)i)(nTi cuj-nif Tiffa^fi- cLKUi^^r Sh^mv. ^ir.itajia.iyE.T. JCrtf t do^^h] 3° THVCYDIDIS HIST. 5^ eudl' 

sctySc 
'^^ / n I ' ' n • r ^ <' quialiquod facinus patrarint, [;« -t/ry//^^/» 

J>^.^ ^B^^.id^jci 'UfJ3>^-^7^k:(pc^\-mys^<^^ >«f/4^f«.]recipiatis, &opem [/////] fcratis, 

Tt//^eTEfai''Qpte;\5'<5^J^/^<i''^<n^o-<j<^,'9'r eruntetiamexvcftris \_joctii\ nonpaucio- 

i^o^;' i.<p vfxiv ctJSr^/^aMoi' »;^ £Cp' v^juuv ^ui- res, qui ad nos palam tranfibunt , lcgem- 

liM^c^^lxaf^g. A^ oHv -nih rara^^ vfjici} 'i^- 4"^ ^^ontra vos ipfos potius, quam contra 

- , \ „y,r7- \c . / / / noscondetis.Atquehecquidemfunt^que 

, r 'K' ' <r ^r I 0, . . \ apudvosdeiurenoltrodicerehabmmus, 

>t, cLbaciv^^tA(si,yia.vhy U^ Coci^oi q^j^, cx Grarcorum inftitutis fatis funt fir- 

wiiyaili l2>P^7piiv,iicfl ou) (piP^sijUiT ^'fki- ma:vos ver6monemus,& oramus,vteam 

;:^^,aJnlShdLZcui rf/iv c^ ^im.^vh <^ciL- nobis gratiam referatis , quam nobis in 

' ' ~ . r ^ . r __i ■' 1/ -D prefentiareferendamcenfemus,quianon 

/uMypuMcu.viCiJvyi fM3Lyj)<j0vc3x^icra.]/ii<;Tn>- ^ .'• . . ^ r ti i 

^^», „ , .L J ^x \ \ / muTuci iumus,vt[T7wJIxdamus,neq;con- 

-a ^,- T- ^>^^«TOj v^ TO ^J^K5c Tra- trA,amid[/4/f^,] vt [veftra Itberalttate] abu- 
Ag^f, izp^. ^c^ei^^w e/;c5^ va:6i$ g;\9iteT?' tamur.Cum enmi ohm ante res Medicas 
X^Yiijifyi.cna.cxjjTyilix^ Y\k cm.iuioic,,'^ Sx inbcllocontra^ginetas gercndo longa- 

^lxc^7:^Ps7n,vvm ^K/x^^oM^a^y^Trztp- ^'""^ "^^V"""" P?"?^ laboraretis , vigin- 

/ c ~ , '^p fi'' '/~i ' f i naues commoaato] a Corinthiis accepi- 

e^. vfxiv^ a^yivy^i^ ^^' ^•^T>,ai. a«- fti,.Qj,amobrem & iftud beneficium,& 

fAu>vOK3^<nv.'^dv:icp^^ii Xsi-^i-nK; ifpi-n i\\n<\[alterum,] quod vobis contraSamios 

o<V/<5tA/(;a, cvi^^-mi k-n i^oic, Z>ig axpe- dedimus,quumpropter nos Peloponne- 

-ries^ Yovlig, 'rfrdTT^Tav cl<z^o7^oi im ^^ auxihum ipfis non tulerunt, fecit,vt M- 

g qt \ „\ ~ ^/. v * "^ ~ ^ ginetasquidcmfuperaretis.inSamios ve- 

^figC <D VIKcLV.OlASV Ti y^ iTlSlWTZLI TtiV \ • j • a •■ 

^ ^' ,, ^ /^ ' , \^ roammaduerterens. Atque ns tempori- 

K^vi^ytwTu.Uv^rarO^^vf^oiyi-Tn-C b^js ho^ fttatim eft, quibus potifllmum 

Mjuiov T^ T cwT/gaiTa, ^ ^([jc^ "^X»? ^?"-^? homines, qui aduerfus hoftes fuos eunt, 

m.' i7ni>(^7a.oiK{ct^?^v -n^viw^ CJJ/AskJ- propter vincendi ftudium ca:tera negli- 

' " ~ ' _! 'o '^ ' (V d.' 2unt.Namproamicohabcnteum,quir/?- 

V / , Q. \ p I ' \ e/Jnauat operam,hcet ante ruent muTU- 

jyc^ fga.T^e9«^ -^5 '^ jrfi<r^vTie$^ cwto. ^^^^.^ [econtra,] hoftis loco ponimt eum, 

» ^GafjCt^/oura 70/5 ofMioiivixco; ''a.fxiuji- qui[/?^/]aduerfatur, quamuis [ante] fuerit 

» odrtj-X^ fX*i vofxicm S{^<i, /vdp Tuh Ai-^.i- amicus,fiquidemvel res domefticas pro- 

.. c3a.,^vfx(poc^iii7n>Mfx^<rU?^ciT!).ii, pter prx'fcntis contentionis, [<r.;..mr4r/^] 

r ^xK I , ?• '/ ' / r ci ftudiummalecurant. Qua; vobifcumre- 

.. ky^^vfx(pie^v,z^c.a,^ -n, iP^^c^ccfuJ^- p,,,^njes, & fi qui funthTter vosnatumi- 

» T^oij fxcL/\i<;a.i7cna^' ";c5^ 5/^eMoi' tV 7ra- nores,hsecexmaioribus natu cognofcen- 

„ Xifxov (ch^^oCouZTii vixou; xepKvpct^oi '' xe- Dtes, parem gratiam nobis velitis referre. 

„ ASJounvclSiKe7v) ^ cl<pai'{ i7l Ke?7ai ' k^ cbc ^^q"^ exiftimetis hsc quidem , qux di- 
'ir » -',7' ' f^ ^ " rs cuntur[i»tf^^,] efleiufta: aliavcro, fibel- 

n CLCI6V ii7:cL<yj^V(^ cUiTttJ.^^aUlifiQCV i;npctt , .*- A- ... XT ■ • 

V ( . / \ / ^' , lum onatur, elie vtilia. Nam in quo quis 

„ y^h ^ ovjii^ovcraMcsrO^ Kstivjioui Kir,- niinimepeccat,vtihtas potiffimum [tnde] 
„ cra.o^cti'T}/j<; h'\jsrdL^ycvcni'; (Zir^Ti^v Sfy. fequitur. Et imminentis belli periculum 

„ fuuy^ica ""^^-^icLi cr^(p^v vC^^^vfx^A;>v. (q^o Corcyr^i vos terrent, & ad iniuriam 

[nobii] facicndam hortantur) adhuc eft in- 
certum.Nec [vos] Accct eocomotos,manifeftas, [mimmcg.dubias.,] acpr^fcntcs inimi- 
citiascontraCorinrhiosiamfufcipere. Quinimo fapientia: fuerit priftinas fulpiciones, 
[odiag^ propter Mcgarefcs fufccpta potius minuere, [qukmfonere, nouasj^ immtcitioifufci. wAa^-ju-TTMrapHii 7jn,/J(iii5t?v. ^E.P. ~ $a*ei7ii(] cuti 'fi 
/i«M^ (fcaUZai. ' Oi/x. SAaoroi v./juM^ja^viT^.iTZ^ m-nj'a.fcw. 
■^ToictfiAjiu/Jiu/^e/vcWTi/aSii-' aj yi/jW) ai ttS TmLfon (pot/Lct]) 
^iujat. ' Oi/xe;^po/ovTt?] o/ji T»f i^foif nfnfo^uuTif 
jSAaWJoVTiy /jutf^cv. * Eot^i £&«] TJ :rtM«'>cif ^noSit). 
' TiiJvaOTfTiiivjT^J/sCJAaCovTOvaTOfTriJi^sjfjJtt^^poyfl (f)/- 
Kieuf /ji.im\c£,ri/w.n>i. Xla.^ le ViX.a.vViiy/uu Jjj^gtTiio i'/- 
kLu), * fiW @ TO o;'x«a]«'7j «jHjtj j^ tb o/k««. ' °£i'» Ct9t//>4.n9«l)Ttc]'^ '3^?4pI',i«V'i'V IVlCiytflC^V. ' '^^//^^0821(1 

a^-n 'rta'/.aa/^v,E/3io«94/v.fl£*'-n jbiS c*fp^2cico() ■na/MwiAtf 
mfnwr^oj. d/Mjuii^, a.ivH d/x,tiCi'^./M)iii>i''^ OaiwIiShf 
c*7au)3a lU^HTii^ tii ovoV/a^n «^ \ii,iedi,coq nm %iaji av.MxT- 
T.jVTioi jfa?iu',©}fa;p^va'/.4f<£io3a<.ot/;csn/{. '^ Ko/td 

/UtMOV '«■77IlAr,UC[/]a*'7)'re 0,U6M<yV OTAf^f. ^ 'K.iXiVilClt 

a<ft)CtJ»]7!l IttAit/ffl Ol/')C oj^,Uj^uKDV/i01i«V AE^Tttf. ' "*■ 'Tot- 

^jflwJ^T^mivl-jaKjTn t/mc;^^, iv<fvijASP(. iffi 'o^ihtt «tJi 

TnllTDIMvSliTJie/Ctft. LlBERPRiMVS. ,31 
pere.] Poftrcmum enim bencficium op-A „' y^ TiXLnw.cL ycLtf.^ KS^e)" e^^ot^!^, ^'^' » 

portunc collatum , licct llt p.imum , [ U- .^'^^^ ^^ <WcC7^^e?(o. gj^A.^ xZa^. » 

j»>-r« maius,^r4«/«^/^ cnmcndilucrepo- „"/ ' r 2 ' ' 

teft. Neque vcr^ co alliciamini, quod ad (^^"^ o^is^cwLyj^ i^v^f^ytcv,^ /^eytAU. <A- .. 

beili focictatem vobis ingentem claiTcm Shctcn^ltuTto i(pi.\x^,^.'Sy^ ^lu^ ctJ^Jt-f^TV^ « 

offcrunr. Nam ^ljemimhtu condittone\ pari- o/^/ot^, lyv^ccn^ SlwAiuui,' v "'Tzf cwrlfisc. «« 

bus nullam imuriam fliccre , firniior cft ^^.^^ evnt A^^, CtU ^uy^c,^''^ Trkiov « 

potcntia,quam ii repcnrina praricntium '/ j ^ - .\ c. n > 4. ?- > ~ 

commodorumipccic elati, maiora[f«<«- ^ / ,„^ / ^v / 

//4wz]non fmc pcriculis acquiramus. Cum 'ti^^w d^JG/ .tz;og/ tto^, 6j4 att>g7f£5;^5 .. 

igitur in ca inciderimus, qux nos ipli olim Z,vfxua.-^ic, cujzt>y%va. x3?<^^]iyViuJ7mj> vju^ „ 

Lacedx-monc diximus , [ (jtmm Laced^me- g ^^ ct^oJ/wV x^fxi^ic^vii, vj^ ^ 7^ >i>g- .. 

»/flj»zff»/z/w«;^,'z^//7wrm]in fuos quemq; / i/ '^,, o'/^ ~ ' ' ' ' 

fbciosanimaducrtcre,nunc vtidemobti- •" "-^; ' \a ,^ ' 'tv' //1' ~ 

neamusivobispolhilamus,vtque,quan- fi^^-^^^^-^Ji^^vcviTzt-m^-n^yi^ovki tVw « 

donoltns{uftragiisadiuti,[07««'i'?«'i'^]ri-i- i^^^ov tij ^X3^,^v c^ cuo,^ ^\jzmv^yuVy » 

iftis,ne vcftrafcntetianos oppugnetis: led <:p/'As$^A/<;a,w ct^T/ga^, fJziSjoos. ^cjt) ;c€p- ., 

parcmo-ratiamreferatis, mcmores liocil- „, „^' .,'], ^?!:.irv ,. ' ?: . *" ' cv' 

ludclie tcmpus:quo potilhmum ille,qui ' r> t « wp / ' ./ >(7^ '« p 

fuamopcraaItcrinauat,eft amicus,&:qui -^3/cc.,u;iJ,^^V7.oc/.c^«TB ^oJGi^^aJ^^yJ- .. 

aduerlarur^inimicus: ncque Corcyr^eos i- cn.K^-rah Tnnouvni^-m.rsji^cniK^VTa. te c^ot- « 

ftosnobis inuitis in focictatem recipiatis, cn}e,K^maleA9x'liiiA4jcrio^VjUiv cu^7i.Toi- „ ^,'^'" 

ncquc ipfis opem feratis, qui [nohu] mm- ^^ ^« ^ o/;y eii^^^o/ if-r^v. A^^oi 3',^- ll^^^^t 

riamf-aciunt.Ha:crifeccritis,&exomcio, /o'^/ n«/ Vr^» •'-^ 

&:dignitateveftraegeritis,veftrisq} rebus ^ ^ \ T f '^/r/^^-w ^'-^ 
optimeconliilucritis. Hxc autcm &: Co- CfAi^^^.-n?^ txs^i^ct ovy^ vcxjdv r¥K3- 

rinthij dixcrunt. Athcnienfes vero vtrilq; tJ>-v%oiiv ctTnh^ouiTr) iV$ /\9^t^ ' c^ 3 t»? J^- 

auditis, &: concionc bis coada , in priore ^^'^ ^iuiliyfoxrav , Kepyujpc^oig ^v/txjuoc^oit 

quidemrationes Corinthiorumnonmi- o^' ^ / o 'M _\ > (7 ^ ' o ^ ^ ~ 

nus, [qttam Corcyr ^orimrationes,] Tpr 00 A- ,' ipi f <^^m' ' (\ -> y 

runt. In poftcriore vero , mutato confilio ^'^^ ^o^^i^- [ij yb 9d K3exv%v i^sAdjo» 

ftatuerutnullamquidcmbelli focietatem (rxpiaiv 0tK£pKvpcLjoiE,viif.7rKiv,iAvo\ir cui cu>- 

cum Corcyr.-Eis facere , vt cofdem &c ini- ,^^5 a^ tzs^c, TciT^-mtvncnou, azn)vS-a.f.)^'fh- 

micos,&amicosducerent.(licnimaducr- ..^^!^.,j}',' n ~\\v '^ ^ (i.~ ' ' 

r /^ ■ 1 ■ .r^ ■■ r r /Mx.yictv;) e7n>i7i(mvlo,Tyi 2^iiAc<>y f6ov/^.iv,iciv 

lus Corinthios Corcyrari iplos lecum na- fX\ / v .\ '> n, / >\ \ ' 

uigareiulIiflent,fcedera,queipriscumPe- -rtainxei^KopcLviyi^v ctdiajc(4,v iV? T^t;-™!. 

loponncfiis erant,rupta fuiflcnt. lcd[tan- c^vptfxix^^ic,. ^hhit\ yo e /T^rC^iTnXsTiDvvvcnyi 
tum] fubfidiariam focietatem fecerunt,vtD 7ra'A«/^$ %^ co^ tcT^cQztj cu^l<;, x^ -dcu xepKvpat» 

altcri alrcrorum ag;romutuamferrciit o- J/f<jo„„^ ,,A _<,«/ 0-,-™?^,,-^,,,^,',,, , C 

pem,uquisaducrfusCorcyram,vcl Athe- \ >/ 7 <; t r '1 \ ^ / 

nas,vel eorum locios , iret. Nam bellum ,^^ , , ,, 7 ^ , -^ ,, 

contra Peloponndios vel flc fore ipfis vi- ^^ AW>iA9/$, 'ivct. ctcd^vic^eS'^ iaiv , U^,t1 

debatur,neque pativo!ebant,vt Corcyra, S^zViXJtiv^oi^liK^Tmi^oL^^oii vcwtIksv iyov- 

qu^E tantam claflem habebat, in Corin- ^.'^e^-y^z^^Ag^i/jC^t^^^Toy.cL^uaQ^-^^g/raA/W 

thiorumpotcftare veniret:fed eos quam \ ./ v ~ '^ / ,fr~ . ~ 

maxime mter fe collidcre [i/tJ/eprfw/^^vt ' ^^ 

cum inualidioribus (li quid opus eflet) & Corinthiis, & aliis, qui clafTem habebanr, 
bellum capcflerent, fimul ctiam hxc infula ad traiiciendum in Italiam, &:SiciIiamin ^■^ .rt! dxiTiyuLVni 'ur(o<;<iM-^v. '■'XZaii-ni&(^cuifCf\r'^S'u- CouMt/owS. ti ii;yif , aVju^ei^ou/ fA. •mmcra.Saf juni-yraazWi 

vci/.t-irictf^iwoc/^av. lijSoK^tiiv/ioMSiict.itfn-^JTjii^CStiaipanis. £^fMi^au/ Jl iirtnrtimvd. SJ^^fifn 3 (jvjufj.ct^a £?niMt^ci4. 

' ToaA40i'Sl^v]oi^'A()jp/c»7iu.Siii,o)t7iIj)^c'Zti)0«.(p()£ei5 J)5gt. ^TnfM^it fx ,(nwi d.»\t\Mic!m.fi^(ji JlwAfi^i, SKSi7ipo/,(n//*- 

«^^■^'sTtTl. ■'O/tr^y/Tl) A(iiU(/^'(H9l"]oia(MiTi)Aaiatfau'/H9U/H- ETnyOa^p^oU' o «OT/noTwJJaiTtV (/".lAjrTi e?j <ni;j..fjLa.yict,yi^ 

infJA'i.'mic^H-mM:r.,-ri Si^ 0715710»« ?i>A'/''^j<,'"^>® ^ '?H?,fi» fhfUtyiciL. tn 3 cvf/.fUL-^ct., 'otwi ti? t aZiiti^i^cd mfjifjoi.- 

Xgif^nafvfjS^f d^iijuiV. ^ ToiiXijifi^pcu^KiiV -n Ti:;A- ^, ^ufA\i!!i)i'^fo<iiigui<fiMv' fhfut^ct^^/t-miTicf^mv-n^mjjt/- 

TiJ? oic/VicoauTTXf. ^AKOUoafTff ajM-^poTip/aii^MD/i/ixttu </>- fia.^vfXAvaii.6mvf^tiu (hi»;bti,^i /ntVTti n^ oi/liuiiuiTi ok/a- 

i(5t(7tif 'ayin cefi.fo7'j /uZ^v aMJoHj. '' HiTl-^uiru\fAJi-a- iss^-^ti.b^fMt^ai/isvvuZ (h-iMtiw^mivimuioia.^lujitjoi. 

. C 4 ( 

; 1 5^ tunv 31 THVCYDIDIS HIST. 

'cM- raP^Trhw a^o^tLj. Z)iccvryf lidp yiufJL*j olh. opportuno loco fita ipfis videbatur.Hoc \~ 

i^uMiiOi n^ixeoKVMiii ra;a^^loL,^,ir ^i^""^ coniilio Athenienfes [ m (oaetaum] 

ni ' ,n' ' -^ ^ " (v' Corcvr^osreceperut.necmultopoftCo- 

Z^ l, , I ,, >,,,,. nnthiorum dilccflum, decem naues illis 

, vaZi cMsii cL-mqiAcu/^oii%i^.tq>a.iv}4dMj- auxilio miferunt. Illarum autem duccs e- 

Tuv AcL.-x.eS^/j.ovioili Ki/xf^aiioi, k^ AioTi- rat^Lacedxmonius Cimmonis,Diof imus 

/uwio l^^fxCi^v, X3^ PfuTiou; oETux^i^i. Strombichi,&ProtcasEpiclis[/J7/^.]Ipfis 

r .1 'O"^ ^ ,7 ,, cxi '^ veroprjEceperuntne cumConnthiispu- 

, , , I \ I . gnarent,nilicontraCorcyramnaui2arer, 

^'omxepKoj^a^j^iao^, mfXiKKc^m ^- ^ [tneiHsagrum ex mmbm] dcfcendcr^^e vel- 

Qctjvivjn iiT^iKtivciV Ti^f-ov^am^^^K^^v^v lentjautcontraaliquodipforum oppiduni' 

)(^ hwA/uuv.cWTZ^^Tnv 3 '^ra,?^^ At;<|i' g- [vemrent.^^HMyiitAilcmumYfetf/is permtt-- 

viKS^^am^U.c'^,^^i^v';iU<^iK^<ouZTCLi'E>'f'''^'-^^^^^ 

. \,\ I ,..\ iQ '/-loO) .(7~ Harc autem ?rff(? pr^ccpcrunt, nc tccdera 

J \, , \\\ , \ ° rrangercnt.lUarigiturnauesmCorcyram 

icnSjcL^^iTrfKiov^Qa r Kif>yujpcui vccvcn -mv- pcruenerunt. Corinthij vcro, poftqu.ira 

Tt^xsv^^.. ^ i-KS^inv. Y\<Toui Q viXiiciv /i^, ^iiis^, [resomnesadprcebum fiecefjari^'\pava.tx fue- 

luey^ic^vo, ^h^- W ^ljK9iS{c,v, ^eV, ^'""^ ' '^""^ ^ ^ nauibus aducrfus Corcy- 

c^A.\ <_o\ \ V \ y ramcurfumdirexcrunt,quarumerant,E-^ 

7 / , <^p \ (V ' ' leorum,decem;Mcgarcniium,duodecim; 

eAccv,fxicfa:oTVo K3eAvJici>y,cys>vinK3v^. Lcucadiorum,deccm; Ambracjotartmi, 

qfoLTTi-pi 3 't^Tuv iicrcu /i^ x^ }0 ■m?\{i iyjc- XXVI i; Ana£toriorum,vna; ipforum ve- 

qz.JV,K3eA'jiavo Zivoyxiihi o EvJvxAion, ^^ Corinthioriim, x c. Harum vero fui 
} I n ' I T)'^ ■ ' .^ ' t "^ n-\r pra-fedi cum (ino-ularum ciuitatum erar» 

, , / > ^ j 'f\ ' n ' ^ ^^^"^ ^^^'^ etiam Cormthiortim Xenoch- 

xepxvpoM vvaioa,-^ A^>c5c^k '7r\iovlij,oj' j^s Euthyclis [film, ] cum quatuor col- 

IM.^vnu^ ii^/uec/.ov 'f%a-'Z^^Ti^i yyi';. i<n legis. Pollquam autcm ad continentem 

3 Ai/uAa,^ 7raA;$ -xjz^^ cayrl/' k^tzli ajn %c- Corcyrx oppofita in vnum conuenerunr, 

P^ojy^i,^ -^^iActidTiSt -^ ' hcy^-rth, ' i- ^ Leucade vela f icienres ad Chimeriimi 

/ "'/r, '..\ '"■. ,\ > I ^/ agri Thef protici appulerunt . Efl: autem 

c^v^v. i^cnoTrap ou>tL. ct^es^cnx Ai^^^y, portus,&fupraeumextatvrbs[^.«;.«.]E- 

g$ T ')TC?^cK.r^j. «%£. D T %cr^7s^Tthi ct^- phyre , procul a mari fita, in ea agri Thef- 

pciiv ■m^/j.oi piccv ea^(Avj'| ic, oujtIui, oL(p i )(^ protici parte , qua: ELratis vocatur. luxta 

T i7m:v/jicu iyi . p{Si -^ Jt^a/jti 7n>^/jli, ^^^i^'-' P^l"s Achcrulla in mare Ccih cxone- 
c ip 11. I f. 6\ /, r , N .^ rat.Acheronverofluuiusfaquoetiamco- 

ceAOi>VT7cCr^oprldct, KjKeqfivu.u,Cf)V'24iT0iY) a jx \ T-j r 

r.,^ , ,, ,^ . , ^ :\\ ^ , -^gnomeneflinaaajper.igrumThcfproti- 

« cLXfd^ coii^ 6 yi/Mti-o^. 0! ^/j acw yjCAv- cCi fluens in ipfam defertur.Fluit &Thya- 

'^ioiTYiTai^v Q.ii'(c/jjJu,6p/xi^VTWi'lix^ c^cc- iTiis amiiiSjThefprotidcm , Cellrinenque 

Tivnhv irroi^aza'^. oi oicepKvpo^oi c^i l^o^ov- clifl:erminans,intraquos Chimeriumpro- 

'fT- \9 „ ^J. C7- ^ ' ' ^ montoriumeminet. Corinthiiigituradi- 

y c T ~ ^- -^ X I 'r V li:amcontinentisp.artemappuierunt,atq5 

X5C w^ ^KSLTov vaxji,^ civ yip^ U\Kict^ni, ^ [hkfua] caftra pollicrunt. Corcyra:i vero, 

Atcn/u^ni, xs^ Et/^yCctTDj, iqjcLTr>7aSdj- poftqtuuiiintellexeruntilloscontra fena- 

a-atjvZi di /xiATVvYicmv c^k3c?\suZtzli '°cnjCo- uigare,cetum Sc dcccmnmcs[r£l?f^semni- 

1 ^ ' '..3 ^ (v' " '^rx^-'" '"\/, htisadpuirfjamneceirariis] ca.vAcucxmvi^qm- 

iaL.y^cucLT\iyj^dixji7ra.CiYicroui.bino tv A&j- ' "^ - ■• , • i ^r -i r 

, ,^.^ o. ' , t y\ ' 7- \ buspra:cratMiciadcs,Aumides, &:tury- 

^ai^ii cxj.^iiTtJdXfc.-vieAc. vaQi l^,^ batus,&:caftrametauftmt invnainfuiarr., 

quxSybota vocantur, aderant autem [ipfts] & dccem AtticiEnaues. Iplbrum vcropc- 
ditatuscratinLcucimna promontorio,&: [ciim fo] mflle grauis armaturarmilites, quos 

'Ev^a^^i^T^wKeioSa^J^raic^s^^s^iiotinii/raA/a* )t5t^(r;iuAia*', vidcLurMti.imvHlga.ta.tyE.P. ' Kai ia9fiivLu,a\ict- 

iyivTiio wpjaipaf. 'Exfiv«w77_;yDe/tou] afwfsTO) ^^Jk- •ng~\ciTi( 'S^c'h.>^aajw/,ai,i?) 1(T^/miV. 'i Avi^la.va.-nivi), 

fMOV. ^ n6/x7f)o< ou/Tt5ja<'7rT5^T'iiMail' Tiajap<»ii, aii75« '2.'tfa.-nmJ'ti\i^^ivii<miJUijj\'i,Tiifpa.-nTnJhv,r>'.a.ov ^ffa-ri,^ 

'^,aji-n « tz^itq. di y> i^ a>f^c<>v fA^ovmv b^niJ3>v,^\i t5 t timv cy 6u o AaOf.tTtz/^Tipov Jii>?v « itiTnv, dx.n ifaTt Tii- 

«oiMpxiaJ^ovo/^irja.Jio^aeuW^tiiaJAif^auo/aMoijsif^Ei^or J)iv>^iyc£K,. * Ppiif7it,iovTU('^'^m'? l^iviU/uiiyKiicriy^/ui- 

?t0!7of<yTtpov/Ji(ASu43&a(cftiua/«i/ffl. ^&iajrpiuvifof i^u- eAOvJ^ihovoii. ^ ° '^u^OTo.ypeiicifiv aLna.fai vimi/Miq>a4^ 

(iwJsqyJlSaMMSfiypnJtKoeiV^Of';»? ij ^ i>^a^a.-nv /A^oc^- o^i i^vim)-miH^ii4. ' 'T» >^iuiufAfii]a.KfaTli^oviUifXjj^f 

facisssil^ii^^va.^fajt. ^ 'Eifiufii^iifufYi,VtJJtnomtnati- i hivn.i/j.vi\. Hus.qHiadr.lt^iCfr^iicedensreferatur.hiiL lcUto melior Zacynthij S LIBERPRIMVS. 5^ 

Zacymhij auxilio ipfis mifcram.In [proxi- ^Zaxjuy^v^Xioi onXZtw^ fiiCoyi^Ksni.wav 

w^l vcro comincncc Corimhiis quoque ^' "* ™? a.' > ^. . / , \"-o 

prxito erantmulti acDarbaris,quiopem ^, of^^'/ ''m ,,^ 

f/p/&ltulcrant. Naniqui continentisiUam ^^^" -^tJ^^^^^w^K^-ns. o/-^) '^rv^-ni- 

partcm incolunt,ilIis lcmpcr funt amici. fwm^cLii-mii (pi^^icuXsinmv. 6-A^ OTntp- 

Corinthi j vcro,pofl:quam [res omnes adpu ■ ia:cdJx<;v -mi Kse^y%oLg,^3i.Gy%i TCic^v yi/Ui. - 'f'"'" "'<''» 

?-»4w«frf//Sm]paratefucrunt,fumptistriu n^L^-i^ «,^v.'.,„„.™ .!. 'O^", ' ^> ' T" 

dicrumcibarus,a Chimenonoctuloluc- . / \ r/ ,/ / vV ' « pf vo/j- 

ruteoanimo,vtprctliumnauaIc commit- ^^^e^^^'^'^-^^. W^/^^^-^eowg.^^^. ^;,'»^ 

tercnt,primoq5 diluculo nauigantcs, Cor- P*" ^ T^ >c£f>}co[>ctjm ycwc, 'jUiTic.i^u,% ^ 

cyrarorum naues altum tcncntes , &: con- '0a axpats 'TrAefaf jzx5. cJ$ 3 >c3t.TErj))i' ^sWn'A9t« cyra-orum cornu Attica: naues collocata: ^^cf^^nS^* -nAjj^Tre/Jirak/g^^rW tgav, c^^ i^^ 

fuerunt, alterum vcro ipfi tenuerijt, faftis TCiOiiv cfpa.Tviyuiii e>c5t9^c/ e/$. ovru /iS^ xiayju- 

tribus nauium agminibus,quorum fingu- ^^oi iTzl^cwn. KStiv^oig 'j ^ /u^ ^ilim jce- 

lis fin2:uliprxtores,quitreserant,impcra- „^,^?, ,^ ^^'iv ~. ^"^ 1 ^. 

bant. HuncigiturinmodumCorcyrxia- / , ,^n , ^ >, ^ ' '^ 

cicih inftruxerunt. At apud Corinthios '^^^<^«'<^ 3 o/xeaz,.,o/ i^ci^vfxfu.a.^1 cc^ 

dcxtrumcornutenebantnauesMegaren- iKst-^^- &ociivfM>y';;)xt^<; cuJisioixs^i^oi^H- ct^y^ 


fes,& Ambracicnfes.Inmedio vero[4^«z/- cte^^a T^fec^v -^rAeyozx/s,;^^ t^^ ct'.5i^c4 

z^^Jreliqui focii, vt cuique forte obtigerat "^ 5^ ^,^, T^xfP^/^^^^c^er^vo^^r/a^/^ay- -. „r. , 

pohtifuerunt. Siniltrum veroipfiCorin- .,>;'/-v^\ \ r < ^ •/ ,. , "^ ^' 

chiitcncbantcumvclociirimisquibufque '"^,^' ^^ -^o^f^^^^H^-n^i.^f.^.^cc^. 

nauibus,oppohti Atheniclibus,& dcxtroC fMif^ioo,7nmu,,i^o7rKi'^i-^y%i cLfx^pL 

Corcyrarorum [cor»u.] Poftquam vero fi- Ti^i 'Ga T^Hsc^Tpc^/Uy^'^ TreMoi^ 3 tb^o'- 

gna vtrinque fum fublata ,^ concurrentes '^^ ^ ayj.^ZfgwV WWa^^^c^ ^^ttc, *7r<|e9- 

prccliumnauale commiferut,multosvtri- , v j ' ' ,'t t' i 

quegrauisarmaturxmilitcs,multoslagit- ^ \ <v' -,x , , < , C^ ■ 

tarios , & iaculatores in foris, [ ac tabutatis ^f^^CS^y-^ ^V ^^VyOvx^ o/M^c^i. -mCo^- 

7?4»/«w]habentes,vetufl;oadliucmoreim- y^ct, q 3 'T^ioy ranz^axpiorti iiau.'Q:^^ y^ 

peritius inftruai. Hoc autcm nauale pras- rurOaCoi^^oiiv '^ri^9ii,'^foi.JLi cCTTEAtio^- 

iiumeratiIludquidemacrc;fednonetiam ?!; , • '^^'^^ 'o ^" -' ■v,.' p \ 

pantcrarnficiofum.-atpedeilripugnseh- ~ / ,^ -.^q,» • ' -■ i.^^ ^ 

milius.Nam vbi[«4«/^/« comitatu] inter fe ^^°' f vac^vo^ki -nii ^ r nsU^c^H^- \ 

conf^ligcre ccepifrent, nonfacile [alteri ab *^J oTrKnrm e^ niKtuj, 0) KS^^<^fiii e^- ,• 

alteris] diuclli poterant, pra' multitudinc, D;;^m,"'>i jz/;^^ifffai' i^nJv.^^SiUvrXoi 4 w > 

turbaqj nauium, flmul etiam [m,] qui na- ^,,^^ a^ J ^ ^4^, ^^,^, ^ '. ! 

xubusquietispugnam ftatarianicommit- ,i,o_ ' ,/r '-^ «^^ ^nf ' 

tebant,quiamilitibus,quiin[..r««.] tabu- ^'^" ^ia^y-^.-^r^p^x^ .^a'cuj v^yAt^ %- ^ 

latis erant,ad vidoriam obtinendam ma- f^^^oi, jyc^ ^^^^^ Uli ^ fcci>fxa.^cL, c^ n '\ 

ximeconfidcbant,[w4«/^aw femel conjertis, a^ cl-t^i^ vna tzir^ytyo/u^aji 771?$ xipxju- \ 

mnfactled:rmipoterant.]Nu\lx autem na- ^^oi^^ .Yttv Tairoiyr, , <^IU /idp -Trayp^ycv ' 

uiumperruptioneserat^rwcz^fr/^?*?,!///?^ ^o- ■r- . / < / r,> . ? , 

Jttumaciesperrupere,erupere,ac€oseludereda- ^ \' (^ ^^^^ai^j^j^^y oeaiu , 

hatur:] fcd animis, & roborc, magis quam '^^ oiqiaCTryi tLu nffO?fncnv t gl^o/oji'. '| 

fcicntia , pugnabant. Vbiq; igitur magnus /ns-Xic;». 3 3 di^/o^ jtfjiflt^ r KSt^-y^^ony iinv\. i 

tumultus, & prcehmn valdc turbulentum '< 

erat,inquonauesAtticq,quqCorcyr^!S,ficubi[4^^tf/?^]premeremur,prqfl6er£int,metu ; 

quidem hoftibus incutiebant: fed prcelii initiii non faciebant,q, [earum] pr^fedi metuc- < 

rent AthenienhumimerdidLi. Dextrii autem Corinthiorum cornu maxime laborabati I 

^ MiTiafwn]cu-n'ii'!:^ha.y<etf,(BfAJiii-T' afiwfav it!tjuji\)a(, ^;'0-n'0KSt.-nczimvTs,i-7riWii\iQ. * H<n/>a,^oi/raii t^^" vtiaiil ,! 

c»9p^0V7Si)v.i)/2:3^Tia(j)gi/a^ TyUv,ne^ /afei T «'sgjt aojttoi; '^ "n ifyiCciAeiv,iisiLj ■mhi]) ■CTi7V^i.\,cq,iip!i ai^^f iu.Cahei\i. 'i 

??)• ^ S.7n fX Tt A^iov] Tt ^fM. 'iK(pe^<rii. ^ E7r,jjM TO ' M«;)^c oi(Kii;>_;^ii JVj^onc] !fXMp;^va< vljsf^ua';^!?,'?^''?^»*^- '• 

ffnfieiXiHsmfoii^dVfxCtKotma. ti^v ^^^^ryjiLffov'? f^a^i THjyniAJ^STRiV 7^«) -CTeepf mri». ] 34 THVCYDIDIS HIST. oiy^jcepKvpoLjot if)(^cn vcwu\v d^u, ^i-\a.- A Corcyrxi enim,cum eos x x nauibus in 

^o/ , ^ »(5C7«cna,'^<xf'/e« czm^^i U i^ ^^g^"^ vertillent , & difperfos ad conti- 

./ , \ I ~ '^ _»/' nentemvfque perfequuti tuiflent,&vf- 

r ^4>^ v'?^ P , . / / ^\ queadeorumcaftranauigaflentj&mtcr- 

'ig$ai/rW,we^'^^'«''^«>^c^£^>'^'"^(^ ramdefcendiirent,tentoriadefertainccn- 

cxtujdui ipr/uoo;, xs^ tk ^;^[xa^ SiY^^Tmcrou/. derunr, & pecunias diripuerunt. Hac igi- 

^■vj/t^fj wuo o/ K?eif^o' j^jc) 0/ '^vjxfjioi^i tur inparte Corinthij, eorumqj focij vin- 

c ~' ' \ < ~ ' ' r rA ccbantur,&Corcyra:ivincebant.Atinfi- 

,,7^^ , 'Q ./v^ /'.(>' ' niltro,vbi]pfi Corinthijerant,longefu- 

«J(;;.<ra*o/^£..9jo/,^'m/A^«..^,7r.- i^,^, erant, quia ex minore nmticro 

At; c^iJu.iVyTtiixiiiKvpa^oiiriiKScn veaJv ^^ x x naues CorcynTorum in hofte perfe- 
iP[Scojviioi'?r%.ri%t<;c^iT!i Siu^iag «7ra/)«- quendooccupata-aberat.Athenienfesve- 
c^v. ol4 <ldico^oi ofJv^g St4 K^PKvpa^jo^ B '^ cum Corcyrxos premi viderent, iain 

P i' ~,^ "^ t ' ^ ' ' minusdiliimulanter, r4f/?wmyw<rr/4r/<?»tf 

■^eCo/MAvot^j/xaMo)/ Jid^w oLrsrfs^pAcnqziJi e- ■^/■-i -, , . •- / .9^ / 

=>,',, ^ ^ ^-r ^ ^ ?yP//.fJopetuIerunt:primumquideabomni 

7reJc?y£^"^,3 /t4v .^?£5P'rei' ctm;:^^^©/, uik impreilione in aduerfarios facienda fibi 

/uui i/uQcLi^^lv 7lvi''Qi ^ n ^TTV iytyi-iv tcmpcrates.fedpofl:quam[C<?rfy?-<«/]infu- 

^9^fA.^iy W ^iMy^ oiKseA^Jioi, -ri-n J^>5 g^"^ apertam , [mmme^^ dubiam ] fe dede- 

" -^ V "^ !^ A, ' ^'(i ''_. runt,& Corinthii r//7/>l inftarc cceperunt. 

-«♦s ' V ^''2 ' • -^ ' 'r "n 4'o tuncvero vnus quiiquemanumadopus 

L. ^^'^ ^^^«^'"''««'[^^'^™^^^/'^ ^^- admouit.necvUGampHuseratdifcrimen: 

^f>v(mj ^^^nP\sii {st^ KS&t^^h^i K^fi^^^^o^^i- fed c6 nccefTitaris funt compuJfi, vr Co~ 

T?5 Sl ^Toji -^o/vil/iniyol KseJ^v%oi ^ ' oTcct- rinthij,&:Athenienfes inter fe manus con- 

Cf). A<51^ oJy 6rAK5^ ai^Shri^oi r^viJv ^ercrent Scdverfisinfugamhoflibus,Ct>- 
< ,> tv' 1 * r^'^ \ ' rs ' ,. ^nntiiijalueosnauium,quasdemerferant, 
^ K^va^H^^; ^5 ^ 6r^ a.^7n,t4 e- C ,,1^^^,^, ^^^ traxerunt?at tranfcurrenres; 

^A-mv-n , (povdj^v Stefcv^iovm /^^ov ij ad homines potiiis trucidandos, quam vi- 

^co^^iv ■^'nii'n cwT^ q)i?^u; ( chc ri^- "os capiendos, fe conuertenmt. Er fuos a- 

fi^oi 071 «oT^TB 01 'O^ rtS^i^ xi^ ) d- ' "^^'^«^ Per ignorantiam interflciebat, quia 

" j ^^ r ^^' p'' - iUos,qiu in dextro cornu erant, fuperatos 

\ , , , ^^i , , tuiflencfciebant. Namcummulta^efTent 

ctAtC|)oTE/)a^ W 67h7raAt; t>>5 5aA9tw>j«^e^- vtrorumque naues , &L late mare occupa- 

^vacov, 'f^i c,icoijiMZ,ou/ ^s\\>iA9/$ , ou pcc- rent , pofbquam manus inter fe conferue- 

Jicoi ■dci :^^yva)aiv iTmtouZiv oTmot iv^- ri-int,non facile dignofcere poterant, qui- 

<z >•>■> ^' ^- ' x^ " "•> namviiStores,autquivid:iefset.Hocenim 

Y ./ ^s ^ f / / ^ \ nauale prcEhum Grxcorum ciun Grxcis 

Xyict ^? eMj^^ ceo).' -TrAJij^ ^y^^i, commifllim, nauium niunero omnia fu- 
'^M ^'TV<TS^ cu)Tyi^yi.jpy\Ta^.'Qri 3»(5t]e«A(i)-Dperiora longe fuperauit. Corintliij vero, 

^of St^ )Cip)copc^oii; 01 KseJivJioi U -dujylcZ^ poflquam Corcyra^os ad terram vfq; func 

'"/Tj^^ Tti vccul-^.a. ^^r); viycpork U ^e- P^^.^^q""" if ^^^i"^^ fragmenta, tabu- 

/ .f7- / II \ vr ^ / ' ' lasqjcoJligcdaSj&adcadauerafufcipien- 

T^ei^^eVTrac-n). ^ rW^^^^^jexe^T^- da fe conuerterunt. Et maximam eorum 

a-a^^agli^^rtir^iKS/xiazt^ "/tTjf^? 7a <7z/Co7a, partem in fuam poteflatem redegerunt, 

?f '" "oi oiJ^Ti >i^^ yltZ TpstTB? T^ lioLfCdifccv itavtcaad Sybotacomportarint, quo ter- 

rarOiiCiU^Ki 'im T^ orJCoTa, T^i %i- '^eft'^" barbarorum copia: ad o^cm{tp/is] 

if. ., f \" "^ ..1 ' ferendavenerant.Sybotaauteeftdefertus 

<^rtfh,Atf^ep.f^,, r^Too Tc.i.ac^-n,, xhefprotidis portus. Hac re gefta,rurfus 

cw%i<i,^^icd^vki iTaTfKiov Gii )C€p}cvpctiots. coJJedi Corcyrif os infeftaclafrepetierat. 

xjjcsi-imv via'v'UaajT]vUi)'Ft>S'iweA''Sita.Ka\i,J\iMvli-n'rWeixj>- au<ri! ^i?^<it(dyyiiuZTii iKrivov^vojMfjim^Kipxjjfa^ttfT?). 
«■/jiuViAipHiTairavoKTiiTniAt^XjOTAi/fAa-zJoiisci^^^oVTio/iuf- 'Tali/^zsc? 'icum(jSfg.Tlu> av aa.hxfi4\ii, S^r ai riKiMa. 

xjjpaioi,KavTa4'!iifi^i^Kifa(naf'fa.iLwa!iavcl,ifei)\»Ti. ' ° Ppos to vou/a^ioijvat/aj^x ^ iATifaiiJ^i^iTWf 'iicu -n-nif 

^A-Kit^JcciriV&i^^afSii/fl/afWCewMiviMTOf. ' iCaJ </>S)UKf /td vt<ucii7tiAi<i9«,wJTWiA;Aioi', wh S/kttV iiou/ajfa 3 %\mui,n 

l(JlEiit7T]ti'jfauTa'iB£st)ia<;t&. ■* EOT;:^j(p?<7a)j5j4x\;<x^<i)i''Su'- TOcra. t? v«f.ic<x'TOA4«Af;<7!i). " K<x/ '?y a^Ofai/JaAHj»» 

TOAty^l.oio/iiicrotiuiftii KTOS ilA^oi' «f ^(tifKM. ' ^>ut(flffA <fi\>^ovOTi Qi/u^.^hvcLyio cUiMS^TtiKipKVfa^a^riffi-'^. 

«i/VHAi(/!v]<rK<xipi)i(st.AflTOic/!iX(yA<a.St'^ve(»v,<iit|««7f >an'- ' ' npo<riui/iMtra(] fcppovTi^oii jb i?&^Hf •fi^ oti 'nS ■m\if/.a 7n- 

paCHjtA?^*». *Af x<xraJo(n{<i*[«'7?iic/iif,(ivica7i'<ri/ov. vfjovmv. '^ PfOfTa (niCoTajirvGoTa(>/f^cic*T>i»7retj>Ci>,i/Mi>- 

^E7fa7rtii7t,?o«J<v]7t/i)^<)ii'^x«&ivSi«iv<f»Ao/'. * Tkcti in/ii^iT^ag^/^iKfKAt^^Hcra/f viiffiJC 'sr^oi? (upialpac. 

Illi LIBER PRIMVS. jr IlUvero cum[fils] nauibus, qux ad naui- Aol^^T^TrXaf/uLoig.K^ oaaj^va-eti/MiiT^^C^^r 

Eationcmadhuc erant aptx,& quotquot Jj,.,~ ,^ ? ^ '(7)! * '^ . tv' 1. 

erantreliqua:,vnacumAtticis,&iplimtc- v . ii - p , p , ^ ,,../. , 

ftaclaire obuiam [hop] prodierunt,veriti /"J ««p^JJ^^^^^-^^-IHf J^W^^-^ «^"D 

ne[////] in fuum agrum defcendcre cona- ^o-^J^^^kj gTrtvro/aw^o ctJ5/5 ^ai'frn'n%.iiVy 

rctur.Iam autem erat diei rerum,clamorq; ^y^ o/ x3ti^%oi c^a.7nm "^ Tsfvfwct» ey «om, 

militans ad concurfum, [ 6- confiiaum] ^^%^i,%,^{^^,^^l^^^^,^,^^4. 

fublatus fuerat,quum Corinthii repcnte n . '^ "' - tv/ n q ' -fe f 

• t*$ ot5 c;CTpo^T<i6><* po)i70t4 cy/g7r^u.\Lai/o/ 

m puppim remigarc ctrperunt, x x naues ^^ S" ^ , r,.i't^: \ s ^\ <, 

Athenienfium contra fe nauigantes con- «-^^«^o/^^E/crawg^^o^G^ i-^z-n)f.ui hkM- 

fpicati,quas poft illas dccem priores mife- eiv oh^ftzofxxjoi^x^ aj axpl-npcci Sinjc ni^ oXi- 

rant Athcnienies,vcriti ( id, quod accidit) ^ ^fjuxx^jiv uai. '^tJm^ ^ 'rzire^i «Tom^ oi 

ncCorcYrxivincerentur,nevcfuedcccm .0 ^'q, ?"- « '^ ' n ' ' 'o T '^^ 

iUx naues ob numeri paucitatem ab illis . „ % y ,, , , , ^"d 

vimpropuHare non poflent.Corinthi) igi- «% °^« ia/pc^v^A^cLTrKii^c^iTr^^i^j^iiy.Qii 

tur has mature conlpicatl, & non quot ccr 3 KfpKl/pa^on; [^ tTctTrhiov yo /a^ov 0«, t cc- 

nebant:fed plurcs Athcnis venire fufpica- (patot^) ij^ iupJvlo"^;^ l^Jj/ms.hv TV5 \5piv- 

ti,fenIimrctroabire cccperunt.AtCorcy- a'^^^'^^/,,„,„,„,^,„.,9 ' ,. _,) q \ '^' 

vxi eas non vidcbant, ( veniebant enim ^ „ L , i, , , 1 ^\ \ 

vndemanifcile [.^ /^/ijconfpicinonpo- «|^^°J^^"^«« ^^i^^ ^'Tr^totm- -r,^ h k5H 

terant) &: Corinthios in puppim rcmiga- «^' Mi^pHv.^vveax^-m^i yb Ji'^'«,>t, oiKjpfv- 

rc mirabantur, donec quidam , qui naucs 9io' '^'^cL'7n),tS^ot "r HL^Aunv ImmaTx.vTO, 

viderant, iUas contra fc nauigarc dixcrDt. ^^ ^ ; cL-nMa.y, i-^ero d^^XmA ^ vcuj- 

Tunc vcro & iph recciierunt. lam cnim ,,,,'-'• , a:' , ^ , 

r.. , (^ ■ A- .-^ „ ua-viat gTSA6U7a gj wx,(a(,.TB;$ x.^pxop£uo/4 

nodis tenebra; erant. Corinthij vero na- ^^^^a.^ ' ./-l1 ~ / ^ , 

uibus auerfis abierunt diuerli. Ita autem ^ qfcLioTaliLoii^fioi^ Qki 71) \ivufxvy),c^ tixjat 

alteri ab alteris dirempti funt, & hxc na^ >ng« c^c^r d^vcov cuuTaj\, uivvp\i TAcuixz^v 

ualis pugna ad nodem vfque produda % ; Aioiy^a k^ AvSbzihi Aia^^pp^^^^S^ r 

hunchabuitexitum. CumautemCorcy- ,,„^ P, \ _^' , _^ ci,"- ' 

. n iT • II ;ii.^ nxj>a}v>(s^!Vauj(fyta>vn^aTo/MojiiaTXf,)(jc.'n~ 

rxica{lraapudLeucimnamhaberent,illx ^ . ' , "-^, ^ ^ ,, ^ ,, „ 

vigintinaues Atticx,quibus Glaucon Le- ^«^" ^^^ ^ ??^i'^^i»', ^ 7n.Mcj; v<7^£^|/ „ o.- 

agri, & Andocides Leogori [/f//«f,]prxe- <?'*)^<^- "O' y^pKxjpa^oi [UL ■yb vu^) iipoCri^^arLV 

rant,per media cadaucra, & naufragia de- ^ TnXijULtc^ Jji^gvr^Ta q "iym^^i.Kj * '^a'p- 

Iata:,in caftravenerunt, non multo pofb ' 7 t~x' .',-.- -f^ .L '. ? " 'jj 

quamconipectsE ruerunt. Corcyraeivero \^ , ^ ' ~ vL ' / »/ / 

(erat enim nox) timuerunt ne hoftiles ef- l^J^^ff '* ""^^^ ^^ '^ "'/^f^/T' "'^ '^^^'/^' 

fcnt:fed poftea[//ZwJ agnoucriit, & in fuas ji^, gvreTTXgt;'^ '^ t- ' ci Ung az/CoTvti \tfxt~ 

ftationes recepertmt.Poftridie vero & tri- D^ct^c^ Zol yjeAy^ioi upfx^^v, {^'nT^fj^oi iiSivon 

gintanauesAttic^,&; Corcyrxoru,quot- ,,.,_ ,,„^,J,«^.„„ „,■>;' c^^ ,.9 V^"^, " n^ j 

quotadnauigationemerantapt£e,nauiga- \ q ~ '^X < s ' « ' ' ' 

nmt in portum, qui eft in Sy botis, vbi Co^ "^ -^ ^^^.'b '^ict^^'^°'/"e /ej.pi.«^,.at;;^ 

rinrhij llationem habebant , co animo, vt (f^ov, vcw/xs-)(}cu, « J^^oi^/M^o/ a^^v gJCjW^* 
cognofccret an prcclio nauali certare vellcnt. Uli vero nauibus a terra proue6T:is, & acie 
in alto inftrucl:a,quiefcebant,quia fponte fua proelij initiii facere in animo non habebat. AotTOj J^iAovOTi. *H<Af i/)e iui o^[t]oi/ \iyi, t-n Iw iauf^,oi^' 
<i;ai\ixTnii SiKdn ae^.ii ybfhi-mi iauifOi, ccmE, )t«7Zi| c* 
7» 712*71). 'Ka^ f:nOT^<M'i'i57ittt/'7Hf (BC^^iJiouAi^di/OOTt^- 

«»04 «/ov Ol"sMZa,i!,'S^ /U. 1? •OTAS,tUU, 'T^A' p<'/Uv "^ ''' """ 
AfMS^.T^A^OTMav/.TB ■j&i;6'^^06u/ At^^, <w'n l5(aC'3>£y5 75 
i.i'^o[|'W'OTA€/.uiu. ii-a^ lAow^raiJ» 7)tf v<«/(Ua.;yttC fiTiiii,t;5ipoii 

' npi/^U^OtfilCf OUOI/Tb] 'SfUfMCUI KfOUiSw, tS7 70 lCaT OA/JPll 

atayafi^» f/M ppiyicv/'^ 71 ^o/ov, o jbouTiiK latfawo^J», Mrj 
Tiui-ZB^oi/^iifHS''''»''*^*^- I*''' ■OT/ooiT/v 'ii«. fjiYiioZ^aC^OL- 

f» ■ c , . ' , I .\ „ . I r 

ra/{:wAt/«o/{<f<3»7if,faoii2t7f6/sicov7ii,. ' Fpo/i/iinifj^jye^ /fSfiupjti/ixif^iiv. ' Kiiy •uzBTjjiTriKrafTic] (WTi^jvijaro^TliJtw- 

Hf. »7» )tl 0/ a&lwitlOI CUIthVOW ^ hi^lV. ' °E:Tt3^£0»jS 

^Mowfttcnia^ou-oti ]<tj «ico<r/ mf -^lif afl/inalwv. ;(T' h&Itii) 
ybajj'^ y\awi. ' ' K«M i8au//.ta5>v 5^' x/se/vSioif] Sav/UcL^eJ 
Qv,'^ iuiju^ciii;'^ai,/Mi^ti> af,'^ iTntjvVylB TnN^aiUi oK^yi- 
^iu/f. '^U.fiv/Xiia^Kpi^ii/UiVoifji-mua.yoipotwTa;. " Tiui 
Jj^gLAl^JuiOT/HffJO/J^c/VsM/^fKJTW o;t' aMMAS/V. ' ■'■ J^J^JtTSTIt- 

<Auo/<tvorf]ireiu-i(,u«vo/f. ' ' A;a /ftf vtxf alv E \iajUa.yia>i\ ifib 
Ktpio/eJt/icav/liAOi^o-n. ' "'Eyvcixmt^Tiiqii.hUjja^iOtfoi-iUtfiw- 
pajo/. *'^ np/^oTOi75]afa'7l/nsi^iiHSf.ii,(i)p^»aj'5,<w'77 5',<u'-» 
7a< ■KH aiix.aj, vcui^ ei lupiojpajo/ aijjjtraii, it-ywu 4? 'f iajj^ 
ifi/Mi]i iiui/Mmr, 'ryccyiVyiifi^aji'^. >in) 3 aAitiv aj' fln hi^ias 

^fMi.,ty£.P. ' ^ Ev ^trf (wCo7t/f j4?{ 4 nTTiiftt, ■^ tm- 

5^ cumif 
ii b^- 

TTfiOUJU 

5f ®,<»« 
tf ^- 

n^iOUi/ '"I 3^ THVCYDIDIS HIST. 

^(I\\iiftxrt3i'yi--h>f^!^P^'^'^ ^ouJ^d^^T^^- Aquodintegras, \acrecentes\M\cn\tr\{\\im 

^e^ ^^/-S^Uc?^,^ c^X^^^-^; '\ ^ videi-ent , cum propter captiuos , quos in 

CpwAst^oi?, cu, c* Tzt,? 1'^aj)' il^v, w ^- nauibus habebant,de quorum cuftodiae- 

ckLiIuj chc ova-oui ^r^yioov, c^ yoticc e^n- rant foliciti,tum ctiam quod in loco de- 

juoj.n^ Si oiK^Si 'TfkoS fJia.?Koy SiiaxaTntWy ^erto naues rcficere non poiFent. Sed de 

'-'"/■ o.' , wj\',.,l^fj'^ ~, rcditumagiserant ibliciti,coniiderantes 

'^ , '^ , ' ^\ .N ^/ > qua rationc domum fe recipere poflent, 

^-o/^i^a^TE? MAucSzLi (^ a:no\^\tg, SfsTi g? ^^^-^^^ ne Athenieies fffderarupta eirc ex- 

X o;»cacft ^/^jMyoi/jC^soojcr^cts '^^wA'^!'. iSh- iftimantcs,quia ad manus vcnerant, ieil- 

^iv ouuo iLJQi, cviSfaui ^" li^^xeAyiTlo]/ IjulQCol- ^hic nauigare non linerenc. Placuir igitur 

^a*^/J^^«PvyJot; c^^a-^f^-h -^'i ^ B ipfosvirosinfcapham impofitos,lmc ca- 

rw / \ ~ ' n ' f duccoadAthenicnfesprxmictere.&eorii 

^oa^oj,, ^ va^^y -rc.i^ar.^, vr.^^^.- ^^^^^^^ explorare. Per illos autem , quos 

" -niTi gAg^i/ ■nicth^A A I K El T E, o» cm-- mi{crunt,ha:c vcrba fecerunt.Iniufte faci- 

" (^£$ oidUiiccjoi, ivDAiiMu ~2^^mi, X3H a37Bi'- ^is, Athenienies , quia bello nos laceffitis, 

" Sbii ^oovTii. ^juay^ -mXi^iovc. Xs^ ^juu- &tb^derafrangitis.Nobisenimhoftcs no- 

• o a> ' ^^ '' c^"^ ftros vlciicentibus impedimctoeftis,quia 

. /7^^ , , , C , ,^ ,. armacontra[»cjJlumpta fcrtis. Qubdfi 

» ojnu^^fu&fjoi^. ii 4 ufMvyayji 6^ x^Xviv vobis eft animus nos impedire, ne contra 

" TE TflyM^ 'fh xifyjj^Vy Y\ a/Aocn, iirroi (iou- Corcyram, aut alib, li qub libeat, nauige- 

" ?^,ui^a.,^^v,^ ^ czmvS^i \kTi,rfjLcu; mus,&fj^dcrarLmTipitis,nos,quihicadfu- 

'^xa.Vm »T.,'rw"^^-rt.,r -^^t^L^a. ^ „.' c^ A. ^ mus, primos cnmprelicndite, & vt lioftcs 

5f AatoK >» tpt^j^^ IIZrP^rDf; AgCoOVlii ,ypiiaUcKjiCi}i; in>- '' th- ■ • t t- .--. 

Tifsres?- / ^< «\k^'7- ~ ^ 7 vrt ^ tractate. llii igitur iia'c dixerunt. Corcv- 

Ae^.o/5.0. Mo h (sicw-m u 7a>v. rW Q x.p- C ^^- ^^^^^ quicunque ex clafle [ Cormtlnos] 

xvfic^c.ivZ /i^ c^ctTOTnhv ocrov U7mx3^cnh^- audierant , fublato clamore ftatim dixe- 

vi1oy\(jiv ij%i,?^C^v% di^vc, i^^^TnKi^vctJi.ol runtillos &comprehendendos,&:interii- 

„ ■■^ddiwc^oi XsicL^ dvnxfivca-w.' OTTE ciciKloseftc.SedAthenienfeshocrefpon- 

'/ n .' ^ "n -, ' " fum[i//y|dederunt. Ncc bello voslaccfli- 

,, ojyiMMjTniMuoUjCoctiid^piiTriASTCBVVvimoi.ii- ,„„^ „;,.; d 1 „ . r r j r 

/1 \ \ I I , 9"- mus,viri Peloponneh) , nec rcedera fraii- 

„7g^czz7BvJk$ Awo.MV-x^fJo/pa^o^? D'6;$<rt gimu3. Sed iftis CorcyriEis fociis [nopis] 

„ ^u/x^u/ans/s ^oi/3o>!%/ JiA%/t4c.2i'/wVi ouo iZ- auxilio venimus. Si quam igitur aliam in 

„ ?^(ji Tnt /Si/Ae^ m\^v, « x^^XuofJkj- e/ 3 '4? P-ir^ em velitis nauigare, non impedimus. 

' ^ I fo '*' vr' ' SedficontraCorcYram,aIiquemve Cor- 

., xep;a/posi"7rA(§,./crda3t,}) g$7-yy gx^/>'^j' 7/><i;- , ' .^ .^ ... 

I l, n \i \ -^ \ ' ~ cyra;orum locum nauigeris , pro viribus 

„ tf.ov,^ 'deAo-^fxt^ X^ 5 ^ofnvr^oi^cw- ]Jjoc\non negligcmus. Ciim autcm Ache- 

Tu tVj ctdicvcLjov "^vniXfivct^f^-^aiv, oi/tS^ xs- I^nienfes hoc relpofum [illk'^ dediflent,Co- 

eJix^oi ilvli T^ouZ^v tV oYk3v Tntpimdjoi- rinthij quidem fe ad nauigationem para- 

>- \ cr ~ >' , ~ , ^. / runt,vtdomumredirec, &:inSvbotis,qUdC 

Com,^ e57ra/o)/ gip)(rot*c* 70/5 0* T>; HTTE/- ^ ' ', n 

^ ^, ^ V ^ ,0 , • f unt in continente, tropha:um f tatuerunt. 

/ja ot/GoTH/s. 0/ «J^ :cepxvpc^oi -ni ri vcw- ^^ Corcyr^Ei nauium fragmenta, tabulas- 

:)^ ■^n ct>/ot x^ viJt^tj; ^iiAsvro Xgt- hj^to. crc^oLi, que &:cadaucra ad fe delata fufcepcrunr. 


'sfei ^uAafcfiflti^OTpcuAi ■ro« aiiTi^ (pu^a^oun. ^K.cn^m' ^(W ^uyU^^ou' AS7<j.,ua.Moii3«y m<j£fAa€o'v7n,(2c»'5''J'9a 

(ixti/iuJ oJk K(7a» 'ftf vis)i/l /a.M ihwa.iutviii 704 (hKA^eism tW (ptKriD.o/f jb oJti/ fki iJutyiMi ^i\ci»iic f'£on',5ouu,f')t«'v4ff «'<u/- 

nsai/^^aKEuaiTa). ''' EcitsMi^novJ^KfOvr^Aofae/toi/jljsn) ivof ■mvijv/A./ma.yii;>f-jiKct.Ati "fiK^TTiif, «f/ioAifC Sl^\ufji,fjui.^.- 

ilHTJofAJtvov.^i^ fAjnaipofai; 'ii iciM]Tc( 'i^srmuyii «; <Myif£m- cu,,luj /B^^ii^yifJMiiCUciSd)^ 'KOMvmMfjiiiviQ^^ti^r^ufiii' 

KA'h\). * ' Kif.ynto\i^piprhpag.Z\.c^ciiut.ijCf>dixit,t^Koa fiA-^uu isig^f Si< 9ibA£^'oi< s;t9poV olKuaaN,^ i/f.mxv fi.^^ 

atuiaWfxfiVidctur.z/E.P. Aveu wipii)Uif])Mipti)tiov,«f/ i^ioc^Mimii-m^lciiCiifgLj £?nfJUL^ou oLt-nniUiautTw;. 

^i/Aovo'p^v,'tj;^uti(5t7sps)3tv Ju<i«(p4?'Z3%.f)ri3;^s>itvo:<,(S a»'- '° TccTivcwaya'^-^cc(fnztJi,'mii\icwci.yia (2 S£< V€)ifO^«»- 

2«iaj£jozi!OT:< isiejC oiAAnA0[<)c4^vot{. i).s9J eiaSa.fiv tfifeiv 0/ «iAovtb, mK^^mpcii, 'J^i\>i;;>^ii-mv xzai n <» foJ(EaV«,ns''. 

XMfuxjtg fjJiT aj<rji'.<2ij)c 'J|iui otuTt^ a.S)vMi7!a.'f i? a.3^_^v- *Ta 71 voiiaj^aJ-iB xj' (J7ia?,(S 5!< ve)Cf oi< ac'fi'AOvis 'clilVfp^lr 

7aj.(jx/^ooAov3itu,T!i^ of^v i;t;Aov, i5 o^p^ouAojpu' 7B OTO.p' 'iff!.vcl,auodIoM£e me/iliij^ii^nviKpoil^fB-mH^^ arpctfvav- 

i)ca7tpov eiiAs '?jr 'o'(pfc(i)v,7B a<i7«7aoj5/.teiia syjjtTBjrtJ^ jb dyia.Siceniw li i^fn^lwx cum prdcedentlbfts com- 

ofjic Myii; ii ecfxifoiifcov^fei. ^ TcSv'o )ctp)ttipa<'ft)v] t 'j, modius conmtigetur.alterur/i vero conflrullwnis ge- 

ivn?j,q^ ■ri (}/^oufxifiot4.'iTw <t>oiCacfio)v (ft\jiv. 'iv"ti,i?i5''^,-n nusefl>iffjjvoisfi-^f^poi:Jedtamen Thucydidem decet. 

/A iTJiTSTre/Dvfir^ap/aipWiMcoiga^iu/aJo;. ' oi/n >f;><)- cjU(S,infrafecjuuntur,ha,ncnofiramconieEluramcoH- 

^VTraAi/H^i/JiiOTKf.ir/f aSitua^&ivzscyjTiAaOTVVdy/otf ijsroo- prraant.ty^.T, 

eie(3:a LIBERPRIMVS. 37 

cieda &: fludibus, & vcnto, qui nodu or- A " dz^^n^\^ '^jzA tj "? ^^ jc, orgV-y, 05 'j^o- ??''c|6i't- 

tus ea in vanas partcs diliccerat. Et in Sy- ^„^ % ^^^^^ S\im.i^ai, c^r^ rrip^l^.-y';- ''^"'^' 

botis,queiuntininlula,viciiluiT&:ipiitro- ^^ ~ . , , ->. , ^ / •^ 

pha:um taquamvictores Itatuerunt. Hoc ^,7 , , , , , / 

aatemconiiliovictoriamvtriqucfibivcn- Co-nicanmiK.^KS-ni.y^a^uii 3 e>(5£.TTe9/ (^/- 

dicarimt. Corinthij quidcm, quod nauaU cch t nK.tu> ^rzs^itTn)ir,aauiG ' xst^^vjiot /i^^ 

prarlio ad nodcm vlq; viciflcnt, ita vt pki- x^^-r^crcu^ci^^avfxa^A fxi^ vvKT^iJi% 

nmanauiumfra<rmcnta,&:militumcada- \ ' .^'f ^ '\ ^ 'V 

.-,. ^^ . . -lo^vavaj-y^cL^TtKi^^-MiV-poxAaAred^iyjP-i-^^^Si 

uerarcccpiilent.,&capfuios non paucio- xv^ ./ /, , ~ , ,, , 

res millc habcrcnt, & ibptuaginta circitcr "b '^ff'^ ^^^'^« oAj^iM^Xu-ntA OPc ^^ojovi 

naucs demcrflflcnt,trophxum ilatuerunt. ^Mca)v, vouJi% "KSiXsf-S^va-a/lig t^ iC^o/.i»- 

Corcyrari verc),qu6d[///i5r«»?] x x x ferme x5''^,'^'Pit^'^^°^''^?^-'-^?^°' 'Oi'^^K5^'^ 

naues profligafl-cnt,&,poll Athcnicnfiumg ^^^, 'fxdXi^ J/^<p%lpc^%,,^ 'Qf cL^vc^oi 

aducntum,nauiumrragmentaad le /«- ~. > .^ ' r ^ ~\ -'rrv /r 

mf^,^.r»to^,] dclata, inilitumqj cadaucra >^f>^^'^^f^o'^ ^ t^^ <^oc, cujC^u, vcujaJicL, 

fufliuliircnt, quodque pridic Corinthij in ^ viyfoiA,x^ oii clS^i<; r^-n iWC^-nfictfce. 'sifv- 

puppim rcmigantes iplis fe paulatim reci- jun/ajv xftio/u^vot Jtte vJpcrai' oiyjCM^JjotJSiv- 

pientcs cefllfl-cnt, naues Atticas confpica- ^^ ^ ^^^^^ ^^,^^ 'QflA%v chccJ^- ^ ^as». 
ti,&:,cumr4^«fr/iWm]iuiflent, ex Sybotis 1 ^ , c^p />/ ^ 1 < /7 ~ rr (,;«%. 
[//w]nonoccurnficnt,hucedccaulistro- ^ „ ,, ^^-T-^. \^ ,y, \)iti„,oi>K 

ph:rumfl:atuerunt. Hocigiturmodovtri- -r^c^oviTr^a-cviM-ca^^yccT^Q^tvt^ccLv^Kioiw, ^v. 

que fe victores exiftimabat. Corinthijve- O/q ^(as/vyzo''*^^^^''?^?^!''/^^ i'^ o'i\5v,ciJi(t.- 

r6illincdomumnauigantcs,Ana£l:orium, y^T^oj^^^^oTgiv^Q^imS^^iJis^-cilixnz^vu- 

quodin orc flnus Ambraciifitumcfl, pcr r /, ,■?-- ''//,?-. .\ \ 

,i , .-^ . ,. „ ^ ;(5d ^C^ATraUjf/ASJ^ctTZTZ-T; ( oi/ 3 ^y/^/ocx-eflja/- 

rraudcmcoeperunt:(eratenimipfiscomu-_ , \ , / x x ' ^ , /1 . , « 
necumCorcyrxis) &Corimhiis colonis^ pc^cvmi-^^^^ccv) w K9c^^^a*/£5 c^^c^t^ 

ineocoIlocatis,domumredicrut. EtCor- y{stX'hi<'^^'i'>cy)'npciA->cvii-^A)pr,(Tcisi'n oixjv^n 

cyrxoru odingentos, qui ferui crant,vcn- '^Kepjoupa^aiv oyc^x3<noic, jidju, ci la-av ShS- 

diderunt,ducentos &quinquaginta vin- ^;;<:^^^,^,vr^,.n,V^^^ K^ C^^ksoIok; 
itosaficruarmit, cosq5 dfligcntcr, acoin- ., , , „ ^ '« / ?• 

ciosecurarunt,vt [/«/'^/r/^w^rcucrfiCor- ^J ^ \^^ \ , , ' ^, 

cyram ipforu dirioni adiungcrenr. Eortun -t^M»?, ovra^ ajXsi<; liw ■x.epyjj^v aia-^pi^- 

autem pleriqtie potentia principes erant crcivii<;(rff^<;TntY\a\ct».lmjr^ov2^s>,^^cL- 

ciuitatis.SicigiturCorcyrainbcUoconrra ^^^^0/ rrrKilou, ^^t I^t^c tU -id- 
Corinthios 2:efl:o fuperflics rcmanfir, [cr . c .\ r>. / 'i c ' C^- 

extmmmentfbuspencmiieuajit.\ Atticarque , cp« q, ^ . ~ ^ / , ' 

naues doimi inde reuerterunt.Harc autem TraAe^ tW ^ye^^yz^^^^^^ ^ns^ t a.diaja^o>v 
fuit prima caufa belli, a Corinthiis contra j) aj/i^^pna-aM 'J^ cu)iyii.a.i7iaL 3 ccoth -zsfjpryi g- 

Athenicnfes fufcepti, qu6d illi cum Cor- ^£7, r^ -mXiyi'^ rn>7i y^e^yjioti "U tV,' l^- "^ (^c 

cyrxis contra fe fccderatos nauali proelio ' ''_ _^ ^ ' t^ ~ t^ ' 

^ r,- T^ n 1 ,-1 • *^ -1- vcuoiq,OTicr^icnvc.^czc!OVdcui;/iiK y.epyjjacuci!V 

ccrtaflcnt. Pofthxcautcmftatimaccidit, , , ^ \ ,v > /'n ^ ^ ' 

vthse quoquc flmultates inter Athenicn- ^cwiJxi,^iw.Ut-ru^7ziJl 4jjvixa^7uh 

fcs,& Pcloponneflos orirentur, \(]iu'\ ad ^^^^'^'^^''■'^^'^'^^'L^^c^oiix^ TnM-mvvvt- 

bellum gcrcndum [tllos compukrimt. ]Cum aiotg J^<po^ k S^ icDAefx^v.r^'^ yjejv^c4>v 

enimCorinthi)hocfl:udercnt,vtipfbs fJ- ^^.^...^'.,^,'' ^<l,.,r^'^,?\ J,7.).'^^ 

/^f^wf^wfj vlcifcercntui;Athenieles,quod e^ 1 r, ,\"^ > ^^r < 'q. ~ 
eorummimicitiashabcrcntlufpcctas,Po- / a,? , \ p, ~ ~ 

tidxatas,qui in Pallcnes Ifthmo habitant, Tn^^a^ct'^^ , ot oiyjdaiv 'Qa ttSIi^/j^ i^<; 

Corinthiorum colonos, fuosque focios, 7rct>XLoyi(;^ov'^ xjeA^^cov '>^tyjt4,ecco'^J' 
& veaigales, muros Pallenen verflis [W/- £ -j ^v/u/^^^n (pl^v <^%{i,keAijov'^ U 

;fc4m]demoliri, &:obfldesdareiufrerunt: .^ , ', p (^^r -■' ' ^ ~ 

-^ -* , 7m,>^uvuciT'lyoi;j(sc7i^'iV,'c^ojUfi^K;d{)iwctj' 

' npo5S'75iiiffKJ'a]///o'n)/Mira»'a>. ' K.wmdumtiiij ajfnti la oi tu •mKi/j.Cfj cu aKa/ua.'it,K£^ xx. cfmKreivcu. S^ 3 SJmu 

/TfacrayTij.K j<> Aejti^^w/ia^flfirewTif. S;K79/{ 'cg; Gtb^oi^ x^ iti^/uitDOvritf^iujiiwi 'jfoitv SnAoi, )(j£^ &>< d-TrUuii; /X^ 

tiex.TB.S viricu,. ' Mit>i;5ie.] TJ/uaAisa 'A^ur^i r ae^fl/^v.oTf yua.:i<Iu/ iJ(< iaA(yx«7K<3ava(oao,ffMa? Tinstj /.sJAiitf 5l</U« 

ouT/i «M<r(cvvta'!i '3£?C ■!» (S^^i-Si/po^TiCjO-nif/Muout^rf ffliTEU', ;(J'y/4'/,(^uo/xeioU' OTA«A(suAi7a<. T i^ im?^iuiLui 7«?- 

a/Ay' .'^'i^/sa tJc^i/CCi''!^ ■ siifii/o/b^iciiioii jyiTtotinxi'. ^i\cu-n'ii,'n/UJtfOi'iim^icncifOfcJveiiTtuimi.fftUuUii, 

D 5? THVCYDIDISHIST. . 

'rJi%^'GaS'r,uiVl>-^vi iK7cifj.-Tv\vjV-;) 5^9/7^1' A & Epidemiourgos, \miigt(lrntmjic affelU^ 

ui,Siyi<CK,otiKS''^^i'^-<sc<?>i'KSf>'^Wi^f^- '^^,]cxpellere,nec in pofterum recipere, 

,r^ ^^' ~ < '1 i-T rv' quosCorimhiiquotannis mittebant:ve- 

•^,-^i^v%,/^,-^^a..,^^J^Pf^- 4j ^^^ ^ PercUcca,& Corinthiisfolicitati, 

;c« 7r<l%/i4vo' '^ K?f>ivji(^^,iyi 'e '^■'^«« 'm ^ p^ /^^-] aeficerent , ca-terosque focios,qui in 

^^♦SitJ- ^£iJc>?.-'^vtU7raip!0Ti)ffj^t//A^p^i4. '^w^TKQ Thraciaerant,acldcFed:ionemfecumrra- 

"^'^^t rzs^it^^TmiS^JifC^ 01 £t>i/^o/ ^oTmfi- herenr.Hazcautc AthenienfescontraPo- 

w.^tfis, '>- ^^ V. .,T^i)^>, ^«:.«/» -, tideatasftatimpoftnaualeprcehiiadCor- 

,/ o /q ? J, ' ^ cvramcommniummohri ccepcrut. Nam 

' ^oMM-n'^^ K^CA^Jioi q>a^j^i <^<poe^t n- ^ Corinthij aperte [^theme^/h^s] crant 

<mv,repSi>cy^% o AXi^caJYov, /^x^Shvap infenfi,&Perdiccas Alexadri [///«^,]Ma- 

iSw.ffiA.ittfjgTrETraAg/^S, ^v/j.jux^<; /nr^-n- cedonu Rex, [eorunt] hoftis erat, cum ant3 

^vx^<^i?3i^y.'i7UDM/uJ>yjc7i $;A/W, a B^ocuis,&a.micusefl'ct. [ideo] aiitem faftus 

^ T''^ s ^ -^o A ' !s ~ ^ , n''' eiirf^awlhoftis.quodcum Phihppofra- 

' , ' .-^ J j ' , , , treiuo,&:Dcrda,communiter, [o/)/*'?^,^?'- 

a^UM^oii oU^^YVc^oitvfx^X-^^i-^mmcv- mlsg^comnncJk] bellum contra fe gerenti- 

6.<rE/ia-'$ /6 e^z^joctoj-gVjes /g i^ ^xiS^a^/Mivoi bus, Athenicfcs focietatemfeciflcnt.cum- 

vniUTmv^o-TmiTnAijuoij^-ATcqcuZTinr^i queflbi]?^w]memeret,mifllsLaceda:mo- 

^^?**!. *^Ti 'c. "> ^/ „ q'.^ , / nem^i/.T/if,] operam dedit,vt bellumin-' 

»«i',i^ o - / f/ , / / ' ter ip(os[o^?w«/f^/rij &Peloponnelios 

• -^^^-^^"/^ ^"«'^ ^^aoio^^. ^o^ecp^gpg <re orirctur, & Corinthios flbi conciliauit,vt 

?^fiii*K^ -ntii^QarSfcotvii^hyAt^Suaiy^liQl- Potidxa defeaionem [ab (^themenfihui\ 

^a!\oii^twctTn(p\vc^- vo/uLi^a)Vjil^v/A.i0^j/L^a. facerer, Quineriam cum Chalcidenfi- 

^ivciyoi^^l/xo^ovruT^^e^oi/pZo, c^i^v bus,&Botti^is,qui{unt inThracia,egit, 

< /^ > , o„ rv -?■ > '/^' '^ ' ^vtvna [f«»2 P<i//(;/^4?<v]defea:ionemface- 

-r^M/Mtv/u^r cu^r -mii^^. m a ct^vc^oi ^^ C ^^^^ ^ exiftimans, fi citiitates iftas agro fuo 

o3r),iS^oi,K^fi-^M,^oi 7!rfovjf.Tu?^fx^aj){Vr finitimas haberet focias, fe bellum cum il- 

'm\im'^'^>mi<:;a.(T{i, ^ gTO^^y) Ti°^cc;C5^7a lis facilius [aduerfui i^thenienfes ] geftu- 

V ¥ ^~v yoiZi-^c/i^oy%x^^\'iMi oTt^^^^Q^^-du^ ^um. Qux cum cognouiflent Athenien- 

imi kf- /'■" •!^A '-...T^ ' '\ ' fcs,&: harum ciuitatum defedionem przE- 

' yUu.au/xy ApyitTVoi^Tii y Avy$,ujidt>i^ uiT n , ■ • <, 

^^- ./ / It- ~ \ o_^ V' '7'- '' occupare vellent, (triginta enim naues, & 

^^.P. M^ccv^KSiqfxirrymi-} fhcr^^-^ai Ga cc^- niille grauis armatur,^ milites in eius a- 

^un T vicSv^-mTiS^ccjo.Tr^vli o/xnp^iii ^^^v, ^ grum [/4w»]miferat, dudu Archcftrati Ly- 

S'7^$ K^\X^v,Tli Ti^^mov Ttrohiciv <pv?^- comedis [//^,] cum decem aliis collegis 
c^\c,,iiiujii'7ni(T{aM'° /x^) crr^cl'/ rapi vicdliPj-- Dc.uierciit,ne proximx ciuitatesdefcctio- 

^v fjLnSiv,iA%v]ig q xs^ U tIcv ^^TctS^a^/xovoi ncm facerent. At Potid^at^K miflls ad A- 

^' KseA^%c,v;i^r^^v 'l-rm, l^i/^ornv-v^ thenienfes legatis, fl forte ipfis perfuadere 

' . '1 ^' 'r^d,\>'i '--, I ' poflent,nequidnouideieftatucrent,La- 

_^ ^ ^ „ ' , ' .> *,,/,, ccd.-Emouem etum cum Corinthus pro- 

^tv^» . ttoMocJ .TiT^arom? CJJrV^!' 6lje;m'^TTf- fed-iegeri:it,vt,fiforetopus,auxiIitun[Z4- 

^<joi/,A>A ouivim ccj 'Qa /JLOLXihvicvt xs^i 'Qn ff^^«z(?.^^]pararet.Vbiver6operadiucon- 

crtp*^ l/jLoicog 'ivrKiov, ''k^t^ t?'a>, i^Agt- ^'^ii^^pta nihil pacati ab Athenicnflbus im- 

, . y. . fs ' ^*^ I /) .f7- ,>\,^\ / pctrare potuerunt, fed naucs [(f^?/-»»?] in 

infra x.idtxjfj.MVia>v VTn^vloauJisig.ucj b7n ttdt/- \ „ , ^ . „•/- • •! 

p/if 47 rs V 'o/ - ' x\ 'n .^'^ p Maccdomam, & lu lc pariter vcmcbant; 

^ Ji -^^ • i«/a*/a)^v cL^Mccyct^oi, nr ct-^iKuu ig^cLXiv , ^ flimmi Laceda;moniorum MagiftratuS 

ipfis promiferunt,fe,fi Athenicnfes contra Potidaram irent, inAtticam irrupturosj 

^^TnJn/MXfyti'] A(WM)'ri05T^.3fe75tirii"ZBfec7?/u!i7) At- iruitnm» t4C^a.Knv. ' O/Hsgpt.] ©,a<xiu</iii';o/{ EaMiiAo/f, 

7^.^/Wyuc^pjpi ,<tfi;>oii-rt( ■^^775,a«vo;, ipi/A<xp^'w Tn'|/v 6>oi'- * nd Ai,i/ji>]'i^ hJ' ^X^/A/V^zr-» <2 T ahlujcuai. ^ T Jii .OTAiiDi» 

7i<.^^irH/«Kpjp[< tk; i^;i^w7a< "^ a*'ax7j(n«c tt4_;^ii. tvo- tkj iiTt?zi(TXf]aAT« t? U.tfSiK>fci,Sj^^ <n $iA;'B-T!(/Soi)2iJa*'. 

/iia.'i^^i;o ^^jM/MHf^yc 'is^^ )c/ie/i/Sio/«. «Moi y)<*/v((af TTtf 'Ap;;^<?)0«t75u Ai')cS|U.tf/ctc] i5 ?;AiMi«;Cfi(5cA«^'v!(, o? =v itrf 

af^TxJVTEiiK^AKff/v.lrioiiij OTiSuTitf «^nsiMov o/)coe/vSio/;-J' /u.»)/>xi!/<)|)c,tut^sw. ^' fiOTnMowj5/« cLp^wjv] ^fiMowri», 

tTif £tp;;i^vTO< 5nii/ij£.fo£'7iL(f,af iiTO/Kj/?,/"i'a,4«u' 'ihnmfiv, iu- «vTiMoi^.KOT» jS fiJW >!fnJ^fyLyi<iwni<. ' ° Mii »910)1/ me^ 

a\u-ni-j)^ua\f). ^ Anm-fnf iJ.ii'>imwri]^iiM/i.uivtiii(p.Ti'^v Via-nej-liy]viai-n^7niimv, ' 'K<iJto7SAm] «7B;o;'.srfoafiVOD- 

(EiC(iiA04i<7a47roA^f,)i'a/x.t)iinini)T;. ' Xo/ Aipda] Aipjjii', tij ffScT A«:)U</iX^.vj)i';iav.(; jb A'.i)Uc/ii^,/.«ii';o;7iJf ecpv:i7!!<' TiA» 

Ae/iJ^'i/7mj'f,(!M.'£i|»ocn{p</>;c)ca(SO;!\;''arTK, '*Ka/7s;'(^ {)(StA«w/,<Cg' 7t (U/Htj TStTlAii^irf (JJgjip/uaff; ^.Sinat^. 
Jioofittif ;^A)t<i/<u«-/ii]H'<r; )i>KSf\<M iuioia^hiuJiii, <i'i^TtHe «'- tUHC \ 

LIBER PRIMVS. 35, 

Eiinc demum cum Chalcidcn{ibus,&Bot- A'Tt,'7t Jn^ ^^^* ^ ^^^^ j:;,,; dcpiga^ A^Va- 

tixis communiter coniurati r<iM/A(r«/f»- „, rv',„ „J q j, ' ~5 ' ^ i \ 

y/i&«iJdetccerunt.PerdiCcasquoqucCiial- ^t r\' 'i ' ^ > ^-^ ^ / 

cid5llbusper{uarit,vtreliais,&: cxcilis vr- ^ ^«/'^'^'^'^sv^^^^^^Ay.ji-E^,^ b7aj:x.^a- 

bibus maritimis comigrarent Olynthum, ^^ ttoA^J^ c^A/7rai (^,)t, >c9c^CctA9>'^,' ai/- 

& hanc vnam vrbcm [ a rnari r€motiorem\ cmazx.cd^ U oAiuj%\i, jU(mi % -mAiv '^tLu 

communirent.Illisautem^quir/^r//?/»^//»* ;ay,^„\,^,./,r« Y rrT,7.1^r^\>c!^. 7 ' 

P4/r/.e/?dif; rclinqucbant, cum uu,tumet- \y. t-j~^^ ^ , n\ , \ r. ^ 

iamMvgdoni, agri partem,qux eftcirca '^^^^^«'^^^/^-'^y^^w^^^S^T^:- /3oAp 

paludcm Bolben, dcditincoledam, quan- A/^.//^ i^xt n/ASoJztf, \ooc, cvi otrff^^a.^- 

diu bellum contraAthcnienfcs^/a/cf^/i^ww] vcl^oic, luiMyMi v. y^ oi/^^ cuiam^orn^,i{sL~ 

duraret. Atqucilliquidemvrbes demoliti 0^^^^^ ^'t^tpAcJ^,^ J^ '^MfM>y imoi- 

inlocameditcrraneacommia-raruntj&ad „ ^ 'p «^.i ' rr "^ •^ 'c, < 

bellumiepararecGcperunt. AttrigmtaA- , ^^ ', , ,^^ , ^ "i ' 

thenienlium naucs inThraciam peruene- A^^^J-o^^ra^ e$ to 'cTrz ^ocjcj;? , ^cjt^ ^*^- 

runt,&:Potida:amjaliasque ciuitates [/.!«»] ?^fxCcuiotim{uiri-7n>Ti§'a.Jca>y^7a?^cLci'Pe- "^ 

defecille repererunt . Duces vero cxifti- ^yjja. vojuicrcuPin '■j ol cfpATV^i ^lhujcL^ 

mantesrccumprarrentibuscopiisno pof- ?*^ ^—.^i.lr rrr^x/, , j , \. S" ~ ' 

fe[//W] gcrere bellum & aduerius Per- rT ' , \^^r ~ V Jt ' 

diecam,&ciuitates,qu^defecerat,inMa- «^i^^^^^Atl.W (&^i;twx<:^i^^7u. ;^>eA<i,^i7n>v- 

cedoniam,qu6 etiam ante mifli fuerant,fe 7«^ 'frarjC(S'.xi^i'icLf, i(p o^ xs^ '^iTjT^ti- 

conuerterimt. Quo poftquam peruene- ^vli^iTnfxmvZi. yJjHs.'(9^'^i'iii,i7n)Aif^tw ^®*'" 

runt , cum PhiHppo , & Derdar fratribus ^^(^m/^c;,^ t A ipShvcl^,Ac^Jy, ctm%v 

quiexlocismediterraneisr/»A/4cfa^«/,/w:^ p >- ' /= a= , \ , r^ , , , 

cumcxercituirruperant,armaiunxerunt, ^' ■ * , , , '^'"r "' '^^" 
vtbellum[^fr^/cM]i-accrent. Intereavero'--/'<''j'^'7f3"'=>«/'^ ct^gTTjv.i^oi^, ^ r/^ ctTi/^ai-;/ 

Corinthij,cum Potidxa dcfciuillet, & At- jgj;/ ^a^ fAS^xjthnoLy Joa^, «TecAots? -tt^ W 

ticje naues circa Macedoniam eirent, illi ^^ce,^ olx.^ov -f ^I.S^ujuov «^J^o/ , 7:?V 

oppido timentes , & domefticum exifti- ' ; ^,/' 'q.,^ ,7-^ >_£;T." 

mantes periculum,mileruntcumde{uis , '^ , o ,r p '^ " 

voluntarios,tCi etiam de cxteris Pelopon- ^J^^^noxcov fxi^-.^^ 7rci^auvlii,itctKsaiiii lyi- 

neiiis mercede codudos, mille & fcxcen- A/ot^ {siqTr^p'^ oTrkl'^, x^ '\|^A9t^ •n^ct- 

tos,omnes grauis armature milites,&qua- xs<noic,. icq^a.rvy^ ^^ ^tor^ Aa.^u, ' o A^- 

dringetosleuiterarmatos.lllisautempr:^- ,,j,' „ ,,t1^,)>/^„^,- ' ^/ ' " ' v r 

9 -n A j- r^/ -■ c /^TBC/.yf <:p/A/cw/gQ^otiy>;;!^/5UO/';7A^- 

eratArULeus Adimanti[/^//«f,j&propter , ^ o P 'o \ ^ ' 

eius amicitiam potiflimum, plurimi vo- ^' o;6 xje^^fejT^x^cJi^^e^As^-ra, ^^/^£0^^- 

lutarij milites Corintho eum lequuti liint. ^ ' ^y^ roi^ -imU^cu^djTaj^ii a.ii Tnli 'Qaryi- 

Sempcr enim Potidceatarum ftudiofus fu- D ^''{o^. 5^51) dcpncyouuTzq '^^asa.^ys^ rifXifi«. 

erat. Et quadragdimo die poft Poticka. .^e^/^^^^,,/,^^.^^^^^^.^;,^, 

derectionem in 1 hraciam peruenerunt. -\ \ -- 'o,' / '/ m ^ = 'ro / ^n 1 

N\ ix • V J oixsLiTcigct-cruz/cqoii &jUi^ yictiy^loi, 'TVj Tn)- 

Lintius autem de iftarumciuitatumde- ,/ , ^J^ \ , "^ /![}'"' ^* ^ ''" 

fedione Athenienlibus ftatini eft allatus. ^^ai/, ot/ c/..<:pi<^ai ' y^ ■7:ifA.Tnunv,aino%v- 

Qui, cum intellexiilent illos etiam, qui tb yj^ 'nv, fJ^ AeA^a^ 'QaTmQ^i'^,^^- 

cum Arifteo erant, [eo] prxterea adueniil ^l,^ icco^JoTrK^ ^ noju.^x3^<(3. vc^i, 

fe,exfuisbis mille grauis armatur^e mili- \ ' '^ ~ \ i^ / « t^ / 

tes, & quadraginta naues, Calliamque "-" , J 2 , ZT' , ^ , , 

Calliadis [yf//«;^]cu quatuor collegis pra;- f ^ -Tnf^^^ov cw-fV qjctm-pv.ot ctCpixs^oi 

fe£lum,in loca,qu2: defecerant,mi{erunt. e$^x£i^)//atv ^z^r^-nv^YsKa-^^fJiC^ujiotai tV$ 

Qui fimul ac in Macedoniam peruene- fis^ri^ic,-^^xiou,''^pijJxju -^ii vpr^yj'^^ 
runt,iIlosmilleprioresiaThcrmapoticos, 

J^lou.TjTic/iiCraJvK. -Ka^'noJix.W7reiS4]i^o'^'jajJ-a W^UZ mficc^',vm. '^TsoraiecxMrlfti^tiipa:] ca'Tj i5,;Mj'7iara.- 

yi^ll SaKctOjnKfict-nfaf ti.^Luua}(it4,0VTif ^a^jSffiAaano/, ed^^^^^flMip^i ''■f' it^ ■m-nJh.ja.dTrigif. *H ■m-nJiLitx.tt.-A- 

'AvoiiujztAtiiiO/iU.uSti^Tiaioiicr.iriv a.ia}a}ii]ieiiTiw'o\(w- nJM-n-fi a/yiri,uifa..'ii iijiUTt-ii ii<p'ou. ^ Qip,ulw'hfTi'\ 

^ow. ^Apl<rytx.i\v]ciTr'afi'^aiV'-ur(JgnijiSlx.\uLv. Jj^'iMi.( ov yivuu &ixs7t?iQ\HK.ti7WAi(,-:7u.\aj')if>ju.nit^heiit.'i^''^uaKt- 

liJia.Koaioiij •J^\oi xaMwijTzin oiy.i lisL^kiTaLicjuivoifA, ,cv HS^~ /i)i'/a«,on (2 ii ■?ivil<n,7!iMfjua.u<fiviicii,onKffj» j3s'ppo/a,77tA/f 

» J^f 0? //av!C.TtJ"'S^^7t/v<>!'^ 11 Ai:6(i,, ii ^i/Ai,, 11 a:«4) ^v/ o'p- fjufJJiSonm, 


j^4) >;■''•'/"*'"'•*' 5?<i7ni>'2^£3' TsTrljAii m.iun^i^.iSia^. D 40 THYCYDIDIS HIST. 

:{^ TTvhca ■mXio^-^uZ'^. tzs^iHs^^i^o/ui- A &: Pydnam obfidentes offendertinf. Pr- 

voi ^ c^i-dc^^ Ttvhaui InutXio^K.y^cfVL^ A i- ^"^"^ ^""^em & ipfi caftris, copiisque iu n- 

i ^t' P ' <5 '5 »3:isoppusnarunr:redpoft-eatadapacc,&: 

, Z. I V „ , , r^v locictate ncceflana mica cum Perdicca, 

^ y^^cvia.\K^a>ira;pi^ni^^^H.y^jj,cii^ax^(3U, qu6dPotidxa,& Arifteiaduentus eos vr- 

y3urYfn{-%j vn^7iS)si^cL, xs^ o Aej.qn^7m.^i- geret,ex Macedonia receflerunt. EtBer- 

Xin\v^c^i,<L7r^iqu.\na^ c/)c TKi /Mficthnou;' -ii^ rhoeam profeai,&inde Fcuerli,eoque op- 

^(p/w4^o/e^/3s»/a.,^c^v^r5,/^57£'4a.- ridopnustentato,necexpugnato,itinere 

^ V ,/ ^ .v'~ I s ' pcdeitril^otid^eamverkis iuerut,cumtri- 

/g«,^ Mp^acviki ^^.rc^yftAov,^ ou-x^ bus millibus militum grauis armaturx ex. 

e^silii^iTwpLiom K^ yluj ctz^i -duj -Tmi- fuis,prxterea vero cu multis fociis, & fex- 

S^dfcifjT&toAAioig /idiu oTrAiTztf j i.cujT^, yut- centis Maccdonum equitibus,qui cu Phi- 
ei? ^ r^ ^vfx^ud^^y -m^^o^g, Itt^Soi o^i B hppo, Paufaniaquc erant. limul ctiam fe- 

r I fv' ~ -\ , / , \ ptuaginta naues oram maritimam lese-^ 

ta.xjmoiius^y^dhycav iTiig /uj, ^i^lTTmv yc/ui f , f^-r^r r r j- ■ ■ ■ i -\ 

^ -^ r-^^^ , ^ '^ X .^^, o\im.hlicniim,[ac?nedtcisitwcrthui]]p\:o- 

Ua^cra^tov.a./^ m? Tra.piT^tov iQSb/jJt- „^.^{{1, tcrtio die Gigonum peruenerunt, 
K5i^-KSi-T oAi-pv Stcsr^ioiiTtgyTC^To^oi a- ibiquecaftrapofuerunt. AtPotidxatar, &r 
<piK^m ' h yiyom , w icj^a^^Ta^iCacu^. Pcloponnefij,qui_cum Arifteo erat, Athe- 

rs ' ^i ^ ' ti /» ' ^ nicnliumaduenruexpcdantes.inlfthmo, 

7n)USajrx7ctidi:(^oi/uJy Acx.c^Ct}i viriASTniv- . ^, , n ,- „ 

, ' 'o7^'o/ ' ' 'T propeUlvnthum.ca{lrapo(uerant,&mer- 

i«<no/ fZi^ai^^/^^^o' (f^ oL^^o!4,?g^<t(p- catum cxtra vrbem agcbant. Socij autem 

TfT^Oom tzffa<; oAuoQcf dv tzJ l^/uci) ' i(^ totius quidempeditatus ducem elcgerunt 

51* 9f>a.-m ^-p^y i^a -7^5 7n>Aia>gi7mn)i^'io.''q!a.T>j- Anftcu ; equitatus vero, Pcrdiccam. Pro- 

tff'^ yvi^c^o^ h, mCocfMoT^^ oiU/j./ju.-v^i f''' ^""^, ^b Athenicnfibus ircrum dc- 

^ f/ A ' ~ r'"' r-r c' ' ^ iccerat,&: iolaoducc iii luum locumlub- 

j,/>^7. A6^^<^:t,T>,5 Su7t^v,Uip^xyJp.a. C^^^^.^^^ Potida^atas in bello iuuabat. Hoc 

7a<p[')^ Lrjv<i7m.XivtV a.&ujjc^m,K^ ^uoi- autcmerat Arifteiconlilium^cumexerci- 

/LASt-^TOii^^mtS^oLjcLTWii^o^ovcvi^ 'ojif^^Y^- tu qtiidcm, qucm in Ifthmo fccumhabc- 

«^^TiWs^Vi^/ct^O ^yvc^ix*^ yAtAqic^i, ^^^' Athenicnlbs diligentcr obferuare, fi 

rf "' cq«-- ~ ' (\ " > r. contrar/f]venirent;Chalcidcnfcsverb,&; 

'Z\Z r- Js ,^ A „,^,' locios,qtuextraIfthmumerant,&:ducen- 

«e^, oTh-njp^;' (f t« 0.^0^0^014 lca ^inc^cn, tos equites,quibus prxerat Perdiccas, O- 

^Ax.{hci4 0,'!^ (ii4 s^a iS^uoO ^v/A./j(sL^v;, IynLhimancrc,&: ctim Athenienfes contra 

;t^ -^ '©^ n?p/l[W^y 2^K.^mcm 'iTrmv, ^5 venirat,a tergo imprefllonem in hoftes 

^' '>, 'fl Q'J-^"^ '=^ ~ 5'/Qj_^ faccre,cosquecircumuenire. Contra ve- 

<:>i) oAw\i(jd /u>iji.v ■luoTmj a.^njA.)aLioi binaXba.ci x >^ ,i- 7 i • ,- i • / . 

P ' , r Q_ ^^ • ' r roCallias Athcnienlium dux,ciusq5CoI- 

^^ ^^ ;^pdjj,>c;^ra7^y^o),:W(^c*^a-^c.^7n)/<i^ lcgx',Macedonumequites,pauco5qucfo- 

"^A"'^ ouj^T^Tt^rATnXi/juoic,. Y^a>\iaic,' J]ou> o T^DciosOIynthiivcrfus mifcrunt,v£iIIos, [^a> 

a.^a),c^v <77>ctTnp?, ^ oi ^u^ct/p^ycvTii, C^/y^/^ifrrf»/,] iUincauxilium [)««] contra 

T.t^^; /jutx^^om /Wcct^ w T^^ W- ^^^^'^'n^ prohibcre-t.Ipfi veromotis[W.] 

, / ,^ \ , ,0 ' • ' '/ caitnsPotidxamvcr(usconrcnderunt,& 

■;^v oAiyt, fh^ oXujj%v ■^7n,j.7^^unv ,o-^ cumadIfthmumveniflent,&aduerfarios 

Tras itf^ctiin -nic, ixH%v 'Qa^oyi%iv. "* cuMsi J^ fc ad proehum parantcs vidiflcnt, ipfi quo- 

. caa.<piircifki 3 qfa.-nTTiShv, l-^^wu 'Qa. tIm <I"e acicm [;//«] oppofitam inftruxerimt, 

m^cxji. W '9^' ^i ^ '^M^ iyi- 'f"^ "'"''i' P°^^ c5flixerunt. Ac ipfum qui- 

\ •^(v \ , I ' ct ', y dcmArifteicornu,&quorquotdeCcrin- 

, , , , , Q/ ^ 'f7' V thiis,aliisque mihribus delecticircum 1- 

^ou, ui ii^^, cui-n^^c^o.vTO >0) mJQi.x^ nfum \Jr//hufr.] eranr, IMmm cor»u'\ flbi 

* V ^ " S ' ^ 'f7\ aW^ ~ ;■ ■ /- / -* 

i< TToAt; vc^^v Qtwi/xta-^pv. \^ auJia /lo^ o tV oppolitum in rugam verteruiit, eosq; per- 
A6£<i^a5xi^?,W0ffzj/'t5Ei e)c€r^o^?cra»';c9- E ^equentes longe proccflerunt. Reliquus 
^ o' ., ^^./"'vv T, 'f, '<r' f verbPotidxatarum, &PeIoponncflorum 

5;.„N ., c ^ X ^ , r~ r ' ^ '/-^ cxercitusabAthcnienfibusluperatuscft, 

Gl 6 KJtD gO^/Cct^j^C) gTTE^^ATDI' dZa^f/gS 0727- 

TreAw 'S (T? clA\o (f^ATBTTEJb^ 7n>nS'a.faiin^KS'^ TnP^sTUivvrcrtCtiv rojixTD^xjzPv TW ci.3{cc/a^ct>», 

^ Ka!f UMieMioii^ c<!tr nauimeiaj; , K^^ /iU\ilivcu;,t^!i(;? Aip- ^ i.^m cipau;^fa>(riv^'PnTUv-m^n(!h.{aM. * Auiti 3 cua.<^ 
J^ou^H^' ■i) a./f.otc.a.SiKfti!,. ^ E^^^jjpi^ovJ^fjgjDOf.^j^&je/iouiJa tmmi-n «^«TiOTcftiiJnu/ (w'w 'tii'^ifcui\i KfiTOi H At^if, ot/» 
/AtTa^ijjua,x*^civi*(i^l^<>:.K^i(,ov mKucim^ymn<fa.iai. «tfTJWWtS^AovTif. 

&iri L I B E R P R I M V S. ^i 
auxiaj; ll-llCILlUm V,AV1.».1L11111 VlUll- V iwl.i.iiii,>.n.n.'Ji.4i- /. c «/!>' i^' 

uic vcram parccm pcc5s,01yncluimne, an ^ ^^t-T^,^ «^,«,Vi/, «7r.^>,a^ ^^ ^ot^- 

Pocidxam, bcUi fbrcmiam pcriclicarccnr. 'n^u>n D^y.a^UvLxT^-^^y.arcui, w '^ t^? 

Tandcm camcn ci placuir, cum luis milici- oAuuJo-j.v U iluu -rnnlS^ocjca. iSb'^i -ptca ^tw- 

bus inmmimum loci fpacium concradtis, ^^^^^i W f^ icuJ^^^c^i ik i?^-yi^^ yc- 

lupcrcrc,&:mcampcrrumpcrc. hcL/«^'r- ,. ^' <=r ^ ^ ^ ^„" , 

^cwjingreirus elc ab ea parcc,qux mari al- 7nzpv^.%^ji^ci, tLu yj^XLu 2^-f '^^^cr- 

luicur,propc crcpidinem, \ybi faxorum in- crni 9>^>^of^o{\i yj^ ^aAiTmgy oXi'^i<; /id^ 

gcmiummolcs adflticlui arcendos ta^.i erat,] o.^^ ^SciAw^T^^O^^g/ot^^owVci^. o/jf -^ H^- 

celispcdLUS,& xtrrc rf£)»f»f/r4»i, 1 paucis p . \~n'q, -^ ^ ' oo\ 

quidemamillis,plcrilqueverolaluis. (^ui /^ > > , \ 'y i / 7\v 

vero Olvncho, auxilium Pocida-acis lacuri ( '^'^^yd P e^TOtra^^aA/^x 9a<Aos4,w ^^ 

prodicrac(abcrtauccm[o/y«/^/«^/'<?/-/d'.M,] ;(5t'^?a.ce$j a^ « /<*^)i g-^^gT;) , rjt) tk av 

lexaginca t-ermc ftadiis, &: [locus, m quojita, f^{la. 'i^^fi^-^ ^c,' 7; rs^^M^e, J$ /3ow- 

f///i///^.f,4//7//fl confpicuus eft,)poftquam o,' ''^, . J ,;, ,^ ,, r',,,, '_„~ ' ' 

pugnacommiliaeltj&lignalublacapau- v c /^'\\,\/'./ 

KUum illi quidcm progrelu lunc,vc auxi- K^^^^^^^^^^^^^f^-r^^ D ^^^-T^^t^v n- 

lium[/'^//d'<«.i//>Jtcrrcnc : fcd Macedonum «" ? ctdiwa^cev iyiyn-n^vsi '^ <m/xtia. * *>(^- 

equiccs acicm initructam [ ipfis'] oppofue- Ticam.cd7j,7nt?\iv iv^/j-^^iw £$ S^ Tir:^?,)^ 

runc,vc[m]impedircm. Poftquamaucem ,; ^^,S-Ui ^^ r^U^c^on-' It^Js 

vi£toriapenesAchcnien(csrepencehiir,& ,^' »« ' o' t-\ ..i x\ ' , 

vexillarecmirarcinc,invrbemicercimlbrc- ^^'^,^'^™^'*^^^:^ ^-^r-^: 

ccpcrunc,& Maccdoncs adAchcnicnfcs. O'^7z-c^oviqncrcui ot a.-diojctjoi.y^ri^inxfot^ 

Ncucris autem equiccs adfucrut. Poft pu- •xssTvczmySoi; cLTahcroui To7<i TnTiSti^cLTWii. 

gnam auccm Athenicnfes crophxum fta- ^y^Ja^yov o m^^ocjct.TrZvfj^ ^ T^lv,uf.^- 

cueruc,&:ca;forummiHcumcadaucrapace '-i.' '-,' ^ ' 'q^ ' i 

r n D j Jij r- J Y>iv,oMy6,)iy\sf.c^ic,'T^cLyjcno}Vt(t-ciwciAoov':) 

lcqucftraPocid^acisrcddiderunc.Cccidc- -^, op/» / ^ s c ^ s r < 

runt autem ex Potidsatis quidem , & io- «^7it^,7rem)c?Wct ^ g^%7Z)^>9 iV^J^s o ^ot- 

ciis,paulo pauciores treceatis , ex ipfis ve- ttj^?. o «/[ o*:, TV io3//o« tJ:^? ^vj^t-s o/ct^^- 

ro Athenieniibus,ccntum &: quinquagin- i/^^o/ ^-^l^^trcLvln g'cppt^^c:M>. o 4' g'5 t^u^ 

ta,(&;CalIias[cm/;»]dux. Mox aute Athc- ^ >x f ''.„f...^ •'^,' ^' j * ■" ' >- 

nienlcs murum,qui llthmum Ipeorabat, «t^ ./ /n f' /1 - r ^ ' "v' ■ 

circumuallariit,&:[/.r^/^/^ /^/c^/^c4/<)]cu- «l) ^" 'f^ /<re^ cppi^^^^ x^ gjr ^M^^ 

ftodirc cceperCic. Ac[w//r/<!^,] qui Pallencn ^Zcv/'ni]i,yi^vS'iSioTi^y.ij crxpiaiv 01 -rnli- 
verfusfpei3:abac;nullo vallo cindus crAt.X) ^clTWiiy^vi^u/j^f^-^^iyyiioju^jJoiiSi-^^^Qa' 

Necemmexiftimabacfe[^«o,c^^W/./«- ^ce^^.H^-ntwJvcvo^oicl^^T^-KiA^ d^f.vcZoi 

»(?rq &:inIfthmoexcubias agerc,[('«w2^//f ,\ , ', ' ' r ' / <■/ 

//./4./,]c\:in[.;r^m]Pallenencrania-e,c.aqi •^^^'V^'^^^'^'^';^?';^'-";',;^;^»;':...?^^;/ 

munirc poflc: verici nc Pocickaca!,eoriiq; -^f^-^Knv ic^cLx^mou, ^ ^Aioic, oTfKi^ g- 

focij fein duas parces didudos inuadercc. cwi^^xcfj^ ^o^fxicdvcx. 'nv AcmTjnM qja.-rn-isv. 

Cum aucem Achcnienfes , qui Achenis c- '^^ dcpr^f^^fjog U tthl^^iJjw^^^ o^ dqjo-rio^ 
rac,Pallencn nulhs muriscinttam cflein- 

tellexiirenc,aliquancop6ftmille,&fexccncosgrauis armacurarmilicesdefuis, Sz Phor- 
mione Afopij [^iAfWjJducc^foJmiferunc^quiciimPallenen pcciiHcc, ac Aphycidecaftra 

*' Z' ( Ti niysili; tIu) ■mM.inrt) <B KSt-Tt^- i^-T- ' Hwj- Ti^oi f^aCicr^i^^QiZTaKal^aaio/). tigi-nazmoSn) [yi.%.iy£.P. 

mn fji^aii ciiAAf^)^ia.i-j^in ei( imTii>o\i /Uipo^ ixiuimaj , c{)i- ^ lis-miJl a/feTipoffJofTBjUa;^ /HAoiiOTrjSTi 7i/$ eiblwcuoK 

XowTt Sfg.y.iv^ujj'11. ' fl.'f 6Ao(jy?^ii]ii SAa^^y^Tiu^^i^e/tou Aij-f/, a^luico.!>i,isTt-nii'm:7iocnci.Tzm7miS'XfciTaj{. ^ T-maiyaiihifi 

OTimwyi^iV iwitu,,cii'^i^ai oXi-^a^g).!!)' ■,] /jutN^ov li Sj^- iTri.Jhu/^n /u.ioo(; H7iti6t> •?tii^ /uct^/UiVKi , fji,n Siwccfj^vovTVi Vl- ^ 

»w//iAAf;*( '?OTTi/«i«.i'>^^ ySiuiif/Zi^iioAaoSBf.Ti jx^our.jf XfOi<' «uJw A«€«v,aJTiJ •^{<Qwi amtSlti iaiiuha.Ciivda.\«, 

jAavov 711« i^fC juoa^ioii. ■•■ Va^iuuyii>\luu]-^\K ^- »U4 '™ 1 5raA;«/«t^i'7iX(. tsj 3 -jniAAaK*? oti E dcsnvJhtf cuj-nti 

AfiTiM 0/ 6,U'3nJ?a3s''''« 'Crif.of 5aAo;ajot*Tff^^ 'zrif«StSAn,at)i'o/ tia)^^)i70,Jv)Aoiii7i;(J'7i ;j3ii sviKTjf iicsiTipoi, lytj^iifjWa^^C 

^if^i, ^g. TUji ■uiij(^ liiou/, /A.ti li niyo; li^civi^oi-n. eifynofJi icmpfoi^ii '^o,uim?. ^ '^mni}i<mrni:Vn'?!!^;'o\wu5i>vof'C^v 

/5^.47» ioitinm^ii^n /Jooj. ^ A^m^i '^Tifyujj Sii<jB!^,o\uu- "ni-^i 'sfeAoixjKfof/.ytazui^ng iva fA.» -nf vTnKifvyii if^S 'ivefav. 

')ef7ticm>-nJbuic4. *'' K.3tTica:aaStt]-m(m,u.i7acupix;tci^i>.^- "Kiif i^dfuvoijvi yi oJi>c iiuijiioglv^^ii ^paictti./jua^o^z-lMi 

H\t OTBtf tUu /juip(iu) riJit nujci-i^aj /« • "f '3 /^;><if "jl^o/tsM);,® T c* 7m.\hlujin v\ <iipu2( j. imtuii 3 tl:n/ afnIjiof.sJV! )S Jj^ ft/J. 


^i THVCYDIDIS HIST. 

ocu^/^ .■r::rC?<;r^y<th-ry'miriS-cija.T-qj>cLT',K^ A mouiflet,copiasPotida:xadmotn't, paWla- 

(6p^yj inr^taiv, K5H ^i'po)Vci./4s^T)Ao. ui S)i tim procedens,&: fimul agrum vaflas. Sed 

cMk l7c^H\ kfJioiyluj, l-mViytai ^ 6yc -^ ^,""^ »^"11"^ ^^ proclium c6tra [ipfum] pro- 

/ rr' s c/ '^v- ^, , . / dirct,muru,quiPa!lenenvcriusrpcd:abat, 

^ , ^^^, -^ , ^P^-^ V , vaJlocmxit. Atqjita Potidaraiam vtrmq; 

^a/oc cLfA.'po'apc>'kv t-woXiopyci-n, Kst^ (y>c Jzx.- vehementer oppugnabatur,iimul etiam a 

^giajyii \oujm a./JLa i.(popjMivaztji. Acic^n Sij mzxi^gramterpremehatur,] natiibus ftatio- 

•^Myi^i^ayi^ c^-^^K^ i^-mS^a. ^h/ulav f.y,v ^em aduerHis [ipfim] habentibus. Arift^us 

r '' f -' .'.^ ^'J^^->..^..S^j''^ '\->.^ vero,cumvrbsiamcfletcircuuallafa,nec 

c. , ) a^ " fi , , ,\ ^ vllamialutislpemhaberet,niri fiquidex 

^ot;\5;isi' yy^y^J , ^twt<.^AS^i /id/j, ttA^ Pclop6nero,aiit[//%«/^] aliud inlperatum 

7:?i''^)0'^^>')Cw*^/"<"' Tnp-'^(Ttx.m (sii ctMo/ec^- accideret, autor erat,vt, quingcntis cxce- 

'TrKdJattj, 67ra? 'fkiTrf^iov ai-ni oItI^' xs^ B ptis,Cc^teri obferuato vcnto[/faf«flf«>]naui-- 

^^, ;;%M T/<Auo^7z^-^^'c^i Chc ■hT{%, busabirent,vtres frumentariadiutius fup'- 

- ^, . ^>.^^ ' °C / '>-f s ^'C^ixziA&antinnjrberem^ififfent.obfidfonem 

{^^^^0, ^ Qa TVT./. ^<ncLcL^\v,>^ faalmsperferremjamemg^ to/erarent. ]^tque 
'o-Tmi^\^u)%y\^\ o^cteigtt.eJc-TrX^i/ -TtoiiTa^ iple vnuseflcvolebatdenumeroeoru,qut 

?^^uy T c^v^y^x.mT (lSiajei\ccv. Jt, r^^fA- remanerent.Sed cum [rem ///Af]perfuadere 

^f*^""»- i;a)^c:*'>zAy„i<J^i;o7,'m 'nc^Act^gTOAg/^^j,*;^, n^pofl^et^acea^quarhis proximaerant,pa- 

■mK:wi . ' -> / ^ ~ 'vi . \ rarevellet^&^o/^fr^iw^rfw] vtqu^forisc- 

^f ,./^ ^i / ■ -^ V rant,optim.elelehaberent,cIamAthenien 

Siiq^^jipiv- * iiliT 7t^?^7n)m{3V i^z^osiv fjnm prxfidio [tnde] enauigauit. Et apud 

OTTV a^^i^^^cLTii ypy\aij./u^ ■j t TmtSa^jcui Chalcidenfespermanens,ciaaliasres bel-' 

r^^iyimvf^iop/xim /^ 'i^v 'rV^ iloixj- ^^^'^^ adminiftrauit, tum etiam infidiis ad 

' V \' xy . s\ ' ''^ ^ n n f ^ ' r^SermyliorumvrbeIocatis,muItosoccidir. 

movc,y^yiXiov;,,TytXyj<i\xowj{3ijj6oTiix.luj i- ^ ^ . ^ . r- , n . V, 1 "'-•-""•• 

./N«.>v/ ^ -_-... Qumctiam^^^fr /f^^mJinPeloponnefunt 

^■visi^^ijivetx^ 7toA,a/xctla.iiAi.Toi^J)_ ct^- |-;.,,;^,jegit,vt aliquod auxilai [Potid^atis] 

vcLjoii )^ vnP^TtDVViiffioii ctfTici^ /ib^ cwTo^ r^^o- mictcrctur.Poft Potidaram circiUTiuallara, 

^'oai iyi-^^YiV^ "U ^wAst^" '(si^ /u^KSO-y^^oi^fo-n Phormio cum iilis mille,&: fcxcentis mili- 

^ Tto-rtSa^a.J^T Scra, ■^mcuv, ^ a^^pcL^ tibus,quos habebat,ChaIcid5fem, & Bot- 

* n' ^ \ -s / . , '^"/^ ticumagrumvaftauit,nonnulIaetiamop- 

XsV.^^fic^» k K^ ■n^^-mvnoi^v c, cwt, 0.^ pid„lacepit. Atq^ hx fuerunt Athenienli 

tTnMopxWnii </[ af^vcu,ot<; e$ tV^ Ta^^Toiv- bus,&: Pcloponnefiis criminationes,quib. 

6«v5i«K MnaiMi^oTllsujT^TroAivCiV/jL^cf^S^ji, )t, cj)ocK altcriinalteros ante,[<^»iw/'f//««?<j^f;7fy»/r 

^s^^^^Tii^aaj/^i^ ix%'^i^<y<piaiv^ TV «^f^-^^M^unt vfi.Corinthiisquidem,qu6d 

~' / o rr\ n ry ~s'o/ Potida:am, fuamcoIoniam,&: viros Co- 

/Z I ' ?£ " ' /v "/ ' rinthios,acPeIoponnehos,quiineaeranr, 
(siokTU)M/M)<;nm fywippuyi,2w. i.ticaia.- 'D[Athemenfes.] ohfiderent. Athenienfibus 

ioti-^^y] tdi. tSia. y> '^ujto. 01 xjCM^^Tioi e^Tz-^- vcro contra Pclop5nefios[^/«fr;w/»/t/w»w 

^aM. TroMopx3u/j^y^g j ^^ T^^TiS^a^jccgyOv^ ^ fricrtmt,] q, [////] ci uitatcm fociam, & vedi- 

' y '(vr^_^' '' *" gidem, ad defe6tionem faciendamimpu- 

(Wya,(ov,a^d)!a^v ii<jrptaivc4ioyTZM)ViyjJ\ 0LM5I' Y n- \, v ^i r cl- t. • 1 • '^ 

^^ n /' / ' j' hflent.&:[f(?Jprofcdti,proPotida:atisaper-' 

rzve^TzJ^ejaiaiSio-ni-Tnt^piKsc^BijjJTi ^- tcfeciuTipugnaflent,nondumtamen bcl- 

Gtx, ig -duu P^v.iSa^/MvcL (st^ z,v/i/xayoic,^ j^^ lum publicc conflatum erat: fed ab armis 
adhucabftinebatur.Corinthij cnimhxcpriuatimegerant. ScdcumPotidara obfidere-* 
tur,non[4w^///^iJquicucrunt,cum de iliis viris,qtu[//2 /"djerant^tum ctiam de oppido,cui 
timebant, foliciti : & protinus focios orarc cocperunt,vt Lacedarmona venirent : S)C[tpff 

'H iHI> '7:^I^My/v^^,(ri<r^o;.iiaBi(yat-)i (ii'ifi\luui; ouayu)- 'i'za^o^..SedThttCyd. hnitljmodt a.-7iiKiajuo7;,(Bd-jii>(ffu 

p«ii5/!<T»t/2tfo« Jiiio^VK.o/aji/i^c/^viK Ts oftTKTri/icaKow. ^Q,'f iveuy^,^ pn/udp^ i^n^cide/e^attty,ey£.T. *$<jpiuai» 

</;' w 'i7ri'h«jiyrci.^vo( Ae/Waf . ■» t^nf , ai 3 jovM/utvoi la 'f^ /u i^vJaOTpon ^( o <^QpfAa\; ■n (a^i^ ■ni ■m.f^Ulvi Tuyoi f u- 

^v-nii; 'ii^(!y.itj(iLl!^iti,ix.'f7t</)vi, ^Ta.'nihi^a.i-mi\ifj.(\Ta.lJ.vi ^dojznf!,^ ^f^<uJ)icm^ fii^fiiicnvyiwiSiiii^^B iyju.a.Mov Tt t- 

iJTtsiWTB rr^ a'6i«/a|ft)VcAiAoi>«7r tTisAjjU^ Zi; ^KxiJ^iifi. Tioov/.upocr ij)i/Aax,)if, 'o-zi^fi^tv o'Ke(A\/a< •nfiw ^■n^iuiyaof, 

■* Ke^ otpjLWfilCiivJTi s^Kc KTO,(E otMO[< t ffip/*(/A/a)li cft sipS-ics, (2 ^ia/Atv oti ti 'Eh;^:? th toMh'vh /Mpo( if/A/ov io; Tirf a'9»ra^9/{, 

Ao;^(rctc<«/-ro« /Siyf Tn tauW^TOAf S5J M atp/«/A/(,^A)u- 7r 3 ^sjij^f o'Aau8ai,f;>lpov.fi'K«TO(Cuu M/ttAinr 75 f^<I>«p/i.'&)Hf 

S>K.nr70Ki(,,-m'T a.^lw(imc>\i (fftnim.. * *6f tit ntAOOTVviijjiJ /*»po?,*f ;x<M<«rvovTOVT ir^djuuim -n Ka6' iaolelf /Mfiof ^u- 

w/-ari.,anK'ni>..o'7!tnm<>>.vel,vtfttprapag.^^.dt.xtt'i- hdojfni. '2ip/'ir;v]4iijM(vj7t,owoi itD&ivSio;. 'Oi//«'vTt« 

»lj|ryiojEv t'< Tiu/ Acou/o^Mpvo: ■7ii/x7nov,JtC etiam htctoctu "oji ■OTAS/i<jf J» :nAOOTVvt)ir/aK«f,^Hff), viiM/uisf i-m> vuuiyfOTi" 

fuertt iKteier,fi diCM^iiii^ ni^o-nivvnmv cujfof ■m/uiaf %. ' Hauip^fJ^y^lauwt-nTr^ax^. *<)]pr( O- L I B E R P R I M V S. 4^ 

e'rf]profe£l:imagiiisc!amoribusin Atheni-A KSt-'nCocov iA^vre^ '?^ l&.ajc^ci,v o-rt ctmv- 

cnies inuehcbamur, quM & foedera fre- ^^ ^ A^AuyJ^, .Tiy, ^ <lSi^,';kv -z^ ^. 

cidentj&Peloponneiumimunaamcerct. < ^ , ^ . p ,v . 

At ^ginetx, non palam iUi qmdem lega- ^-^»^^"- ^}''^^-^ ^^ ^^epo)? ^ « je- 

tionc milla,quia Athenienfes metuebant: ffCSoo/td^ioi^hSloTii Si^ a.diwa\ov; , jyJcpcc 

fed clam , cum ipiis , bellum niaximc fua- ^ oj^ YiKiqvt./uir cwr^ divyv -r -n^AfjUov, 

debant, dicentes (c exfa^dere non efTe fui ^l^f,^^ ^ 1>h ' ^^;,^, ^ ^^ ^ ^,_ 

iuris. Lacedxmonij ver6,fociis prxtcrea f\ ■ . r\ ., c\ ' < / 

aduocatis,&iiquisahaquapiammreieaLi _9prK ' ^ \ v ,/ ./ 

Athenieniibus iniuriam accepiife diceret, <^°"^« '^ Km^^y^v H xs^ elm Tt aMo g- 

legitimo fu.r gentis conciho ceiluocato, ?>w )?cA>c«a5K/ ^j^ ctdfaic^av, ' ^Jm.o^i* 

[fKW,^/// T'f //<?/, Jdiccreiuirerunt.Timcve- j^J,, oujT^ ■m)i)\crajt%i t^v i!a%7^, \iy{v 

rociimahiinmediamcocioncmprogref-D ' '>/f ,,„ ^J.^" ",. ,0, '^ T ' 

li,prouthnguli \leUjosiftaicabant,deAthe- , ~ . », ^» p ^ 

m^»y/^«^]conquerebantur,tum ctiamMe- ^ evra/o^-n) «« £K5C9bj,w f^ty^ii^^yi^^kiv- 

garenlcs,dem6lLrantcs cum alianon pau- t^? /^ "^ i-n^ ohc o\iytt Ckj^^po/^,^/^- 

ca,qua' fua:Reipub. vchcmcntcrinterefre Aiga. 'j,Xi/u^ccv% itf^yic^tti r^c^ t^ *V 

dicebant,tumvcr6prxcipuc,qu6dab..gri ,«;«,^;^,~,^^V^,^,~,^y„^-^^<^ ^ 

Attici portubus, Atticoq; roro, prxter roc- (\ ' rr ^o/i ■' y ~ ' 

dus arcercmur. Corinthij ver6,cumLa- ^^f J^; nc<feAV/e? D T,ALrm^oi KSt^v- 

ccda-monios ab alhs prius [ ad bellum] in- ^t^"^ «^^ ctMot; gfitaai-^gj.z^^TCf Trscej^J- 

ftigari permiliilcnt, in medium nouiifimi youj 'Gii?^>uS'oci/M)vioi^y i-K^Trov Z>t(lh,^ TO^ 

prodicrunt,&:[4//<?r///« verbli]hxc addide- n 1 2 T O^N J^a^, 2 ^gLya^ocj/^moi.i^^i 

,C0RINTH10 R VM CONCIO. ' '^ Fidcs, quam vos, Lacedamonij, publi- 
ce,priuarimquc inter vos ipfos feruatis,fa- 
cit,vtliquidinalios dicamus, minus cre- 
datis. Atque ex hac [/fif, ] arquitatis qui- 
dcm laudcm reportatis: fed m.iiore rermn 
externaruminlcitia laboratis.Nobis enim 
fape pra:dicentibus detrimenta, quibus n^mii^ii^^oui^UoTiXi^^oj/i^y^^ji^p^ai- " 

Jt, (tTT duX^^CTC^f^^tTtU^lcu /^ i);^%, A^Oi^Ct " 
3 'TT^ilOVi ^cZ^i TK i^O) rcc^yjic^ y^- " 

^di.Tn^ecxAiyi cZ!;^ct'yp4joiTCt)vvf^"(i,i- ** 
//«Mo/uV^ljZOTct^^^^ci/wf/BAsiTr^ecO^jii^s^ " 
uviSxSbiaxsi^iKSC^ir jud^cnv i7n>i{o^, " Athenicnics nos crat aftcClurijVOS tamcn ^W^a* r Ai^pimv jixJi/^ov vTnvojn oci 'iviKsc " 
nunquam audirc voluiilis qux toties de~ ;p ^Jg^ /j^'^ S^^^pipo^vAi-^tcn . ^«^) /i ijSQ J « 
monllrauimus : fed potius fufpicati eftis \ < \ ■< ' 'D^ii ' i"' • ^ 

harcanobisdici proptcr priuatasiimuJta- „',^ '^/ ^ / ^ ' , ' , , !c 

Tes,qua; nobis cum illis intcrcedebant. Id D ^^5 ?t^/^A^;^is (su,h '-m^iyjLXicc^i '"o* c/V « 
eoqucnon.intcquam iniunam accipcre- /tZT!^$>it<i)i^af ^^nx./^ giTr-jCj oct&y^^^^J/- « 
inus:fcd poftquam cam accepimus,focios ^ gT^^r^'^ g^^Ai^j-vl^js;^ /^ dd^a^ccv " 
iftosaduocaftis,apudquosequunicftnos '/°^ >•' 9 « ^r^ 'qpr' -. ' o -^ ,. 
eoprohxioreorationc vti,quo etiamgra- , ^n > r >/^ . / \c / 

Uiora crimina habelmis, qua: obiiciamus, «' /'-^■^ ^^'^^^,^ "^^^ oW«?^>i J^O"^^ 7^0. sMot- « 
abAthcnienlibus quidcmcumcotumelia «^jJ^<^o7((fv^^/ot$fiW(i)< Qfxg/£5>iai!''.^;i^5g,r<i' '* 
la:fi,a vobis ver6 neglecti.Quod fi Athenienfes in aliquo obfcuro loco dchtcfcetes iniu- 
ria GrsEcijE facerent,nobis demonftratione opus efl'et,qua vos rerh ignaros doccremus. vlaj/^ amvi^v. ^HuMoj^vmpilfJeffy^TB Ai^^ ^i/Mojp'!', 
ivWTrannxLuw iyyviiciei, * ^ J//ji)( TicJf 't)(5i?"]'=""n i?, 
Jmmv TlSKSt?"!.»*?»? 71 aqlAjn dSiluiii; ■7!>Ama.ti„Vt (jy tnfrA 

ti(st5j!i etti/^u ii/i)tii<Sj ^o'/.«^oii. t/E.P. ^ MaAisaj.Af^- 
»6)11 3 «ip>t,3j] (potJlv 05J neeiWiin /«M(»ii KayivS^tjM^ ''^AS"" 
ii,(J^ f aj»>./wtTJ{ i^si-TiOTCluanv i 0,j J)tt{, n'3u/<H. /A/v 0(u) 
oJTtH) A Aiu^facftff TTOff av,yi fti o,-n dSv/xei. ^a^HffWTrfOTJ 
^Sj^ •? 75 a3u//(^ oTOf (ftuiTW Ao jpu T^^M/^y^jiiaiiioc (p3ai-« « - jt( 4>i<P»i' «C "J^ ^'■'''1' )<?■'/*« i^S(yv,o£'^/<»v ouj^nti etpycSa.1 >^i/ui- 
ri/vEajppdS. ETaS/ti/afavSrpi^Sn^tiiTO/y oi/Tjf d«^iv}ii.o! 
3 ^a,riv t-TtSJ^^Ti^ 4») ?ov tiiyi)a.yi <i>07i o/ /arV"C Acvm- 
eioj/ Tiw J)J<x,(jK^ov Tlie/.^iei(iZej.(my,7iij>\iLLu avjiwifiigi.^ 
AKVTif , To OTjBV (//.(£(?] 7!i ^gjv, (ii Aaia(/itf/i(iwo;, i^ im^' 

t//^a4 at/7in< •OTAITHO^ (S Ojui\ia4,oi7ninnifoi4 imui if 7Kf J//(« 
i^LuJou>,Lw 71 Atj33/v.*v,((st30io^/. 7 lYpof TB t^a «g5t>>((t- 
&]'5J£«'f 7» i^ avfA./ua.yo)V. * *T Jv Atj.i!s)7ai/ jdtf 77 C7iii< Ai- 
y>ria(.<iy£.P. ^IIxpsKfiAscTiTi^ici/eiiaf 'S^^icaAfiVjtnVM 
•TJicstAfiv.JlTO/aie^pS^tSj «'>u/p«V)<>75</i'i<3j. ' °£i;o/~SG>)y{- 
«X^^MTii/Stvo/e/js^vif, £ 7j/;;yt(0V. "O^rii ffl/tiJ^^ifKAtli 

& tp^ ] )<J' T 1I(9HV«(/&IV,© U/<^ <r>)A»V0'7J. ' ^Aiptf^ejf ■TTttT OVTlf 1 

flTavASAH^WTlilJ B/ilMW/. ' ^Pf OftJ^jtJ/t/viiJKAaiMj^uov/oiJ. 

D 4 


7f"/^ 44 THVCYDIDIS HIST. 

« vuZSi 7/ SiTjuctxfYi-ppdiyav Xau, /idiu,^Shv-^ Iamver6quidIongaorationcopiisefl:[»tf- 

» Ac.f^ot, o^TH, ' -^r. 4 'fhCovAdJo^'^ fi[ ^"«•^"f f °^ q^i^J^^^ in (eruitutem 
_, V ^ , ,/ 1 ~ <: / z I U»w/^/<i.'» rcaattos;pausvcro,&: pra:ci- 

" ;g'?,W c^''i' TraMocJ ^ct^inx.^i(yn.Lia.(rfj.iwic,^ pfofqj [rf(/^f//«w,]ii forte vnquam bello ap- 

» * gfjiij^i «.'i^ ■7nXzfXtj(n>vm\. ov y^oLvxepxv- pctantur, iam pridcm prxparatos videtis? 

» ^vri^^^^^^stCmiilifaL^/^iT^v^^-rn- necenim Corcyram clam, [& pcr Mum] 

f^ ' ^ / r J± n'- 5.o_ ' captanobisinuitisretinercnt.&Potideam 

^ , C \ ,^ / -s'',^ 'x obhderet.quarumvrbmm alteraquidem 

^y:^- « Toi/^^e^^ov^^uTO^ jra fh^rSfMc^i ^ ^^t?»- cft opportunilTmia ad res Thraci.r obti- 

^*^""^ >• aS»/,'»?^^!'**^'^'^)'^^'/"*)^?^»'?^^^^^ mAs- ncndaSjitavtillis liberiiisvti poHimus,iiI- 

» 7raw«Jio/$.v^ ra ; cTe y/^e?? dl-noi^-n, -n ^STe^- tera vero maximam claflem Peloponne- 

„ -^vII^tA d^^rX -z^ 7.z;A//;te;^vti u^ii- B ^"'t^'' ^f ''J iuppeditailct. Atque vos ipfl 

V ~ \,i \ ^^ ^ n, rerumiltariuTicltisatitores,qui&:tucpri- 

« ^* ^jtcp,^ oc^eyj 7zt^^ ^^ lu- j^ ^ j^^ ^^^ p^^ i^^jj^jj^ Medicum vrbem 

" X" '°«5 '"^'^ T^ «-" '^'?^e5^«'T^$ cu fuvov [/»<jw]mtinire, &:pofl:ealongos murosze- 

» Si4 v;z*r' dx,iivcov hSouAccfMjjovq i.AAj%- dificarcpaflicftis^qiuque^rf^ft^/fw/^tfrfjad 

.. el^, ^l ^ Ttti uixt-A^v, ri^« IvfxijJi- j}°<:^ vfq; perpetuo libcrtate priuaftis non 

. >^ \ t (V ^ / , X' "^ (N ' lolumeos, quos illi in{ertiitutemredese- 

^ \'~ q\L,, , runt:iedetiamnuncvcitros locios. i\am 

- AtVo5/i4v 7ra^<7Tx/,^op«i- i^,ctA»,^9E^i/ nonis,qui [^//w] inrcruitutcmredigit: fed 

,. oMs Sfct" ii-zSf '\<rf ilai aZ^iccciv th<; "^i- is potius, qui poteft quidem \hoc] impedi- 

., 7^5 «5 eAl/^.par^ tL^ g/AaJk cl^g/^g-ray. ^'- re;fcd[/^«?^/?] negligit,verc lioc facere efl: 

> .1 '^ j; ',Q_ « \^'f^ ~,/-)V/-' cenfendus. Pra:fertim 11 Grarcorum libe- 

^ ,, ,v X , , , , ratorem ic elle pronteatur, & praxlartim 

.. '^^<^'-e$^i- ^ ;^^ >>r ^ «_' otJ^;c5t//^%c- iftius lauais ntulii pr^e fe ferat. Vix tandem 

"^"Qt. .. 671 OTcsTrE/i/, AWct, )C5t%7/ <:i../xuvovfA.iJtiu!'^ ol vcro nunc congrcgati fumus , & ne nunc 

miim» „ .^ Spavra i^iCouXLiiu^oi, rar^i ev Ai- quide ob ccrta, [acmanifejia crimina?^ Nec 

'.A-r.-jLT'^, ^'r.. ^J «M /,^'x> ,„f].-. r^.^^.r^, . ' enimamplius eflet confultandtun , anin- 

,/-, / . ,/ c/. , , ~ '^,/ , iunarucnmusaftea:i:ledquaratione /»- 

.. ^^9«/.e5^ oio. oSc.^ 0/ ^^o^o/ w ort Kscr ,„r>amafcc7am]vldCd qucamus.Qui enim 

.. oAiyv ■^^daiv 'Qa Gi^ 7a?^<;. xsj ?^vju,- [/^^c]faciunt, re iam deliberata, minimeqi 

.. v\v/{^ olojiBjooi, 2^^ 3 (^^juajSvnv vf^,yi(r- cundantes inuadunt homines , qui nihil 

„ tn>v %.ppcSai ■ y'ovrii ^ e/i^'^ ^o^v, ^^"^" '^^^^"'^ ftatuerunt : [fcd fMxent inopes 

i, , c T ' ' '>• ^ N '' ««,'?///.]Scimusautemquavia,&:quomo- 

, /^ r^ ^ ^ , "^,^ ^ I a dopaulatimAthenienles in aliosgralien- 

« gA^^tt/a^i/jt^AsiJCf^/Uowo/.ot; T»; iWoL^.l'/^- tur.Etqtiandiuquidemfuafociriora, pro- 

M ^ix^Mct 7^/^gA\5i(r<l d/xiiuojiSfuoi ' )C5c)/^'i'o/-Dpterveil:rumftuporem,occtiItafore puta- 

31'^'^- ., Qpc -^y^iJ^tcu T^ "^'^«0?^ T^f^nSTjafi', bunt,minusaudaceserunt:fedvbicogno- 

A^" r - ,^0'» ■■' (T \' i^/> I uerintvosh;rcquidemfcire;fed negligc- 

1 ^ 5, pr^^ ^ „ ^, re,tuncremvehementervrgebunt.Vose- 

* .,9^0^ acrOotA^s gj},a,^ae^ o;\5^<:Tgplx nim foh Gra:corimi , Laceda:monij , defi- 

., £x/?a,Ti7Bv7ey)^i))VcwJS//o7vtg^g»£,'z^aLTO)i' des,[4f (7//^/?]eftis,ahos non[aymorum]\i: 
» >^$(T*OT^k 'o^ tLu Tn^sTisvvyiGviA^vloi, ^e^i cundatione vlcilcentcs. Et foli, hofti- 

um vircs non crefccntcs, [ac infirmas:] led 
[iam] duplicatas, [iS^ firmiu] euerfum itis. Atquicauti, [& circunjpc^t] eflc ferebami- 
ni : de quibus profefto runior diuulgatus rem ipfam fuperabat. Nam &: nos ipfi (d- 
mus Medumab extremis orbis terrarumpartibus[<)//>»] in Poloponefimi pritis venifle, 

'To/f '^ ^Soi;A£t/oinitf]TB7i£/V/aTa<{IE,utr^4(J(7i. ^To/f «/i. "Er-ii^jJTW. ^ 'Kc/i t{w a^ia^ivjii afjUfoM^iifM, 

^/A*iipoi(^u/.ifA.a.^i(jei(aujuiJ)>Tifja4i<w^' tf/U^7«»<, njij •n «^(«.uo.TMCtT/Kst^sira.oHf S:(W. '' Xp^ jbjKic «ia/>xj</'- 

jijf (aWovTif «'« TO»7W; ou';t a*'sfo^Sa,aMoc ^\6(U«ff5,u«ii. ^%t.]S y6u/)t),ij)t)i/-iv,a'jU9i£aM47tqe('a'iftitou,u«9B5. '^O; 

' npo3ap4raii/a<rwsiioif] J>i7i! mivw w ogitTi. '•'EJrrtTii- jSff^Jmf] oi jbaOZtuajo/^^igJf «cftspttax^TKf M^oif . ei )S^' 

gjt]c*aM(iiK)t«7a(7»ii|Ojt. ' EOT;(5!.(po7B7tD]i.^^<r;f<)7a- 0X4\|t(i)f «'f 7iu/ /ajgjt^/n tpjj^"**"", **'" «"'(^SsSAH/.uviDf «p;^»- 

•Tti;. * ET7;^!itSa<] fe;^,^tfo9a.(,(M'!p;)^/af OT/eiv. ^H'/i toj hJ' T^aj-foouJTJiJV. '' lojupiJV '//(«fftvTttj^/uI' jS«f'»tf 

VOf^JtiMvai-^iiQ i'i/^K.tiia* (TO^M^ua^j^o^vai/^ZtxJuj.HwoAiiHj? ji- ^^7i9»)<ra/). ' Au^iaAfis s/)] 'S!£?C"<?tK£', i» x'(Avi<7y!aX- 

»n'(/t7it^ (/Vi?,ov()7r. * Mf7a7a/UH(/>)(jt] '/J' T OT^iAtSVT/U))- Aoujvo/. '''O Aojpf T^ip^w SkjjixtiJ] (Jt/Tsnv, o' Ao'j«( >j*<A- 

</))m'v. * KgjtTzuJi/] /o^poOTiiiffUf. ' ° EjTtA Ti]^_;^j/ J^J{ ituWiJ^^if «!rpaA«( «?). 

quan} L I B E R P R I M V S. 4^ 

quamvospro [ve/^f^ Reip.] dignitatccum A'il mTra.p vju^^^oi^ia^; .■zi^T^^rT^jijTylcmj- K^vt^v " 

veflris copiis obuiam [/&] prodiretis. Nuc ^^^ ^^^'^, ^y h^^,^,^ U{m.^' ef- « 

ctiamAthenicnies Lti/tf^-/^ norcmotos,(vt ^ " ^ c ^ ^ . n -r- „- ,rr\ 

ille^^^^cJcratOrcdvicinosnegligitisA-pro r^'^'^^^'^^'^^^;^'^^ ^J^^')^'; f^h ". 

bcIlo,quodvosilIisinferrcdebebatis,illos «t/xw^5(0^/3icAro3^/>C(^oi/'^o'(^,'.t, £5 to- « 

arma vobis inferetes propuliare,&:certan- ^;^ -^oe TreMa h/juoLTCti^pHc, aiycii<ji^,v^oi « 

tes cQ hominibus,qui [«««r /tf;?^^] funt po- ^'^^,^ '^9a'/t4<;o/ ^cjt) r /Sol^ C^ei?^ «i^T^v " 

tcntiores.r/ywiwrfw/f/wm»/,! inccrtosfor- 4_c,\' r ^ _a ' ^ v ' ?\ ^ > 

tun(^caiuslubiremauultis:quamuisiciatis 1 f v 'cv ' ^' ~v - < 

vel ipfum barbarQ ilia ipfuis culpa, l&ro- '^J , <i^<^^\o^ ■m>-K^y^^a<;^ >ii^« -m^ a- « 

fterfuam tementatem^ plcrunq; offendiifc, luJ^iYiy.a.aw cuJr iA.^ft\ov ■t^ri^a.'^ vfil^ifTt^usppiet <* 

[o-cladesacceptfe:] quinetiam nos ipfos in rc^yi-jpy^.iJ^^c^l-n] «^'/g v/xi-nj>cti U-Tnhi " 

bellociiipfisAihenielibusgell:o,ipibrum ''t.^o ' N > ^,, y .' ^\.^ p 

crratispotius,a veltrisauxihis|<?rf/«/^j,Jia „ , ~^ , <%„„, ,„ ^ -, , ,( 

fxpe viftoria ab illis reportaire. Siquidcm ^f ^P=^- '^ f^''^^"' ^/f W ^"^ ^^7^ Cp^^^^^" » " 

vcllrar fpes, [ef au.xilta,(]u<e a fobti expe&a- <^t1cc lo/xiav raSi Xtyi^. a^T/ct^o yi,^<pi- " 

^4«/«^,] iam nonnullos adhuc imparatos Accv cdS^f>cI/^ii oL/uj^r^oiTt.)r>isc%'\3eJi<^'0'> " 

cuerterat,q, eflent freti [ve/fmau.xtiti,,^»^ i. J^ ^M,^VTr.K 'i. Ifj^, iU% -nm,-^ » 

i/fw/arjcrtf^fto. Neq; veroaliquisvcltru '.,\ /c, . ./v- r^ ~ / ., 

1 r\ /-1 ■ i !■ „ ■ CLAA0l.V0UiCp/lO^CI.Cl0l inTDIi; '7Ci?^i\L0')3V " 

hxcU^^^P^Unaffisobodmm^quamcxpo- , ^ n ,/ ^ "^ vi^^ Y^^j?" 

ftulationcmdici putet. Nam expoftulatio iTniiiyciv «^we /g y^ /uey<x.\c^v r ^(pe^naiv « 
quidcm,eft[4iwic(?r*/w concjuerentium]^c a- jyt^^q^TOi','!!^ f:<^v QrTt c^adu.vi<^^ v\iuiv y^ « 
micis,qui peccarunt, [offictoj^ (uo defuerra.] SbK^T^,^^ docA^yauc^ la^Tvilz rrz^^ oloic, « 
Sedaccufatio^cflcotrainimicos, quiiniu- ' ~ 'o, > "^ \ " 'cpps^ = ,~ 
riaf-ecerunt.rrxtereauquosal)os,ipfinos ' , ^^ ^ > \^i ^ \i ^ 

dignoscflecenfemus^quiproximisvitium^ J^^cj)ee^p^,ooc^^)/6gzt/. ol ndfjyi,izc^ii^- « 
exprobremus [eosg^propter td obturgemtis : ] tntoi^xsH ^TnvoYazij oc/^i^xst ^iciTiAKJztf i.f>yu) « 
pra:fcrtim cum de magnimomcnti rcbus '°o autyfc^nvvfA.^:; OTUvTntp^v-mli cn/'^iv ^ « 
agatur, quarum nullum vos fcnfum nobis -^j; j;^ ^^^^^^ ./ ..g^^ ^'cc W a^- « 
haberevidemini,necvnquamcofiderafle / ^. , ■; 1\ \ <ic \ ^ ' «> 

qualesfmt Athenienfes, cum quibus cer- ""^" '^i^^^O °' A'& ^^afxivG^- « 
tamen vobiseftfuturum,&quomodovel /«•'^TOf. W '©i^'KayU.^£/x<^iWl;7a^,.9 o^ « 
omnibusinrebusfintvobis Idgcprxftan- Tor^^cjvors 6U£A7n<J^$'5^2 J/^STiif^^-^reiV/'- « 
tiores.Nam illiquidem fumrerumnoua- .«'^e^.c^-^ecJ^-^a^^.-^^g^.ai^^^^i^^&r^ « 
rumftudiolK&celeres adexcocitandu,&: uo /° ' ~ ~'i m ~ ^' ./ 

adre]pfaexequendLimid,quodexcogita- ^^ / cL v \ w/ \ 

rint.Vosveroadresiampartas conferuan cdcti^^v.^^ai^. i.fxlouiisicx.o-^mcts^'; 

diUTi,&:ad nihilnouicxcogitandum ^^■"r- nr,<//v/-",,5.«'?wr .^'.'''^'-T^r-v,,/.. Y ''^^..v/,),,-'..?^ 

ad res quide neceflarias peragendu 

ejiis.] Prieterea, illi quidem vel fupr 

funt audaces,& grauiffima qu^q; pericula 

fubeimt prarter hominum opinionc,& in afperrimis quibufquc rebus bonam fpem ha- 

bent.Vcftravcroratio, [4c^'//<«_gf»».',/^<jcf//,]rcsvcftris viribus inferiores gerere,&ne 

certis quidc,acexpIoratis animi conliliis, [metu,periculog, carentibta,] confiderc,&:exi- 

ftimare vos pcriculis nunq, liberatum iri.Qumctiam illi, f 1 vobif cum confcrantur, flmt 

impigri,vos vero cun£tatores.Item illi funt percgrinationis cupidi,vos vero vcftris fini- 

bus ha:retis, & otiofi, ac dcf idcs pler unque domi manetis. Exiftimant enim illi quidcm 

hac a.h{cmio.,[tjtium peregre profictlct<ntur,]Cc aHquidfibi quxfituros,vosvero,fibellum 

[altis inferatis^ vel rcrum prxientium, quas poflidetis, iatturam vos fad:uros[/'»/4/«.] 

■" HTBTOpJjt^l TtMja^-nTStl^u^jJVAorQai/TSr-TBOlu-MpOll. ^V34,li4(i)7lp07B;o; ]o/kS(aT£piMll 'ZagJt.yWj''^ i^li,U.iVOI. '°Cf 

^A|/ai{«!£?o;OT«7>tiraj]a^/o/x^_;^f. ^ ¥:.cLiiiivya.(]i(;TJ'^ oi y,'(jV«]o^eif ^im;;?. "OvfiTaiiod\suta^iSi^ cua.^- 

»(Stra?Ti»i»<.iJ)i>.isC«<;"f<'{o'''<''''\'A''!'-'^.'''':^''''^''^''^''"''f'>'''^' vjiJimt^^ffji^&uj.Ti^^jii^iKi-iiwicuii ri ^Veii'. ''BsStt/o/j 

*n6e/i liiiTaTTa^eJtii] w-TiT rtvcJ T>t5 £A«^|ief SA/X4i(rai'7» ?nrV()(raf]Sap'p«(;n^ ''MeMH7a< ] iiTtS4£M1^'i'ot^. ''^K-m- 

Vi>MiJux,yn(m{^Hl.ii'^''.'i-n(ti-:to(;'^ii\-f,Y[;. ^ YLcLf (Si^fajuTiSi «fM^dTitj] -ws^oe/o/ <? o/WcUOTneitfts. '^ HfUoiSvi/Mia- 

^tlaiUijci^riif^^iiJt-n-fiyOuJ^ ^l^ aVuju^ciV. ' ^ixa<sw>^ai\ •nt^] )i>c(iu,^<Ai;i(Soi?;lf' o/xeia^TOTSt^AcEa^T/V^tViri J>1- 

AsiT^ M mra. ' Kaj (^//Ut.&ia^ Tjvtf] 6Ta /« t^OT^Ti^n^sv () KO • jMiii i/^OTeioi; ':g;£a('riKni(jtx.Swiiiij-nt{. '''Tc^iTnA^hlvjoh.^. 

^^'•'Aoc^f^^S/^.ux/jOnKy TV^veifU' © ;U,m5tTO5i»« nc TjZir' oSt,ifii;ir/i',07i£(!O' tm^fmitiaijiB ■mijmp^v'^ u^s^iTiMi/). 

s/wJ''iD..c';^o'ucvof. ^ KcLJ eji-mj/ Sfai.^ijima(j ttxv v(!H,(xa,i(a^ '^Ko^ la nnjua.ai\'nitim,Qp^vm,-m. 'i-n'ifji.Uu "^m^^tweii t^ 

'S)^c,<^.i-^SlLuaiMVhiyi,iTTei>km%Ttyi''iiiiT!iv'6iiv. ^Ol ^via. ntuaTnuJiivTzHfnciSivfi^iiii. 4^ THVCYDIDIS HIST. 

" ^^^^h% T (go oT^'^ ^<r?yi' ^gf^O' ^llli etia,ho(libus fuperatis,longiffime pro- 

» >ijVrMti/u)/joi,'e7r i^^^^^v afctTnTn^daii/.eTiQ, grediurur,&vi£l:i, quamminimumanimo 

•' it)7i /J^ cm(JSLm ^^^o^^iaTu-niK; v^' -^ vra- confternatur.Pra^tereavero, [fuu] corpo- 

» A£a)e>f ^^T^.^^ ^^'^A^» ' o^Mora-n? g? 3' r|b^»s [^^] alieniffimis pro Rcp. [defe»c/c^- 

T'^, > , V^ ' ~ ' \ '1 A\ 'i.o_^ ' (24|vtuntiir,coliIiisver6maxime propriis, 

'^^^/' ^-C/ , / , v ' ~ vt aliquid pro ea fiiciant , & nili cogitata 

» mihi^/xn t7n^iA&ac^v,olyMo)v c^pgaj^ jff «^- confecerint^fereb.ruispriuariputantiqux 

•' Toi-cLeflcm-TryyvvliiychrxvvjyOAiycc nzfoi veroarmisqu^licrmt,perexjguaiudicant, 

» «^ Xok'^ Tfvsr^ ^fifl^af^Igs. ^fi) 4 ^^ -nrki ^i cum illis confcras, qux fperant fe poftea 

\ ' . . C ' p, ' o^ . '/ ; . ' fuis a£tionibus quicfituros. Quod fi fortd 

»' xi7:^/pct(rCD£w\cJin''jCU'rK7nraW£5Mot,g'77A)i- ... -^ ^~-;' ,, -• 

^ ' i^, y ^ , '-c\ ./ / '-' \ c / reialicuiustentat<^conatuseoslallat,noua 

" /)(i)^a* r;^iicv/. f^om y^ i;^un te k^ o^icc^ aliarum rerum fncm fibi proponentes, id, 

" gATn^ojOTVoLowfaTnvonjwOT, d^o (5t,^(awTii quodopusefl,cxp!cnt. SoIicnim[tf?«»/*iW 

" 'Gn~yiii»i<nv TniicjX^ av aui yvaxn. Jt, ^-m fui^ Gracorum] pariter & habent, & fperant ca, 

.. itl^mvTr^Tu l KiH^c^v fi oA« ^c^Jm/^- quxanimo conceperint, propter celerita. 

(, \ , / ' ' ~, c / tem,quavtunturinas;2:rediendis, Irff/^er*?- 

••^c):.- W^-TrA^^o^^^.eA^,;^,^ T.Tntp;)^.- ,,^^^j ..b^^^^ quas [r^|//.r/«/,d^/.4^r.] 

•' TOi-jJ^S ctgiJcJa-o!^. Jc^fXf^niopiyiva.^oTi ftatuerint.Atq;h^comniacumlaboribus, 
»» ^yiicQztiYi S^ Tzi Uo]iTZi '^a.^auj'^u/x(popaM ri &periculis perpetuo moliuntur , rebusqj 
.' iyii^jDv^TV^^cl^^Jil^/Jicva, ''^ lyoXloui e- partisminimumfruutur,quia[m<j//^^/i^/] 

( 'i/^./ '(7- ^ r. \ _^ "r ^ quxrcrcfemDcrftudet,&dicm.i-eftianiiiii 

*> Tmuivov.coiiliiiTlicuJisiAtuM^iiccv^pajiYiTawu- ,. i n- - ■- r 

, X (^- / ,^\>,,^'< , , , aliuaelieputat,quamconncere quxccn- 

« xivc^'Gn afxn-n m)^^ia ip'' nav-^a.^,^ri ducunt &otiuiners plusmaU afferre [exi- 

.' tV^ £Va« j oui^pc^-niii ioLVyop(icdg av ei vro/. '^- frnmit,] quani lab oriofum ncgotiij. Quare 

•• m'; AAiiJ-niZiioLuiyii ajs7iy^%qy^itr\A^TnXicci,C ^iquis paucisrem tota complcxus , eosdi- 

?•- cv ' rv \\f,.-'- ''■<:x,2' xerititanatos eflkvt ncq; ipft veHnt,neq; 

» CO?^g!.MdUJ/Myl0l,S7at/Ut}^iii X^0ltc^TV]!W- ,. , ' ^' ^ . ' i 

' ,o*n' ' ^ 'n I ."^ r ' ahosmortales quielcereimant, is vermn 

" ^"^, . ^."^?' raSpc^Y-^^ bTaTTKijov a^- aixerit.Et tamen, Lacedxmcnij,cumtalis 

.. K.^v o'}civT^/c8^^aP^<nttvYiSiy^a.<sfPa.o^(n, Refp.litvobisaduerfaria,voscun£tamini: 

•' T? 3 yuijuin.ujj dSixZv'^ , S^yjP^si acn /Jiii^Qa- & exiftimatis illis hominibus diuturnam 

„ <rg'-l^']g5-^''^TZi/"/^Au7r<|;']gTV5i'A- %petcrequietem, quifuoquidem appa- 

> ,f7\ . .. ' n '^nr, ' n rs ratu^^^fCfi/^/^jliniuriam nuili faciunt:fe<i 

.. ^^v;,^^ajr^ia;u^o^oif^!i^^^icdu,, ^tam,n]^,^k(c,nnz,(ccoci\c:immo,ytA 

.. Z 'imv vifJ.i\i. /M\ii JIom'^ 7roA<| o/Mia. thx.- lacellantur iniuria, eanon fint negleauri: 

n ^ixjtwTii, iTvn^vili T^-nVvtuj cfl fo^ xs^ verum in eo ius,&: «equitate ponitis,li neq; 

.' ^'7^s^JiAJra/t4c) '' i^^o^Tntvi^^m aliosmoleftiis,[d-/«/«r/«]afficiatis,nequc 

^r> ^f> rr ^ '(/""^-/x! '5 ' T /,'T^vosiph dumvim,[c>"'/«/«r/,^///^4/<?ilpropuI 

y, bmrvi^6b/JiaCi^fZirt3icij)'^^,b<rlv. ouialKy)dliJ^ . -t .'L . . -li r 

,, / iT' V (./•^ ' n of' \ latiSjVlJumdetrimentumcapiatis. Athoc 

.. o?'^ -nyvr^'; aii to. ovayiyfo^a Ki^liv x^ ^^^ confequi poftctis , quamuis ciuitatem 

.. yiavyi(^(rii /w/j TnA^lTa ctx.ivriia. vo/xtfMx. cLfi- veltrxproximam, &: iilde moribus,acm- 

ftitutisvtentemhabcretis.Iamver6(quod&:paul6antcdeclarauimus)veftri morcs, ac 

inftituta nimisfunt antiqua aduerfus ipfos[o^/^^»/>/2/^/.]Sedneceftecft,quemadmo- 

dum artibus accidcrc folet, nouiffima quxque [tntienta\ fcmper euincere, [& fottorA 

ejfe.] Et ciuitati quidcm pacatiE, maxinie conducunt inftituta,qua: manenc immota: 

' Et' 8Aap.i?iii']a«'7)i5i(JiEiAa3j^/. " AMoiBfaTO-nfsjAei- th/a '-%^jy7K XS>A 'S^gjitntJi.if Hflwoja; Sf^'ja>,n,iK'^yv(!'fxm 

*« 7t a;{,Jii' »,4);aMo7Bio;f. 'Oi')cf,iJTOT!)] >3r£«? TftUTO- (fcuipolaiTrjeoi a/iM.ujciuiJ7z>Ji, Lw utPiiiiiv^.^^ixct 'o (iTiiv a( i- 

'KAJh J^iMvcni . *'hiyiiini,iK%i(ri'\f/.«'!a^?,a(n. ^ npo'f /.uigeuj-ni ei) ^axji!flM/ui)\iioiy'mieiniiTt.'Qjj'ta.'uvic liar' ipa- 

TO/i*M0VTO]^)UivK,i!JJ'<.«'7JCi. ^'^npof TO"/«'MoiiTO]Hr«- 7>i(r(ir,2tu£« Q HJT' ^'Ti^oio-iD ««'iyfflffa;'. " * OtJ SJTr/c]//!?^ 

TOiiMiio/siauTn^oA/jatij^iauTiti.ai/TO csgof to jui?^ovm'iai- adHerbitim >sfs»ter,tiiim objcuriorem reddit .Ji tolla- 

^am,»n ae?f TO tffB/a"a,© ;c7;)9«TO,/«i'ct ror!tp/'»a*Tif • « a- /«r, dilHcidiorent. E.x feijuentihns patet ejje tclleH^ 

Tifid^f^^iSflf Ta /i.ciM^ovTa. av a/j n^ r ojjt rst^^Kri tiJ^6<3j,(2 dum.^/f.T. ' ^ M» Au7ni\)ii'jvn dJiKJii» ,8!<ASo5f,(2 a'J>- 

KpeLTfi<si\>iK'ni'Qimt.i.^.P. ''Movo/ jbi-yoc^i]?!! t/j' 4|!if.i7Ti), )uvjUJkvma/MWi<Si^ii^'riTt-n'iiuivvif.u,Ti. '^ 'Pih^r/utiiaS 

uivoi }5),(pn3-/ii,a ai' jr'»ir/i',{A577^c.[<7( ti o/toiwf.S {^^n,c^ 7b i/M-^a/MviytaiircL ^nAiriri). ' '^Ap^^o^Js^a^Sj «'^«0 «^t- 

&>trou-7£u/^^-i/t/pn'r/ii'OT/s<5&a(. 'Z^iJ^BTjDrBp ttj 6!^D03,«ra Aw.iffii^sfi^nQSti a3Zcoa/'ot<u£(a7ipo.^/oi(. ' 'Atalit.)^,»!- 

i'AOT^a,©«9'K7tuc(J^;/i?f( iirspoDJjE )CTO7a(. Kot^jwn'- 'S^ 7e';j*h«] «aSaji: t» 0|M-Mei)C/)D,Tiu] jb a.aiJLui /uaff^civ '^- 

'niopiiw'\aivfi^fmifeii;'QnKaK:i')cu,o'imi(cfiQf.i>ii)i<.i^a.- M^acunv oi^aTnn H TisajcocovTton ii4(aTO7» d/^^iTnw.TOf. 

•nuov. * Ha^^/ou^^Tb-sDDOv^iiTC ico/i» TBHjt/tSa;. '°Oi/ ' A« TB^.^fji-o^aifa^T^t-jrgof^i i^;^«^'.'^TO. s/c '11^4,9!)- 

£!;7t/?<f^af'};5(i)TOD]ovoi< '?irAtjp/.cvip<i)D, S/X7Bf,No^;^i7ieu riii,v/.iu( dei £/i»7il{s7). 

OTiJTi/ffiif afS^wTOiftft/l/fa^^ytttv^vT' nm}iou, (2 «'piu/'Zu/,c? r J •'!■ L I B E R 

fed illis,qiii s.dmu\t?i[pe)'icula'\cos;utmiyc, 
nouis etiam,(S<: commeiititiis artibus eft o- 
pus.Idco etiam rcs Atheniendum propter 
mukam experientia, \_d>^ lonqum iifum\\w^- 
gis nouata: fimt,quam vcftre, \drmHlto me- 
iioresfat^d'.'] Hadcnus igitur hqc vcftra tar- 
ditas progrcfta tcrminetur, \dr vlterimpro- 
gredide/inat .'^ lam vcro cumaHis,tuetiam 
Potidaratis (quemadmodum promiiilHs) 
opem fcratis,m Atticam celcritate,quanta 
maximapotcftiSjirrtUTipetes : ne viros vo- P R I M V S. 47^ 

CRtk,)(^ 77x.-^g iaCa.P\9m<; £« "dui ol-tJikUo' hct " 
fXtt cUl^cUi Ti. C^lMie, )ytf 5t;P^|$ TO/S g^9!"« " bis amicos,atq; copatos infenfifllmis {ho- \^^^ %^ 'ivfx^-^cui %i.-\^Ti' ^p^i^ j[ 
Jhbm] prodatis , neve nos c;rteros prx de- ^ ^ .^^^ ^^^^.^ car^^^Jv-P^ ^'^p^ccy, (perationc , ad aliquam aham focietatcm 
[^«^rf»<5^<iw]copellatis.Nuhum autem fla- 
gitium admittemus,non per Deos iuriiiu- 
randi prxftdes,n5perhomines,qui aliquo 
fenlu funt pr^diti. Non enimqui [afoctii] 
deftituti ad alios fc conuertunt, hi fccdcra 
frangunt:l'cdilli,quiopemnonferunt[/S- K ihi^nfj^ ^i '''f/J!hv'^^/\9y>ioT}/i^m, ' ci}V 
of 7reAc|? clfiiijc^^yVi^riAcJinxi 3 fZ^ tV tt^p- 
"nCjCi^i ii TayiCiis cwGi<; Q^i^AdjTiov iU.a^ iv 
'TrKk.on axi^zfjiov. )(^a.jL(scT crxpiTificm^^TnAiv 
iC^dA^vn cni/uL»icti,oayi ih Slwajuiv, Jtjv;^^- 

/mi/nm TCDIYIffZta^ GlS li 'S!fiaCoTi^gii,c!)V 7TSt- 

dum efte ccnfuerunt, n5 vt ad crimina re- D a7x.v,>i) ^^5 viuTi^n cJ^yiyKcnv chv anv^Q^i Yi^'. 
fponderent,qu;£ ciuitates [yyithenien/ibui^ 

obieccrant: lcd vt in vniuerfum oftendcrcntnonccleriter [^/«V^«^»z /y?y?ij dccernen- 
dum:fed plus tcmporis [/'« rerum tantarum'] confultatione poncndum.Simul etiam volc- 
bant fignificarc quanta cllet fua: ciuitatis potetia,& artatc proueclioribus in mcmoriam 
reuocare ca,qua: nouerant, & iunioribus narrare ea, quoriinullam habebant notitiam. 'SJS^oO^ii. ^ Kfcim^vsJTajJM^tpLiiioTj/yiMTiif. ^NauoS/f 

«lci 'fhMyit svSin. ■* Xmiii,a.cdi\ uot'^v5 yb ouiampa 5/f 

OTTic/itf ariitf . ' Fpof iiifeu Imo. ] rsK^i t»( 'i^yneii, i^poi 

ybyi)Twi7;\a.Hi^/Mivioi(. *ApJJu«v</I eui XtflKnliJivjiv^- 

/)) ^m i KoeJiv^Df '!^t}i itifcu/ nixiM^au f aOTcSj, /uh (hon- 

9ot//«»Of 11231! T hataJhq/MiviuVjVuJu <rt7» loimireiua^M,© Myi 

«71 iSin a.SiKii\i Sfa/^v ei ^s^c fTEpoif %a.7iufjJiV miXfMi.-^^. 

tun^i-nxn '^iic^hfytUui, oiavsf «;yBpa)<ftii« h'\>Lm-a -atiJf 5if fe(]UKHti(r,^a.fjM,(Sc. rautA conflrHiitoM diCHntur. 

/^axiJai/MVioif. "^ Of>iiav'\'T^ ifofat TopH^oli. 

yU«J«u]ilTI/ '^' ^'«VTOV, H T (ffOtluUV, »1 'ftr tipaiBV 

^flU-^ji/^u^ia^^ye^ c/WAovOTj. ' °npoij-;ovTi(].3T£^<r;ov7lf (£i^- 

^5!,A«u«»o; myi.kxa.-^iv. ' ' MevJ^v]t|TKV,o» T)) vjUiTifa ui//x- 

fMt^la. ' ' EX>'>«''3j]i.p;^v,K^aTi;v,»iaj«;v. " To(au7»;U 

oinieiuSio;] tuseiiTf "Sigjf /x 'r;(5!.Tii>(eia.>''f&J'iu)ei'S««'v,7iio 

ScTOAojiac 'T^''a3icuay«»''5i£?f 3 T ^itAh^iv «M/'f^,'r ofTj- *A;'o?avo- 
' A;'«'pn- ')it!iv Af^JiifACu ■fi Ka.KtJa.iutiviis. * ' "^T Jv 3 A^Lujaim^lSfi 
duriJJimHm eJawA^i^jov, cfuo temporum ^ rerum illa- 
rum maximam confuJionem,(£ tn[sgnem animorum. 
ferturbationeThucydtdes confulto vtdeturtndicajfe. 
Stcentma/!Oi^utdicendurafu/JJet,r'o A^Lwaiavoi^mpi- 
a^eit; ix.et tbti m.o>iimr{iTv^ y) ir.tr.ai rti A .T.a.x.) E ujf »- 
tSovn. z^pau/o pojl, SMKdnvwb; 3, vt hiic rejbondeant 
verbtipr£cedentib:t.s,lj.wSiv'^M-^'naT>ujivou;.ijU£poJ/ea lyE.T. ' ' E-n^ y:i nsfKi^Ha. 'TSi^oTifov'^^ hyuu ,X-niyi<n 
povTif 'jjjpiffS.jS. "* na&iTD7ia]/i)(«L|ovf{) TOe*s»ay. 
' 7MH'/i»iiT!)'iO).M(TBut'votf] ai; f^yt. ^povaTvi a^Lujaloi:.,(uJi 
>^Koyina.f aiKnJii^utvoiT \aiitiJa.l/M>viav. ' 'nvay^mAijfl 
Of ijv[A,fMii^ir haKiJhuiMsviav. '^ UoKit iCiKovn n/j./wa.i\ 
•n n/MJUjo^/iam-fiKUu ti mju.<iiia4 7t\eitv i^ t iu^iima. t . f"p.pAg. 
38. Avoun yd ccuviShLg ovy^ 01 '<A ipyi^uictf a.^oii «« 
'° cur^JiovTiif'^^^ 01 jMi (IoyiJoujutii; oig aui « 

CiMJO/Miaacri. fioV?\9/U>^Ct>l/ i) Wjliy/rt^il^^^,^!/ " 

iT]"ifd^'iiiiS^.'i^Tiy:>oaia.aj/ mioi/U^/j /xtTx- «//,]quibufcumiurariJt.Sedfivos [adopem CcVv^o'/t4vo/,Kn ttou)i%c^Q^i^ ctv 3vAjiii4^^i- » 
nobtsfcredam~\ animis promptis efle voluc- /v^.^^oi Tcch finAdJicdi 43,kj "t "TnAs-^v- « 
ritis, [t» vc/lrafcietate,acfadere] permane- ^^^„ ^^^^ ^ i^^ayoj "c|>i>^?c3a/ « o/ - 

bimus.Necenimpiefaceremus,iipermu- / c ~ .-f. gij-t- ~ «^ - 

,- . ^j ^ . ' ,. TntTipiiLiixiVTntpidOf. l otcwTzt /Uk) 01 yg- « 

tata iocietate vos delercremus, nccahos , ' ^' ^,^J^ , > / , ,/ m 

maiore,quam vos cftis^amicitia.&fnni- ^ e^^^°' ^' ^''- '^O a^y^m^h ' eTT^;^ >c) '??/'£- 

liaritate nobifcum coniundps inuenire- aCiia,'7!foTi^v o^viyi ^KeS^ctjjucvi t^<^o)v 

mus.Quare de his dihgentius confultate, 

dateq; operam,vt Peloponnefo ita prarli- 

tis,vt potius augeatis, quam imminuatis i- 

pfiusimperium,quod vefl:ri maiores vo- 

bis tradiderunt. Arq; Corinthij quidc hsec 

dixcrunt.Athenienliumvero [legatituctbi 

ader.intf\ (cafu enim quodam legatio [(^- 

themenfitihf^-iX-us, dc cauiis Laceda:monc ia 

ante aderat ) & cum harc verba audilfcnt, 

adLaceda:moniorij magiftratus fibi eun /M-li ihM- 

nvo( 48 THVCYDIDISHIST. 

voiju^m i^^oy aL^u, 6ic r?^y>vnsrtJi'^^ Eosemmfuaorationeaudita,adpacem,^ 
;^<wyi,nv "^oLTdX'^ ^U ^ t^mM^. ^o,- ^^ bellCi propenliores fore putabant Cum 
c^ vr r-^ "- ry j "^ G n ' . icitur ad Laceds:monioriuTi magiftratus 

^%W25.^™,A5^x.%/^wo;,,.^^^/2KAg- ^,-,,effiflent,adeorumconaonemfequo- 
^i^l^mZ v^^Joi MTUiriv^UTi fJJt cL- que ^^^]^^ ^'^^^^^ ^^^lc dixerunt, nifi quid 
51*^«'- 'mx^?^voi.ol<fliyi^S'Jov% TnteMyc^y^-Tmp- prohibcret.Illiveroeosinmediumprodi- 

"*' » ^%m<; ol Adicvc^oi iAtfov '^iaih.^hC M E' N ^e iuflcrunt.Tunc Athenicfes in medium 

^ I P/i t Q9 pi > ' ' . ' '-''•'<: procreffi hxc dixerunt. 

>? "/«7^- , y. I ,A/ , \ oVT-t / AxHENIENSIVMrONrTrt pOi 


^'-■^- - At, '^vnf.4.^:a^o5i^ot Si W^.^ C^ N5proptereaadvosIegatiftiimus,[Z^- 

■■ ,, ^'oop^ '^«''-'r' ^'"'«««'«««y, vtadcnmmanobisanoftnslo- 

" oA/>>,^Kcra^ »tM Traf^M^/U^,^ 7./^ £J;.A«- ^iis obiecTra refpondcremus , & cum ipfls 

» lUaiTi T TraAgo)!/ o^-np^f^/g?, (« yb <©^ «A>C5£.- B apud vos difccptaremus : fcd [aliif de rebui 

» c^uJji vfxiv iiTivfJS^ji^-nn^^TaVfOt ?^foi cL^ yi- ^'^«^«^«■^jjquarucausaciuitas [Kes^uc]mi- 

« yoimy^ 07rz,iju»pctJicg <^ixiy<Lxa>v ^'t.Iamvero cum intcllcxerimus[w/m>. 

r .^ ~ t. ' ' 10' n ~ f/wlinnos2;rauifrimeinue6tosefre,inme- 

,, 1^'^^^i^r^A. ^ -i^ ' ^ vc c^ diumprodiimus, non vtadciuitatumcn- 

» ^'^xL(m,^'%^a.ixct9^'6?^l^oicafa. TTtAfJ- mina[»c^^]obicaarcfpondcamus(ncquc 

" TDfAplKTV g5Ji^u.oi^)(5'^cf&"n)$ i^-MafTct^jC.;^ cnimanobisapudvos,vt aut noftri, aut i- 

» «7^ aTrcjjCJ-ras e;;(0/i4 'i x^xl^^ci,^% T^Atg ftorum iudices,verba fient) fcd [vi 'vosmo- 

' <vp7 't^ - ' '^' N \ ft\s ,/ . \ W4«2»j1 nc ccleritcr map;nis de rebus.ve- 

» ruMl aKiai?^mbg1.iu7zic/uMj 'mpvim.AcucL o ,- • - i • i i ,t ix 

V p , - , , ~. / e/' >\ ltrorumiocioruverbisadducn,malccon- 

.' 7/ ^^ Ae><i;/; c<;v ctyjc^^ fxoyv A^y^v/uj^^rvpii.yi fultetis. fimul ctiS quia de tota accufatione 

» O'^^gTVfoixii(T0/v3fCi}V;^7a.2fJ.*iSlKS'',\^ oau cStranosinftitutavoscertioresfacerevo- 

» *'°c^r$ ^tod^tqifitK^Sio^Aii /u^Aoviga.t diiC ItmuiSj^^^^^i^fWtf/^/Frfw^^Jnosncqucprartcr 

»*".5o€^o/4^'o'«.^*^^''Ae'>^.r^y^c'T.I- [^^^^'-«'»,C^]iusobtinere,qujpo/r.demus, 

.p„'''p/*' t\ y^-J-Q-^fl» noltramqjciuitatemnoncflccotcmncn- 

P^..,. « cf^JA^c^evr «cp^e;^ e.^..iV«.^^To,^.5T/t4o dam.Acperuetuftaquidemquidopuscfl 

» €/jr«^ee<!5(aeT^^'?e,TVoA5Jy,">^77i:V'ra^'i rcccnfere,quoruipfirumorcsdcillisfparfi 

w eiT/ aV^-f^^Tte/a^y/ttS*. p3^'a5j3"'i^7rafa^- potiusfuntteftcs,qoculi corum,qui hxc 

« T>;'aBa>« /a^oi/ e^g-<3t « /^TOeiv,»^, <^j,A Jata>$ ^'^!"^ audituri ? Sed res bello Mcdico [a»o- 

V c/ ^ ~ /, W^o, ,,/ <3 ' ' ^«lecftas&:qua;cunq;nouiftisa-que,atq; 

>> (TSTif^iOtcLVUUiyTiroAtVfJAl 6u 6iiAajO/UMJOIi ■ r ■ iJ I n r f A 

, Y .] I a\ (5^ ^ < /1 P^ ' nosipli,quamuisvaldemolcfta[rfc^^/^] 
» ctyi/i' y^lcLcp^oij^ (pdfidfj >& ^^:^ctGccJ w t? fMjvoi fi^t [•z;tf^«] futura, q, hax fempcr profera- 
» ^^iTZ^yM^livLjavLj TcJ (i^cLfQdLfiai i(^ oTi S mus,[acpr^dkemui,tamefi\ commcmorare 

„ ^'cj^e^i/ M9iv,«X t'yJ/uoi ovlii K^^ yUj IfjxjJji- ^ft necefte.Nam quu [w//Z^]gercbamus, 

r, ' z' ' ^ (?■'• ~ I! 1 r- \ » r^Tix:oritc:r[cor>7mtmemommn?nGr^corum^YU- 

,> odzti.iaQaui^ii^iiajiVccoi 7nf/jdrfxei,cjfa7x.'Di C •- . r .,-' - 

%v v ~ i«„ p ./ \ , / litatepericu]alubibamus,cuius [x'/////4/«-, 

.. ?\cf.fxm^iuJaujf^X''o-zt,, o^ i^fx*, <r vra- »tf/?r/^;^;-^f/4r/]facinoris[^<>^]quidcmpar- 

» A<|$ o^T- 'D^^TrXeoif/ct T TrEAsTrat^rC?!' TropQsv, ticipes fuiftis, [»<?.?] vero non omni [rcrum 

//?4r«»i(]c5mcmoratione,fiquid[«o^/f]prolit,priuamur.Ha:cautcm[4;»ztf^«]dicerurnon 

tavtnos excufemus^d-i^f^Miz/tf/^^^f/dw»^]^ vtteftemur,&:dcclarcmus aduerftis qua- 

lem ciuitatc vobis conliliu minime bonu inetintibus ccrtamcn iit futurum.Pr^dicamus 

cn.im[Kos^f^e'vefirisauxilus,]Colos olimincampis Marathoniis magnocu periculo aduer 

fus barbarum pugnaire:&,quij itcrum venit,quia terra ipfum propulfarc no potcramus, 

[»oi] vniucrfbs naucs conlcendifl'e,&:ad Salaminc prccliu naualc cum eo comiliire. quse 

res illii impediuit,ne infefta clafle fmgulas vr bcs petcns [totam] Peloponnefum vaftarct, 

'H/U, 'ZHjPto^ii/ir;;] iisai7/( ^3£9tj)Ua'ZtK.ti.w ^Moi) ji) ^t)Tf<. t?if iffiluiav^i-f;)^. ^ A^ietM-yu^oi-lvlii^iiTmfVOf. ^IJcC' 

^7£ai SJrtaWS o/)MH)^i£^f tUu iMlMiy>tJ.aJi 0(wf)^apdQ, vi/jraAoya] TaxJ' A|Ui«,^o'ii«,E J^axa^, lytj HefiM{;\«A!f,^if. 

^fo>\na.[i;a^-n3i-niic Sh/J.ifyeA^ia-H' 0'-n » 'mpiij^iuaii,i\ aiv. ' Ta3;WnAK5*] «« >'> i/Uk-/t\cu^'^ujj o/ dSUuaiomi 

)(5(.'5:oOH(r/{(E7c'KS'TOSoM,/J&3^0!()a)//(rH //;<»(. " Oi/'x £f fjLnfli(J.. * ' ° ew-nic^ii/jjl) djjTt7i.ty£.P. * ^^ 'Sr^sCiA- 

ai-nxoyioun-niii i/xfrifiii ^y/t./juL^ii\ m i^afKjiiiviTzt/xtii eii Miu.l\iaii\ eu-n ■n,vi/.^ ojJia 's^oCa»iOui\iav.zy£.P. 

•n a//Tei7nivnic ov/jijut^yjii yi/ju^. ' K.ccia.Coluj^i{pir»y>- " Mii5rai'T!!{]/U.U57ai'79{ei:Tf, Sfcf.m S^Kifjg>»0( ifja.. •TjQst- 

etcx». "*■ ncLpnA^^.um^iTtASTJVTif, ^ 5tv<ai)'TO.p£ASiii'7if, eA<rAufSa.,iii ^Si oi a-^vaTiov , ' ^OuTTapaiTiinot^li^ivt- 

^ihtSim. ^ A»i 07miju.»pa.Xiaijo'i'yiiunamo(^aTiiJi\/- Ks^.Ti aiTnvoT/fyya/jIuj.ninsi. ''^ nfOKivJUjJiiJaJtilfj(^' m- 

Tic.ii Ciiaitliuij/jtvnTinmiiodint,» af 4V7SA0i< (EifaTB^poPK- Jhjjn /uutyi(Ric&_^ cS ft>afCcLfCii iv /thca^juvi ^'S^g «^ tMa/iif lui;- 

/Jivou.Ti^iiM; ■j oiSUuai0( <hlii.nct\) Icujtcv ksu Xi>i^ov nffjf i!hvii<!u.i.(ttiJ7!^.ci.mf(igfta<nv,'iTi'u9ioov:mpi'l^ovn:,"ntir- 

fA*}CUI,)(S^OUKiUI(st.TUflimTtV. * A/UX7W/«Sa]llJPa0 7iuJ JVmJ](8 Jtpomf El'*»/. "0"ti^tJ^u]8'j4D,6-n^,c/>£iaklAt/n. 

quod L I B E R P R I M V S. 45, cla{I'emmutuisauxiliis leiuuarc non iiol- 'o_^ o.'" ' ■> ' . \ > / 

lent. Iple veromaxmium[w««f mjdocu- n ^ ^-^ \ c . / r' / 

mentumacdit.Namclairc viaus,quiapo- '^ ^"0)V$y5 -r ^<^aii/,c5 «xe-ri «^W 0^/^x5 « 

tentiam [fnpcriori] paremnonampliusha- «ot^^t ciiLua.fxt(Jtic,^ x^ "^P^s 'Tzy ■TrAeowrV " 

bebat,cum maiore copiarum partc,celeri- .j^ctTV aJii.-^^n(n^ Txa^i-nv /i^toi ri^r^ ^!;/^- « 

tate quanta maxima potuit,[/Wf] ie recc- Q^^^^ ^ ^_^ j^ .TMa^^m^ U' d,'^ vo.vk « 

pit.Cumautemrcs,qua:r/-««c|accidcrunt, t/",'^\ ' 'n' ' 

talesfucrint,cumq5manifeik'patcatGr?- ^W f^^«; '^'^>/-^^'« ^jvi-^,^^ « 

corum fortunas , [ omnesg^faltittsps] in na- '^ co^t^ifAOJiuTo. g$ «^td 7ra,/)6^/^e^ / ct- " 

uium prarfidio litas fuifle , [»os] adhas res ^^/mv re ncSv 'TfKilqnv , ^c, ai'c/]oct (^iei-viytv « 

[^^rd^<?»^^^] triavtililhma contulimus , & B ^M.cTz^Tz^Ttv^ijrara^^y/^i^^ommTUVvaZi « 

maxhnumnauiumnumerum, &:prudcn- n' 'r^' /=/>/ ^ 

tiihmumduccm,&:nTipigcrrmiamanuni ' / p , \ >/' ,» ? 

promptitudinem. naues quidem ad qua- ^oo/Mnpc^rGi^i^^x^ia. «Te y^vm^oi a^-n- " 

dringetas,paulopaucioresduabus [/o//«jJ oraTC? clvrtJ <:pivu vcujfxoiyYi(mjiy^i-n.'o<;- f 

claihs partibus. Themiftoclcm vcro du- ^ (mc^ic^Tzx. latocn -m. n^^-yfxa.-m-K^ c^-nv « 

cem , qui prxcipuus autor fuit , vt nauale (v < ~„ ' r ;^ , .' s ^ ^ " n 

proelium in maris angulhis committere- yj <^p , , ^ , ^, , ( 

tur.quodprofcd6res[G'r^r^r««;Jferuauit. ^6''°''^'ri<Va)5:;/<^5eA%>TO^^>/^a,^x^^ « 

eiqueproptcrea,licetvireilctpercgrinus, TnXvnXfjJiQ^Ta.-zLu ihi^a./tS/j,o'/yi./Q^ ... 

vos honorem habuiftis loiige maiorem, rjuuv x^ylu)'' ^Sik iCoyi^yT^a,^a)v yi^n « 

quam vllis ahis,qui ad vos [a»u] venerint. « '^ «/^/i^yA^o^-ra^^^/^WA^^^c^A/- « 

Animi vcro prxlentiam , & itudium vel C /'^ > / nx>~5^, «/ 

, V 1 y,-r - i t\ ■ ■KovniTWjmAiv.io.iTx.oix.iia. D^oLQyXifsqLv- « 

longe ardentiiiimudcniomtrauimus,qui, , , ,, %^„ , 'nry^-'*^^' 

cuni terra nullus opcni nobis ferret, & TBj.^^trfsS rJJ^^^iTmv t,v^.fAj.-^v « 

c^Eteri ad nos vfque^^rfrWa-Jiamferui- xs^vov '° (Ztr^XiTcuv ^ " /uinS^. (nciS)i^cQivris « 

rcnt,decreuimus vrbe relida, & re famili- - ' ^,^ ^^^ ^£a$a/,^' go^cz^res 6« ^ « 

aricueria,neficquidem reliquorumfoci- ~ c\/f~ 15 n ^' rs- '/c,v 

^ r . D ^ t/- 1 ^a^Si^u^di^^^^UaH/, Xa LCf) op-ucQvvaj oTi i^jucv » 

orumcommunioncm, [at/j^Rempublicamj , / ,, '' ^ , A. ^ 

deferere,neque difperfi, inutiles ipiis efle; ^ ^an^e-rt/^pJKraTE.c^cTt <^a.^ -^x ^o^v c^- « 

lednauescoiccndcre,&pcnculuniadirc, tb/ ojCpeAnOTt/ vimx.<;,v\tu-^iv r^t^r^d. vfMi'; « 

nccf^/i^^/kjlucccnlere , quod nobis auxiliu /t^yb-hTrin oiksv/vS^uv T^TroAea^ , ^ ,. 

ante non tulifletis. Quamobremnosnon '/cU 5? 's J -, , '' ' v ^o '^' ' r ' ' 

minoremvtihtatemvobis attulifle,quam \ '< app \ ■> ' appr ' 'p ' 
nobis avobis «llatam fuiflb prxdicamus. D ^^ ""^ '^ ov^^^ (sv^iov^tU^^au- .. 

Vos enim ex vrbibus , quar habitabantur, ^2* ori 'pno yi/l^/j ert cfaoi , ov TTBipij/^icdz. ., 

[driKtegr^era»t,pr0feai,]vtqi [eas]in poftc- ri^e?iSl-^Ti t^? '^ cht ^ay,^ i-n lf,/M!)/LU- ., 

rum habitaretis , poftquain vobis magis ,,,^ ^ ^' ^^ ^ ^ /^ '^^'^^ ^ ./^^ ^^ 

quamnobis timere ccepflns,auxihu tuli- t\ / ' z / 5 '« ~ o-\ / 

Itis.quocnimtepore adliuc cranius lalm, ^, ^ '^ , ^^ /^ /^bicvj^^ „ 

[wywtf^/^fjprarftononfuiftis. Nosvcroex £^5^ '^'^/'■(^'•^a^Tys. ' el ^i rarc^cnpA^^y^im- „ 
vrbe,qu;E lam nulla crat, profecti,& pro ea, de cuius falute perexigua fpem habcbamus, 
pericLiJis nos obucientes,&: vos pro virfli,& nos ipfos vna ieruauimus. Sed il Medis ante ' TiS7^lo«i 'H ^ff» J 'vaSai' ■<i -^ioi « spcc-nL ^ To/o J- Sl^qiSiigstm; , oux. '£^ -^r -,s'A£6.f «AM^a^.aM' 'f)n ^ 

•au fiit-ni]%.ufMtittui(; -ri-n (pninv. ' Ed ■m^<, vaw ^ i\- miueSn (?i! ii, To^i ciiucig , Kcbj ithc «Mnf ^oi/^/o^ , ic£; ovk 

hlJiai J »y>uu li /JasiA/a -^ i^lwinaii 'a^yxa.-mv oi mii Iw Jiwoniv -uarfxS^cSztf , oun a» Tztff vaun (pipeiv. ■taya. Ji 

vamviiv. * Ae/.in9^':fno>v]'Q>MTa7rn^m7mf Hpoiivatal- xsi4 '^iwvav tict^ ^oaKtifxdmv •«71 oiwwi\in\<a.i Juia.iwi. 

mi «Ji /li^oJ^ov. 'jivo ^ifeZv]cu-n ri to ////^ipoi;, '^ '" npoAjTO»jM« -zire^Am?!! yilm<nt/uuv , citf,x fhon^^mjf. 

SJ3.^ina^ 'JiiiKovm. it<rw/ ^c^7m.eai,TfTfcciW(rioLi- vjcia /i " UtjH imiJa.,divnc 1 «'; aMa< wWf. " A-yefioiao- 

aAAoi^.Tj-TfotKoir/ai o^rfiMWvm. "Wraoou Ai7« ,071 oi'™ ■7S "ra/f ')!yUi£&£( J 7t/f (;i///^-u)/5 ^i/ir/i'. " Kaii /u*i opyt- 

Siuoifov Mcana.,ujiv. 'EuTaTnvJJwTM (TaAa^w. ^ Ou- cdOiva^]'^ twivoS ,vi^ic!>(m/ujiv,clf^d (iovi^lv CfMvmc >^atui~ 

An iCoyi'HiTa^mliutKiJsvoi>v,3ix,a.Mv,\oKfav,lioia7av, /a^/iowo/c. '* T/nTc /iiv yi.f ] KpLTaoKivri tkT voyijua.- 

^aitdcat. ' Mi^i^iyt/^Jcufiivovmv^/xii^i ^TiiMasri/t^. ■nc " To Ao/^otuJ^^okoc/. '^ Ou moi-jliJicSi] eig (io' 

* Aix<p3iiescvn(]-nilg.f'hifai,-ngTivi<;(faaiTiSla.^')a.fljZai vi%aji,. '^ OJ;c oi!itmi'i-n]OuKoii(m(; lyiQ TiiKicocitli^- 

ia^mTii. af^oi JiTmp^gofOua-iv OTi a/^-ni oici^T.waini ctu-n^i- -^ia. ix-mlt ai T&iyipfic , ri ta <mi/jui.Ta «fjir aiSpd- 

fi tIm TniMv t(»-nCeiMv , iva t/Jti 'i^^ a^ii, i (iclfCafOi cif miv. '* i.i Jii^cat^iMfyiaa./ttv] oi e(.%vctjoi ,a^i<ni\- 

OffJUHVtfKf )^VIiQctf ra^i liuj (MflcJk. AM(»«. TO Oiuict "p/XkV. "^ifj^. 50 T xH V C Y D I D I S H I S T. 

» fi^rr^-zi^ynrS/ui^^c^^Sllaztvrii,' llam^ ^ Anos adiunxiflemus^agro noftro,vt&:cqtc- 

'/, 2 rv ^- '' '^ ' V ■>, -/ .% "„ ri,timentes,aut fipoilea^quali rp?'t;?e'''''? 

, p r. ,■ '^\ ' J ' 5 fv Q_ 13' ^flcicplorati^naues^T^rt^f m/a4 Jconlccn- 

" ^y ioC^a^ i^^ (3A |«^^5 , <^i ^^iC^^f^oi, ^^^^ ^^^^ ^^^^ fuiilemus, \fn>fcc}0\ vos, qui 

» ''G^vca\T\ iSii vf^i^fjjfi iyo/^ ^ycuj:; 1- claflemiatisfirmamnonhabebatis, [cjHtim 

» x^vaui \ouj^y^v^a.X?^ Ks^^' Ytav^om oi cw- hoftthus eppoKeretii, ] nauali proclio ccrtare w 


VliOiiXiin. no amplius oportuiHct: redime certaminc 

, ., . • ^ vv resipiirWi'<ir(?lcxanimifententia rucceC- 

p ^^ ^ j / _^^ /' y I iiiicnt. An]gitur,Laced£Emonij, propter 

» %/xicv; \viK5c -vii tbtb/^^c, >^a)/x>;? c^u^enc^^, j-^^ieni animi alacritatem , & prudentiam, 

" '^y'>ii'T^^y^y°M^)'^'i i>AY^Ji/uitj ovmg cL- c^uam^pro cofrm/ufji tottm Gr£ctajal!,te con- 

» yip 'a2<:p%cei2J^xi7<5(\ ^ -^ ^^-Al -du^- Jermnda] tunc dcm5itrauimus, & \fropter] 

(v'^ '/° 1 '/7 ' fl '^ V ' ' <¥'," 0* ' -0 imperium, quod obtincmus,dio;nivide- 

, of ~ ,, \ \ , / mur,quibusGraeci adeoinuideantJJNaiii 

- thAvaztyTuv czP^uiivc^ rz^g -m. r^j^ . j^^^ ■ r^ \tmpertum\ accepimus non per 

" /\9/7nt t6 i6cL/pQai^u, nuw «Te /^ij^c^Ato^to;;' vim, icd \yeJlro conceffit^ ] tum quia vos ad 
» ^l,viJ^cL-^v .yi^c^r^ h-fl^TiVTUV iyifM)- perfequendas reliquias belli contra bar- 

barum gerendi remanere noluiftis , tum T^r^ r- / „ \ ~ ' %v . V , etiam quia locij ad nos acceiicrunt , &; 

" ahis^^f^T^^^vraraa.yi.ymcwTn^Ki ^^^ ^^^^^^^^ ^ ^^ ^^^.^^^^^^ copianim duces 

» TT!<r6j^A/9a/!4<^'''0^<?^oi^,g7r?/7a<hxj7/- cile vcllcmus. Itaque vi, & natura ipilus 

« jtxiig,vc^o^v '^ )t, c^(pz\iiau;.^ ^k a.(xxpa.xU 'Iti rei , ipfum [ impenum'] inhuncftatum [/» 

» g=^'x./ ??),7.r? 7n)Mo^; c^7Y^;P7,M^'ot«,";CT ^»"' «««^ ^/ ' ] P^;'"^"^ perducere coa£ti 
\ ^r. , I "- / < fumus,prxcipue quidem pra- metusde- 

>' 'rtVCCVK',Y\iryt^>7tVCavmVH0IL'tl<7pcLIULfJLiV0)V ,V- . j ^v , .-^ ^- ' r n 

^n t r. , i\ . , / " ,, , , inde vero,honons ctiam cauia; poitre- 
« f^Ti YifMv ^icsTi o/M>ia}i (piAav, ^ 'v^stzj C nio etiam , vtilitatis gratia : ncc amplius 
» "TTiciv^ x^D^l^cpopct}VovT7J)v,'''^^ Avii^^ztv- tutum nobis efle videbatur, CLim multis 

» S\jvevin.^-^a:^ aJj-^gzlcriiczirai^^i^i e- ^'^^"^^ eftcmus , quinctiam cum nonnul- 

' ~ ••^'9 ' '^Q_ ^K -* ' los, qui r/z»tf^Af ] defccerant , iam fube- 

yiypoVTti.-mcrf-) ctvi7aQ>/OVOV,7a.rvu<pif>gv~ .2'- L /-/ , • ,- v 

10 ^ , , ^ , ,,,-T^ giflemus,volq3nobisnonampl!usxque, 

TO T /^eyqiujv vnci mS^av ^ Tl%oJy 1 ^, ^„^^1 eflbtis amici : fediuipcaos[«w] 

» v/^eig-^suu^cci Asix.idcif/xovtoi^(^o^ iriTn- haberetis,nobiique efiet!sinimici,impe- 

» A97n)nr!<r5!) TraAcj? '' '^ 5' '"J^Ti' c^q/iXi/Mv rio depofito periclitari. nam qui a nobis 

«~-^,^^', Q ., 'J?.. /cw.»4\^' '_' ^ defecifrent,illi fevobisadiunxiilent. Ncc 

X \ X, , I , r., vllimortahum elt inuidendmn,[4«/ w- 

„ vcuiTii^ct.Tr^ioi cLTTT^^^ OA-rnr^y^/xc- ^-^ ^ertendum , ] fi in maximis periculis 

conftitutus fuis rationibus profpiciat, quam opcime poteft. Nam vos quoquc La- 
cedxmonij , ciuitatibus , quar funt in Peloponnclb, imperatis , ea Reipublicx ad- 
miniftranda: forma in fingulis conftituta, quam vobis conducere putatis. Quod fi 
tunc in imperio femper pennanentes,hominum odia vobis contraxiflctis, quemad- >, ra. 

1 ' Hit^ ;ta) 1XM8/] 0/ ^w»*?"' J)iMmi. ' neg/ tw ;t<wpa] 
icw^i! S)iMvo-it. ' Aii^^ajSjUsvo/ ] <tMo£ /«TOiii^isTii/^i» ig 

i»Lui yfll^\l , dlC "^anf-lhi. * O-jSit (U iTliJll ] 7t 'c.'f ?f, 

tvSivajv iJiiv/j'Jt(iti(AciKi<f'(i.liM>]/ioui;vajjf.uiLyiiv. ' Noo/f 
/(Cxwai;]/t'ic«)<^f<><"'/"<'W^'"'<' Am* !(«'■&' viav^aji^ 

a.fjua,y^-n. '^ np(jf_;i*>pn<re].tw£fOTA9«. Ap <i'$/o; iajuiv^ 
avipan<ni,a^^<f)P(riv,a^ioiia^i\)i\iitiSiVf( i,flTifi tif^ /am 
fdtvSSru 7«c 5(f';i5?> ' A'pa^(0/]/<ra! jfo(:T)£oii,<»:p'<i'^i(i/ 
€j;ti6v,£ff S/VeMHff/noL/TiiH.ix.e iT. f^el etiam, tuKaf a^ioi 
iapiiv,^ (siiiff,ViTni-ni)(<i,i.i'.'a(s(vifjjS.iJ\iMW-!i\VtiJla 
JlcaCC!priU.,ov>ta^a.z,ioiiirfx.iv'(sl(ihf\Vi(iiv jec^ «ti/TJ^' ou- 
to; ayaj/ 'ih<f?iiv<s^ Sfg.v.il^Ssajj /m^i.vifwii. Q tnterroga- 
tionisnotatolletHr.i. Nonigitur dignt fumiu , c/mbm 
GrAcittmtopere iriutdeatit. St aduerbiam /jl* retineM, 
totes (£ tta locnm legere, K f iy. ahoi ^c. vertes aute\ 
Ninne igitur dtgnt viderKnr.c/uibus Cjraci tantopere 
non inuideant^iyE.P. '" K<tiyi'<'<uiti;tujuitnii'i;Y<iy"JJJ 

<iZ£Oii(p£^<ilf. ' ' flpoj S VOTM/TO iS /Sof C<Kpx] 'ar£J< Tiuu \JZm^(p3ii(mf fjci^t.if,)/; ■^}) fcui<a.?^ri;M9'0« «fddV oi ^cciuJitl' 
fiovioi. E5 luny 3 6 if^ov ] im Tiff <p wWrf; ai/TWf « «esgjt- 

}fj.cfnt;.M}ii'on;af)^i;.o^^ ejpyi)v<iei fuin7-nt.f. '^ Tot 

rf4K?jTP<tpb<lCpK H7K11 T^.)(J5f TO70V7It)l/CV7Wcq)_}^l;T11M<»ll. 
'IC/I/ (»'ip£A?«if] T ?!Op!(/>)AOVo'7». '' K<«/ ^iHOli E tltfnj^&ll- 

10, SfA^^iiTWi cn Tn ■m.vmKcviainiZASl • ' Ka/ c^tfjp/an ov- 
7ii)«]«;:t^p<iiK.(2 if)c ot* iiAf i;9tp<yK78- <vrE 'm.iiS)tic(juj. '^ Aksi 70^] 
iirtAi/iraf^a^. * ' A'vina(^Pau/opoJf,ei>,f-^<j aJei/jitv, 
diat.c/uod huins loct videtur tnterpretatio.i-y£. P. 
' 'Atiw/^^vov]«/xt/i:T!oi/. ^"TJv^jifaiiTneiJ^Scu-Truet- 

OT/D.iWTJTijIvrt^J, :'^l^irKfl'f|U«5.i?BI<)aV<fti</0If. "■' Eii «'- 

3t<0!ti]i(aA<ii{o/'iaivo^rii. ■' T/t«?5 yujj ahityuiitmjismi^. 
71 ijiCstAou^vo» 7tr{ ^i^fnvaujOK;, tt StjVKaim.S!!^ -nu, mfifui^ynt, ■ 
euSvn^ipei ■ni^Ai-jxSiiJfuivioii 'Jz,vi-)ii<£raji ■yj Atjt/ ouLntil 
i(^ -n iwni<;<i>i^ihi/ju>v. ■''Et7 7J vfuv eitpihifiuv^iiui oKi- 
^ap^em ajj-ni(ipnriv<aifiiKifiov. '■* Kaj eiTiTixssmfuivar- . 
7f c]ii7S Tii fjjj-^ciMii SnMvi-71. '' ATH;^iiSs]«/' jS apaovnCw 
/«i7itai7a).ip/Aiv9spov^7r cu-J^ftijnw. ;, 

dum :>r L I B E R P R I M V S. yi 

modum nos,fcimus profedo vos non mi- A noLjcan^ ^,ui7i,S3\'cr^iv y), aDi «aroi/ v/m^^ « 

«'wjiocnsfururosf-uilicj&mncceiliratcm ^ 'J '\ '^ " j > r ^ '^ 'V ' 
venturos fuiilb vcl miperiose. [acpervm] <^^K3>.'^v(^ cv/ >, oj^y^v ^ gJ-^ra? , i, cw^u. - 
dominandi,vcldcvcitrocapirc, &:falurc, y.^a^uxjkj{v.ov'm';ovJly\/j.n<,'^jjiJjcLqnv \i^v « 
non finc periculo dimicandi. Ita ne nos vmniiYiyji/id/ijsiJl ctlicj) r al,^^7c^J'>i%J7n)v, " 
quidcm vllLunadminibiIe,[.c/«/^/>4/««;,] g/^y^ ^ '' :^c^/,J^^'^ i^UjueJvc, « 
aurabhominum inltiruris alicnu f-acinus i ^ ^^" ' , \ ■rn < \ <»r ' mw^ 

fecimus,fiimpcrium[«.^«]tradirumac- K^Y''^ ^JI ^^M^^^^T^ ^y^^y' '^ 
ccperimus,idq5[/'///tT/'/«w]dcponcrc noli- i'/^"5^^'n«,'?',u^5, vj:^ o^oe«,' »9 a)<:j)eAg/ot$- aJl » 
mus,[m^/«]maximis[rf^/«]coad:i,hono- av ^z^^fjnnt tV to/v^tdw JTrap^ow-n^ , ^vw' dii « 
re,meru,& vriliratc. Neque vero nos pri- ^%^-^^^ ^, ^'^^ ^ ^ ^ctraWeo^ « 
mihuiusexcmpliaurorcs{-uimus:icdner- r, 4 ' «v v "s ' " '>- "^*, 

pcruo narurxiurcclt conititutiuTi,vtim- \ < ~ «^ ^ ~ / '"t '\ g / 

bccillior a potcntiorc coerccatur, [6-rega- "b '^y^^ *ii'c«.^«,^e^i5 «''^ ^t//^?6£^^7a « 
/«r.J prartcrea^AiiT iflurnfccimw, ] tum quia 
nosllmimperte] dic^nos cfleiudicabamus, 
tum ctiam quia vel vobis [eo digni ] viii lli- 
mus ad hoc vf que tcmpus , quo rcm vtili- 
tate mctienrcs,quada xquiraris fpccic vri- 
mini;quam [xqmtatem] nullus dum(quo- 
ticfcunq; fci per vim paranda: occafio {^'i^ 
ipii obtulir)proponcns, [ef- ^'/////■<j//4«/f/»tf- 
»fw,]arcbusfuis amplificandisell: derer- 
rirus. Digniqj funt latide, quihumanum A9>;(^o/i4wo/, ci) cAjcafo; As^'uu/'v^na5t' « 

10 ti _,» n / '11 '^. \ ' , 1. \ I 

oyGcrviti^Tfrzi) , tZts^^TVy): tyvi li KTnazt- " 

<V 11 n ^ ''^ ' ^ ' '' j ' ' 

TD. iSrcLjijouCtf Ti.OLQIOl 01 Ti^ii y^Yi(TOiyi/i:CI « 
i; ~ ' « ~ ^ ' '> '''"'" J r -i xy < j(cqor(^iv K^' T vinx p^v^^ '■Svi l/Ct/X.iV)^t/Ci>i/J. oL^yiy caiocu) oto/xeja.,,[ct. nueripoLy^^ «« 
Qov^^^^hiE^cLj aui jnscXi^iiW ix^i<Lt\iH^' « 

ingenium fequuti,vtaliis impcrarcnt, [/» ^ iV^^D '^'t) ^'^'^^'i'*^^^ ctJo^/^cc '^■TrAeo^^' « 

_/i/i?(!/i>w//?4/'/^]fucruntxquiorcs,quamim- e7ra/i/o$ Qrx ilymru^ <r^Ai^. '^ ^ i/^cr- « 

perij^quod obtinebant,magnitudo fcrret. ^;^^^^ ^j^ 0!, ? ^t//xCpA<xj^< 'S);»^^ T^5 ^^/x- « 

Profcclrofiquialiihocnoftroimperiopo- / ^ to \ , c ~ ,^7-^ j, , 

tircnturmanifefbfrims(vtarbitramur)dc- 'T'^ / /^ ^'^ ^ / \ 

clararent quam modefte nos [tn eo] gera- ^/"^'^'^ ^''/^'^ 7ro/njaWe$ '^ y/^<J?, ' cp/A9- « 

mus. Quamquamex hac noftramodeftia ^x£t\i hxsvf^. )tj C^n cDOTni ccoTV , mt<; « 

plus vituperarionis, quam laudis immeri- ^ ^' ctMo^: tcov 'l-s^tcnV^yhJj, '' Jt, 'Too^^ ^- „ 

torcportamus. Quamuis cnim iniudiciis qpp,^^ ,\ < ' ' ^" .' •'■ k' 

I '^ -> r/^-^- / •-!-,- /^-^JJfgiTys^VJZjriJyoi^/UgTTf^o/^oc/ca.tJjo « 

decontractu,[^f/)af7/f C-ftf^^^^/z^Ocu fo- ~ „ . •. , ,^ n <? o ^ ^ 7-'oW 

ciis difceptantes , de iure noftro deccda- -^ "^^ Cw onatQ^-uM. \iicL(^c&tLf yd 0/$ « ^^^^ 

mus,quamuis etiam iifdem iudiciis,iifclcmquc Icgibus,quibus &: nos ipfi apud nos 
vtimnv,[par/£coJttionecum ////3]difceptcmus,[/-4?wf/i'] litigiofieflb videmur: &: eoru nc- 
mo c5fidcrai, cur hoc ipfum crimcn cu exprobrationc non obiiciatur iis ctia, qui viqua 
alibiimperiuhabcnt,&:qui inflibditos minusmodeftcfegerunt,quamnos. Ilhscnim, -tt) " w 

5^ TtKdt 

«AAoSi JMV. ' Kai a^ir.eiaA^ricLf^iv (hiMvoTt. * Ka7i/p>4<5j] 
Xfl-Tf^idaJiy^f^&x,!. ' A^(oi Ti ifMiLJo voSc 't^ \iyijuivav, 
0:510/ «ippjt/uiyt} CjMJ cu/ttii; i(fo}iiiijUiv,jui^if ou "(cx. mjuipi- 
poii7aAoji^i^£\io;nn"St/Ti9jv,sv tii in^jAaSouTivov^' vcuj, cv 

TUitimil^OVUfTxS J^l{S^U)My!d^Hcdi , •nJ Ttig itilU^^ieJiCH T 
fMio/aiii cfxAOiOWKf/iiovnf (/>;(5t^o» \;zji3pj4/i/ vuu iMtjSipoif 
iT) 75i< tM'xutt?. * * 'Zir. ioneutJTii /UJc)^i,^ ■revocOjOTl 7« |. 

fi.T.S^.K.-^^vcdi.F. P.velloCHtJic intelUgendus, (S J/iJii /o- 
xcwuTig.jui^i; ou^^-jfx^p.Myii^o/uiiioi im. yiytuj sAoj^^taSs, 
Tir/iJ^^A.u.^HrSt. txE.T". ■" Ta;|o,«<p£'povra]ii7riU!/KO<) 
Ti vuv,\gt:l J H/.OI i»fgjj'7a.'m.f(>i'}*iutvov\e'>vov. Ain^diM 
yc/jcDngtjf» M'^v Ki^inUu iMu^t/Lcte '?jS iMiuiiov . ' Noo 
^«<Ss] a^^TB i/aooviTOTB^pouoii /xAo/. '° Ou ouSiii; 

JTaJ iro^lt TI/Ot/TCS' Ol/Tiva Sin^OV \Oy>V oJift/f OTtlOTTl •^iy ■ 

Kf i»a<,a-7t7j>a-7t 7!) tS aAtow 6^/«77x.7»jae&a<. 7t Jt/jiVf/n- 
e/iTla)( mtiTWi a.-iliKti aujuyi%iec.,<o(; nct\ /gSy Avi^iMcSiVn ^A- 
A«wc, " Tla^Tvycv J '3^g5t7T/-v<ii'7Jf. '" Pfo9t/jl la^^j.f^ifjrt;. '' T» Of.SpiaTTt/a] TKTOptOT/.uiiKTHitfSfs)- 
5Tf/a(pui7i/(Xf;^(). '■'■ AMot<y (wJaoeirosftfVjfff TiiI^Aa- 
K.6<Ai<,i«p/ouf Ji ctjviTliTt^. " 'ii,ui-n^^rjuiti(s'. (fnn] 
■liujit^)^. ' Aei^cq cu/uct.\im^J)i\oiiovliiaio-npovap- 
^awm^. '^ Me7S(«;'(<i/i€u] TO5it;iio/ iccMin. '* Kay ck 
tS ^«101« ] <it 711? /*£7B[0T»7»f . '' Kcq iscCOMUjUiVOlyi] 
ctSlwujjLi^oi. ^ifjM^t/xivoi o»7it|f <''uJci»:cf^piccnx(fj( ypeicti(, 
KstSo !;'5 l(roTijM!ti iPl-tsL^ojUiJa. <j^5 oju-au; , jcojTT/ ihwcc- 
juivoi a; a^-^vni; s^/i; tb ^iAioii. '° Ka< wxp' ifZv ctu~ 
Ti/f] 70 J^t];,t(af ai ■niq ■pTo.p iuuv ojmioh vo/ush Tniraat- 
Tif ■Tw; Ko/.(rm, <f>iM/iiaiv JcKcdfj.iv. ^' Ev ■nli; o^i- 

Oli VOMSIc]o/MIOI( V0M3IC ^ijil 7tv 71 ^:'vov ^ptf 71 V ■mMThu. 
KTZiii vhp ajxifoiifiu ■m.f v/juv vo/m;. " $/Ae/;)u7iil 

ixCiijuc^Jd M>-7t r^ 0/' «'Jora/oi a? (^imJikiii. 

Amo5j mo iy>unv "^^.luj ] o/'ov , TEponf, aTw%(. 
■*" Ka^ lioOTi/ (i/^tf ] a«7j t? oJ/i kojuv. '' oJx ovaSi- 
limui ] «jejptpiTiti. oo;c ovft/i^STa) 71 /3/'a/ov th{ V;\?< "ap* 
«AAo/fjaMa Aicio/{ 5TOp «^v. ji THVCYDIDIS HIST. 

• tti)^r/«Ax5t<5<C^ Q^vn2rc^i^oiTzti.olSi,Aqmrei per vim gerendic poteftatem ha- 

• i <L ' ' ,-^^ ' jy. -^'.J. rrC','^,, ^,.,>L bcnt,nullis iudiciis eftopus.Atilli r«^/?« 

,»n ^<. >-T^ ^ V o ~ >\ / ,\ /flr» aliuetiianiequoiurcnopilcumduce- 

- ' .^-Z. ^^5 ^^ otic^:^mc^^ , V, >^a,/x^,« ^^^^-^^^ ^j ^^^^^ ^jj^^ ^^j ^^j,^.^ .^^^^.^.^ ^ ^^j 

• SlcucLt.Lii r^D^^ T-^^^^xs^ oTmjvuo g- proptcrimperij potentiam,vcl ctiam quo- 
" ^ojTkj&cIav^ou T 'TrKiiovoi juLn (^CAcxs^oi, modocumque fueritdctra6tum,quod ipli 

» ylejiv 'iyoimu'^1 TV ^Sio^^ytXi-Kz^irz- ^^^i "»" detrahendum putarint , non ha- 

/ ^" (-1 .^' \ ' -.' Q_' bcnt r«tf^irl sratiam de pluribus non ere- 

'-f;'^ ^,, ^~,, ptis,ledniodicumiIlud,quoddctradum 

» 7IV ^oiMi^',<pcu'ifui tTrkioHK^Pri^. c^iivui cfl,ffrauius ferunt, quam fiftatim abini- 

•' 3 ^cTl cw cu)'^i auitiM-pv u<; iiypiavTDvrojztJ no,depouto [Ko/ffoj lunsmitituto, apcrte 

J^ " rJy^-nt<2rl vTnp^pi?v. " ddiKsv/t^.^oi n, vim,[4f/«/«r/4»^/)>,'&jfeciflemus.Illocnim 

, '' " < " " * ~w ' '/^ _ '^ t) modo ne ipfi quidcm contra nos dicere 

x,~ n y ^ -^ o^ ^..' ^^'--v rv -^ potuilicnt,nonoporteremferioremlupe- 

^ .,_ »/3/<oMuo/.oM^>^^T;^ai5v,<^p«i7r^.£o- noricedere. Hominescmm(vtcft vcnfi- 

viKT^c!^rn-'To J\ "d-Tni TV yfii-ilovei^KScmvAf- mile) quum iniuria afficiuntur , magis in- 

^^ " yJ.'^<^^Ksu!vy^ 'V^ /^'nhv hivo-ni^-nu- dignanmr , quam quum vim patiuncur. 

• TO^ ■mi.^^Tii ^\e;^om-« d «Vm^e^ ^ v^, -^^"? ^"^^ ^^ '^" proficifcitur qui cft pari 
> c\ r"^ ■ ' > ^ C '\ conditione, idprontcrplurishabcndicu- 

^ / \^ ' vy*^ ^ ~ . ,\ ^ , piditatemcontraiunsa-quabilitarcm hcn 

y (Id^v Ttti^^T^XSoii.vfxmy aiioiij\iK3L- videtur. Quodvero fitapotentiore,hoc 

»' %?^vri<; ri/Asii oLji^oLjriy "^yt ou> tVm 4^voi- ab ineuitabili necelTitate proficilci \^iide- 

cu>, t^ -^tJj T^ v/uine^v Sioi itA^qjcLri, /ue- ^«''■] Wcirco edam[»r//r,foc^] quamuis[/;?- 

/o I. .0 V o '?' ^ ' * > /«r//«/]his s;rauiorcsaMedo r/i(7^^,i?//»»l 

7ak,CLA9iri it^ OloL y^q T^Ti rSTCJi TdV r T 1 I A -* 

,, , t , , ,^ ,1 patcrentur, [("<«/ /4Wf»Jtolcrabant. Atno- 
fXA^SovS\ oXi-pv ry^azt^.voi <x.'7nht^cLri,o Crtrumimpcrium[«a;/f/r/?il durumeifevi- 

/noia. 56, uw yt/anojt. aLfj.iH.To.yb Tars jcst-t) detur nec immcnto , nam prarlcns rerum 

J/<^5 clS^tk vofMf/jL -wi A?Aoii iyiTi, K^ ftatusfubditiscftfempcrgrauis.Sedvos,/! 

,^«J« " cT. r''.^^. '^, ^ /'^r 'i .™,'^,, \nobisdeui6lls,cr\ euerfodominatuncftro, 

rur^ircT] iii iK^(;vg aLici>v , cvri ■nvniii K . ■ • -" r ,i- i , 

,/.. ■?-,,/ r ( ,y,^ . , dominaremim, f-ortalie bencuolentiam, 

^v-m^^ov^ o^5^*M.gM^5.'o/^<i/25jA^^e- ^^.^^ ^^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^^^^ fufccpift:;, 

cQt ouD ^^hcoi^ooi y 'T^ l^^yicov."'^ fxn [m maleuoleniiam]mmnretis, li modonunc 

ccMoTei'^? yuf^S^i J^ ifxArifMx.(n 7r<la3tm$, quoquc taliafacinora vobis ficicnda cen- 

oiK^ov'r^yov''rwa^^-'^^0 "^AeAco. tb. fcretis qualiaveltuncexiguoiUo tempore 


■71 01 O» 

tOIKt 
ACV » «0», 
• yiiTTx. Tn^a."' 'Z^i'<^c^' covfoTsv n"' ci.7ri Dprarptcrca quum vnus quifquc [dcvohfs^j 
" >o,^(V/° w o-TST?'o«5 tV^. c^c^<^«'A9- "yM- percgreproficifcitur:ncquehis [i;f7?m/«- 

' y//////^^] vtitur,ncque illis,quibus reliqua 

Gra:cia folcf vti. Quare maturiiis confultetis , vtpote de rcbus non paruis: neque 
confiliis , & criminationibus alienis indudli , laborem proprium prxtcr fuperiores 
['uehis mific] imponatis. Inccrtos autem belli euentus , eoriunque magnitudinem, 
.antequAm in ipfo verfemini , animo praxipitc,[d"fow//V(r<«/f.] Bcllum enim , quod 
producitur , plerunquc calamitofos , [ac fiweftos] cxitus habere fblet. A quibus ['v- 
triqtte ] &c pariter abllimus , &; vtro modo rcs fit ccifura , inccrta alca tcntatur. 

Aiif^h.&a^^^ou-n^ii S)t(s^i^ '!»f;^'^i*'i':ir(yiTtu,\:srny.»'>i4. TiviTa.^' !(ff.%iM]i-}i:ii:J'T'S.'ni;;^ol^a.KiJhi..iMj/'.'ii'i. '' £i'Zi^ 

EiSt(r/UiVcii} SJ^-nuTWViJi,^i Tt amiviov r^ a.J^men; o/tiioti cict]Ti'J^ni,ei'!i^<>f.{$ia.yrev<niQioiuQ£^ w/uySeu. " KaJ" 

''^KiS-nii ,iod-Ji ■nioOTt -mL^ c 1 7m.f iifj^S Tmf"iivofiiTowi\i cw- viMt.(;ajbTi!,iOfMyuii.\^iJ\'/iyii,%\;u,i.ik'Jli'lSh<juy XTraf ajjiiif 

•ni/MiJ)i(movlT),eiyxJ><>iK-ti(ri¥.(>u>c^7riJiTiJ)KSblOii,ci/^ii-n voimjucoi oi KJiuiJaj{,H9Vioi,a.N\a.nc)jj'c:ii'i>iKaTtij(u. " E<f6- 

mi^'o aM.ti\i»i\i6fA7ouniJuriJ)KS^O'J. ^ 'HvTt r&fs^ li /AM^iaJ/ ti Ka«B{'c.^;aJii]ei'5^'_;y!u)<A«AovOTr, " T!j7r({^»Tit)]Tj;(Ttip' 

<3^t5i7iu)s<«/'?jr/ii^it* J^'Y' •Uj!r«p;i.oi;(ntfi)^uap;~^&u,n Ao- i/wi'. '""^ KayM.itaMoieia/f.l^Tt^f 'fWXise/ii-SifflV- ''Ppof- 

7&).Mfp7Ci)iio*<J(ri)ij-;ii tAa-iJoi^jMuay. * Am« f «/«oJf^AfiTn/ n' ^aji^aiia^SitiaLu-^nJMKoiiTi, ' P«eaAojpv]a/3ie»<ift- 

ikip «'«.'uzspf mAoJs. 'H«' i&re/ajQOTi'?]^» «,«*•» i?fJf. KM-ni.dfn^HKJiiciivz^^Koyv. ''' E{ w^^^TOOTMa] «f 

' ETj^ioveitiv^ctsiijxJ^TOiiTJfccqi^i^ijvOiiMU. ^' Eia^wa? </j' oi/'t/j' «J't)So7>t'W.O/K.»)po«, — v/kh^^' «TO^i€«Ta< oft/yoK- ' Pt- 

<M]oc/lia*n «r/Y- ' MtiMoiidpjJrvVTat]':?,^^''?", ?»f'i'>^'p- e/.lsttiSj^^afe/T^^t^ncSj. '' A^_;^<<«v]eiGt7ipo;f y^-n/aMo» 

0(^0!?) o;ro,U(U«,>e;. 071 ocJVx^?a3tt(Vo/x(^otj},(S!<_;y ii;a{j<i^ iV»? ai^itv,^ aifcuiq. ''^ Y.a.i o^TOTipaf Wo/] a<A)Aoii'o?jw oot;oi» 

■;^vifA?^ KUTi(;'J^(i(f)^iii^f*Al. ' E/iBt5«A0"7Jf]'»t;/'Wti'- ^.t|!0f «(rJWiw^f " K;i'<Aa/6t't^]/Aj)MV«'^(i'V'S'£,«'j)s'ia). 

Et ho- LIBERPRIMVS, ^ 

Ethomines[>/*'r/^]quumadbcUump-ofi- A J^^'g7a^.'/oVTT$'no/ J^TO/ eVr^^ Tra- " 

c{(cun\iuxSbellumqJernere.act»c6n(ultelu!ci- , ' »_9P,r" ,' " j «> « 

/»/««/Jrespnusaggrediuntur,quas poltca ~ ,/ J - ^l '^ v ,, 

gercrc oportebat. Quiun autcm malis iam ^fc^^ "^"^^l '^'^'' ^^^1^^^<^ ^ f'>^, " 

premuntur, [r«»c] verbis, [p-coNfuUattoni- TVJ ?^yuv ATrioi/Tztf. n/xen S't dv OrA/uioL.-Tm " 

htis] vtuntur. Cum iaitur ncq; nos ipfi ad- '^ia^ryi ^ <Ljuj^7ict oW$,ot/V a^], ooG' J^$ " 

hucinvUahuiufmodi culpaiimus,ncque ' C ' 2,' „.13' ,',~„ 'J 'J^\ ■ Ct ' . - 

vos /«^4 clievideamus,vosmoncmus,du . / , . .^ / -\ ^ ', 

intcgrumeftvtnfquereae conililtarc, ne <^f^^<^°'^eS'i^f^^ovMa.,azrvvS^,^fjJ!Avi,v, " 

foedcra frangatis , neve iuiiurandmn vio- f^^ ^ti^Cc^viiv rni opKsi^y^ h D^<po- " 

letis : fed controuerfias iudicio dirimatis ^ S{x.y] Xviadztj * x^ tiuu ^iuj^kw! r ^ %iii " ^, " ,''* 

ex foederis pado. alioqui Deos foederum, ^^^ ' '^^^ /u^tv^^ -mioviu^oi , vnics^cri- " '^ ^'' 

ac iurifiurandi prxiides conteftati , vos, ii rj co > ' o ^ ' " r^- <^ < 'f- ^ 

bello nos laceliatis , propuliarc conabi- ^^ ^ ' ~ ^ ^. ^ /'^ ^J • 

mur,earw4,]quapr^iuentis,rd-^«4^jfr?4 ^ vCpTny^^.GtccvTa ^o/ o^ujjchoi iircov. " 

mst»beuot}obisinjerendojueritis.,talesnoset- bTvi 3T c,viA.jU{sc^vviKsv<m.v oi?^x^d^fM)- 

iam erga vos in eo propuljando ertmtti.] Hxc ^,01 to lllt^-^fjLct-m va ' U rk ^3icact!jyi, ^ t 

Athenicnfes dixerunt. Poftquamautem 'o/ ' '^'\ z '<> «r ' «1 1' 

T 1 .. .. r ■ cL^JUoaJcov ouiMcaui, u^^atp^cm/UMoi Trvjj- 

Lacedxmonij audierunt iociorum querc- 'p 1 ' i~, /onv/» 

las aducrfus Athenienfes , &: qux Arheni- W > ^GkA A^oi/i» ^c^r (Kp<*^ .o/r^^? , ^c^ rW 

enies dixerant fummotis omnibus,intcr i'e tm^vTUv. ^ TfJ/'^ 7rkiovuv"'Qa 3 <ti;7o 

ipfosdcrcbusprcefentibus confultarecce- a^yfafj(.oLi i<pi^v, d^xiivnr^i a.dtujau{6<; 

perunt. Atq; maioriUorumparsconfen- ;,Vp^7raAe^'n'c6l5 c:.TO^.i.7mp6A6Jo' 

ticns eandem tulit iententiam , Athenien- / ^ < .*< , ~. . \ \ k 

fes iam iniufte agere,&quamprimum bel- ^jy^^J^' ^^ctcnXU<wT, cur,p ^ lu^i-^ 
lum eirc faciendu. Archidamus vero ipfo-^ ^5 ^kx^v iT) Jt, jacppopvJiAit^i -nidh , K A I - 

rLUTiRex,qui&prudens, &modeftusvir euj'n<; •m>^uv rh tnAi^v ifA.7ni^g il/ui, - 

cife videbatur, in medium progreflus, hac ^;^:aS^juimi,^ v^tiu, 6i ■^c^-^^Xi- « . 

habuit orationem. ' 13 ^ ~ '/ u / > , ,^ . ' ~ , 

Archidami CONCIO. '^!,, A/ p .Us \ I ^ p 

Ipfe quoque,Laced2monij,multorum '^^'^ ^^ ipyi^y^z^ ctv oItco^Aoi Tatjniivjfxnn « 

iam bcUorum fum peritus , & illos dc vo- abyctjov >^ «.(KpocAes * '* vo/uiaavTot. djQ^i in « 

bis,qui funt eadema:tatc,quaego, [parire- j^ ^i^-ra^ Tc^Mf^ov i^vh ,<t^Svi^l6ii?i4J>i- ., 

rum helltcarumperttiaprtedttoseffelyi^co; itz o_ ' '''7;-, ' ' 9 ^ ^ ' 

'^ . . <■ 1, r j^ 11 1 «06,^0* i^^yi^VflJO^OV,^ C7Ca<^PQ\lU)C, >, 

vtpropterimperitiamnuIlus[/^y»wJbel- \ , \ .g , /v. ,/ \ \ ^f \ 

h cupidus fit futurus, (quod multis accidit) '^^ ''-^'"'' c^^^^C"''"; ^=^« /«^ -> Tit? .. 

neque \id] bonum , ac tutum fit iudicatu- mAsTrav^roii^? xj ri<5 Ac^vyimvei^ ^° Tzug^'- « 
rus. Hocautembellum,clequonunccon- D^;o$r|t^JictAKJi,)6, J^^vir^^&ji/oroi/re*' ec})' «. 

fultatis,iiquisipfumfapieterpcrpcnderit, '' _;5,(v?;.-^^ ;;' "ji •* '^ ,"' ^ 

nonminimumrorecompcnctis.Namad- ,/ ^ , ^ , , , 

uerfus quidem Pclopone(ios,& finitimos, ^:^"^ ^ '^ ^o^-rt 5^;\5taj7f? e^7n/ec;7a-re; « 

T. r ' > , \ >, f- j/ «/ ,j 5/ '12 ' 

noftra: vires funt pares^&citoadfingula €/ai,'C)TBi«otA\o;$et7raffii' cceA<^dc;TnprdVTait m 

\eorum oppida]ycnirc poiTumus. Sed ad- 

uerfusviros, qiu& agrumprocul[i»fi^«]incolunt,&pr£Eterearerum maritimarum 

funtperitiflimi,&ca:tcris omnibusrebus [ad htllum necejfartis] optime funt inftrudi, 

' lovTifn e< («-'SpaiTTU ] 01 eirzi^Cov^iuTei }(SiLi aMntnti. ysfi-^KiVyHi/Mim^.vtTijI^^Siv/Mimiflegtttmereffondeat. 

' TaTii i'pj3>»] <ai^ «^ /2ioi/Afci//Aa7iii' cAfAonon. ' A- altoi^fttconfirHEliotiemmutatamdices.autcertele' 

^uZi^fii\eii^ytSM\ml)7i. * A^pna] th 'sejAt;^^- gendtim,fJMyitiinie}cf;^,y'Vnidyx^v,iJ,vma.<!rpa>^iq w- 

cneiCauKia.ri ■m\if.{S'J- ' AJSofpe^TK ] aun^ouffitf. iM<mina..vertes autem, Qt{afe[exifiimo^fore,vtnul- 

* K*TO7ito^u«9»ix^;/]Hy'TO4 0MsA»><«7K<«7ii(«<roi>v</^f. ln^faltemproptertmpenttam.belltfitcHpidw, {cjuod 

' Oiouf 7Dt< opxiot<-]ot/f (WTitjf oroii/ait^aJ^OTt/w». T- multtsaccidtt)fi\hoc^neq^vttle,ne<juetuttim ejfeiu- 

^)Hj^Q3t]o<f>)>ilili'AC«rf. ' E{Ti(f a'%vayot<] «^''^ «'9n- dtcartt.K/£.P. '"^ 'S.\d^<;tv-jlft(>/MiV<,\iy»yitwSl ixa.)^- 

¥i3j\m. '° 'M.i-m.^crd.uLiwi TrwnafYiSmi -^i) ii^^v ti hAKk- iniun^fciS-^vmfwiov. ' £14/05^^0(7» J^^.^({ !i<A ti -sig^oi- 

«fttflWWOfa^^TEticKKAJXr/o^/ifta^OVTSIc/Joi/AilJioSaf, ©<A)- ytMOll. " npO?/«lljbTi(f •WEAOOTWl)<J-/oi'{]o(<ltjyilSf,(S7J<rw- 

/tx«);»pf(ii, cftaiojmf Tvff •OTMiff. " E^ 71 aJ^e ay y/Wytwt^ Ki£7»ii. '° ITaf 0,4(5(05 11/^'^ ijaAitii] :n^o^>i>( y) Wtij. 

t'9spoii]!i),n9vootui. '^ Kof 7niA4(t/mTi'<Jt]<i'^(0V7niA£jit»i<ni(. " Eip «K.«5a]Afi';r!(_;^e/o'. "^ Ew s>«i/n]7wf /nAo^ny» 

" Op^S^ijtf^/pot^. '*MnTia:7t(exa] "yAuiu;? <tm/pu OTAt- vnmuix^;. tt^nJU^ftiiomMMSf^miifii^, 

/M!. " 0( 5itM0( ] 0/ a'OTJ</tt/7t(. ^' No^owtb]!'»»; "^' i.^tifTtunsn^iV'jftpn<tjuimtiei. 

E 3 j4 THVCYDIDIS HIST. 

» "TrXyTtcJ Ti ISicii ^ ^r./Micna), i^ va.Kn, xj iWs/s, A & priuatis, &: piiblicis opibus , & nauib. & 

N" ,' ^ '' ' 5, '' , J„o'-,w'»r, <:'„/^^,x, equis,&:armis,&hominiicopia,quantain 

, , "^ xh,,' V I V j- / \ nulJaaliaGra:cia'parteelt,]nvnoauta>:at, 

" C^J^^^r..<.ai'^tpy^tvf^,^yot^'Ku^ii^, j^^^_ (Pra-terca vcromultoslocios ve61i- 

» <|)o£9y 'Ci^OTreAfs ep^^e^-7ra?;j^)i -^iTOS '^«- gales habet. ) quo tade modo bcllu aduer- 
•• Tiv^aaSucc, TntMfAov oj^ct^.^ K^TiHTacpcvaTx.v- lusi{l:osfaci]elulcipereoportei:r&qua[>T] fJM 
3f icTOA. - af77^c^<TO^a«37,(TO/2yct,;^^owe^ CAic^c^. nos aduerfus [///w] inftruamus, {&chfftm 
" '^^cL'nii\pv^iua(7iv-.^^>^.cL'm)?^Ci) iii 'TfKiov tllorudalitparcoppOrtcre^velmim^tKhacfar&t?- 
• " TBt/TS^ £MgiW4u,:t, ^re' o* K.«'i'(? e3^/«V,«- ^'']5^"P'-is tcretur. An pccunia?at ifla multo 

' ; 6 ' '^ 'ri ^i 9 ' • ''(? n etiafumusinferiorcs,necin2Erario[^a^/f- 
" TiiTiiMSPi ox.r i6icovOiPciiu>^'. ■my av Ui^ ^-,, , , ' . . rr , 

, „ r. „ , ^r.sctr^ 'a;7' f'jJhabemus,nccJ'i///tJcxpriuans[/<j<:«//4- 

" ^p^>v^7l7ti,o'7z^oiicu)'f^y^h>'7^.r,% v^ /;^«,lni-6ptcconfcrrepoirumus.Confidat 
» ^c^i^li^d^^ccc^rylui iriouu biaCponTJi/- forhtanaHquis, quodarmis & hominum 
" ng. Zi7i 5 '° aMr )/i?'^ ttziMji -ii^? ap^un," k^ multitudincillos fupercmus, vtillorum a- 

- c>^9^A9rWc^^<rBo^-n^"e7nr'?o^7a^. il^c^ gru incurfionib.valbre poffimus. Atilhs 

\ 2 / ,, . / ' Cfl ^ ' elt ctiaaIiusagcrIong;e,latcq;p.ites,queni 

. i.:4^ew,:g^^^ ^ ct?;g^.a^m/(^^^a,.E-.- infuaditionehab5t,&rrcs,quihusindige- 

" ffi/^T^TB/^^ctw^/SoAi^S-TrAeoj yjj cww- bunt,[/«w^fw/«/?w]marive61:asimporta- 

" Taig.^^^Tiiouvegai rjwffl TnM/uuii-M /jLii 'ybri bunt.Quodfi[<?<?r^JibciosaddefcLlionem 

» v4wlxe«.'n;W4c;'«^^sro^'^t^ c^<p^pv)'- ^olicitarc conemur, quoniahorummaior 

''^ » r \ \ I n^ i'Cfl parsinfulasincolit,hisetiaauxi]iimiclafre 

^ Z ' 16 ' ir I /riJy , ^/rr, ^tcrreoportcbit. quodnamigiturerithoc 

« (gf^rAea). ;cct^ CPt/ra gW^ >cj7a:A!;e«^ e7< C noftrum bcIlum?Nam nifi auc clafle fimus 

»' >C9!.^v9Kfi<.AA(M$re)t,e/£^o$0/wV ot^?ay/<5^AA9i' fuperiorcs,auriIlor[ivc6tigalia,vndeclaf- 

« 7^5 2^^cpopci4./xfj yi' ^j) c>^e/% >4 r>? eATTT/^J^ ^cs alunt , fubtrahamus , plus damni capie- 

' ' q\ ' (7 "^ c' '^' 'iL, '' mus, [<7«i«i!<^4^;w»i.l Atqucinhocrerum 

w /-',~,^/ (v'^ 1 ~ \ \ Itatunehoneltimiquidemamphusfueric 

" '^^^-^^^'r WC^'^V-<^^''C^ W^^^/>^ ^ belIudcponere,[>4fm^;/-Gf^r^- J pra:fertim 

» TO$'z:ra^ca)' iO/TBi''^ •\j^zrBA/'TO/t4t/. «to^ e/- iinosdiiiidij,[^f///^w^//]autorcspra:cipui 

" XSioidiajc^-iiii^^cpQ^v-nfj^-Ti^'' /Jiri^T^yyi hv- fuillevideamur. Neq;ver6 illafpeeftera- 

>-(f7.™, ..,i.r^r ,'!^,^.Jr^',.Kj^..,^^r^..,..Z, , mur,hocbeliricit6fedatiiiri,fIacTruipforii 
M A&j7ziujyUJiricccccripai7nifi^iKS^'Ta.'7rhcfy^\:cui ' ^ ^ ' » r _^ 

c^". / > ,\ ,^ . -/ .fr \ valtcmus.Imoverovcreor nc libcris ena 

« ci) TTDAe^. i^/^ ^ ct^aj,<Q^^^,a^i^u, x. - j-„,^,^-|,p^-,,n, rclinquamus. Venfimile [.- 

« Ad;^ TBt5 re t,v/x/j^y6i^ v\/^JicL)) l62^7T^iiv, »im]e(h Athenienfes ade6 excelfo effe ani- 

.. ^'GnC'!i'A4joi'^'' /x*i K^Tuc^upu.v , ^,V\et, o- D mo,vt ncq; agro feruiant, neque tanquam 

w 7rA9iA'C?;/x^'7ra;./^ft',mAC7r?/o'i,a;ma5«/ 'mpcritibclloconftcrnentur. Verimtame 

/ /^ ./ ^ „ ~/-- 'A' ■= :i ' noluincnavobisautor,vt&:noftrosfoci- 

.. /A.,'n'rT.A,/^va,ytv i^«Ap«.^ ,/x«e «, ^e^- os[4^////.]l(^diftupidafmatis,&[///..«.^^] 

.. varfi^fdfj- "" Kct^ r «TO )6, 7a ji/ue-nif^ o^t infidiantes , in facinorc miinifefto depre- 

•» ''^ 6^dLfrvio^^,^v/A.^u^ydi'n^^ rur^ira-^juiy^i^, henfosnoarguatis. Sed[«»/<?tfJarmanon- 

.. j^ IwU^iciv =6, f6cJi^Qclfa>v, ifiafyiv %l « ^^- 'li' moucndaratlcgatos mittcndos[c^//;f- 

»/fef ,] &: [<^f tmuriii , ^;«<« /l>c//» fecertsnt,] cxp o- 
ftulandum,ita [tamen\ vtneq; nimis apcrte bcllum dcclarent,neq; [Jigmficet fws] permif^ 
fliros, \yt h£C diutit4.ifaciant.]lntctcd. ver6[ff«/ctf]noftras ipforu rcs parandas,&: focios,ta 
Graecos , quam barbaros \_mhii\ conciIiandos,f! fortevcl clailis, vcl pccunia: vircs aliquas; 

' Kojimi mnv(ratm4\^^v\ SM^^^no-n. ' E^n/^j^nva^J iTti/Ajjoq 
fA^^/f. ' A»' itajrlf iVwtnJ w/iiSt/io/. * TKTtt; 4MC<m- 

<?]/SiSim(fifiOfjuei\-!n\ivmiii>f>. ^ T^p^iptu*!;] w' Aaw/aj- 
/LUVIOI. AnOtUjJlU/pHll. ' Ew7^0/7Tklll7lf ] KaT oK.eitai» 

ip_v>,at(o/. '° AW)i3?ift]SpaKii,S<'!«i'/*. "Ko^ox^a. 
AaaTHcJ^otcoWTiTiJ^. "ETO^oUTTX^Jacra^oMW. '^A- 
f /5iWfl^] iirifflOTij. '■* T/( tuu iViZ/] <(J' Tin/ou Tf eiti'. 
'' H '(i'5.ar£i;ffBiAit(]TOK-ff</>(. ' Kai,7»i;7&,] TiT/ffi^^i^^aTT. Ap^a/^Mov]7st<«,ViO»,Zj£o'()U(7n^,«7: i^itu/nl ,a.^axgf 
luej-iiSiOi iSaMc/Hp^a^TCT» ■mAiutu. '' AirsA/TO/uv] O» 

/1/-Hp0< , MHt/J r/.Ol' T^JtffanT OTI-ikSW -iTVifML A/-OT/7S. 

^po^w/^^i] «'ot[.CU^. " MHTI^ll^/ill/AiOOn)] 7«f Jtlfi, 

^H»i, 7i/.a'0,i«i'H« ■ftf «^HVcyav, iy. eixii iSi 'SffmvrJ ^p«» 
vn/uav axiiT^^fMvJhu^iiaaf nsi>\jzrociuoeaj. " Hhu^v 
T^yapau] iKif^v. '' E^/T^iNlo^v ] «c/k'(ra/i«». 
'■* KauTti/TJi; ] T^njt^poj «AiAoiidgr. '' E|«tji7v'fo9a<] o/w. 
lo/.i«o5af. iiraM/fJ^' wMi/w. ' Ppo»rij3--j)?] ,»£FWt- 

^O/V^. 

alicundc L I B E R P R I M V S. jj 

alicuncie[«iJ^/if]pr.rtcreaacIiungei-epoiri- At/jck « ^^^uf/" ^uva.iuiv .^?^?A»-v|o'a£5w.. " 

mu.s.N5cllauteinuidcnda,[«ffw//^ wr- 'a.W^.^w 'i ^ijDi dcan^i,^fxi7i^^' ^- " 

tendfi/n i!lis^qm\mfidiisappetttt\{c\\icm2.d- q. ' 'o /° w ' ca ^" , / 

niodumL\:nosabAthenicniibus[»«/7fJin- , ;^ /° ' /"' '^ r^'^' 

fidiis appctimur) ialuti (ux coniulunt, non '^'^'^ ''b l^^^^f^i ^oiM^o^^w , ^Aaa^- " 

folumGrxcoSjfcd etia barbaros fibi [ f^«- veLi^i^7accoTaL/MX.c^7n>ti^c^M^cL.>ij^/vS^ " 

f/7M«/«,4f Jadiungentes. Simul ctiam no- '^iTmKS^aaji n ^iaZLjoiv^.uv^i^S, "^ra " 5' 

ftras fortunas expromamus. Quodfino- '' ,^.'\^', ' rfci;'? '~< cv' ^cr ? " „ 

ltroslegatosaud]crint,hoccritoptimum. „ ,/ ,, ,^ , ^^^ ; , 

Sin minus,duorum, triumve annorum e- '"^""'^ «-ji^ «^^^?! ^cp£5.^^e^o; , ^^ g-ar " 

Iaprorumfpatio,iamineliiis inftrudi, bel- «"'G^c;. lijicmi; o^cdv^iYt^ui^ijy^^y) TJjPTE^Tra- " 

lum illis,(i vifumfuerit, inferemus. Etfor- ^(mAj^v.xsPi r^i Asls^? cLorn o/MicL v-man- " 
tairc,quunoftros apparatus laccrnent &b ^^'^,,,^^^;^,^^^-/^^^^, ^^ ' ~^.^. v ^ , 

verbaipiisideli£^nihcantia,racilius ccdet, v n o\ / "^ > /> p \ >/ 

& agrum adhuc hitegrum habcntes , & de ^ " ^?^'^^;'^ '^ ^p^T^i^K .t>.xy ^ ^ ^tuz. " 

pi\Tlentibus bonis,&: nodum^^^/^^f Jcor- i<:py^f>/t^^a)ti l2>yAAjo/t^ot.^ yb aMo t/ lo- * 
ruj: 
rum ; 
Iiaoetis: atq; eo magis, qu 

tus:cuiquamdjutiirimeparcere,neq;illos ^ ^^ > _o / »/ . o, , 

ad delperationem [i^'ff^//JcopuIfos,cxpu- '^l^^' «V^wTrioTB/Dy,- e^^^^.g/" ^ ctTczt^cLaJcL- 

gnatudifficiliores rcddereoportet. Sic- 'tr>i'i'rV^^fJ.fxcl^-,i'ix\y\ju^$^mvl'7ni^i'ni - 

nim imparati , fociorum criminationibus T^^y^^^y ^^J^^ '^^^ " ^ '' * ^Wo" '^ " 

ibliciratiJ^c/zBW/^lipfumvaftemus^vide- ^' „,' ? -^ ' 'Z !\ ' 

£enepIusdedccons,acdamni,[^«^wrffC(?- / nV \ / \ Irr 
riiaccmpltimentt] Pcloponnefo afferamus. ^ '^W^t A^> >^ ^ TraAgoc ^ /cA^t <% te j^c- « 

Napublic.cquidc,acpriuata!criminatio- TO.Xvcmj. TraAg/^f 3 ^t//M,'7!:^^'5.^ c«.^'A/t4uot;$ " 

nes dilui,[/tf///^Jpoirunt. Bellu verb,quod '' gW^^^c t /J^'a;i',oi' i<;;^^ Jtto/);^ eiiVcay >t5t^7/ " 

priuatorum caufa ab vniuerlis cft fufce- ^./^«Vcl-^pc^ovg.V^Tn:;^'^^,'^.^^;^.^/*" 

ptum,cuiusincertuseuentus lcirinonpo- r-. ^ ' ^ - /. . \rr \> -- 

teft,honeft^deponerenon[c/?Jfocile.Ne- H-^^^^^^^^f^^r^M A^-^;^ e^A^;,, - 

quecuiquam ignauia videatur elle, qubd «^''•«'to e/).«/at yb i(^ cocetmfCsTci^g^ojun " 

midtivnicam ciuitatem ccleriter non in- p^-^>i/<^7a<:^cpom$^J/M/<ff.;^r;t;g'?7;' o-TraAg- " 

uadant. Suntenim & illis non pauciorcs, ^<K;^o'vTA«vTr,^go;/,*Ma'MV7r^'>,?,^' " 

jf«./yw;7:)^4r, Jfocii,quitributumpenaunt. <\ \ c/ > p c ./ \ . , , 

£.tbellumgeriturnotam armis,quampe- , ,^^' '*^'' 'ei.w^/'S/J«^5 

cuniis ' — - -^ .. A «•« 

&:p 

pue v^ivj iiuiumiu. uicuutiiaiicis .luuci- ^po,, gvra^^ayjyx. "" c;®/' 3 Xj 7^ ^Ji^TreGo/ 

msmaritimos. Primuigiturhasparemus, ' ^' • ' ' ^' > / c/^ 

r /- -, ,- ^. ^ , . . , co^TayTBTrAgoi/ g-tr AuSioTipcLr outIox ito- 

[C^/'W774;»«;;,Jneq;lociorum verbis im- ^- ^ a» ' / \ ^p / 

'pulfi, {adbelkm mouendum] prius fcramur. '^"^ ' ^'^' y^a^ kjc^ rjn^ctf 7/ ^rW ^270'- 

Qui enim eorum , qua; funt eucntura, ^/i^,u. ko^ to (^pct^v )(^ /ueA?\9V '^ o/uifA.- 
caufam in vtramque partem magis fuftinebimus , [ qnam 'vliialij , J iidcm etiam per 
otium al iquid eorum prouideamus. Ncc tarditatis , atque cundationis , quam 

Av£OTi)9oirov3,J«;'\|ojPK a',aa,u»c;Tii,o)Cfim?cr>|Aan'a. ' ICat ^aiiUW.HjPou oiir^i^oVTr, SaTrapou^fflg^j^a 7J otAootvi/hVoi 

ni au^^ a^i^Tntt-t^a/jAA^^nn^iT^lvty'!)^, iM.^ YipjiT\^ci'i 'St^^iVo/utv.zyE.P. '' Evi^rji. i?^!' IJJ^ovyjja^i Myei i^i^ 

t^/U]!. ' 'Pipg^f,ui\ioi'^a)7rMa]Ui\ii>i, * l,uii\i i^sr au-nui;~j XieAvSiCii^iiu-^^lwmvaTaifx^iifMTaTTnt-mtiifUrriMTmvvri- 

•mplum/.&x.^^nniiva^. ^ na(^m.iuLw^^i-niifj.a.s-iou/. e-ie,>v,ci>^a/uo\/co\i'TWKce/.v^av. '* Qi^^>>mJiAti. ngL- 

ATf/Mit\ijdS'yia-nv . ' H o^npili t_;\^»] o,«-iipov ccsj^^pov tb ■jaMmf. '^ ^iaTOfHi J zi^eovwv oau)(5t^ Jy^ tJtt vnua- 

vzc^ Hp^n«TOpfvo,t«vov. «sSy •»' o^uocl epeiv. Kai ^^ ■mvJu/uva.iQ} luiivaijiii 'imoTiit^ifMi. "" Olrtsf Si^ ri- 

ia!n)^Sfsf.riTf/uji'i\iaM'riif 'S -^lu/. ' EfJiTOVOJttcJ ifif.-nfi- f*cii<ii \axjtJa^,nsvt<iiTi ai"M 'S;C9'^/^i^ "^ ^^ifKrT^/M^/av. 

■^mJlwsv. "■ AAWTfloTipotfJao-tittf. " Mi,a/<yovjiJ)b '' 0/As^i(po{)]o<')U)e/i'5io;/.(6,«})OV7ttf^7a 'c'?«(;ii77H,(2T5/3'fjt- 

ii'm\i/xayi'^aiu*w<;,ajiafyji.'[iTaj{'^fiiv.,^ei^aJi^m>'Mj n^- <)l/ii//^,fi^Mov, OjUii/.cfoVTa.f /jAMfzt <f^ aMa\; ifx.Mi.ut- 

SlSa^ !)/jUAfyf<)V,in$^^;)a!,?iH^11/Ma7JV'OTAS/«IV lcsfTaAufflV. TOV,//-»! ajc^SoSf .Jfat^ VE,MJ?/WOC «S/i^TOfTIf tZuJ otAiV 6/iSl;^'- 

o^aypa 1- iJWi/«i//f6J'a'}wi'aya)i',i(5!.TOn?iii7f!a)VT»« Ao()«i"'a4^ ejtv, © ox/^a^OTt^V.airii/iAiiTif jb, oioAa/Tjpov a* OTit/ra/aSti 

• '* A/^OF^EiirrpaiTipovJ^uzraxiunoiijJisu^aJ^fnrjpov,©*!/- iJg.-noi7ms^miiv«i ifriijfeiv. •cBiaxTio» «oo tf 7o,yK;jii/.» 

^^«Tipaiclj «M''-)J tSjO/^MS, (2ii7rp4)(,7l):7lA057tl(VI)i'«u 'S/gJt- c^ioS», 

£4 
ya ■imM- 

ffXlltSi, "^'J^OIf. Pf 

jj. THVCYDIDISHIST. 

, Cpo^TR^^ct^A/ga r.i^^fxii 0,^16^. cz27?J- A [^r^]innobismaximereprehendunt,vos 

- «^^ , ' '* ' cw of ) pudcac. Namlir4i!/^f'//«/wlproreretis,re- 

" /~>^ .- , /• \ '/ ' / CL-' nus[/iJhnietis,quodimparan [/rfjlulce- 

. 5 ctyae^oTc^o/ eJ;^/>^.-w «-/^^ i^^%f^ p^,i^is_ sjn,,,! ^ji^ni liberam , &: clariffi- 

. jt, dSSht-^m-du/ TToMv D^ TT^p-ni h^o/aScl' rnam ciuicatem femperincolimus. Atque 

. )i <r«^'p^) /^Aiga'c7<iiCf;'(O50Z6J« i/x^ppav^TT hoc [ quoii nebis 'uitto 'vertitur ., ] modeHia 

. %-Lmoi'^ ^^ SJ-Tvp^yio^.Ti «Vc^v- pi-udens maxime efl'e poteft. SoU enim 

.'-',7. - , V - 7- ' / V 9 propter hoc ipfum & lecundis rebus non 

■ €e.C<'^A-5-.«?<'e5'-'^>'-^»' J^P"''/''^?^; L4s infolenresAaduerfisminusquam 
. 'tt. B^i^ i-TTcLiva) i-KDrpuAyoirav n^i Qn ^^ cedimus, [r»ii3i*<g^ lonfternamur. ] Nc- 
. To. ^'{va.,ftP^'^ ^x3wJ ji/Uii/jXJc k-Tiam^^a. que mouemur illecebris eorum, qui ,prar- 
. ^^w,. M t^Tii ^fo. Ito^ yjLTv-pplcL-Tmpo^mv, ter noftram fentenriam , cum laudatione 

.« (\\ ~. ' c^ <^' '' 'q_ «' T) adpericulafubcundanos inftigant. Etfi 

. QrJkvd^y^M^^^ovai^piidzvni ctMiTnio^iiO^. d f . ■ r j j t • 

/ \ i^ ■^'± !•' quis cum vituperatione[/?c.y <jd/alf/»Jinci- 

, ^TnM/MX3i^^^6oQ^^i %.ZL)ii3<^ovY- tct,[«/4w?f«] non magis, dolore commo- 

■ ynopSiA^ IL^l^iTl oji^i cto^^^avwiC.TrK^qnv ti , allentimur. Et propter hanc modc- 
. [jut\iy{^c^o^-Ac, 3 ^'^[t^'cf^'C«A9/ 3, ' *- ftiam &: bcUicofi, & circumfpedi llimus, 

Q_''' 'ISP,/' ' ^, ^ '^C^ ! ,'w/- rrrw, atque hac quidcm belHca virtute prsediti 

. I 6 yy s I I ituTius,quia verecundia plurimum habet 

^djofxmi , jj ^^^^Ae-Tn^T^-rt at.<^^ncciZ3v modefti^ , & fortitudo [ flurtmum hdei 

"^ « a)<rfc «tlT^ oJnjyy<7ti^. ^^ yj^iu. a-^ia. verecundia'. Circunfpcdi vero [ (umut" 

i ^twiTtl lyi.\Lric,^ ^ r^^^TnXi/uucov <zi^%f.- quia fic inftituimur , vt leges contemnerc 

, <mLc^?^yo; Jc^cAoT? ,xi,A(^oiu^oi,oiJ,ofxoU nefciamus, iifque vel feueritate adhibita irtJ' 7ft>iC« ,/ . >- / /c», ..\^i -,, / modefte potius pareamus , qu.im per!h- 

^py^i'raU^^-vofMQ,v:)^'n:^voiu, ^,„,1,^ ^^as negligamus. fimul et:am 

7rE'A(t«^©^7rA>?ai«$ iT]y^^" forC^'; C quiainrcbus inanibus nonfumus admo- 10 ^ 

T 7n-^)i(m.<; Tvytii ?^yoj'^ <fia.ifi.^. olu "^cci dumfolertes,itavt hoftiumapparatumo- 
n^ai DCovxLo/i^vi T«$ c^outTiovi "tp- rationemagnificavituperantcs,reipfadi{: a><; a./[d\)TtjoT3,i^a)v i^v hi '^ gAvnJk?, 
oi>\ a>^ vijlS^ cwi^ a.a^aLAci)i tzs^voou- 
juSjjcov. '' TniAu TE c^Cf-epe/)/ i< i^/ ^o/Jc^eji' au/ fimiliter [<■///»] perfequamur.Sed [tta infti- 
tutmur,^vz S)C aliorum cogitationes [rioJlrU'^ 
fimiles efle, & fortunx cafus, [actncertes 
rerum ^«^/«//fcijoratione expUcari nonpof- 
feexiftimemus. Semper autem,vt aducr- o ' oi '...„ '* ^.J^^., ^ Tt\ Ir-i, fus bcne confultos, \ac prudentes 1 aduer- 

^ "^ larios, re,[/*/^/#^J nos pra^paramus: nc- 

quefpes [»tfy?r<«/] in peccatis,qua: forfitanillicommittentiledinnoftra ipforumcau- 
i\ox\.c\j>rudentia C^ tutifque coniihis collocare oportet,nec exiftimandum eftmultum 
interefle inter homincm , & homincm : at [ exiftimandum ejl ] illum , qui in maxi- ' 2»g)po(WJ>i«Mj)fiiai']<ra|ifOinit)mi 4/ifpo'a ^-^t/ -riu) ^ra 
Mi^ijiuojTOfWvoi/ira* av -riuu oL\oy<^.Kcti ^ ifuinai /Asm 

Tf ^OU SOTti .'(!)] '&//■'» Wto •rC'f """ liCe/.vZlOii ii7»T>ll'«.<JK«- 
|I0< )<) 1(^7» 71 © STKHfflll OuJ-nivi^Xc^Lm It £ t^t^S^HTOV OU/TKf 
/«MH7U(. ^PoAS/WiOl/Tljfisi-SilMl] SI/SkAO), «Sj^ TJ 6l/lta- 

o:uo!>.«(ra»sf ■n_;^<i'e<oiiOTi<iiH -Wovo^caTOiKifaMa^ti. TituT» 
jS af A) i(ai Tiu/ <:t<cj<4u 'w kJ' -rt £U/rJ 7T'%(r) <iwjmCf/sPi;, (2 •» 
. Ao/OTV 'IfjLi^aLim ■m-oi^ ac fm aMow npj^ aMou tocotwii Tiuj M- 
%'i'aiq M^-djiii) su^foauului^ TLuiuKoiT/uicuOfMiiafTi^hiKi. 
J^io jjj inii meiv^-m .ifMwi -n yy^OfM^ta. (2 tliou\ti,il^ n tu- 

lUIOMO». CLtxfy.» )S TiJc tl/KO^JJM-.^? »» JpO(Tt«JS)f 7I^«?BV/X47l;Wl', 

iJ/si 75 euiUJTi^Ki 12 aicf>)/«)i'a< TJ) o^JM/mvou; o "vTrt^.iT) tu^l/U- 
;^i.'{ S -OTAS/i/tiJ? 7i(f y)a/'<rVc ©«^'^cuitic t! H/4u_;ya :ji>.H?iil» 
fiiiiyi OjM-npo^, Ai/«//Uva)ii</l'(X<'/y:'6Ji'KAsoiiS(rao(MS ^ipou'- 
Tzi< ' AiiMt^snooiJo iM.)i «<fty{ •" KSH"!" •ni»ff(iaj,a'|Ma^5 aJ- 
'IW€;^<AfAo.()7). if/J.fiiiv,<fmi TiT^kuii/j^x a./xa.')mii'iy4'' ■ri 
KSLTa ^jiovm ■T'if\4fj{Sf>\i. ■riT 651» ii TrafJiuOfASa. u-n xx^ofjn r 
Vo/j?iS. * K.aj^a();^a.M'OT7it7t ] o/ y) ha.\ui<!^/Mi\iioi (ioLfu- 
hatiLu tiy)" a^yUv . ;(|a,*.tTO( (nfM-dfXiitoi, (2 (Ta^poni^ofiivoi. 
w )i) Aa!aA.(>«iv( 'iVof 0' Tivti «(tw, o/ «77»« 'litnv aLfyuuna, 'fiiiviTVT^oVjf.iyvni o-n o df^v yttsti '^ vc/xa)- aaiuAi lut- 
Tn(ppovfiii. ^ Hiiinat^<T^]'?i! vo/U4i)vJ)t\ovon. 'Kof f/.i 
TO oL^tia i,wuiTfi\vi <ic)^ti«., TB -(j^Kf^^ain /fS/Ao^jyii. o/';S 
f.dxsom.ldesL^^Myi. ' Ep')"!) {':n^/t'i'a<] cjj 'fiif )Me.(»5)4)» 
ci/7Ji)5 ovTtiiw. '"T/Jd^jiVo^] «VnT»^ o/Miav oLtSfaTrav, 
iJi-n aiwAa^j.oijtsO! '" * ^ffyfJLO.. li Ji oil ««■'ti t//m , /"iT 
(1 «7S){ n' init)'7B?/{,)U[<' TniMfJUiuii xs>i iuCiH^oi yv'/SScc -TrcuJiU' 
Ofj.ivoi fj.^ V6fu(nv TZLi if^voiat 'fVTiAcLC £ 7a< 'S^(7n'^uazcf 
■w^i 'ofMitu, iTj Myu) J)cLif>iTa( . <W7i 5", «y a< \oyci> hiyv- 
cwi olfxn (7X,0'^tu/nf a Jil,vm IgL; TU^( 'iy<ii x^mKafA^oLi o.- 
f/.iv. iJi-^'£^,KoyuJiiK'hii 'Q/jnff\ovTa\smiv)M( 'inStti. 
" rpofOT77?i(ffaf 7;/;^f]iiTli£«(7t/f. "A/a/pSTB^J^acfgjtf, 
■' Ep7&)"'a^(nc£i/a{i:'^j]«'j«.j!)gjt)cTOc. '^KdK' ^<'c|<ita. 
liiavj-sjeyjTKf AojptfTX KoejiuSitt a^viTinun, '' PoAi/ ■nJfg:- 
^JipttujiDAt/ 7» <%tiptp«» at*'5j0d)OTV aji^uimu i Jii\Ofjii?eiVyam 
oiiSK^-mKv Sl^(fifttv ■nii Koytajuti(' ccfKa x^aTjfBiiTtcfniioiu- 

^«D/MSWOW, CTBVUJra «^Si^cA/V/iillltJ^ (^«cfecSJtlltlBll TmfJivO- 
yUSDOf , ^llO/Otf^rUCt (TS/THe/tadtie/tOTfTll^. '' K^T»!»^ Jli 

tT)])te9tn?tif'($?i,(pn<r/ii onf/Utin m<ri,fxrin «fet TOfTiiiii ^/- 
9tTat, /tsfei Ji novav ^ OjioLfnffjfm TlVLjihvnai clkivhv,<B 'Hf 
twr^ 'sr^mHfnvv. 

maneceill- L I B E R P R I M V S. y7 

maneccflitnte, [w.txmis^ periculis] cvvidi- A' ^^ -^7$ ajeaf^omrdn Ts-aj^i-nt!. ^'^ 
tur,pnrftanrilllmumcirc.Ha-cigiturinfti- .^^ol-rntT^pi.^^ju^.TnzpUo^^^iAi^, 
tuta,qu;Er«(?/?/'nmaioresnobistradiaerut, \ .(7\ ^. , ^ i.^ > ' n " n 
qu.-eqj nos ipii pcrpctuo retmcntes mua- ^^ ^ , , , , '^ L 

mm.^cr ex quihm accuraiejeruatii maxmum fxtnmpal/u^, fjJiJl gvrE/^msc^ (ic^)(^' 
Jru^ucapimiis,] ne abiiciamus, ncvc in cxi- ixoti-c^ ri/uii^^ , 'Tt^ TreM Ji jDJ/^arai' , Jcj^f 
[^//f^ ^f rebtts mature confultemtfs.] Hoc aute ^^J ^-^f^^" . 4^ '^-^- 'C^ ^^^ ""«^ ^-^- ' 

nobismagis,qu.xmaliis, proptcrpotctiam vo^(iu,7nfA.7a'a /iJip 'Z^mi; ■ntniS'ajoii,7niA.- ' 

\facere]\[cct.Ei[legatos] ad Atlieniefcs mit- ^^g ^^ ^ J^ 0/ ^Ja''/^*;)^/ c|>aaii/ c^<A)cf ^- ' 
tite, [(/«/cww ;//^f.vW/«/f«/ 1 dcPotida-a; r. c ''. „r ^ r ' '^ '^iAa' . 
mittiteetiam^«/fo«f«fr4«/«rJdemiuriis, ^ .,o< r^ ^ a (\' • ' 

quibus focij rep///«]affcaos dicunt,pr^- W «J^^^^^STh i^ -n). c)^J),.7« , ot; a^ri^v ' 

lertimciimipnparatirint^^frf^/^fi^w/r^)- vo^t/Mvc^^ i-ur elSlyjtw77)tii.tcq.<i2^^(ncAj' ' 

fier/is]imc dirccptare. Et vero, qui fe iudi- d^icdi -niv TrdAffMiv a.,ua.- '^ra. yb x^ x^- ' 

ciootfert,belIumvtiniuriamfaci5tiprius ^^ (i.vXi^^a,^ ^kc^-u.:^ d.cut-r.ot, cpcCg- ' 
inferrenonlicet.Simuletiambcllum, kr , i,^ ^ ' n > a ' (\ ~ ~ 

m4a/;(?c»frf//jr/rfifJparare.Ha'cenimlira- r ^ ■^ ' r- a/C '^' 

ciatis^coniilium&^^'^-?-^ //>/&] optimum,& TrapgAGwf Jt l.%\/i^»iS):L'i TgA^TcJos, g(V 

adueriariis maximc formidandum inibi- TYJi<^cf>c^\i'nTiuv,i.Mt,i t^i'; ?»KeScciy,o- 

tis. Et Archidamus quide harc dixit,Sthe- y/on ah , ' T O TI, /i^ ?J^vi t«; toA- 

nclaidasver6,quituncvnuseratcxEpho- . \_9Rr'oy ' ' ' ' ' 
ris,poitremus inmedium progrelius,ita , ,, \ 'tN p . - 

Laccdxmonioseftalloquutus. C-ni^^^^TrBMccg^Toi^jOycJbtH a*TO7n,i/u)^ 

SxHENELAIDit CONCIO. CiPc ctcfijyJai TTt^ ^jV-^^^d^^^^^/^/^^-^^^t^ , Jto) 

Equidem longam Athenieniium ora- ^ yn^stcomm- K.a\-ni il^ ca;^'; iBt^ /unf- 

tioncm non intelli2;o. quamuis enim in i\., ' Q,'„,^ ' ^cl) ' ^ .^'.j^''. '".. 
luis laudibus prxdicandis multi rucrint, \ \ ^ ; y , „y 1 , ,/ 

nniciuxmtamzn[aciobteaacrtmt»a]tcipd- ^/ ^^^^^J^^ct^^C^^a^^^^^w^gj^no-rr a.r 

derunt, noilros ibcios , &:Peloponnefum dyJ^mHSLKsn^^fjpy^v^-rf^^^ 3 ^ o,tu);o/ Jt, -nJTE 

iniuriaa ie alTcdam ncgantes. Atqui li ^t, ua^gcrMe^,)6,T«$ ^vfA,ju^-you,^lXaic'Z^\c^- 

contra Mcdos[^«/^f«.]olim boni fucrunt, ^^^ ^o^o/iO^ aJ^^^/^-^V^, =* ^^1 ^A- 
iamvcrocontranosimprobiiunt,duplici / » n f lo^ „ r/.. . - 1 
paenaiuntdigni,quod mali ex bonis iint ^^ , ' \ <i > / 

eiTcdi. Nos verb [femper nofln ] iimilcs & 'C*'^^^' Trao^iv. " ccMo/$ ^v ^ ^y^^-rti. 
tunc [fuimm , ] & nunc fumus, ncque(ii ia-D 'oh ttoMoc, ^t, cHg^ )^, \7rm1r •nixi.', oi , tufjijUA- 

pimus)focios [mpos] iniuria aifici pcr ne- ^^ ^^Qj,; ^ ^^5 J /t^^tcTb-na 15?« ct^^a^'- 

fflio-entiam iincmus ,neque auxihumr/- '/2J, ^'r^r/ ^ -, ' of ' 

^^^ . n. 1 ■ T r • r 0/$ 6?ti', CW^ JiJC?/? Jc.c«^ A9T9/$ 2Jgf.Jc£,/.TSct, 

^/.yjmittcrc cundtabimur. Ipiienimiine , , > 'f/-^ % T^^ u > 

vlla cundationc mala patiuntur. Aliis c- /^ ^Xr^ '^^^ ''^^^ /S^^tt/o/^^om- <x,A- 

nim multa' funt pecunix,naues,&: cqui; ^ lif^pY^na. <ys ^^,)cccj tp^tI <Qivu. 
nobis vcro , boni focijquiAthcnieniibus 

n'5 lunt tradedirneq; indiciis,verbiiq5[^f f^j^^m/fr/^feJeftdifceptandujCum&ipfi^;?!?,/?^/ 
/octf,]nd verbis: [4//i(f?/ir]licdatur.Sed cclcritcr,totilq} viribus auxiliu [tpjts] cft feredum. tcSlK. -m>/ j- ^.XHi.! 


* Eii^?{ ou^arnptjomTe/c] ^^iMViftiUomTt/i. *' SifiKou- 
fjutni'iyiukv\Vtdetur \:z^oi.>^ityi\ auiTt-w/f^UTic (ii^tAou- 

OTO'Ti«iiT»A4ira^t«l''&i'7iiUiA'aS8l/Alii'. * A/m{//!tAWOC<] 

xeicnn. ' Tow? ^tm Aojj^if '^OTMiiu] <ft^tijpe,i<£ 25tvi- 
Aal^ui? i^opou K^'' tW«% a^eaii, ©t5 Ap;y£/k/.«)w. •ra<A7Hf 
/)i,u.»ij*2/1«,oiuj7Ja«ii,!2 hcMUiinuii' if^tfn 'S^oifAO. oux.t- 
^i.lTfivQTiifnuvtii 'S>^ hcfniSojffMviriii; a.fy<i\ni<;,Ti\)a.- 

e/5|U0ll 771/71,014 fJOOOtf eVjfOtUI, J^ 7!li;)0paU&7»)C TOASW? 

t!0^}tJLU.-nt ■ 0» Sfa.to'^» S\ iiawr. HpO! 7il< /tttii/ij^] i(J' T 

fMlJUf. ' Kawi ] i^ou )(stK«ti9»5i. O/utioi kui titi] iAiu^HpaTO) TKf i?*a.Stii; J^nMvon. ' OuA' /A*WiiOT^iil 
■(jj<)p?))!ro,(.t«%(. ' 0/</2 ovKtTt jUitMounv]-\j23-xiit)vgio\ni 
i7nij\i.iv vi , imSMov\fn /AMoun H»iUiii; vmM'v. n-^ju.f\~ 
Munv,vuij ov^ ^Tii li jS^Jlwoun Ai<c7ioii,«M' c^ « tOT- 
/.tivou;y»oiiuu. *" .jsr. O/ /ijJflUTJ 71)J,ou tj/ lAjltJjitu; , oo 
7ti ihp.nyf.T^. '' Amo;{ ^(U )fc] ^Ta ;ra// II .351^4 
Ap^«Jit./M>v SinTuiiH. AijiiiiTa dcy^fiouaioi eiatv el ei^^^auoi. 
ogjt «/b 3Jii< aNJ/u;^ Ttva. Kcti aMy.-x. Tt/^ tl% a^oic i/uAp' 
Tvpnffiii. " Amoc ii/ucopyinov j «to^ iciJTai n' aj^ij 

/a^jt TjXpini&t' "J ^a Ji <* t^ ttohi-nitu Mya AJp^iv tu/« 

TilU, 


y8 THVCYDIDISHIST. 

„ ^ ai r/u^i rsfiTniliouAdJio^a^ dSiyjv- ANecdoceatnosquirquamdecere nosco- 

1' tv^ Aiv ^/^, ^v>-J rr-vi^,,i> fuIrare,quuminiurianohis infemir. Imo 

■• » V „ ~ , \ I veroeos,quiinuinam|rf//^Jraccrcparant, 

» ;^^i^ cS^x,ei,,/Mx.^oy^t7ni^XU<.;^o. diucon(ukaredecct.Quamobrem,Lace- 

» ^01» jlovXijicQvLi. -^(piQcdi o'uv,u ;\5txe- ditmonij, e dignitate Spartx bcllumde- 
.. S^otfjuomi ,'cJ^ic.)i riii azfaprv; Thv -mAi/uop' cernaris,necAthenicniesmaiorcsficriri- 

.. Kc^ u»^ 7.^ J.dLoci^ot^ i^T^ juef(ot4 y- "^""^ ' "^^ ^°<^i°-^ prodamus : fed Deorum 

' ' '7- \ r I rv auxiliorrctibellumilIis,quifaciunt iniu- 

" ^l^^f^^-^^l^^^l^/^^X^^ K5C7«^d^- nam,infcramus.Ha:cloqiutus,quoniam 

,. ^a),v^u,^hcL Z,wJ (ai<; %oii Qnco/i^ Qa jpfe Ephorus erat, in Laccdzemoniormn 

» -ntx, A<f)KS^'^- ToicujTu Ai^co;, iva-^n- concioncfentcntiasrogauit, [d^^iA^/^'»- 

Cp/(^ec c^T^i ho^i a^ k iki c^KKy^mcu r^ guxferendaeos wf^a/Z.JTunc autcm i^Lacc- 

f\ ' ' ^^' / ' "s o " ^ T, '^'«''^^"^'/lciiimvoccnoncalcurisluftragia 

JWxeciccfjUOiiiCiiv.o&t [KCjLnotm "Wldoy^ ,>cca ii ., -(-J,. . ^ ' n- r ^ 

, ,, . ,, , ' .\ rcruntjdixitlenonpollecognolccre vtra 

ov ■^'Pc.J Coc i<^i^ :^.^yiy<^<mitv tIw vox eflet maior. Sed quia volcbat ipfos 

OT7I- (ioliv omn^ fXiiQov, ^Mcc- /Bot/As^e- fentcntiam apcrte dicentes , ad bellum 

vo<;ilS(3t);<pc^ifcSi':^hmv/'j8pou,'dLvyi'co- moucndum promptiorcs cfTe^dixit, Cui 

uLu.U 'S 'ra>Mu,7./^>Kovlofj^ani,U^ vcfJrum,Laccdxmomj,fcrderaruptaeire, 

'y _ «^'MP'? f\' ^ p&^ Athcnienies iniuriam racere videmur, 

^iv, Orc.^J^.f^c.23^^^^f^vioi J^^ccJ- au-g,,,,&inlocumiIlum(quendamlocum 

ci AiAvoSof oji azjvv^ccj^Kc^ ol ctdLvcnoi ct- ipHs oftendcns) diicedat, cui non vidcn- 

Sixjiiv , ^ * aJvaicpi-m) U dx,i?vo S y^CAoV tur,inalterum[flf//ff^4/.] Illi autem,cum 

(' hl^cCi2<;^eiov X<,)'l rc, 3\ fjL^^hxsS- f^irrcxiircnt,difcemoncmfeccrunt,&lon- 

> v.^^v/v / ' ) r^ r ' sepIurcsfuere,quibustedcraruDtavide- 

' .^ ^ i'0' ""'' ' bantur. Accitiiq;loc]is,dixcruntlibiqm- 

<rztv,x^ ttoAAo) TrXiioi^ ij^ovn 0/5 i^xstw ct, Q dem videri Athenienfes iniufte agere,vel- 

am^j^oj AiAvo3af. rzir^iKai\i(nxvng n letamcn&: [f<«/fm] omncs fociosadiuf^ 

Ttii ^vfA/ud^u, , iT-mv orl axpm /i^ "* ^(■- ft'^g»^^crendaaccirc, vtdecommunicS- 

~ ' f\ "-^ ' ' c^ ~ o '1,,- Q_ ' ^ filio,fi videretur,bcllumfaccrent. Atquc 

iCjtiv oiaiKeiv ot ai<7Uoajoi , i6ovMojxxj n x^ .... ' . , 1 . /- n • 1 1 ■ - 

\ , g , c/ I illiquidcmliisconrechs domum abierut. 

r^t^ TT^fj^ KvfJ./A^y^vi ctiP^KctMauvrii, Poftcaver6 & Athenicnfiumlcgatirebus 

■^cpov ^ iTnx.yty^.iV oimc, X3m ^ovxLkjzl- trafidis,quarumcauia \co\ vcncrant,[//7- 

f^oi, rov -mXifJuov Tniclvmj,, Ul) ShKyj. ' ;t, 0/ derecejjirunt.'] Hoc autem illius concionis 

fv^ dv^^Jpyiauv eV orKsv .' HU^aU- 'iecretum de fa:denbus , qua- rupta vide- 

^" N c 'n. ' 8 j^^rY bantur,raa:um cft anno ab initistriccn- 

/t4<;fi/ W^o/a^^... ^ia^j,v<^e:^v, j^^j.^^^^^ fcedcribus dccimo quarto , qux 

e?) cL^yiA%v^;^yifMx.Ticruvrii. '° yio ^^-^- pofl rcs in Euboea gcftas inita fucrunt. 
yi/cofx» ccorn'? cjc^caiojW , TV ^ czzTBcJ^jDLaccdamionij autem foedera rupta efTe, 

MAv<^ , l-j^oiTt ^rzJriTrlfrc, x^ hKsiro, ^ ^^^1""^ gcrendum efle decrcucrmir, 

>/ i~, '..' r.~ ' ' non tam fbciorum vcrbisindu6ti, quam 

iriTTT^oiygvnvTiSuv czaoveiCt)VcZirf_3X.eyciii:y^- h 1 ■ r r ■ 

\, o>A' ,, \ \ j'p / > I / metu ne Athcmcnfcs fierent potcntio- 

Ki^c^v,ci^ i-ppov-n^M:^ ra LQoiKSc.i-^<piarx.v- ^^s , quia magnam Gr^cci^e partem illo- 

Tt)-^ 01 ?^e(.x.eS'atffM\'ioi'^ cawvS^oL^ AiAvcO(^,}i) rum imperio iam fubieftam vidcbant. 

'TnMfXnria. 7f), ^ Toaim r ^vfx/^^v -mi- Nam Athcnienfes hoc modo ad rcs ge- 

o' ~-,'^ " ^ f ' ri ^'0 rendas venertint , per quas creuerunt. 

iQivni ■ui'; ?^'pi';,oaT)v<poQ'iiii.0jjoim-jgcii^- ' ^ ^- 

vcLfm ,fj.n'o7n fA.eiQ)v SlcvyiQct)m,<>pci>vrii; ajOGi^Tu. ttd^^?^ rn i i/^P^Sbg '\jzrv)AiCict yi^n oy- 

'Ta. " 01 y^ ai-dfzoaLjot ^TTCt) 'niooSl y]A%v'Qn TO izs-^^yfxcvm. C4 oti yivc,y\^aa.v. 

' K&ti/owi jS (3oI), i(ptj ou 4'''|''^?'] "^ "^mSo^^ -reJ aojpu ou <Sitj li 'sSja: 5/( Of^un , Slg.'zo^^a£tBu M-ynoji. ^51) »- 

^}.tlj&)>ceiiioto)iroi' A«)u/a^/t(9Wt>/,<xVia/li)it,o/oii,H 7ra»7if /SoiJ- //o/twf to.a/u71) Siif apvo^TOf -wCscTB^a^Srs TjjB-^jt^^o/f. 

«■/v.il tiro;^^0M( 24»s?. ' *Ana?TiTO ] aiara<_;(^pfl7Zk). npidfietg vnfov^ aii^i)fi;^azu JitMvim. ^ Xpvfjufnctu- 

nyE.P. ' Aei^oif 24_;^ieii>l' «"'•ni/f] 7» 'c^Jic TMCff/gLi/o/ii? 7»{] ;^^ii^7ioit) ^'», sqTt ©gjtjoy- ^y>^Ajx-ncm.(&W{J'i,-n 

tvmi, \}\i^i, Aii,dj; liyoieXitv cui-mi;. ii yi ^Sii^mlA. ^- xipjbwai. HffjfTH^uiiainLj Tltju hi^iv. '° H <A' J^j^rjiin 

C/ioi» otiTD/f, ipjyf 7t tAS^s. ■•■ Aono/sn ] iJo^oA/. aiun^P^^-}vdijt.n , J^yram ,i(s^ ^xejL^ni;. iJjK» Jt auTtil» 

' ETO)aj*/iiJ/x«'io/ )£) 0/ '3)/5ioi5«f 5ra.pt)ffaf , ;t5[< ou_j4 «TOf Ai^/j. " MtTtt sJSo/iGi ] /*t5>' tAotCov c/ a^iiiiajoi TfuJ 

•n ■'r^«')t; i?i! (nj/ujua.yav. ' Ko!^ 0/ ^u ] mjpuai 0/ to/x- €u£o/ttf. '" O/ y) «^njaj^o/ ] ap>« Tiif ^nvTnxDvSti» 

fJM^i. ^ Aia.iB^^a.fJUiViii IffiuTa ] Irioii on 7t cui/cra.- Tiaf. 

Poflquam L I B E R P R I M V S. • js, 

Pollqu.im Medi ex Europa dirccfTerunt, A",^^'' fxTjhi ode^f^yimv cx, -vig Ajpavnfi 

naualip.mcer,acpcae)lripugna aGrxcis „^y,<){,ri^>w^au^zc^7n^^<s^i^Z^a,K 

vidi,&:quiexillisadMycalennauibusco- ^ , ' ? . vr-' ~ \ > 

f us^cranc, profligaa tuerunt. Leotychidcs -» i^ -t- /^ ' '*i>'' ^'f e^ |M.v 

quidem LacedLt-moniorum Rcx, Grarco- KSi-^^M^Pj^^py^^hAiaTv;)^^^ /iS^ J/3ct- 

rum, qui apud Mycalen cranc, dux , domii ffi\4ji TYJ^xjS^ixfjuoviuv , ccnnp yiy^irn '^>f 

abiit,cum Ibciis, qui ex Peloponefo vene- ^ ^-^Xr^ gM^'ai/ , iT^-^py^ny eW oixjv^ 

rant.Athcnienresver6,&: focij, quiexlo- y )J ' , ' c ' . ^\ 

ma,&:HeIlerpontovenerant,cumaKege -^ ^ \ , . ^ , / A^ '^ , 

iam defecillent, [/« ///j expedttione, ] perie- c<^'^='> '<^^^ "/ ^ /0.^^« »ca^ gM>,czz7z,mu 

uerantes,oblidcbant Seftum, quam Medi fy^a^iy ^h ct(pi<p]Hjrii -^ (ia.aiXiuiy 

tenebant,&:[/^/]hvemates, eamabarbaris r^jzin/ueivou/ri<; "* oTi^iv eTmAiofsy^tuj , ju,ijS)u)v 

derel.aam ceperunt. Poftca vero ex Hel- ^ • / ^^. , ^^ '^^ '^,^,, ,^^^ ^^ 

icfpontoinluasquiquevrbesnauigarunt. /n .gPr;, ^ / s .-- ~ , 

AthcnienfuuTiverocommuncpoilquam c^A/7ir.^'ra.T^//3ccpGap^.. ^^^ t^tocc- 

barbariipfisinfefticxregione difccflerut, vnTrK&uaziy d^ £M«cz27Z)V7Dy ui 'iy^^^di }0 

ftatim ablportarut [i//mc,] vbi depofucrat, 'mMn.eidiujc^uv ^l 3^ ;c5/ici/j oTrf'^ «wiSrs o/ 

libcros , vxorcs , & quicquid fupelleL^ilis /g^g^^, ^ ^ ^'^^^ a7i^X%vAiK3fA~ 

fupererat: leq; advrbisxdihcia,&:muros ■ y /f V » "cl < ^ aJ ~^ \ 

mitauradosparabanr.nam&:exiguxam- ^ - ? n ,\ n ~ ^ ^, ^ 

bitus [w»r»r« /-^r/w ;« '^jr/w /<?m adhtc] fta- }<^^W '^ «) "r-^ tjfe^ov 07x1/ KSi.T^crJj^. 

h:i.nt,6c xdcs plerxq; conciderat, paucxq; '° )6, liu, Tiro^iv oLvoixjSluiiv TrjxpiaHSuoii^ovny 

ilipererat, in quibus ipfi Perfuu principes ^^ ^ ^/^„_ tV 7? >^ ^SJAs v iSejtvs'* 

inanferant.Laceda:moniiver6,cumintel- ,'',,";-'''' ' 9 ^ .„•,•. ' ' o - 

lexillcntquodruturu erat,Iegati venerut, > ^ ^\ c ~ ■ -^ .f7-\- > / '^' 
p.'irtimquidcm,qu6d&:ipfilib5tiusvifuriC^'',5A'-y'^<^6't^"^''.^'=^««^&^ i<ncUvi,- ^ 

fuillent nec illos,nec alium quemqua mu- oztv 01 diwa.Tti -fp rz^auiv. A9"«<5«//U«wo/ i~E, 

ros vnquam habeiitcm : partimvcr6 , idq; aJa5o',t(Vo/ '^ /ui>Xov, " y\\%v U^Mm,^ ??' «^Sy» 

prxcipue, qu6d ibcii illos inftisarent, &: .<\\ „ !" j,7)"i-t , "^ ? ' > . / «zE^pi.iaV 

metucrentcumclaliiseoru magmtudme, , „ / r. ,, ^\ ^ 

qux paul6anteipiis non ilippctebat, tmii ^^^-/^-^t? aAAsv^^reia ^iyo^ i-yo^y o ^ 

etiam audacia , quamin bello Mcdico de- 'TiKiov/r %vfxiJ.rL-^^v '^orpwjovruv, %^ q)oCs<- 

moftrarat. Poftularutaute abiplisnemu- fj^onv TV t? vajutixs^ cwt^ S^ 72^?;%$ ^ 

rosreiicercnt:fedpotiusomniumetiavr- ".^J'., J-^„'^~ , , J^ ^f V, J;„ „, ^ \ -«' v 

bu^qu^Eextrareloponnelumerantjqua- /^ / n '» '"/ .'ri 

mmcumq; ambitus adluic ftare't, eos fecti ^A£^.t.A^,«,:^.^^;^^«5,c.^ T.a^'^,, 

demoIirentur:volunta!;pm quide[y//^»ii]a- f^^ '^')^ ^g/i/, A\\ct >cj Ti^ e^o) Tn^^TrBvvnaiiO 

iiimiq; fufpicione,quamdeAthenicfibus d/jjcA^sv om^"' ^iou^qy^Ksi c,v\-/jc%.?\^v "'/-^' 

habebant,n5declarates:ibd [fpeciofamcati- ^J, ^^ ^^oAsi^" " ^ flS^ /S^AsV^ooi/ k. 

/j/wprrf/f^f;?/fj,]ncbarbarus,firurfus[(7r*- ., ^ >^ , , . ,v , ^ r 

-' {1 ., . c ti , •- vjntTri^^tvrtiiyiiccLLtii ovd^yi^stwric nr^Sio.- 

n^JbciluminrerretjVilumlocummumtu , . \J, p, ^. , , 

haberet, vnde [con(ra Gracos] proficifcere- ^J^'«<«?. ^id^ (ia^U^v,il aZJi^ g7r^A%/, 

tur,queadmodu tunc ex 1 hebanoru vrbe Coc ctx i^vtoc, Xvra e_)^p« m>%v,ct)<zmf vtou ix. 

[fecerat.] Et Pcloponefum omnibus rece- ^f fbri^av,opju^^-n^v n Tn^^sTnvvr^avv mcnv 

ptaculii&perfucriufatisturu foredixerut. ''^.^.$ ' / ', „<i ^ '-> ^ > \ -^ 

r r o ec^at-^cwct^^na/l' TE '6,st,(^0|5^U.W/?C5tWl/g/j* 'ifhimaujunfMcf.. ' Kstivet^ i(.5t<7r5^a] kJ'S5'I"W 5t$ «- ''«/^Sa^W'. a'TE;;yrov -_)5) Jx^oy Oi'AaiaA:^/i<owo/Tu.J'OTAiv. 

^nac ■n.SiiKi vaMi)t5tj:n^(i).Tio,-Uz:ro6Miiu»v,9«i'/tia.?l'"i', ' Ka^ oi)u<3t/] ac'?)' woiiti-.)» O/xHpof, -- oiJi iuouxcTnMi. 
^ya,Tiiv(fA^iJ'ol(,i'n>u-ni('o<na4, \sm> fMiLfOA ^^i cw nuq ' SooHTTiiu/J-j^CoAof JVaovoti. '' METaoTKviv] frSira^»!- 

ei7n\ot.°ifiia^. ' Au'^]'?Ji'|U.i)</iyv. ■*■ SnTovtOTAjopKotu)] va/ft)V. ' "^" T(),«4V/3iodAo/«iiov] -/p ^UiViSoDAO.oivov )C5U iJ)ni- 

<mri; ti ■mKn AiyiTUi &a^oiviKai <&Jri\vxff>i;' ' Ka^ ;^- 5i!ov 7»? j^^sj/^h; oi/ SmkouuJth; , 'ircfimv a^tJ; 7^«/ jw/x*ii» 

>t(/.ia()ai'iif]7ivy;ytuava<i5^S/£«'«™'Tif. EiaiTnirTiiiv] H- ^ JMMlu, ni,d?,\oi /ind ris^cdii>i.ng ,ii liouAc^oam r<)C ^fa- 

jpou /^t^/x^i-dtiiTiiv. ' E)c Tjic^ijiJgstf^^i/TtSJV,!^ ti9i5"'°i '='" l^viq.ii ifiMi; yb /M>i>mu\-^aiA,;\ (fcj/ifouvxi, ,vi Si ■mi;a/af- 

aa.ha.jZm(. ' O"'54v]a«'7ri5,&)ta.&iv,o3t. ty^.P. ti''!? tW ■n \,7iroiioi/Uivov '^Kfsu-^iTz^. Sf^ ji 'fi ■(^■^ou 

' Ki£< T{tu <zD%/oi'ireo')(5t7n(7)t.suiu/]7ii(/ )nvii7))V 'sfetoti/iii»'. -n KfU7pii'j ■nr. ajjifil ■mM-niOi mi/jja\)>it. '' £a/ a$op.i 

'° Ka) 7)111 iTtA(V ] Sl^^hluu iTiAiWf /cctj ni^v i-mii\]<ra.n' fj.Lw]om , 'i'| lif oji/j(o/Ml'ci lis (m(^i-ra^. 6o THVCYDIDISHIST. 

olSi <ldLvSloi, QifXf^xKUvi y<^/uLtij Ttj^, AAthenicnfcs verodeThcmiftocIisfcntc- 
.\ „ I (T '"J .''-^rr v^,,., tiaLacecla:monios,quihxcdixcrant,con- 

, ,/ / I ' '(T ^ '-/■ reinm dmiilerunr ilhs datorelponlo, le- 

^^^0/ o-rt -Tni^.-^unv cci <u)(su, rrsf^a^m-T^- j^ -^^,^ ^^ ^^^^^ ^^^^ dixiflbnt a icad 

CiavAi-puriVj^^jvi a.7ni>'hcUc,cvi' icwnvJl cosmifkuniri. Themiftoclesautem[<_/f- 

djci^duiv "^mqi^iv ui Kg-y;^'^ ° Qi/uii<;n- themenfihtii^cv:^ autor,vt fe Laccda-mona 

K^?5 U T^ ;^stx£^/^^ot , l>^ovc, ^\ rurai P""'° ^^-^oc^^^^^ tempore mitterent , ahoiq; 

f. , ./ tp \ i'f,\ , les;atos,pra:terfeeleftos,non ilibitoemir- 

e^rJe^s^^ot, -^eo^e;. , ^ 4u}v, ox,- ^^-^^^ , ^^^ ^^^.^^ retinerent,donec mu- 

7nV'7rs'>'> ' ^ ^^if/^^ -TOOTyTBy eo)? j-uni ad iuftam altitudinem erexiflent , ita 
etiiiiijLVovZ^Tii^iciujjiaaivaiqi^^TiD/Mx.^oSztf vt ex altitudine maxime neccflaria vim 
(y,c TV oiAfKSHom-nv v-^n. " 'ni^^uv ^f. hofliispropulfarcpoflent.Idem etiam au- 
3 , /^ , f \ \ • ^ 'w ' ' p toreratjVtonmcs, quierantinvrbe,exo-^ 
, , .V N ~. «^ g, mni ordme,xtate,iexuque,&:iph,&vxo- 

TX?, w >^^yj^ , K3H y^<^bt?, cpe/%^^01? ^£3^ ^ jjberi, mur os xdificarent , nuUi am 

juiMTii^Slov junin ^y^/Mmy oiKs^/^/t^i^iiO- priuato, aut publico a^dificio parcentcs, 

%v^;o<:piAii<ticrcij'' ti '^'i.f'^v,^^diH3L- vndealiquid vtihtatisadilludopus faci- 

^c^^uZ^^vr^Tu-^l^ ^T^.SiS^U, endumpercipi poflet; fed omnia diruen- 

V , v \ V t/ , \ . - / res.Cumautemiliehxcdocmllct,&addi- 

:i^ ysre/TTO. 7« aM*, oTi^wrn, m y x- j^^i-^^^jj, curaturum ca'tcra,qua: cflem iUic 

^o/.&^TO. JC5^e«7^A9tx^<5^A«^ctgA0c<;;',oy agendajdilceflit.Cumq^Lacedemonave- 
fQ^(jY,ii rw^i '^ -s^^jj ^Mct <A»i7^ , Jcj^ niflet,non adiit Magiftratus : Ccd rcm tra- 
' ^iq^^mriit, i^ oicliTiti c^i^v 'les^-n ^" ^^^bat , &c fpeciofas caufis flngebat[4r;>rrf- 

, / ./ <•/ ' 7' ' 'r\^'^ /f»^f^.?^M&:quotics aliauis de sumisMa- 

CyVTiAiiovTOVOTt Opc iTnpyivti bia o KS'- ^■.a^.^^u ■ '^ n- jn - 

^ „ ^ „ , -, .-^.7 . / gutratibuseuminterrogaflet,curadRe:- 

m , i<py) THi K^fx^iMi cuia.^iiv,ct.^XicUi Q publicar Magifl:ratus non accederet , fuos 

Silivoi^avi cu^vi-xj^Mi^pdLvctj^^^oih- collcgas a fe expectari: fedeosaliauaoc- 

y^ /id^Tti^ to';^ 'i^^iv,i, %u^M^^iv ai «- cupatione impeditos [ i» vrbe] remanflire, 

/j '1 ' ' „ C~ 8^/^^ .^,^S dicebat. fc tamcn fperare eos propcdiera 

, , ' \ , , ^ ipo,,, , venturos,&lemirari eosnondumadelie. 

e7ni%VTr>,J^<piMci,cu^-i^pcL^^a>va.<:pi- IHi ver6,cum[A*r]audirent,Thcmiftocli, 

KjiH/idfjcoVyiii ffaCpaTi KsLryi-pp^tivTav oTi r\^- quidem fidemhabebant,propter amiciti- 

^TOi Ti ^ >ih v-J^i ?^iJ.^ci»\,Coc iT^v oTmi ^"^ ■> 4"^' ipilis cum iilo intercedebat : fed 

ypi) dTa^arv. y.^.-^dx^U ^eAdJi, cLgl, cum.alij venirent,&:apertearguerentmu- 

♦^^ , r. ? < ' o '^ ' I rosxdincari,atq;adeoiamlublimesefle, 

^^.'^[^i^^'' ^>«a5«/^>, 7^.^-4^ facerenonpoteramquincrcderent.quod 

<y^)c^v euiTii cviSfcui omvii^yig}! , x^ Tnc^i cum flle intellexiiret , fuaflt ipiis ne verbis 

woirfiASji '° (jxi-^,^01. "^TTdc^^Aomv ccuj- D^c fiflh paterentur : fed potius de fuorum 

K3^ ^ ^T^o 0e^/9^y^?5 Tv7i <ldicoci!,o,i ^i"^^"^ mmicro, probitatis, fideiq^ Ipeaa- 

/ / ^ / ' II ' '/ .o t^eviros^i^/Z^if^^lmittcrcnt^quirem di- 

^ P .,, \ , f. \ ,\,r ,/r\ hgenterinipeaam,[4ff.v/>/<?rd/rf/w,]hdeh- 

<J)a^a)$ H^TO^/^v^ ^ A?<j«/^ '^'"^ ^' ter renuntiarent. Illi igitur [/;(?;] miferunr. 

TraA/f^C^/^QS^'^''''!'^*')^'^ Wi'o!^">o'?^A''- ThemiftocIesveroAthenieniibushorum 

-zz^gff^^i? , AQpc^vv^i Ti A vcnKKiov^ '' , K3^ aduentum per nuntios clam fignificauit, 

. '^ ' A ''/ 14 ' r'^% " j fuadensvt quam occLfltiirimc pofTcnt eos 

ApjLqi.u\(;o Aunuscyei, ccyli^ovng iyiv ^ ,. . ^ 

^ ,, ^ , -^,,, M V -^ retinerent , neque dimitterent antequam 

iKSi^c^^i 5 TE/;^?. ^ecf^oC^-ro ^>b /x»^o! ?^>u- ^^^^ [domum] rediffenr. (lamenimeius etia 

S^ctj/MVioi oxpaii y TraT? (7ziCp«5 cLK3vcnicvi, coIleg^Eadipfumvcncr.lt^Ambronychus, 

Lyficlis , & Ariftidcs , Lyfimachi [/?/«^,] 
murumiafitis altu eflenuntiatcs.)metuebatenim,ne Lacedxmonij,vbircpIanerefci- 

' Am' '^■hoAiv ] naAi/ffBf. " T«;y^f<i'] «'< tJio cuxkticiv i» «tTKf ri/5, k' Ti^ rSsjL^ a%vciim Kiyn. lutj TOpiASoirTif t- 

Tai(;amaii',-\:sn>\ei-n/ui\iou. *'S.;-nify>M,'\fi;7UiK-ncii>. ca<6Bt<. ' Pagjt^ii^jaTraTai^. '° Siu^vlataiiojli/wnf, 

' na*TO]5'<"'K^<'^/"*'l"'*''^' npot/ifiao-/{i7j] «^'TTo^-SJej- 5?; o'f9aA|i«i?i </))\oiio'7i. "fif ^K/sajTiifJc^ai-TjTS iVTaif. 

tTKiiiii. ^ eWp;:(«t!im] ('(sipjTaio^tiiOf TOpsp^Tici oota/- "Auto/ TOA/ii](ii'/a%i 7j'ii0t/«n>t;ifa;. '' Kii^ Ae/rEi/>)fl » 

TJif. ' AiiT^f VBroAfi^^ni-izy J otl/c a')Cf/£>)« li ^a^^jf 0(9«. My>ijjtm Sins^oi- '* A>'rtMoyjif]Tif0£///^xAH «Aiaovo^t». 

uiflent, L I B E R P R I M V S. 6i 

uifTcnt/e non amplius dimicterent. Athc- A ' cixiTi dcpJmv. oin ouv a.dLoaJot "" t^$ 

nicnfcs igitur legatos retinucrunt, vt [/^/i] ^ '^^ , - ^^^;^^ Kfcr^^f^ o Oifxt- 

pernuntiosfuerat lio-nificatimi. Themi- ^, .', ~ . ^/ 5-^~ 

ftocles autem cum ad Lacedarmoniorum •"' /^- '■'■^ »» ' J ,, ,, , V, ^ 

magiftratusiuiHet^tuncdcmumapertedi- %c ^» * (pa*g/)cJ$ e/T^v c7t ii^^V TraAz^ (KpojK 

xit vrbem fuam miu-is iam eflc cindam, iiTiiyic^tYi^n^u^TiiKsiivy^ tQ cnt)i^^vrmc^'oi- 

itavtcos,quiiniplahabitarent,tutaripof- ^,^2'^ dv ccl)r?i! iirt fSi^P^svmi ^c^x^S-a^- 

fet. ScdliLacedarmonii.fociive lcgatio- •>-!;' ' 5 ^/' o « ^^^^ 

nemahquadereadlemitterevchnt,[<2/.vv/ '^ ,. , , -^ , ^ 

fl;»i;r/fr<?//^i]pofthac[4^/^] venire,vt ad ho- «^'^«. ^^ ^^^? ^^^yyvc^cncs^'^ -raAs^^TO^ 

mmcs,quibcncdignoi'ccretquidiLiorum, /g^at^ '^ t? (Kp/oii' <!aIS;$ ^E,vf/.<po^ j^ tzz 

quid etiam communium commodorum ^,^^^ ^^ ^g ^ ^';^;^ ^'t? ei~bx.£/ ojcA/t^^u^ 

ratio poftularet. Quum enimvifumfuil- D " '^ ^ ; c^ ^ ~ .'^' " "Jl r '. 

let latius efle vrbem relinquerCj&naues >, ^ '-' , ~ \ ,/ -- 

confcendere, fineilIorumconlilio,rcco- '^' ^f ^^/ ^^"'^^^ tcA^^tz^-^ W oazt cw 

gnita , [Z'.ff/4ff/-f ] fe aufos fuifle dixerunt. /a<r d^^ivcdv (^•a^ijicQzLi , QrV^i-os ^«T^c?' 

Et quibulcunque de rebus cum illis con- yiufjL*i ^ c|>ca«i'a/.' h-/Mv ^ (XXpiai ^ tuo 

fultare [pkcuifet ,] fe confflio nullo infe- ^^..o.^if) ^^e^r^.-j^My '° ri7-^a-Av, 

riorcs vifos eile. Sibi igitur nunc etiam vi- ^ , '-i. , \ . \ >. C^ ■c 

denmehuselleluamvrbemmcenibusel- ^^ ' > p / >/ n 7^~, , 

fe cindam, idque cum priuatim hnguhs M^;^t^ c^<^\iiAc^ri^v ic^cdztj. ' ov yd olovr 

ciuibus,tumetiampublice vniuerfis lochs u)/ui.ij'^7nictjtrl7ra.?\9v izp^cmSurii " 'cjjiotiv 

vtihus fore. iieri enim non pofl^e, vt qui no ^ ;,' ;^^^ ^^ 3^ ;c?'foi' iSxAllgc^.;,' W^ ^l^ 

idempr2efidiumhabent,idemconfihj ca- 15 > 1 / v^ ~ 5 "" >' ^rt' ' 

piant,&idem,accarteri,ftatuant,quumde /y , A,4?='. ' '^ , . 
rebus publicis eft confultandum. DiccbatC «5^ miQ,v cpQcg i^:',o! h P&^S^cc^^viot cl- 

igiturautomncsciuitatcstoederatasopor- j(jv(m.vri<;,o^yco /'j:}^ c^cui^c^v coc imtouu- tere linc muris eflb,aut \eos\ cxiftimare hqc 
quoquefercdehabere.Laceda:monijve- 
ro [/7^] auditis , nullam quidem apertam 
indignationcm contra Athenienfcs de- 
monftrarunt: (nonenim vt eos prohibe- 
rentjfed vt confilium ipf is darent , fcilicet, 
vtq3 ipfos monerent, iid [eoram] Rcmpu- 
blicamlegatos mifcrant.SimuIetiam quia ^Mo. ycoy,*!^ TTitpcLivia-^ ^r%v '^ TtJ yjivc^ 

i^tSfidCdjimVTV.OL/.i^ Q KCLj «tJTJ^cKp/A^J^ OV- 

Tiic^ci) 'nri<S^Tiirdv/xt)ShvfZtri^%i/xicLV 
'^ /xctP^ic^ciuQiiirvf^povjr/iSi/jrdt /3i<A»i- 
C7ia)i cL/uJ^rApovra y «t^TiAas r^vrj). o'i n [Lacedammy]y^ios [^themen(es] tunc te- '^'f'^' iKS^ripc.va^Ajvvi-z^ oiKi^ a,i-ra- 
poris amore maximo [ adbm] profeque- ^>iTO'«.T«7<i) " cb ^tvc^ oiaJ^vcijoi r -mAiv 
bantur, propter fingulare illorum aduer-D6TE/vi<^ onoXiyci^^^ovcii. !^<^>i'a« yi o!}(jh/xxoL 
fiis Medos ftudium ) llio tamen voto fru- '^^ ^ ,^'^^, '^ y^^czmv^m 'ij/jUot-^ %- 

Itrati,reminiquoanimoclamtuIcrunt.Ita /, , / ^ ■n ^ / .Txaox 'r , 

•^ I • • r ; LieAtoiTrvju-nia^v ^ioct)V VTniKdv j, x^acuoip- 

autem vtrorumqueIegaticitra[^«frf^;», '^ , ,,„ r. ,,<,,/ "^, ', 

d-^cnminationem domu redierunt. Hoc y^^iycci^^^^ft^ <^ ^« ^KSi^' i^TicrffO^- 

[/g////r] modo Athenienfes exiguo tcmporisfpatio vrbem muris cinxerunt. & ex ipfa 

raurorum ftrudura,quxnunc etiamextat , eos feftinanter xdificatos fuiffe patet. Nam 

fundamenta fubftrata funt ex omni lapidum gcnere conftructa, qui nonnullis etiam in 

partibusnonfimtpoliti, [neg^coagmentati:] (cd\tc\m((]iicionc[eesadoptisfaciendtt] affe- 

OvKiTt a.pcS<riv\ii'Ji,yii,IJt,n'6rd.-n eujriqoi<fa<nv o/Aaw/atf- 
M9U0timTi<m.fcS(a.iuv(!Tlcu. ^ Tif 'Bf io^«f] TAaw/otj- 

■J» «^♦i|U»5j^aj<0D. SiwoL-nii y) S (ws <>ijs ©s^foiVitotf S 6)5 ijre 

U)tp!/f •« 0f^^)y,£O!< o2iii I) (piuni. A47« jb dnr,© ©s^5sx;\>K 

Tlfia^iuitQttjl'] •afptojSftf ■^fJL-jiiv. ^oL^ <rpaj; ] Ji jpou 

Ttm a.%'iiifaui. ^ Syja<?oejt,)ist)7B)u»iia] tiJti ^TBtfti^^ 

« »Tl'ifl.l^f»\lii ei<n, * MiT c)t«lr(i)v] JlJPOO 'fj/' A(J£W</itf- 

/uvia)\i. ^ C^aj/liZaAi^mvoaiii^Sovjii. '° T«;^of t;^»] 
;^' Mwod 7j t faffw. " Oi) jb o('(!ii 71 1p] ict» /•tii tp^/av. ^atir/, 7JJ_;^«, sJf 0; (tMo; ,^Mo/<«v ot/iA t^u) aj^-dui ■y>ajjufv i- 

^V C*5(COTW^0/?./'<ni)f )bOTA4/.«(avtA?I3V7Z«)V,li^V^V(/il^« 

//.>i/xa.^<dztf, «Mo; c!jji^A-£mj\,ai;iM\ iyiim th^;- S?; J^ «a- 

AO(fjWCAfU«V. 01/ ■)<> inSi^^TOJ^ "Tfjf/H OK^Ta iViV^^^aM^DV^p- 
(TKlTtt/ ICJtT <>K«VOI<, )[JttO/^«/OV7J ci7Tl?)llV«<3a/- " 0|tM/«V 7t 

« iuov] (iiot ^!^ 5iaf7Juv (Tiil^MTitt 71 /anv. " A-ni^<7>Vil '^m 
a.ni^g!)vm\i<i)c. '* I.7n ■K3>xv/xri'^Kti)Ku<pi. i<Da. <fii\\i^i( 
QovKvJi<fBv. '^ TcJKJiiviSj-\j!^ri>U)H<ii. '* E-zB^ta^sJ- 
awr-nil^zsfic^nCt-m/A.mv. ''' MotA/sa] Tja)^'o!Mo'v7tt5. 

AviOTHAIlTTU.-^otiOtTWJPpilTti/f. ^iftvfi>WiM3«'v7l(. '^ TcS 

ifo-jrciijrti/jiM^vti. '° Kaiov ^uueifi^ayjii\'Ci)v~\oiJtyiSiv- 
n)V)>(S^iffadiVTVV. *' ifjv»j nst^BTJvaj^SOTt/;. >f J*^ '^Jiui -air • 

Ajfli 


-«4 

J^ VWt- 

p^ «Cotr- 6f OU- 

DauTf 
F.T. Vi THVCYDIDIS HIST. 

cpfie?^'' 'myK(4 T? <7^Aa^ ' "^^^ra oT^yO^ j^ Ki%i A rcbat. mulrce ctiam columnx ex montr'- 
^ iipy<tciAm ' eVTBAe')^^!/. ^ ^;^^!/ -^ o "^en"^ detra6hv,& faxa polita [ w hls mum 
n.i^ ^ . (T "'K,' ^ 1 '^ ^(v^ ^affica>id(i\(um consc(\:a. Ambitus enim 
,r , 5 . / '^^ . / V {^'f^orum ] ab omni vrbis parte maior, 

iV7DMova'o^(c<>$ x<^oi«>Te«,wOT/;)3m.e^- [^»iw f//?r ^«/^,] cdudus eft.Etpropterca 
m/yE3'c,T7r^/paf(i>?'^/\5/7m.o06/^9^!<:A>i« omniaparitermouetes feftinabant. Thc- 
o(V^^o/^ery. * JTT^/^jc-n) 4 rtki/rzzreiT^e^'' '^ miitocles etiam {^tbemmfibu^^ perfuafir. 


vt rcliquas Pirxi [/^^zr/f.j^xdificarent : (Eius 
enim pars xdiHcari prius eft coepta, quo 
tcmpore ipfe annuum Magiftratum ge- 
rens Athenis prxfuit. ) tum quia exiftima:- m/wVi^? , /ueycc'' rarO^P^f^i^ " e? '^ jctjjowO^ t>at locum illum efte opportunum , quod 

^V'..-^^!; W<^"K'®)»Jt.<£t,V'^- b''" Poi-Eus naturamumtos haberet, tum 

, ~ . n .- / .^\ ^ f < ' f \ etiamquiaiplos \<^themen(es.\q\nrchv.s> 

, , /' ? N ' ' ^''^-1 nauticisoperamdareccepcrant,magnum 

'* <ft^}i;$ av]>{^nn(mL)(t(^. x. a);c?<5^/^«raLi/ tt? adiumentum ad opes parandas habituros 

CociiViiyfocfxti S TFOip^iT Tii-^vcj , "' o^tuZ [Jperabat. ] Primus enim [{_^the»teKjib(fi^ 
i-n^^P^vrgl^^iT^vmipctiZS^oyb^^^cLi 'lufuseftdicere cosdebere maris imperiti 

f 1 bi vendicare,&: confeftim eos in hoc ira- 
perio parando iuuare ccepit.lllius eria feil- 
tentiam fequuti murum ea latitudine ex- 
truxerunt,qua; nuncquoq; circa Pirxum 
extans apparet. nam duop!auftra[^(-r»?«- 
r//w]occurfuaduerfo faxa portabat. Intus 
, , ^o •? n r "" '/" ' ^ C^ vcr6nequeccementum,nequclutuerat: 

ereAe^ ovAivoJi^. ^£<=o^'^ej^>c)^/.e- Cfedmagna,&:adnormaminciia,&qua- 
yi^iijTTJTnx.^ ^''a/picpxvc^'^ T -mAi/Mav dratafaxa,coagmentata, [cf] extrinfecus 
^^" 'fhCoAcLicu^^Tmv Tg c^o/ui^iv^* oAt- ferro,pIumboq3 inter feferruminata.Altf- 
y^v^Td-^^^.oTz^Tr.v^KUiv^cpv^gix.iiv, t"dover6addimidiapartemcius,qu.7m 
h- \ ' 'I '^^ ' ^\ r.\ pi o-. ■jv ( ITAwAy/oc/fj animoftatuerat,eft pcrdu- 
6t^ 4 *M«« 65 ^ .^J 6aC«c^a:^.T -^^v^aun ^^^_^^j^^ ^ altitudine, &: latitudme [ rmtro- 

/A^Aiqa^^ztfoaiKino-iS^VyUi f.,Lun Shx.{yrliA- rum,]coniitus,[dr- iftct(rfio»es] hcftium vo- 
ciAiai q-pcLTlcOi "^* tIu) )0 Jric^aiojTtv i(poS))v IebatpropuIfare:(S^:paucorum, corumquc t^MITjctj' ^M»Ac£f$7Bt5 A/^WeTZT/JJf.C^TDJ 
iESiTe^A/^jifTeTTT^ASS^jA^KiX ^UVCiiy^- 
ShfJut/iSxVOi fMya^Asi \i%i,yii'' dvn/UJi^^inu)- 
vioi,cn^r^fj)rar^i'^>^Yi?\sv;,^^.Z^Ci)%v ^ fj^t- 
AuC^'Ci) Sih^^oi. '6'jli-^oi yjuiav lO^Aiipx -' vT^^s^-^- '^' 4j7n>pCi)TiPaU> T K^^y^iitl^^^nVTiTtilpotilcL r ^ - - 

• , / , r y ts Q •/ I.. \ cum facile cuftodiri pofle , carteros vero 

Ci>'piAla3>T^0VQ^0fJ,lC^ TaLfa>7n>AiUi. xcu^ - - ' - infirmiffimorum hominum pra:fidio lo- 
cum facile cuftodiri pofle , carteros vero 
naues confcenfuros exiftimabat.Namin in>\i-<A^ "(stii it^va^oii Tmprr.i , Ul djj^a. -m-n ^Q^yy nauticam potillimum incumbebat, 
X^ yluj (licL^^QxJ^ X3^.g.^'Xff^\<; cujtov tD quia (vtmea fert opinio)P.cgis[/'fryjr*z;j] voLu^ ^k^-^.v'^cd'^^c5(,. <L^vc^oifj^j ct^pias mari facilius , quam terra [ Gra- 
n^ 'I jo' , / ^ G ji ^ ",, y ' ci.im ] inuadere polfe animaduertebar. 

/^ ^ ^ &; Pirarum plus vtilitatis , quam lupeno- 

rem vrbcm , Athenlenfibus allaturum putabat. atque ade6 farpe hortatus eft eos , fl 
forte vnquam terra premerentur,vt ineumdefcenderent, &clafre omnibus refiftc- 
rent. Athenienfes igitur ftatim poftMcdorumdifccflbmhoc modovrbemmuriscin- 

^!^ vwu i7i]i5 711X^1; i? of ■mipaiei , o-zajo Vcui iu <A)Ani cjin. 
' '-^MnAaxJii •uzrotfTtkxTa^; aM«Ai:^{,w ffuoi^ti/;/iiDa/<,Jj(^ 5t 

JUiyiJnTf.l^jtOV. '^^CWUDUKff/AM/AAVtljnwJ^iJijUiVOI. "Eir- 

■n/An^S^rfTCiA.^;, '" Eyfdvioi^n^^oi^jAivpoi.Ti^^cc^^vn. 
''^ Ov J^iyeH-nliliVOivy^v; J)lt06ntii)-nT^y);. '' 1£k- 
MTtyi^oQi/M^vSi;. " AifiswayJSiTti^^jTHDOT/Hi». '*£- 
Tn^n^oLf^j^Pnjiai;, '^OA/jgoif (STir^eioTQTOli] S[,>«p»'(u 
TOU E TrnuiJhiv. " PpoffSKi/Ts./AitjTrn/ctai-tsgyTi/j^jVOHffat. 
S)o^viui/jutyo(;i)lSf.t^ei'ni. ' Tlui x^%.Kaajzuii<(oJ>>v\£^- 
m,vuvti,(fivi(!ij^ii,-n\f<ra.(fas>vij^'ia.kaom(, v\Jfg.-}iM ip^oSte*.. 
'Ev-mfaii^v^TifiiovJliMa/iivi». ' Tiif oU'(y wiAf»! ] tT) 

/llAOl/OTJ. '' KttraCcaTItf ff tf</'7IVTO >t<»^H «Al^OPOTI QtylU- 

'' iC«) TRMK K(t7SO)tSl/«'{oVTj] TB iJtUTtl^, )(fi\ olvoLOI <A)AOHa. 

xerunt. 'ATTBiTK^uJ^^jiirB /iauiftiii iw'i(y/oO'7i<'i'- ' E/p;iao;«fDO/]Sj, 

' f n ' * ' '' !^ ' 

^«•yM/^SVO/ Tl/TOtC UV£t« 1(94 tBl^jaTO ij;jX)U7lf .ASAo(<;iu^tavu/. 

' ErK;s.TiAtj^)»af ] «rK5tT(i)Kj/i3^i.M'>liraj'.0|a»ipof, A/'/x«.o-/(£< 7i 

Aewii. * Mi/{(»v]-n( .snyTipoutftiAoiion/^/^iaii. 'OyU^/ojt] 

iueiiu; (S no/vot (2 /sest «TiiAODOTt. T-TnipK-n J^ £um/]ctf>5a- 

^»D0{ ^tS i'p>W aUJTti, ^ Tni&KS/VK lXf;^)(':]'re Q8/.«?«KAiWf . 

' KaTM/at/Ttu^iutTO^Ztvot cKott/Tiviij^^Di-j^iTt' «JSitJC) 'PST 

/U.H'/ilC^DHp?i©i/.«?IX/moK<]U/1»V6D<lt. ' At/Ttf Kf({]l') Jf tu/ 

•/';i-<fio»t/»'7t[f. '° Ka^aJTfu] TstfK^nvaiotf. " ITpoipi- 
fMy^^JouZof. " E? TI >t7«ffao3Bt< <ftiua/.uv ] «'? T» JauoL- 
'7linipoi('^i<&a.f.JujJa/xiv,^y>uju 'ktKttosJ(iV. '' Av5i<7i<it 
(^]'Si£507i(H-/n, $it(?(V , OTiA/ TO<rn .Aiytf.ta/ ot*7ipjtoSit| T/if 
^a^aoTDf. '■*" E(/9i/{ (Jt/Jnst7i(JK6t/'iZ^ii]6i/Sof,?iiir/v, a/ia.Tt^ 
n/A,Z)iMiica.j,'yif^xTc^K(icojoKoattou/Ka'm.muci?JHt, "' O- LIBER PRIMVS. 65 xcmiic&c^tcra extruxcrunt. Paufanias A ^o^W i^^^ '/U^^Tim^^^w aJi<L^tmv.Uca) 

veroCleombroti r/f////^,lLaccdxmonius, ' ^ ' r^ ^ 1° ' • .T tv ' 

r- ,'--!..., irawacs d6o K,Agm'cf qtX C/36 P^x:«d^c:.'AW 0; 

(ara:corum dux , cum vigmtinauibus ex \ ^. ' 'te ' ( / 

Peloponnelb eft cmiflus : eumq; Atheni- 'Tf^'^^^ t i>^tuj'^y z.l^i7n;xq,^ ^ iiyjci 

enlcs cumtngmta nauibus lunt comitan, ncov^i^Tnvn/^mm^ay. zwjittK^ov ^ ^a.^- 
magnuiquc aliorum iociorum numcrus \cum eodem mmgmit^ & cum inl'efto cxcr- 
cituin[/«y«/4/w] Cvprumiuenmt, civiique 
multas^x^r^w] fubcgcrunt, dcindeByzan- 
tium.aMcdisoccupatumpetierunt,&;hu )iau[Oi TCixyjiTa yaLun, y^ t ou^^av t,'jjUjUcLycov 
'TTAvjdi yjiqfoi-nvTo.v nyjjftir^.yX^auiTyi^ 

</ ^ \d I \ \ '' ^'n 

{CL-rtdAAcJL KSLTiJJ>t-^m' yji^ VC^^V iijiV- 

Cfn-rioVyfXK^v i^vrav , '^ it, 'J^iTmAiopKyazcv ius aulpiciis, duducj} cxpugnarunt. Cum o*' i^J^ •n7ji5,«/^w'£t.?i'o''>i 3 ^ )6, /3/af y omj cw 

autcmhicinfolentius^ac tyranicc iamim- ^,,^^^^0/ eML^? ;>m,^xy ^Vu^a 
peraret,cumaHjGrcrci rcminiquoanimo tj , >/ s '/ , ^^ ' ^\ > j r.' 

rcrebant,tuveropriecipueIoncs, &quot- ^,^ ^ -v , ^ 5 ^ «^w i ^j^^/» 

quot regiodominatureccns fuerant Hbe- ?"'™' ^PoiT^VTH n rnro^ ^y? cldLcuctfiiif 

rati. Quamobrem ad Athenicnlcs profe- r!:^iou/j dJ^ix; ryi^uova^ arpclv^jie^^ ^K^^"^ 

ai,pro neceiritudme que ilHs cumipfis in- ^o^J^U^k^ Ucwmv^icifji'^ ' 'Qa^^i-Taiv ,L^ t^h 

terccdebat,cosrogarunt,vfribipra'eil'ent, n ';="A <* '0 ^" 'vK ' ^ ^' 

nec [w//r/^/^wW^,Jiiquamviminterre ,os ~ • ^i < , . . q i/ 

vellct , [//cf»//4w ] Paufanix permitterent. ^ ^^'^:j5i' _ r >^a/.ti^ o;? ou^^zjfe^o-vfo^, 

Athenicnfcs vcrbhxc verba [lihenter] ac- 
ccperunt, atque animis in iftam curam in- 
cubucrunt, vt eos non negIc£Luri,&: c^tte- 
raconftituturi,quemadmodum ere ipfo- 
rum maxime futurum inteniscrent. In- 11 " 
{/01, la. tercavcrb Laccdxmonij Paufaniam ac-C«;)iiffTB cw/jj-^v^^zraTgMW^i/^^Tctc^j/W/ae- 
cerfunc , quxftioncm habituri de rebus, vm ^■>i^nx)p^\vi^<i y^T^ov l<paj^vi7n iu'ifjincni 
quas audierant Etenim muka cius iniufta -;; ^^^^'^.^,«,^e„ re 'cu.-:zJ-' yjL \fe^ re 
racinoradet"erebanturaGr£ecis,qui[Z4ff- »/ \ ^ r < (^'- '' ^ " ,v 18 
rf«.]vcniebant:&:bemadminiftrandi ^f^^-^'^^^tof^ff^-)^jAc^c.:cii.y^^^ ^p 
ratio , qua ille vtebatur , tyrannidi potius, «->i'«^5^$//<'?^'7K^cta^ " 7:Km t ^-75 -tteAs qua prarturx iu-nihs erat. Forte autem ac 
cidit vtjdum ille [J Laced<er»oniorum Magt- 
Jirattbui\ vocaretur,codcm tcmporis arti- 
culo focij quoque ad Athenicnfcs tranfi- 
rent,pr^ter milites ex Peloponneib profe- 
ftos. Lacedxmona autem profectus, pri- imvvyK^ qjioLTtair. gAOa)!/ 3 a P^xi^odifjiovcL, r 

fL>%j iSicc <nr^<; %ct dSiK.viui]^'^ " ^JuY^y 

'^O /Ui}ign.'^7n)AviTUJi /UA) cL<hxtiv. hslth- uatarumquidem iniuriarumpriuatis illa- Dd^7AiUL7n>imvcLf^i7zc,AopuvSi,K9^ 0^^014 
tarum damnatuseft: maximarum verb, <?,„'^,,'j^ _^^ \ '' ^.it- ' .-. f ' 

r^„ ,, 1 n. L/- 1 o • UVa^Utr eU/n/,qvcL7lav iyovQj;^!^ Tn)}^lu^t 

[d"^«W/c4r*w]eftabfolutus,&:innoccns ' a. ^ 

habitus.Prarcipue verb accufatus eft, qubd cu Medis fenfiflet, [eoruTvg, partihrufamjpt:'] 
&[fr/>//f««(?^/e<;7«/w]videbaturefremanifeftiirimu.Et[/'r/)/)/'frf.7]illLiquidenonampIius 
prxtorememiferunt:fcdDorcin,&ciieononnuIIosalios,nonmagnuexercitumhabe- «■/uj^^y 5c kJ' McLfifiDim.^QJuTaSiifii «^iVj^ ra w^icpiAM. 
ttNiOL ^lg. ijuiTcv nr •ni^Tniia* fi7m\t ei>untiii-jaKiviimiicf>^Tu.f 
^^ TO kJ' niu/ffa/jW. ' Ef iUJ.ui^suJ^Tt t7) £U/7iu/-vJOT 
fhaa-iMx. * Via.Ti(^i~Lajni\ns(.'^'^>^^:rat, ' I.([iv(cu- 
1701)] >i7i Miiiod TB isfii.Tivazu/. ' Yicbi 'Jii-mM^itMuw/ 1 "TO- 
KiOfKyiazij, tb //isuov .70 A« >s!)y f i(pt9<oSi^<i( ■nhi/xfiSi;' &x.OTAjop- 
KMirai,-n ■jiMai; yjL-mCxheiv tUu 7raA;ii,Sf('7iA^/K. "'sr.iwra- 
Kalteiv.ty£.P. ^ KaJ/^ia<Ko'inT{<«/rej-roe5tDi//)M<)^u2r«p- 
^UTis ■« Pauazulv. * Kara 7t ^ul-jSjuf f 1 J/^ t ^u.fji' «ix.f. 

'E5777f illlvli/jKlCcfi/oiia^. '° KoM<3r£«crB/>OV'r>«(»|W>1l'.] 

<E)g»f<u/TX(«px)ii7iu)ji'fo^t.!iv. "TaMixTtJTa.?^ .Tiip^iHJ- 
»W. " H ipa^voiTi)] 0*7115 6?a*M. * '' Ai/TcfjiaAo- 
m'».i»~5 ^uMfAaycK.vel^-mi ci%vcbiiii( .oti tutic vertcndif, 
tjuemadmodHr» e refua mAXtmefutPtrum tntelhge- 
rent. vterquefenfm bonm videtnr. ex£.'P. ' * Mt- ■7i7nij.-m\-nTlajjjatiaji^iiih.a.^Sb.\fjjivaL iMKitil-Ti. '' TcJli 
afiiwcUiUJtvav^^eiihoDiiJiLijucvciipycjuivm. '* H f/iaT»- 
jjfl!]^» yiaViQKnwJiawo^itipoi^ sLfSfovetmv. '^ Kafi-» 
<fitt( 71 i^] i{ct>.(i<Siaj «f /larw/af aov« /kao; 0'». ' ' Pjta 
a^nv^z^^otf/a^&ra^^oitSa/J^Beyf a'?Jjva/ctf ^7fAS67v. /Miia-n- 
'jriva^. ' n\tuj «T^ iiTi>:7JAo™TOeTai/]o/ jS ^AootukiVioi 
njarHitoi/ou Tjr haiuSwi^uovim. ''° Et/St/k?» ] 6t/,5uva< </i'- 
<^w, )cai KcL-nSli'J.cd*\,i{gj\ lUL-nyvcicSn. ^ ' Ta </i^'j(5a] 
Tauivci.o '^Snfinaia. " Mit<A(rt.<o« ] S 'r^/.isf^/k/vippo- 
VMoa^. '' 2a^esa7iv]-re7B&)5 <a%«« Ooi;w/i/lfAi/ «pH- 
7it|. 00 jb As;<i 5/.; A(!(W(/<3(.f.t<9i'/o;{ (mtfi^-nv IT). S -^ ai 
i-nfjfftnawntwTiv. x.a-i-nmi«i(st.i!iv u-rifov fj^ liv 'ihir^v. 
** Oiirjt-n a*-:ii/j.mm ] KauJimusvioig its^y 7?« 'J^i-maiaf 
iJdKii-n 'tkAH.WA (TiitiJiH t7)'/tU7n Jiiiw ouxopjrit 'c^ira/r/K, 
t/j^s ,«.«v JiTCAtAi/cSa.f , 01/ ^)iv wra'Tara(7-/p cCTryif^aKTV 7>)f 

"CainiVO/etf. <fto Ol/iA 'd^i7IifJL\'j-JI ■Pts.f cuir^'i-a. 

F i yiKjjii 

Jf )(£tT»- A\etTS >C5tTOg>)ffZ)/t4wO/'*)1 C|)cty^0/7D(X,- 

e^gTX * '' ctJS/?. cV T^TTy 3 o/ ?\gi->ci^ocjfjLoviot '^'^H*- 
14 / / . . 

fjutriTnuTnvn 1 axjawiicvi , ou'aLXfivotu/Tii 

ct)V7n?j. iTtvv^ivovTri.i^yb dS^izicL TraMr >c5t7- 5? «/^- 


f-tu • 
•^ tM/- wcw. o; 3 jCt/rO^^i^o' cf.7ZT;A^^')t) ocM«$ QfJcg- ' '-' qc3^iv3^oi cLTTV/ i^ T H V C Y D I D I S H I S T, 

' ~,p, .^ "vs.,.^:, ,' tulerunt.llliverohac^rfjcognitaauceiie- 

runt.nec vllos alios Laceda.'monii poftca 
amplius emirerutjvcriti ne 5Ui,qui ad belli- 
cas expeditiones proficifceretufjCum fua: 
Reipub.damno deteriorcs fieret.id, quod 
inPaufania animaduerterat. Simul ctiam Ti i-e^^y 'J^i-mjUi-^v oi?^-<^^autM}Hci, ■* Cfio- 
Q-^yjfjoijuiJKrOmv otiJ^ioyTii^i^t-i yyuv- 

hfov-nijiiruijthy^STnM^UjX^riiiA^ • i n at j- vl ■ -^u,,^. ^^ 

I ly ^ <';?'" Q_ ^ ' qma bello Mcdico hberancupiebant,&: 

^«^«5 yo/j.iQyrti iKsciiii ^K^yiicdoi,-^ arpimv ^ji^cnienfcs iatis idoneos duces eirc , & 
^ c^ Ttf-nriTnt^vri^QciTKhi^iii. Fctff^Agt- tLinc tem.poris adhuclibi amicos ducebat. 
Qvra ^l ol ct.^irqs/ T vyiiMinaj) tJtw 't^ Athenienfes igitur , ciim impcrium hoc 
<rC' • ' ,,^^?,,,,,,w',x,„ jyJ-n^n^J- modor/?^/V^/<jr»?»laccepiirent,fociis vo~ 
,' ^ „ y w .//7 / j ~, ' _,Ientibus,proptcr odium,quo rauianiara 
auyi^fMa,,,i-mta,cui^'mH ^f ^^5^ \ ^^ ^ proiequebantur,flatuerunt,a quibus vr- 
Mav ^y^fxa.-m rar^i tsv ficLfQa.^v ^x^ cu,, bibuspecunias,&:aquibusnauesaduerfus jofi. n!r^^,/uux.yd Utj auixuiloj-^ avtTra,- 

/Mobjrdnr^^^inv a.'Juijcb^oii yji.n'^] ^f^^ij 
ct i.U-yovn T (po^v.ii-m yd avo/^iQt] r_^v- 

nS^/VjTe^^ctJcioJct^^AowiTajJt, g^>»C5l''™- '''^ ""^- 
luu^ovri'^^^r\?\s<i lcociu(siiy 't, z,uiJohit<; ^n barbarum pr^beri oporteret. Ha;c cnim 

crat ipeciofa caufa quam prxtexcbant,vE 

[^'/^<'//«/] iniurias [4^dr^4r/i] acceptas vl- 

cilcerentur,Rcsis atjrum vallames. £r tuc 

primumapud Athcnienfes coniaru.tus ett 

Magiftratus \eorum,(jui vocabantur\ BMi^uoT»- 

/uia<,[<Wf/?, Grscorum J^ifiores^ qui •"" W<"> 

[/</f/?,m^/;!/«w]rccipicbant. Sic enimap- 

pcllata eft ^ ^ ^^f^^t^^^focstj^ideft.pecumarum 

colUtto.\ PrimiuTi autem tributum, quod 

fzs^'nvrZ,vixjxayci)v, li^^^^myjiyc^v z,iujo- Cconftitutum fuit, crar quadringentormii 

h,)v (d^AL/ovmv, " ^azih i7i7iA%v tnAi/JLCJ & iexaginta talcntorum.Eorum vero xra- 

rtl'° :43^'At^H^^y/-^^^' /^-^^ t- numhutDelos,&ineitis tcmplo conucn-. 

~ ^,^ ^c^ ^ ~ «' ' ' ' tusncbant.Cumauteminitioiocusimpe- 

^r\i-m>M/xovy^r fX,iix^,a.i'^ir,^o^n ^^^^^_^ hberis,eofq5 fuis legibusviuerefi- 22 XI T (icLfCd^ov ci/^ii 't, ^srj^? Ti^? (3T:pgTse?t« ncrent , & de communi coniiho in publi- 

^u/juuai)^t^'^ vio)rieA^('i'^,^a.l TaP^Tnvvn- cis conciliis confiiItarent,ad tantum im- 

aim Z>t), dit '' «tPC^swlS^A^^ '^cV eV^V^. P^^rium peruenerunt bello , rerumque in- 

,s./ I ..I , \ 17 '^" f ^ ' ^ N f ^ ^'^o ' terhoc.&MedicLim bcllum adminiftra- 

ei^otM-Oi T ctt.TO, x.aji rtLL C/>C\iOAUcj r /\9 ■ r n- .s.^..,.-,-^ 

/5 T ^ X /. c/ 28 - \ tarum opera,quas ipligelicrunt&contra 

•> i< e7ra;«jzz./.x^^ :^^ td^e , 077 ^ -nii? ^0^^? barbarum , dl contra*fuos focios , qui res 
i./ju>S a.7ra.inv <y)cAi7n^ Tii^TD '^ tci^h ^e^ov, nouas mohebantur , &: contra Pelopon- 
Kc^ iitArara r/xn<h}c^v eM^/Jts^ '° ^t^e-ri D nelIos,qui cafu fingulis [i>e//^ ] fcmper in- 
fl_G3i'' ' ' ^ P ' '„, ri'' „„,', tererant. Rcs autcm iftas fcripfi , & di- 
;, , ,. rZ ,. r r ~ c ' grclhoncm ab inft-ituta narratione f-eci 

«4«Ti5 ^ 77 a.r\ix^ t;vncs^(pv h^a.viKsi, j^^^ decaufi,quia [htc locm^ ab ommibus, 
i6fa.'^co<; riKaj\ (sm^ovon; ax. axfi^coi i-m- qui ante me fcnpferunt, eft prxtcrmiflus. 
Nam ilh vel res antc bellum Medicum a Graxis geftas , vel ipfumbellum Mcdicum 
confcripfcrunt. In hoc autem numcro cft & Hellanicus , qui in Attica hiftoria has res 
attigit, & brcuiccr, temporibufque non acciiratc diftind:is mcntionem carum fccit. 

Ao'p«ii.iy£.'P. ^ TUjJViyifj^maLAhjiciMimm. ' ATtix- i/siporjSaJf </i!i/^«»«p><!v. "'Kaf iiTii>u)ii'an'^tujO(fc)v]wDu.TB. 3Bu]«'5A0tlUcr»(AU)U«/nA0l0Tl. * <b(i^WIXV!tHfXMe^i<S(i\fM[ 

7ica'»aM«;<^~.i^. ' £$!)></'>&»<] ii>«/to»« 4{) . ' Ev 111 
■jin-!m.fmv]it iii^ljJ^vu^Ko). ' rifocrav/iitfCtfpov^Kj' 
•ni/SitpSiXfOK. 'Ffi)«(yMa]a£??>iXir/C. '°QD6;nt3t!v]^«- 
^/ •uzaf , '»' « ■Oa^ "" • " Ka/ 4Miu,0Ta^'ay ] o/ J^;^^^i'0/ 
TjtjfKjpxc (nu/a>i>w«i/otf Ktd 'J^ il^Ujuoii , >isuf fvKdojnv-nt 
«Jw.iitsiAoui;-» 4MZi<j3TO|U<a^. 'H 9oe5t]n <rflo-/(. 
'' *o'po<5'.;^«c](fj'po««vo/,iaa3ij KSf^i-m-^ri -i^zji AtJTnJ^v 
f///mja(j '£•£?)»{. '*T»fiittiv n /iiAOf iu!/]j"»« (tui </ii^«i»-iii 
»1 u%\iajii (iitlievidfiifiii)^». " AffAofJnifinx^JtT/u/KAoe- )S Mjviiczu/tiSpoi^oirT!! <j* T (3!(Aa/(. " TamSi tT>i/St)ii]i#- 
inujTB.Sii'S^t,ajvn c<ra i(p:viwi/ tp« evTHmmiccvm477iz. 
'° Kct^<^_;^We/ff^]c')o/)"iff<. " MsTO^t/liAiS OTM^u]o» 
7« OTU7WIU)KTOt71)e/tft. " TOV liupZtLfiV tUJTtlijnli «^va^o/f . 

'' Ni<a7iei^op7n<]a<))/5a/Ci»voi;f. '■* Fpo{7Dj^voV7a,-]<^OT- 

//{ovTOf. '' EvSlt^trili^mAi/Xll/jM^exii/.M^^^fOVOi). 'Ex/if- 

•>l<x.]oi/'y 05J h'</») i-^a-^\t,d»i o-ji o/xi)>i }i}^a?P,ai,ei ^ /A.K^mj) h~ 
ftJTUif. ''^ Ka^r aKCohlw^^raK^^nLw. ' ToK «Bej S/iwJj 
ii^foOai. '' HvTiyjeJ-ovl^^eJiOfmfi^ejiaf <rHAovoTi,ii7j/7KC 
^VTrKiVTOi-n^r^, ei'<i;9« OTtp' cJ>t«vo/(. '" HuAiiT/^tawj^^cTtu/s- 

l'>iiH^,XS>\^ci>uyJ.. 

iimui LIBER PRIMVS. <^y Simu.\ctiim[h^cfiripJt,quiah^chi/lorUpars] A^^,/^.^^ 3' ^ ^ '^X'^^ -^H^tv e^^^ 7^5 

apercc demonftrat ciuo modo Athcnien- ^./''cv ' = ^/ rr' ■ ' rr f 
lium mipenum riicnt conlhtLitum. Pn- 9^2 > / \./->j. '/ / > / 

mamigiturEionem,quxad Strymonceft '""'^ miUTlu>6-h^q>v/^ou ,/xf,^v i^v- 

fita, quam Medi tencbant , obiidionc cx- mv,-7n)^topjcicc ii?^v^y^y)\icPfct7nJ)(rccv,Ki^uop- 

pugnarunt, &c incolas vrbc dircpta in ler- ioi^MiATidShu qfctTrj-puZTVi.i-Tr^Tu ' ckv- 

u tutemabduxcrunt.duce Cimonc Mil- ^„„!^^\^f' ^', ~^, / '^'f„„. r.S.^, 

tiadis /?//(?. Dcinde vero Scyrum mlulam . , ' . n 'v ,(^i v \(\ 

m/bga:olitam,quamDolopcsmcoIebat, ^ , ,^7' v' ,.,./ .^ / « , 

in:ofis in feruitutc abll-ratlis diripuerunr, KS^f^^^^i^i A^ii,M>Li r ct^av L/Coiav, ' vra- 

&coloniac6milIa ipliincoluerunt. Cum A€/.w5 g^gTB. jt, t^ o^iai ^?«/e€t/<^ Jcsi.Q o/mi/\s- 

Caiyftiis etiam , llne aliis Eubocnlibus, ;j^Wi/^^/o/5q' ^97^01 /i^^^TO^^TraAg^- 

bellum (reftcrunt. tandemq; certis condi- t, c \ ^ / s / / </ 

tionibus compoationem recerunt. roltea '^ -' , ^ • ^ ^ or ^ „-^ ^ , , 

v^ro Naxiis,qui defecerant , bcllum intu- ^" J^^^l^ ?y^//*;^« /5>^ 3 k^c^^t»^? ei^t^- 

Icrimt, &oblidione indeditionem rece- Xa>^' i-n:{'m''^ i^T cL>\m 00^''° ^y{^c[-v\z,iw^- 

psrimt. Atque ha.-c prima fociarum ciuita- ^ys.a^^c^ jo^^cLi -nvmvr ■^mga.Tiav^y^iuL 
tumprarter iuris confuctudincm inTerui- '^^' ^ , ?u'" r, "\^j 

tutcmcltredatta. mox &:alise,proutcui- , ,, 'o' ^ '^ '^ ~ u » /o p 

c^oirtoVyinrfiiyfiTD.oi ydcc°ivvctjoi ocxeiQc^i que contigit.Detcaionis ver6 caufe ciim ^^'n^''.^''^ eyi^ii^.o/ jx^ c^^vc^ot ctxft^c^i 

alia: f uerunt,tum vcro prxcipua: , tnbuto- i^znr^ojvVyV^ Avttv^i «cwy , coc iicojomv 

rum &nauiumeiurationcs,&militia: re- o^ (^■H^siJ^oic.^Xauj-woo^^v cnr^cm-pvTii 

cufatio , li cui contigiflet. Nam Athcni- ^ odciyK^-^aztv H 7^5 ^ ^^cc^ ol d^- 

enIcsU'm//z/4W/ lcuereex!gebant,&:mo- -v ,, , , , / , .. ~ „ » 

leftierant,qu6d[W«;^/«]iiec afllietis, ".f^" ^^f °/'"'"f f^.^^^;': ^P;);?^'^/' W 
nec volentibus a:rumnas perpeti , neceHi- C «te ^w^g7jpa,Ti^oi/><TZ) 5^ /oVjpo^i/g^ ti^^o- 

tatcm imponcrent. Aliis ctiam dccaufis ffa^/iq^^isalSr? St^ oiCp/^zx/MJit;!^^' o)v dJ^i 

Athenicnfes [fociis erant moleftt,] quia ea- ^^,, ^j^,^^ ollvixfx:i.^i. J^ ^ "' t ^'- 

demcomitate.quacorueuerant, nonam- ^^ , , ~, P < -x ' > _9Pr 

pliusimperabant,nequccxxquocum[/(?- ^ v^ > > / ? / ' 'S 

«^] militabant , qu6d cos, qm dcficercnt, '"f /^ *'^ «''C^'^ '^'^ ,;^Wja eTO§a/;7B 

in fuam poteftatem , ac ditionem facile cL»Ti 'Ty^viuv '^tb ttviiMf^ov cu/oiXcc/^c^t- 

redigcre pollcnt. Quarum acerbitatum ^{vK.c^Tmin^a.dt^c^QKiw^iVitvcwnxjv 

ipli foci) fucrunt autorcs. Nam ob hanc ^' ^ Q » ' f '^ ' ~ ,5 ,,,; . »° • 

'.,..-', ,T ... • , ^^rdiLTTTWT^iUciCyiOimiZvfX^PiPOliV, euu- 

militia:dctrectata;pigntiam, eorum plc- \ , . , , ,. ^, , or , . , 

rique,nc domo abeirent,pecunias nauium '^O . o-^-^ ^^a<£^ ct^^a^^^^o; xc^ 
loco, ad fumptus facicndos , pro rata [qut- efm^i n Tdv twM/mv " x^%cpxvTt). i^f^jiiz «Tb 
^w]portionc conferrc ftatucrunt. AtciucD ^^mKctj ri i-ur Evpv/xtShirl 7^7»^ c^ 
Athenienlium quidem rcs naualis aug-c- ^„^„>' r^^r..^-.^ v^, „^,„,^-.L J^ 
batur hac pecunia , quam ilh lumptuum , ^^^v' , ^ \ ,- ^, 
[^v////.m;«]cauaconferebant. ipfivei-6, ^c^c,vx^TKo/xfx,.^vr^i/^^t,. x^c^i^v 
quum dcfedionem facicbant , imparati, 'rncu>T^-A/xifcL^cLix(poTi^ci.^\aJioi,Kt/uopvo^ 
& opibus minimc inftrudi bellum llifcipiebanr. Poft hxc autem Athenienfes , eorum-. 
que focij cum pcdeftrc, tum nauale prtelium in Pamphylia ad flumen Eurymedontem 
cum Medis commiferunt. Et code die Athenienfcs ex vtroq; vidoriam duce Cimone, a./fiyi,7ii>j;. Auice^pav ,Tov juiv yb mov ^v/MVog (hnmhTta.. 
' 2)uIpov]^aj"f5ir)aiiWio('Aiii. * Kaj&))u<rac]^/)Mt<iiT»- 

' ncKi/Mif i-jl^nej/iMVOiyitTW w^oim ovy^ •\snrviuvov a.%- 
iro/ajli , aMa JJ^ 'ti-n iss^i IMioti eui-nu, imhifJMom/. 
^ E'OT\4jU.Hircu']o)'a5»)K»?o//nAovo''n. ' P«p4qTi(ja»T!i] i</i!/- 
xamt. ' Pae5tT!!ica9tTH«c] 'a^Jj; 7S»o/i/^J )(^'Zii/:i7ni'. 
iA'.i/-94poi jSii™' o/s//ia/t?7JTi. '° E)c9t.r» ?ux)io;i] iirti 
x/j/voJ , iSovhdi^. " Ex/e/cw ] «lAa^, iK/ji/c/oii* 'si.iii/, 
aicoi/oiil'. AM(ac,€)c/',ia^ , K)c suiT^a/. 51/71571)5 iiTO/>«4*if, 

«TlAWa/. " Ktt^ Af(iJt!S)P0£7»CD] AHOT5y«7J0D , 7S //.t) .Si- A«v ^a7f i/ioSjtf . ' ' A)cp/£<y{ s-ZDgjcojiir^aiTnpotcu tuivtCi- 
m;. '"* OJ)c «'«30(r;]7t;f tMD«-;D. '' OvKlTt o/uisit^f 

e* «</i!ii) lip^DTts ] «c o» otf>p>) itUTB 7tD Vtuicttulou, , «M' 
<i)f apvoDTif SovMKUg i^mit tik; <nifjLfj.rf^t(;, ■n </i'« tj- 
/avH.ctfTJ T?i'Aapo7))7i. ' Ppo<raj«cSzt(]/i!uA06co. 
'^ Titu iinic*)iir/v] Tiai ac'a£oA^. Tiw abf-ncu Sf^^(fei,i/^ 
TSDOitwvrt^^oaTtiitoSst^, ' A^sr oiiuive^iaivj ^miSMnM- 
OTUfl 7D( 7!a,T^iJl)i;. ' To lwovju.ivovj TS OflCCUU ei( 

/sfe/.OT/llfflV 'fflf DtOV. AMaif, 7t ilWOV/UtVO]) , 91 9^V0V, 71 

^/rCaMOD t)ca,r(i) 7)/xOjt«t7» 7?<vif<)f K^TaSotMefV. 
"^ AtTi/ /j ] ii^cai 0; iJi','j'././aj;^<);. '' A^s^gjtaxiMi^aJi)- 
VitTt;. " KocSisavT!)] t^j^ov^i. '' A/*(po7i£ji]7n^O|tMC- 
^aut/n^ vajufm.yaji. 

F 3 -•ct) . 

/i )(SCp. ^4 T H V C Y D I D I S H I S T. 

ivM/ATfcti^y^^xTO^^tf^Tt).;- y^ iT^sv -v^i^- A Miltiadis[yf//o,]reportiirunt,&Phccnicnm 

f ^ ' " j ;^ci^ .^.iC^^rrrJ^^ l^s-/, trircmes partim ceperunt , partim etiam 

'^ ^ , ,c/ s '/° Q_ ' •^r corrupcrunt, m vniuerium ad aucentas. 

■^^?7ii«^,'<Ag!'(=^t'^ 15^^ T c^-nj owTi- ccrent,ortainterilloscantrouer{iadeem- 

'nipai; ^cIkv e^iTraeia'!', v*(TV/af7aMou, poriis,qu£eerantinadueri"aThracia, & de 

^ ^^ c^em^m. ivcitAi^''^^ ^cvv ^dJ- mctaliis,que poHidebant. Athenienfcs ait- 

, ,-. ~ / , I tcmciinauibus in i hafumprofcfti, fT/^rf- 

UM.. .ci, <«. ^^'-r j ( ->c ,^ L^ ' y>(?.(Jnauahpugna vieerutj&mterramde^ 

jt, €« -duj yLu ' ccvnCyKm.v. ^ 'fh Si qfv/Mvct [ccnderunt : cumq; fub idem tcmpus ad Z,v/xfj.ct^v 'xj:^ 'nvi;cw\3U,y.^ovou, , coi oi- 
i^ (X-iA,(piTajAiVy'T^/i^ <i^vicLo^v <w(si yiwo 

> 

i Strymonem deccm millia colonorum , tii 
fuorum,tum {ocialiu mifiircnt, vtlibi ven- 
dicarcnt, [^jc in (uanipoteftatent redigcretit'^ 
oppidujquodtuncquidemEWao/ai, [/^ ejt, 
iV(7ww-w<f,]vocabatur, nuc vero Amphi- 
iv^rncra.vdbiifj(OVYiStt>voffr^i^Jov^ih r pohs,ilIo quidem oppido,quodEdoni te- 
rSfoLKn ii fxiaiyicvi , cA€d)?3cp<ra.i/ oj- J^fcL- nebant , ipii potiti funt : fed in meditcrra- 
/=' ' ?• '(\ „ "^ ^'^^r o^-vv^T,, ?„„ neaThracixloca prosrcni.adDrabelcit 
/' ' - ', - > /' c-, / £,donicam proliigatiruerunt abvniuerlis 

TTz^TTyv, oh-mM/MovU^ Zp^e^ov^c^ Z4vi^ Thracibus , quibusinfcilus cratlocus iUc, 
Q^t KTi(^oj-^ov. '° Jzx.aioi h viKn^vni; fA^- qui condcbatur, Nouem-vise appcllatus. 
^jxtTT,, ^ inXio^xsvfM^oi , 23LxeS)xffxciot^ e- Thafij vero [■vartis] pro^liis vidi, & obiefli, 
7f.^As^.^T0 , " Kc^ l7nL,jajjJ\v d^ULov Laceda:moniorum auxilium implorabat, 
' a - / -7 > . ., \ » ^ / , .\ , / coiq; hortabantur , vt irruptione in Atti- 

e(PoCL?\9l>(dZ iiTUAJCLTiiKy\V.Oi di '\JSri^yn '^ r n rUT - T1I- ^ /' U 

, , , „ /^ camtactaopemubirerret. llliverolehoc 

.^vfW^cL T rt<^66i^a^tfy,)9S^eA\o^c)^g?M.-- Cfaauros clam Atheniclibus promifcrunt, 

Xv^(m.v''^'^i:zi^ iMyiJOfJi^^ti a{(rfjio6. c^ a^ ac fecillent : fcd ternxmotu impediti fue- 

" o/e'/Aa)TEe ^«?? ^ WAoUuv %uejiSi- ruf-in quo \terr^matt{,ideft, cuim terr^motui 

I ^ '!_('' 'fl ' / ' ' _x P /?porf,l&:Helotes,&:cxfinirimisThuria- 

,„ , , ,., \^ r, , tx,&Athcenleslthomenlecclierut.rue- 

OTe/Aa^-ra.^e^omo/T^AcqcJ.^faw/^.' j.^,^^ autem ex Helotibus plurimiabanti- 

•7BT15 iyAij^^^Tryi/^^iTBjii^o/' vi jc, fxic^rnvioi e- quisilhsMeileniistuncinferuitutemred- 

;(A>i'^ff3i:i' e/ 'Ti^pTii. (W^i f.d-/j ouZitv; " c^ adis oriundi , quamobrem etiam omnes 

i^c^^imn TciM^, xs-^^.ku ^giKeS^.fA.uoi,- yocabanturMeirenij.Lacedqmonij igitur 

c I ' r,\ ' " ' n ' I bellumfuiceperunt aducriusillos, quic- 

^aio/,re,Te.7^eTT/^Aiopc?^^o/,a>^;^^^ rantlthomar.Thalij vcro tcrtio obfidionis 

yi<m.vcx.&^cu^oi<;^ TV^g ti ^'h.T^rnc, kc^ ^nno Athenienlibus {dc dcdiderunt his 
vau)!;rzp^Sh\Ti<;-,'\^fxa.'ra. te 'ocrzt ei''<j '^<m) D conditionibus,vt \yrhujux\ muros dcmo- 

^i::>c^c^'n^,<l9.lcLii&fm,x^ ToT^ii^v (pi- hrentur,natiestraderent,&impcratape- 

H, / 'f \ ^^ / '/ cuniam pcrfoluerent, tam eam,quam in 

f, TWX/ T? «TTE/pOl' )6, 0^6TOMo1' otCpe^T^?. r ■ ^ 

j / , < . ^- \ \ , , prelentia eos numcrare,quam eam,quam 

^ ^ctKiSa^fMvioiOya^^c^isiinK^iTii^ ^ l- mpofterum pcndereoportcbat^vtqjiplis 

6/»/'/ V > ^ ' 111T 

cofxfi ifjuiyxiyiix) o 7r>Af/.w?,aA\s<g ts iTnKsc- &: contincntc,&: mctalhs cedcrcnt. Lr.cc- 

AeWiTD ^w^ctp^t^jjt; ct^! a.f'«$. 0/4 kA%i', d.rmonij vcro , cum bcllum aducrfus eos 

Tv-f ^" ~ -xV ^' 'i^ [////f(f/'//7, ]qui hhomx'erat,produccretur> 

' ' "^ ^' cumalioru locioru,tumctia Athenienliu 

opcm,[rfr/.v///«»;'^^]impIorarLit.IlIi vero Cimone duce cunon exiguis copiis [4^m]iue- xnl iKiyiv )b cuiviii 01 d%vctitii rsy^-UDfViatLf ifi^ iiA.TnejLm, 
yS)\ a^/xtTOMivii,K^ !<)c «'Si<^oin!i. ' Avn-3te«c] TOpo^w- 
Wi'ft)c.ovo^ jaip 'iji '5»M;iuu,.)^;,JCMc •^'t-mat;, (nwSiiav. 
* A cve^iiTi ] mfMici'aai W^/ ^rfii^/ttTOMftin , ott hsu 0v(m'//- 
/nccv^airdi '(5a/T» •yyaan.i. ^tw oitai TJjoUTiTngjtc As/s,. 
^Li/T» o/')air,o,ovf/U«VT». ' Eot 9aj3v] '}a<n)<, »;ii70( OfTiK^tf 
THfSpaicnf. * A.^&iffru']v«u/7,xa> />)Aovii7,;)oaTiJ'. 
' EOT(As)Ou^<iiia] TniTB^MOf «j«iJ),w»A«a,f. MyiiJivutjaii-jiw 

rllVTItMV. Qf 0<IUl!<VTlc](//lUI(IUi«V»(. iJ^IOTrtlOUUTii, ' A^^otA/vJc^ipfTniA/fftipnjajJ/^Ti/Efeipi/siiSj au/Tioi ■Car» Viftiv)cstj<t9»)v<(j«v. ■Wmi^raMS". "'©ac/o//{ wi«i5«V7ic]TOA/ti tb >tj' Tti^vo'- 
vot< ctiuiM^^Vj/UiTiCii £?n T-ii %.<r'ivi , /ui-mc^ii 'C.^ttA 'm-nif 
d/j.tfinnjhtci>(. " Ka/ iTTa^vetv £)uAftiov]7iffl< jb (p/Ao/ i;«ur. 
* 0(fiA(UTif J tAo<,.7tA/c 7Df fiVKaviKHf , fi; 01 •M^imfcna- 
A(!u//7i «AftiTif 0/ ooi/ haimJ^ajjMivioi fi^TO aei i^tpofvgit) 
«'m))A0(5,tih< ScvMif aj^rrW oKaliOuu eiKeinzif,xJ^U7i/LUcu't(S^ 
i/Se/iv. " Ev /^tiijUn] «' /^jtiw ly; /Ma^viay.-nc, fj.tii^( 
ttJu.a.Mm;oiui 7>i?^(OT!VHf, «(ro/ 'fti''OTe.t^«OT!iiani', ti/^a)- 
/</u; a^yjtffar , «f i^(^v oiimt AaiuJitiuoviau. 
'* AaKiJhui/Acv.oi /{ J ^p^i 7>?5 ^tfo^c "^ AaKiJiqfte- nmt. Aoi^ a^ tijnaatKDoj] ctt oi ^», Jii;et««,oi Ji,i(iiii{f. Oux 

XPLMaiuiTc; , iu-nxcSf ti-mniji-iaJi- ' A/xa. oi/tf OTEpo/f ] ot- 
9»ivc4o;5 npij cLf}*ioi(;. Avii^i\i'\/ua.^tSKj. ' Eip &i7i '° Hv tATriyti^^^wsTi&tovja/TJsa-Af;^' tS M-n' >imKTmai cul— 
Tt^^j/i/yt.eTnmKfoWTaf ovTiif OTA^ua. " I5a)//i«7!i] </iy- 
e/s7. " Hvi-Tv^vifKruim^ai-nrialigscnimr. ''Tlpog- 
evJpH:rar </^] 'SSjanA.^^v. cujc «Soi/Aovtb jS au/Tit< /Jou54~i» 
oihaxjtifctiKisviiii. '* VieA }n<; 'opc-jv^ijua.yo\nt ccjJt!!!^ ivi- 
Mv oV»" 7)if >?? . ' ' Ketj '2s-np«f ] 'zsyiy^, ifA.7iiejiOv ssAi»- 
«';iv/i<;<(.pav. 

F 4 OTA. 5^ V{f.)T!i 
pOOTIIi- 

021' ir; L I B E R P R I .M V S. Cj 

tunt. Illosautcmpotifrmiiimeuocarunt,A^'A/9rt o';' «^t^ e7:^j(5tAe'rara o-rf r=j;^- 

Quodadmurorum.rd^i^r^/*»?] oppuj^na- j* 'f.' ^ \ 'r,'.<. i ' 7^ ^ 

noncmitrcnuiellc vidcrentur. Cumif^i- ^, ,^ ^*^ , , „, ^, ^ 

turipiIslongacirctobridio,hacreopusc{- ^'°/'^''^,^^''£«'^'«^^9iJ'c^^^?,"TT)t;r^ c>c<rea Jf «"« "^ 

l'c vidcbatur. Illud cnim oppidum pcr vim ecpictf ^etc.' /3/ct, y) aj e/Asv 3 ^g^o^ ^ J^- 

ccpiiFcnt. Et ob hanc cxpcditionem dif- cpo^ doc^^nyii T^iqsoiriicti ^^^TJiv ?^~ 

fcnliotuncprimuminterLacedarmonios, .^^cv, ,,.,,' ,, ^ 2^t ' . ^^.,- > '0' 

&: Athenienlcsapparuitmanirclta. Lace- , ^\ , ,/-,<4V^ ' ^o' > 

da:moni,cnim,cumoppidumpcrvimn5 ^/y^^^'^^^;^"»',^^ 5^6^°^ /3'o.k;^ 

caperctur, mctucntcs Athcnicnilum au- r^^tmi-n^hiazt^^riiiTiJ a.dicoci\coy S -nXfXij- 

daciam,&: ingcniii ad rcs nouandas prom- ^\> ^ t^ v^ccnop-rniuai^ , ' jyt) ^v^Aotp Jasi^ 

ptum,i]mul etiam illos alicnigenas^clle ra- -^ ^-^-.^fj^oi^iju^-n^uijiat^fxmumv , J- 

ti,nequidnoui,iidiutiusr/^c»wlmaliilcnt, rj ^ v.r ' 'r\ ' o' ' ' 

abillis, quilthomx' erant,impiillimoli- / w/=r ^/ . 1 "=c:.*|'"'^'> 

rentur,rolos[<?w»/«OT] fociorudimiierunt, -^''^^ '^ k,vfxfxcL^\i cLTnTafA.-^v.iIw /i^^ 

[//4»?] quidemfuipicionciTinodeclaran- '\i:z;ev^icui ov ^vy\5iujri'; ,ii7n>]/ri<; Sion oJ- 

tes:ledic illorum auxiliis non amplmsin- sivrn;^^^^^^'^ c^r^iTi.olcPicldicacl^ioi e- 

digcrcdicentes. Athcnicnics verofenon « . 'riX^fn ^ ' n' - -.• 

bonadecauia:iedaliqua iuipicione orta ' , , • , ' o n ' x 

dimitti cognouerunt. Quare facinus hoc -^/^J^^oiy^a-U o^y^-nU-fpof^^-^i-^ 

atrox,&minime ferendumiudicates, nec ^\w)i -Khir.cnx.^oi ,v^ chc dQcacTXirii «v^ 

ita dc Laccd.Emoniis fe meritos effc exifti- ^gLxiS^cx^^ncov TViti Tnt^^v^SJ^jVi 'f^ ouii- 

niantes , vt hanc iniuria ab illis accipcrcnt, '^,^^^i,^,^ ^' -j^cv^U. Vtt) r^)xi,U 

ltatim,limulacdomumredierunt,rehtta 'i' ' / ^ ,rT k , / r?'r. , I 

focictarcquamcumillis contra Medum ^'^/^»^;)c:ta.^,<«)i.,,-s^>,;o/5 Gi.oxii- 
contnvxerat, nouam cum Argiuis illorum C ^oav -miAifxioi^ i,vfAfj.a.-^i e-^ora" ?t, raro^ ' 

hoftibus inierunt. Simul etiam ytriq; ad- %ojzt?^iit, '^ ct^ d,fj.<^on^i<; oldS^i ojncoi ^ 

hibito iureiurando, iifdem conditionibus |y^^ '^ ^^^ . ^/ j^ ^ /9^^^^^ «j^v^-ra 

focietatecumThellalis feceriat. IUi vero, >/ r ^ • ' 'fv ' s ' ' j ' 2 'p' 

.T, - 1 • T - ^ irLctii CVciri iaiwxfTt cumyii' , c,iwi'ayi- 

qLUithom:ecrat,decimodcmuanno,cum " ^ ^ , .-^, ^ ,^, 

[hop] diutius refifterc non poflent , com- ^'^ '^"^ '^^ ^^xi^c^fi^vi^^i^ \<S^ cl> te ^^/ct- 

poiit-ionecumLaccdsmoniis fa6ta,fe[/- mvcy^TnP^sTnimcrovxjziniczmvShi,^) /u.f]h- "^.'fA;, 

ffis\ dedidcrunt,his conditionibus, vt fide ^^^ 'gh^myiwi clvi^c;!^ ^ 7/5 Ixlcjxviiaji^ 

publicafrcticxPeloponnefo excedcrcnt, ~o /"' "^^ r> T^ iOf^r'_.^ ' 

necvnquamamplius in eam rcucrteren- ... (\ ^' ^ ^ \ 

tur.qu6dliquis[/»^4wrf«fry;^]caperctur, tf.oj-ron ^st^iS^uoviotiTwJiKSvrzffOr^^, -nv 

eius,quicumccpiiret,feruuscflet.Erat ct- /xgT/.a/T<5/95TV" /9aj/x^rao(.Cp/eiaf,^5;;A%i/ 
iam oraculum quoddam Pythium Lace-j) ^ c^/,y^-zjr<:i5^i^5,'c,;'C6cy<:^jc^?. ;t,<:^^? *,$>)- 

demoniis ante redditu 'T (7«^ wtfw^<<»/«rl ^^.'^■X'.'^..,.. ^"J.<^ "^ o) -5 cv 

vtlouislthomitje lupphccmdimitterenr. , , , '^ , ,,,,,, 

Exierimt autem ipfl,&:liberi,&:vxorcs. ^"^'^^^^•'^'^^'"vK^T^^c^at.K, :>,. ew;^./ 

Athenicnfcs vero ipfos cxceperiit , &: pro- vpy^KSra viccg^,!\9Xf3cIy ryJotoAcIv i^vTav. 

pter odium , quo ia Laccdxmonios pcrfe- '' cnn^Ti^iinmv 3 x^ fiiyctfYi<; a.&jjjcu^oi<; eV 

quebatur,Naupacli collocarunt, qua \vr- l^^^^aui , ?^,a^cci,u,vL ■^^^vri<; , o-rt 

«■^iaLocris Ozohs occupata nupercepe- ,rr\ /^ u c^ ~ '^ .' 

rat. Megar5fcsetiaaLacedxmomisdctc- ^^^^C^f^*^' ^.y^^;opu^v-r^Mf.c.K^r- 

a:ionefaaa,qu6deosCorinthij deagrifi- «',^''- ^^^vcL^va^m iJ.iyci.^'^ x^ Trvy^tg- k, 

nibus[f(>»?f«,!^f»/«,]bcllopremeret,Athc- th. fjjx.Y.^rii-^Yi oox3hfj,iicnx.v fxiytpdjoi va 
nicllupartibus ieic adiunxeriit,&: focicta- 
te[fa/y«y&]inierijt.Et Atheniefes tenuerutMegara,&:Pegas.Etlogos muros Mcgarelib. e/av ^ 7? y^es^ ^8 THVCYDIDISHIST. 

^ -^ 7ra'Aeo$ ' U njojiaji'^ ^ i(Pi>^f>^v ciZi>c, A ab vrbe ad Nif^am vfque xdificarunt^eof- 

n' iM' -•' ^'^^'^rv::t'^.ji„)„ queiniir/7^(?/'rrf/?",^/o]rucbantur.arqueliinc 

"- , ' ^P , .o, ; ' qL pra:cipuenatumefl:illud,&vehcmcsCo- 

^7^5,i/)^.x7j 'Z^Jt^^ 65 c<^^^«5 i^ic^. nnthiorumodiumin Athenienfes. Inarus 

Ivct^a? 3 'f'u/^j.mi^v,AiCvi, ^ac7iA<^ A/- aute Plammctichi [filife^,] Afcr, Rcx Afro- 

■^ /Mt- C Jo) i- T 'Z?!/=o$ a^'-)A^'7r?ci; , op/uai/j^ 6oo ' /uoif)iioo; rum ^Egy pto finitimorii , cx vrbc Marea, 

' -OsS cpdp^ TciAicoi, ' ^vr^^^v ^yi-^ov ^"^' ^"P-^-i Pl^^rum cft ilta , profedus, ma- 

\ ,',N^ / I. r\ yi r 6^ > \ iorem ^j^ypti partcm ad defcdionem a 

^^e«^'..,5cca:Aec.5Ap7^^^ep<«. ^.^t.^ Rege Artaxcrxe fociendaimpulit. Etipfe 

lp-^vj^'o?^o<;^a.&AAjc^Sic, ^ iTmyctyi-n. o!':) [cppiarum] dux crcatus Athenienfcs [ai^M- 

(fiTuyov yb ^^ xvotr^v qfxrAjo/id^ot voitaz lifocieUfem]j.cc'mit.lllivci-6 (tucenimfor- 

J)^K$mujg ct^mv TE ic, T ^v/u/ud^^v) ^ rA%v, ^^ cum duccntis nauibus,tumfuis,tum fo- 

, , f x\ I \ ' ^A' r) ciorum, bellumCvprointulcrant)Cvpro 

, , , , rT r. ^ rehcta[ftfjiucnmt, &CX MariNilumm- 

■^^A9^^T>,5 ii -u^v vi?^v , TVT^^^TK^.^ grcfll,&flumincipfo,&duabusMemphi- 

v^-nuoTK, ' )6, r fxi/x<^ihi tW ^0/A.ipdiv, dis partibus potiti,ad tertiam partem, quie 

(^in^ST^Tei-ref^eeji^jOK^tA^Ta^ A(LyJv t??- Miu-us-albus appellatur,bcllumgcrcbac. 

y>;:^w>Xifx^v. 6ir,arzv'j"' c^-rij, ^"fa^vyj, IbiauteminerantPerix,&Medi,qui H 

^ ,,. , , v ' o/ >i c \ contugerantj&quotquot deiEgvptiisli 

/x»S^v oi K^Tcc^^vy^n;, y^ a^yuv^icv oi /j,^ Re.e]cv.m aliis non defeccrant. A?hcnicn- 

\twa.-mc;a.vri<;. <t^vctjoii q va.taxv '^Ca.aiv fcs vero nauibus ad Halias cgrefli,prceli- 

" ii ctAio^ , '' ran^i xjCM/^^i i^ 'QnS^oujtAoij; um cum Corinthiis , & Epidauriis com- 

Acav« ijpi-n-i, diizc^v Ksel^Jioi.K^ vc^^v d- iTii^errit,&: Corinthij [eos] viccrut. Poftea- 

c,, ~ . / i4'/o\ ^ s ' qucAthenienfesnauaUpucrnaadCecrv- 

^ , '^/ , , / . ' ~ , ' phalcam cum reloponneiiorum claile 

•m?s7nmmav vcluh-k^ c^ikoiv a.^va^oi."' tto C conflixerunt, & [tiim] Athcnienfcs vido- 

/\i/f.'>i''^K9ilac;aivlo;'Z^oi cujyi\'Y\^^a.^vci.\oi';, resflierunt. Poftea aurcm bello aduerfus 

/U^^^^Td^^cujjusi^^a. yyQ i-zs-' a^yii^^ /ui- ^ginetasab Athcnienflbusmoto, magnii 

/. 'c I \ ' -.3?',/' ^ <5' ' naualeprceliumadyEcTinamintcriEeinc- 

ydi\y\ai^vaJiccvx.c^yvr)ryJ.'>uoiZ,vfJJxapt o, f i ■ r rr n_ ? r ■ 

\ , r.^ \ , / 'ar~ \ taSj&AthenienfescommifTumeft, &:[//» 

eK9cr^eS'i-^f>^^'- W J^"^" cc^^^o/, ^ ^^ j |-Q^ij vtrifque adfucrunt. Athcnienfes 

vsuit; iQSb/JAiKjiTa^eiLQovni^^ cujTyj jiiiicu vcro [i^i?^/m<«]vicerunt,captifqueillo- 

y.^ (iTnCr^auv. k^ '^ imAtopKj^ , Aia- rurn fcptuaginta nauibus, in tcrram de- 

./.. '.™., ^ v^^>,f(^.M^w-m,^r„/,'T'm^ 'J^,^ fccndcrunt,& ducc Lcocratc Strccbi r/f//*', 

Xfa,'nig Tti 2.rfi9i'<sov qva.T>i')3uxJTi};. tTntTo. ' i ^- 

/ .../'/. . / -z^mziizjobfiderecocperunt. DeindePe'o- 

vn?^mvvi,moi cl/jxwhv flovT^fJ^fjot ^ a^yivn- ^^^^^^- ^ ^ ^ ^^ ^^^^^ ^ginetis ferre vel- 

72x^5, ii/u^-duj afyivciM 'v^ia.Kscnotc, oTiKt'^ Jent, trecctos grauis arma^tura: milites , qui 

(tST^Ti^v KjeA^^hocv x.aji'QaS)sujt*-^v 'fra- DCorinthiis&Epidauriisauxiliumanteai- 

^ ,-^ KJVC9U. Sl^aCaaztv," ^ o ^HJ- -^^ '>" lerant,in%inamtranlmifcrunr,&: Gera- 

Jtf, / /, /o \ > , >. /^ ne£cfummaiu2;aoccuparrit.Corinthiive- 

^ ! fia.Viiac, K^Tl?^\iOV' KOJ £$ TtW /UiyoteAd O, v ^ .. P ^ r J 

/^ T \ ^pcr I ro cum f ocus in agrum Megarenfem de- 

ys.TiQ-A(m.v ■K3t>.^%i /j.iTtL rW ^tyx^ct;^^, fcenderunt , quod Athcnicnfcs, propter 

vo/xt(ovTi; . a,hjjjajv:>ic, iaio^ttj a.diujo^oic, abfentiammagnarumcopiarum,qucpar- 

(loY,%7v 7Ui/j.iy<ipdjinv,'iv n a^iyiy , " K-ro J- "m in^gina,partim etiain ^gypto cranr, 

_^ '^ ..~ \ ' ' 'JD . f '^ ^ Me2;arenfibus opem ferre non poflc exi_ 

. ' P . , , / . / Q^ . / ftimarent:&:fiopemiilisferrent,fcex^_ 

»c«y Mc^aiv,a.^ a^ym cu>a<p\n<J^ cw-nu,. ^^^^ j^^^^^ ^^^^-^^ difccflliros [jperarent.] 

' BiViint.ia.vl^KmjX.M/u.luj/Myifaiv. ' Ka^ iippoupcwucw- 0i;uTivaf7niMi;TiMmmnazu,,s^^i(LtZaiTniiL^y>iK.if(/Mt- 

•rei] 0/ a^miafo/. ' Ot/;;^«Jt(52tiiTiJ ■re<A]i5 Tf o-otu. ejtf. '' ripoc i(j!ei»5iot<] i^ viu) ^saff/u 'r!'J ^cftu/- 

* Xaip^apo!/] (pa'po{,iiIi(j7)!^!Cfa <srej 7Hf aAi^acjyao^. eJ^^v. '* EOT)U)Cft/?iaA«a] DXTjf oZ^tji «o^^ S Sut,)(^ THf 

' AOTV>t»iiia/j^7r)oi/]eOT/Wvii7T5Tii'a^. KaMOfTif a|>p<DD] OTAowsvviiroi/. ''X'i>h.(juouJi^ouTtii^ia.aja.>,fjia.ia.'79£^ 

•n;'^mia.9ia( JM>^tvon. ^ 'ETrnylyiTtjiTnamiaa.-n^eifufju- ifyS fj.ii(f)t<Mvii}p^a.-rc. ' N«u/^_;ya] <u/7H rat///ia;ya/t%TO' 

/ua.;>(a*J'>)Aoi)07j. ' Ha^uJ a'-3-iiA'Ji)i; «'{ i7i'/./f<a_;K'a<' « Iva - ■la /J.itJ)Ka.. "'' AJ'Si'] 'fSi' oyj^iiHT^" cAjAovott. "■ E^ot- 

pfi». ' KaJ7i)«/«/.iip/i/'if](pa«-; j<)0TT7&ta7i;^e!j;^v(i/.M'/*- Ai(ipi«ai/]7ia/'X<j^i'a»'/VAovo7r. '' Ta cft'a;ic^a] Aftmi ti, 

(p;f.'^»ii()yoA«(j)3tv7tiii'j'j<r£o< TJTetTiv it|U«p;*i s'jI>c4t!i. Ati/- iTSpoPiA. '" Ti^victf^^^i^iia. «iK^OTJfe/ov '^l7nf/«ja.- 

)a)ii cxaAffTB./cf 'fSir aAAtyii /«v ^Jot sj^i/v^iaii iaxiuaojuivav, ej<^ti(, Viuov eii tOjj /ui<n,-)iiiu, nffjf f?nfj.y.yji;. xj/j ^ts "no ^- 

cKf;!'» /t ^-70 A;.Stiiu. '" At/TsSj^^wTar Aei/Jtsl^i^p^. /utTtf iTii)? o'K,ua^£7a<. " A7ret/«)){sy5«7>a75reM«f]'S/'«'- 

" O; /.t^i^tu/aiiDfayTtf]'» Ivcoivoi/. " l(aA;af ] o£A;a^ %va^av Ai>^ovoti. 

Sed L I B E 11 P R I M V S. cc> 

Scd Achenienfcs copias qmdem, quxad Aq/ ^t J,di^c^oi o /i^ ^i c^-yi.a qvl- 

i^einaincrant,{uolocononmouerunt:at _y ^- . / _5fi/' «' • <; 's 

cxrchquis,qiumcuutateerant,tamIenio- , / ^ ^i p> ^ i 

res, quam iimiores , ducc Myronidc Me- 'vrs^Ap/Tro^^o/rg * 'S)^sa^{;7aT^/ ^ o/^jo)- 

garaiecontulerunt.Etpugnaa:quoMartc tktt)/ oiCpiKV^iiTai iiTu. fxiya^^Mv^mihu 

cum Corinthiis commilla, alteri ab alteris (q^ct-vi-^iw-ng.yj^^ni -}poiuSjjr\i InfaoTnv 

diremptillmt,&:vcrique,non deteriorc, ^rro),^ ^.s.X^. S\^^J,^^, J^' \> '> "> 

conditionercmmproclioaics;eltamexi- , .■ ,rr\z,' . „ v , , 

ftimarunt. Ac Athenienres qu.dem ( nam ^.''^f '^^ '^^/ ^''f 7^^' ^ '^^^^ 'y^' ^( 

\ltcet alteri vi^ortamjtbt vendtcarent, ] tame <^ ^fyff' W o' /«V a^^ytujc^oi {dx^jyicmv yb 

longc fuperiorcs fuerant) pofl: Corinthio- \u3pi ^>Koy\ ct7aA%T0)\i r ^cieo/zcii',"^- 

rum difceflum,trophxumftatuerut. Co- ^^,, '('P,i.o\^Ksel'Uy^Kini^oi'v-rc^ 

rinthij vero,quiaproDrolisvocibuscarpe- Tj ^- > •^ \ 1 p ' i\ < y 

banturafcnionbus,quiinvrbeerat, duo- , • , / '^,^ ' r ^ > 'y ^t:?^"'^^'- 

dccim fcrme diebus pofl: infl:ruai venc- <^:w,uotrfxi^cvqiQs^S'u)hK.cc/M\i<^,i\- 

rimtj&crophieum eregione[4//m»5]ipfi %'>ri^' axyiqa.i t^sra^ov x^abJ^t c^niKrimv- 

quoque tanquam vidorcs fl:atucre vole- rn. jc, 0/ ct'^.«^o/ ' oMaziirei dx, r im- 

bant.Sed Athenienfesclamorefublato,&: / ' ^-j-cr - . '^ ^, ^«z 

eruptioneMegarisfaaa,&:illos,qtutro- '^ ^ ' ^ „ gv^^ , C^ / 

phxum crigcbant, interfecerunt, & cum ^'^''^ '"'^ '^^°'^ ^t/AtG*A5vT£$ c^^-nj- 

csetcns cogrelli, Yeo$\ fupcrarunt.Ilh vcro, ^f- «" QjW^wii^-mJ^o/ 'vjzrE;^£^j«/ >C5^7/ oc^t 

lupcrati difccflerunt , quxdam autcm eo- fA^c, ^k oAi-pv " ^^2n^crCia.<diy,^), J^^-nv 

rumnonexigiiapars,qux>ab hoftc infe- ^oSh,^;^' U-^^^v^tr^ .^.e^iov lSia>7.u,S.'i- 

quentepremebatur,&:areda viaaberra- ./ / n^ ,, ^ . ' ■^ 

uerac, incidit in cuiufdam hominis priuati ^^^^^ °^=;>f^.'^ /"^>f ^^fP' ' >'j ^^, ^ 
pni'dium,inquo magna erat fofl!a , quxd^ohi-oi^jcLdiuja^oi^^yovriiiK^^ car^m- 

[//ii»i]vndique includebat, nccvllumexi- Tra^Tg '' ilf-pv '(sn<; eTrhtTzngjX^u fc^qnmv- 

tumhabebat.Athenienfes vcr6[/Mc rf]co- ^g^ ^^^ ^^ r;x^^ ^ K^triALcra.^ ^J^ 

gnita, oppolitis a frontcsirauis armaturx ^ > vo'^ \' 'o ' 

„,;i;^-i , f /, T 1.1 i o 1 ■ 'nu,imAjnv(a,^.ii^ 7nx.7vg,utya. ildTomiKS- 

militibusL////jf]cxituprohibcbant,&:leuis > q Y s \ \ - . ' 

armatur.£militibuscircuncircacollocatis ti-moi<; i-fpiTO. 3 <Jt 7rA»7%$ ct7rT;^/3)ioii/ 

eosomnes,qui[/tff/;^/»//7«/w]ingreflifucrat, ouJ^n rvi Tfa.rtaoii^sr oiyjv. Tip^au/Td^Ka.- 

lapidibus obruerunt. Atq; clades ifl:a, qua .^^ -nt^-^iiovi rov-nu. ^ t^ fji^x^ nlyv 

Corinthij [/«»<:] accepcrunt^fiiitinlienis. 'q/ '^ ■ q/. . rv -^ ■? ■ ^ 

Kcliquaveroillorumexcrcitus turbado- ' cv » ■x^ • ~ » / 

mLmirediit.SubeadetemporaAthenien- ^«-^"e?^ <^ W o i^ Taipa^a.. y^ cpuoac^v 

fes logos ctiam muros admare vfqueccc- qfa.rd..jcra.iTiu)v ' a * S)u/tiaii, tLu ?^ki- 
perunt ardilicare altcrum , ad VhzXcmvaY:, S-ccijuoucov /Mi^mAtv ''(ioilv,K^KOTi>tov,Kt^ 

vfq;[*or/«w ]alceru,adPirxum.Cumauce coj^c),, '° ^ c^^^.^,,, in^C.^^, '.„ / 

r,,^ '-' ,- -1 ... ^ ^ .,.^ ., itiiioi, >o,iA9VTCi)v iVT)fJ7Tj>Ai(7p(.a.7n)v ra- 

rhocenlcscxpcdicioncm fufcepillencco- , . , ., ,. 

tra Dorienfes , Laced^moniorum me- '^^'°', ^'"^^A"'*'^' > N/;C9/x^/bt4 iv KAe- 

tropolin , Boeum, Cytinum, &:Erineon, c^^^e^T^ -vjzsf PA^^zJcti/aJCTB? tV llccom- 

cumque vnum ex his oppolltis cepiflent, wot>/3ctajAeae,Ke'« 'ovTzn^iTi .yi-pv/vdiuov ,iCo^- 

Laced^monij duce Nicomedc Cleom- ^a^y^7ac.eA^^v,U'^^ri7av7UKsmii 

bron|/^//tf, proPliltoanaaePaufaniseRc- ^ ^' '_^/ ^ <¥>/■►- / 

gis [///.,] qifi adhuc erat iunior, Dorienfi- "^;^^""; °^'^^ '^'^ rfJ ^vfx/.a-^v ^u- 

busopcmtulcrunt,cummille,&quingen- e^°'^- '^^ '"^ ^oixeot^ c^A9}^<x ata.fK9L- 

tismilitibus dcfuis, &:dcccm millibus fociorum.cumquePhoccnfcs deditione certis 

•fifn/^it)* 13- {j 

vtfit 

«•lJ'X.11 *' PpsafiuTBij/l a*''n ri.-ai^iofJuTjpt/.S vs&iTipo/. iy£.P. 

«{■UEnJ >tpo'iiT&iii >)'7?ii9n(nu'. ' KctJ '2E^g5i;«Kii/<X(ra.,u*vo/]o- 
j«A/<5t»7i(. ' AvSJsairnc^S^TO^ovJofjUTioii T^imt^ov tfnjw. 

' ElcCtHiWTif] ^ /JoJlf 'c^4A3t)VTff. H^u£«AO»Ti<] 

rviu-naivrtf eif/ua;^. ' 0/'<Ai] o/ we/iv3io/. '° AutJ 

<?^ x^e^vSiai». ' ' npoi^/afaSsv] /u^ fhiaj; d.TnM\xa.%\i. 

* * £ei3iaiK if wu ] 7» '»f ()f,«f ?t)f«f ^ZAtt iS)firv, tv^ Ji " K^" cux. UL i|o//)( ] -n1(, f'^£a«-/ , J^ « «moi/ ^'p»i'! /x- 

AOVOTt. '■* riO»Tf«])«<.9'o/«pOf ftWA^JoV. " E/^PJPV 7t~f 

•WTitfc^MteaAi/ov^o^iA^t/'!'. " T« <A jjaP^^ck]?! ra^tv^ 

lCoeiKSlfi'". '^To,TitlaAWpo'v.A HS^-n i'(5f»/p«Y«]is)(7j;f 

faMtetiMtr.iytl^fii-frecn/piiMJf. " Ef </ive/a^]A)e<ot««'T- 
77)«kif,fl(f77'«</ii<e/fotf. " Bo/dv,itj£j iain'v/ov,)y!Jf5.(vidvl 
«u/TOj ay tf f<! ■m\H(, rm&i tjv TOOvsojdii «'»•/, yo THVCYDIDISHIST. 

(mv-ni^^tiZ^ T -otA/v , d-m^^iw im.- A conditionibus fafta vrbem reddere co^- 

V I ^ -T-iQ-.'', ~, . 9\w,f?^,) jv^ 5"v,,,„. s;ifl'ent,rd'«'w»wlrcdierut. Eosauem,iipcr 

i^v" ~V'a/~ nnum Cnliarumman tranlirevolunlent, 

c^-^x^^-nvv £;/3v;\5/m^'<s^^«c^^,ct^«^o/ Athenicnfcs nauibus circumuedi impe- 

V(ttc% ^r^^Trhij^mvni i/xi>^ov xx^Xv(t{\i-^ dituri erant. Per Geraneam vcro tranfire 

3 '^ 'ff>a(iUi' chca.crxpoiAli^i.^pc^iii'^ aiJ(siij non tutum ipfis efTevidebatur, quod A- 

J^dLoc^c,^ l-^^m^v^lytpct ^ 7rvy^,7a>p4Ji- thenienfes Megara, & Pegas tenerent. Na 

cvr*(\' (\' «^ ' c) 'I ^ '^ r '\ Geranea&tranfitudimciliserat,&: Athe- 

"^ ^ ^ / \ / "^. / > f/ ^ ' nienlmmprxlidio lemper cultodiebatur. 

-C;sra cLSf^va^av-^ -n-n rcdztvom a^(st^fxi\- Xunc autem pr^fenferunt fore vt illi hac 

^^i^^xs^^^^^rv y^^vcr^v.ihc^iJXiloisiiidf quoque parte fe \^tranjire^ prohiberenr. 

g^oic^-m^ ^/UiUcn ' (W«nUO^ oto ^'vr^i) Qu amobrem vifum eft ipfis apud Boeotos 

'^ ^' r^i .^ / ''. rf rJ^* '"^ T, f-ibliftere , &: defpicere quanam rationc 

"(\ spp 'Q/ ' ' ~ '<7 ^ I quamtutmimetranlirepolient. Qiiinetia 

cLv^iii'^ ctdLo^cL^cv iTm-pv cu}^t<;^xfvq>cc, Adienienfium nonnulHclam iplbslolici- 

eATamvni^yi/Mv re !t9tra7ra^j-<jf,)^ Tafxoc- tabant,quiadcmocratiam , [td eft , fopuU-^ 

r^^nljrolv^hfJuaviu^cL. ^ i.^o^yicm.v''^) tsr rem<Jomt»atio»em,]Sclongosmmos,qmX' 

cLS(BtAolldiu^£ioi7dp^y^.^7,i^aJ^'^.iLvyi- clii^cabantur^toIUpofle fperabant. Athe^ 

■s <^ r^ 'I K I ' '/ K' nienies verocopiis cxomnitotius popuii 

Am,^i^^<3^o>v^v;^cc;^v c.,iKSC<^>. ^vf,- gcnere,ordme,IcxtatecolIeais,&Arg;- 

tMc/te^ 'ji-f^ov-n nrc^xi^Moi x^fjjjo.01. uoru mille , & ex cietcris fociis , prout qui- 

5^t:n- ^ vQ^uxaTx.VTii ■j'^7n>pfj OTTV <^i^^ct>cnvy ivn- (\ue\adt'ldmexpedttiot2ernnjcnirepotuera»t^ 

*^"'"'°' c^l^vactv X^. w-rt ^ 5" ^^iJuov Ys.TttXv- (vniuerforum autem fuerant quatuorde- 

10 , i/ ,'5-T^a- '^t- N r- cimhominummillia)obuiamillisprodie- 

^ ^ , ■ , > >b- II \ ?: \ runt.CumenunexiftimallentLAi^r^jjne- 

TTEf? TOi$ *,3»^a^o/^ JcT * 7Z) ^t;//^a;)^JC5i'. C fcire quA , [atit quomodo] tranfire poflent, 

" oi ^6TE'?7icra.v '' c>c TZi/ ifyo) fiP^t Gu, ;\5t- [//4 demum ] cum infefto exercitu illis ob- 

xi$^/jcQvioiA. -^o/u^y^i fju^x^'^ ^ '^*" ^^^^^^ proccflTerunt. Erat etiam quxdam 

Qo j >' - r\ ' \ < fuipicioLacedxmjoniosadefl~e,vtpopula- 

•■^cfrjioicoTioiiyC^^Dcav^^ycid^ocjuiovioiyKajoi ^ . , _, ^. ' r ^. 

CV s / ,p' ' ' remitarumeuerteret.Theflalorumetiam 

t^v/xfx^^LKc^ cpojo? g^V^-^ otu(poTJ/)a)./ Tra- ^q^^jj^^ ^^ focietatis iurc ad Athenienib 

Ai^. )6, ?^xiS)3u^fxo-iioi /mV/"* 6« T^ fjjc-yxtj.- venerunt, qui in ipfo prcclio ad Laceda^- 

Jk eA^W? , Jccq <rfe^</]ooTD//*'jai'T£« , 7nt- moniostranflerunt. PrcclioautemadTa- 

A;i/c:^A%. e-^' orx^y, O/^ >«£5cve/W ^«j ^^S"^^ ^^°V'^ commiflb , Laceda:mo- 

, f, p >o, -- (0 n ^ < ' ^ 'r nii, eorumq5 focii vicerimt, & vtrinque 

/^^ ^^ ^ /./ magna Itrages elt racra. Lt Laceda^monij 

q-r, Yifupct '^ /u^mlw /^^)Jax> icrpa.Tivcra.v quijem in agrum Megareniem ingrefl!i, 
e? l^oictiTDVi; MvpayiShv q-pojTH-ptwTcn. )C£t^ Darboribuf(^5ca'lis, pcrGeraneam,& Illh- 

/uciyyi " <^ olvoCpvToig tou, f^oic^-ntl vik-^- mum, domtim reuerterunt. Athenienfes 

' » / ~ o veroaltero, &: fexacrelimo ab hac pugna 

, l I ^ \ I \ ~ die expedinonem in Ba:onos duce My- 

tiaj^ Koi q>c»>uShi, Ko^ lA/jA-^^a^civ 10 -ni^i ronide iufccpcrunt. Et apud Oenophyta 

ftz^ii?\9V'y^?^Xf<^v 'iyJ oTnicoTtc^v iK^Tov Bocotos proclio fuperarunt,agrimiq5 Ba'o- 

cLVcPfai 'ofjui^iA r«s 'TTkovcna-m-ni^ i^s^^ov' "um , ac Phoceniem in fuam poteftatcm 

_.' , ,'' \ ' r^ \ \ ' /.^ rcdcgerunt,&; T.inagraorum muros de- 

TUTiTHyymtioCtTTZt/JJfX^auoLTnTiMcrctV. , '^. /- ' t ^ ^ 

^ ^ moliti iunt , & Locrorum Opunnorura 

centum virosopuIentiirimosobfidesacceperunt,fu6ique longosmuros abfoluerunr. 

*^>(}^ Sri\aasBUy Ttv( \a.iaJcLfM9Vievi , t/UiMovoi d%\ieuoi A"»;^!^^ «^ A^voyffiD^zr^afTt^f 0ea5aAoi;f,«i/TOf cvw;< «lua 

paz^TiiuBAi/ffaK, Ou^cao^jaAic J oi/;c aK^Kfiu/ov. 'E cipjiTW. Kof <3£^( 0soja\oi/f a^cutajU^OTspoif o/ otTT/ IpK*/, 

^afi/iTB oi/Ti/sJiiTO iui;do(1 tb •B^ayodoSaf. ■* Auazcto^-n jtij >cw ^''/..i^a^aKaTE?!!" ctcf) Je /sfei /Si" «?')i/Wq'1' > t5i] '^j'af- 

JUOTpsi/Ttf. ' ^Sia^lasSo!.)] |Soi/Aii/<moSit^. Ka/ati/ytc y^iavoi Myii ■miouijTWi.tt^.P. " O/ytnTisTiffctyl/UtTt- 

'TWa^nvijftJvJ CT£f</fl7a|cfliA0V07l. ^" AH/UOD Ti Ka7Brai/i7i;Dl la^eUTd S;oi/7iijalp c/ 5taraMi], ti^Vff/; TtVTf OTreii. 

Tiu//>4«0)tfa77ou'. ECoh^Jhitw <A i-ar' ««/'■«[<] ijyayttoii/jijj; '' ivnltf^yci/^ifTzSmMf.ico. '* I.;Tiujfi()ae/.Jk]ylw 

/JoiKv^T £tJ'r?iJ'. ^ NofMouv-n; ■j'\ vOjMmrTig 01 d%<jitioi J^MVoti. '' Asoispa G 'c./|nM5Tiii^'p«]K3Jtu,' , TOpiA^ow- 

ij7rip«iiTif? Aaxanof. '° T7ni\|iot itu]7i/f a^TlKO/o/f cAiAO- eau n'|U4f(i)v 'c^tiMkTst <fi/0. " JvItTB Tiiv |tio'>iu ] t>i'ii e» 

»077. uOTjTfltuoiP, f «(7/1', 077 Titt/ J\if40K^-nwi/ fhouMVTt^ Kaiti- TCi/ajfa, '^ £i/ c;'vopj7r/f]7B o/tof t;7B,vi'eioi) TJif ^ota- 

fMBOi. * " njtTB 71 |t//t<fta;y)t«v ] )(J' 71 (f |i/yM(U<)(;y'a< Ji- '»'«(. '' nte««Acv] icjt^irAOD. 

Poftha:c L I B E R 

Pofthjfc ^gyneta; quoque fe Athenicn- 
iibus dcdiderunt , his conditionibus , vt 
[vrl^uj muros demoHrcntur, naues tradc- 
rcnt, &:imperatum tributum in poftcrum 
penderent. Peloponncfum etiam Athc- 
nicnfcs nauibus circumuedi funt , ducc 
Tohnidc Tolmxi [filto,] &:Laccdx'mo- 
nioriun nauaha inccndcrunt , & Chalci- 
dcm Corinthiorum vrbcm ccperunt , &c 
cxccnfu enauibus interram f-adto Sicyo- 
nios prceho vicerunt. Athcnicnfcs vcro, 
&: focij,quiin ^gyptoerant,adhuc [thi] 
mancbant, &: varia bcllorum gcncra, [va- 
riofcjtte cafus] cxpcrti funt. Primum cnim 
Athenicnfcs JEgypto potiebantur : fcd 
[Perfarum] Rex miilt Lacedasmona Me- 
gabazum, virum Perfam, cum pccuniis, 
vt Pcloponneliis ad irruptionem in a- 
grLU-nAtticumfacicndamimpuhis,ab^- 
gypto etiam Athcnienfes auertcrct. Sed 
ci\m.[resex artimt fententta] ipfi nonfucce- 
dcret , & pccimix fruftra confumercntur, 
Megabazus quidcm cum pccuniis , qux 
rchquic erant , in Aiiam rediit. Megaba- virum Pcrfam, 
milit. qui tcr- 2um vcroZopyri [filium 
cumingcntibuscopiis [f^ 
reftri itincre profedus , & ^gyptios , &: 
focios proeho vicit,&:Grxcos,Mcmphi- 
dccxpuht,tandemque inProfopitide in- 
fula [eos] conchifit : ac in ca annum intc- 
grum , &: fcx menfes obfcdit , doncc cx- 
ficcato foflk alueo , &: aqua aho auerfa, 
cfFccit vt naues in ficco confidercnt , & 
magna inilil^ pars contincntis inflar cf- 
fct : infulamquc cum pcditatu [eo] traii- 
ciens cepit. Sic igitur perierunt res Gr^e- 
corum, qui beUum [tn Aegypto] fex an- 
nosgcfIerant,&ex lauiltis pauci pcr Afri 
cam tranieuntcs, Cyrenemfahiipcrucne- 
runt: atpleriquepcricrunt. i£gyptus vcro 
in Regis ditioncm rcdiit,priEtcr Regcm 
Amyrtxum , qui in Paludibus rcgnabat. 
hunc cnim propter pahidis magnitudi- 
nem expugnarc nequiuerunt:fimul etiam 
[cjttia] qui paludcs [illai] incolunt , funt A- 
gyptiorum behicofiflimi. Inarus vero A- 
frorum Rex,qui fiicrat autor omnium ha- 
rumrcrum,qua:in^gyptofuntgcfla:,per 
proditionem captus, incrucem eftadus. P R I M V S. jt^ 

^ypovov.^ iOivaT^TiDmoTiiifZS^ZTrktLjaztv djii- 
vctfotyToAjUiS^hi y To^/^ii^qjaiTnfSvTdi' x^ S 
viupiovT ?^xeS)xjUovict>v^t^ri^y^yjil vtA- 
xiS^ctyjiCA^^^Jiccv TTs^iv it?^v,xyj mKvuiiHi cU 0," 

ctfyUTfjci) A^rot^o/ K^otC,tjujuaL^l iii iTa/ut- 
voVjX^awQt^'* Tco^ctflSiaj imXi^mspv \{^Ti<p\- ■ 
B (jrLvfo /iSfj y> 'z;;^'nv ix^-ntui r ctjyuTrJi^ oi 
oidiajcLjor'')^) /3oC£nA<l>»$7n£^7r«J€? y\3L)ceS"ccf- 
juova.}AiytQct.Q)v ,caiJYai vnooyiv ^yPY^/jf^TX. 
i^^vm, omic, i<; T eLT\iKy\v iaCcLA^v Triic^vmv 
"TP '^^^'nnyimaVyfOiifur ouiyjTiiou cL7nx.yt- 

' Clj I « ..1«' f > ' ' I 7 \ 

^/ct-CZi^/ct/ot^.ciJSQ (li/ra y rcrj^uwpcl, ;^ 
'ra.'i<pr\/^7ix.oi^aictA!ci?suTd,o/i.S^ MiyJ,- 
CcL^o-; J6, 'm?snmT7^^y^iU^^'7m,Aivii tJoc/ 
oLcaouf ctf/ixjuicQri.MiyiCct^ov SiTovZaiTrv- 
^y Tn^u-Tni, omJ^x inornvj/u^ cfpxiix^ ttoA- 
C Ani'og 0L<^i)(j/iS/J0i jQ^!' -ylc/j ^'nii te ot^-yuvfltiii 
^ -nu, i;v/xfxrt^ii M^X^ iK^Tyja^,T(^ o%> 
Ty\<; /ii!A.<pidbc, 2L,r\?^giai 'ni<^ i>^tujci.<; , xcf.) t^- 

P^S';^" igfur^aoTaTiS^^T VY\(rov^^ HSi-^''Q\.in' / 
. )6, iTcoAiopzet d» civctf dvtcwnv )t, /jtlAZctc; e|, 

Tfi-\a.<; (xMt; S uStcf , '^ te co^s 'Qa T^^y\- 
C » / \ ~ / \ \ j/ ,^ 

g^cJ iTC0tyi7^,XjTyii VVCWVTZt TCS^^aLVTniQ^V' PC, 

D^^Qco; iiAi tIu, vr\avv '" Tn^.^Tz,) /t^ti "tzc 

T i/AUMUV f^^r^^yfXcLTtX. i<PjZiipV,ii, iTHTCD- 

^ Ai/xtjaa.vnx: k^ oAi-pt "^Tn tcsAXcIv Tmpdjo- 
/(d/jot Slajiyic, AiQvt)'; , n xvplwtuj Siiaai^- ' 
a7x.v,ci^7r\i<;vtcL'jm?sv'n.etj'y'U7fioi;Si7ntAiv 
'\j^OT (iaimA^i'p^iTd,'7TXUciAiuoPTa.\ii y cU 

'niiiAiaificLffiAicc';.'t^Tr)V'^ S^/jciyi%<;TiT^ 

'/ . » ' (\ ' ■ , f ^ '/ ■' / 

eAKj yjc gd wjcts-n iA\v,iL^ <^f^ /jux.yiuooTa.-nt 

, M ' nl '",1 I ' r\^ < ~5 . /C / 

itffl T Ct^-yUTniaV Ot iAi^Ol.lvctpag di T As^^uw^/ 
^aLalAAjii''))^ TTX.Tr^TZt i<Z!TT^^i <!^ T?$ 

ctj^yuTrjoVj (Tsr^hffiat. Ay\<^%ii, cv/icpxvpc^^. «ra»]^/SAa£M?7>?c:nAoraii>iinn/. ' T!it^^KiaSit?^)^Mui 

Lwvwuhiyn. * n.othcL\iSieLi-mKi/ua>'i\S1J,fofifmK'ifMi wj, 

Mi/floApra^ip^M?. * Ai/tJou '3Te9i';ykip«]Tn KStlB «wotu» 
ix. iyimt. ^ Keu ro vwWmaMdJc] juaTlw. Av- ' Tok' -n ctiyjTiJioti^JTtufilmmna.;' nsiii-nvt^u/ufAx^if aju- 
iT^,djn\i<ti<iu(. ° £<®eo(7aOT7»<At]®)f3(ra7rtWf e'i[5JAa7« 
W vuZ Nimou.vtfm </i ouem ■mi,r'^ipw% xjzai MiytCcirou. 
" KctiiitjieinJTtUiel^ve/xf. '' nf^^ff^7ni^ojuct^i<t4, 
'' Ta (f^ sMiuIaiv ti!^-jp.cfm. iip5apM ] h^^ou, o/ ifhUuii » 
oiiaiyj7pi!i>,i^ 'iiyi •mMyMimfn; K^^-dw ctiyjTrlov. 
'* Os ■m7miTa.i'!Sgst-^i'skA r>li a^-yj-nlou^^yiyiuu , 7ia/^'- 
ia.TiviintnmTiittjyu7!J»u, /M^dm -tt» «. 
OUjU Ttt ? 
tM. 


J 


'ZCf.^i^ 


<t'hi.fn. 
Jf tirs»- 
9':..-Kc. 
■)} /3efiri- 
Ae«f 


• 72- THVCYDIDIS HIST. 7f >*')3>- xaTB 7{ ^«f- 
va.hicuf 


-eq > 5^ 4:n- »" ck<^e T^/fildl^a!iuv w w A^ri^vjufxA- A Athenienfes vcro^aliiquefocij^qui quin- 

'^ ' <r ^/-^,, o'VJ!V.>yi,r77^iv quas;inta triremibus ve6i:i , luis fucccflb- 

^ . „ o > " -r\ » dC Q t\ ' 5 ' ^^ ' ^^ At^vptum nauigabant , rcrum ge- 

oz^ 65 «^><^7f?o., e^. y^ -d^^S^^mo, x.- ^^^^^^^^ ^^^^j^^^ .^^^^^^J'^ ^^ Mendclium, 

e^? , * ' Qpc e/J^^-n? r// yi-p/jyi/i^av ou- [7V///]cornu appulcrunt. Cum autem [he- 

^iti. ^ ou^7i iKTfyii 'frnTnov^ni "TnQi, >t, _/?fi] a terra imprcflioncm in ipfos fecif^ 

dx, %?^oj^i C^owKav vcu.rtx}v, * ' Sii((,%i- ^^nt , & a mari Phcrnicum clafTis [eos tnm- 

escv^^^^^c^r^HJ.^c^^^^do^^S^i- ^^'''^ P'"''-'*'!"' naucs[./i;.r;.«,]profliga- 

c^"^ , ^" n\ ' \ ' rimt: at pauciorcs fuga, fc rctropronpi- 

cpupji' 7nr.A/)/.7a a4^ ^cT; i^ fXiytXU^ c^cl- gntcs , cuaferunr. Illa igitur magna Athe- 

Ti/ac cLdicucuiaiv Ti ^ tV ^u^ufxct^v n ctj- nienfium,&tociorumexpcditio ini£gy- 

yjTf^oi/ «ra? iTi^djTnaiv. &>c 'j %ojzcAtoti ptum factahunc habuit exitum. Oretles 

r^ ' 'r. , Ji\, ,'LrrCcv ™>~, /2^ Tj atitcm Echecratida; Thctralorum Rcgis 

' , <^, V . Q^ / c X nhus , ex 1 lief iaha prorugus , Athenien- 

aAici, (pljyov, ivnmy «^^v? £<^to. ^^^bus perfuafit,vt te [/«^m;«]reduce- 

^ >t9£.TOp//i/.jC5fi '©^^'^om^ TMi (loio-nic, x^ rent. Athenienfcs vcro aflumptis Bccotis, 

(puMci^ 0!/'^ ^vjufxai^^ti oidSLooi^oi , i.(^ci- & Phoccnfibus fociis , expeditionem ad- 

Tiv<xav ' 7^5 ^^ajaA;"^ ' 'Oi ' q>.i^azt^sv. ^ -? "^^/'^^ Pharfikim Thefl'alia: futceperunt; 

n\ ~ ,„> / r/ \ / > &: j/4»/«w] agri in fua poteftate habe- 

/Uijij yyii iX^TdWJ oavi. jUiJ ^Wl^iOi/Tii TTDAD - "- -I D . _ l _ cyKT\^ oTrKuv , (oryd iTrm.n 'tP %ojoi\c^v 
lloy>v^-duj 3 TraA/i/ i^p/ e/AsCjyc/l, coMo "'Zj)^«- 

> / 'v /-V ' " " " 

ATnvi^pJlffai' 7m.A/)/ Kjpi^PW i^VTii cLrTIr^ bant , quantum a caftris , [7%»^^ ] rion 
loge progrctll [fihifArare poterant\\ (1 hef- 
falorum cnim cquites [ios'^ prohibebanr) 
fedvrbcmnonccperunt,nec [«r/«??]aHud 
quicquam, quorum caufa illam expedi- 
tioncm fuiccperant,ipfis fuccetTitited cura «(p/./W^: D '^ra oy^7reM(>; v<^^v-)^Xioi cc- C Qrefte, qucm fecumducebant, [^/?w««.] 

^iujci^oovQki^^vaujCi^^Q^Tniyc^iQnQ^aji- reinfc61:a rcdierunt. Nec multopoft hxc 

Ti<, [^i-^^vS[(ij^]^7niy<3L<,)Tm.pi7fKLicPxv mille Athenienfes , naues confcenderunr, 

~^ rr-^ „^ /.,.. ZT-z'- Q,'™.^,, ^w quxPegiserant (ipflenimPegas tcncbat) 

, , ^ / / \ duce Pencle Aantippi /7//0 contra bicyo- 

-n-^uM^,. Kc^ ^mQa,Ti, myujovim-Ttt^ nem nauigarunt. & exccfllianaiubusin 

rzir^(7^i^a^'^fAa.^ri i^Tnaztv.Kctj ijjvi terram fado Sicyonios, qui fecum confli- 

^' ^H^^^CovTii (lyx.tov<;, Kctj Dl^TT/^ij- xerant,proeho vicerunt. cumq^ftatimA- 

cnt^Tii " Tvics^v. i^Uyjcfva,U k otul^cL^ ^haros afllimpflflent , & in vlteriores par- 

/ / V , , // , . / •- tes traieciflent , Oeniadis Acamania; ci- 

tcvoLT&jazt.v.KaJi7a)Atopyjuo. ov /uc^iztit- • •! n • 1 ' x^r ^.^ 

^l , , , , > > ,/ , uitati bellum mtulerunt , eamqj obtede- 

Apc^/e,^ ccm^pyxmvi-ar cik3^. Tc^^v^ j-unt, ledtamcnnoncepcrunt: atdomum 

^* S^^Xi-mvTUv iTVT&iuv^^ cajvvS)xf ytytov- Dreucrterimt. Poftea vero intermifTo trien- 

loji ■m7\sTa>vvy\ckoii k^ ddiujcqoii TnvmiTi?^. nio , foedera quinquennalia inter Pelo- 

\ '^' r gN ,/ 16"' . 'a ponnefios&Athenienfcsinitafunt. EtA- 

KOJ i^KuejiX9U MM inAifMiv iyov 01 (t^- K ■ r r^ • J \ u r r 

Z" , V , . y ' \ thenicnfcs Gra:co quidcm bello fuperle- 

va^oi^iih Kxjo^v iqxtT&jov-n ya.tm%.- aerunr:atcumducentistumfuorum,tum 

;c9OTiXf 5 cu>'-nfJ Ti KSH tP c,vfxfxa,^v , K/- fociorum nauibus Cypro bellum intulc- 

fj(3>voi (fpa.TnysuIi-ni. Jta] e^w^TO/M^W? r"nt, Cimonis dudu. Atque exhisfexa- 

■^« d^yuT^ov d-ar' c^^iTTKLauv.Aixvp- g^"^^ "^^"^^ "^ ^gyptu nauigaruiit,quas 

, ^ , ~ , ^ ,/ ' AmyrtiEus,quiinPaludibusregnabat,ac- 

TOAov fxi-TUTafA.-mvTtii , TV c* T.;? i\i<n /2ot- ^-^.fi,^^,^, ,^ji ^, ^^^6 Citiii obfldebant. 
. / c .\ >/ is / ' . / ' r 

ciAiu^' etj dl Oi^Kajf KiTioy iinAio^xjtu)' ' E°^v]iAM^v/im/. *■ TojMt^TKv'] ■riw)i(jutKa\iiv/Mvlui 

CoAiuJ. t7flay>ei;^?iJ,uameuf(A0f. "'' * OuiceiJcTifjhoC 
parttciptu»t,ii^Tii,vt ^ficjHenspronomen,euuJsi<„no 
adtriremes: at ad eos, qui triremtbiii vehebantttr,efl 
Jiguratereferendti.iy^.P. ' * A/icp^t/ej"-"]'"' <Myj'^">', 
(S 01 90/w Wf .7tt< OTMiW JV i^ vt Jii,<ftr a9»iva<6)ii,(2 T ^i/,uf<a- 
^]).ty£.T. At ^ i\c(.ami;](ti ^t^^m^aaftCXiytioiiaxxj, 
tfuyv. ^ K(iTa}ii\>^ii7iiy6tTji^fCi>eafJHuntn, Tii ^amKiailujipx. ' E!77(pap'<raAov]«'<p'iifc^S3i:-«w 
Ops5Hc. '° EjcpaTtao oira^iU-^niS 0J3W. " IIpsiJ^p» 
«u/T»;? oi/,Aii] 01/ xj' tsv m.(i7iiiv iw^iS iymt. " P/x^- 
Aa£oVTi{]«'5(n//i,tut;ya* <A)A6vo'a. " Psejtv]«? t« •^rtejc» 
Xzro^xTtov. '■* ^/«//'^'(Tiiiv ] '^^({^(XMs^mv. 
" SOTVt/iii j(^8V7ii|] ot,TO ^jpvotff/v aj leiaioiVTsi/Ti/t. 
E°kov]6^oj«v. "l/f aiiyjW)o»] ;j^prJvoa*', «(it< Wfia»- 

Viu/. ' K/tIOV i?»tA/0pltOiai] lUVQV, ■miM( xjjrsr^u , o9w 
^ Zmwo )UTiiui,i fiMinfof. 

Sed Ci- LIBER PRIMVS. 7J Sed Cimonc vita defundo, fa.meque ex- A ■ Kt^^og j ^^m-n^, ^ AijUiS-)po^oo, 
orta.a Citio rcccflcrunt: cudumciue na- > ' ^» * ' . -> _j», / ' n < r* 

uigatiomstencntes luprai>alammcm,qu^ ^^' '^ o , , ' s » / 

eft in Cypro,cum Phocnicibus,& Cypriis, ^^,"'^;°« -^ =^ xx^^^ai^cpotn^i ks^^ iWT^ioti 

& Cilicibus naualem , ac pedcftrcm pii- iciXtr,i\i o^aMiJxLyjna-ajt Jt, iTn^/^-^Ymy 1- 

gnam iimul commiferunt. &: vidoria ex ^. ^^^ w>t»VaW£$ a.iJi<po'n^.,<lva^<l)py)a-au/ 

vtroque pra^lio reportata domum redie- — ofK^^'., ^' ^l c^y!j7^^ ^W-iniAil c^ gA- 

runt.ttnaues.qua: ex A-crvptoredieranr, - c , , .v ' , , _,\„ ~ 

cumiphs [diice(fcru»t.] LJccda:monij vc- ^'^TJ/-^*^ «..7r...Actx.%^./c/3^ 'ga/- 

ro poft ha:c bcllum, quod Sacrum appcl- "^ '^ '«e?" 'C5t.Ast//U^oi/ TreAg^oi/ iq^drS^' 

Iatur,fufcepcrunt;potitique tcmplo, quod artii " jyt^ x^T^m.dii 'tV of J^Acpors /££9«^, 

eft Dclphis, [id] Delphis tradidcrimt. A- ^^^i^^^, i^Aq)o?« . ^^5^ ciZ%i ^c^^v ,1^- 
thcnicnfcs vcro, conrra, poft illorum dii^p ~ 4^- ' > SPP y' i 

ccflum,cumcxercitu[f(?Jprokcti,&:LDf/- ^' , ^' r \ ' 

y^^«J fupcratis [templum] Phocenfibus tra- ^ ^^rvo-cu/lii Tra^ihacui <^axidcn. x^^o^ diderunt. Intericdo dcinde tempore,po 
ftca cum Bceotorum cxules Orchome 
num , & Cha:roncam , nccnon alia qua:- 
damBtrotia: oppida tenerent, Athcnien- 
fes cum mille grauis armatura: mihtibus vov i^ypo/iSfov, /l(^ '^uura. oL-dicocLjot [^otcj^ 

TUV tVj (f&^-pi^TZt»/ t-^vTri»! *opi9/t4(./0)' X5H 

V5:.fpoi)t'<{ow^Kj ctA\ cLTiCLYo^cLT l6oionoUi,tr 
(^oLTAja-aui^isujTYJ /iSf ^Atoti cTtXtTOji;,'? cx fuis, & cx fociorum [ciuUatihttf,]ipi:out "ipf^fJS-Y^v w$ iKsc^^ii} '^ 7a;^eia ^- 

finguhs [aut venire, aut milites projemittere tk, inXi/jj.cL o\7sc, ToX/xt^v nQ ToX//^o(/ 

W4/Jinil]aIoca,qu^inimicacrant,ex- ^^%y^^^.^^.^,^a,^pJ,%,^^.Spa,- 

peditioncm Tolmida: Tolm.xi nlu du- ', ^ > , ,\,7i 

ttii fufcepcrLUit. £t Chxronca capta, ac ^ # '^ / , , rrT s , / 
dircpta, [ cr tncolu tnferuitutem ahftra£iii,] ^ o-oJim. ^' Tn^LoiJ^ot^ 3 o^;$ c^ xj^amcL 

priEiidio[/«wJcoIlocatodifccfrerunt.Bce- 'Qmfh^iou^olricyic Tiii o^yo,'j^oS (pvyclh<; 

otorum vero exules, & cum ipfis Locri, & ^oicct¥' w ^^sy o/' /xir c^t^y, k^ UQoLv 

Euboenfium exulcs, &: ahi quotquotea- _ '^ >'/ i» c . ~ / t u\ 

rundem partiumerant, Orchomeno ra- ^ f , 9- i n\ i iv/» 

aaeruprione illos reuertentes,ad Coro- Mf^XV^'^''^^'^^) ^^ ^ 'hiqi^Hc^^v tV 

neam inuaferunt : cumque [^pfos] prcelio cLdiuia^co]i,Gic, 5,giJ^^ i?^Qov. YS^rf^oico- 

fuperaircnt , Athcnicnflum alios quidem fiom H^iAtTmv a.^dico^oi Tii.^, (zuvv^oig Tre/rj- 

interfccerunt, alios vcr6,viuos ceperunt. ' « ^,r^'/^-^\ '' n ~ ■> < 

Athenienfes vero totam Bceotiam reli- t < ^ n' ~ o"! ^ " 

querunt,induciis ea conditionc fa6tis,vt <PA^P'"«?/3o'^'ra,'^'nA5oW£^, wo/ ctMo/ 

captiuosreciperent:&Bceotorumexules, 7t^ti<;, cw-n^o/^ot -m.Xtv iy^oy-n. 'M.i-m h 
caeterique omnes [eo] reucrfi,rurfus hbe- j^^^Ta^Tn^^covqiQ^v^JCoia, <t7rE?>i "^ «t- 

ri,fuisqueIcgibusvixerunt.Nequemultc) ^,^^rKjl,^^,j^CiC^^^,;;s^„ Uit,,- 

poft hc-EC Eubcea ab Athenicnfibus defe- / ,, r» ~ 'o/ ' u, 'ro'c\ ' r" 

cit. Cum autem Pcncles cum Athcnien- ,^ f , ,' ^ 11' 

fium exercitu in cam iam traieciffet, ipfi ,tiek|?ot."oi.(p£^x.«,)t,7rE7^7ron>i<no///eMoi^^ 

nuntiatumcft Megaradefed:ionem[4^yi- i<;C^\v £? t au^iityw' ^, ci<ppii^t d^va^ciiv 

//^mf».Jfccifre,&Pcloponnefiosirruptio- lii(p')r^^,u[^c>tiimvT^/xitcj^ic,v,'nKWo(n>tii 

nem in Atticam faduros , & Athcnien- / • '^ r ' r ' ■■' o' \ 

,- r 1- ■ •,• V ■»*■ /-. ncnxJciAia.7a(pv]ov.i7ra]a')3iio/joi--}ii$ptvji^i;x^ 

humprxfidiarios militesa Megarenfibus ' / ■^^■^ r^ ' > ' c r r 
cxfos , illis cxccptis , qui Nifxam confu- ^'^«'"«« "b ^■mS^eA'^i,a7n<p^ci ot/itla^ii. 
giffent. Megarcnfes enim Corinthiis, Sicyoniis &c Epidauriis afcitis, defecerunt. Peri- 


' KifJsm^ 3 iirtSavouTt^] aM-njMvru Sauarii). ' Toit ispov 

^ Tod ov/iAipoi;] 017 «Xiff; JJo otA«c HiWiAAip/iyt^, m /mol 
Luu »1 <AA^o;'./tA(j)oi 3 o/iiiJiii/^cM OTOAif i^ 01' aiS^ti, fi/c t?^ 
Asov^voi. ■* A'OTi_5.<wpH£rau'77iJv]->jzji9/'{\Ltv7i)V'rSj'A(XiuJ<if- 
/MViav eii liuj oix.eiaA, m,T&kJa. ' n<if t/ijow ipaiuuir/]^- 
nif )b ^^i^ lhoia>i?jS /AM SiMVTK •u3rai£ji/<vreif aOiu/a<oi{,!(cc- 

TiAaSov '&1/TB TBp(tUf. Of>j;t^utvov] Op^/iiVO; 9>lAl/IC^{ 

<S?y QovtcUififiiyOpyeju^lOi 'i.fnvnuiif izP^cf. AMA(J<ftv«, ' nopti/o//tiioi« 3 cuj-nif^^itig «Slwa!ioi(. ' Ev iwpaiiifiaj 
upoveixii^KigfioioTiaj;. ' AoicfO/ ] o; ootootto.' aok^o/. 
' ° Tiii eu^-nii ya/JMf^^-fi cunv cncoTniO. ' ' Kai jua.^ nftt- 
Tyi(mfni\ oi<fiu)aJif. ' ^ Tot{ aijyof lai^otujTatJJ^'*^'^- 
jULa.\aTti4. " ^Tfa^taJotu/Sioa^a. ' ■*■ H»6A?fl aj- 
T!ir] TJiJ^nse/IVlHAAOVOTT. .2;3^I7»,U«V -10 ^juA '^,<!)^£i£n- 
MTJijlj./tA^M CWTcf.CUaMMllSrOV shf>. ' ' A(})if»iu]'^«9»- 
ViX^&V <^I)AOV07I. 74 THVCYBIDIS HIST. 

tumi 
9f>ctr. e^jUiejiifoii m^iv K^^ TOp^? tyjjui^i t12^ clcs vero confeftim copias ex Euboca reZ 

o ^ ' i^yf'^ ,' , ' ,,T'2^o;^>f,^, diixit PoftcaveroLacedxmonijirruptio- 

'\ n ,„ r. , , , r. si / ^ 'p ^c racta ^ AtticaT Lleulma , & 1 lirialios 

>>,^o/'i^a'H-'c.«e?eA^^yu.j ^/«(^e ecrGx- campos,Mpopulativaitarunt,duce Plw 

^^svTSSjei^iiwo-aVinAfj^zioaiXJCTa^TicPaa^ffzt- itoanade, Paufanix Lacedarmoniorunl 

vIm (^ix,nAiu<; ^^xi^/Minuvriyvii^/jM.i^Zt- Regis [/f//*.] Nec vltcrius progrefll, do- 

'Tfh.U chiri ra;Oi^^'^^^:>' i.-m-^^y^crcv, eV i^""^ redierunt. Et Athenienfcs ducc Pe- 

., N .-,, -v i^ ' ji"f° ^ r^i f° > riclc inEubocam rurfus traiecerunt, to- 

^ ,^ ^ ^^'i tamque lubcgerunt. Lt reliquas quidcm 

'n5,nee^5<A€ot4^*T)?;pw^7??,>Cst/eype4<^i'- ciuspartcsdeditionccertis conditionibus 

'mm.a-af.^TLu/i^^A^Ua ^ofAiP^aytetKs^n.- fa£tainfidem,acditionemreccperunr,{ed 

^Va^io,^'' 657a/<*4 Q <^o/x<Va^^e<;,^'/T>^^ Hcftia-enfibus icdc fua pulfis, ipil agrum 

'f ' ' n. :i^-~.'..J. J',i° ! ,' v-, ~ TjrMr/^w/f^z/fyw^/ftwltenuerunt. ExEubcca 

'/ f\ ^ ' ' \ c\ ' autcmreuerii,nonmulto poitcum Lace- 

vqieP^c^f'^^ e7n)/>,^a*TD rcn^yyjce^V axmoniis, fociisque tricennalia fa:dera 

(Mimt^^ TV? ^ufx^y^iA T^aMjvisvnic, , ^- percuflcrunt, rcdditis Nifxa, Achaia,Pe- 

Tre^m? t/cra/a*,^;, a^icm^y^ Tmytc,, i^ %i- gis, & Troczene. Athenienfes enim hxc 

^^*.'S^ra^^er;^..(:^.^o/ T^T^-mm- tenebant,quxad Peloponneflos pertinc- 

^, ,/_ y,i \ I V / / bant. Sexto autem anno bellum inter Sa^ 

^<.K E^TOO irWfXiot, x,//Mra:o/, T^Ae- ^^^^^^ ^ ^.,^^j^^ ^^^ p^.^^^ ^^ ^^^.^^^ 

/,«? e-^^e-n) '^ ^itcuYii- ^i ol fxiA-f^Jict e- rum.Et Mileflj, cum armis cflcnt inferio- 

S\gLojs'j^ot TttJTnAi/Mi/jTnxf ctdoweLjVi e A- rcs,ad Athcnicnfes profetli, in Samios in- 

^VTiiy-rfsi-nCcuvT^^au^ulc^v. 'Iiwi7n?^,x- "^^^i coeperunt.Illos autem adiuuabant & 

fi I ..) \ ,K . «^ c ' •/ , . ft p cx ipfi Samo nonnulli homines nriuati, 

\oCU0V'T^'^\^dLcfU)iyic;r(m.uj>VcV,&fi^t6\rJ~ ^ n. j- n • Vi n 

^ , ,. \ r, I ^ quircrum nouarum ltuaio,Keipubl. ita- 

laj,, via-neAmj ^oyAsM^o/ tLu mAtktdv.C tumimmutare cupiebant. Athenicnfes i- 

^rrKiua-cf^lii ouuo oidUtiaL^oi £$ ovLfAjDv vou/cn gitur cimi quadraginta nauibus Samum 

Tiojzt^yjyla.y^y^juox^TiouKscncp^a-ajf^K^ o- -profeai,fl:atum popularem [ik] coflitue- 

', "-, /° -^/^ ' '19''" runt,&:cbfidcsaSamiisaccepcrunt,quin- 

' ' ,/ , ,/ , /- ,1,. ~ ,.j X quagintapueros,tociacmque viros,c]uos 

«)^?,/av« 3 a,<fpcci,^K3CTi%ilo ^^^^^ov ^ ^ -j^ Lcmno depofuerum,&: prxfidio [;hi] 

Cpp^pai' e'W7ctA/7ra^]e$ otve;Ki/p>i'^.T 3 mfxtccv rclidto difceflerimt.Quidam autcm ex Sa- 

(?(ra)/ j.<tjO 'nt-es^o/ ij^ U7nixi,\cvi^h. eq; t;n^i^ miis (nonnulli enim erant , qui [dermnatum 

h TUies^) ''luM^^if^ot r^-T^ T^Ai 'W5 m W.]fcrrenonpotuerant: fcd in con- 

f. ' * i-r 'o f'v ' tincntemfugcrantjcumpotentiflimisqui- 

^ ^^-^^ ^ '' ' . / bulqueciuibus,qLuSamidcgcbat, &cuni 

t,vfA.f^^,cLv,'''o'; il^ GfH<; TOTe, 'fhyj^Jt?^ Pifllithne Hyflialpis [filio, ] qui tunc Sar- 

^av^KiiaJflii ii e7r?aK5OTot4," SiiCv^^^i^ziw Ddibus prxerat, inita fociccate, colledis- 

vvK<(c^ k T azljuov. l <z^^v>v ^ "S" ^r^ l- ¥^ feptingcntis ferma auxfliariis militi- 

. I \ ' / 17«^ .. '' " ' \ bus,fubnod:cminSamumtraiecerunt.Ec 

\ , I ? ,, n , I \ t^ primum quidem i-acnoncm popularem 

TV5 o^/:«5 Kh^^vki c^ ArfMii Ti^$ cmt, aggrefli funt , & maximam eius partem in 

' ai7a(p]acui,K^ tV? (^fii^i^ tW ctdiwoiiciv, i^ fuam poteflatem redegcrunt. Deinde ve- 

T^,- d^^v'^/:t viri^^ axplaiv^rjli^o-iPia ro fuis obfidibus cx Lemno furrcptis, de- 

-.'cu 'iOJ . s'^'1 /f'o^'» . , ',>- feccrunt,&: Athcnicnliumpri'fidium,<Sj 
a^dvn.biaTi ui^wov Aj\ii<; TmpnntivaiCpv- r r, r i l 1 r.-,r 

,^ '^ /i >- / G 1 .fT"- N /o >- ' pra'recros,quospeneslehabebant,riliu- 

lo c^a.liviv.^vvct7n^i Q ^6k 'Cj G<a*7fo/. ^j^^^^ tradiderunc . Expcflicionem ctiam 

in Milctum ftatim parare coeperunt.Cum illis autem &: Byzantij defedionem fecerunt. ' 0eiiii^6]f<'c7iiSf(ain<ivTE//oy,«<«£Giu)«£^t. * A^n^j-wf nsa» 
iTr' iiiyxiv\;j^' ■nxxmu^itim ^«jaijjt. ' O/MKtycfLxjxii- 

Aic €JCo/flt<,ii7rc ituJ <4)'f iof i(5tAfiTO(. ' Ka< ^U ^f/^yUa;;^ i{] 

/iHTBu,© « J^nrau ouitIui i^v ol fiiMiirioi. ^ 'EtwiTnXeifxia.- 
yo^i-n^i^avfiojjj-nii; iMKwiaif. ^ NtaTieJfO^ /SsrAOjtKVO/J/*- 
AovTiciO'4i'o^/<.t''»^>''^''o'^<'n'<'"' cTn/MoiqxJCTia*' •jre/mrnyTlf. 
^ £/'{ Aiytvov]!) jb AH/ifoc ijcrnMoj iu/ 'fJTaJZu/afai». '° Kaf jppoi/ejtHT^cTBA/^OTVTic^Wf TiuiraMpv. ' ' 0'i ov^ 
■^jCiMnaATiu) S^ifxc)Lpa.-na.v. " Euo5^,atvo/ ] at/^;^ avii- 
«TWncTPic/^iJ^^AoitTt /M|"«icfa7irc. " Tc/c^^aTOimJ/c] 
<^ffa//UfflVcAiAovoi/. ''*'0<«;^o^'il«c]oV<^'</i* £^m( 
•OTAi^co^cftc ijo/TiiiA/Taj. '^ AiiSiietwTjzaTivi/Jcra^Hyu.v, 

AaSCHTlf lll/K-IIf £)'c?A^v. '^TjlTHiUliJt^OTtvrHffra»]-!^!!!»- 

/il«v. ' 7 XaFv:5*ftrmv]j'»M97'it''. "A7n?Tt<rav]T*fcl'tf'9i|J 
*«[ifti«<A)A«vo'i», "nojnmi/ia^ovTTfjoetTji/^v^/a-r' ttcmJ'. 

Atlienicn- LIBERPRIMVS. 7j 

Athcnicnfes vcm his auditis, cti fexaginta A cidLoc^oi o J^ vo5v^%,7:KL'<tA vavm c^ 

nauibusaduerfus Samiimnrofc(3:i;hai'um ' cr i'/njl ' ~ n\ ' /^ 'vp 

quiacmiexdecimnaiiiDusnon(untvu:(a- j, , , , / /v o c % , 

]ixeniminCai-iamiuerant,vtPhtrnicum ^^^^'^Coci;^vcrcL^'n-{iTv^v')^ a^ ^tV/t^ 

naues ipccularcntur ; aHx vcro in Chium, Jcsce/atj e$ (W^axs'T^^ TYj' Cpo/warei-i' ^gffli/ 

&: Lcsbum,vtauxiHaindccuocarct) qua- o/y^toiu^x;,^,' Jl^Q^^ov yj)AlaCov,r!^dLy- 

tuorvero&quadrasiintanauibus, Pericle J..' „^ /2.^0,7 1 ' (r ■■'' ^ ^ 

duce , cum nouem coIle2;is , ad iniulam ^ , ^ , , ' 

TragiamcumSamiorumfeptuagintana- '^^[>^>^^^ex^Moti ^^K^c-rtv cu^^<^cL-ni-. 

uibiis , (in quarimi numero crant viginti, "^^tuJTdi^c^MJ/^^iiiTMi "'oaTZ^'^ ^'^V'^ '^^^- 

qua: miHtes vchcbant , omncs autcm Mi- o-ai ^azt^iai/vAoay iQ,hfjJjK5)i-m, ''^'m yjcrcu a^ 

leto venicbant.) pugnarunt; & Athenien- .y,^^ '^c^U-nhi • e^v 5' a\ tt^^ "^ 

les vidores fuerunt. Poftea vero auxiHumrj .' ,/ \ ./ «r,, ^- '/ 

ipiis tulcrunt quadraginta naucs Athenis ' ^^ ,^^ ,^ , ^ , ^p , n V 

profcdx,& Chiorum,ac Lcsbioru x x v. e?" 3 '^^'^ iZon^<ra» ox. TVa,dLvJv nii 

Et exlccnfu e nauibus in tcrram fad:o, pu- Tiojzt^Ksy^y^tc^yicov ^j MaCiav vnvn xs^ 

gnaquc pcdeftri vidorcs , vrbem tnbus g^^y oj. ^ ^(^oi-n? k -d^ yUj, i^ x^XsuZ- 

munitionibus, iimul ctiam a mari obie- T ;^~ ' ^ ' s \ / ,\ 

, n • 1 \ r • /- • 'ni'UJ7n.Ui>,iTivAlOo\$ia) TCi^nTliyia-l^du/ 

derunt. Pencles vero lumptis lcxaginta / ' \^, . , „ ^ ,v , 

nauibus cxiis,qux erantin llatione, Cau- '^^"'' '^ ^^ Jtx.P^^^ ctfxa.. ng£/;fAi$ 5, 

num verlus,&: in Cariam quam celerri- y\3i-^uv ic^rjxs^^^^vcuji; '^^i^p icpopjuovaaVf 

me contendit, quia nuntium acceperat a^TT>}07a^ifTaKcu>ii!i^y(seA<^,hoi.f^~ 

Phccnicum naues contra fc nauic^are. lam c,''l_ ,„ '' ^^/,„ ^, „~ , 10 > • yrr \ 1 

enim &: Stclagoras Samo abicrat cum ./ Q \ . q ' 'n \ii 
quinque nauibus,& alij, aducrfus Phceni- ^"-^A^^ p ^^ o^ -j^ ^/^^ vrx.i^ .^^ Z-n,- 

cum clairem. Interea vero Samij repenti- ff^^ppc^,^ ^\pi'fki '^ (po/i';oja$. c^ tVto q 

nacruptionenauibusfa£la,caftraquenul- ci aa,/Mot d:;a.7nia^ui iK.TrhMv 7nnyiaa.tS/joty 

Hs munitionibus feptaaggrelh,naues,qu^ acpey^cra WgTct^Tr^'.^^ 'b^Tzta^'^']^? ,^' 

pro caftris manebant in ftationc, prolli- 112 J.^'':> ~r',.i n 

garuntj&cxteras^quxcontra^/^^Jina- ^^ v . ^7 , / \ 

ciem eduax fueran: , procHo nauali fupe- f^J^^-r^i'^ cwT^ayM^^a^ d^ix.r,aaji,x^ 

rarunt,&mareiinibusfuisproximumper t»? %cPigtaj»7$ t>j5 JC5cb iaujTnic, h^cejurna-aj» 

quatuordecim ferme dies m fua potefta- rfuic^i <^ Tiojztpiiy^^iKat. , m kixs/uu- 

tetenuerunt, & qusecunque voluerunt, ^ ^' ^ 'K. ' <' V '^ Nq_' 

[/»'z//-^i'/»Jimportarunt,&:[/«if 4//^] cx- x / ,, , ^ ^ 

portarunt. Sed reuerfo Pericle , natubus ""^7 Uiei^Mot^, -t^^iv izi^i vavai ^-n- 

iterum conclufi fueriat.Poftea vero Athe- )(Aii^aav'Xj dx.^-rP cLdicoaiv vc^^v tw^i- 
nis&aliqqiiadragintanauescumThiicy-DeSoi^ff^i^Ttajae^;^^'^/^^)'*^^^'©^^/- 

dide,Agnone,&:Phormione,fuisfubfidio J^;j\„ J* a. ,,„„„., J' (^. , ,' ~, '^ ^ 

^ „ ' . . _' , alabuyOjAypavogxA^opLiict^voivyiiiiiiysaidi 

venerunt,&: viginti cumTlepolemo,&: c , , /^ , , , , 

Anticle,& ex Chio,ac Lesbo,triginta. Sa- '^^ TA.vr^Ag/xot; ^ AvltzMot^- c^0)4ov 

mijautemquadamquidemnaualcmpar- W^^^^ot/^^re^x^C^i-Cgt,. ;y^ Ca^cijUA^^iaW/t^y 

uampugnamcommiferunt:fcdcum [i/«- %cl (i^yi7cut imivanufn 01 aauiot y <LSlu-' 

//«5/7.y?/]refifterenonpoftbnt,nonomen- ^^.^, ^^ -^^^ a]/-rl^7v. TKiinhtopK^^aai^ 

ie expugnati funt, & Athenienfibus fefe . / / \ ,5 > / c 

hisconditionib.dedidcrunt^vt^o^.^^Jmu- ^"«"^^/f^^ W ^.e^f.o-oM; o^Ap- . 

ros demoHrentur, obfides darcnt, naues ><^)TEi;^$ re K^^^Asm?, ?C5^ o/>u;£;£4 ^v- 

traderent,6j pecunias,qux \i>7 bellum\ fue- /£?, w fo^? 'S2J^jtc5))t'76f , )t,^;yxa'^ ra aj/OL.- 

rantimpeni:r,certis,ftati£quetcmporibus Ao^/Ja^^cTW^o^^^ra^cc^MVo/^Jb:^^. 
perfolucret,prout ipiis imperatumfuerat. ^u. ^$o/»iojj»iiV6Jii]>i'iti(oii)b<i7r9(i/p;i«f ^CpLTotJ-rtirspj^ii- jppot?] otj STJioajppa^ <ray«of iou. '^ IIpoij)u;iaitiJ^l7a< 

ra^. ■* npof «Tf aj(a]cti/7iix«7it| ^Hu/oii<7a,^M.K. 'ni/liira^] 'jsgv; ^^f o:M<i)Do'pM9'/<''<^. ''nor'A(ii7itj'f iiat/u/VjcpiT^iyifja?»- 

«iTf <;a/«(<)ii. XpX^naTiihfjfpcdiaTafa-yxjaai n; /Mf^Vi- c/twJSj 7T(;ytipH? s'-)(Ju3U7!i. ' ■* A(/ji5'0i()u/;'</i«] E7tpo'{ Tif 

7n<:7t^0ji,U)t;:^iii cti E/TOTtjgjy^ KStAH. ■ ? Au'7S?f ] tt/V «9»!- Qi<Kii/;<Aff,>(;t< ij ro^f flC(p<5^. ^ ^ aai /s^fiyjifyiazui o/M>- 

vaioi^. * Te,i<r/7i/pj«(r/]5ti7t'!7'7i5'-c'7tt>ua(rii'. ' At^ 'ftf Aoj(a:]7o~c «^^(''/'«(f . ^^ Kaiu^ovoif^iJi^ iu-pjionv ci' 

ofOff.uuTaij'^ ■:tOMfKOU(ravTU.u(nx./ifsv.'Pei(^'A^iv iimv. ^mov.-n(ra.{ii7Tai, ^ '^ Ta.^d/A*\ioi^oeJi(mtni. 

G z ^5 THVCYDIDISHIST. 

' ^twiCrmv ii xJ^ G^o^almoi^ai^^tij <nrc}-k Byzamij quoque compoHnonem [cufnA^ 

^es^<.^^yjoiu). MiTA^-m vh yi- f/^^«"^^#«^] ^a condidone feccrunr,vt il^- 

, . - ./ c/ V , lorumimperio, ficut anre, parerent. Inm 

r^ ^ ^ ^ Y \ n ^^ *-* ^ mult:s polt hxc annis accme- 

^'st, TO TE 3tf pja/,f^iK5t, w -ra -rnyS^xialU- r^nt ea, qua: fupra commemoraui, ea ['ui- 

v^^y^, oau izsT^cpaimg /Ui7at,u ' tV^e tV 7n>- deUcet,'^ qux cum Corcvra^is , &: Poridxa- 

AeV^ 'C?fn^.'^7a 3 tuixTrMlg^ oW £-3,^*- "s funt gefta,&: quarcunque interea huius 

i- ,'/,^ , ,'1, \',v'i ^"/2 ' bclli caufa efle ccrpcrunt. Ha:c autcm o- 

■^ ,., ,77 , , ^ mnia, qua:Graxivehnterfc,veI aduerkis 

Zaesvyi^ifiTO c* £7^01 TTsm^j^Cso ^A/^u, barbarum gefTerunt , mtra quinquaginta 

iximtjj^ TYic, Ti 'Zift^ov ctio.p^pYieTiai';, ^ T77? ferme annos gefta f unt, a difceflu Xerxis 

'^X*'^ '^^ "^ 7n)Ag//^c/- "c* oli ddiutaJioi vfque adhuius belli initium. Quorum an- 

^"Ir^l^ ^,?i(l.„ ']<:^'„<,i,««1c^'^^,f). -^ -', nnorumfpatioArhcnicnresmTperiumcon- 

To/ ^^^.>^^g;H.p.<ra,^j^..«,/««,.oi 3^;\g.- ipii[^,^,j mmagnampotentiamproueai 

' x<i'a/,a^wo/ £4<^/*4^o'> °^^ iJcoXvov, (i juctj funt.Lacedxmonij ver6,quamuis [hoc] in- 

'Qa !i^yJ,riaz/\a.(^ov % '^vrKiov n:y\.fovov' telligerenr, [ta^ne» eos] non impcdiebant, 

(om$ ^ r^ cr^T^fJii, Xg^yi7i livc^ U '(stc, ^^i^i aliquatenus, [ac rc^jffsl] maioremque 

- ,o . \ > r '>- iit"^ r' ' temporis partem ab armis abftinuerunt, 

; ^ /-- ^.pv-, , ^ X , , (wni quod vel ante ad bella fufcipicnda 

-TnAi/Miid^ioii c^if^y/id^oij^Tsfivh r ^v- j-,o,i admodimi cclcres eHcnt, nifi coge- 

voL/ui'; tV ctdicooitctiv azc<Jjia'; n^gTo,^ -t c,o/ia,- rcntur, tum etiam quod bcllis domefticis 

juoL^cog ctlTS^MT^om.TBTe 3 '' «Wt/ o^ct^- ^««'^] impedirarurlpnuiquam Arhcnien- 

\ ' ~ 'jv. '>o_ j ' '(\' i"^*» fium porcnria aperte crefccrccoepifrenr, 

TlV ilUiiOUjwn, A^A bTnvipMTEet idhx.i ii) . ,, , ' ^ ^ f . -,. ^,, ,, . / 
, , \ /^ , , X -;,„ ipliquc luos focios lam aggredi aufi ruif- 
mcoT; car^%uict,x3^ K5ce^/)ejn<t « /^$, IuA: ^ent. Tunc enim rcm non ampluis feren- 

SlujcovTa^, cL^/i^oii 'n\'h T mM/Mv.euSdii; dam iudicarunt:fed hoc bellum omni ftu- 

/iJ^ oujo Sr^ ^gi->ci^a^ixDmii "'<hi''^i/co<p)Xi\v- ^io ^^bi fufcipiendimi , totisque viribus in 

«3( T. ^ cza,v^^^, l TV^ <ldiu.c^',c cL^K^V l^oc incumbcndum, operamquc dandam 

, I ^ .., . . \ . / w. V . cenfucriuit,vt ///jrww, fipoflentjpoten- 

-Ta/x-^vli, o^i ^Aji<«, g^po^Tti,. T- %ov ii ji^j^ euerrerent. Laceda-monij igitur a- 

•TraAg/xocla:!' a,a<|^of gga/. o j a^Aiv <ijZi<;,cc^ pudfcquidemftatucrant fosdera effefra- 

MycTzui^^ K^^ X£5t7n5 TraAe^cfoi ^/jc^ in^' <^a,& Athenienfcs iniufte facere. Scd [ta- 

*'V^ ;^ ctlT^? ecp)i ^^cyM^-vfiAV/,'^ '©^'wtAsv- '''^^* ^^.?''^^ ] Delphos millis, Deum intcr- 

ab h.ic g , ./ "^a t^ ^ n ' rogaruntanresfibifelicitcrefletfucccftu- 

4.^^, /^°^ W cc.A«7,^. ^%, h T.t4 $.^,u^;^t4 ^^^^^j bellum fufaperent.llle ver6(vt aiunr) 

-i-m^- c^^-ic^MacxMi^^^-^^c^ov iQov^svlo ' W>*- ipiJs rcfpondir,ilios, fi roris viribus bellum 

T''L^' y^'^ ^''/K" ■^-^^^^*"'''^ eA%irai/ T 's^fi^rCiav Dgererenr, fore vidores. Quinctiam dixit 

^.T.' ''^r^v/jL^^au;,x^ iuMoShv jfo.i^n.ot *^ ^ vocatum,£v' non vocatum ipfts adfu- 

<^,'>. ?• <!'% '. - , turum,rflj?fW/£/4/«r/;fW.l Rurfus autcm fo- 

lia.^0iil7niVcJii:''o0VA9VTT),ys'-TH'\3P9tUJ-m Oi '-.' ■■^'•n- ■ ■ t 1 

/ _^ f > d, ' \ ^ ' 't ciosaccitos m fufrragia mittercvolcbant, 

^ ^ -^g/ot^TiUoc^aiw.W-ni^TraA^/xovct^/- vt debcIIodeccrnercnt,vtrumgerendum 

7f yr^- ' ouoTii 'ypio5xti'i(s^ 01 xjzji-i^jioi , Sivfjiv- eiret necne. Cum autcm legati a fociis 

^" T?? /u^ KS^' K^ Tc^A^i forori^v ivJ.c;o)v i- '""i^i veniftcnt, &: concilium haberetur, 

i',^ '.'.^^ '^ J.,^,',™, ciw '^r , " ^ r/' cum alij dixerunr, qux voluerunr, accu- 

^v ,v . / \ r> ~ lanresplcnq; Arhcnicnies,&:bcllumiuici- 

TT5 /rj^e. T^ -^0-«^«/^ /^ ^4^<7>5^fr piendumcenlentes,rumeriamCorinrhij, 
qui vcl anre fingulas ciuirares fepararim orauerant,vt fuis fuftragiis bellum decernerec, 

quia Potida^^e mcruebar, [crverehantt^r ^nc prius euerteretur, [quam eiau.xiltumfcrretur.^ 

'SouiloHra^oljzttiiipaiiHffiU'. * KtfJ^^ejTtpoii] HffnyiTnA» Myi%nt, " To/j 7i];cp[.w'w. ^ '^ OviUiTt <u ua/i-n\i iimi-' 

VOTi. ^Oumfti^i^iiTx^rnui^ifiv^ttS ■noMfH)(jtj^Si)(a.'r<f>ir\T cuxni]Mji>ao,i(x^'{<voi re o/ Aaw/afMSWi". ' ' Am' ^Bt ><• 

<set\><fiov . ''■ Kjt) 0(7«. '230?"""?] 'iy'"'', ''>*'"/ Tt Ki/A4ii'«oii pMTf«£jT5 ffi/lpfa^i&i^ I) AiS'f. i];^;5^>'> «'ii/i' £rn^fmi<ii. 

ity>(,<^ ■mHttuaTi.nv. ^ TvSi-tilm^iiMHj^-fi-nihtinmrtnia.- ''^AiijfaifjJiAs^''!''^' ' ' KaroxfaTiif] tb s§i!if,>(T'x^(t. 

XjjJ^-re^sn^^ifj^ciuoiy, ^TniTi Sipi,ou cua^fiinf^f^^aA/x- ■n(vULw'tn,i}ZLf.a.iviT',iTaj\T /.liyxeMif^v. ' * £TO;aj«7»} ' 

/uraHu c/»(Aovo7j. '' Ew o/'f aflituoKOi] iTi»»'. EfKfaTi- ij'yuju,iWfcica.i, ' ^' Aot T?§u,U(Utf_;yct<j o*'?; v, icTO t ^iv/*- 

SiP«O'];ojU!)07i'|>ia'. ^ 'B.-mfjiya.i^fVimrSuxia./MOi^iSUu^^- /xu.y,)i, ' * $nT/i7ao9x( 'TOTAetwv] J^^j^ti^Ki^iuipaJiTn^, 

Cum .&t< LIBER PRIMVS. 77 Ciimautem timc ctiam [///ff]adcflcnt,&: ^^£^^2? 3 ^cs^ -n^^TT, x?) t^A^Cto^c/ e^r^A^V 

pollrcmolocoinmediumprodiiircntjia- ''•>, 7 U-. 

bucrimtlianc orationem. ^ , / ^. „ 

CORINTHIORVM C O N C I O. ^ T OT ^ A<V^ A«"«%;^W014, ^^a<<5>J$ " 

De Laccdx'moniis,6 ibcij,non amplius k^/^iiAS^^^^^hChc ou/ erl cLjTioLcnxj^ui^L J$ ' ovk^ " 

conqucri poilemus , quaii ncc ipli bcllum aJ5/ i,-\^\'piap.mi to]/ intM/Mv dai, ^ vjbuc^ " 

dccrcucrint,ncq;nosnimc adlioc r//'/«w c^/rC.™,,,,-'^^. .'--.«.,, '«-^ -^ ' ^' ' . 

nojtrii luffrainii comprobandum conuoca- ^ v,, .^-v - '^ \ \ / 

rint. Decet enimcos, qui pra:lunt [/r///:r,J ^ ^ ^, ^ ^» /^v. .^.^^, / >u.i'«' '"'c;' 

qucmadmodumabhismaximecoluntur, <7:c9'7:^'i'j cc^s^z^ Ksf^ c^ a.;^oti "dy^Tdp-my" 

&ca'tcrisantcponuntur,ficetiampublicis far^%/u(tj\nwi.'^ Yif^il ^ ojdi /id^ ddCcoa^oii « 

corum commodis xque confulere , atque ;,'jn„ 'c^^^oi-^^a^^ovyt J^ Jkv^ Xeo^to^ J5- « 

fuisiprorumpriuatiscommodis coniUliJt. r) 7^ - 'S o '(t"' w\ . ^ / 

QLiotquotvcrodcnobiscomerciumcum . r. \ vg. / '/ / 

Athcnicniibus iam habucrunt, non iiint ^^"^* /^^o" W /^*; ^c^ T^fa K9CT7.>x.>^^- •< 

admoncndi,vt ab ilHs caueant. Scd illos iot^jilSivcLj-y^ii ^oTiTdi^ ys^-m yivjuLtj djuiioa)- " 

potiiis,qui loca mcditerranca incoklt, ncc m , ^MTrui-npou/ 'tloim -^2 Kjc^yj/Ui^J " 

inlocisinaritimis habitant,fcire oporcet, '°^^r ' ' ^ '1, 'J-> I "^ 'o ' 

l//;/(35,Jniiihominibuslocamantimainco- ~ > ' r'fv ^ m, 'v„ 


lentibus opcmfcrat, maiore cum diificul 
tate fruftus , quos quatuor anni tempora 
fcrunt, [ifffuas vrbes\ comportaturos, & vi- 
c\Sim.\commoderum,ac'\ fruftuu, quos ma- 

risvfus continenti f"uppeditat,perceptio- -.^ s r\ ^ ^ > '? ~„ 1 1 r.' 

nemdimcaiorcmhabituros.Ncc^^iptfr/f/J , '-' ^ ^ , „ ^ , ^^ ^ -^"^^. 
cos malos cHe iudiccs rerum, qux nunc [a ^^9^ W/"-*; om^ H^uZt^ r TraAg^oi/ ouV « 

«(7^«Jdicuntur,qualiadiplos minimcper- €('/)^>7?/ag7nr.;\9c/x.S£6vc|i'.cui):cJi' ^ ato^p^vcov « 

tineat.at exiftimarc,fi res hominum oram ,u^'aiv, il fjii, dSi-^Tv-n,, ^avyi^iv ■ l-ycSc^v " 

maritimam incolentium necrlcxerint, ca- cv ' a ' ' ^ ' » ' 

lamitatcmiltamadlc quoq; tandemper- 14/^^ ^ \ , / / C^ 

uenturam,& nunc de le non minus, [^uam ^ ^ ^Or^-^v, c^ TreAg/^y vraA/^ Iv,a.- « 

^(?4///ifJc5fuItarc.Quamobremetiamnon Q^ctj ' ^(^ f^nT^ n^ k^ in/M/uov ^tv^ol" 

oporteteos fegnes eife ad bellum pro pa- iTrci^picdtLf , jut^-n W rav^ 7^<; dpit^r^ « 

cefumcdum. Namvirorumquidemmo- A^La..^,, Jl^-.^? '^. '^'J ^ \^of^_r^ 

j ^ n . r ri.T yidb,Ui^OV cLdlyUloJcq. 0, TJ 'yAf LMcf-ziixj " 

deltorum elt, quielcere; nili laceliantur - - • -> • ... ^ ' . '^ iniuria.fortium ver6,fi iniuria afficiantur, ^^/^ "'^'^"^ T^^'^ clq>ajpi%j>, ^, pcc- « 
pacemcum bellocommutarc:fedfifauo- ^"t^^ S 'npTrrov^Si o^z^ oKy{,iit)(n,^^or « 
rediuinofretiremfcIicitergeflerint,belloD'%',TE cU 'TnAi/AOj Ajtv^ol 'T^iovoL^cov, Qrx, « 
depofito,paceque fadain gratiamredire. ^.^^^u^^ ^^^^ ^ J^^ eV«^ei^°?. « 
Necu'Mr/<'/<3'//fd'*4w fehci bcLlorumfuc- \ O17 ~ ^/ ' ,sv , 

cefluextolli,ncqiicpacistranquillitatc,ac ^, , , / , ^^ ^ "^f"*' 

voluptatecaptuminiurias pcrferrc.Qui e- r^ci^cn^-Ticovrv^vnx. KSL-mp^ciP^-l^ iTi^iio) » 
nim propter voluptatem, [eiuam expacis etiopercipif,] a bello abhorrct, is, fi quicfcat, [e^ 
4^/im«4^/«^rf/,Jcclerrime priuabitur hac tranquiIlitatis,[tf///^/i!fJ iucunditate, propter 
qua otio,ac def idi^ indulgens ab armis abhorrct.Qui ctiam felici rerum fucccfrii in bel- 
Jis infolcfcit,is fe audacia infida, cfFcrri non animaduertit. Multa enim male confiil- 
ta, quum hoftes inconiiiltiores nada funt,felicem cxitumhabucrunt.&: longe plura, 


■j!i£ji^ii,aM' oV7!ii?itoi»c/f. •' ripooico^Tt/ul-sigojj^av. 
■*EK.TOt7tBv]oti'fl i5ij3:^TO*7n^.7»3 EKaMo/c,ov^jsjy«a, 
(STi/jSiaTtif. ' H/k3^'0 ooiijT-Ji^/SaAofiMKyy. * Euha- 
Aaj,»i»iMl(K'7i'W,tratis^;ou',©4>/.aAo'j.Moiic tMajfnn Ji'oh t&T 
JVnMotjnirsu'. ijg.».a-)lujciA ctf 'bh,-nJi cum 'ti ly^ffTb^^- 
lOitlilwa^, £ $/A(a)9/4f--«f cti/7ii' ■ aiiiMUylwai o, ii '^Tn ip/A/ot^ 
«f f/^/ou' (^/'(■c' w.iTa-;7-Hu Dija) Tivof, f;;t;6f 'd 01171« TaTjsrCjoTii) <p/ ■ 
Aw. '^ ^uMi^tt.ai}ajj Quiiit ^oSnOiua^. ' £» tii) wl wtm ^a^gj^/v&j.^TTpoiimAo ■nti/j.-me/.ix, *07T re/f KstTTyJTt/; 3a- 
e5tA/'jif. ' ° Tjvfflpa^ay] irfJ^wpOTi'/. " A«j;J/i6Kijii] rap' 
li/^/.AjTtiico/VKJTo';^;!). ' " IIpofiApfSoSj] saot^^ju. '^Hpii- 

0/D7»]a',y.4AHffIl)iV. '■* El/'3'a^g5£o>«v](W77'ni'a^gJl!o^ll7I(,<A)- 
Aoi'07; -w o^kf .Msm? . iScJlipntra/itvK ajjTTK; riw \uxIlu, 
' *0,7i )<) JJ^7i«'Hcft)v/<xi] 71 t5"f>"'j^'i >*' '%^'r lij/sii/tiyoitKirir 
t('n'ro;(<:i{o/. ' * 0,7l c* ■OT^S^4)]c»711/54V Jiliwun ■H ■m>\f/ji.v 
■7B aJnAO;'. ' ^ KaH?'?]*'»»!^!!)?. ' A£«A0Ts'fav]<(5ii«£',jAO- 

TtpiiiD. " EveUTiav7v^h'mYif'yi\i'£h'? lii^c ii'-iu,ataji-nvi 

aofcAOTifOtf )UX7a5T1ffI(^ ■t'7«'K^;«.«'x71i)f aylKM<l, 

G 3 -,8 THVCYDIDIS HIST. 

" l^-^xdi h-^u^ru liouhijdlcZcLi.iU SJ- Aqucrcaeconfultaviaebahtur^contnitur- 

/ . ? r ' i ' rs ~ xi' pitcrcecidcrut.Nemocnimeodemanimi 

,f '^ „ , . \ -I ' y.' impeturesgerendasexcquitur,quomipia 

" Sm o^^icL > Tnd , W ep>^ e:y^^«/>;)^7a^^ conkiltatione de his dcIiberat,Hducia tre- 

•' ^^a, '^fXir cLOxpcLAiicLi /fJ^ hz,cf.Q>ii^y /i^ \.\\s,\metHJ^vacTn:'] ied cum recuritatc qui- 

« ^iou, ii ' c^ •uSi^yo) i^i'nn)iod/j. yi/xiTi ^ 6zm\dHdacier derebta fiHuris\ deccrnimus^ 

^ ~ ^ 'r '.'5 ,' Ji.,.^>.r,,^,i U/i^^,,%,- acinipfarerumadminifl;ratione,cumnie- 

\ ,(., 'r ' \ ./ j - ' tu dericuTius.rvosvero, qui&inainapaih 

» ;c^/V>* e;)^m« ekAi/aam' W orv^ cc- i^n,,,s,&:multa criminahabcmus,qu^[^- 

.' /xu^JijUiJa. a.dLocLfoi^, yjLTa^uv uija, cu>- thentefjfibui\oh'\\ci:imus , nunc beHum ex- 

u Tci/ o* ns^,pa.^ K^ TiO^A Si ■A[JLo(4 iixji 'fta- citamus:& poftquam Atheniefes vlti fue- 

« xO^T^cm^ , '^-rai/ i^ , vrXv^ aK3^-)^^- rimus^hoc opportune deponemus.Multis 

" ' ^ V . / ^ r. ,1 c / Tjauiemde cauiisverifimileeft nos forevi^ 

^^ , \ V r- /q w^ Ctorcs,primumquidem,quia&: [w///fr//»J 

.> ^cV^^.<£5''to ^;^>jeMoA^^cct /oi-^. icw- iuimero,&rerumbelHcarumpei-itia prx- 

m uiijv Tt, cjj /ox/ot^fj^^OT T7)$ 'v_;ztr'ct/pp(Ou- Itamus : dcindevero,quia pariter omncs 

« C7ii TE eJC^ts^/^^^oJ^W " ^copTt^ffzJa*^ , ^ adimpcrata facicndum imus. claflcm au- 

..-• ^ -^rT ' (v^^ ~ * '>, -J.., .> ^..,,J tcm,qua [//{!'/)%/<// /^/»1 pollent,inftruemus 

, . , . i^' < cumcxpnuansracultatibus, quas linguli 

.. TOf. <r;A<^<!c7.^ct ^ Tnivazt^i^joi, - -x^?^- ^^^^ ^^^^ c5fcrent,tum etiam ex Del- 

.. t^i/ oiojT la-fA^iS ^t.o^_ fxii^^ovi TB14 ^gi-ot^ phicis,&OIympicispccuniis.Nampccu- 

- cCo'^ \caJ^<L^. mvTV y^ ddiujcLjav v niam muiuati percgrinos illorum nautas 

.. huja,ui,^Z?sKovi;ouiU'^ Si .>t.'£^«^- maiori mercede [/>/-^//^/?/4] ilibducere pof- 

,/,. ~ ,n ~ / r ■. ' ' iumus.Athcniciiumenimcopia:funtma-- 

■ ^ _^\^ \ ' ' C/ / gismercenarix,quamdomeiticx. icdno- 

.. ^ot^<ra«Ti/$;i^>i/^jj.''*//<<iTEWJt»?i/a:^///^ C j"|,^.jj.l^Q^^ pluscor- 

.. vjfit? ";(T;^ 3' el^ci? "^a.Ai(r)(3>Taji'il <fi ajvil^iiv, poribus, quam pecuniis poUent. Quod fi 

■ '« /,66AeT>fcr5,«5^ w »^/^«^5 c^ TrXeow >^oiaj ra [«#<?''»'» hoftmmcopt^] vel vnico nauali 

/ \ '/ i f \ ..'^ ' r • oD'-''^ prcelio fuperatje f-uerint,vt veriiimile cfli 

•^ " , . /v ,,i , ./ c:ip\enim,[actKKo/frampotejtaiewredi'7e»- 

u cmvn^ta^ffC^/tS^^^jyiyi 4j^;)4cc hTnv^Trt- tttr.]icdi\[ftobls] rciiftanr, nos etiam inter- 

.. sMffd/xi^.o y^y\(JiA\c, <^ucr\ '^ ep^,t4u ot.;^- poiito maiori tcmporis Ipatio res nauticas 

^ .. %, lxji'mi<; chc ct» -^oi-n ^^-x}- '^ o 4 ^- mcditabimur, [&-tn eas tncumhcntu^:] quii 

./-> ' , , " n ,. ' ' autem parcm [///«ifl icicntiam fuerimus af- 

^ ,^ ', ' , '■'-' , ,/ ', ,/ . , iequuti,animicertcrortitudmelupcnores 

., ^, 6^ /M\i^. :^y\^rot 4 c^iT i^v £? erimus.Nam bonum,quod nos natur.i in- 

'■''"' 9 '^ ^ J ^ '^ '^ '' ^ ' ' n II 1 .11- 1.,- . I. ■ 

u cbu'Ttx.,oiaT)/uj^v.vi d'<i(oi ca' t/« e/ o/ /<j>/j ix.il- iitumhabcmus,hocilliducipIina nunqua 

., vciv^iJixiJie.psi'QahuM'ioL t? alrJ/c^ee^^ Dadipiicentur. Id vero, inquo illi proptcr 

..-n.^COcl-m^U.r./Ji^^Ji^^Qa^^./Jiy- ^cicntiarnprxflant^neditatione, [c^r^^r- 

; « 'T \ ' rs \ \ »(7\ " />- o «/4//tf»q nobis elt fuperandum. Pccimias 

.. e^v,^oi Gu, .^o^ Kj cv^(3i cc^ crr.(;e^, ^^^^^^ conl^remus,vt[ /:rm;/er///r/.r//r«]ha- 

beamus ad ipfas [res nauticAs parandas, O" chjfera inftrttendam.] AIioc]ui facinus indi-' 
gnum fixerit, fi illorum quideni Socij,vt leruitutem ipfis feruiant, pecunias confer- 
rc non defatigcntur; nosvcr6,vt hoftcs vlciiL'amur,&: nos ipfi fimul feruemur, nui-' 

' KocAaii; /i)/(. 3»A JiuotAoi» ToKWJia/VTO-j^^i/TB. * EkSk/^»/- asuSuSw//J' (poSsfO i/rspK^cuva T^tp/«c).J^'Jii ao.-tbu ocaii<t</'- 

Tttjj^SlK/fefijipnic/i/.stSwi^/Ttfci »/«/(«{ 0/5 OT9it/^. wfiy^ yiw- Tc(7nspj«,G ipTx-m.f .icia.il) <?/S ra^^^a/Mva]!. ^ Ev •nf 

Ka.\i,-n TTUi iii aivam. S Viftif ii/Miaf ip^ya) i^m^ip^To.f oii; a/- tp/a e'vi«iOT|«*i/]?i8£H.Stm? (^t^^n/MV >? -ajgjtssoc /ii! «ifyi- 

Si/.utrTa^.ifriiw^trt ^S-if^ OTni'jU.ci^ova'fjr«3t//.x.it,y.j'',i(StJ7Sci/- «./ij/ciiffatuv AaSfTD. ° f^j!V7is sJiyiiiiUitTO] ;(J'' irS/^^/i/RKi)'»» 

3i//A«fWC/.a7'ov i 4pjJ>i/.AM«{.«<A;5^ c»g-.i,«t/Ta) ™p^)^5i;a /waovot». ^^ A,uuya),a*9a]TC;'ra cutbot/)'*",^^. * Ka^j^ 

1«?? /S€£a<'o(<.:77nf jSM^^Sa T /iiCsMo^THTBif&f-s/gjil/^^ E ■OTMo<3]T»tftioo:'7iviU(f)oeAi!(^ov, * Ta/a^Sjt^fJMo^^utsa]?» 

? «'(j^iaiAt) 'iimC.Kaiv iniju.eLjrti. StA/c ooti XTi o/xiia ■ni( /j?uj6- <2;vg5<it(lioiu/TO •?■ 7rdKi/M\i. '° Cl 'i^otmvlei aiUivaKii. 

■)fxx(i»ai^ujtimu,>i-ii'ityu,Ta^tciu%\iTa. ■nx{Qi,a?^ Iv iiUL- " £^ixf7t/07!^fe] i:p^crH.iuxm/iiiV. " T^!niAa£«v]<A'- 

T^po/f (jBiaMSTit) <)}^i« £'i" )<'&i/i.<^''i/.^«tot£(i<ov 17)-Eto ^a<&£^. '^ Tk'7s 3a3oiJ-re/«TOX^oSi//a/. '■* M/^Tjv/kH]»! 

na^yji&Ta fi.» xj' 7iii)5%M)<f/v H/Ci5fJ ^■m.fTav ,ci.^x /j!^' m a-Tu.?;,^»e],T7ivav/jia)^a'.'iini')^cri\/,\iiUTi'i^ou7:viA'^Jk)iKfic. 

ciaipMv; anji tfo^oiedi'^Ta,inDi [ii^Kiu3i'nu,iyh 'tW ifjyv SJ^ » li^ ftV;^^o/xa.^/.M/.tt/i,-3 /haovotiC •r nxi/i/iv tix* UKc^^a- 

•«■m^l^nJil./VtAoc atcAdm^v.b^nTP^ ,'3iKAj'j(7a43j,_;:i^£/{(jt- ^y,Tar:n^a) /Vio^nv. '' Kocrn Tii ei')iof]6i< '<S3V ftlfcv»»/. 

j93.«viC*S/5tt5*TO jfcp^K.b^ if S-Qt;<*if (^(Ti-lp^^iTt^aii^i^oibiv- '* AAi(jK0V7a.(]vi)(i<iV77X|. ' -^ E;^;tavo('>>?c'.'] rj;tu/,.r ti,,L(/- 

TOj. ' T|)r;;f^]TJ3(xp'pH. ^ hiiTd cicxpa.^f^aj; fA.]a(m>x- ^at. " OJ] «^'tt i5fif o. '* Oi/xof-ji^cS^ffifJt^xciiTOjpptJ. 

AJ,fi)ir/i),(Ji>,itp:I/«9a,<53''^'W'^^''^Aj'**' '''^'•^^*'V»®i2iou- Qisii. ^° l.m vf ■n^fi/jiiwi^cUTi ni^ t^ iiy^j^.aztil^. 

ias ' 4 ^ '^ '^ ' \ ( ~ / 'II 'I 

' 'I -^ h -v '/ / L i B E R P R li M V S. '75) 

hs peciinias confumdre velimus, & ne Acw a,'^^ JW,o« j^^. ;c?i '^ -n/^ Jtt^» 

his [ />ff««/Afl ab illis priuati.his inlis m;i- » ^ - ^ v a^' > •f7~7' 

le mulctcmur, [<jc Pyfypr/w^wwr.J Adlunc r, ' j ' ' \ \ >i -^^^ ~ 

nobis priEtcrea aHiV quoque belU jreren- "^^ ^^S"- ^^f;);?^^ i) W aM^ "oJ^/ Ti^ ». 

clivix &: fociorum dcrcaio, qua; crcprx- TnM/Mii/ViUiv, (^v^fj^-^v /£ 'hmnqd.m, iJuu.- ^" 

cipua ratio , qux illorum proucntus llib- A/^x W/3a^'pg(n$ oJcra r//'rWi^3^'criyi', 4« /- «. 

trahcre potcil, in quibus lita ell: ip{'oriun 

potentia,&:iedificatiomuni:ionum, qua: 

iliorumagrimi oppugnent, &: multa alia, 

qua: ntillus ia prolpicere poiret. BcIIi qnim 

progrcirusnuIIacertaIcgc,[4fr4/^/tfw]Hut: 

ied 'iplum per (c in linglilis occallombus ^ ■^^o/>>^'ra« dvTtSr^^^ixiXUaji , /Se 

oblatis,[f"Ar/fwAi?rflmuItacomminifcitur. n /o / i-t ..\ > 'f. \ q» , \ , , 

T V -J • • r J /2 D t>c2>0TE^C" n 005^0^/5 ^Ztfe^ c«i,TDI', CSTC g- « 

In quo is qiudem, qiu m eo [4<?/«w///r<j«- , -n /,i , , 1 v ^/ , \ c 

^tf,]modcratefegcrit, [//4,i/f 'i/4r/wf///^f4- ^^;^7rfa^i 'c*^//<i//^e9w, 3 ;t, oT^e/^ji- « 

fM.,&caUmhate5 nquo ammoftrat ^covAm.- fMp'i]a-a.v ixsg^n <zsT°$i curl7m,P\3i4 Ti^ yn<; <* 

tior,[4c//^//i)r]exiftit. Is veroquiincoira- cf>m S^(pofci^,''U^v o^ u2-:uZ-j rts^ilvfA. « 

lcitur, rc/"'^/«^^f//f caUmitates animo mmis ^, rr ' ' " 'cit ~ u, . \ \ ^\ / 

<«/^«tf/fr/,Jnolcuiterorrendit.Cogitcmus ,/ . ' , >/ ,^ , ^ \ , r 

autem , li iingulis quidem noftrum cum ^'l ^T^^^i^x^ara-ne^/. c^Ji nuj, ;c^ ol^o/, *. 

paribus aducrfariis de agri finibus eftet KS^IK^ ^^yi^i^iMs-^v (i-T^ '^i-ci. yvu^ii cLfxv- « 

controucriia,hoc fcrendum efle.Iam vcro rJ/^te^t ctJSt^, '^ «A^ ;j^ o^^ )i^«.^ ■^'^t.j^ *. 

Athcnienfes & aduerfus nos vniucrlbs fa- -,v/„,(,t^,„™,-J^ -r/ 'I:\ui, c,'J I^J,/, «.,, ' T 

dsviriumhabent,&:aducrlusiingulas //c- ts,/ ,»//,,/ ,, ' v 

/r<^J ciuitates,vires longcmaiores hab5t. "^^^ '^ ^,'^^° ^ <?ee?^^^ " ^^-^^r^ - 
Quarenifi&frcquentcs,& per[y&^«//f:jj C'''^!;A£/a*'. "opy^ ?^yoj"dihtcLcdLucij a^- « 

nariones,<Sjperlingulasciuitatesvno[f//»- ^o^TTj^TriPvSTrcwJio-iij,;^?^ -TiroAcls ZicmiSl''tj- « 

t7«r/^/»J conlenfu ipfos propulfcmus , nos ^ ^^^^ m^^ ^^~ _ :< ^. ^ >^ ^^^^ z6 ^_ ^^ 

d.i\.u(osSd/-ahos abaliii kparatoi^imcixho- ~o '' ' j '^^» Wi\^ " n 

reinluampotcUatcmrcdigcnt.htvictori- \^p f r^ , A, ^^ 

^m,\fiuamilUamhi6 rcportabtmt^ licct hoc ^ rW TrztT^/^t^^ ;^/e^t4 C^c^^ic^.oi -iLj « 

alicuilitfuturumauditumolcftum, [«■/4- i^-^cLa^ct v<\&j%pc>>crav ^/xeig ^ ouJl ■n,u{v taeajCciat nihil aliud, quam feruitute ma- 
nifefte [nol?ti] allaturam. Quod vel dubia 
orationc cdmemorarcturpe eftPcIopon- 
ncfo,iSc tot vrbes ab vna vcxari.Quainrc 
aut merito [h^cj pati,aut proprer ignauiam eJK^/i^ict^ vraA/i', ttji^ c/[ c* ^ot, juovclp- „ 
"^u, cLc^mf^ v.c(^^X\j{v. ^ Cifjo /o7.>«.g^ oTras « 
ra<rE TC^i Jc r ^£>/(7Zi/ii '°^o/.x,Cpo^cJi y«: cL7rv\- n [h£c] perferre , & a maioribus , qui Grx- D .^'{},oc^u^ia2ct^ " '^ /uis-^y~'icti, ^' ot/./eAe/W. « 

ciam liberaueriit, degencrare vidcbimun 

Nos vcro nc nobis quidem iplis hoc,[4/- 

^Hclibertatcm //?4/»JftabiIimus : fcdciuitatcmquidem intcr [nosipfos'] tyrannumfieri fi- 

nimus: tyrannos vcr6,qui funt in vna ciuitatc,demcdiotoIIerevoIumus. Nec intel- 

ligimus hxc tribus maxunis vitiis noncarere,imprudcntia,&:ignauia,&negIigentia. Jf OTA^ 'AuTBii 5ll7t/<]Tt,(^HfUtir, «AfAOUOJT. " 0«ff /jOTe/ojuo,'. 

' netpai<'p4ff,f],a:9g5tJ)a/piir,<,,S%5i<roao^,f. ^ Kitf i^^Ti,- 

' Tw^yiipaJf^J^ixS^ayiiiv. npo,/o,]iiT£oj*«,'i). aSMf^oLyli m 
•nmhi/j^s. ^ E^pH7t,f]&)»>tff^tvo,f. Xfiipejl xinHTaj. 
^ TtpfTaTEOiJ/it^ot^^H- ' ° naestTi/r^vonJOTtpj^OTTrlai,. 

" Ell6lO/U.Jo»cJ,<w'Ti'W«fto. ' ^ EliopjDTOfJ it/TOOOTDf ^t- 
ja.A8^}-U;KO{.tt/'a8^4TOf. tl/'Tf 0;7Zi)f. op).lt^ O <7fOOTC. "Oij 

o'pj<«£t,f]o^Kf o^-''.;^;''''''*' ' ^ EuSi/itidiJ^a] flU/Ti t otSt/iM.tt- 
'jiifyuiv.igi y> V3JI) 5171X011. ' ' Oifju a* Wj Vura/^toniTo». 
'* Ix/ti'4;]J))i/Affl<n)usvo,/i)Aoii07». ' '' 4';(<i >i i)V7C!f];^'et- 
«96«"raf. '* Ifzyjoaiaii/av JnAovoTT. '^' <I)fpl!5 Jii^vJl^AOvoTt. 
* "AkaWooJt SouKdiu ^ hiifai a.y,^idiUM. ^' O E Aolai] « 
«?«»() <niy)'(^tp(ij; '^m tJhWh^^v /itTttCa^v^jv e,'c tj »J^7ipoii. 
^.f}ii7!i]nai ^ T fMKtiftl/ICUiif' 0'5i^ ^C?] fi/!r©l>71» i^STSjM- OTV70 Afj^'ji'1'r oKAficwoAffli Tif Aoj<er;t,(at«'/t(p,£i^/Lv,i^,Ao- 
ycnx.cd!ti'(in-mh07nvii}tirr<ii;,aJ^Bv. o -^ aJciaa]i.tOi, ^o^^ia^uv 
i^//<e/o^o!,'a)fet?'g$>;n>6ii'f ou.o«ptr),'rtJ'A'!/a) oKfsiaSiwafi 
ol^,Tt\t,ytimSx^yjj.tt4 ^ b^j vomu ^aC^it t JhuMiaj'. ' ' tvSoi- 
ac5iwai~^(ii;au(fiCa^!ai'i\di7v. ^' Tm /Maflif t a%va^avi 

""* KalMTOjfvJi/iSl/AX&t*. '^ Evtiijcf Ti,^KaitilTO^?V. "*H 

SiM^Cdt, tfcKti/u*v ai.-Jm^v^^ol yi a/A^ivTii,^ iu.ii i^iS-yi/u^fvoif 
jDKCiiinvvi Sln^ciii 7mcA\i}iiJg.&ii,hia.t oui^Sx^. *' BsSay»- 
/.v-.vaju-n ] livaij T eA6i,&e/aw. '' Tot< c/J «f/tt/aJ^OTA^jefVtAo- 
V07J. ^'Movap;;(^£^J5t<7»e9CVi'0£<ipt!ir,|»<svoLp^:f. ' ° Ht//,*.- 
CJOpn/vJcv^&i/^fe» ,cfiTa(,ti/g,tc/< t) A65,(3 «Mot ^t//,((popa)' ipno-, 
V Kamaj/.tgjj-m. ^^^iyi tb ^vjjtfvfto&zu, (2 :j>sp'i'' t ^t/gjtvi/Jk; 
" b'?"CjE ifx /im tv oOTif •7^71 ra<Aif)t otTiiAAaitTai '^i'' TStaTi/ 
/Ui^fwv <rt//^'popiJv. ^' H /ua.f.aiuaij o Ji/^fet^ii/tt^titoSjtMTJ-S 

;(ftj. O/AltpOf, --«VSOJjMiTOAtt^Of, 

G 4 8o ^ T H V C Y D I D I S H I S T. 

„ '^'^■ybSiiTa^pL-p-ni "^TO;^r'7rX€/-A Nccenimabiftis['z//V/«]aIieni,accefriftis 
,. 95t4 ^ " /3 As^-vj^awi' ^Hs^icC^cS^raiv xi^f>y\K^- ad contemptionc,qu2: pliirimos iam la-fit. 
„%-Yi(y}c T^TroMi^scrtpiV/^tl^S^ojcWT/oi/ojo^ qua.'['£^7B(ppovH<r/c,i.fe)«;^«?^//(jJqu6dmiiltos 
.. ^(p^cru^y^f^7r^,lfJLcL<;^u^ a^ cHv ^fe- "^ ^^-^of^ induxcnt,«>poc^'., [uJtulnna,]no- 
r, ,, ,.c I ,1 . »/ ~ ~ mcnh-()(ppoi.«cT;,i.fty/|(^f/;//4^ contrariumade- 

,. /y,;^/.^ .i^ Tru^^T- c;'^^^^ ^ pta,mutatonominevocatur. Sedquido- 

Ity/x^pe^i^^-rtf^^o^a^i^sfe^ 3 t £vr<|7a/^/vjo;'TOi' pus eft de prxteritis coqueri diutius,quam 


quatcnus rebus pr^efentibus expedit ? At 
futurorum[f2»-;ff^(!)r»w ] causa, [»w] rebus 
pra^rentibus, [cju^ grauiter laheraat,] opem 
f-erre,& [pro his cofnferuaiiiiJhhoTcs pra;ter- 
ea llibire oportet. Nobis enim patrium ell ab hac 

4.0075? n Lt»\ ^^T^e^itf. gx,/)i"}Ti,TT) ^u^^iiaicc ^^TraAjaj^" B v\xi\xtcs,\opumg^cornmoda,0'i^loriafn\ labo- 

„ ^ct,}c6/)(jV;^ /g'i'«^ jcT;^ TreMct £5 r TraAg- nbtis parareinccmoresmutarejwifl^^cf/,] 

„ iM^v,ri^^iy^Uflo,,^ M<a^^rS^ licctdiuitiis,acpotentianuncaliquantum 

5-2 /t &^N P ./ cr /^^ c , -^ioy ///(?,? lupcretis.Namnoelt xquu,respau- 

.. ^v>^r-^^^^^.'^y\,yhicL'^cn^, luv- pertate partas, diuitiis perdKfed [./.././ 

.. c(.IawK^);$,7o:/wV,(pota),TO3,«cp^g/a:.. cumv nos] confidcnter ad \hoc'\ bcllum ire,CLim 

,. S\l{\^ i Availi ra^Ti^i (oic, fix^o %oi,K6- multis aliis de cauiis,tum propter Dei ora- 

„ A4Jc.V7a>Mfxkvojuin"^^CiCci<0(,) ^'<A- culum,&auxilium,quodrenobislaturiim 
„/ -^ ,~ o /n' ■1 .' ^ ' . promilit,tumeriamquiatotareliquaGre- 
' ,^ ,^'^ j, 9 r, , 'o-'-! '^^ cia,partimmetu,partim¥tilitatenosadiu- 
„ d^yoAd^oi, '^ ol^rr^foTi^t Gnovki. ■c^ik uabit.Nec[/Wf<?] fccdera priores nimpetis: 
„ ^^TT^it-^/O^vxi^cOiVTntfi-py v/uiv TnMfx^VyX^ (quasvcIipfeDeus,qui bellumfieriiuber, 
„ rju^K$nv7zlih Tntpc^i-svmVy^Wr^ /3eCayo-C violatacefet:) fedpotius foederibus ruptis 

7 rtcT-'^ X. rt,r^ ,cr^ ''^y.r^:> 'J\ ' opemfereds.Noncnimquivimillatapro- 
,,7zx(svo (auj7:iiZvM(pifi9y(aLy^7n)Aicnx^ tdici- ^^ ^ . .. \.. . . ^ ^ 

r^ s pi n rT^ I r, /V'! puliant : fedquipnorcs aliis virainferunt, 

„ -m^c, ^'(),ix^ix^^i\iic^U^a^^^-TWfik ™<j<^ -rt- fcederarumprit.Quamobremcumomni- 

„ /ti5PCiM>, iinS)ujti^cn,'^>o; vth» 'loovccvTnXioji- busde caufis bellumvobis honefte fufci- 

„ x'ii/Ld^oii,(^^f:i;^Ti^vLii:^vctt'jiovy''x^'^ pereliceat,&:nos comuniter hxcfuadea- 

„ cI'm«.'Vct.aSJ;'z^ ihL%e}a,.''c^,ovKi- mus fimodoccrtifrmiap/^^k-^c &rebus 

' ^i Ts n n' ^ ^ rt"^ "t\ n^ ' publicis,&priuarisconducere,cumPoti- 

„ 7/c^^;^J^,«Vo^^,tV^5a4<^,>i<^. /3^ a?atis,quifumDonc'fes,&quiabIonibus 

„ ■n]icdzLi,^<; Jl, g/ -^fuxQyKTOfxt^i. ^MJiA%v- obfidentur,(quodolimc6traficbat) opem 

"°* 'ti;;- » '^^^ '"^i a/juiuioSzcf 3 J '^X/Mvliii ju^ Tra- f erre,tum etiam [priftinam'] aliorum liber- 

iZ, ' „ Av v^pov 5' c^' Tcvl^V ^c^ ^o^Wv^es eV ^^t^^^ recuperare ne cun6lemim : quia rcs 

. /r i ' /^ '^ "n 2' \t^ noftrenullamexpeftationcmampliuspa- 

,/ to / >^ / -^/"^"/.5 1-^ tiuntur,quaalios quidem,iaminim-iisat- 

„ ct^'°7a<r6 cte^9tt A£;j/ia5a/,4»)^/rao3t .5'» fici,ahosver6,(ficognitumfueritnoscon- 

„ T 7n)Aijbiov'jU*i <?ioC>Y\%VTii " 3 <zi(7f )c% ^ivov, cilium quide habuilre, fcd tamen iniurias 

illatas propulfxre aufos non efTc) non multo poft ide pari finamus. Sed cxiflimantes^viri 

focij,vos ad[hache////iefcipte»ci/]nccciTitMc deuenifTejIimul etiah^c,qua' a nobis diciitur, 

optima efle,bellu iam decernite : non metuentes pr^fentc, [ac hreuem he/li] afperitatem. 

' Oiiyb JMTn^ivy>-ni;\i! Slwa.iSii,^vi(rl\i,enm\i ot» i S^ •n 'i^u ^raAa^TO)p«u.5u7in <!T£?o3v/va^ 7j;f otii»;?. * Ka!j 6^««'«] 
7B '7e'aWTO,«'i»''6W'!'(<*V''''='%^'C*'Wippi)'vi)i^/ii' i^,"%i ihwcifA.{. ^npi>|cp{7ij-ts^9epe7i i^JTiVlj^DV, * K-Tti^ibmtAa. 
■jj^ij^^ppovHVjlBSl^vk^^povHi/.iSy) «J^-wCo^iir/c^TOf/iiic»- aKm%\\:^ '■^h-aA x.m'Hfnq i^-!yiaa.f**%.. 0('j<)Aa')t9>ve{T 
'^^m/uui\i^. * - OuybJ)i\FidefHreJfeu7m>^ayyi,ciM- 's^^ayvavtKnuioMyiViu^TnpaTtpti. * HyMn'\|t<&i(]/3on9^'<W»- 
■n •«,» yb </>) ^ifiii/jATi "J^-m^i. t.tt.S'. fi.Hsi-r. yti^fviiil-ni.i. ' ° -.uua.-^viVfMm;'] 'iva ij.n tfDvM^i». ' ' Tla^CiQaSiti] ' 
JVecentinidctrcohiiCtinavttiavttaflii.^Hodadcon- dSiTii^Uuanztiam\iJki\:ziKiTa.^lwaia>v. '^AM'o/.3)e?7i- 
ter/ipttoneaccejjertlis; f^el, tjuod vrjhori^m holJinm ^(>i'^<im{\oi'if^aA,-nq dfiKosv ■^fc^i. " nowTO;i^5*i]iii» 

contemptionemfecjiitttiJitvs.fedfiiiehoc,ftHetllomo- •mN\(Sv di^ifiS^ . '* E/^zs^ /isCa/cTmivjAHTfiTBt/VxfJ,;»' 

dolocumtflHmlegiuJitce/thmiulociJenJtu.XJtcon- «^^'•sfj/iJxiH. ' ' T/,M9:e/.a.!]/3o>i3<ioc*. "^ K<i< tJzot ;<sl- 

cedi.imvoshistrtbiisvttiiscarere,hoc tamennomtne lav^^j^^J^MTJn-Jb tb 'ovo/x^ t^ST ;<iiv(bv flf/.(/»AaK(<w (^(''■A' 

frofeilo damnandt cllis,cjnod veflreshofl&s nimium ifii>e/.iav,o^ aJj^f<a. Jh^alT). ' ^ K<r/ r^'' <J/j'a)v] W xo^voj 

contemnatis,cjUiihofltumconte;nptto magna.6clades, ■n fjXhh^tU. ^^ 'Kinf^iv\aJ-n'i^aJ/a(m<m.£K^. '^ Ci.'<iKji- 

£5' tnflgne dcdectu plurtmis homtntbtis lam atttiltt. "'.]ra agoiTt ntif 'iv' ii,^x.iTiy)a/Ji^^ 0/x.})po«, --^^u- 

iy£.P. ^TaoTajid-m.TeAct. ■* KaTa(ppovM<r/»] on •riiu f./ i^aTiqoocajtf ,75 5 'oe.t,t«voi7a^,<«'7; i.- «fe/MtvoiTTiuv. 

>£aTKppo'v«ir;ii a<fipo<jzu)&«/ As'7<i. ' 13oKS3(ui7nf]Tii'e5ii(i(Ta)f, * " Ta<A«e>tsH. JafjOT^v <Aiaovot». * T(<ai/7;)(jt<r«vo'v] 

•ua^ 3 i^Mtf^iimv <k7 7t?( imfiffi tS)^-}fJLa.si (iiinSauZTai t» 'jj£p( oa;j*v j4vo/«vcv &)t s^ OTAf^i/, 

fcdpacis. LIBER PRIMVS. 81 reapads,qu:Kcliiimrnior ex eo eft fequu- A^^''^V Wdj^^g/oK)? iYulnQu%- « 

tura,cupidicatefla2;rantcs:(nambcIIoqui- '0,./' .' a\ o . 1 

dcmpaxmagiscohrmatur: atproptcrpa- ^<,~,., , ,^ ' ^ 

cis cupidiratcm bcllum ffcrcrc nollc, non f^^'-^^-^' '^^ rav^^cn ^ 7niAf.^f,aztj,i^^ « 

panter pcriculocaret) cxiltunantcs etiam o/Miui ctui^dvmij^T »(^^7)1«: t^ow C4> tj; eA- « 

ciuitatcm,qux in Griccia fc tyranum con- p^j\ ^mAin ^pcutm >i>'H<jzt/t<Vo/ ' 'fra ■m.nv " 

ftituit,xqualiterinomnescllcc611:itutam, o,-./,,,^„q, ',„ "Ir ^i: . ^^ "^ " J -^ ••> 

Jtavtalus quidem lamimpcret, ahis vcro « r^y? "^ 'Ca 'Po^ov.fT-' 

[«.^^.Jimpcrarccogitct, [ea,»] armis illatis /i^^"^''^; '^^^^/^ctj7r^%^k,.y^<xJ^t » 

in ditioncm , ac potcftatcm noftram rcdi- '^ cLKivhwu)^ ^^sit^v oixa,^J^,)i, tV? iTi^^Tg- « 

gamus,(Sc;cumnosiphrmepericuIisinpo- ^v^O/tSju^ng h^u^coi iASj^ooomndju.T 01- « 

ftenmi viuamus,tum eriam Grecos in fcr- ^^ ^^ o/jyei^^roi £^/^^.0/3' Ag£x*<ra//tJ..;o/ 

uitutemr4^///«lnunc rcdai3:os,inlibcrta- T3 >^c<is » > c ,' ./ s ' 9 i'- 

tcmvmdicemus:Atq; Connthiiquidcm , , J. ^. S_ , „ -^ ',/ ^I 

hxc dixcrunt. Laccdxmonij vero auditis ^TmyKtkv -nii ^^1x1x0.^01^ cLTm.m, ocroi Tnt^'^^ 

omniu icntentiis,omnibus focus, qui ade- £^w$,xj/ue;Q)i; jc, i/\3iojovi 7raA<i'";^ '^TrKyt- 

rantordine,maioripariter,&:minoriciui- ^^e^Mcp/cro^^o inXifjL^v. hhyjiivov oX?, 

tati.fuft-ragij fercndi potcftatcm fccerunt. ^q^ ^ d^cLU.l^aM d^.^l^- 

tt maior illorum pars bellum gcrendum •;• ,t , /c. ''r,' 1 c^/ \ 

ellb decrcuit. Quamuis aut5 illi hoc apud °'^ °^'''> ^f '"^T^ ^) ,7 ^'^f '^ * 

fe conftituiilent, ftatim tamen bellum fuf- '^oi^po^ rwyy.fjji gf) ' V^»iffii/.o/^$ 3 ''*>yt- 

cipcrc non potuerunt, quod eflent impa- %c;a/i^oiii unH dnicuj-mi/u^-i AirCcCyi^i- 

rati^fcdlino-Ldires^quxforentvtflcSjrd^/Jiaf :x„^^u-^ ^}„c,C^,LL^J>S,^L ^Jl ' 

;«.«^ Jnccnullam moram interponen- ^^/^^'^^^'P^^^f^J-E^^'^^'^^'^'^/'^^^^^- 

damccnfucrunt.Vcruntameninhoc reru ^o"'^® ^;t^°'^ '^? "^' «-^ia^^x^/^gJjcAJi^^cGt- 

ncccflariarum apparatu n5 intcger annus '^ 7n)/«,t4vo/'o7ra$ oTp/jji' oTi/ueyt^pi <^o(pA- 

€ft confumptus:fed minus, antequain At^ ^^ ^'/„ V-m>\iMvfjin li iiax^uai. i. ^J- 

ticamirrumperent,&bcllumapcrtefufci^ »\ ip, '11 .» fv ^ 

peret.Intereavero Legatosad Athenien- , ' • ^ ; , ,^ , ,/^ , , ^^ ^ 

fes mifcrunr,vt de illorum iniuriis c5que- «'^eAdyoi' r^g ctSjfo^i^^ S ccJo? iAMJv^v r %^. 

_ „ . - • „ o,r ;„/:r Ci!';;' ''C.~.. ■^,/. r '7i/- '•> f ''■ 'cl ~ '^ rcrentur,vt quammaximam,&: fpeciofif- "^ ajoiviv ^iovh^^ KuXccv Lu dyivajjo^^j ajiva 

fimam belli gerendi caufam haberet, fi ilU l\rjfx7novkni/r Tt^Ac^ i^j^-l)i% ^ iViotTo'? . 

nullainrelibi moreg-ererc voluiflent. Ac "'r > \-\(\r < r\ <\' ^ ' 

pnmum quidem Lacedaemonij Lcgatis 'rTv <» ,-." p « / . 1 , 

ad Athcnicnfes miflis impcrarunt,vt Dea: ^'^>^>°« t^c/ 6'c|iw T^j^o^oi^^eTOpaivj /a«;^- 

piaculum^-z/rZi^Jpellercnt. Piaculum vero p<i"'-'^<W(wV&JCi o) KtlA&jwe^^^cpo/? ot^-jAev 
liuiufmodi fuit.Cylon[^»?^4w] Athenien D 9^o$,o* t« ^^5 TJJ^^ae^/^Ti eop-nj ' V''*-^- 

ilsfuit,vir,quiinludisOIympiacisvice- €<r^^V>.'c^'c«;^oiVo'ijz,A/,'.o3\/tii)9/' 

rat,intervcteres&generis nobuitatc no- ' (v ' /= \ n > / 

^ - ■ •))yjif$^i6'.^a/'fit' Agt^cwc, !^TV$(p/AK5( 

GtSj oiri i7rv/\.%v oAv/A.7ncL°7u iv 7r^'07n)W)j- liyQiA- .cmaTTH- rens,& opibus potens. Vxorcm autem du- 

xerat filiam Theagenis, viri Mcgarcn- 

fis, qui tunc Mcgaris tyrannus crat. Cum 

autcm Cylon Dclphis oraculumconfulu- 

iflet,Deus [ipfi] refpondir,vt celeberrimo louis die fefto Athenarum arcem occupa- 

ret. Illevero acceptis a Theagene copiis, & amicis pcrfuafis,vbi aduenerunt Olym- 

pia,quxinPcloponncfocclcbratur,vrbis arcemoccupauit,vt tyrannidcm fibi pararct. ry\Kijai\yiy>vijcu. ^ Tlom ■7vf>cwjt\i'\ vxi a^Lujiu My^i. -a «A aWfUttiioL/JJX.fMvm.foi^ujjn. ^ Zm Tmirn ojMiag^^K^^ ■mt- ■n»i. ^ AiuvofitSmli^iuiv^ij-ni^^]). 7 naestSTKro^tSa] 
'ifeu\a(ra.u(3cc- ^ Tnujulw^^^mpainv. * i^aip^viTW^jajpvJ 
.^^■poVyVuiJ m.i.-^'j. <fMM\i'^OTi'U(r'iifoicfi,<i1irn ». ' " E^iif] 

WKsn. "E;tOTe/^ii5a(]''-X.2<ii05OT'pifA«/"£oa''iv. '^MfMM- 
«•ivlofaSoAla. ' + Ka9),rx,u4Do;c] .a^iJt^s^aifoAai'»'!. 
' ^ £r>tAiijM«TB ■niii/itvoi] if<si.>\i>uiun{. ' * T» « jpf t A«/v«v -ifjSt?] ■iii^ •» «jpf Sfd.minix( >? Sii, >? eihLwai. ' ^ Ku^m^ 
iti ] 7» S)ifiy\fM •7» kJ' t Kt/ABva ^oujua.(i <^'^a o Ti-)^oy^d.- 
^os.lUt^ »i/^SKAtu« ^/AjEfttS: ou/-nJ wc/*a.9trv Tit^ veot{,ivje 
///^'raiJ.O"?! i5 =r>nj»i/u«5{ f^tT' ^f kJasjwt (S^icu^w^i- 
vs« 6«u//«(.jnc7if,«^7n!V o-n Aim i}iAa.ffiv of&IiSa .MjtvTtf ■^t- 
tAQvnvflScv.O n TB )<J' Ki/Aaw e.^Bg^;^-6D ffl.4 c/))K ^^ Tiitfoi* 
/Mi.^^^vi fjuf^C- ' * Xpa.tani) 3 ■iiJ' KyAoin ] /zifet 7i/pa*v/- 
tfh; J\i\ovi^n,ei( aic? i^tcpi^Tfag Ainn^ i? 5«K. " *Ka7SAa*- 
feaii]^7iiO)S i(5t7iAa£«vo/' ■jvfOtviJoi; ifiivni;. ^° Ta» 
■mKo^mvvitirai] ^-n la^^.ifntiiv iiraiS^tf 'Av oxvij.7na iv ua.HJc' 
iivia. 6 w «fli«)«<{, * ' £^ Tvf <MV/'j>j 7VCJtvv>!6rar. 


/MtifiOli 
ttCdVJOS 

QlW^/JiK JKi 8x THVCYDIDIS HIST. 

vo/xia-aciiopniv^y^^og/uiy^v^if),^^ tcLoTtS^ tumquiaputahat[/^««f] clTe maximum il- 

' ' J ,'>.'„^- „c„;v«v=o^ 'c/ ■'> <-'j, rr^ li^iiii iouis diem i-eftum, tum etiam quia 

,„ r. ,^ „ r,' ' ' ' ^ -' " «««f aale,quiinludisL)lympiacisvictor 

ct-^^Kvy^^^o^ 7r« ,^e-)4^iojrviij>,yvTe t^jflei^noni^iIpertinere^W./.JSedv- 

ix.{m i-n >uc%voyiai,TD^i/MX.p!iov chc e^nAK. ^-^,j^^ ij^ Attica , an vfpiam alibi hic maxi- 

i<^y:i')(^ dSicaonoig^J^aict, cl K5tA^7n^//o$ musdies feftus^.jZJfipJdiciuskiiiret, nec i- 

eop-n) M^iyi^/ue-)4<pjM^ -^i -mMoDc,- ^^ l pie tunc animaduertit, neq; oraculum \ei\ 

, ^ \r. I ., 'i ' ' f 5x' V ^(1.' declarauit. NamapudAthenicnfes qucq; 

Tr^JD^YIUiiyVOUmn^^Oly-ti-V lip^CL, h^hcL^p' r f^- r T ■ XJ 1- 1 •■ 

' , ^ ~ 1 « ' n f ' I liintDialia,qua: maximus louis Mfflichij 

^'(ffJGa^eAci^.^^fc^y p ^ o^9cJ$ ^'^^^^f ^^> dies feftus vocantur, [6-] exrra vrbem [cc- 

'eTT^vE/pnoiW i^yoii.oio\ cLdiuici^oi iX/c5o- lehrantur^^ In quo cxomnihominum ge- 

/M^c/, eS^.Ji^^irai/^^g TT^l^Yfxe) c/ic r^ly^^^v nere,£Etate,& conditione multi immolanc 

^r^':.7.,)- ^J' ^r^^r»^^ >"!■., A.r^i ^Tr^^.L R nonveras:fedexfarina:fubactiEmaflavi-' 

/ ^ ,^ . , , . Q^ ^ ctimas ad vcrarum limilitudinem ractas, 

Ksu^.;^o^ov^h C7ayyo^ov,^oi a.dia^c^oi qujbus iiidigena:vtifolebant.Sedcum[.- 

'^v^/vo/joi T^ ^nr^iiSf=cicc,a.7r}j^%v o'nn\- raadivim^De.y^^voiufitalemyc rcdeimdli- 

?^i,'Ga^i-^v%i ■m^ d^vioi dL/p-\3un tLu (py- gere exiftimarct,opus cft aggreflus. Athe- 

Asc^c^' nx^^^TT^J^ '°clo^x^^i>ai ":2l^%?- ^'^^^'^^ ver6 cogn!tis,vniuerfl cx agris co- 

u';- A >/ ^, / / ^\ \ currentcsopemrTJm///-'.] contraiftostule- 

\ <,op V^~ , = / V ^ =/ runt,caitrisqj[d^4rc'-WiJpoiitis[mJoblide- 

TreMct rW 7raA;^Jw.n| oi o*t'g* rt^;^wgj g- recccperunt. Scd cum tempusprotrahe- 

rzs^.o^v. 01 3 ju^ tV KwAcDi/o? 'TrsAiopxjv- retur, Athenicfcs attriti diuturna obfldio- 

/td/joi, " (pAce^fio^ ir^v, oitt>v % xs^ vShLTOi nc,magna ex parte difceflerunt, [arcis] cu- 

^' ^' ' 0^'^ i^S ^ "^ '^^^^ ' ^r ftodia,rerumq;fummanouemArchonti- 

, ' , , ' " ' ZA>^ 'y ^ buscommifla,vt[m///<?:f proutoptimum 

c^<hJy<^axsimroi J^,ct^oi,a>, QmCovin,^ foreiudicarent,arbitratufuoadminiftra- 

^ 7yt'g$ )t, am^ncTTc?!' 'v^aTZj TV A//.w(J, ;(5t- rent,inukisqj rationibus reddendis obno- 

^^vnvQa 'T ^ociAy ixJto^ t- c^ -rf ouKfo-m- xij conftituerentTunc autem nouem Ar- 

Aio^agTiVAo' .^t^"'o/Tc^^i<:4a,/^- chontcsmagnam rcrum ad Remp. pcrti- 

^ff n'i-\ „ \.c/ .n' ncntiumparteadminiftrabant.Atquicum 
liSctu/ukioiT(pvAgc.JcUc',Ct)i iCt^pcov^^c^^Yi- r^ , ^, ,-, , i ^ /- i i i 

^ '^ 7 /. , ^ . . ~ v' V , Cylone oblidebantur, male le habebanr, 

cr^v^c^^TxJ %a,^ecp a ^>;<rsi/»t5t5C5i' 7re/«- quiacibi,&aqu^inopiapremebatur.Sed 
(S^m-yCLTmXcL-y^m^icLTmo^vaui.xsi^^/u^^tii Je Cylon quiclem,eiusq5 frater[/W(?<-/;}w]au- 
-n^^cu, ''^ * %m T cn/McJv % Jv 6^%?i Cc^jmT^, fugerunt.Csteri v£r6,cu[fu.-^e /'/^;] pre- 

. -^ '^ r ' 1 ^..' ^_.' ^ merentur,quinetiamcumnonnulli Tifm/l 

CATVTnztod^ci) di^yfvmilo.K^^TTSl^^nv o.ya.- r r- t i n- 

/> ; . / ' c -> f / ' ~ \ \ famc[/4wjnecarentur,adaram,qux eltm 
rU ^ i^iTntxoiT%^iKiyoi TTg^£^Ai<m,w 5 arce,{uppliccsfederut. Sedilli,quibus [ar- 
y^oc, S ccTT gxf/i/ai/.jj^V-^/t^^ «1' )^ /«,'}>) ioyo/D cii\ cuftodia ab Athenicnllbus commlfla 
TV$ c^cLr^i TVTZ)t4- " ^'Asc^ 3 ^ KXio/u^/jyii o f"erat, cum ipfos in templo morientes vi- 

■i,^.,.<\. .'.,., V^^.. .T" '^ ' _ dercnt,furp;erc iuflcrunt, pofliciti fore,vt 

?i3Cxed)xju.ovioi,vc^P9VAC^ei-ijit<jctic,)V gvicnaL- ,, , ^- . . /• ,-r^ o 

^ nullomalcncioiplos alhcerent,&tamea 

[////«tj abduftos interfecerunt. Nonnullos etiam,quiad[£«wf«/W«w,]venerandarum 

Dearumaras fedebant, obiter intcremerunt. Atq; hac dccaufafcelerati,&impl),quod 

fcclus,acpiaculuminDeamadmifiirent,tamilli,qomncsabiIlisoriundi,funtappellati. 

Athenienfesigiturhos,qui huicpiaculo erar obnoxij,in cxiliu pepulerunt. Cleomcnes 

etiam Laceda:monius poftca cum Athenienfibus feditionc laborantibus [cepem] ex- 

' E/ 3 « T(l d-iliic.i ] dn ii/Ti< (AiAXTit) oTKpaTf on «zsfei «^ t <%!.- i(s«--St^9ii7ni o,5xot tv Kst-9t^/t<v. ' * O; 'S'" <idUuaim ^ti- 

'A;j((r;a]iii) iy(j tAi')^;^; 9<of t»f nliu. '^ 'S.\i tiTtavjM- itHf. ' ^ K^^ ,^,;j^^Ji,54j„J,^J jj^nijf^^ ;(Tijj;,„'ipgjj_ 

/i*; ] TOv/n^«,s; iopTO^oi(n,3t/ow j ■otMc;. ' Amoc 3i'^iS:] e-iv'a4fj!^' T Optrm' tlaSUuajoi Ti^mlnv « ^'«K tojpi/ ;VyiJ- 

^««■^^u^ixa&Hf^iiKav/iyifipa^TSTOTO/itvasSiioii. '^ O^Jaj «nwS.iptf^ToM!?? u/.(.))'sTtrK.;o-;v. * " E-rl Td/^-Jvj I//i^- 

jfji-fyoxKi/Jaia^KwJs i;o«ii,T;(H^n^()i//DAoii(!7r. ' £57»;jj;'f ii- turejje vi Jj^ S^um^cuTj «,^ t jhafJSiS .ii-n rz^l^ tja; ^w 

ei -l^ip'y£,i]Ti)7i/ejiMrii;<ft. ^ A/aSottfto/Jii^^aSxo-^l/W^S^gjijuix- //^/"{'^(TS/tjJli^t^lijWJPta/ '^Ei//«wVk)i'.u^./'. " "H- 

Tif Aafionnf. ^ E:7-'at'TJt<]KS'''-'ouJ'Si'. ' ° Ai/Ttxf aTpp- Aaoi 3 (E KAio/U^njJ/Sair;^.^ Aa)ttJk(/«!i/(yii,K ^/ifn^ H- 

<r;u]<ju/n|oK7j'8/«K<r;. " 'A;a5triia<] o;')ui;o/x,HSi«;iw. '- H p8'</^7rf.iio'6iivo;a,a/.4(f;£oAoii'!ji)7ipov)i'Aa(7{/<j' (^sas-io^oif- 

afae/saJTD M, 0*71 -reaif oU'. " $Aa4/p(a{] aoSivJf. TiiiKpnir;Va'fliu/a<'(»v,Ki/Tif;,(2Ti(s5ao-)a'^ovTHf>i ifAaoi,'^''^ 

**■ £OT4$)V7B]i7BAa<^po6to. '' KaSi^ot(nv(J^ Tlhauoi^ a^UuaiavJv i?a(rltti^<iv,l'[i<x/Aii airiV ci/ 7^ 7m>,{o! aMTne/tii-i-- 

»«a;75^<A)Aoii07i(a^'f /Sw/tyi/.Wjicstai^owjVj^WKaSi^i'' -a^ 4""'''"'' 

pulit. L I B E R P R I M V S. 8j 

J>uHt.[/// <-»/«] &:viuos expulcrunr, &clc- h^ov-mvXeii ri^r^v(^ l\aJ)m%i, ^r'^ ^- 

fundorumoil-icollcdaabieccrunr. Poil- o.. ' _ _i '_^ '.-> ' 'fc'/° -^ > 

caranienl/w/^rf/mwjredieruntjcorumqj ^ q / '/ ^-d^' . vr" '/^' 

gcnuseftadhucinduitate.Hocigiturpia- «^V-^T.^^^^^e^N-C?^^ ^««'^Tit/eT/^^ 

culum Lacedxmonij [tuftcab x^thcnienfi- ^ "rt vraAcj. tV tb i^ji 3 ctjj? ol^iciS^c^fMiyioi 

^/^jcxtcrminari iuiferut, Diis,<cilicct,pri- "iAcwviv '^ixUAjov Si^%v imc, %o7'; ^z^^^-nv^- 

mum opcmfercntcs \&fceb^,upucukm ^^S,%,^,1^^,"^ Vlce^-^^^U^ 'Ea.^Trmu 

tntpfosadmijumvtndtcantes:\zx.\hocpottus , 'a*>P(\.^ ' ^ 

/«.r«?^]tumquiarcicbatPenclcmXan- ^'^/^^°^ ^;^ V ^ /a^-^j^.xjry 

thippi[yi7/i^^wJhuicpiaculoproptcrmatcr- ^OiUi(^ovkg,6x.'Tr^avv(B';cUjti/,fccov axpiai 'z?fo~ 

num gcnus affincm eile , tum etiam quia ^^pcr^vm '^Tn 'YTfdudiwauicov. « /i^Ttii tecs^- 

credcbant illo expulfo^ea, qux' ab Athcni- ^^ ;,';^^^,/^9^^ ^>; ^^^ ^^^ ^'^^ ^l'^^ 

cnfibus£crivolebant,iibi faciliusfuccci- ■op -^t^y'' i • r ^ w \ ?« s „. \ 

lura. iNontamCntam ipcrabant hocillie- \i , / g \ ^ , >, '^ ' ^ -^ 

ucturum,quam hoc ipium inuidiam apud \ e^cfuy ^i/^Cpo^rtv 5 ^i^^^ i<^, o TraA^^?. 

populumilli conflaturiuTi,quaiiob illius <^v yd SlcuctmTixGi ^r ks'-^ iccoTy^Z^yavir 

calamitatcm, [drpiaculum,] magna cx par- 'jnAilifaLf^ulxfnQm) vn^/J-m Xai^ Aatxtd^ct/^- 

cchocbcllumeirctfuturu. Namcumpo- ./^^^.J" ^;^,;<, ,:^'j„ ^.v' '«',,, ' '' 

tentiiiimuseiietommumiuxctatisnomi- ^ 'o/ ' • ' y > v . '^ 

nxxm,{qttttunc^thenUvtttebant;\ cum.:|ue A^ 'iV^ct^a,yj.^T.«A^o.Q ^ o/a^- 

Rcmpub.adminiftraret,omnibusinrebus *'«W(» 'TV$Asixf^«//^i'^«5'°5 ^ To^vccfiy a.- 

adueriahatur Laccdarmoniis , nec finebat ^^ eAcwviv. olyb ^^^xeS^oCfjuoyiei ou'cc<pi77x.fli^ 

Athcnicnies[//i'«Jccdere: fed ad beliri [mj ^^ ^^ ^ ; g - no^<i^%o5 ^ Ta/.c^oy t 

incitabat.Athenienfesvero&ipiiviciiTim , / \ ; , , 'o -'«' ^ 

Laceda:momisimpcrarr.t,vt illosquipia- «'Ac.-ra.TV«/..^^^TO>^;M'W«^, Ai^p^^pa^. 
culoadTarnarumadmiilbtcnebantur^ex^ cfi oi^r? w (Kp/rr;,/ flai&/$"w/^<(5'^^ ^" /-^«><^A' 

vrbe pellerent. Lacedxmonij enim cum a^(rfji.ov}^io37tf dy crcrctpni.iKiAdjov Q w S 

olim Helotas fupplices ex Ncptuni tem- ^ -^a;^<o/x« a-pi iXcJjv^v dK^i}; iiviv> Sl 

pIoaTa'naroexcitairent,eosabdudosin- v- , ^ 'n^ n- ' ' >. ^ ' 7 

t„..r„ r\ 1 ■ r, j Ksm6i,biri L iccacrcaicCi AgtKidtauoviOiis)- 

tertccerunt. Quamobrem etiam [Z. W*- ^ ^ 7 < v o_5PP 

»?<9«//]magnumillumterr.TmotumSparte '??e9'7Bi/ /ui7zx7r?/^Cf)^/< -vi^zot czcm.^ua.rV 

liDi jpiis acciaiilc putant.lllos prxterea pi- ^cm rKi ■sJ^pj^*?? t)j$ o* eM^j^vrai/Tty, ^icst/ y'" 

aculum Palladis Chalcio^cx tollere iufle- %]g "^' ^^S^^ avrt A J> ^ Isi^v, h- 

runt. Id vcro^/^/rffw/w/w] huiufmodi fuit. ' 'S^ ^' '._ m '^, ' ^ a. ■? t,' ri 

PoltquaPauiamasLacedij-momusaSpar- . x' , ^ \ J ^ /^ .// ' 

ranis primum reuocatus ab imperio,quod '^'^^ '^f f" ^^'^^ Sf/^jowJk, a*6b Ast- 

in HcIlcipontohabebatjCaufaqjapudillos yuS^fxoviccv ct<?'/K.)"i7ztf £« eM)i57rav5r tk/ 

dida^ab ipilseftabfolutus ,& innocesha- D/t4<^A9la.,'^ t^^ £M^«//k]^ TraAe^^ "tt/^ 

bitus,publiccquidemadnulIaexpcditio- ■'„.,,, Ji ,^L /2w,«>i,^, ^•^J ..^ /2 . 

- A A ^ .^ - i^ ^ iP^'CiJ,'nt rcsfji pcLcnAiai /w-f^t^^yuciTu. \6ou- 

nepoitcaamphuscflremiirusjiedipfcpri- ', . / , v « 'V ~ 

uatim fumpta triremi Hermionide , ilne ^'f^°' ^osiv. a)?'^^ p, (s^z^^i^v ivc^^ 

LacedcmoniisabiitinHeIIcfpontum,ver- y^ipnv j i^pii^o^ t>?$ i>^UuiKYi<i-^-^<;. 
bis quidem, [cf 'ut tpfe iaeiabat,'] ad Grx- 

cum bcllum: re vero ipia, quia [fufceptum] negotium cum Rege tranfigere volebat: 
qucmadmodum & initio \_rem] aggreilus fucrat, Grxcix principatum affedans. /61/01) i- 
7t;f 5««"5 

fa</ll^v]/>(J TXAtO^nZu). ' ITpOfiVl^ailOlll illOVIJV OllTB. 

*•■ Autipf] Tifi-y^. ' Kara 'i' (U,M7i'e5t ] xj' 7« •jSJuoc 7» /"-><- 
^sJov. ''Tla.%itai «JtbviStj] tj &)c£At)Oiu/aj.iTOi)i£a^vty) 
<!a7a//tn 577ft'J6<3j ^iicniyiiu^Qi^naovTi , ^ Olff^v cttTOT] t&T 
n4e/iVi«. * fic S <%t T sw/Wlu^^ogpcvjT^ Kts -afe/TainMC 
Ju5-u;y af,® Kic t^ oix.eii!u; dCis?^lcu: icaiuis^yicw, S o» Tfi <A(- 
/x)»)peia,Kay ijic;'o;msv oto? nJvSi TeiJv Tjuf)'imv ^u/i<popil» 
«iTtiMt^iCTiq.iiTjotjticjJir.S^bay 0? (fumui SAa-j)«(r<cn94 <%[.- 
■n\ciiirii;,HD.uai\ -Trwnwf «V/.S .i3)yi'«i),o» T)) (A)//tH^e/a neg/- 
*AtO!c ^y^aipopac 7a< "^miv^^a/; iifvifM . cMSi-^TW^ yi) ■nti ^u/j,- {lOictcnseci^a-TrV. A' //,&■<. A/ais ajpf, 5i/7in, c^ tS^ wt- 
SAD^iiutfyiu/TjvovTa Majt). * T Jii H5t9' «cuTt»] t ovtsj;) ijT' ^ 
^«iu/ a/m). ' ° To ^ira Tn^vop» <ijp<]7a('v((.pov, dKpa-mttov 
MKavix,iii,lif»\> nocn|(/)»)vof. ' ' No/.«^o!/nv] sidSUuctiti, 

' " Xct?vK(0/Kil[; o: Jpf ^TjaTXfO/lWf )) «.^'lwH ijV aOTt.pT)),H 077 %«,A- 

>a)ux)«;^i'o/)a)y,Mc^75 5Tipt(!v17) iS<!^7t5if;:^<i.A)u/trf S-f i^ 
ivinctJ;<fuyiSit( cwnvKTiaajf. ' ' 'TT'a(J'-?{ir]T arotp^ta/fSir, 
' * ES£ma^9»)]«'f VV"* ™ «MUaOTfTti/. ' 5 j J)'^^ j^ auJTif j 
Ilai/aw/af. ' Ep/«ov/t/at]ii79 «pAMOvttf •OTAEWf Aa)C/i)V()c*if. 
' 7 T J i) 4p7(i), TB .I5;e«'f /Sair/Aja] /JsAO/iSVOf /))A«V07» TO f 
/Jar/Aiftjf <w^yy.oTt<. ■mitii.kfMii?^ tif. 


84 THVCYDIDISHIST. 

^'epIg<Tictt'3''S!^Ji^'Z?/'<irn)v£5€A<nAect»tsc,-A Atq;hinc primum beneficium apud Re- 
r:i')^\o,l,'^7r^'^i^<L^^'Tti<i^^ l-r^f^- gemcollocauit^totius^; rei fecit initium. 

(z r, 9 I '^ '^ ^ ^" ' ' Cum cnim poft fuum e Cvpro reditum, 

, I,^, ^ ^ ^ ^ ; ' £ i \ ~ r\' piiore aduentu Byzantium occupailct, 
'^rc^iw-srfii ajicL-^pux^^ (il^^vo /x*j^i (Medi autcm,&: quidam Regis ncccilarij, 
cuJ^a ,y^ (IxmXici»; ^rar^iVK?i'lii "f^? ^ c,vf')/i.- &: cognati,qui in eo capti fuerant,id tene- 
v{i/i UAcci, dv c^-n/) TB-mVrys ^ii^ai.- bant:)tunchos,quoscepcrat,clamcxteris 
1°. -v' „.' J /2^^5>/„,.f^^ ;:2 j '' ^ . fociisadRes;crcmifit. Sedrumore, r/7«fzw 

, P, ir- . /' G ' ' '/ «f ///«•j7'<ir/(?y<}^,|exipluismanibusauruge- 

^«;^^„- W 3 ;^Jc.,oc7^cO=ott «^-^,..6^01016 ^3j^j_ jj^ i^j^ ^^jj^^^ peragendis vfus eft opc- 

3 (po/TO/u^ 1 oJyt/A« Th^£;)/g(i)?,a)tsf gTTE- ra,&:auxilioGongyIiErietrienfis,cuiusfi- 
'^g-v^t Ttij^/g fiu^cuTlov ;c, TV? c^^^ct^AJry?. g- dei & Byzantium , & captiuos commife- 

TrtAt^fc 3 W '^9^A^ T rJrfc/^v cpee^iTz^B '^^-^^'^'^ ctiamGongylum cum epiftola, 

,' r y ' ^ .., /. N , , - c ,/ quamadipfum r/fw/wlferebat. hxcau- 

• ; '^ -^ , ,y , (. / temineacontinebantur, vtpoftea com- 

» £Pi'aj'^^/)6>.na:^;o-aw//ot4 c«k^^r CTap-njs pertum eft. Paufanias Spartje Dux,hos, 

„ Giihn avi Tji^/C^ga^ /3«/\9/><J,^<737rE^C7r<i quos armis cepir,tibi gratificari cupiens, 

„ She} iAc^VK^yc^juLfjv 7ra/?/<5V,e/w (^' ^^i remittit.Habcoqueinanimo(fitibiquoq; 

f, r / ^ ^\ \ »>- / r ^ s x\ placet) filiamtuam in matrimonium du- 

..yvicLTipa.liranvyn/JSIyKguicroiccuccpTtiviix^r ' „ c o i- ^ . . 

,/ c*^ , , / ~ ' ^ V cere.&Spartam,&:rchquam Gr^Eciamin 

" i^*" l^ y^zra;^'e/o^ Tnj/Mow/^. ^ ta/ccT^^^ ju^m ditioncm , ac poteftatem redigere. 

„5 J^x/v e/j^^Ta/^xr^^ct^, ^ ayf^aAd^o- ExiftimoautemmepolTehxcperagere, fi 

„/id^oi.%iollu^cn TVrai/ cL^a J7c<l, TT^/xTTs cw- tecumconfiliacommunicem.fi quidigi- 

.. S^cC7n<;iM%l^3^o.r^,<h' S SAs.tt^.tV^ turhorumtibiplacet,hominem fidumad 

'ir- 'Cft T- ~ n^ 7' V , ^ maremittas,perquempofthaccolloque- 

" ^j^^^-rcvi^^^^cL.TccruvTUA^ ^^^cc(^, g-C mur,[c^.r..»/.4«/^;^.«;«i.]Atquchxcflint, 

l«A^.H£^?K5 '^Sv%-Pi'fh<7vAyi,x^-^- qiia'inillaepiftolaverbis difertiftimis co- 

<7^'a\'^ Ap7vtQei^oi> r $c(^i/ct«:i^ '''^ ^?^a- tincbantur. Xerxes vcrola^tatus efthace- 

cm.^,i^ x;^xLj\ c^iiv r^v% ^cntvxitiv o^^^ct- piftola,& Artabazum Pharnaci filium ad 

/ °k ., p? \A r p ' ' ^^ 'j: maremi£it,eumq; iufTit accipere prouin- 

, , - V «^ \ / ' ciamDafcylitin,Megabate,qui[«Jante 

'&-,o$^20TTe5^wf;^"^'9':j>^ n=^rawa*'g$ prxfuerat,dimiflb. eique viciflim cpifto- 

^v^'nov'Qa'^>^)i cuiTi^mi'}^" ccovJ,c^iloi' lam ad Paufaniam dcdit, imperans vt eam 
^^^gacS^^r^V-^^/^jcjTcKpe^j^cr^'':^^^?-- Byzantiumquamcelcrrime mitterct,illi- 
5 ^ " -.' rrr ' '5 "^ TQ ' G^ quefi^illumoftendcrct : &:,fi quidPaufa- 

CctJX^yivrlaUm) L aUilT!X.llcCi cZi^PaL\yN\Yi 'Z^ ■ 1 /• • 1 

^, Y> r 'v / , c ,/ '-'\ niasdefLus negociis mandaret,quam re- 

Teot^^ '^Vv ,'^'^<1|' «^ ctex9a>^^:7:i- aifrime,&: quamfidcHfhmeconficeret.il- 
(pjT7xXg..o ootcp/^c^/^^i.TaTt (A/AjCteTra/jjaii/ajS/zj^Dlevero^f^i^Jprofedus^cumaliafecit^quem- 
it?y\v>, x^'Tlui'Qa'^\tci^i7niA.-\iv. cu-n-yi- admodum[//?// Jiff^*? J fuerat imperatum, 

«X<^^oQ^'<^.n^ Ag'.^ /SaoiA^ Se'p^M5 f;"^f"^"^ epiftolam[4iP4/y"4«M^«] mi- 

V4 / 14 \~. ' 'p c/ / r, fit. Hoc autemrcfponfum m eafcriptum 

.Ua^a^u^, Ks^rcv^Sfoivot^/Mii^Ta^vW erat.Rcx Xerxes Paufmixfic refpondct: 

« P^ojyj';(y)c(iv(cv,'-n^ <hicmm.iy'^ x£ic7na\ avi ciim ob viros, quos mihi trans marc in- 

» Ajif^.i.cncn dn rJ Yijuenpcii oYkci) iaa.ei ouiai- columes Byzantiorcmififti,bcneficijgra- 

.. yfcLTflo^,^ T^i^^yn Xsii^ar>v ^go^- ti'i ^" ^lomo noftra tibi pcrpetu^ mane- 

/ / N?: //,' < / ,r^ I bitrcpolita, fcriptisquc nunquam delen- 

^i6>r / 1 ?- > tT x^ dis mandata, tum etiam tua vcrbamihi 

)«/g' ow-jio^ ^sT^orcl^T/oJeg/w/t/Tn^»?-^»;- placcnt. Acteneque nox,neque diesre- 

», ^^i^vadoy^^^yj^v S^7ph>yi xixx^iAvcQtj). morctur, ita vt rcmifsc agas quicquam 

eorum, qux mihi polliceris.neque auri,nequc argcnti impenfis [/^<ef] impediantur,ne- 

'.A'OTf/i'©g5oreii]iira5u7tu T^^|)6po/«V» <afe(/Su^a*Ti8i; laSyiMnii. '°Ai/tiJ] ™ Aprafca^ai. '^ KaiTUuatpgyi.y- 

iM\mit. ' M6Tn T &X. ituiiny'/] «^Sa la •afet «^ rsr^Tnf «fttjii arp^yicfil '^cmv lhoL<n\iac tf^^.Kp fJMvloiaA, t /Ja<r/- 

ttxrr^ ■mtfrtunoj; SlviyciTWi. 'ITpoftix/jUTic^iuec]'^?"'©' <^i?c- Aiac«')Ui/a'>(J'<A7ii.i«,T Ki/p» t 'O^tiiv (ha.ft\iaic eii^' 

iJmvtis E (n/r-^f/joi^ . ■'■ T Jj Ao'-) ii] TH ipH/.tK. ' At/-7al']Tir )^'</f 7jv«,'r Aitf)«'Kr.arOTii,ift'iii_;^<^t^t7)(rau'TB {Caff/Aii/trtB. 

•s^irn. * E/cui/TToi^a^TiT JT/.a:'7!i)t(i3Sap'>a<'ii£ )iijie<*;'ff/f, ^'■A'!n>J^7^ai~^TrJ UoiJinuict. " n«e5t)>t»)f ] icmi/i). 

««'T/fftttKtff «^'Tja^n^u/tratna^a/. ^ Hx"^?"' ''<^'<'''i*lx'*?"'> ' ''■ Ka^" 'ftroU'i(y'ili']AH-3'« VSS^- ' ' K«(7i7a(<ni 6i/6p>«<r/aJ 

n'^aijf<jiip/a,Eii K5f7>i)Pei«,Ei) ^jf"A'A?^*'^'^"'"'"' J5^'TO!'7tV"/sp><T>i«>'A'l9')»"?«"V*'/"*''^/'9' "'"?• '^Ava- 

* £577 5aA««ra*]65}7 m «aS^^aAaiuia. * £5 /ai/^auTHvJoii- va^] paSt/iaifonj. 

quc » 00 ' L I B E R P R I M V S. Sy 

quc[W/4]copiarummultitudine,iiqu6 fitA (xtj^ q>A<^ ^-^^umi hl ^riP^yyi^^' ,. 

'^^aifxeT A f>77X.CoLQi ouiiJYoi; ctyci.JoO,ov &0i £- veniendum,(e(lcum Artahazo viropro- 
bo,[acfidel(y] quem ad te mili,meas, tuas- 
que res,proute dignitate,acvtilitatevtri- 
ufq; nodrum maxime efTc iudicaris;tranf- 
ige confidenter. Paufanias his literis accc- 
ptiSjCiim magnam audoritatem iaman- 
t^apud Grxcos haberct, [dr ah iUis valde I ' n '^ \ \ ' \ \ \ \ 

»/ I \ >/ f/<' I ' / — _■ ~ 

TO /\3f.Z(jOVO UcC00-CUIIIaLi7ZX.'^^0ifA.jH$i^,^aVX^ 

rar^Ti^v c^ jUiya,/^co auQcojmsi-U v^stot eA- 
rcapua vjnccos iiauercc, I c?" <ip /«» "i^ijwc / _ , \ xi ' / « / . * 

Ai^jw^jr^rf/ftr^jproptcrimpcnum adPlatqas ^ , - \ . / . / ' , 

ge(l:um,tunc animos longe magis efl^crre ^^ov-n-n «p-ro^y^-^ chciTi v^^a.TD 'c^ W 

cocpit^necampliusconfuctis, acpatriis in- nsc%.qctJ7i ^-ncti (ito]SJj\vS^ai (mdjoCi Tt 

ftitutis viuere potuitifedcultu Medico or- ju.f,Ii,(^ dfS^olS/uog diCT^ [iv^cuTiH ^»i'<j,)^ 

natusprodiitBvzantio,eiusque pcrThra- -n r^t ^ <^ c ' /'o >'' ~(\ ^ 

ciameuntislateraMcdi,&:^gyptijlatcl- ^' /^ ,'\ ,' Z, p> . o 

Iites,armatiftipabant.Menfaquoq;Perri- ^y^-^'o' e<ihpv(po^MJ. l,cL7n(cai -n ^z^cn- 

■ 1 r ■ ■ . * 'a, ^ ' J 1-^ <\y ' ' • 

caei apponcbatur:neque luas cogitatio- fcoujTmpiTlTcTVyX^KSCTi^vT d/^voiowCcpcyi- 

nes amplius continere poterat: fed pau- JWatd, '^"ip-^n ^^yim rar^l^r?\9va. 

cis,leuibusciue rebus aperte prodcbatres ?•„, ', j>-' ,' ' j„-'„vv^ '5j 

magnas,quas animoconceperat,&: polt- ,' / ^,r, > \ f \ ^, ^,/ 

ea pcragere ftatuerat. Prartereafe [awc7^] ^^^^^J^ '^^^^'' ■^-pi)^^,'^^ -rv o^y; '^jt^ 

aditu di^ificilcmpr^bebatj&iracundiaad- )^>^i7rv i^^-n ^a mV'^ ofMiax;, u^lifjJi- 

eograui in omnes pariter vtebatur,vt [^i ^va huua.^^fZinz$<;iivo(Ji. «J/a^zz^ ^cj^zj^sSw 

^««^JnuUus poflet accedere. Quamobrcm ^SLoc^ou, iy '■^y.iga.i^ ^c;//c/<5^w^t^^. o/ 

etiampotiflimum focii ad Athenienfium .\ „ c\ ' ' n' o ? ' 

. *, ,- r/. .,,• , ,1 6\?^X^.dttf/!M>\'l0laJoJ0jUk.'0U TOj-n c?f g^TDV 

partestranfiucrunt,[y?/7^///^4^/««A-m/«/.J , T^ ,^. '^ \ / , ,^^\ „ 

Laceda-monij vero his auditis, propter^ Ji c«/to (^o/to owe>c5cAgcrcw ^-ra;/, >c^ 697^ "P» 

hxc ipfa &: primum eum reuocarunt, & ipMoviSt vyiI GMjtiq^v &iL<7rKkja-ac„ov vjt- 

poftquam iterum , Hcrmionide naui ve- xLirri.^-mv c^-m^^ic^-m. iCpa^viTv micJv. k^ 

d:us,ipforum iniulTu, huiufmodi facino- ' ~ /o >• ' n' « ' 'o/ / .<! • 

ratacerevidebatur.& Byzantio abAtlie- q_i ' a^ '\ ' > ' 

nienfibusobfefTo pervimpulflis,Spartam 7n>^'o/"t»i^'5,e$/M^ii«/ az«,/)7T7i' Qpc eMwg- 

quidemnonreuertebatur:atiplisnuntia- p:^j^i,ii J KS^oo^i^i^ ^coiacia.'; idfvyni;^ 

batureumfedcs ad agri Troiani Colonas '^^zzr^o^.rijvli^iinifJMi-n dJ^Ti Ig 'tV$/3ci.|5- 

pofuifle,& confilia cum barbans agitare, /f ' „,, ^ J, ^ ' ' ' ^or; 'j,j ^ ,,„, / ^ ^ J 

neque|»/<etf«Jbonicauladiutius ;///c ma- , f/ ^\ - / n» / ^' \ ' 

nere: ita demum non amplius fuperledc- '^^^'^' ""J^ ^"^ ^^^ ^T^^^^ '^* ^^" 

rut:fedEphorimifrocaduccatore,&Scy- 4^fli';K.vf>vHjcoig(po^i,-iii'^axv7uALu/t7n)V 
tale imperarunt,ne a caduceatore difcc-D niy x.rif:vK$g'^fuJ! AiivacS^- il '■jjuJi,7ciMfM)f 

deret.alioqui,Spartanosei, [vt fjojli,] bcl- ''ciio-jzfcwztpliclTUicz^cf^sMv.li^iiP^s- 

Iuniindicere,[/%»//fc4r»»?.lIllevero,cum ^ '''/'/ n -Vk \ < 1 

. . '''^r r a. rc 11 o wpo(;,oijc,Y\yus;avmj7no(;ii],)mj\7nc:ri.vci)V\Pv\- 

quamminimumlulpedus eire vellct, & '^ , ^ " \\ p \ . r^/- 

crimen obiedum fe pecuniis diluturu fpe- (^'^ ■%.>\V(t{v "'' t .^^..^t-CoA^^cwf^^^ii^^j '6- 

raret,iterum Spartam rediit. Ac primum S^Ti^v a cajzt^Tluj. yjji ii/iS/jiiu) iij>x.Tiut 
quidemab Ephoris in carcerem eft conie- i^Tii^^ 'G^-nv <szs^ r^ l(pl^ajv { e^e- £tus (Ephoris enimRcgcitatradarelicct) ' Q.\> njt^ iw^Tifioi c»/«j*A6ii a.^iaiua.vl 'li^yuv, It/otgs/Mvof ■m 
yutjot^a ■uani 'fSf i,\Aitu(yv. ^ i.v TtSiuiSiTi^TiTfOTreii^TzSXct- 
lUi)Vix.a, ^ ^JhpufOfowLij //J Sb^mv 'Z^nn/j.^mv. XgjnTtt 
^rmnaa/Tniir^rnTmfiiaia j/zogjt;^;). "*■ TIifinKl.wlifii^n- 
*.iuj. ^ Aicsit^ioJivTi^JldvnuKTiv. ^ 'i.i ■mvnoAii^ ■Traji' 
TOl». ^ TojTfmgjcTiDjaiTnSTJ 'SjgjDTiini. ^ 'Lit-mKiofM- 

* ° riQtora)!/ tiJtb ro/xtptpoiiTB iiwuS. ' ' E?Mlj^'MfcTs]f'/x^- 

Jll/iS. ' - TiubMSvUu^ T CLfi^OU'. ' ' Z^n^lJsiW/TKCcf^AOVo''" 

w. '"*■ Siu/Ta^^Joo^TrTS^^^sA^tu Aa!t(iiv/)t£a/. ^ QOKUTtt- 
Au,f i/Ao» fjooJyjAoii i^ic%>.iVov,£9n/J.mui. Suo g ijEftjc hu.'iiJ'3u{.' 
/^SVioiQt/^Hfyiv ay.wmha.f' (2 t fj. imoui ^-niycv oi \^tfoi^ 
h.ttMiSa^/j^jia)V,T 3 iTtftu 11^ a^TiiA-mfJJivai r 9poi-m^» arif- «j^v.S ^'■OTTt iCiJAora ^7s^/aom' tt ajjT^,^ifavn(;i/juijna \u)- 
xivj^z^tiXoujuiiu) (ntu-mhlw,^ £^ Ti l/uaMTOfi^aifov,^ <t- 
HM^f.ovTii ■m.fd^v T ijuajnairJ^m^lpoVTt.TiTt^^jiiniioiui^vet 
/Mt /ua.Sti>aiv ei iin^ipoVTK TO cv itS l/utu-n ■^^■y^oLfj.fUvrt.i Si 
tparny>(, ho£,ci>v ■?■ i//M.vTa, ti» s'at/« o.wmhn/s^dj^i-Pi, xg^ 
iyiytaGy.ir r^ -^^a^fjy^ ^i^.o-.^ .d Si ■n^tntoi,^ OTiif «>*» 
Tlajjavuiaj, intvTa\luj,\a.^a.-m ■mhioi ii^iK^^v ; p«7iov oj» 
'^7mn!;'cr^ini:^a-n'y;a4^'^-dwin,vTahLuj. '^MoAa- 
irtoSstijT TLa.vimfia* J)fihovoTi. ' * Ai/Ti5J"]Tsf noa/<ra»/a. 
^"^ lluu r^^^^ohUu J 7£u/ ;(5t7D jse/tou'. T luiij^iiuov, Tj yiy)vo( 
Tjsr' ot/yrs 'jj^gjiiSoAoii. ' Toii/SainAeot.jyaffai^niTijTiicaxi» 
Jil\ovoil.^/UMJ)l!lLu>fiuiri\t£i,ctN<. ^iifOTns. H jf^itffS»- 3f^ /-ttfjV- 

»MIV 


^iohiuu, ' 1 


i6 - THVCTDIDIS HIST. 

'e-Trcjra 2d^^!^^ci/i^0i,vqicsv ^^A%, )t,A deiiide vero re[cum M4gi/fr4tihfts]trafAd:Zy 

^^cpsai. U-rin.Kflaiy ^T, /S^Av^^o.^^m- poftea[/«^.]cxuiir,feqj reum conftituit, & 

N . apf" ir i^ \ «\ ~ ' li cnminaiiDiobiecca,cuiIibetmiudicioco- 

tx «^T^^eAeJ^^.w Ja^ee^. ^^ e/^^QrW^;. arguendi poteftatem fecit. Spartani ver6 

01 aua.pliX7zq crnfA.iovyiiTi oilpQpoi, vt? v\ m- nullum quidem manifeftum fienum ha- 

(7a7roA/$,oraa*7n<?£t><raf/€$/5£&«^cr)«g7r/<S9- bebant,neq;ipliusinimici,nequevniuer- 

e?:^^n) cJ<^a '-^ot^ 7? TV HaoimIov o^ra, f^ciuitas , quo line dubitatione freti fup- 

\4 > f , o f ^" i-tn ' pliciumfumerentdeviro, qui&reeioee- 

^ ^ \ f '„ ^ , ^ ; nerenatus,&:honore[w4^»t)Jtunctempo- 

^v-y^^-nv Aic^nhv^o^TTx. ^aojAe* ;c^ ^eoj ris pr^editus erat.Nam PHftarchi Leonida: 

e7r,*owe\|^o$ «v em^Tr^/o^i/.^^vjsTo-^cts «Te [/%,] cum Rex, & puer adhuc cflet ipfe, ^ 

'^'''^"''' Tn>^(ii^-7ntf^y^,ri\ri tJH^vo^/ct, ic^tj ^jiAJ- quieiuseratc6fobrinus,tutelam geflerat. 
H T^ /3.t^€cJa)v,u^ra.5 /SoJAeo^ Tt) BMultastamenftifpicionesprxbebat cum 

■(,',./ , . . , ^ obmoruminlolentiam,tumetiamobbar- 

ntii-mL^^^ai.-mr^cL^^^^ajiiaifST^u^^u- barorum xmulationem, fe nolle in prx- 

7/ Trau ^e<r£cfjr7T)77zi T^ JOit^iTaTOv ^o^<- fentirerumftatuacquiefcere, [cf/^n/arr, 

pS^iXS^ oii ' '^ r Te/Tre Jk TniTe 'f c^* XeA- d" conditione cumfuii ciuibus viuere: ] &: cum 

cpors^oV aJ>i%crc^ o/ eM^e^ ^ T^^^^j^^i/ f^^ ^^^^ adiones accurat^ confiderabat, 

'0' 'S' '/-! ' ) ft • ^ >t^' fiquainreamoribusreceptisj&patriisin- 

cLXfo%m,^i,iccm ^;^avl«^ «^..7.5 / J^a ^^^^^.^ recefllflet^&ftudia ab his aliena fe- 

5 eAe^^/oK TBi^, quutusfuifl!et,tumetiamquodolimintri- 

'E?^Uoccv d^-^y^^pijiTni cqictTDv uMai fjJi- pode, qui Delphis erat, quem Gr^ci ex 

^y primiriis manubiarum .-i Medis viitisab- 

n/ . Ae «- ' »'a '^ latarum[Df(?]dicaucrant,hocepigramma, 

, ^ ^ , ^ ' ' '^ , j carminc elegiaco lcriptum iple pnuatim 

To^ <72^ eAe></o> 0/ ^jai^^^/o/'°c^e-<- infcribendumcenfuiflet, 

;C9Agt4a>' ^Ot^ Tt-n^^Tnny Te^7n)Sh^ y-n • kj Fojlquam Gr^icorum dux agmina Medicafudit, 

iTa^cf^v wfxa.^ ^ 7re'A<|$, offtz/ ^c^ljyt- •P^^^<' Paufanias hac mommenta dedit. 

T^»^ %^Sc^ 'i^/3cc^'e=te5.,7^Va.5 c^dBvM^. SedLacedarmonij hoc epigramrnaproti- 

n ~ a' T-r / 'r' > ~ ' ' cv' nus cx tnpodc tunc deleucrunt, & 1 /« ^-oj 

TV A4^Tt,/n^^j/o.^ct//^«^ ^ f ^" '^" flngulasciuitatesnominatiminfcripferut, 

M ^T^yX^iTnikS^i) "d»' SuTTi) >c?c9^g7i')c<j,7n)A- quotquotarmis,opibusq;coniunaisbar- 

51* i£K- ^a juJi:^ov"m^fyuto\/ 'Zir^^plujaj^^e.cpc^- baruprofligauerantj&donumiftud [Deo^ 

"'' , ^e7.%"7rae?Ja>;:%Fo/a.e7r:«/%(:^om^)^ dicauerant. Hocigituretiaminterc^era 

' r ^' '\ c;^ ' I I ' V . ' 14 \.T^\ iniuftaPaufaniefacinoranumerabatur,&: 

,/ ' ., , \ , ^ , ° poftquainhocftatu, [^«//«/'rrfiff/4r<i/«J,J 

ovm^.iAL/^fucnvn -f^Kjari^^-n Mi^i^ reseius efl"ecoeperunt,[///«c]multomagis 

"^ -mAmicv/} lcu ^uvi7p}yiia.cpu>aiy^i(^ ^ ^[hoceimfa^um^^^v^fcmi^ferduelltonis^con- 

yr^ IvyKsLTc^ydc^vTWi. ^' o J4' «5 ^ ^ilio confentaneu efle videbatur. Quinet- 

«f'/'-, ' .. ~ (7 \ ' 1 '2^ iamaudiebateumaliquidcumfcruis agi- 

, ', c ' ' I ' 6 Ch tarequodverumerat.Libertatemenim&: 

uortvvea-neyvTlTntjvugcw-nr^ai^/vd^oi b> ciuitatemipfispollicebatur,fifecum[/«f*- 

^TTCt) oli^ e'icc%c,cnv U crxpa^ cCJ^t^, /uj}^- teros Lacedamonios]m{unexif[cm, fumma- 

^^^i 6?) ^ ajxPfU (zua.fhJi-nv, ouiij M/afji- que ^ei fecum tranfegifiient. Sed tamen nc 

^/W^JJ.,^,,'7^^,,^,,'' , a^yJ" '_ " . ficquidemvllis feruorumindiciis habita 

<picPoytlnmvii>cui}piav,f6isA^cmJTi ounxei^v ^ ,^ . ■■ ■ r n 

' ' fidequicquamnouiiniplumitatuerevo- 

Iuerunt,vtentcs more,quo erga fe ipfos[x'//]confueuerunt,vt no fint celeres ad aliquid 

grauius de viro Spartano fine manifeftiflimis,ac minime dubiis indiciis decerncndum: 'S)£9t5«^vo{, HTii if^KfxiniiMVx; ^ KSt.-niy>eJ-ow . ^ XlieJi /Mri%iuLy'£^i r iis-mJ^O/iMV f jiul^cuniv. ' ° E^twAa^'!"'} 

«"^'rWJ^KSi.TTijppn^'^. 'rwoi^niv/aair/Afi'» ovtoJH- t^op6^a.n%t oc-irtiAi-^ . " E»5utw >ot3.(oix<]«TH kjxtm- 

CSoafiA? jbiu/. ■'EvTVTOpovTTj^yt^pJcftfAouow. ' To'r 5J>j/('ai5/inJ>o:WB.a^nAtl3^tt)«)^tii//;i.<£i'4vT»?f wA<ri tA«- 

Anav/J^uJcra-o' A«4)v/<A)f ow^ep/UfiWAa/fae/fSTiviraf JQ7 T yjtJiLffAinm . '* rictf 0|H9;ov] i^/ttwtftff^uJ/nAovo'». ''Ti» 

fMi^Diam. Avti|toc <y|i]« IlA^sap;^!;. 7 Xtth^''*^ 'OT''- TOp»»-)) i^^vo/ajAeiT^j »' <*. ' * Kay io; 3 ouTai]™ 3,40''« i» 

>^i^7mfei^\if^-nfA.»i;if-y,tvTUi;ha.iUi)Vi\m(W/M>i(;-n)'i(-mf'i- rtf. ^^ Y:.ai-mhiTeiajt]auninfiicu,. "^ Ka/ •n au* ^(/Jiut.» 

*•',-"/{ »5t<r/ tSj A«)ai!v(s)ii. * E^6<AJ>i)'77i7«]s^« TAaic^iJW- «/^affav^jxj^-f anapTDf.Kj^iuiT/UH^/^j^o'». 

fuJv </>j(TB7t VOfAS>V. * E:TJ T TlS*^,^] IJK <» tL ijUOfTlVfn * 

donec L I B E R P R I M V S; 87 
doncc tandem quidam, (vt fcrtur,) qui po- A ^/^ fg ^;; ol^?^,^^ >^h\)) o/iit>^m ' ^ -n- 

ftrcmas cpiilolas ad Rcf^cm fcriptas crat -s./ ' n ■vi''/0_ •» "> „' a '^ 

ad Artabazunipcnaturus,virArgihus,qui „ p i m , , > \ > ,1 

quondam cius amafius fuerat^idcmq^illi i^^^m ^^? -^y^m, Trc^Six^ -mn m 

lidclillimus,adcosindiciumdctulit:tcrri- cuAy,x^7nqr)Tu(sii lxii\'Co,yju/VTyi<; yyi/iv^' 

tus quadam ruipicionc, qux ipfi in mctcm ^lmt; x^ oi^^v^LCnmliva. oti G^iU im r// 

vcnerat,qu6dnullusdeniitiis antcrcmil- __5^ rV/zxT^JCQ ',„'''>,„ J^,',^. 5 ^ ,^Sk 

lisadhucrediiict. Quarccumiitrillu /^d«- / , " ,..,/,,, ,^ y., 

fuadcccptus fuiirct,aut etiam li quidille ?>i?/y^gHio$ ^«to;)^a4=H '^'^t^'<^./^ 

[/« ea\ mutare voluiflct, non agnoiccrct,) '^n.h(ji^Xv{ '^^'bTh^cAsts.cM' a/$ 'v^^zro^ojiffw? 

cpiflolas foluit. In quibus fuijiicatus ali- ^ Xsii^v rsro$£7r^^'A0^,';6, ^7^1- ^Jog^ eT- 

quidhuiuimodipra:tereamandatumeire,r) r ■ n' ^^ ' 1 v r^ ." r '^ 

lcquoq;lcriptum,ca:diq5deltinatumin- r^',\^ ,. ^ qT,^ / c 

uenit. Ciim igitur illc has litcras Ephoris ^""^ ^ '^ ;!^«./x^ct/ot,^Mo^ ^^ 67h^!;<^, 

runc oftendillet^vchcmcntius illi quidcm, c^t>?K5o' (2>i^/\n%^%i iri '^'ic^ cuayHcw- 

[<7W^w^»/<^Jcrcdiderunt [veraejfe^cju^ Pau- ctwi/^tY A/J^^-res/^-tjj^w^-i^eT oi^GnJ- 

/4»/rf///<'r4»/'t/^/i'c7-?.-l fed tamcn ciim prx- „■ 'oJ—' < ' ' q' ^ » 

cerea luis iplorum auribus aliquid iphus . / ^ , 1 ""^ n >/= > .\ 

Paufani;^ loquentis ore prolatum audire /^^^'^'^^^/3'<PC^7f^^^i ys-Xv^Uvi^ Uaj 

vellct,cumq; ex compolito vir ille fupplex 'TV te g^opoji/of^^? Uvcu, ixfv-^i, k^ Ucwaa'- 

ad Ta;narum confugiflet ibiq^ tugurium mv uc a^rov i.A%m<;> ^ ipana^^idi r -^O" 

conftrux,flet,quod icpto intei;poritc) dif- (p^cnv-^lxernU/v^^^o v^p-m c^q>J,,c4- 

clulum erat,m quo quofdamdc Ephoris a / t" >« /' / p\ , „ , 

abIconderat,cuq; Paulanias ad iplum ve- T ./ , / > / '^ , 
nifletj&fupphcationiscaufamcxilloqu^-^ ™,W^^>^a.'^<^cLjvomi >C5tO' g^W, J$ 

rerer,omnia plane audiucrunt,dii illc con- G^^^v TrwTnTi cco-rov dv ra^c nsr^i; l^cLcnAeA 

qucrcretur dc rebus in fuam perniciem ab ':xU^cn'ct,i '"^u^^ccUMi^," ^oVA/« 

ipiofcriptis,dumctiamalialinp;uIatimde- r\ ' " "" ^^ ~ T.rr^f 

clararct,quomodonunquaminobcundis ^ ', , , , 72^ ^ 

apud Regem minifteriis ipfum vllis pcri- ^'''^^ ' ^^^'^°^ «^™ ^ 'S«^7a ^umo/m?^- 

culisobieciliet,& tamcn dignus habitus 'pitu-n^^^rtz^q^iTra^vixx; cociojmi oa- 

fuilfct,qui xque\ atq; multi alij iplius mi- ^^g^ , ^cc tA^v dx, iV /«e?^ Si^vm 

niftri,ca'dcrctur.CumautcmiiIc&:ha:ci- ~ ' ' ^ '5 - « / 

r /- .,1 T>iictA/ctc^cnciig,jm oLCioMJidiai ■myica.Tn)- 

placonhteretur,neccumproptcnd,quod / / o \ v n /9 ^ 

amc accidcrar, irafci flneret : fed fidem ei f^^^y^S^/^ -^ ^5a.^A4^ct r^^'^- 

daretj&cxtcmplo impune furgcre iube- ^v^lv.cLKSvcrcuiTiij^^oLKfiCcJc^Tori /lS/jolit- 
rec,acorarctvtquam celerrime pergcrct,D ^A^m/ i(po^r f^iCcqcoi ie rlh iiShn<;, d» 

nec fua ncfrotia impediret: tunc vero E- ^J?' '> J ^ ^ J^.Iw, f,, ''.' ~ '4^ ' 

phori toow«/^/^ dihgentcrauditisabie- ^ . \ / r ./ <v - -'r~ 

runt . cum autcm rcm plane compcrtam 4 «^^V^^^^»''^ -^c/Mv^^^O^ o* 77 oi>, 

iamhabcrcnt,cuniinvrbccomprehcnde- efo^/wVTecpopi/ 3 tnj^^crooTnv (UCJ^nom^ 

re conabatur.Fama autcm cft ipfum [Pau- (a><; iTh,yfJvcLi '' l(p' aiycoj^^.^^ci^ii 3 vdj/^- 

fmtam;\ cumin viaiam comprehcndcdus -^ a(pc^{><>,ra/ilt;'i^,'^^i^>,A Jaams i^ivoict, 

cflet,cumq5vniusEphororumr4i/flaccc- \ a^ ^ ^ <; n '17 ~ „ ' ' 

dentis vultum cSfpcxiifct, cognotiifle qua ^^ ^ ''^^ -^ ^5^;^.^^« ;t-/..<^ cf^o^^, 

de caufa vcnirct. cumque alius [ex Epherii\ pro bencuoIentia,quaipfum profequebatur, 
nutu cladeftino [ri^/^j lignificafl'et,ad templu [PalLdi6\ Chalciccc^ curfu fe proripuifle, 

T£t?7iAsi;7if.;a<]cf»Aovcn» C aMo^ a:n?TJA{V. *AvMp^'- oiu/^HA*^'"? "Wttf /'>■'!<• ^A/tfiMWoMfs^^CaAo/Tsl ¥«'■)'- 

^AjOfJuvi? >u/e/ov,^,v6S f i!v/iMV,^i7ti 'OTA.iac ^i^LKM,;' 'cs?» «/W^- }i>^t^( TU^c cf/^cMf ,J;^£aMO(. ' "iTiZgjKSaAonDj-so^So^Aaf 

Mv. ^ n«yJ>)aiifr.7il 7i7nif/;)ai,o'^i/7i!Vfijc,KJ^'Tipov3^K2uv. >ui.Tnyf>yi<rli\>. hvzmTtlai ^xcwirii. " ns07i/a«5t/'n3](^ 

^.icov.«-ra (/'{'Tjvej^tfjaScdtp'''''''^!^''^'? Ji ^a(^»Aaf.t- tifoivtici.-n <i(y1ifjuiSiiyi XiMic), '^/icp/SJ^^aM)'^»;. 

Gcuiun.';7Zi.f<flKa.,cu/v ^ ipa/x^vcf iSrx.opei .•ri ■}& Tnfamitf av. ' ' ETit/oiAU n] sutMovOTifOsV.Tra/nonf fCif/vevTt. '"*■ As^- 

■^ITawvoi^/iaTiiliOTwifA^. ' K<jt( 'S^^5jc(Mi7a/.ui'oc](M'7T« W)t/l ou^^Tsvlnvncti/ow/at*. ' ' ^(^'^{^iifH] i^yte,!». 

OM9/oU";7ii(Wflautvoco^'^'AiOf. "^ H G €iurvo(]t'w7voc« rTau- ' AMoi/'j]t'(popot/ JViAovo77,a(f)ac6)oivow7!if, ofji^iw if/AOf 

muiiaf. "> Koi cuJTivivfivlacmtHiiii-Jl^jiOpi ■ffn axWjiio irl Tliujirzina.. ' ^ x&ipDira^ ifyo^to] M^iTOf 7iv n<a/»a- 

"Larsiio^^jfitfda^. * A'3B'S^^ffxst/»5 « tf*'6fi«'wsi/] ^ ^'0". 

H 1 
n THTCYDIDIS HIST. 

i V > V ' I 5^ ' ■'■-r; v„„ r " ir cratvicinum,&:inexis:uanicemplia'dicu- 

, ,^ V , /. ^ / ]amm2rdius,neiub dioae;cns ^'dn»/*- 

£^.90,1/ , im ix*,^<^c^h^oi TaAa^Tr^e^in, ,,;«^,,^^jaffl,gej.etur,[m..]lecontinebat. 

"'^^--d^v"- ^'' ^^''^Tmpcwrif^jL A'-V 't^ntfno-o-y Illiver6quieuminfequebamur,tuncqui- 

if d'icJ2<l,"/u3^'iiTV'TB,'r5''/£o"<:-;'!^5$ T- of)- demafiequi non potucrunt: icd pon:ea&: 

f av a<p'/!?^^ y^ ^ ^J^^/ fiVi))!/ om T>;pw'- ^P^i"^ xdicul(j tcaum lliiKilerunt,&: fores, 

/1 ,^5^,^//) ,/ 6 ' cumcumintuseireobferuaflcnti&ingref- 

' ^ >- e '1 >^ ' ' lumcircundediilent, muroobltruxerunt, 

^c^ujisra^. ^iK9L%Qou3^oi /e, c>>g7n)A/op- ^^,1.^^^^. obiidcntes , fame expugnarunt : & 

x.YicniLv A;^w<v. w ^sMo^-ras co/r^^^Trv^u^v, cumanimam in ardicula iam eirctefflatu- 

ai^i^ ilyi^ dv rnSol^-^/ijia.Ti, c^o^m^oi, '&,- i^^s, Ulihac\ rc cognita, eum ex templo.vc 

•V. ' ^": V .'"'.'L" _.. '"" ^ 'j^ o.^ rjfchabebatadhiic fpirantem exportarunt: 

, , «/' ^ \ . H,. / i; fiv iIieveroexportatus,corcitimmortuuseit* 

^^•;t^>^6^^^^«^.>^«^t e^eA\«^^My cumautemmCeadcmdeieaurierat,qu6 

*£ J 'TK^.id^^^j M^ TVs K9t)ci^'pJii g%€cV^<ii' e/- facinorofos h omines deiicere folent : fed 

u^^iaztriiv^m ihB,i^o7^rcnovi7ii Kscnpv^oui. poitea vifumeft Upj^s] eum in aliquo loco 

cj^k^-o^^Aq^ori^Tiyli v^cpov vc^eS^t propinquodefoaerc. ScdDeus,quiDel- 

. / ^^p-^-i phis eft, oraculu poftea reddidit Lacedae- 

'^ /N - f II > C'^ ^ / o '1 monns,quouimt eosicpultum^/'^»/^»/^] 

7n%t^£, (v^ yu^ H.iiz^^c* q> 'z^oliyX^i<TU<^%,o cadaucr[fo]trasferre.vbi animam efflaue- 

^6CCpJ7 ^TiAo^ J^JiA^cn j j|[ot( oJ$ a,T5^ stJSis o;/ S rat: (&: nunc in fani vcftibulo iicu eft,quod 

-TCirsf^^^iu^ov^^Sm ax!>/jj{lct cd& Wi -^-^X- l^P'^cs literis incifis dcclarat.) &: quiahoc 

/ ^. rv ~ ,..\ / 9 ■ ~ iplorumfacinuspiaculonon carebat,duo 
, ', cv' ' '* ' '' _ corporaprovno^Pd/^i/JChalcicccajper- 
cu^f,i^cu7ai^oo,ui^cvrriPcuj!7zaiii oi-e^-ra^.C {•oluere.IIH vcro duas ftatuas arneasfece- 

0/3 aJf^jictjotyCog )6, fe' ^xx/o? xj;;w/o?,ctfTE- runt,quas pro Paufania[Dfrf]confecrarut. 

■TnTDi^ctt ToTg ^3LxiS\xjiM)mii i^aJiiv au^' . Athcnienfes igitur,q, vcl ipfc Deus piacu- 

•♦^•^ 1 A '^Ttt. ',, -, c\ ' lum[/i^/^«'4:!!fw?//7//«(]iudicairct,vicifIim& 

,^ '10 *"' ^ » 'c ' s JpliLacediEmoniis miperarunt,vthocex- 

^eo^l^ ^/-/--4^^ /05 ^:^^^ TV^^oLVoqi^f^^ui/- teniiinarent. At Lacedsemonij legatis ad 

t-m^nStTo K) T Qi/xigvxMct, ui Suti._GX5)i doc Athenienfes miilis Themiftoclcm etiam 

"t 'sE^ Ylccoavjcui iMf^vr^tiivli '(stc, <lS^7i criminabatur, q, & ipfc cum Mcdis fenfii- 

X3:\^^ic&«,-c^il>v.olJM^fii,r''i^y^-^ fet,qucmadmodumfeceratPaiilanias,vt 

^ oy/ X ./ j ^ .\ , ./ r)u exmanifcftisindiciisqueftionisdePaula- 

c.c^cLyctcry^,K,i^v^ S^c^ lc^ ,^ c^ cLfyj, ^z- ^-^, ^rimimbus habita: compcrtum habe- 

(potmi ^j e« T <^HV 7n^s7nm(XDv) TnfAnztici h^i^^ petcbant vt ille iifdem fuppliciis af- 
ju^r P^^xi^oqfjLo/iciviTTi^ujpi^ovTav ^iwSiu- Dficerctur. Illiver6,iidemverbisiilorii ha- 

Kiv.c^J^fccs^^oJg ejU-ra ^y4v ot^v c^c^t^- bentes(iamenimThemiftocles patriaper 

'..(^ ~ fN'";^ ' j' oftracilmtunpulfuserat, &:Aro;isquidem 

yiiinv.o^^QiuimY^^YiirarfsaAodtiiM^Piv-yiix. \ \- \ r i -o ni- 

, , 7 ,\,y.jyT , habitabatifcdtame&rpcrcsEterasPelopo- 

7rtA97n)i.^),av g? x£/;;6iy/)aw,i.)/'«i/T 60e/)>eT)!^. i-i(,fi p^j-tes crebro commcabat) niittut vna 
cuniLaccda:moniis,adiIlumfimuIpcrfcqucndum paratis, quofdam cum mandatis,vt 
euniadducciciitvbicunq;terrarumnancifccrentur.TlieniiftocIcsver6cuni[Vfw]pr^- 
feniiflet,ex Pcloponnefo in Corcyrani prof ugic,qu6d de Corcyricis benenieritus eflet. 

(TZiifmTaj t«i/7i!7 oi/o £(pepoi^ '^?n')a.vtiv ittr HUJV. o/ 3 ic:s»t- 
eaviht4ajii^taj>Taj;.Kyfo)(;.cu^ tii8(ff7i/Xicttj t TiituarUKiv 
(Ti/oniAoK SHcujimti-ii oLii%yiaj/. ''•'T!? 3(itii</)«;f.»«n<iu>- 
ami)iJmfixCxiri(,S^ -ji «' im An^a. i?) ^'™ ''v'"'*?' navimti-' 
cw.ou(h\>Jb'^Ta'Zn£9CticC'y(<n/uCit,YJ- ' '' E7t,pjt/)«i-» 
S>5aK<a;wsvoc]<f^ ni (pfOKH|iut fi^ii < ©s^ssiw.nf «arfi* 'T ««- 
Ac^uof , 4^<tii,7)«H<a3D vai» aO/iuoi(fi"'> "'* ■" $i;on",ua. cu/T^' 
)C$t5tAt)<riV. '* O/f «f.>)7»]o»iTETnA5. '^Ai/^JiysJjp^^T»);!' 
s'T^</<i )b y mwi/ua^ovu 0/ Kip^wfOfOi tk i?f^a,J) x^ t ilitftCa.- 
p»,«M<xiffB<F;ffa)'5, s/.<4AAoi' «u, tik (tftAfiu ci TpiAjjafffnmf» 

ij ©{/«flKAIIf t)C(il)M/fft, A:J9J» 07;,«' ^T» ■)"<.ir),<E rX^fAM aV/A.JML 

p.«raffa? •OT^^C a*iA«a*ii,|M«^o»3n3i!( «ravT« sMa,/> >'i'B^i 

Scd ' K<«y tf oijwijaai » ;"«>«] ipaffl )S 071 «v/i(pL s^ejt^»» )C5(.t' OiTj' 
7» orx«i^ua,,>) /M.»t7>ip «.CTO AMt<5»a:'»^7i) A/Soni^^M.Sfju/- 
7ix,( 5S a^ xaKUvm^ jiWct.irjii.T,s.iji.vf/.i>v '^ "fin 't fjumv ^ntsf 
TQ iii \a.KCi:\ia4 . ' T«TOp(tu7iitS'/u] K^ui/, JtJ^Tiiii^Sfa);. 
^X^fY.awi^iigSi.Jtuuaji^iva. (/'H^t" /.*■«' «««nVaff/f. STEpii 3 'rfo. 
TToi nn^ncmtjiviiPCilaijTivmMOfKfawni, "^ EiiJitoiiiaTifpii- 

«««■Tlf^^WffjbWf 71 lifov ■mi'i^&HAC. *K<»/iiTOA(K£(!llTi«si'(n»] 

/«(■(yffWTif j-sfeteip^cWTif . ' ATOiiciK/^ii.a^ffuy^TKj^io^Tij Sf 
St/c«<<)t-!n?£p;^<a'. '^ EAuMio]fl4<fuoiTi/«w. *£< T;(_«;(ot- 
cTli^/^fyufiaAKVtrif^o^on.TiTref o')t5t^a</:htf opa)pi/>usyo{M Ai^i^jt- 
►/xxjiirat/ SiUKaiuiutiyiiftiu^ia.Ti p'iji?.iu. * nAwo/ov woi'Jt5 
JCct^«</iu. ' ° Oov!AAifio?c]i) A^A^tiJ^ " ToVti TaVovjT» 
pw^ca.. ^ - '5.ivI'SfjTi/M,',iiiy.a"j^s»Tt^'u!^iwha!fCf. "aJ» LIBERPRIMVS. t^ 

cumillidicercnr fevereri nc, iupfum A ^ J^g'^^^ sl tprtoxsVrai' ^^px^palm i-Av 
drerctincrcnr.in Laccda:moniorum, . \ ^/ ^ ^. / \ 'ov ' > Sed 

apuc 

&: Athenicnfium odium, [ac wmkitias^j 
incurrcrent, in oppofiram contincntem 
ab ipiis deducitur.& infequctibus iis, qui- 
hus[/m^ impcratum fucrat, qui pcrpctuo 
icilcitab.xntur quo nam [t//e] iret,propter 
magnam conrilij inopiam coaiftus cf]: di- 
ucrtere ad Admetum Molofrorum Rc- 
gem, qui non erat ipii amicus. Atquc ille 
quidem tunc forte domi non erat.Hic ve- 
ro ab illius vxorc, ad quam fupplex accef^ liui YiTn.t^viiuj yj^T^u^x^v. y^SiCi>K$/^oi 

•v;z«ra TYJ ra;TZ^iiiTa.-yfj.ivoVy x^ TWvlV oi-^- 

f ' ly I ,/ Qf \ 

^lyiy CUIcLyxccCi.TWj VJLTU. 7f CLTiO^V ^^ 

Ad^^ijitvTdv iM)?\soJitJv l2>a.aiAicL, ovm cwtcJ 
^ov Cp/Asi', ^KSt-mAii(7ztj. T(cfjf HA^ chc i.TVyiV 
'^^}y^*o ^i,in)i ■ycu/oLjicji tKiTHi ^o- 

- , /w^o(; ,<hS)iu<niiTWi 'Cssr cwT^g Ttv 'srajS)u. 

ferat, cdoctus monctur vc fumiito fuo i-n ^ ? ^ /° ^ c.' y r. .r->\ , \ <■ i \ 
pfortmifilioadlarcsfcdcret. cimiqucnon ,. , ^ ,, r. '^ ^-'f^ vm 

multo pofl Admetus rediiffct; ei indicauit «'^ V-ni^ ou 7n>Av vqi^v tV A^^HTno , h- 
qaiseffet.&tacinusilloindignumforedi- Ap/ Ti o$ 'ogiy'^ ^ chc az,toi, 'itri a.^ cui- xir,(iiquidforteipfecontra illum dixiifet, 
eiqucAthcnicnfesoranti aducrfatus fuif- 
fet,)profugumvlcifci. Seenim inprxfen- 
tialonge imbecilliorem,ab illo, [cjui tunc 
tffit longepote>itior.,^\x(\imin, fed gencrofi, 
[ci^<^.vct///j]cfre animi, pares pari conditio- 
ne vlciici : iuTiul etiam fe quidem illi de 
commodo quodam, non autem de filutc 
laboranti aduerfatum fuiffe. Illum vcro fx Tt'; ou/nt7nv cui^cLdiujcucoiiS)i.ojv&juci).(pdj~ 
y>^%g, 7l^pia3a.f. '^ ^^yj oLt '\jsr ixfivou 
Tn^Aco^oicd^yi^^^v c^ Tijj TTu^vTl nscfcag 

' J , ~ r-^ '^■^^ ^' ^ ^' \ ~ V 

Tm^V ypVci^OV 6i iljTJiViOjMiiOtXi^TroTd t- 

(n)v'l<^uopp(cdzij.'° x^ kjLiSLi cuTOi /i&^ " ixel- 
yc^ '"^eici$ %voi, yjLj chc k 'S cm/xa mo^- 

c^TX^, C^POH/TiCddictiCtj' ''cJcfkOC c/J^' OLV , ii dx,- fe[/«i^//7;;w/a>Jtraderet(cumdixiflctqui-^'^'''''^'^'^^r^'''^^ ^'P '^"'"'w eV ^ ^c!>Ke- 

nam effent, qui fe perfequerentur, & qua toj^ cmTne}oti cls -vji 4^%«« '* ^ivzxTfpIj^CTce/. 

de caufa) [ fe] falute,vitaque priuaturum. „ Si,ciKsvcrcc6,ciil<p,oi n cIt^p iu$ ^lcwrf^ 

lllcvcrohisauditis,cum cum fuofilio,(vt " 17 '/ o ^ '' ■ > ' a'>- ^ 

ctiamuium tenens fcdcbat) f urgere iufllt. '^"^' ""'t ^, '^' "^'^' ff ^^^^^' W 

hoc autem maximumerat fupplicandi ge- ^*^^^^" ^ ""'^^/^ TV-re-^ v^^v ^ ttzA- 

nus. Nec Laccdarmoniis , & Athenicnfi- ^<^ TvtgTi ?^KiS'oLfjtM)iioti ^ oidcwce^oti eA- 

bus[ftf]nonmulr6 pofl profcdis , &Ionga %cU/' ks) TraM* iiTnScnvy cbc drji^cnv, 

■r 11-, ' T ." ^M >i7^<7EM«!,;Soc/A9/t4fo^ c«)5/3c{,ffiAgct7n)- 

nufit, cupientcm ad Regem pergere. Iti- y n/ ~ ,^ \ , \ •■ ' n ' 

nerepedeftri,adaltcrummarc,ad[-^r^^w] f^^«^^ ^Ta ^ iTi^v ^cAgJ^Tr^^ m- 

Pydnam,qua:erat Alexandri. Vbi nauem Qti^ HTwhcLn^^ila) A\ic,aui§^ov,dv ri oA- 
onerariam nadus, quo: in loniam profici- £> K^Shc. ■rv^v cv/cty>/idfr)i iir' tovia^, k^ 'Qa- 

fcebatur,eam confcendit, & tempcftate r' «^^«^^'oc,™, .^,,^,, ^', ;:,' J<v ' , 

delatusettmcaftraAthcniefium,qui Na- ' ^ <i ' ' '>: ^i \ / ?• -v \ 

xumobfIdebant.Et(ignotus cnimerat iis, ^^^^^^° i7^Xiop)cttva.^oV w [^ y^ 

qui in naui vehebantur) territus nauclero *K'^? """« '^ '^ vn) htaz>c<; <:^i^^ TtJv. 
declarauit quis elTer, &: qua de caufa fuge- 
ret:&:nifi fe fcruaret, dixit fe didurii fc ab 
eo pecuniis addudo duci: pcriculia autem 
vitari pofle,f 1 nullus ex naui cxiret , donec 
idoneanauigadi tepeflas fefe ipfis ofFcrret. eut- iQ\.Y\pcjo o^U'; 'bh, ^'xs^ <h' a. CpSJyi ' K5H » ^i 
\ I , , \ )/ j r> t/ / 

/Xf) cni>a-<{ cujTdv, £Cp>i ip<iv orl ^i.^/cisccn Tni- 
e^ig cuiiDv ay^^iluj Si oLaXpa.,?\<{cm iT],fji^- 
hvoL cyjcCYiioLi dxj r viogfup^ TrKoii-^t^), in^-nSbL. ^ KaTO-TOS7i'](|)H/.tAf . ^ O/j <^iMi\-mij.-\wmi 
ihfmfn AdiJjHTtiia.!liuj<xri<s^miUfA.a.^ct;<i^Tyiairt>i;, oQifM- 
siKAHf (Wt^/ot r mMv JJ.VI Scuujad ewitS Pjor^euf' ^ Sfg.-fiTt 

^ n-^VfjMtni &ki oCfi,tt«.TBf)fciTO5-tivi-,^^ iiso)'?. ¥.tM <i\j% 
a'^(i)i]ijxa|,oi/iio/j^4i7) f AcfUii-rp!/. 7 Ziti ap cwTdfloQi- 
fMc^oiQ^Yii . AoTtJ ciliiuiciicjv Jlcijuiivul cumJ' ■m AS'ju.iirci). 
' Kcti yd ctii 'ipsr iKtivv^ 7» f i;i<,Tjzir ixjtir^ tS Ai^Wifi-aij ,\7!m lifJtSPfeiAu. ^° Kaiajua.ct.u-n;^lQijum)wi(. " Exi!- 
vcfij-nij Aiixmct). '~ Xf/etaj^Zivif^^^eieulivoii^aSiiijHffj 
K-y 'sfe;!(|^,-<>ii{ ESanaTTi/. '^ Ejanovt/i ai~^r A^/um-nv. 
^ * Aunv^r Qijuu^>ijiia. ^^ Ka4i(f' co^iivii(sc.. '^Aw- 
STpnoaf^^TS luiimt -dic u^ioi. ' ^fi' (,nip ^i^v atJTCvixp.- 
SiX^itWxntS Tti <^ijxlU.. ' KaWTOMaefistliTiii] («■'n fet- 
•^^AHffaer.i;. " Ef OT/iiauJtwc^ WcTi/iiU. '"^ TZ«) AA6- 
^a,c/yi»]T,-cMVcrHAoliOTj,TO{pM{Mii(/of. *" Koyfitu jb ocj^Jf )1 
«Mo olCTj^jnfjui. 1? ©s/i;^)(.A«i.'t<. ^ ^ Ka^ S) a. (piu^i^ 'i-n 12 
ao'TW<f)lI(ri(«iu«</'ora^'Z<0(/«(r/(t<p«i/>t(V T QifUiW^ia^ 

H 3 •t.(kJ«4 

litfipov Jf -Tf&i ,o T H V C Y D I D I S H I S T. 

-mijo.u^ci ^l auwrtS ycLt^y ' "^jM/ria^oSztf AQuod fi fibi morem gcfTifTet^dixit fcinc- /jji.-mv ^(t{ , ( 5lA% , y^ cUlTtJ Vqi^V ift TE tiamcirelatinum. Nauclerus autcm har 
\:cc'\l.,\j]m tlk paierat^^^ & cum ciiem,acno-^ 
d:em in anchoris, & ialo ftetiilet fopri [/^* 
//7f«/f;?/i]cafl:ra,poftea Epheium pcrucnit. 
Themiftocles veroeu hberaHtcr eflpro-' 
fequutus, pecunias eilargitus, (poftea e-» 
nim pecunix ad eum venerunt & Athe-' 
nis,ab amicis mifrar,6c Argis,ea:,qu:E clara fAj%ii aiati^i-mfXTni y^a.fj.^u^^ ih /3<*- [/'/';] depofita: fuerant) &cum quodamil- 

tfiAect kfg-^c^^tuj -nv 'Befiou, viccri /S<xa?- lorum Perfarum,qui ora- maritunx prxe- 

" A^'o.'^. e.N7^. Ji ; x^9" 'o-n.eifxi^. ^^^^-^^Mocz mediterranea profedus, lite^ 

^ c/ ic. I ' '< »\ r ' rasmintadregemArtaxerxcmXerxisly?- 

" ^Krim^^^ a.,05 ^x^ ^ '^<)^^£A- /;«^^]quinuperregnarecceperat.Hocau^ 

" A^wi' iii^yi.a-i^ 17)1/ vfxi^^v oiksv , ooiiif teminilhshteriseratfcriptumiThemifto-' 

" 'i^ovov Toc OT)i' 7ra.TE*jt 'QaovTo. ijuot oioty- clesadtevenio,quiexomnibusGr^cisv- 

" fc»7 r/xicaiuAu ■ -m^v 4 £t/ ^ ^gL ^>ct- nus veflram famiha phtrimis affeci mah^ 

„ f,' \ >y^cm ^ > r ' . f ft» ■ V ' ' quadiuncccffitate [f(?/»»«//«^5]natrcmtuii, 

•^ ■• /^'^ ^ • ,^ / t , quimiliibellummi-ereDat, propulfaui. led 

" Kii <rt c^j-^^^at^&TOA/i/ %-^;c°^i- longepluribusbeneficiis[f«w^/.«,]poft 

" <^»i iytyiro. XSH fjict Ajipyicnct oC^ii\iTaj{, quam mihi quidem tuta,illi vero pericu- 

" (' * ■^^-^a^ T^' n &)c Q^9iMvoi rso- lo^^rcucrfiofuit. Et beneficium mihide- 

<x,\yc>^cnvT^t<; cactyiiOYtJicaii^ Tnxju 'fPyi- r ■ r^ lor ■/- „ 

» ,, i.^i; , , fcripfcrat quomodo &: [/'4/rew /;)/>/*f /ff- 

Jz cuiitVyOv D^_^\icnv ) xs^ viw iy^v cnfxt- exSalamine, &: de pontibus non folutis, 

" yL:\3i a-).<tju. jyZcTzti , Tncp^f^i , cAw^OA^tos ^"«5 [a GrxcU vi^or:bi4^] ruptum iri , pro- 

•> „'^ oS6r;x> f ', „ of J ^ ^ ' ^ /-\,>,'«„ pteripfumtuncfals'C)iimulauerat)&nunc 

- , , , V , ' \ , / n\ ego,qui magms beneficiis te afiicere pof- 

^ fiovj\5jUSi- ^. <^'cujTr>v Qax<^v^,cujv>, avt ^ ^^^^^^ ^^^^^ ^ ^^^^^^, ^^^^- perfequuntUF 

" (i)y ■mKCi) d^YiXciicmj. /3:taiA<^ hyCx)<;\iy.- propterbeneuolentiam,quateprof"equor. 

mj\" i^^cwu^LCTiriairv^J "r ::b^^votGU/ .i^ i)d- Anno autem fuperfedens ipfe coram ad- 

xLai -mt^v ovrr^i." 4 ^ mS^^ova, " ov l- "cntus mci caufam tibi dcclarare yolo-. 

/ ~ f, 't\ s ' '' ''(\ ' Rcxver6(vtaiunt)eiusconfihum, [c7"4»/-' 

A/', .' " ^ „ , . W//W cltadmiratus,eumQueitaracereiui- 

X^livoYia^, ^ T bTaryih^i^^-T-^^aj;. a,cpt- fic.Hic vero vnius anni fpatio, quo fupcr- 
XjK^oc, ^/-{J' T ':ltiauuTnv.,y'yiii\ ^'^Trttp ^xi/TZi/Dfeditjpercepit, \_acdtdtcit] quicquid & lin-' 

fAyuc,ri^ ocn)i MU im k>^lclccv, J^ 7? V g"''^ Perfic^E , & morum illius regionis 

•■ ' 'S' 18^,^-'. ~'. [ir'<'m>f/-f',4f^//?frf]notuit.Exa£tociuean- 

(XSf^vTOLt-^vcm.v tiytcjdcnv, x. i^ i>\y\vtx.'^i\- ■-' r / V ,- o 1 

'^ .''iT' '., . r^ ^ ' j ' no[W/?f^m]profectus,apudcum ma- 

"^ , , . y7ri'rtG|^c«.'7zy ^ot;Aa)cr<i^-/^A/.;a g^am autoritatem eft adeptus , & quan- 
ix^^cm Tn 7n!.^v^°AShi^'^LwiTti c^ojvi^. tamnullus vnquam Grxcorum \ajjeejutt~ 

tttsfuerat]c\xm propter priftinam \homi- 

»^]dignitatem, tum etiam propter fpcm, 

quameiprxbebatpromittensfore,vt Gra:ciam in eius ditionem, ac potcftatem redi- 

geret:prxcipue vero quodprudens efle videretur, fuxqj prudentiiE fpecimcn dcdiflbt. iirD^i/jSJVotcTS A(ictwof,(2<raAa)<j^AHffa,:.S<;7if;,Ti^ aM/ut • 
llUTd7rCf>,i\,%.aa.Mfyiv^. ^ Om <z)f/M^>cM( viKaf^^ai.^ 
Aax< MTB/5 ^iounii H m/ut%^. li if^QijMgDX^yti av, nstj iiita) 
<fli>(7nLj(oiv, ■* n/^naayi.Sa.leip-^a.aptitx d\Aovo7j. 

Ev-nJairpa^ei ^ Jra .a)g9t>/t*o£S:iiffac /nAOuoTt. * Ev^^b- 
x<v<ftio<i)] 7B <tD£5t3)i*aTO »i<rai'. 7 h 5oix)ui^/»i ] m ijsres^o ■ 
^H. K.ctifM>iiijip-}iiria^eu'ij^^(. * ' rfjt^-ot^] auJTnv, TJvJt Wip»-/tO. ' ' E^ailJUilat 7l]o7I «77»V iT^<A) la^fflfAM^- 

VHW/ <m<7i4 TTOTigjt cu/re. ' " Titu^vo/ai'] Tiuj >4(J<r/i/. 

' ^ O c/l OV Ta^^OVfflJi^TCCT^ jb «^TOf eUvTtV <:V TlJ",4«TO§l' a^x- 

K^MQirn oi ei^Lwa^ot. ^* OtiTnMvjian-nv (A)Aovo'u. 

'* Ka<'?6r^n«fti//,[y^'^p^ie5tf]'ftr j^v. ''notfttwt/J 

TtJTipail. '^ Kai (xnxouj^icm) iMiwavj l^OiOf, y^gij Itt- 
Tnoi;,© An/MtejttJcffiaMo/. ' ^Kil/W 4/A^;x«()]i'5*ctf J'/). 
A»v<)7j. " X^OTTiS^tttOT/JvTnCaMii^onpj-n. ^°A«/<u{] 
<if'n •MJiSivtn. 

Themi, L I B E R P R I M V S. 51 •, 

Themiftocles cnim manifeftam fui ingc- A 'uiy^ Qf/ui^x^^i i^zCa^i-m^ l'^ '<pu~ • j 

nii vimccrtiHimcdcmonftrauerat, &hac ^,,^' , \!\ > ' ^ r. ( , -, ' jj, > ■ 

inre,multo maiorc admiratione, quam .(7-\ ~ ' / "K ^n ' < • 

vnusaHus,diOTUserat.Namnaturahpru- ^^ /^A^oi/ £TEe^t> a^/o? Jzw/M=ira^. oi- \ 

dentia prxditus erat, ncc quicquam aut x-eicty^^,uxyicr<i„ ks>, 'ti-nrziri^ijs.^m^i ew^ ' 

antc, aut poftca didicerat, quod eam au- tJu/ C^v,^-r ''^fJooAm^-T^STi tP^-^^- \ 

geret,&:rerum improuifarum,cum bre- ^^l:^^^,^,^x;,,y^^^^y,^^,J \ 

uifumadehberationeiudexeratnra-ltan- ^n ^^> „,-, ,r ~n r/ 

tmimus,&tuturarum,aceucntusiplarum v , / \ ,v \ \ ~ „ ^ ■ 

plerunqucoptimusconieaor.qu^autcm ^Ci^^i^iKSc^pi^.^diU^ja^-^^i^ii-^^i^y^ i 

inmanibus habcbat,ea etiam cxphcare, cJt,ryi>^a^cdrtf'°ciO';Ti,''a)i''jai.7ni^ii/iij)a>7- 

[admwipare, aty^ adfinem perducere,] pote- ^,^ i^^J.^ ^^ ^'^V aJtS.^TB',?? ^iuuim ;} ~ i 

rat,quorum veroefletimperitus, ab hisn , 7 ', ^C -^ C" ' „ > 

comodeiudicandisnoncratahenus.quid '^^,-,^5/' ,- '\>\ / 

ctiammehus,quidve dctcrius eflbtinrcb. ^'W S^^<.^75^ gjmfi/, (pvoja? ^ JW- j 

a.dhucohi'cuns,[d!"i»cert(i,ante ipfan/me- Mi^^^^'^^ I^C^^^Ttfu^x^TlqviS^v^ chr 5 

//f«/«w]optime profpicicbat. vtqj rem to- '*ouZ^<%l^ii/ ra ^ovm l-^uiTo. \ocn,(roiji j^\ ! 

€ampauciscxpcdiam,&:natura:bonitate, ^>/f ,~~J;„o,''„, >.' „.„^y^,,. ^i ' i 

&coniihjceleritate,vir ute maximeido- ,, '/ , „ r ■ ^ '^ ' ' 

neus fuit ad exphcadum cx tempore qua: (p<=^9^^^"r,^A, uv;r>v, a.^j^'v>, ^ ,0. ^ 

adremfacerent,[ef frf<'/^f»/.]Morboau- /Mctm^ iT\'Qn%M(mjlla.aiA^a,^C^i^.'' \ 

te correptus,vita eft dcfundus. Quidam 'n' iixi'y\/j.iiov /iS^ ocw ewv^ '^di/uayfYiaia.'^ j 

autem aiunt eum fponte etiam haufto ve- r^daictf^, d, i^ l-^^Z. "^-m^ yb i^.oyi t^^ \ 

nenodeceffiire,quodexiftimaiIct fenon '/ ^ o ^ ' ' » <?•" ' n\ ' 

polie prxltare qux Regi promiiillct. Ita- -^ ,*/ ,, , , 'r^/ ^ "-^ 

que monumcntum eius cxtat in forovr- ^^^i'.«^?£^ef2^m;C9i'|^ -mAct/lg. y 

bis Magnelia;, qu^e eft in Alia.namhuic dvicowTSi^^^eiLix-^xjv^-^^oUov (^hK^y) TraAt/- 

regioniprxfiiit,quarexiplidcderat. Ma- o/io'7a^^T%'T?Tf)j'>f :j^7a Q.o-vf^i/.Ta 

5;neliam enim [«/(/fiatr^/l pro pane,qua: •'' ~-> ^ qj -- •_/''!*' ' 

quotanmsquinquagintatalcntapedebat. ^ ,^ , 0»/ \n ~ ' 

Lampfacumver6,provino(hocenimop- '2««"15cJ^,x6A.^j(ra^jo?6x«/^i<, ^ k^vc^^xpv- 

pidum cazteras ihius fecuh vrbesvinico- <^AcLjifvcijCivc^iTict'T]ix.v.^ydd^lco'}a..-:ri'lv^ 

piafuperarcvidebatur.)Myuntever6,pro cJe 'Qa n^^oia '''(pdjy>vloi.'^7a. /t^ ;t^* '^ <fvyt 

opfonio.Eius autem ofla a propinquis do- n<^^a./a. -^ ^^e^oc,iJ^noy l Gi^<;vy.A^aL ^'■' 

mum,ipliusiuilurcportata,6^clamAthe- « >oy ~ ' 'n .1 ' vf 

nienfibus in agro Attico humata ferunt. ^ ^;^^^^^/-^^^^^^ ^^^o^^ci^ rW 

Necenimcum,quiproditionis reuscrat, t5t6 goci/^ptdM^&j^or/ra^gTiAcL/TJjJs.Ags- 
[/^/4/>fr/^]fepeIirefas crat. Paufaniasigi- j)xf<JV-//^'i/c/ 5''^/t4<!iT?« 'zs^rvi ^mftijCili^^ 

tur Laced^monius,& Themiftocles Athe ^,^^ eTr^ra^^^t^ re w ^'T^^^A^^^-rcti» 

nienfis,viriomniumfucxtatisGrecorum 20 o\_9pr' ~ Q '.< ' <■/ ..1 

nobi]iHimi,huncexitumhabuerut.Lacc- ^ ,, , 1 n, , 

da:monij igitur in prima quide lcgatione '^"'£$7^/) ct^a^oi4,7re7f%*5 /eccTrzV/ga^ 

\\.'X.c\AthenienJihu's\<Xc piaculis toUedis im- aSo^ ^yaXSj^iv^xju ouiyivoui acoixivo/Miv oucpiivctii 
perarunt,& viciirim[<i^///«]idcmfacerc funtiufll. Deindcver6 ad Athcniefes profefti, 
imperariit vt a Potida^^t; obiidione recedcrent,&: ^ginam fuis legibus viuerc linercnt. T" VJ "! 'HujSoGs/wfjK^iicltW^/oiiGt^^iK^iSoif. ^$1/51«?/- -n (ihUTlimv. " MaA/so.] «Si' (^'ki/ «AtAoiroTr. '^AiItb- -j 

«^iaol-^iunviitT ouflfiiiTOJi/jOaBi' iftu;a^-. ' T/s? ai'Ti/.t!)iMou] ^o^^«k] t7i/,u<i>{ Asjtm. ' ^tifi/x«./cii) iinfevfti/ 0^711/] ." 

tifTiujl^fiw'? ifumaf. ^Qcui/ua.<m^'\aMTi'ii,Scu/fAac5tivcu cufMyi^QuupetovmavciTnSaviV. ' Ev /uciyKixixlSiia i^ 

euiv/uut,'}n<nac'riw^iuiiinv. ^ Omia^^iPMKii. ^ Kcti ov- «V/^y/no/a^.SsajaMi, lyt) (tV/flWn. ' ^ MuCLwm^^^mMs ^ 

7i '0)f.5/Aa^i/] STTt iiro '53i;:OAia'Jnt/i&>< ajaj93i/2(4ViJ(t''7iy).M'rai )c5te/a<0|iaio[4. 0/'.tr£#?H'</)V7»i:]/«ta« jfa7ileoi/-\jare t ; 

Tiu) /'^«i) tSc (pi/m/af . ' T Jn 7t -aS^^^tiMa,] 'fiir 'a%£w7- '!!F^niicv7uvoiist<h.Sivfi/gatam/etlio>ieJe<jHAns,ver.» i 

vHiivmv. * TvdifASf>v]Kf<T^;. '•' £OT7>?ifi?Bv])(5tA&rf 711 ^- t&s:IpJiwaHtemj>ropin<jHtferHnttp[im ojjadomnmi ! 

!!Afi?Bv..9toJjS/«iioi; 7!i TOfTB ^iivxi. ' ° O/of 7i] itu<fD- »^/« fHjfu,reportata.Sed a/tera /elito nd veritMem i 

AovoTT. "ni/</!'a3i/po5](yi/ J2'a:n/pof «»i, oJj: «TiJMaJCTB prepiw ciccedere,^ /ongeme/ior videtm e(fe^y£..P, ,\ 

iifivcci iKcf/af. Ql^,^st\ a/^iuTtii-nii; ctyvd^^Tin iimjLCbpTw/i-m^i " Ta/J xJ'nafffW/ou']<y{'Z»^^^TA/a^rai/(Sa,>'o//.icJ^«K^- ' 

Xf/uia/f.Q/f SiAfAaxTsE^i^i/s/Ji/^ifxTjjtiin,© ^'^(TaAa- idfwiviiavf^ciipd^. '"nfe/'^^''"'*^^!' '^iAami/f^njtj j 

f*miy^iAa.yoS. '* To,7t a/.t«lioi/j W >«~pov] 7«' (r£«/o/rev,il <V)ja< ^biniinywTrjaTnAaoa^Sticcjiai^^^l/Taf. '^ 

H 4 i ytticui ^j T H V C Y D I D I S H I S T. 

;^Ac*A/?a're W'rav;t,c^^«A9'TO'^ ^^'Ag- A Inprimis ver6,&:ante omnia apertifnme 

,_N Gv ' -\'^^ (1,-i r^ pra'dicebantnullumforc beUum.firt^- 

^v , iJTi \ - >/ .(7 > \ /«^-^/^''//"JaecrctumdeMcgarcnlibusta- 

jiut dji fp^^ -nroM/Mr c* c^ iip^ir> ^(si^/x*, ^^^^^^ reicmderent:quo McRarcnlibus in- 

>f >iaj^ '-TOis A/^uicri 1?)/$ o* Tfi ctcAwxiav "^- rcrdiclum erar portubus in Atheniailiiun 

')/yi,/X*}Sir^ d-i^i^yi (l-pp^. olcfldidiaji^oi y- ditioneruis,&: Atticoforo.Sed Athenien- 

, ,. ,,^ ~ 6»> '' ' >v ^~ 7 f re,neq;decrctumilludrcicinaerevolue- 

J;.'f' '^t^A^^Tg. e7re^;...na.^^^a, t^ runt^Megarenlibuscrimmidantes.qu^d 

y^i -f iipd4, ^ -r ccoex<?iv, K5^ ai,'dp!fm6)u)v u- facrum , nullisq; limitibus finitum folum 

TnShylouT ctC^ii^xt./iSpav. •n^i ''^yO.cpixsf^i- colerent,c]uodqj ieruos fugitiuos recipe- 

mv TkxL-moiv r^ioCic^v CJ6 ^Ke^ou/xo- rcnt.Tandem vero, cum poftremi legnti, 

r, ,' ^A/iP, ' ^A ji cRhamphius, Melefipous, & Ageiander 

■" / ,/ .Y , - / , Laceda:moneven!l]ent,&: mhil aliuddi- 

'^^Xi-pvTUviH^o^ QrJ\v a>v /soy^e^" ^'^- xifl"ent eorum,que prius^^/ffrfjconfueue- 

fj^^oai/jcilra 3 ra^jOT? ?>gLM^ctffMHoiliotj- rant:redha'cipla,[<7«<fy£-^«/i.'«///y:]Lacedie- 

^^si/^ T zlfta^Uu Tf) , f /'n 4 cw) g/ TV? i>^lcu(ic, monij pacem efle volunt,ent aute,fl Grae- 

■'1 ' '^ C_-^,J^,'7^,r.',,„v„J«„/>;J coslibcrosefl'e,fuisq; legibusviuere fina- 

,v. „ , / ,f-,~ . , cis. Athcnienlcs conuocata concione,o- 

^c^oi,Yc,/Axcr,<Tr^ia^vcui(3i,^'6Tfh,Tcu,. nimbusfuiscmibus{ententia:diccda'po- 

jc, 6 Jd)«:c|,''ct7ra.^,'z<^ olttzVtoi' /3KA^c7z<^e- teflatem fecerunt:&: placuit,fcmel, habita 

vot/;,'^^xfivioSi^-'>^ 7ra.eAofiig ^oi% -m^^Koi confultationc de liimma reru rcfpondere. 

iM^iov^iiv' dfx^poTcc^. yyoi^oi ? >*a^?, tCic autem cum alij multi in mcdium pro- 

\ c \ r li' ^' 'r^ '^A-t'> ereiTi verbafccerunt,&mvtranq;partem 

^ ''/C^ , / , V j^ \ ^ , lententiamdixerimt,&:bellum iuic!pien- 
^ii^J/oT^A g/pi «5,^cc K^tV-i^. x, Tra/jjASa^C j^jj^^ ^&nonfu^clfunduni, ] nec illo decre- 

P?£/<'^A'i5 'B.MjiTrmv, cutif) k^^t e^c^i-o^ toi' to paccm impcdianda;fcd reicindcndum: 

;^ivov^ToU:^^'c^c^v,M^4^%>cj^xc^iv rumctiam Pcriclcs Xantippi[/f////.',]viri]- 

^ci '7 ' \7 'r. T-"- o^r' listemporibusprimusAthenieniium,&ia 

" ^\'a.Ta>m.{o<;,'rnxmv\(sicLiii,iYiifA'^huLL^iy ,. / r n--A- ■ 

, ^ (,'' ^,,, * -M dicendo,&agendoprxltatmimus,mme- 

» ^ ct>:'c^o/,ae/ t^ ^t e;^//^, /x« iix.{v -m?^- ^^^^^ progrciTus,hxc [^//;f»/V^/?^/^.]fuafit. 

/ 'o't\^ * 'fi' 14»'^ ro ' L -/ j 

" invvY.oioic,' -^^ iid^<; 'ttic, ax^^otiiniA hth PericlisConcio. 

" e^T^ o^->^^ (3Ji<i.'n^fJ^'6{\i TvoXifA.^Vy^ d> a In eadem fcntentia, Athenicnfes, fem- 

" Uc.^lc^:'^,^,^'^bl^q>o^'^^'^ perpermaneo,Peloponneflisnoneire ce- 

, ' xs-r 0' = Pi \ ~'' V dendum,quamuislciamhommesnoneo- 

- yujj.cii Ym^ou..ofaiOKS^vuaofM>ia^ demanimiardorebellaadmimftrare,quo 

" /3?^77A«' Jict iuixQ^i^xLiTicLfA^i ov1cL,'^}i, Ti<5 ad ea fufcipicnda inducuntur : icd pro va- 

** aixTic^^fyd^iijot^Cj^^Ay^Jf^^TmiKSi^yiSb^cL- Driis rerum euentis fententiam etiammu- 

" m,^v a^xli ^ cK^) JA^/aect,Co«9<r/'« ^o' ns^- tare. Video autem nunc etiam res [f»pem. 

..<iA~/7- qj: ' n r<^ ' f^ i\ ^ ri^^.)]iimiIes,&:paresmihidiccdasincon- 

lopw/(M4,i'cviejiagjUticL7n>ijcJ..ivdl\^ )yo ,.,. -■ , ,.'^r j rj^ 1- 

' , J^ " . ' ^ ^, , ,$ f^r mio,quodvob!Slumdaturus:lcdavobis, 

(^'<:,vix(po^ciiT^cL\/II^ '^y^v^c^v cL/xxL- quimeamfcntentiam,[c^4///(?r//4/m]cftis 

" GcJj yc,)j>Yicmj liK^^ ^J^voidA fe- cw9/)a7r«.<5/9- leqiiuturi, peto,vt iis , qua' pubhce, [ &d€ 

commnm confilio] dccreta fucrint,li quaforte in re oftendamus,opcm fcratis. aut ctiam,fi 

remfelicitcrgeratis,prudentia:laudemnc [yobiifolii'^ vendicetis.Vfu enim vcnirc folet 

vtrerum,[</(r^f//m/«z]cuentus^quefint{-allaces,ac hominum cogitationes. Qu.imob- 

'To^a^iturV '*"']**■'' pi.ivhfiai,a.N\a. 75 //IH 1T) «eJTBVo/^t^ yU. iJ/ti/Jwj.-sj^i ■^OT^cfafa^ (2 'ffJ'«M<»i'. " ri'&/<iju]i2i»- 

5l< SMiu/o^. ' ^ii'(pi5;t<a;l b !';)^a,It Of/xv?i)yi>K. ' To/f Aoe<.(SaMot< jb {'ot/i-otio'^,?! amAaon^ tK? c*»ta oLfywnf. 

hifJiiTi^Aaii M9\<o\i ■ti •myaj,o.'i , a.N<(l Tra^.-niiM/JAVOi oji' Y\f^vol ' ATm^TtzunKac . ' ' Xic^H iiU-ji(!)ot {Tj ■revj^ij.fiojua]-» 

eiituua^oi. ■* T«Ma^uziri)'iuui!i>]7c7f A«ia/a.(A(jwoi?. 4-»)^;o^aif>«ff;ii!J7t\atrV''''», «'''"« "' A''*' 'D ctu^iivo/Mtfntf 

^ EyniaMuZTic'\o'.^''^Tii'-^<S^>^ouZTic. ^ Zt ipya.cnntJTn- ifJyiuiai. ^^* Oinn ajjrii0f.yn^0fyii,^VDia.q:f0TO:.<nu>- 

eJ.'fi'^yi<s-£jt'hiric, ' Tk« jiicr /'«poi^Tiiu j^ Af^i "i^ /x*- T<i). '^ KaicimJipytu^r^fyim avf.iCa^]io\na. '* ■jjje- 

TB|u/.t6r^»»l2j£^7)/Kti;,iiuni'«ciu'{St!n!U' 7zi(f tASfiriwo/c &i- OTi/«iio[<j ^TB^aMo/itwoi^. ' 7 Kai TKf «WtfCT^as^^not^] 

«Jc.fiu/ at/rJi)3Ae'j«/Eaf'ex9!)i'. aoe/^(Jl '£hvrif/.yi'i^i.cra. 'Z8fe<^7')i Hafa.Ji/TtsjT/SD^Uiici^. '"tt/^ iw/iti </i;f«ff/lM;- 

e/!0tf,,uii/^ u^/pout'iM.1' )4> aDi/po^6'.'Hopo[f s^,aTs oi/<ra,u«- i/«</a^a<r/,u.ii/3oo3tii',E^ii &it ■rei:niU7ii(&C'nA.j93pfiii 'f rnhi- 

/«eyK/TMivn.* t'!;i'iicpi?7,i'7i! //((^jt^on f^ ii^n^/nri)<. Koi ^f /MV,/A.yi(fi rmfA.ii\iifaaj''QiaJTraiSi(i. '* H ,(.i.n/4 «c*'''>5i«'- 

tfoe/^Df^^^TnMiff. ' Ka^ ctcVyja.aiiftyi' "uarai/i;^] tiic M 7BK]a»7;i5,Ji/U.;iJi itompStJtTtiJi^.a^Ti^iiXf/s r^K?;. '°T«f 

Jii/Ajiitfi^ iijsipti/jPVTnii/fvovTj. ' ° iCa/ Atjp^Tt»/» <«Mo ?i.'/*90f a^ ] 7K< iiTji£<i«r^(. '' A(i*a56.'f]<ff?iiA,^Kiif, 

rem L I B E R P R I M V S. 55 

rctn ctiam fiquid temcre, [ & frater expe- A^ ^ ^ tIi-Jjjj 'oati <3ui rrj^Ag^.'.'^ ^v/ji- « 

aamriem] acc.dic hoc fortuna: tribucre, q^ g-o^^, ^'t/cToS^/. ;^^x.%/x.^/o/ S\ « 

camqjculpareconiueuimus. Laceda-mo- ,' , , ^ - >r^ 1° ^ a ' n ' 

mosenim cum antenobis uilidiatosciic, Z l r. , ./ . , , \ t 

tum vel maximc nunc [nohii wjidtarf] con- A"^ W i'"'^ ot>p^ iyu9a.'e/|3H/UVJoi' yy S)y^ " 
11. 

iudicio viciiTim intcr nos efTe difccptaii- ^/ ,/ ./ < opp^^' 4^' 

dum,mtereaverovtrilq;noIl:rumeareti- , • / / ~ . ,» , 

ncnda, qua: iam tcncmus , tamen nec ipfi to^.^/^ou^^th^ h -/reAg^^Mo^ ' « Asp^/s « 

adhuc pollularut^vt^df/fw^mf^w/y^/s^f^w] to gk^vi^'^ 2Jgi^iiia3tif, xs-t 'fhTocojov ■ « 

iudicium fieret,ncq; iudicium a nobis ob- %^ ;,'^,„ ^^ ^^^^^^ a^na^/iSjuot -Tnlpic; . TraT^- « 

latum,r(»/«tfi///^//a»i(«^,]acciperevoIunt: p ^ ' _ x^ ' 1 ^' q_ 5,/( "* " 

fcdarmis,quaverbi.s,criminadiluerema- i , f ^ , , ~ , x ' t' 

kmt,&adiuntvcnobisiam imperent,nec >^^a.«^TBi/o^i'*cp/6^a^,v5c^5^^£5^2a)i/-4^- « 

ampIius[^r»///»/,]vt[»fl^//?«?»]expoll:uIct. (piajxa.^^xv.Qojfsiv.orj ■nAdjTOjoicth yiK$i%g, " 

Liiperat enim,vc a Potidcca: oblidione re- jyt) ^^4 e^hUi^aci ru!Z?diy>fijoiaiv c^svoijucvc, » 

cedamus,&^ginamhberam elTe {liisqj ^<p,k,^L^^^^^,],,,^[^^ ^^, „ 

iegibusviuereiinamus,&dccretudeMe- ,, ' r. ,. -s ' ' 1 ' " \ 

g.uenfibusftaumreib.ndamus.Quinetia «^ "«^^6/«^'^' 3 /^>V«"^ 4«^/o7^ct ^ « 

quipoflrcmihuc venerunt,percipiunc vc y{st!)^?^iii^.orc^ fjj^Xic;aJ far^vyonai^^iiy^- « 

Grarcos fuis legibus viuere permittamus. ^ctipi%iyi, fjjt aj -^^yiecdztf itii -rnAfijuoffjJicfl « 

Nemo tame veftrum exiftimet bellum de ^ — ^ ^- s^'^'^ -O-^rz; A/^Tr^^^E J^ :^t « 

fc leui fafceptum iri , fi dccretum de Me- \ . ^ / ^ ,^n ^ \ ,, \ 10 - 

gareniibusractumrelcinderenohmus.qa /^ j f csp-/ \ ^ / V 

illimaximepr^tendentes , dicuntnullum ^t^*^^ ^/^t^-^^ e^ -^^' /SeCfl^a,'^^ ^ tt?;^;/ « 

forebeIIum,iidecretumiftudref"cindatur. ttj? yya/jitii^ok g/^oyi^pjiff^/e, JCj:^ ccMot/ « 

Neveapud vos ipfos querelam rehnqua- ^g^g,;, ^'0^ 'Oj^^^iStjV.oS? , ui <piCa, yjf « 

tis,quafileuidecaufabellumfufceperitis. r" " « / ^ S: > / « ' ..1 

^, , . r ' ■ 1 r /7 • T^T^ '\JStU.XJVaVi lii a.Tni^/J^aTZjCO^Ol ■-), « /!, - - 

jnamh2Ecleuis,[c^m^«4jresomne[j(^m- ^ ,, ^ / ^ ,,7^ ''S \ ~ „ « KoJffWTsj 

iwf» e^] documentum veftr^e conftanti^ ^^^« f ^^'(^'P^^rvit cu)(siiy -^ t^ iaDv c/- « 

fontinet. Qinbus flconcefleritis [^W/»f- juiv ^Mo;/ ''<T2r^iCpe|3eo5a/. a^To^i/ «Tn « 

tufif,] protinus etiam aliquid ahudmaius "^2^'^:^%, « 'O&oLKsMf ' Wu' t/ /3^5^- « 

[x/.^ imperabkur, quafi mctu percuhl (^^^.^ -^^ g/,r.Aeu;^M.. (J^^ e^u./^. a'- « 

hacquoqueinremorem r>/7.f geiturihtis. . -'^.?v\ i< \ .^ ^ / \ .0 * 

ScdhfemeIipfisacriterabnucritis[^/.^/>^- /"«'^^f <'^'"; «pj '^ 6ot ^e;^A^^^^, fc^ - 

^««/^Jplanuiphsfacietis^^/^tff/fr^/jp/ojJma- (^c^yiicc o/miu<; rwiZ3<:^cLa-\ ix<n ii^onii, » 
iorccumcquabihtatevobifcuagere.HincD'^^>;^e ^lw (^oQc^ i^om^ a. x.iicrii/ui^cdJj « 

igiturftatmtevelimperatafacere,antequa y"^^^ S^ujja-ntf ShuAaai/y^n^yip, k^ v « 

vllamclademaccipiatis,vel,fi bellums;e- > < is ,> / , k cpp, / \ v 

ramus(quodmihifatiuseflevidetur)nulla, Al^ , , / \ , ~ / 

panter,autmaena,autparuadecaufa[///^] >cy^i TviivnAa^^Qn^g-aJu.i^Ti.-m TVTrcAg- « 

ceaere,nequecummcturetmerc[f4,Jqu^ fjLovx^r msi.n:i^iiV7ra.f-\ciimy u^ «jcotoju- « 

pofhdemus. Nam hue maxima, hue mini- ^g'^^ ;'^,^^^ ^,^. Jt-j ^6* l^^y tlyjvofli^. « 
mafintea, qux aliis anteiudicium apari- 

busimperantur,eandcm vim habent, & valent adferuitutis iugumimponendum[//Kif 
^uifaciuntimperata.~\ Bellivero apparatus, & facultates, [aco^es^] quarvtrilquenoflirura 
adf unt,fingulatimaudite,vt cognofcatis nos \hism rehm] inferiore cSditione no futuros. 

^IlflmfovilJiniysi/^uovTtm^jfOf^iSwi. - 'Eifit/U.ivav] timyifivm-nf. '^ Upa;(f)lp.]^^\eiv. ''^Aieweii%Ti] 

•uars^itaiiouovTtsTi-aig^i^uaTD? i)na\qam,\iSHJt(i 'i TeM^UiV- 7nu-nni,»<mKiicLmiKiva/M,%.. ^ ^ TltiVTiliha.iUiiej^M.'^ 

-nv-nsi. ' A/aipopfflii] -^ -CZin)5tffi&iw f ^ tyi) ^(poest <Ppo- ^V(nuq^ri3^yfj.ce.-ni. "Ko^^^ja/.AitjKj^K^/fK •75,*<%t.- 

iiiMi. '^At;jOV7it)]At;4vra%'ip»£5» T /;K5t^«. *Hao- ma.. *9r.^5(pa(r(.8^.P. ' ' MnA^tui (po£a>] s'<m ;J)u. 

yi{\Sl^^tU3.fic^(;. ' KaSoipffv] aiojpoau. Tnf'i)^^'\ m)MJ(ra;a«w«u/'7ii7f,(pHff/'/,<M'SJT(i), Ao/mii/S-a^' T£icM»ii),ft- 

<&eo€«'^»{)- * A/-n'(WUcrT;A;'7n)<ds]ou''W'W,a;7Ta(7n<St. ScUa.ukv. ''^ AiK9^c,>^iiMAiv^((;.'T^ii'iai,t(:.-ji ^^wif^ 

* To jS ,?e5«?^ ] ^'" !P«Sk/.^1'^ -rai* AaiuJkfAtf''"'!^."'' ® /^'« /W^i»* ^(!(pa«-iv^i4 /i^iimi ■mMfJsi. ' * OJx a'<&i)s'nc«l 

''°T'in\iiHs'.'y,Kei\ni /Mrl>f>ia>vyn'jii.nov. " Ol; ei^vf;^- t|o^u]KX<i(^yS5t|i«f <Ktt)i.i(ra,a*3a. 
finit^iJiKctxjiiittjMvioK. " AOT^etcTO^u«»o/ 3l/<^p(JV j/i/Ttt,- 94 THVCYDIDIS HIST. 

•• ^ctjJ^vp-pi Ti y^ il<n 7aP^7n)m(noi^ i^ {^ti l-A Nam Peloponcfij funtinopes, [^dehvtprt- 

» ild^^-n dt K^/i' W^iW'^'^" <^'Ai-^, ^'''^'^'^"'■^^ffos agrosipficolerecogatur,]ncc 

' / ^i > ^, ' z"\ -,\ priuatim.nccpublicepecuniashabet.De- 

'^ / ,r7\',^ I , \ mclediuturnorum,acmantimorum bel- 

- 3 (^c^^cci cuJGi i-K ^y\^v; <s^ Tnna^ loj-um funtimpcriti, quia propter pauper- 

" 6^<^g/)<lf. ^i^i^ 01 isiiiTTii, n-n vcuii -TrAnpKm?, tatemipli bellum inter fe adexiguu tem- 

« iiTiTn^cii c^exHid^Tni^clx.iiC^TniwTiiv ^v- porisrpariumgcrunt.Huiurmodiautcho- 

.,-.,^. v.J,^/f ,'j\', „1« J', -^''1. ^4^'' mines,ncquenaucsrrf^//j4^^^////w;?fff/^- 

<v3/o c ~ , P'] V / \ r^ n/fjcxplere, 4cw/r//fre, nequepedeltres 

« T^V .0.™. ^^M<^ JWgj, w .2rp«77 w V exercitus fepe emittere pofllint^tum quod 

" ?^osiii^ilfy,id^oi.cq i)' ci^^ouna^, tV? 7n)Ag- [;» bcUUgerendii,] limul & a re familian ab- 

» /JLOKi /uLOL^ov 7)^0^ (^10^01 ioxpopctj "^ auii-)(Oun. lint,&: fumptus de fuispriuatis facultatib. 

» c^^^ci T? im/x^T^^t oldSlsvp-p] r aJ>^- 6^^^-"^^'^""'' ^"^"1 pr;Etcrea,q, maris vfu^ 

.1 I ^ r ss^ioT^ n\ V >/ /ztf/S^/ilprohibeantur. Atqui opes ma2;is,a 

<<-> '^ (V ' '^ p n ' <v ^ violcntc;pecuniarumcolIationesbcllalu- 

";^m$ c^ T xicJYayoji/^cw 'rxfSJ.-fpi^. "5 ^, ftfnat. Homincs autcm inopes, ad bellum 

« "ii^iZajiOvl^ixY^hirci^^ajicLXocicr^VydH^co^^ kclv gercndum,corporibus, quapecuniis, funt 

» ^^ ^o^ojjorz^ iiKSiy -jmM/Mi cl/Z?i/Xff- promptiores. nam illa quidem, ex pericu- 

.,. ,'. ™,. ' . «^ ^^ ~ ^ '^ I rT' lis euaiura fperant : has ver6,vel ante belli 

c/ (x \ ; T j- / nnemabtumptuinperiualurihabet,pr£e- 

« 6M^a/^<3W™77?A97ran;iajo/^o/et/^*- fenimiI(quodc{l:verifimile)bcIlum prx- 

»^icu/Tia^iv, ■mAiix<\v'^/xij^o<;o/xoicvi auv- teriplorumopinionemproducatur.Nani 

.. Ti^-^iP^a^iijtc^dihuua.-nt, oT^^^/juti^j^iou- PcIop6nefij,eorumq; focij in vno quidem 

« \Liy,elc, m^^c^/u^oi,Acyp^/Mi m lli- Ff ^io Gprcis omnibus rcfiftcrc poflunt: 

,^ rp V '^z'/ /1 , / 1 '^./o lex . -.^ ledcumdiilimiliaduerlanorumapparatu 

, , '-^ N. ,. \ ,/ 7 ^X bellumgererenopoilunr, tumquia,cum 

.. o/M^^uPsi, S ecp ea^^TOc e>c5(,93« amu^v)- 'J^ cJi/ non vno eodcq; concilio vtatur, omnesqj 

., (ptA{/xy!hv'Qn%Aii yiyi/i^^. i^yb 01 /uSp cx>i parlliftragij ferendiiushabeat,nihilexte- 

« /xJ^Aic^ali^p^atcc^-nvc^ (i^;\sv\oI q, J$ pore,celeriterq5 pcragut;tu cdaquia, cura 

" ^ • r ^n'" 17 ' ' 2 '0 nonfintomnesvnius,eiufdcmq;gentis,v- 

»-nyaqa.'mot)cicL(p%ipaui, yfiovioi^nrtwtovki;. r -r r vr' j 

,8, ^ ^ ' , ^3 r/ <:<?r nuiquilq;rem luam vrget, [/«ff^^ctf»?/»^»*» 

.. c* ^(^^/ /i4u /xoe^j cnoT^dcn^ Ti rV H^j- Jludet. ]wndc nihil perfici , &: ad finem per- 

., vc!>v,nxJ''^ "TrXiiovi tzk oIk?iol czcrj^^uijoicn.^ e- duci folent. Nam hi quidem,nonnuIlos ^ 

.. >C9t9Z)$ cy /©^ -dcv icuJ^ cl/x(.\\av '\'i'iTcoi maximecupiiitvlcifci:alij ver6,resdome- 

.,[ipM,/xU<ivSi'nvii,<;:?\Kc.'C^'icu;^'ri fticasqminimecorrumpi[^/.^/«A]cumq; 

L-' '/ri f , [> t \ ' I , I poitlongamcunuationemvix tandemm 

..car^iSiifcik^cuj^-^ctTr^pT^vtSic^ vnumconucniant,cxiguo tametemporis 

« hc,ci.a/j.a.'nAaJ}a.v{v'6K3ivovel^^ov ^'^Q^- DmometodeRcp.confuItat:maioremver6 

» /iS/jov./xiyi(piv 3 jT^T^^Ji//!^ a37jAw'<i '°x^A J- temporis partem in rebus priuatis curadis 

« avvTcti^o-n^^yiAv c^t^ -mt^n/j^orSU- ponunf.&: vnufquifq; \Remp ] nihildetri- 

^^ ' menticxhacfuanegligentia capcre pofle 

putat: fed &: alique alium efl e[<?,v//?/«?<i/,] qui [/ff w/^.curetjCiq; pro f e ipfo profpiciat.Itaq; 

eadem omnium priuatorum opinion e vniuerfam Remp.perdi no animaducrrit. Quod 

autem maximu efl^pecuniarum inopia prohibebuntur, ciim eas a:grc parantcs cundla- 

' k\jiitj^-^i-n Tbf Hci\i\icuj^ ■Auiyiw iifyt(lijciw\.,ccawiit dimaioremTjimhabent^cjuodobtterobfcritandHntj. 

Jiuhav. ''X-?nif<>tjciJ)ctci.KTiii. ^Oun va.ufTi^yifW-nilaj!- tydE.P. " ToQJ-ni T;^ii/,!y''!()i.6{7,i|>Hir(,/3't£a<OD,oOTiifya« 

jy&liiJVlAoyOTf. ^ A-mi^iS ai,r^ Sci.-mu/cSri\i^ii,miyoun'>. SU7iw>vi^a-i. ^'^ hivii'S(jcuaM(riv\<ntfxeici><mf,f/.vi jw^xl- 

' '£.ify>ui\itipa.>^ccostiKfiiTtfi^ jb o/ dSUuaJoi. ^ Ai (iiaiti vu?^a<ri\na.^n/MtTa '^i 'ii OTAfyU»,7t /StCajov XKiyciajv.oi 

iiryopa/ J 01 y> /^ccuJhijuo\noi,a.Ti'ji\iinf(,liia^c,>(ei(i:pipo]i. J\ oJTnvpjp/ t2 OTAius/re 7n^v'ii^un\>oij /s^.^^^iiaovizLf ,J)ion 

'^ A\>iT^^u>ljfixia.^oun\>cu/E,aMOt4n, To ^JtstJT (ra/,(J'^,a)f ■7ii;K4\i<flwoi;\:s7Xi/UiV^\ii/M\i7yi°^. ^^ n(iMf^H\i'^li(^jti^^ 

(mi^iU-nfaj/vxiMTTrH^t/AS^^i.ihi^jxjm^^a^ di ■n /jjii. ■" 11/- voicivif (n4i/uut(TiJa.pp'!S(ri\)'oi'jaSlwa.ioiiTS^( Tciii (mfjut(Ti,i(^ 

^v\&iZa.iov. ^°*T!i fj..-7r.^Hiclocns!tanobiJacciptedm, ■tfi(;^nfuiici%.ff-i(!n. ' '•' Ai/Ti/a^^iwti;^ J cuSmvif,is,^,^ 

w^jVilKinafai/Tffaiaa&j^^fiDi^^VTicwTt 5nrJU0VTi?,8A777- ' ' 1>/lym fh>!\lvntJUfiVi^CdjuLivai\caiii\iofJisi yiiTmiriif, 

^omf cKTWOTAs/.iKx/vtfttuiuiia* •afei')^f<3j,H'jpautRi'?t)'fft- '* Kaiii^'ofM>%ij\oi^(ii fi ■}b,J)i)gj.ii(;' oi'^,cuio\tii'oi'^,^P,oici' 

£ia^'-n'^,'{gMTct''^'maju'^'^\fficif'gc,i PjiQaii\>'i^])-n(,IJiMoij th. '^ Xpo\ii(iiTi^ujJi()\'Ti(JoK'ri'm\ifu.Svr«^muncx. '^Ei, 

taf.aji-n ■tt^fiiiia^c^t. ■m';ivo'>'ni;ajuii(,XsjJia'u!^ '^•w™As/iK ^^■^i fX /MCcci^iTioii^TJ <^ J^if/MKfaiiaji ifg.Cc\L(ju -mc ^iTaya/- 'n\iuTH(;cLi/a>^cc(!i)i,'n'^ujui/(p' iajuiriS (iLiaAci)%(jiSK^,(^C.Sed 'S"'%t t9»ii«. '' OifcTai/SAa^vj-^vJ TnM/va J>(Acvo7j. '°Kai- 
^vofTuf^i-mx^tamflHr&snegatwn&s^^vt altbt pcpeapud hvcro^Tj^^ai-n^riiujiw/^ricroT}. ~'^^\i^lie$cJio(. ^ ^- Aicc^cSt- 
hmcatitorem efividere)nonnegandi:JedafJirman- \ugi] ihsscchwaeiv. buntur LIBERPRIMVS. 9^ 

butur.fcdbcllioccafioncsnullam moramA^f';^^^^-^^^^'^;^/^^^ ol^^^iiu^i-ni.x^» 

patiumur neq;verc,illorumautmumtio- ^^^^» -fa^^' ^^^C^ 3^ y^^h^.c^. » 

nuexftrudio,autclaflisdignaelt,qu^mc- '^ r. „^ "^ p '^ ! i n e\ \ 

tuatur.Difficile enim cft vrbi,qux poten- ™^ y''^ CpoG«^«^. li^ ^ ib^AtTcov - 

tiamnofl:riEparemhabeat,velinpacchu- K5^ dp iipLotj TroAtii cui7l7nx.y\$v ^Qp^oKL^au- » 5f 

iufmodi munitiones cxtrucre : iam vero avLcSu^,Ynnv ^y\ dv TnM/ulali,'^ ^ oJy ?ojbi/ « "^* 

[multodtffialmertt hoc ipfumfacere]mho- '^(^^^^ ^^^ aJ>^7a%riyi^i^c.K (^e^veAoy « 
rtico,&: r^irrfapwn cum nos aduerlus lUos ,• , , ~ t^ - n^ ' n " 

nonminusmuniti fimus,[^»/iw //ZffO»/M ^^ ^ ^' Ji\,^, l , 

«^/.jQuodiiquemlocumpr^fidiofirma- /"«£^5 ns^Xg-^o^-ii yjt^ oul&/.wA/a/«, y /mV- « 

rint,aliquam quidcm agri \neftrs] partem -ni lyjjuovyiiga.i^fhii^i^i^^v Tt, )^ x^wAc/(|y)7- « 

fuis excurfionibus , &: [»oftrorum] ad illos ^ Tr^ltcra.^ eV i^ g^/^c..', yt), ^^ /- „ 

transfueiisvafl:abunt:icdtame[^<fc/w««/-r. ^ '^ n ~_ \ > ' n . ' ' li^ ' 

/w,W/4'/«w/^]nopoteritnoscircumual- A. ^^ ' ^ , ,-» ~ r? p- 

lare&:impcdircneinipforum[4^r«w]na- Hs^^y/^-rVK? jf^cxTVt^^/iK^de^wTr^ « 

uigemus,&:(qua re pollemus)nauibus [//- 6<at$,rt ejcfvo/ dx, ^y hsct 7i7r<{^\i U to ('at^v'^»- w 

/wjvlcifcamur. Nam exvfurerum nauti- t^.tJT^^^Jiojy^i^Gaq^^iJuvcLi-^jicSm^^ou « 

carum plus peritia: ad proelia terreftria ha- ^ . ^^^ r^.^^ar?). cM y^ v/mI,, « 

bemus, quam ilh exvfu mihtix tcrreftris ' ' ^ . fr^ y 'r^ \ 7 . - -, „ - ,ir 

adpugnasnauales.Rerii veromaritimaru /t^Ag7TvmW6 ^G.^^ ^ T^^cf^^«^.,c^- „ 

fcientianon facilepotcrunt adipifci.Nam iifyt^difm.imi^v^ cuS^igyiup^yi^x^i^Jv,- « 

nevosquidcm,quamuishis[r^^«5»4«c/c^] ?^ajioi,KjtTirC^ii7l CinAjUiAiTyiaaj iaav/jui- » 

operam ftatima bello Medico [adhocvf^ ^^^^^ ^ C<p r/F/noAKc^, v<wm diii^pop- .. 

tcmpuA^ivLdioseAcdcnusAharicrerumnau- c^ s^ "Z " c^ ^ \ -^^ <^ •' 

ttclrumfctenttam]^cxhetc adhuc cftis ade- ^M.^ * f^'°^ «f ^ ^f^; ra^.^-j^ oM- « 
pti.Quonam igitur modo homines,qui a- ^Y^ ""^^ ^^opiMvcmi kclv J^KivSlwdjcr^at, » 

griculturar,non aute rebus maritimis dant <7?A»9^ t A/uis^au) f^ctaza/o>1g$ • Tn^ctji h « 

operam,pra:terea quos ne in hoc quidem ilp^^^oi,^av;:^avm- 'w ^ ^f^ yWeAe- « 
ftudio fe excrcere fincmus, propter afll- '- >?; / ./ is \ fi^rr^ \ > 
duasnoftrxclaffisincurliones, [^«4 /«///<?- , ^, o v .» ' ./-.^ ^/ o \ 

r«W4^r«/ff»/,]facinus aliquod^/^rrfc/^r*»;, eS^^ej^-^O^f^^K^v, -n^w^ S^VyC^i^ xsi " 
d^ memoratt(]dign\xm edet?Namaducrfus ocA\o tj^xj Qrx c4!hy^,'or^ tv-^yj^c/k Tmp- « 
quidempaucasnaues,qu9incurfiones,[;'» g|3^y^fAg7Kp5$,^rt,^A\oi//^J^)/" exg/- <• 
m]facientpericulufortaflefubeant, r»4- ' "., ' g_ ,'/ ^- ' 

«;«w^o«z/»»/»^Jmultitudineiuamimpe- ^' Jpy , ,\ ~ -/ i^ 

ritiamaudaciusconfirmatcs,fedfimultis '^«J^ .At;^Ti<tw>,;tAq)o;?;j^,i^^ >. c 
[»4«/^/«]prohibeanturquiefcent, [drabi- o3a juei^ovt vatpavn y\/l^ '\jzsv?\sf-^^v tV? «« 
/4r«w rerumjiudto, & exercttatione abfttne- p ^^^ot^ r^vouimvy^/uiji ovruv /vSp vi/uf^ aum- ., 
^««^jEtquiafeinhis nonexercebunt,e- '>,,„ c%(f«j^„, ' nJT.^I^r^J ^r. ,,=,„,'. , „ 
jut imperitiores, &: hac ipla de caula, cun- 

dantiores etia, [ef w/»««4«c/4f«]erunt. At rerii nauticarum peritia,eft artis, [d^artecom- 
^4r4/«r,] vteft[w«//4r«w]aliarumreriifcientia:necfucceffiuisopcris,&:remiflIrexerci- 
tationc,obiter difci poteft : imo vcre nullius alius rei ftudium ad eum acccdere oportet 
[cjuodabaftduaeiui meditationeauertat.]Quod fi pecunias,qu^ funtOlympiq aut Delphis, 
fuolocomoueatj&^^^tf^y^^Jmaiorcmercede^/^r^^^^/^Jnautasperegrinosa nobiscodu- 
ilosfubtrahercconeturjhoc^/^rij/fif?^] graue [acpericulo/um^cffctfinos quidem eiremus 

aduerfarij,quiciiipli,tuinquilini[»^r/Jnaucsc5fcenderc,ipfiqj refiftcrenopolTcmus. 

fc— ^^— — — ^— I 

'OtI/t»iiiTii]ou^'iioK7»,fitiriii,«M' oV/V «1«?. ^OJ</j'ii /xj^ T«p6JnT» ija7»xAsw?«w 5:< M/«7i'fiit<»f//ytta;^^.5ao<tf- 

"fh-Tti^iiiii] '£hi\i)^(iii 'Qi, ■mMv livci iiifaui ^vtom ei»~vi(; ■ntv y^euUli J\v»v ei 'sr^i av^otff/Z' r vt/MTifm M-niicav (f- 

'rn;^atH,iJ^Ti^fOVfii\i l(jtj MfM^n£mj{iiwyluJ. ^ JLuifx iicc?f^iv,/^K'.V7U)\)ri/i^'' eLivmiKav.fiiMTaioi^Zvmv Ji7' 

jSJt 'fkmi^^in. ■* KeLi ■i-^ Sojdv U^mi liyt^ ] Awci<T^iv- ^o/ 'ti «/' XAuSimtAsvioi^' ilf^ fi'^f^^' T «/«T^pwv miufxi.- 

luvi^f^ aJ-nTiTet^aaiiy.eivoi(. ' KaTOciyo/Mqf^t^oA/f. pav/j^t-po/wfri, i(stJ<r<voV'sv9a«(£A^oiir,t«vo/o<«/T«/ //J' ,:?i(f 

* Ko^ ojjTt/MXiciK^ii^jiuvn^Z^ cwTt/uiiMtf Sciihoii. "^ Arm /<^<av svfUfxi^v,aSlwcCTii,iAm-n vaolixov 'i^viif^fMn-n mhi- 

T/AnJ^x/iJvJa/Aa^AfAOKiiffi-ao^ffif/AHcOK/i)». * *A"5(0v]a- /MSsVi/tT^cio^.vuu^aw-niMffJ^^TO^H^uAitf+^TimAsiVj^xu- 

^ioMyiv.iy£.P. * K<i}w ^/"^/"'''Twv 7»] ot^-n «, cv T^ Ctpv»)'7ix(i;^«/t*V7niA/TKf,(ETrai/^(M)v«/ix«e/af,«(3)(s^5re- 

fAiii fM\trav. '°Ti^ii;'^v]'£7hTyifhtj/iUL,yi'iD^y/A.a. "E- M/u)tifJ,!(cfiHVov«'Aaia<ftt(/«v/o/ica9'M/^ him/iv. " MiJ 

luim^T^vaoliKcS. ' * M/irflJ/iW^ow] fre(pt«i/if,07n/<Avov« ivTWV flt r\/^]'TW Mmcfa.ifAtviuv/^tl^Qvmv. itstw- 
extuctnt- Mi .KticLifMiiioi /uo^cJfifi^tvi ^fKT ihv(4,7nariv « Aa^ o/f^yjn- 96 |THVCYDIDIS HIST. 

» '^m ou!i 1<Z-^ \uZ 3 -nSili <JZirxfj^^,^{^o^ Alam vero cum hoc nobis adcfl;,tum etiam, 

.^'n^y)yj.C^?\;'m,U^7^?^lTa,,^'dc^ (quodcftpr^cipuum)naummgubernato- 

^ / ; ^ ^ . / ,, ~ rcs ex »(?//y« cmibus habemus, &: alios 

« ci?^lu. .TTvpeaic^^, -TfKmu, ^ ct^moi^ r Traozt ^^,,^,^,^,^^^i^,^,^^ pentiores,quam re- 

« >jctM«eM(t$.)c^'^ WVfi-iWcfl^Q^.s cui liquaomnisGrxcia.Necveroobimpen- 

« Si^ujT^ T^/f^ivci)}/ ^iluj Ts cui-Vi^ ^P^yihKS'^ dens periculum quifquam externorii mi- 

« /^''-ni '^ojD^oi lyuoL IXiikhi, oAiy^y r/xef>Jv li^-^im in animCi induxerit, & a patria [fiia] 

n I o r(N' ' ' z cxulare,& cumminore limiiir/^/»/.», <ic 

^^ ^ \ \ n\ / V w^m<£j(peproptermaiuspaucorumaic- 

« ^w<ea3a/. w-^A^y 7!:?A97rai^^*?^a.^ ifAxti-^ rumftipendium, quod iplis dabitur, illos 

« (sioi/jra.^ iZtP^TfKv^^ncL Sbx^i iQ'ra.S\ v\- inbellogerendoiuuare. Acresquidc Pe- 

" jue-np^.^u-mvli avz^ Tntf i7a'mi<; i/xiim- loponneiiorum islcs,&c[fiKon tdes,(altem 

\' f ' v\ ' cv- ^ ''v>^ ^' ^'_1 ,K~ R^'JliiiTiilesefl'evidcntur:atnoftre,cumvi- 

J ' , V ," '/ y,^\ . \ I < <iop ti]sillis,quxinipiisreprelicai,carere,tuni 

„ iovv^iyx^» i;^v.^j oTarU.p^cS^vy^f^]^ ^^-^,^^ a\iz[commoda] longemaiorahaberq 

» vnt^v 1com,y\/x.iii 'Ga ilui ixiiym vfhLimu- [yidentur?[ Quod ii terra noftrum agrum 

w /jut%,.^>^ CociTi cV TV o/jLolov ic^i vnM- inuarerint,nos[T'/f(/Sw]inillorum[4^r«-w] 

« -Tnmrjvvzi/utes^ -rt r^^^.w "^ ^V- incurfiones claflb faciemus. Hic verb ia- 

n , \ t/ ' (\^ -K^ ' ^'t " f d:uranonerit2:qualis,fiPeloponneli ali- 

« U%lujcL7m,acvi.oi/iO/j')/^ovy ic,oiaiv<i,N\lcu r-x ,. -fp^ . . *>- i-,,-^ ,„ 

^(^ , f/j^CX ~ \ \ quapars[4wK]<5^totaAttica[4^//5feJva- 

« ct}n\:\&.^\v it^;^r ji/^i/ ^ 65I >^ 7reMji,)C5^ ftetur. Illi enim nullum aHum agrumha- 
« ci' ^>iff7!/$,)c?^ >c?tT «TTtlg^i/. ^i;^<t ^jj>y) ^ S T>J5 bebunt^quemalterius,^^*/'!'*?/?^/»^/»^/,] 
» Jz^cP^o^.ix^^ni.cmi^ctcdi^-^el-j^f ^^Sju locoCinepi:c£nooccupcnt,[&quofuoamil- 
r / '\ '. _3' ?• ^ ~ ^/fm7p/4»/.]nobis ver6&;ininfuhs,&in. 

M V)iajc«J7nu,T/i'e? ou/ cLAy\7r\oinfiS' ^1^°'^ i W f"^ ' ■' . ' -J , ^ > ,f • 

\ c/ .f- / -^ ^ / , -/ i. ^ ^ continente amplus elt ager. Magna enim 

" ;&?^ 07V^eJ><^^7a'^ ^^Tot/ D^m^'^ , T^ <- j.^^ gf^ j^^^i^ imperiiun. Coniiderate au- 

» /td/jy^^iis^jomccicL^pivcLj^-m h 5a.%oj»$ tem,[/^,(7«tfi(;/?f('.] fi enim inllilas incolc- 

» ;C5^ 7raA«a)$ cpcyAgtt'^ £::^;<i^ '^ vreApTfDwwJo;? remus, quinam minus eftent expugnabi- 

« ^''°^c^T^'ooy^vT^,',n>>^Z'7fh.i\o- les?Nuncautemoportetnosquamproxi- 

\ / o ■■/ ' '' <N mcadiitam cogitationem acccdentes,a- 

„ <;,,u^:^^/<«^ASa/. (x£^Ti;^a^/'rt^'n>?), grumquidem,aca'dific,amiflafacere,[d- 

» ct^i^z 5 Qpc iP^c^cn fxctyov/M^i x^ Uu fftpot- ^y^ dereli^ii habere^,] at mare, vrbcmque 

» AcJ/vS/Ui-To. T ^t//x,t{5!t><i)|/jo5vi' lyuo/iSp, (uy^c;- prxfidiis , [d" cu(iodiii\ tueri , nequc iplo- 

.. ct7^'MJ^.^>S'Vat^^a^w:^/;t^ar.>;/^ rumcaufii[/?^4y?^«/«r,]iratos,cum Pelo- 

./ . . ,(r N i/'i \i! f ' '^'^ ponnefiis,0ui funt longc nlures, [quam 

\, p .■~^' .J,/ '.^ -?y..'^ «tf^JpraEliodimicare. (Namfi[m]vinca- 

. fXijomc^vy^yriiiTrDiioJ^, ^cLToa/j.^ • ^>^ mus, rurfus cum non infenore [/^^//«/»] 

> ■mhZsikcv/Sfoii,'^^ olaui^pii^^s/^rmK.^TUVj. Dnumeroconfligemus: &: fi quamcladem 

[in prcelio] accipiamus , fociorum quoque auxilia,vnde noftrum robur pendct, prxter- 

ea[w^/j-2perierint.ncccnimquiefcent, [»ecinoffcio,fde£perfManei>unt,] ii nosbellumi- 

pfis inferre nequeamus,)nec villas,& agros, [qui vajlabittur:] ied hominum, [qmamitte»- 

/«rjJcorporadepIorarei^i/^i^r/f/.JNec cnim res ift^ viros:ac viri rcs iftas parat, [o-pofid^t^ 

' A^vovoilaiJ «'MViti/Ti/{,(f)M5-i,)caT i/\cov o ■mM/M^ ., fxyi npib' ,u^(^fuirzi>(Tt,<hco^>icrD\Q\:!^,^ ccmvi)(^^(!iiai!o^vai)' 

rif^ii,o'iy^7n>MTa('i^uiV>wCipvt]Ta4, S^^vovom Ui iiaivoicn mMOfxjiv/uivavx^zsid^LujaiavS^^f iiir'«.ir/v 'fRTi-at/'^. 

^ii f^aKiJa^/Mvioif Aa£«ii S[<' ti^Tipoif ^iijujua,\oi( • vuZ 3, ^ TltLTiiajLiri ^iv}iiv^i(^'!ii>uaj'. ' T«< kcotiios] HCOTVif jS 

;((i9'H/^oiinf ca/7H!'reOTAS^Uji('xif3i;>)^vrtT5<r.jvoy. 713, m^Ta./^a.-^iaoi xdvMVii;. ' Kay ifittTr W(. W oMJ/i( 4s-a<] ^4«»» 

«sCoJTiiii/ctt/^^^.lE^ftr^TiiK/Di/j-si^x KaKiJcLiii/^viav ^iy^^oit ptnri^liAaCyitrDVTWf^juipoic^mM^PTtmnirsu^ka^jivnf,')!,!^ tAH 

'(4aM()iicr.jvo;?5i'iu/i((,/;,f)'ifa/7if KSiT'4ti'''fJJ',//J'<fSJ'>i^7j- H «77/)ai.;(J' ■OTAi/jb^ft^wu w^AowtiVvnc/in. ■^ To 0? Va«V" 

pwD^^tiWiJfjtti \2!ra)'-At^owiii 6^ «yt^.aMo/ 3 t/TS) (pair/t»,07r ffijc )t^a75f]o'Zi^ '{v)/^" <ft)A«D07j. * E/ y) K|atDDM(r/(i)7Kj]<A(« 

dHDo'v(i^D6^M4D t^ '«7J,'U?iTr>fA47/|.jD 5:4 TOp t)/,UD ^{D01< 'fSJ' AODOn H/M«f.l( jb fVOWID o! ^aiuJtLI/MlVIOl DOi/f.^li oaii jijifa*- 

af'iTiir,€/'|a.i) /'Kfl.vo/ )'i/«D ti/i«/c nst^ 0/ ^71/)«!/ f a5s?d icstT au- <&t( if//a?vi)ir/a7n^,i(j(.J &!« DwaziD liw ota/d o/')«;d, if^d^civfAM 
^,ii!)^aKTi('i^^ivc()ii.vuij'joCx.'l^v yi/Mvn-nS^eivoVjiTrciJ)^ (fpovri^ovTo;. ^ Kcq oixiac\Ta4ci,Tt7(,sr£oaTiioi(, '° T^a^ 

IxjtVoi iapiiV C^ei? 'SJ' ^iDBD <(5tT' otl/ifilr ^' fJicT ^^/WilD IW/'f^ ^tTHAODO^^» 'f J.tl(,(5 '^' c* 71« d-^7( OlKlcSv 'izc<> <? «tAi«)( 

«;^iJ^.Si/7inD,;'ciIvaiD. * Noog 7t<A7i] 75 aJTi?ra\ot4 ^jua^ xirav,d,!^oi-noM/MOi,av ■nSmMiuco anontat,^ ilcf.<fSip)siTiv, 

avTtn/X^' T/ii^ixov iQ wu-n7(. ' Oi/iA/< a* <A^c(/75]«<A/f i^.P. ' ' Kg^viiravni n jt) a^Si?]?/? -ri/iif^ov. ' ' H- 

Wj^tfiri^-StAticnJi^suocTTOTet^/k^fni/jt/D.S^Cy^^^SJ^otcSsDJrs'- WycLcmuilv^oi ^amJitiuovioi. '' Tiu/Ti oAo^jiypir;»]^)! <A(Aa«« 

favj^vTfn f'.ayji<S'wffxovio)V.d'^vt'[i<&ajj Sf^ /M<Sov o\iyyijujtpov. Voti,t ^LuJov,^ ^v-rrU», ' "'' ,A AAa i?^ <r:< ,«7 ''] -^ eu <(y J». 

<« ij Tioi OTi.TS(c!''ct ipti/;4/D,cf«Ao; ()7T m/jfML-^i (2 JT)i)a)0/ ff'7;'ii ' ' Oi/ j<i 7ix/«]7a 17»;^ TB. 
«4/7ii)D.Ei/>iA0D()7i6'av 7t;{ ha)Ui<hcf/As\noi( if^ f,iei^ova/xicdo» 

Et fi »1 L I B E R P R I M V S. 57 

Etdcxiiftimarcmme ['vehfi hoc]pcrCuaCa- ^Kg^ilofyA^/7rn<r{v^vixa(;iw(su;cLV 'J^yi%'^ •« ; 

rum,fuaderemvtvo,sipiiexvi-be cxeutcs f,xi\Lovc^-i^^y)c!(Taji,ij <rt?^a^ TTEAsTraw;- - \ 

hasresvaftaretis.&Peloponefiisdemon- J., '■L.T' , «' '' >' « ' &_. ! 

itraretisvosiiarumrerumcaulamipcrata i \ ^ ^ ,,„.,/. r^ ^ , j 

nonfaauros.Quanqua&aliamultapra:- '^^'^OTO AMcte;ta;£«eA7nc5k TV^g- « ] 

tereah.a'oeo, qucemihi magnam vidorix «TtoSay^^e^A^i/g^^pj^^^TT^^^Jc/ttaSa/ " i 

Tpem aiferut, ii modo vno,eodemqj tcm- a/Mx. ■mXifMuZ-n^,^ XAvhujoviau^ajjDi-nu; •• 

porc vellrum imperium propagarc, dum ^ ^0;^^^%^. ^^ov -^ vr^c^oC.^ ^ « ] 

bcllumgeretis,&periculavolunrariar;'f- . / ^ opf « < / >\,^\ ~, . ' < „. 

r/r«^.«.%/^r/M]addcrenolitis. Na dome- "'^"^ ^/^*/<^>7f^5,« ^ r o.cu-n^c.v %.- « 

ftica noftroru ciuium peccata magis me- ^«"^^•'^AW iK.\vcLi^i^ c^ a.A\c<) ;\9p.<i/ a./^ « , j 

tuo , qu.im aducrfariorum cogitationes, 'ntiip-^i^^yiAa^^a^^wjZiuTvii^^hiziXfi- " ; 

[4c /«M^-J Vcr Lim qiuxnam illa ilnt, pla- B vci,id^oi , :^"a,7A/^-^,i^, ^ey^U /v^ 07I « 3 

numfict ctiamalias, dubcllumipfump-c- ,'' a' ~n, ' '•<v»'1n.. 

retur.lamvcro[Zf;^4/(7.fJiItoscumhocrc- , ^''"^,' y^ f^^ ,^ , 

fponfo dimittamus : Nos Mcgarenfibus -5^/^"°' t;m^^cncii/M! 7n>iaiaj,^-n r^, « ; 

quideeflepermiirurosvfummercatuum, /^»riT/Jyi,ttei:ipa)vt,v;x^-)^v.''iiTiybiK{vov 

&portuum,fi&ip{iLacediemonijnobis, JcaiAjclc/yTczrrBii^c^^j^TSToi^fe.^o 7raA<|5o- « J 

fociisqj noftris, qui fumus peregrmi , fu^ ^ ^.^^^ a<p^ov/LS^,i: ^ ^,.'^r, gV^'?^* .• ^ 

ciuitatisvlumpermittant.namncqjillud, . , , cn ^" > r tv ^ ~ > ^~ 

nequchocinfcederibusprohibctur.Pr^- i^^,^<=^>'b'-^^'^^i^oiTi(wrT,v^rv^- ., \ 

tcrcanosetiampcrmifluroSjVt^Cr-ff-fjci- ^TraAgojj^jjcTtp/ai^/^Aaf^^S^/^f/oiS '^- " , 

uitatesliber;£,fuisqjlegibusviuant,fimo- T>;^ict>gctJ^vofA.'(^,'SMaicuJ^?i iKd^^t^iC^i " i 

d6libcras,fuisq5legibus viu5tcs[/««c]ha- (^MlSiK^ooTii^^^^^Sbur^u, <r^^ .. -«.^. 
bc,bamus,quumfceduscftinitum:&:fiipfi /-j; o/ ^ ' ■•' > "s a ^ !a ~ 

quoq3ciuitatibus,quasinfuaditioneha- / ^, ,\^ '^ ^ r^^i'^i^^^ 

hcm,[priftifia?»libertatem ] reddant , itavt 1^°^ 3 ctyu.t^>y,tJd..'^7a yi Si^a. 59 -s^g- .. ' 

in fais rcbuip.adminiftrandis, ad ipfbrum TnvTo. 0.(^3. tvSi Tn ■7nA{ '^Troxfiva.cSC^.ilSivetj « i 

Lacedazmoniorummores,acinf1:itutafcfe -j^i, ' '^^1 odeiyx.r TnAifA.^v • U^ ^ ixsvnoi » ! 

accommodarc,eaq;fed:arinoncoeantur: "■>> tv / q_ " ,T j ' ^ ^ » 

r \r ,y . -r^? /^^ovSiyi)Uiyrx,yyiojuviiK<iav/Muoii(s>ViC4i- €t 

leafuoqua:q;arbitratuviuant. Dicamus / '/g « 7" n ^r ' (n ' 

ctiamnos cx fccderum padis adiudicium ^"^"^ ^"'^; ^"^ f i^^^iy^y xivhcoav « , 

rubcundum paratos eftc.nec bclli initium o'^ W '^M W l-^ctiTri fxtyn^ai ^/u^ ^z^yi- « i 

nos faduros : at ab ipfis illatum propulia- yfovTo^. 01 •^uZ Trzfnpes ri/.^' ^Kjzmga.vni » ' 

turos.H^cenimrcfpofaflintfimul&iulta ^j^^/;y^cf^^Sa^V.cW.4oo/,aA- „ ' i 

&:exdignitatehuiusRcip.fcienduautcm .., \ \ v , ' ^ * . / /i ,0 / 

eft bellum neccflarib gerendum efle, q, fi ^'^'^ -v-^ccf ^)^.-^ c^Mi-r^vk,, ^ yrc-^ ., ^^„. , 

noftra fponte, [ac 'volmtate] potius, [quam '^f^^ "^^ TfKnovi v tv^v , w -n^/^ /ueiQ>vi ^' « '""'« | 

Wff/?//4/fc-o»i(/>«/^,]bellia fufcipiamus, ad- ^^i^o/i^ucjjT^i/^giSoLiiCct^yctTrEwVctc^jj^gsJct- « I 

uerfarioj minus[gr<i»wrff]infeftos habebi- ^ c^^fa,yv ^ra." J^ ^;^i, Mi7n<3(,^^<l « j 

mus.fciedum etiam cxmaximispericulis _' i > o ^ 1 ''T'' ' 1 c^ s ^^ 

cumadRcmp.tumetiamadhominespn- ,^ n' ~v / , ^?, i 

uatos,maximos honores redundare.Itaq; ^><7 WAt^^o/? TTE/e^aJ^ a^i/Ta^^ £;\5«ajzv « | 

maioresnollri,qui Medos fuftinuerunt, ^^t^^SouocLj.O /iS^rLieAX^tii^ieuJTaiiTnv. « : 

quamuistantumimperium, [^«4«/«w»w/4W^4^f;w«/,(?//W2]nonhabuerint:fedetiarcs, i 

quas pofIidebant,reliquerint, [tamen] confilio potius,quam fortunx opibus,&: cofidcn- | 

tia maiore,quam potcntia,cum ipfum barbarum repulcrunt, tum ctiam imperium ad ,i 

tantam amplitudine prouexcrunt. A quibus [neftris matorihnd] degcnerare no debcmus: 1 
fedhoftcsomniratione,[/tf//>^wr/^/«,c^^re/'»^4r(?,]&vIcifci,operaqjdarc,vthoc[^/w- 
perium^non diminutii, [Jedamplificatu] pofieris tradamus. Atq; Pericles quide h.xc dixit. 

a^WTlf-ra^ ir/i«A/ix*',l2/TOA/i3U',)K «3»9t/,M<'ta);tp«THja(. ^Aioc- ^ °Vvcoix»-n7:)>Ho\ii,yi7iy*n^(7iuii(ri.<ffo\iv\(ji.£^7:)iio]ic>/%pj- \ 

mojp^o^Qnxai . "^Af/i^iKma/uJmrslsJi^nii^Aieu. 'Ou- ^aTtfMwuii j^ip^os 6V!J.f.%TOei<ra<r;f. (S{57t»V a';^ae/f,i%L ] 

'tiybiK.twt'\-7i'ii^/ju:hpiav-^\'/t(pi(rjuc(,Ti ^ivii\UTi7v. "0"« Tiu/St^jjictc^jjicxlous ovo^-nf. " nnK^yjii A^irncStt^l i^ j 

i>Hi>\va.ip^i^. * Xi»Jwnf//itiVi!if]iA|ot^ii!i/. *tii(v» ,j 

1 

i 

1 <u 9l T H V C Y D I D I S H I S T. 

o/ Jl a.3iu>ajot, vo/uieraung oiCAga. crtp/ffiA. AthcnienfesverOjquodfibiconfilium o-' 
T^p^^.^-^iy^i^^^pf^ra.t,^ IxixU.i^TT^:, P"n^"i^ abillodari cenruiircnr,in ipfius. 
' . / . / ^ j n, . / lentendamdecretumf-ecerunr,&aei]Iius 

tt ^^^A,<:o^/^ s^ ^^^^ .^ conliIioLaccda'moniisrc(poderunt,cum 

yi>c!)y.ii,^^ l^c^Ti u<;^i<PC^n.,^'^c,vfx ■ fingiilatim, vt ilJe monuerat, tum etiam 
7nV,G^f xjeXSuo/n^fjot inttr^a-^v , cfiJtf? h K^ -generatim,fe niliil ipforum iufTu faduros: 
^ liou^^iiS^ 'l-mtfMt 7t) O^Xvia^ ^ ied fe ex focderum padis ad iudiaum fub- 

opfr -?y.i-r^^'^ ^' ' 4 ^ ' o^ cundum,&:ineodecontrouerfiis pariiu- 

, . . V \ , ', ./ . re,pariq5Conditionedilceptandum para- 

a.7a-^^a-A(ycui £7r ot^ou,^ ^^ QpciTl vqi^v g- ^^^ efi^e.atque illi quidem domum rcdie- 

-ZtrfiaCLjcvTo. ctjTia^ h cwtwi \^Ot^<^ofa\ runt,nccvIlam]cgationemamplius poft- 
l-^oy-n el^tpo^^ig n^ T^ TnAi/uuiu,-^- ea[4,!/m]miferunt. Hxigitur querelx, & 
^oifJ^'o„SJQtl-^r^c^'a^S^a,a>i,^f>- Bdiicordi^Eintervtrofqueantehoc bellum 
, , , ,r/ , , r. ' ^ , cxtiterutjltatimexrcbusadLpidamnum, 

Kvpcc-i-mup.u^i, 3 0M3>i o4 ^7«j?, x,^ tt^j, ^ Qo^c^^z geflis orta;. Veruntamendum 
'^y^^^iA i<potruvy ^a.x.f^fvKTUi /t4u , ojivko- hq[i//fW/W]inter illos adhuc eflent,com- 
77?«$ 3 ov. azrai^v yb ^ufyvcni to. yiYo/u5^a. mercia inter fe habcbant,& altcri ad alte- 
^. W rzff6<P^<^i TV TraAitf ^os ibant fine caduceatore quidem : fed 

non etiam fine fufpicione. Nam ea , qua: 
ficbant, eranc foederum perturbatio, & bclhmateria. i'ff>)l2oA<9/V]s'^/cra7r^fltf, iCStjw;^ wA4uo«.t*8;. ^ Kotyo/^J -aiejf e';^pot< a'7no'iiTic,a<r^c)/fii« tffiui', oraia{K'C!fA8ii7t,ywy 
tlhccxjtSbLfjMivioi. 'Evfittl7ajc]7aj{£tj7ia^{C <5^9opa/f. )tnpi;M/»awi)«o^,if cwoir/ciii ti jPtuJTi (2 «tnSsf icstwpj*'»' OY K Y A I A OY. T OY O A O- 

POT ETrrPA^HS TO 

A ET T E P O N. 

THVCYDIDIS^OLORI FI- 

Lll, DE BELLO PELOPON- 

NESIACO, LIBER 

(ecundus. 
PXETAI ^ 7ra'A£- 

ii^ ccv KSH Ta^Trdvvrmctiv, xs^ 

Q^ Ci) ovn iTn/uiyi/iown 

>/ 1 > \ JL ' > . 

£T/ a.K.VpVK.Tii Tntfl OtA- 

C4ifx{va^ ccj '^/ctJC9i'TVT<j? canvS^cx.ffCij iypovTO 
' Ev94v<A] i^7H«<A "^ aivoA. ^ Evw jOTAt/t&iiCViii, s^ i. 
tip Qu. ^ AtiMcmK-ni ]aitu»)ipux,Hstf,(<)? t;\^po(, aiiuimfiuiaiov 

^M0V,l(Jti'Z?£ym5t5*'A''I«f. ^* noLpaMHAOtf^TOprtM»'- 

Aotf t'pv>/«vo;,^/«|/otf fivjv. ' K<t7B5av7j« Tijaj)';^ « I N c igitur initium belli 
intcr Athenienfes,&Pe- 
' loponncfios,ac vtrorum 
que fociosgeftiiam du- 
citur, in quonullis inter 
fc commerciis amplius 
'finccaduceatore mifce- 
bantun&exquoid fcmel fufcepcrunt,id 
etiam contincnter geflerunt.fcriptumau- 
temeftordinc,prout fingula quarquc x- 
flate,atque hyeme funt ada.Nam tricen- 
naliafccdera, quar poft captam Eubccara 
initafucrimt,quatuordecim quidcm an- 
nos durauerunt: fedquintodecimoanno. af^Taji'oo7iiM/M>(.mySaffitt,S^/ULinv. 7 Eii£(i/a{«A«- cum L I B E R S E C V N D V S. .p^ 

cum Chi^fis facerdos duodcquinquagc- A ^Vi"^^ XptoiShi c^^^p/f -rere 7n',niK$V' 

iimuin faccrdotij annum Amis a2;cret,&: f7 cv ~ tv' " ' o' ^ a- ' 

jT r r T 1 ,r u n i (ciL dVOlV 6io^7a irv iipct>/w^»i ,y^ Amcnov 

-mneiias Spartx hpliorus cilct, &: Pytiio- , , , , \ ^ , \„ , 

doro, qui tunc Athcnis Archon erat, duo ^^"^9^ ^ ^czu^tp^,^ k^ nv^jv^^^tj ^ e-ri ^vo 

prartcrca mcnfcs ad intcgrum Magiflra- ^A/coa^-^^v-uii ctdLtja^oii,/i(^ iLo c^Tra- 

tus annui tcmpus abfokicndum adhuc lu- iiS-a^oL fxciy^ , fxluul gW) , vj) <t/^ ^e^ 

perefient , fcxto menfc a pugna ad Poti- -^ '^^^ \Q^ccv cJ^.e? oxlyc ^elovi 

aa;amcommilia, Itatimmcutcvere, 1 lic- '^^ '' /> ~ <o > °prjo ^ 

banorum quidam paulo phircs trcccntis -^^^^' i^7S^<^J^ ^^ ^rW /So/^^^p- 

(ipfis vero prxerant Pythangehis Phyh- y^toJTnJlvJzLd^^s^ Tt o ^vAihv , X3^ Ai- 

da:,&Diemporus Onctoridx [///'«^,] qui ifA.7n>^g o Oi/mvcl^v) ii^A%v ftsp^ t?i^- 

[ttmc] apud Boeotos fummum Magiiba- ^, ^'^,, ^^ J'^,^^ g'^ 'nKd.Tcu^ajt t^? /2o/«- 

tumeercbatlcircaprimumfomnumcump ' v 'o, ' >: ' ,-\ > / 

armis Piata-am Boeotia' [^^r^fw,] Atlieni- ^ ^ ,, ^ ^^'^/^^/L '/p 

enfuim fociam , ingrem funt. lllos autem ^^""^ ^ W a*£a)^ou' ^ Twha^ TfKa.TO^iu,)! 

[/'» ^-r^^-wjinduxcrunt^&portas [///«] ape- an^^c,, 'NaujxMi^r^'; rc^ )^ oi /utr «i/Ti^ 

rucrunt quidam Platxenfes,Nauclides,& ji^ov^f^oi, iSiccs 'iyv^ houcLiuiui, m^aji 

quieiufdcmfaftionis erant,qui,vt priua- „ ^S % ~ T ^ _^' ' . ' 

tampotentiamlibipararent,cmeslib!mi- r. ^ \ . \ , ^ p , 

micos de medio tollere,vrbem4ue The- •^<P7^'J^. ^(S^iljjTioXi.^^Qa^oiirG;^^. 

banisadiungcrevolebant. Ha^cautcme- "^iyn^. t^^s^^at h '^va <A EJ|3t;/^^ 

gcrunt pcr Eurymachum Leontiadx [ /f- pj<)t/ tV AiovTioiShv, aiSyU r^^Ca^av hwa.- 

/|«/«,]virumThebanorumpotetiirimum. ^'^'^,.^;A'm?^o/.^C^o/o-rt e'^^/- 

1 hebani enim, cum bellum rore pr^eui- c^ ^ '. >^ , "^ ' \ , ,y 
derent, Plataram, qua: fimultates fccum J' o^7n)A.^,,,Gc.A9m t^ -.r^ctTO^a., cte; 
femper gercbat, in pacc, bclloque non- ^^'^ DlI^<Po^v ovtraji, irl 6ii iif)^y, n, 

dum palam moto, intercipere volcbant. i^ r^ -mtM/uov /LXf,Tm (Pcwg^t) yjL%c;zu- 

quamobrem ctiam [iftt] ficilius , clam in- S^^rtzrc^^csc^^^si. ^ 'W P^^^ eV%^ e^eA- 

erefli funt,nulladum poiitacuftodia ar- n' ^ ., ^- ' ' a i %f\i 

mis..]uemtoropolitis,illisquidcm,aqui- ^ , ^ , v ^,, « - n bus [/« z/r^fw] indufti fuerant,morem 
nongefTcrunt^itavt ftatim rcmaggredc- 
rentur,&in inimicorum a:des ingrede- 
rentur, (cd decreuerant &amicis edittis 
prxconis voce promulgatis vti, & ciuita- 
tem potius ad compofitionem,&:amici- /w^oiSi ii tIm ojy^^v TO ottXo,,^ ■nii /iS/J 

7 •/ " p \ , ' > ^ \ , ' M /5 

ef 53^ e^ccntf , \^ nvajj i.g (^ oivua^ 'fv 
^Spfc^v' ynoo/xluj S\ i-Koiown , yyi^vyfxa^- 
<n ri\^yi(juodaf ' 'fhmhtoii, i(^ ii ^vfA.Ca.- tiamadducere.QuarcprcECoedixit,fiquis <nv/Axx.}^ov xs^ Cp/A/oM' '°t^ TraA/f a.yiyciv 
cx patriis Bosotorum inflitutis candcmD {^y^ oLX^Tnv okm^v^, iinc, (^ovMtoji "k^ ^ 

belli focietatem fequi vellet,apud ipfos ar- ^'^^ r^^-^y f^oiur^ " b^f^MS^yi'^. 

maponcret, larmisa^rumpttsfecumipftscOK- ij 'q o » .^7 ^ ^ " \ p 

iungeret.] ciuitatem hoc modo fibi facilc '^^'^ T^ ^^,"" ™ '«^'''^ T'""^"" 

adiundum iri fperantes. Plat^enfes ve- ni"'cr^i(nfa.<hoiGv'm^ h-nc^^^^artSi- 

rOjCum Thebanos & intusefle, & vrbem ^fiy)<r\vxlujTniXiv.ol'^'7rKa.Taji'Yii, u<;Y\o^vrt 

repente, [prater omnem expeaationem,ab 'Mi ov'^ tV? >Ca/oj4, w '"'^*^^«i'^« 

/>Z!ifloccupatamfenfifrcnt,perterriti,&fu- ok -i'* f^'^ ^^^/ n \ 

/- • • , ^ V , Ar n- , KS(-li'^>lf^M>fuUvTiu>7nAiv,}(si(gi.6ita-atli';,XA 

ipicati longe plures ingrellos cllc (ncc e- ' n - / . / /. Q 

nim pcr nodis calicrinem \ees ] cernere "«/"'^^'e^ 7rz)M& -TrAe/i^s eajAjiAt/^^faq^i^ ><) 

poterant } ad compontionem venerunt, iafxiVQjvryivvKTi jdjr^it^vfAJoo.mv i^pyimv. •-Of , ' Eot Xp£cj</)!«] li Xpzaif (tp«a Zui cv ccp>t/, Ha<'5/.<puAi "q 5t( 
^o»ot< 0/ '^jiloii^ i^ lifeicS\i. ^ Ejj J\j'o,aZu/:t?] Siynn, 

e/T.SoiffiTOU cLpyi\ni;,yjffajiyl> oi 7nz«n(i\i<fiicet,. ^ Ka/ -ll^ 
»0/1111 %fa^o/C'3e??'OT/i)«a<]i'va/*))<A)M9K^a7iii7iX(. S 0i^vo( 
ij]^*-» Ss-j-ilfeiSt^vo/ Soti/Tt/f . O/x«»0f,2aitt' a/uaatv tJtuTt. 
«*on7ti> )b 7i!,/«tb5i! OTA«,uifflii orTO^, /M,)i t:%;()a?(3j tb o^a. 
«7» ij « w 071 w THoSai myov iQti.su^^\/ ecoTd,ds </( fi( 5t< T»- At/.JotfiiAStilijcysdt/oxu'^. * To/{/a tTOjp^evo/f] Ttr^ i^ty- 
/iSTaif. ^ Epj^^u^e^^eSo)] (jjoiiijiAfAoyoTr. ' ri'(«/.<Ai/3fcini/- 
0(AU7i]/ii(XZu/. ' E377HiA/o/f ^/sij^f f/A/iw. '°TUi>7nMt 
aytyiiujihM^iov 'fa.^lwcucov. ' ' KaT» ■mrm.^KAoc] 'i%S\i- 
AOHOTJ. ' ^ ZcifJ.fJUX)^'^^ Tcii 9»)Sa/o/f . ' ' T/StcSa.) aap' Oii- 
7»i< 7B 07if,eL\aLi-n T^.cnui «//'th/! oa^/^ji&J. ' ■* 2t/t/]7!)7< 9?)- 
€a('o/f. ' ' nfOi^fV^crii^^a^inijiri». '* S.^eCTnvaiaf'] ei- 

«g^j/i/MITi-J. 

I i ■^ Kst-n- 


j^ Hira/ 

JM)\lltt cut 
Cf)pl.i\llH, le, T H V C Y D I D I S H I S T. 

*)C5^ iV? Asj^t^ ^J^llu^oi riav^^oy' L^cc^ A&;conditionibusacceptis,quieucrut:prar- 

TJ w '^f ^i ^^'^* ' ^^" c^ew-n^e^C^"» fertim^cum[/;'o/?f5] nihil noui in quequam 

, I rJ ^ ~ " -^ ' • molirctur.Atdumh£ecaG;crent, quodam- 

'-^ ^ ^ p , ,, \ , , modo animaduerterunt non multos ellc 

TTDMots TV5 ^e«^oj4 0^^ , >C9^ c*o^i^<w, Thebanos,&:,iI [///«^Jinuaderent, [afi] fa- 

■^ 'fh^hf^oij^ctS^iui y^TTienxj. ^yb 'ttKyi- cile fuperari pofle exiftimarunt.Nam Pla- 

^r¥ TrhcLTWiiccv ov fiQv?.s,ul,vcf ^r^ct- ti-enfis populus ab Athenicnlibus dcfi- 

ov ' V/— ci_ ;j^!„J '^ 'ir2„.>J„ '^ cicbatinuitus.RcmiG;itur tentandamefle 

rr* \ 2 , ^ ; ^•^^ cenluit. Qtjamobrcm mter ie coibant, 

tlj ■ yjr^ ^iwiXi-p^TO , c5^pt/^m5 TVs KS'- fulfoffis communibus \^dmm] parietibus, 

\ (7 l '\'' '' ^f^ 1 

^o£4 ^iy^u, i-KTLf AV\JiA}t4 , 07r&).j ^»/ j2i^ ne,dum per vias commearent, fe prode- 

T^J oi^filj' (^cun^i uavi lU-ni ' a.f.iJ.'^oii te ct- rcnt, [d" <?^ hofte conjptcertntur,] plauftraqj 

,L ^if<^^vycv U '^A o^ou,^%^- gfinciumentisinviislLituebant,vtmunlo- 

«,/>.< / rf \ ,, ,f^i rr cocilent.&cietera parabant, proutquid- 

c-cuf. IV ajirtTiiyoic^y]'-^ 'nii?^cL 6c,y]pTUo\i,y} , r -u -i c -4 1 

,1 , I ^^- \ ^ I r.1 que rebus prseientibus vtile rore vidcba- 

g^^^ig^ct/^g-re ^9$ -nx.TczL^vTa. ^t/,u(po- tur.Poftquamautemres^^wwj-j^/^^/fj/w- 

g^i;£a?a3a/. £7rE/ dt <i)$ c>^ "TiJ ^ujucltuv g- «^^fWft^zwff/J^Sr/rf^Jprofacttltate [/<««] pa- 

'n/Awt ^6^,Cp yPvst'^^*']^? g-rt WK^ w «^' S' 1'^^ta: fuerunt, tempore, quo nox adhuc e- 

n/ - ' / ' .SRr ' T' ' ' rat. & ipfo diluculi aducntu obferuato, ex 

(ts^.of^'iv,iy^pSi(^<y>o'rv (>mcd\i-!x cuu- ,., *^ ^. . . ,- . ,- , . , 

/ «7 V , p - / -> a'dibusegreilnnipiosmualerut:ncmlu- 

Tsr? • o-KT^i^fX^ K^ q)c^i JzcjaaAec^^ii ov- ^^ ^q iHis^confidentioribus congrcdcren- 

<n rar^i^^ZfccvTO^, xsi <^ioiv dx, rn 'iffvv ><- tur,atque ita [hoftes] pari, [d-^^»4 ] condi- 

ycovmji , ^>m' c^ wx,Tf 'cpoCg^fflTt^/ ovTiiy tione fecum certarent: fed nodurnis te- 

rcjut^^m ^'"'^cnpe-n^s eV^/e^'^ -^kS' nebrismagisperterrefaai fuovfu,&:peri- 

■ V / ,, /^5 /■ /1 y'/\ \ \ ,, ; tia, quam vrbis locorum habebantjinre- 

'^ ^^;- ^-'f <^^°'' (^ f^^Q^ . W ,65 C ^^^^J^ ^^^^^_ j^^^. ^^^^j^ ^^^^-j inuaierunr, 

^ifi^griicra^ K^^7a.^i.oi o\ cai'tyfu>crcLJirJ^- &:admanusceleriter venerunt. Illi vero. r7ra.THiiy&fjoi^c,ujuicq)i':^oi'n n. c* axpimv cuj- 
75'?/' W'^ «^rC^j/SoAgt^^^J^fzrosvn/T^o/gv 
fL7nc4j%iWTt. i(cfj. cfli? /uV >) 'n2'^5 oivnia>oucrciM- 
6, e7r?/7a Tn^cii JvpvCci) '^ axjTyjTi rsr^^- vbi cognouerunt fe opinione deceptos,in- 
ter fe ipfos conglobabantur , & hoftium 
imprefllonem, qua irruebant, propulfa- 
bant,eosq5 bis,terve repulerunt : fed poft- 
ea,ciu-n &c \^(i[PUtaenJes tn illos] magno ^'i.?^vmv,\^'TVyujuc^xZv 1(31.1 'Tjjolxit^v ftrepitu irruerent, &:mulieres, atqucdo- 

rt^ ^ r^o/VuJi' XfcwylJTt ksh' o^sAvy^ meftici[o?««f^] iimul ex xdibus clamores, 

fl' y'<L , . ^ ' ' /5 vv ' ' &:vlulatusederenr, eosqjlapidibuSj&re^ 

yPa},W/JCCVy XlJOIi Ti )C^ Kefa.UOJ fia^^ov- ,. r 1 • - •,, n. 

^^ \ . p c/ , V T' ' p,^ guhspeterent,iimul etiamcumillanoac 

•mv,K5^^ ugTTcJ a^ :^ im-ns TraMod ^^- „,agna pluuia ingruiiret,territi fuerunt,&: 
y^o,tS^:u,i'PoCyi'^crct.Vj)(^^ '^a.7n)iW/jot,'"i(pv- Ddantcsterga,pervrbemfugerecoeperimtj 

pj>i/ :2.^ T?$ TniAicog,'' avai^i /t^t-^^om? licct[^tfraw]plerique,intcnebris,&:cccno, 

oZ-^e/ot^ , c^ crx^Tc W ^A J, T^.^'^, ig^^^" eflbn^ viarum,qua tranfire, feruari- 

is-?- \ CLf~ /v '^i? y ~ '^ que poncnt, (nam fub iplum mcniisn- 

v^yi,ro>dh.c^(^yi>^ TiXLtu^^-rn,', ^,-^ ncm hx accidenmt, qua: tunc geftafunt) 

^0« 7a ><>^o/4ca. t(2j) ifx-mi^ix, 3 e;;^<)^7g$ St^ & hoftes infequentes haberent [ viartim\ 

AoKSt'^,':^ /U» dk,<p4Jy4vuiliihi(p%f^v- peritos,itavtelfugerenonpoflcnt.Quam. 

TB 0/ TraMo/'. T^i)' ^ctTH^ewv ^5 ^ Tn^Acci obrem [^/?r*w] plcrique perierunt. Qui^ 

zoT-y^-^a N '/ o "^ ' ' ' damautcmPlatxciium,[fr^«]portas,qua 

yiiiyiAjov,>CjCU'zffp ncrcu) cmiCDya.ivaj mvcu, n n -\- c ri 

^^ ' "^'^ '-1/-' -rj [/((jy/«]intrarant,&qua;iola:apert(jeranr, emej^ovjoi aSlcua^oi (fMMvoTt. ^ Tlg^ainvnf (ftTmi^QxnaJ 
TrbLiijKa.Taliva.TComVmjuiatTfov 3 XTiiij^zjgjtajiimf OjKpiii- 
viuaai Tmc . * i.^^Siutvoi^fj!^' fhxfotf i7n\divn( 71^9«- 
Cctjoif oL-^iH,ti if (fi£5C(r(f . ^ Tot<' K£/i)oi<' (s/;^^[<] 5i< /ujna^u t 
oincwumv. * Iv' iWTT Tiij^^tf] Twa ^ui c* 7tt)f oliUai; /mvoh 
/.«n/^fMijgjir/. 7 MH)(J'(pJc]c*TiJ (^«77. ^ Kai erpiiriv 
cx. «iiTsi/ j(5)«V7H.)](OTOTr,AH«H/xa^i')(2iJil7it<. ' ^oCtpaTj- 
^ojou7i(Jfot6p«7ifO(,o/'afliu/ay«/, miTi j>a< '^,'^ ?:fiaTWiieiV. 
* ' ° Xiis ams7ij)it<]af'T7 «, itwr^/i' r 'evmv ifiTeipuv "i^y 7?f eJicov.iy£.P. ' ' npo!s£aAo'iiTi «i/Si^ ] 'Bif,.'«t^ffB». 
' ' Ef ;:^/e9tf 1)6'^ xj' ''o;^<>c] kp^Sb cto/Maae <si£s^^'pt<tnn tu~ 
■ni<Zti7i^(fTaj\fi(. '^ Ka/7E£< '!!'£?( toAa^J tW ^«Taifwy^ 
' ■* H iB^iiTnTi^oiiV^^iv ii citTi -ti oinii. ' ^ Ai/^f^Ti «£9<C«- 
Ao^TiuliJ^f^tf^i/yKiriicfllAowoT/. ' A-rr{ooi fji.^tt.Sliity.iii, 
' '^ <)iiTi{c*<JX(!Tft)]o('a*H(;t<. ' H;:^<^» m^luicLi^ oir.u, 
' ^ TthiuTuivTei i juLtjij;^^ytOfA.i\ioi; Ui u wDAt/Hjn ifSi.icn^ 
cn^tcuni.i xi^' n^.UuUiu >iiyfijuJwi{.'(nirin\iii twjiScf, 
* ° H «ti)ASt)ii]oTni/. 

iaculi LIBER SECVNDVS. lOI ^ OT9- i-myov a.' iaculi fpiculo, pefliili loco vfus,& in vedis A iK^\(n, ' rvcs^^la a.K^VTlov ' cu-rt jSctAo/ot/ 

feraminiedoclauflt, itavtnehacquidem . ' a ' ^ ^,' ."1 ol fr ' 

cxitus pateret. Cum autcm illos holtis ^^„ vj- (\ 'r/i^, . / . \ v , \ ' 

perfequereturpervrbem.quidamexipiis '^ ^-^^^^o^^))!/ g/j.^AwJc^^f^c/o/ <JyT; t^ 7«A/c, 

muros confccnderunt,&; fe ipfos foras de- ol/i^ rtm cujtV, 'Qa S 'm^i aua.Qau/-niy 

iecerimt, ac plcrique intericrunt. Alij ve- ipfflav U S' e^o) <P^cu,aj^u„ '<st) ^ifp^^^-n- 

roperportas dcfertas [^«.e««/7^c/.>^/^ ^^ o/ vrXe/ot^ • o/ ^,'<r^ ^';^^5 ep^A"^?, 

/m/4^4«//^r,J cum mulicr qujedamlecu- \ ^/ , o' ^ . 

rim[,^/.]dediflct,dam,&: cffraaovcde, J^-^J^s^^a^^TTEAe^.^/, Ag^^m^^^^f^- 

nonmulti exiuerunt. Nam cito refcitum \S<c<x.yii<i'nviMy?^\,dZ,-flKpiv ot> tcoP^oi. of- 

eft. Alij vero per vrbem paflim trucida- ^cn^y^^^^yiiaiiTn-^m. {tA\o/ii ctA\>7 

bantur. Maxima tamen [t//orum] pars , & ^^ ^^^^^ " <jm^Lu ^iu^^T^ioJ^s .t ^ 

pra;cipuequiconglobatierant,irruperunt t,_v r i '/ '^ , t-, g «/ /-«A 

i„,„' , j./:^- 1 ^ D'7?A'j'^l')C5:^off7Jl'/x/xA/9Z^'^i6wg<rpix^t;<4voi/, "^ 

m magnuin a,'dihcium , quod erat muro , > n 6 ^ >i / ., U ^ / 

contiguum,cuius fores erant apertx , exi- ^'^7ii'^^ounv a oi>t^(xa. fxiyty o UL iV t£/- 

fl^imanteshashuiusa^dificijforesefle^T/r- P(?^}'^ (^Jvpa.ia^iayxi.vcbiiTu^veu^vi^y^^olo- ?^«<^tt 

^/ijportas , &,plane illam viam extra fer- ^o/ 97i/'Agt5 ^ >^£^e tVo/W^td? 7f),)C5^ r"*''^!^ 

re.Plateenfcsver6,pofl:quameosconcIu- « '' ... (\',i\, ' ^•^/?. ' T^ ri '(?' ^ ' "^■^''*' 

los viderunt, deliberare cccperunt vtrum r 9 ' r, ' '1° / • v ' ^ 

eos,itavterant,incenfoilIoa.'dificiocon- '^'^'^'^f a.7n,A^f^^jt4,iQovAljoi^iir6 '^ 

cremarent,an aliud aliquod pcena-genus ■K^Kg^y.ouxniiaiv^ coc,^ i-^taiv, ^fx<^if\aa^i^ 

in illos ftatuerent. Tandem vero &; hi , & ^ o/;c>i/{5t, u-ri m al^o ^m^TOj,. Ti^sg «Te 

c^ten.Thebani,qui fupercrant, per vr- o?T./r£.^.)o^/aMo/r//^€^'t..'V'^,^ 

Demvagantcs,ielePlatxcnhbus ea con- ^ . \ /, ^ / » ?• ',= 

ditione dediderunt,vt & arma[/^/.] tra- ^T'<^ "^ J?'^'' 'TrAo.c.-^v.o/ , c,^e'«.^^a* 

derent,& de fe arbitratu ilio ftatuerent. ^'n>ii vi^a.ru.idjmaXpai a cu)<svi.'a/^,/Jctouaj 

Qui igitur Piata^a: erant, hunc rerum cxi- ^ Tze oTrXct.-vf JiLnxoSnt/ 0, Ti cjf /3; JA^i Tz^y. 

tum habuerunt. Ca'tcri vero Thebani, 0/^ H d, ttT^c/.W^ "^W^ fem<5W>«- 

quos antequam nox abirct,& dies clara ...i.v ^/^- .\./,. ,v « 

•,, /- ^ 1 •• j /7 av..v.oi2^otyikjMi,i.,ou,id\i':ii'wx.'ni7n)i,- 

iuuceiccrct,cumommbuscopHsadefleo- ' n '^ >> " \ 

portuerat , ii quid forte minus iliccederet a-^m^ 7rd\'jq>a.Ua.,ii tio.pL^y^ ^C^"^-^ 

]flis,qui vrbem intrarant, cumiplis in ipfo 65'"' "T"? e^JAnAt^/soj,'' v cS'f,^.dJi a/jiou naj^ 

itinerenuntiusderebusgeftisallatusfuif- oSbv cliZTi fv^icnjg ra^ r^f yi-},-jy:A^j/ia)Vi 

fet, r /«^1 luppetias venicbant. Platara au- ,' 1° 'o. - ' ' ' n' ' _> ' "5"^^ 

tema ihebisleptuagmtaftadiaabelt, & ^p ,1 ^p^^, ^ s-i-"^ ^^ n / 

aqua,qua:iIIanofteccehtus decidcrat, ef- tJ.9a=^/ot«eGVf'C5^'&, W S^^S^^o- 

feceratvtiter tardiusconiiccrent. Afopus /«^'■^ofT^? |.'u>ct:)$, £7n)/)iaE /S^t^TT^ji/ctJStS 
enim fluuius multus fluxerat, nec facileDeA^rv.o^^^;^ ctotvTrs? in^^^/jMi ippuijjUiyx^y 

tranflri potcrat. Quare per pluuiam iter ^^ovoaJicoi D^^^a.-^^lcl. -mpSulivd/uof n 

racientes,fluuioquevix traiedo, ierove- ■ ' 'p v ^ /r ^ / ', ^ ' 

„^... „, ^ -11 •!■ ■ • c.pui'izJ,^ Tov 7.T:(a.,uov /uoyti^^cLQaji/ri?, 

nerunt , cum fllorum mihtes partim qui- ^ * f, / v? c^T , .^p"" ^ p „ T 

dem iam eflbnt interfedi , partim vero vi- ^"^^^ mpi-^pomMti iV avhpd/vrt^ ^, 

iii detincrentur. Poftquam vcro Thcbani ^ii'^'^p'-b}ia)V,tV''^,^(!i»i-m)i^'' lyo/i^m. u<; 

inteUexerunt id,quod acciderat,PIat£Een- j[ '■^^^^^ ol %C^oi '* ^ yi-^ys/^my iTn- 

fibus,qm erant extra vrbem, infidias ftru- g^ J^^^, g;^^ ^^ ^ ^^^^^ r^^a.7w,U 
xerunt, \yt eostn juamptel/atem redigeret.j 

' 27t/e«)«i)] ^u^iwxj AaCiaii 'Ui, fn»/, <^ xAcimficov, a> i^ Ta\iO<n. * Su'jirpaf^if^iliov~j OMSO (nwyi^ivov. ^ Eif oi- 

^W^>^d-ni( Sv^i itiCaAiv. ' Av-ii liisi.KaJou^fiaf,oui!iJi ic«ua,]7njfy( UL 'riiiyft(,ipfi^v 'ivifd^v'^ n( TwMvfeiim- 

'£hTtP a.Mo/.c«voii «f T/i^^MV o-iSl^eAiV ■ ngiKoS/jiiV jjAyyeU- ii,VyiiV-e<.Tl <A KiM itfiS^ciV, ^ Olo/iivai ttoAiw] Si'))a/,ay' iS oi'- 

lioi'.e.:rt'/;y[)«'K?.af )is^m-m\ ^aM^m/a.-^ii,aSb^ ■n a.-j^i\JiiV iu>V7w\ai, at ^■ni^i4. ' Avtik^ t<-] Tt ai-nKpifja^^^i/S 

■Tiw (irh.atov, ilne-nui Ji '(sjLnoi m4-mhafoi7Ui«/x*McQa.i, i^ivat 7104,0.(1 </i ^ Si (foitpoo ict/Ticf. * ATnAiy^ti/ot^j 

<i(iiptwUiia.yvTUvaiJ'^,)(<ifOVikJ)>iiuiT!,)V,ouJi i?,7nFjv7U¥ n^itc-)fj.ivat; . ^° Tlitty\(mt]i^av. " Ouraf S7n<a)gpi- 

^W7&ou?iLiu. ixMo; lA TiVuejcmoi/ tAaCov 7» ^Jaoi/ f «KOUTioy. j^ffnt-^icTus-i.p^inw.iiTD awj^ilittif (AfAovoTj. ' * Tiis ajjeA/i^ 

aiowrwq.Tzzv, /j. yi KK iJlwciTd cv -nJ /M-)j?,u K^iax^v^fiUua^' a/uutJTt a./Mi.^a^cn s^oohSboo. tii liytui-aif;?? ''t^c*^' 

«^•ikfiei^^^v.cu^^tOTraoSwaf-uaroTfiiOf '?(ir^Sa/aii.A»(y?.5-u- di^v,wj;iat/ ovfw/Ti) TiioJifj.!y£.P. " E-^Mni)vyjja.Tis- 

es^iuov'£iiv i yj:^Mv/u.iiOi arwfaTttp i^! Ji,(J.-mv. ^ Ka.m ^tmv. ' '*' Toij^^j^d/^vov])^^'^ ota/vJVacvow. 
ai/Aa^ ifiiM3t(]a.fuf,dx.-nti- ^ Ta^7a e^T^}^'^?»] 5?f ^a- I 3 ISI ■^^ ■>f p^ 0(ricc aatns THYCYDIDIS HIST. 

yia-my^KS^ M^^Tnii >cJ^St4 cl^^tj;,' x^ ANam& homines in agris erahtj& fupel- 

t^^Tg.nLvJx drsrai^^^-^-^^ KSiK^S <^ il- lex^q^ippe quod hoc malum inopinacum 

, • r; ' 'P u x^ __..'' " . pacis temporc contig-iller.Vokbat cnim-, 

' ' ,' j / . . / Mp,/ . ,, uqucmcepilient,eumlibieorumlocoel- 

vd ?^.Qoiiv, -xjarayp^v avrl rV^ ii'^6v, U^ ^^ j jj, vrbedetinebamur^fi quimodb 

•2>fa.TtJ^(n UHi ^Ccoy^vin^oi. xj o//t4t; (50^- viui lupercllent, quos illi captos retinc- 

7a S\i\o':tMVi. 0! Si '^cLTtbiiiiyiTi !:kJ.^Cou- ^^^'^- Atquchi quidcmhcXcin animo ha- 

>/ ,., Q,;,,„ --^/' r.'^^ZrLj,^„,']^. Z,^ ^' bebanr. Platxenles vero, cum illi adhuc 

./ - ^ >v/ -1 pv/ - v>- / l«<JC^(frf/«/fr/(f conlultarentjlulpicatia- 

Ti ia,c5«^,y^hicra,k,^^ tt;? 6^0,,..,, hquidhuiufmod. euenturum,folicitiquc 

fyK5t 'dci-mfA.-^^cv/ ^^ Isic, ^Qc^ot^,M- deciuibus,quiforiserant,caduceatorem 

'yCiii 071 ouTi 7K 7rE7n)/w/t4Jct 'ocno)'; S^pai- adThebanosemiferunt,dicentes,eosnc- 

o-ioj;:^' cojD^S-c^i axpj, ''vnicsc&i yisS(g.- B "1"^ P^^ ^^^'^^ ^^' ^"^ fecerant, qui llantc 
^ f-? ^^ 's (7 1 "K A'U 'f7- fcedere luam vrbem occupare conati ef- 
V , - , V \ v .,^\>/ op/" knt,iplisquepr2eceperuntvtabiniuria,&: 

^« a/ix€iK 6/it/x«, y^ cL)Gi iCpuacLV mtYI malcficio rerum, [ac perfomrum,] qux fo- 
Gv;cii'cf^cti '^TJDKTiv^v^ oic, iyoun ^J^f^ ' ct- riserant,abftincrent. alioquidicebantfo- 
\a.-^^r<r^'mv ^ TmAiv &>t 7^5 >^5, ^«T^'- ''C'^'^ ^P^^ quoque illorum milites interfi- {v<3M(3l^(sU,aJlS^CiC,.^Z<iJ^0l ^^ 'J^TZX.Xi- 

\ » \ , \ , (J I ~ 

</V ou^ ofM^s-pdcn Gvi omJYou; ^Ot^ "^j^po- 

toA^vi,)V,' lu) Tt ^u/uQctfvaei ' yjij im/uucmj ou cerent,quos viuos habercnt : fed fi illi ex 
fuo agro reccderenr, hos illis rcddercnr. 
Thebani autcm hxc dicunt,& illos harc 
iurciurando confirmallc tradunt. Plat^en 
fes vero negant fe pollicitos fuille fore,vt 
ftatimcaptiuos [ipj/s] redderent : fed col-^ '^ioLcnv. ofitio-^ 
ant au- ~ . / ,- „ loquiopriushabito,li quam comp 

f, r. ^ , , , /C r "^ '-^J ncmmrerlehacerepotuillent. nega 

Qcu,oi' C^v ccSiJcy^crcuTii ' 0/ h m^.a.-mJ^i, tem ie vllo iureiurando vfos fuiHc. The- 

Qri ^ CJc THi ^i^i )(^ '^/^5 '° ^'fS" baniigiturcxillorumfinibusnullainiurla 

JC^/uls-xi-w , cL-Tix.TiiycLv TUi o^S^fcLi dJjvi . f^*^^ receflcrunt. Platarenfes vero, fimul 

•?• ;-\ ' r / \ c V ,, ^,3/ accxaoirisomniar/^i/r^fwlcomportariit. 

ncraLf 6i oydbyD^j^Ta ^ i\si.i:tiv ci An<p%v- ~ ^ ^ - -l r Tii^KS^ Evpu^noL^i; ik oui-T^ ui)y^ iw^q oV 

i'r;^TT^^a.ii ol a2JiZ$^ShvTic,. TVtd S\ '7U)ir,crajt- 

" cT' ' ' cu ' 12 '' r .N '' 
Tf«, £$ T« (^ cL^jLcuoi'; ci-^-jiAsv iTnjumv, 

K3H 'niiAViK^ic,'\_:z!rt)azm\Sbic, dvndhcrcu Wi 

^^vCctjoii ■ '' ^ r oc -rf 7ra'A<j ' ^ xjL^c^cui^n confeftimcaptiuos interfccerunt. captiui 
autemerantnumero ccntum &:oftogin- 
ta,&exillis vnus crat Eurymachus,cum 
quoproditorcs [de^vrheprodenda] egeranD 
His autempera6tis,Athenas nuntiummi- 
feruntj&milituma fe cxforum cadauera 
Thebanis data fide publica rcftitucrunt: rGrCji^-rra.^iTo. y, iSbx.ti ctJJi?, 7tii« 4 oc-D &:res vrbanas,pro prxfenri rerum ftatu, 

^Luojotc, Yil^yiA^ SJjvg ^ 1^^ 'T^TfKcJL- arbitratu fuo conftitucrunt. Rerum au^' 

To^ga^v yi-%jyi!i^pcL' ^m /2o/a.7^/rg /t^r^- ^^"^ ^ Placxenfibus geftarum nuntij fta- 

t '„/" " ■5- i'. -'1 timadAthenienfcsvenerunt.QuarcBcc- 
yey\ucLL,icoi?\cii\oovo<mYicraji c* t»; «cm- . . . ^-^ 

'T-> , , ^ ^ , ,1 ■ , otos quotquot erant m Attica, protinus 

XJ7 ,)(sMi-Auj 'TrKa.-m^oji i^Tv^ix^oj/ Kiipu- comprchenderunt , & prxconem Platx- 

>C5£.,xgA6(joi/TH$ olO^I'; ilvmv /uit/hv viwn^v am cum mandatis miferunr, vt ipfis de- 

TniiTv "<r^ TyfalS^pJv ot^ 'i-^un SrhC,oLf- nuntiaret nequid nouiftatuerentinThc- 

.,„-^/,1 "~, ^ '<7'"'n..\A' _C^ ■ ~ banos,quoshabebant,antequam&:iplia- 

u\i,'ne.ivaunty.^cL0\3il6'iiXAj(no(n<Wf^oC4.Tt:JV. ,. . .M •n- r, -/-r ^ 1 • 

,7 . V ,r- / ,(-r~ ,/ , .. liquid dcilhs iratumcnt. nondum enim 

ov y^ «j^^A^ cu)Gii o7i TidvnKsrii mv. jUis nuntiatu fuerat eos iam eflc mortuos. y>:iiUinii^-r,t.%Ca)iiie. ' Cbairnav-nu, lo/^nCi/o/TKf/i^a- 
*iijf<C, E^.9i)f 11311!^' Aif] Tj siiSt/V. "^x- 8SI 'u^^;^<j"/<a, 

liilT/u. E:<^iio T y^(; ajtiy^frtmA^S TAoLTWfim. 

■* Oi/Aii«'/.'«,«<ra*nc]/jAaiia,f7icT:i»io!-nx(ea)ii. '° E/<€im- Ttv efn^^cu (fitMuujTa t ei;l^of.iuu%Cetiii>\>' 'r ij <Ai/7tpov,7£to 
rj^)l\^\i ajj'?}! ■ ^TivQjthtM uZm ^ oUa!ffifiv. "TtfTlot 7» 
otA«Jti) 5rta7a.(a. '"'■ KaSiSwSJJi/Tin^OTEyc TitAiofiiiai' 
Ht/7f s?n^oii75,o/)uiiO/i{jau,«,s^ E i^^ilTjmr oA/jpw. ' ' Eht? 
«AxD j^K d>)Aoii077. ' * riie/ ««/^51^ ] T JtaTB^^IniiJ^/HAO- 
vo JT. ' 7 Oi/ /) »)')>iA% «i/Tj/f] S(( a.hUua!jin J^Aovo''^. i'»» 

nam L I B E R S E C V N D V S. 103 

nam fimul ac Thebani Platara {unt ingrcf- A ^^jf^ y>> -xyliavS^ fiyo.id^yi t 'yiQajav,o ^c^- 
h,primus nunrius cxicrat:at lccundus,illis ^^^ -fo^^ ^^^ ^ - ^oV-npo^.cLfT/ ^m>cv/vQ/>ay 
iamvidis, &captis. Et Athenicnfcs nihil n \r",^ ' r ' .1 v~'/ 'r^ 'V 

eorummtellexcrant,qux'poli:eacontigc- „^^ ,, , , F .. Y' > ' -1 
runt. Sic igitur Atheniclcs rcrum iflarum «to; S^y^ mk iiib-ni 01 rt,>i/a^o/ ivnqi^xof 3 
prorrusignari[/>r^f^w/wfi'] milcrunt. Scd }cYif:v^<lq>ixj/u^oi4jfiiGii^aj'S^a.iSie(p^i3. 
prxcocLim [PlaUam] pcrucnillet,viros il- ^.oi^.i^/uC^^^^-m 0! AdiwJ^oi 'qioCiSJauy- 
loscompcririntcrfedios.Pofteaautcm A- 0, ; ^ ' ~ '^, ; ' , ^^ » 

thenienles cu exercituPlatx.improtcai, ,^ , ^ ,./,«.,, 

& frumcntum importarunt,& pra:lidium ^it^^^^iT^^-r-n cvj^im\> r-^^ *;}^^om- 
invrberehqucrutj&inutililTimosquofq; hu,z,tco yMc^c^i ^-t^c^oiv rf^i){3fj.iazLv. Tiy^- 
cum fcrminis, ac pueris cxportarunt. Hac ^jj^'^^ 3 IV o»' 'jfkacn^auji if>-pv, jt, MXvjA- 
autem re Plata-is gefta &:fbderibus apcr-g ^,^^ ^;^^^, ;? az^.^<.\o/ «[^^o/ ^p- 
terupris,Athenienfesfeadbellumgcrcn- . ,n ' . ' 1 y / ieuyd TVK iti a-Kf 10 f?n aiwaf^n ^itinjii a.(nwvixTevT^ . o>ip\\i 
y) tt-m)i ainoiU)CCi!i; ,n 'Zi^ir a.yyt\nvT hoyiv imnnt.^sn^i o 
■Afjp/ituofliisgjf 5c<' oiSLws^otf 'oki'> oM-^;. (pn<r( jboa eu.Ttt 

»(i)i; riTni^aj/^s. /M^iouuj 570*71? v ipfrf iiitSa^Tif KS^ T TiyBi» 
«^'s^Aou'. *0i3X.tipu|] Ta9i4ua<'(yir. ^ STifaTiivira^Tii^Tj 
Sf>aTiumiin( iJiai vuv eif/), tii-n 5" /aJ' •^fa.liiti a.(piiu>,ui\ioi. 
i yi,a! i^^ij^-mt^ifjsu. ■rr^ cwjtI'^ qfiyrCi) ^afAJtvoi oia.%- 
»ajo/K,u*/i|itv7i(S «u/Ti/ 5t4' ^^iaTaiitti^Ei^/^^/OfTOTi 'Srgys 
^|iZu)ffmjTiAouiJTO,E<Ai )t54 TO 'srfyia.afo.Kiaji, © \jrifi- 
Z,cu-mu(yjjja.fK.ciA au^ ^ '^iiTmJiSa.f ifi^ '■T a^^enomTUV \iim i-n7a;)fi»(mf ,u;ti avvxi ■minSX^.(Sc.\viiiiifitemdiccr, 
cjMta in foli4taorat;one{vt qutdam Grutnmatici tra- 
dftntjin nem pl.d.aj\ vy\ii;,vtpajfim apud 'Thucyd. yion 
atttem,cui vtw(. (£ in acc. ml vav(,non antem toI vria^. Si 
vulgatam leEiionemfi^uarii , hic eritfinfi.u; Prtter 
naucs cjf.ai cx It.tlta , ^ Stcil:a,tn tllis ipjisregiombm 
tn fnam gratiam,^ad vfmfnosparatai la habebant, 
altasctiamillts,cjUipartibMtpforumfauebant,(^c^m 
in^talia., ^ Sictlta degcbant ,imperartiht ,^.'iaiad 
cjtiingeiu.rrumftmma Adificarent. Sedan hicfit ait- 
torts nofi-rt mens, non atifim affirmare. altera leEiio 
longefimplictor i$ vertfimthor. Illiidtame addendiii '^attmv.ip\m '^ Toii-nt; 'Qii fA.yi(hwa./Uiv)i; lAtAovoT» i^iA- dttrtjfimtt vtdcrt lo^tiendigeniu,cjHod efl tn viclgfi.tct 
' --■' .,-, le£ttone.nam/icpoti(uefietdiceditm,oi'j\xiUiJhLi/Mviti 

'snfjf T cutjy ump^vmtK.TiKi^ i-mh.taA^^riuh.iaAta.Kiival tu 

•St/ii«'fwiJ^i,MSi'. 55 5t<'vO(niaU7af,5t< yifoVTOi. ^ EfwTi^M- 
mv\aji7t^,afT'i7i)iaTsu.cx.i(c;.ti\nnv. ' Tsi<a;^<5^0TO7Bt<]5t< 
a.^yi^ti'rr^C'm\i/MV. Aa^wiWSSos^^a^tpiJf. ojaa^/o^il- 

' , tV^ t/ In I _/l ' '' C 

«TsiT&if .71 it,y\i VTto.^impiaxiua^ovTi ■mfj.wiv isrficnieicLi^eiinjiV 
»IAOT^Oll{i(5t7ipo((i)'^SA^<tt"t?£,3{AW\[t^. ^ Tlpiajieia>;Ti /M\- 
tiovnc 7iiu-:niv^ t^ oiju9oiii>av \iyii, \«.iaifiLi/Mviav <B a%- 
vaiav iA)M»o'7i. * Kai ^lon 5t< (SofiCaf ot^] oi'/x, haMjcfcufjjj- 
Itoi^rii^i-Ti^TriOGaA' o'i'^cS[ijjaJioi,ra(};'T'6!,i^ct.)(m,.^^yJ zs 
•7«Wviii'i^'5Tiy3r')? Ai>4(,(S;tap.j'Ztvi f^/SotpSctpaii. ' Ooaj 
yKntf 6)4705 -f ]o(raf ^i») «(TW Jtd ■<«•.', «('m' aoiivofjs'. ' ° ripof 
"T Ox/re ]i'jtiif j^a:7i?eoi)/sn^« t ctcro UTrci^yeucjaji;, t^/TOA/iif, 
ISS()ttA/ti4 7t/<TOiu;v(ai)fAo,t«uo;f voi/f mra^^^iKraf. a!*77 tX, 
ra^qrTvajjai r tam ,!B cv cui ^ T ^cc.Kicfa.j/^vtav ^f>ct,'iiy^v 
ai oiJtii Tri haxaviKn i]Jn ■\_;zroify>uimi;,-ni; iz, Ito\. (2 Six. 
miuijm tA»^'vo({ <i'Ma/ vittf c^S^Jiti \sn ^ Aa«/aj,i<»- e'A«^'i'o/5 «Vjjof vtujqiTrita^ttj/ -mic-iSl^.f-^el li i-Ttia^^i^nSattt- 
cepafiiHftmproa[}tuopoj!tttm.f^elettam,-C:sw ij t A(X- 
xi/af/Utiii/av 'STgjf T 0,07« vTiaf^^imKjoi i^naMa;,^ TiKiKiai 
■niKiivav i\o/uivoi vaTf «'m'&;:j;6wo it .vt entm a.icimu.sjfki- 
^i-TTU) croi T (pt;Aa)t!iv,(2 <ii''L:zir e^» ^-h^piirn t (fuhaK'.ij(i,Jie 
etiam dicetur,b?nTa-?ia avi tcu/(,i(st] av -i-w t/*K votuf ^^- 
la-ilif.Sed code.v mihi de mendo eftfiujpeclm. mhil ta- 
men temere mutandum ^^, P. " lif e'f t ■mivrt atj.- 
6^v]//(J' T (» AaiutftiJAWW icmvvi^v. '*Ka) ^'^(JeyiovpnT.] 
oe/o7"6vov. '' E7i(^^<iv]mTO;^6!icA)Aovi)7j. ' "*" M/cvml 

^')t*ipi/)tH'i(/HAOV07T. '^ E&lf 0* St^/TO^a^^TXtUaaS^]?!» 

aii.ap.iia. k}' rttthijM]/, 

I 4. T. «^- 
9^ /'A ov. 

iy£.P. dumpararccccperut. LaGcdarmonijquo- ^S , ^ ^ , f^ 

que,eorumq} focij feadidcm&ipfiparare ^oiit^^x^oi ;\»ycf^cx^iM>vtoiit^oli;vfAucL-^i a^tj- 

cceperunt,&vtriq;legationesad Rcgcm, ruVi^^^^iaCiioLili fxO^oviit; VikfA.ii^v ra^J^ 

Sc adalios barbaros erant millliri, li quod /gct^Aect/;^ ^a^ooi k Xs^ ^T,jfU^v:,^ii'in'jky 

auxihumalicundefelibiadiuniSlurosfpc- ^ '^\j '\ >- ' ' % M ^r 

, „ ^ . ., . • //i/cta)ffl£Adoa')iA7n(love>C9«-Tspo;'3W'05A)i'vi.4cCA' 

rabant.&focietatemcoibantcumciuita- / , ^i ^ 'c\ '\ ?" -^g' 

tibus,quxerantextraipforumimpcrium. -^H^ \iKv^a.yi^i-Kii^^oi o(m.j^i,tK- 

Et Laceda:monij quide, prartcr illas, quas 1x15 t iovTuv siujctfxeai.^ ?^Kf^iM)Vioi<; ?f '"^^' 

ihi,[magr0Ucomco, & infttaditione iamfa- ^ ^^^ * '"'^ cwx^vTm^-^vtmii (^ /tkA/W ^'"''" 

r4//«flhabebat,r/j//<«(ft?//4wlnaues Italix,&: \ -,.' „7cr' f. . /-S . Q ' / " ' 

c>ialixciuitatibus,quxiplorumpartes ie- -, "^ , p<^ , / (, ,v, / i, c 

qucbantur, unpcrarimt, quas pro ciuitatu ^ '(^^'^^ -^"i^, K^ /"«>^7^« "^ -^-^e^". «?> 

'r 'ir »^i''A'* <r ' ? ' 

magnitudincconhcercnr,itavtvniucrla- a -nv Trd/j-m a.ti-^^aVj-m.vKg.xscnodv \ici)vi(rs- 

rumnumerus,&:fummaellct quingenta- /id/jc,>v-'''x^-^yjeAovl>yirov''i'ni/..(ci^^v*^r Vtbt' 

rumnauium.quinetiam[///^^»«;.r4m,]vt ^ - ; '^,,^^^ ^^^'o^^^^<^',j, <^«.'''- 

certam Lic/wiP^M/rfw pecuniarlumma, Si "^ .. 'r ,?./ .\ rt- ~ ■< ^*' ~ W"'^» 

resalias[^^^.//««!.».c#r/<.^]p.rraret,itata- /"'?- ^"''^ ^'^^ «* ^™ 'C^^C.^otc^ocoS"^^. w^-/'.' 

me,\t(]uic(ccvcr:,[drJi»emai^fio/Irepifu,ma- 

_^w^w<)/«^tfry4<:fr<?»/,]& Athen.vnicanauirccipercnt^doncchxc^oww/^lclIlM-irmrata. I04 THVCYDIDIS HIST. 

Adtujojot tLu Tt wTntpvjyff-sw ^ujufxoL^ojf AAthenienfes vero cum priftinos focios rc- 

'llUCohi, l^T^r^-^^-^mav^f^^^Ao, cenfebam,tuedamaccuranus inlocacir- 

, ,. ^// ? ' ^ .^ ca Peloponnefumlesiatos mittebant, m 

;^.6.ct^€^g<TC^o./o,x./=yu./>a*,,^x^(p^M>,-^ CorcynCinCephaIleniam,inAcamania, 

yiou>, xs^ lv^^)ictMdJi^ ^ (<LKiw%)i ■ opMii , it ^ Zacynthum, quia videbant, fi ha:c loca 

cxpla cpi%x ^^LUT iiv, (iiCoLfai vneAc, rvr^- fibi eifent amica, I"e tutius circa Pelopon- 

P^T^imG^ K/l^7n>AejuL>iavv1ii.'oAf-pA ivn- J-^efi <^"es bellum effe gefturos,[f^^j^/^«//«x 

; >^ ' ^' N' <""' ' ^ m(uampoteffateme//ereda^uros.]Ytnq;M- 

, , 7 , 7 > il ^ / temnihiIparuianimisverIabant:lcatotis 

-inXilMiK^cbccLMxs-mi-a^^^MkjoiyiTr^-^ viribusinhoc bellum incumbebant. Idq} 

TEfj* o^i)'n^v'^ <vni?\S/LfA.Qduioyrnn. Tvn S^r, vjlj noniniuria.Omnes enim mortales rerum 

Ho-Pj? -ctM^ /t4y oiJazx. c^ ly Tn^sTrovvva-a, initiaardentius capeflere foIent.Tunc ve- 

^^ ^ f^' ' ~ 'q.' s ' ' ' ' , „t ^, ■nromagnaiuuenturis copia.qux in Pelo- 

' , I '/n ~ / 9 <■/ >/ ' ponneio,magnaetiam,qux Atlieniserat, 

*7.^<ie/^*5 -/i^^e-ro T« TraAg/^o- « -z^aMji eA- pi-opter [rfr/m]imperitiam, noinuita bel- 

?^a:i'?w.<Tzt^° f.iiTiu^i luj,z,iwi'ticnj)VT'z;Tt^- lumfufcipiebat.Et totareliquaGrxcia a- 

TOfTraAgaK.";^?^ TraMA/t^y P^yiAi^iyi-n, nimis erat erecta, quod primx ciuirates 

'7rz.Ma3'>ev,<7xoA9'T3/?c5)>i',£^'?e'n)r?^€Moi^ concurrerent. Multa quoq; oraculafere- 

,^.^s,T?,'/' /. >/ ..i^~- bantur,multavatescanebant,taminiisci- 

, ; ,V \^7 ,1 , V uitatibus,qu^bellumerantgeiLurq,quam 

izm^ oKiyo) nsrp GvTUVy^^rtsrO^t^v i^Tra inaliis. Pra^tcrea Delus etiam paulo ante 

o-i<^(rcty^di<^' ov 'iyhtuji<ifjucfM/tujyiMyi-v) hxc tremuit,qus: nuquam ante,pofb Gr^- 

Oyjf)e<roV<i'^'n.?$^£Mo«a7V'^aSa/"V- corummcmoriam,mota fuerat.Haecau- 

f~ ') v^ ,f /rr j; '/" te&diccbantui,S£vidcbantureflererum 

'y^ / 1« ' >- ~ i-t \ ^" o{ ruturarmn prodigia. lit 11 qua alia nuiui- 

veal^^^Trf^TO ajnq.-nm. 'y) ^"o/^^^-C ^^0^1] naantecontiriflent,omniavefti- 

^^iWi ■'^'^" imti Toui^^a-Tmv^^^oviit^ii?^- gabantur.Hominumautembcneuolentia 

y^^ccjiJLoviou^y^^w/liii) fZSTO^TuivTuv oTi-duu longe maior ad Lacedicmonios inclina- 

eM* Jk 'iKL%M' ipp:.7i% 7r£^ ^ IStc^- bat,pr^cipuc quod illi Gr^ciam a fe in H- 

^ / '/ c\ / \ / \" bertatemvindicatum iri prxdicarent. ht 

TT,5 w TcvAtTV^^it 7i <5W^70 ^ Ps^ ^ if>^^ fmguli,&: priuati,& ciuitates integrc^ omni 

'■° ^iu^iTnP^f^CcLviv cuZti.dvr^Tulixex^- openitebantui-,fiquomodoiIlos autver- 

At/ oj^ ''iSijc^ i^d-c^ Tzt 'WfctyfJta^y a jJun 'Tii bis,aut faftis adiuuare pofset. Et in eo fin- 

c^7^i7ra.oi^t.^Tzo'roP')^u-)^vol7i^i'>^M gulimoram rebus gerendis allatam arbi- 

V ' t n^ ^ ' ~ '♦ > c\~ o o' trabanturjfiipiimetrebusadminiftrandis 

a>^^«^,o.^,Tct^X.5^A.V«^^^A9- j,oninterftiiflaK.Eaeratindignatio,qua 

/Ajoiyolo^fMi-^^in (pcQov^ot. <t^- pleriq;inAthenienfesferebantur,aIi)qui- 

(niAjVi'A^ ^ ^ y<^^ju-*i ^icujn^ ufifjimTTi.Po- D dem , quod imperio [^uo ab iliti fretneban- 

X\i 4 ixs^Tio^i '^Jl i^i% IvfjLfxJi-^^v; k '«^ ] ^^ liberari cuperent, alij vero, quod 

\ '. cl' -4 ^ ' a^ metuerentneillorum imperio parercco- 

Tnv Tn/^iMV ys,jt<;ttvi:ii . ?^xfdcaiJj)Vtcov /LOfj tt • • • i- 

, y, I .N c , \ , gerentur. Hocigitur apparatu,atque ms 

ctSi tvfxfASL^f TnPs-mvvy^not ^ o/ c^tb.- /- ^j^-^ ;,mellum ojtrlg^ concitati fereban- 

p,/ _j.f\>' \' r /•'■ 1 r • r 

(Q-fMio Trd^n^, TrKuM '^fynm t(5^ ol^cov. rur.Vtrilque aurem ha: ciuitates locixru- 
erunt, quum bellum gerere coeperunt. Atque Laceda-moniorum quidem, hi fue- 
re focij, omnes Peloponnefij , qui funt intra Ilthmum,pra:ter Argiuos, & Achxos. 

' 'E^rna^o\ijiJ'ciii/ua.i'j>v. ^ M.^^tfiia&iuovnl^vtfiafi^i d.7iiTih- ' ^ Aip' i it)\lwi; /MfMlwTztA a(p' i ifg.ju.vy/utfi 'bh li 'rWifi.- 

Mv. ^ Kifmjpcu^ o! y> xiftwfttioi ^/ua.^cu' /i^vov eiyiv.vuZ hLuovovofMt. ^'^ lit/ulwailin/MjoviT). '^ TojKTs-jyo- 

''^^^v/ujjLff.^aMiniei. ^* OMy>VTii.'ynvoouuiIiv'\ou-n?,i- mv^omlovaiSMhco.yiywjiioayi/uuticu. '^ Aiif^imrTs] a/e- 

Jiv/MKfiovi^ppovouu, ' Oi/;ca:n/MTOfJa'M'«JAoj3>5,©£j- m.07nnt. ' ^ H o si/ro/o: /sjS^^otAi) sot/«'?^ (w'3/'.j "a^- 

'Or^immoi. OzpTipov^^ojiTi Sf^ 'fiTi /Mif^ov oz,imfov mw- (fiesi^^y^ijCUTi^NitJvciKaiitiycv-mi haxi(hu/usvloii. ' TJ» 

f£aymai/'7ii£<(if7iAa^S<iu't<j3a(. "^ Avvha.fi£atovJ\ri^i- cuSfaTrav/ua.f^ov']'? ccUwaiav. " EppftJ^Js tsotSJ «U"! ? 

^VTaj), ^ Oux.cciccfcriaicCjzn ci-7nie}tcj;Jmfoi/MU,y\vKii -zrgjiSi/^/Tn. k jS ^ m.-jof ^teiTiq, aM* et?-; oCTi/jiff. ^ 

«^/p&j TTOASMp;. ' HTiaMHiMa^Jo/aMo/iMZiosf o/|U.H- -'^ BujiJi7nha/uCa.e^vcctJTt7i'\^7g ?\aiciJcLf/ucvi»ii, ''E/ixw 

JiTiooti;[ioyiSciihiJliuvLwa,](sni^ri(rj;)4t.l^iiv. ' ° MtTtapof «V*s-(i)le)(fli?Bf,?H<r/v, ii/67t f^^OTt/ioJfx/i^Sj iri! fiataJhLi^viaf 

UujTrm ih-mni oMMVini, " Kai •ntf^d. /X AoyccjMya^DH -n ipjpv(St/T{S7T '!ri?\i/Miv') iaji /mi iS^gji^j^JuMTai tCLiii. J\iMl m, iiT^fiH 3i'iMy/Aiva>(^'^Myt.J'iuj'^vi<rMoi'o,o'ivviii/.i- '^^ /utyrluj 'sn^i^/jicu cuj'j^, "" Ofyh «iviv oi Tr^acif 
/u*i^o)i MyiVTZLf ,itj.^opou/jiivav ifi^ My'J7tt)V. '^ Ilfiojipoy '^tf ei6Uua^oi(Jeof;;^^aVTtte7i d^UuOjOtf, t'v7mj^/jduj Hf o/iJ7»( A4;^/ 67J iiuvri% o* 57( //<*clVM?f . His L I B E R S E C V N D V S. loy 1 

His cnim amicitia cum vtrifque intcrcc-A Ziv-nii Jl U dfAqio^^i? <Pi/\U ul^Tr^^r- 3? ♦«^- 

^cbat. Soli autcm cx Acha:is Pcllcnenrcs , -^ ^ ' J^ ^^^^ ^ ^^67:,a/^^ ^^~- "^^' ! 

primum iLacedixmomos in bcllo scrcndo ' ./ '^ .\ c/ v '/ , >/?- r^ 

adiuucrunt,poftcavcr6&:c^teriomnes '^^^'^'^^^^^tS^y^'^^^^- ic^ch-Tn- 

[idem fecerunt.] At cxtra Pcloponncfum, M-mmTdv, fj.ij>frii, P^sxfoi, (^oiai-mi , <^co~ , 

Mcgarelbs,Locri,B(roti,Phoccnrcs,Am- jcrig , Aixr^^T^x.iJTajifXS^yJ.SiotyOu/a.x.iii- \ 

braciota:,Leucadij, Anadorij. Ex his Co- ^ot.^^svmv ,cuJlx3v TuiPif^^-n, K3ci^%i, fu- \ 

rinthii,Mc2;arcnfes,Sicyonij, Pcllcnen- ^ ~ / . , -^ '^ r • ■ 

fcs , EIci , Ambraciotx , Leucadij clallcm '}^V^><n>^c.uct.'^».U..,, y^Mot, ^f,^- i 

Wprxbuerunr.equitatum Bccoti, Pho- ^-'^^ > A^j^^J/g/- t-Trmcoi h,^oia>ir,i, <pu)- \ 

cenles,&: Locri. cxterx vcro cuutatcs pe- xy\i,Asx.^i, clj dl cl>Koui in^i^i; vnCpv 7rccoi~ 

ditatumfuppcditarunt. Atquchiquidcm ^^. oI^tti /i3i!j ^gc.x.eS-u.ifMivLv ^o/u,um^a. 

fucrcLaceda-moniorumfocii. Athenicn- ^, > c^ ' r) -- .'_^ , ~ 

humvero,Chij,Lesbij,PIata:cnlcs,Mel- / , , ^ / , / ' / \ 

fcnii, qui Naupadum incolunt , Acarna- "^^'^' °' ^ ""^^'^f?, ctK^^p^ovc^^ o/ -^g/- ,, 

jiumpIcrique,Corcyriei, Zacynthij,&a- oui,xifTUj^c^ot ,CcLx.twyioi ,^ a,M.cc{ ■mXifi \ 

Jixciuitatcs,quxintcrtotnationes S^Athe- 'a^ •v^zjt^tea/? ou(mj cU e^eoi '(scrd7iS\- ^- \ 

^/^»/?(^«»]crantve£l:io;aIes. Caria,qu3; ad ^.L ■» J'0^a- •>«,' tm '''j^,.o,-'^,-«««m,r^i^ -«< . 

jnarecltlua,Dorienles Caribus nnitimi, , , < / < \,A\ „ / , -> ^, 

T^„- Lj„], r . T-i • 1 s.- otxjtjicincL^i^^Yiazni^TXiii^mbTatSi^oLxng.n' ' I 

Jonia,HelJclpontus, rhracia:vrbes,&:in- ^,/ ^■'^ ', ^ ,' ^ , 

fulx, quotquot intra Peloponnefum, & ^' '"'^ ^"^^ mP^TTDmcrov, Jt, x^nt>;$ rzji^^ . j 

Cretam ad lolem oricntem vcrgunt, & riA/oi/ cuii^iTzx.' Tntffztj oj cl^^ojj KVK^^cthi^ j 

cxtera: omncs Cyclades , cxceptis Melo, ^^ ^^^ ^ ^ ^'^^, Z>vmv iccotiHjv 1 

SjThera. Exhis nauesprxbueruntChii, ' 7 ^ ^'p , ~ < ^' ! 

Lesbij,Lorcvra:i,ca:tcri veropeditatum, „ '^ p^"^ s , [ ' n\ ' 

&C pecunias [fuppedttarunt.] Atque hi fue-C «-^o'^ 7a(®^ "JV ^b^W"^ • ?^A^/^^* /^ i 

runt vtrorumq; focij, &: apparatus ad bcl- «tt^T»? gK^^TEpa^ jy=i 'ZS)^^o^<^h «« 'nii' vraAg- ■': 

lum. Laceda:monij vcro poft rcs, quxad ^^ ^.qI^ P^xeSa^fjiinot (J^ m 6» ^ttKcl- ' i 

Platxasgcftxfunt.ftatim nuntiisdimiiris ~ / 'a ^ _c, 'r v^ tI _f * -> ' i 

totaml-^cloponnelum^&agrumlocialcm. s \ , \ "j: g ' r\ c ^ ' 

qui cxtra \Pelopomerum 1 erat , impcrarunt ''"'"^ ' Wi^ £?« §t//*/<«;^ Jk ^a^o^ to- 

cmitatibuSjVt pararent cxercitum,&: rcs ^tniS^ct(iojjzf Tctf; TnMcri , TviTi 672771?- • j 

[4//^^//«/w]neceflarias, quemadmodum j^/ct , ofct g/jc5$ '^ e^o<?bv ' ejc^ji^i/ g;^i', | 

pararc dccebat ad cxpcditionem flicicn- ^^ Uol^^u:^^; U -^^ l^nLu. 'f^^ ii g- 

damextral W/7/'(?«»^ hnes,vt irruptio- / r/ / 10 ^» \ / \ , i 

neminAtticamfacT:uri.Poftquamautem »^5^95/« e7r/^^>r^om ^ 7..;^c^o.7c.£/- | 

\l}£comnta] lingulis ad prxftitutam diem fyiit&/jov ,z,uoY,i(Tci.f -m. Ivo ^^pn "^ TroAg- j 

paratafuerunr,exfingulis ciuitatibus duxD a$ e>t5t'7n$ «5 t^v /«8/Ji'. w '^'' "^i^ ^ i 

partes ad Ifthmum conuenerunt. Omni- croJirLju^ liw^Xi-yfAm iZ , A.-vt'<^^5 \ 

bijsque copiis iam in vnum locum coa- 'o ^/^ vr. :\ / </ o c ~ 

ctiSjArchidamusLaccd^moniorumRex, - ,17-7 / >- , \ ' 

huius expeditionis Dux conuocatis o- -^-^^i^oi^bu^^^Tjj^^^yjCStAgcrrf^ tV^ct?*- | 

mniumciuitatum pra;toribus,& quima- th^xs^ r-mMcav -Traiaavy "jtj t^; fxctXtc;a. dv \ 

ximadignitatepraEditi forent,maxime- rAM,"" ^" alioP^yvTx^vm-rm^^^oui.^^stcLht- -^^y^ ■[ 

quedigni,quiadeflent,inhuncmodum .^t^ "a ji . -, ' ■> ' v ' -mSr ! 

^T., ° ^ ' Mtiv, AvcyfiirziPsmviyiaiot.xsoi ot tvajua.- ,^ ^"'f 

eftloquutus: % , / c ^„ \ ^T/^^v" ^ 

ArcHIDAMI CoNCIO. ^l,W0t7rztTi^iir/J]^7n}^cti<^ctlilXi^„ 

Noltriquoq;maiorcs,viriPcIoponefij, c^aJ^^irTJjm^^TrDf^Mo-fijJcsf^ £4,0) £7n)/«j-aa7Bj „ * ■ 
S^ focij,muItas cxpeditiones tum in ipfa PelopSnefo, tum extra \Pelope>7>7efm] feceruntj 

>Miivi, "" 'EujJimh.ifMiujuynic\<iL)Uif!HMSVf)ii;aioi-^!>i.i-yi pxtKp<iV-m\iy.sv.a<;^ \aKtocLf/Mviaii(iej.rratm\i ■rUju^a^^'' ' \ 

ilcLfyuoi. ' A/-uan)7iA««S(«J^j Ti/f <x6iu/a<'o;?. * Vi'fhi ajuiou <§■ (nwmfyoji. " Kii/5^,t(a^i;fa<»WA^j7iA«,7B«- , 

'5a^o!oj7i]i)'a^5£'7aAi!£an'«. ^ AaejiS(i(rf.fc-i'a(y(tiiuii'\<fik>- ^id ijji&,^ oi aJ^^vnc. ' * Koi/ a^/oAojgjiBTrtf tepftvct^l ( 

tJ^iV>tin)i,fO(fo(,)cco(,ntl<fi(. Toc^^Spaitti;] SJ^/Ju^iW- (V<)CS)c^57lOTA/f -ra /U iA,M<;fi«y)0<:£Ttt/(rM,7S QTE^TUir taKTOCJcsL- 

■BOUjTTEe/vStJf. ^ Nn<7i5l 0<jaj Ti CV7JC ^AOOTfVIIOTuliJAtJi/C*- TBcT^Vfl ,^?C Ift/AOOC^. <a/-ra/ jb ij A«)«c/V(/^l'/0; Tltj 'TltA^f S^'" < 

"««KftiTTJCiy/^mAOOTWVWITOl/, .tJiysou/^llSliiA/Oll. «Mot Al n- C/iroi/«f Teia/U^ptljCTliTaTilllfluiV CVT W»A{0-;V ''l]lXfM,7rai- ', 

^Of »( 11 ■mM7nni<mu,<& iiTO ko^ho^Tt» ij<7a^ AstC«v. Iii' h,(2 o'<rttf twv t^tA^JtivTtiiv «5 t ot Afc,^t9»,t'pv/«if ti/po'v7t« 01 a^lwajei •«{ 1 

■r KfHTTH-iStafHA^ov (ju;^i'7a.tf^,)capTO</'i3f,)c_'»(raf,;ka,A)Mi,i(5tj 'OTA^f^p«<T3'J."Av<(y{f •T^OOTuii»iir;o;jiicM.«-/f .syJotj^ua^ZiiM, | 

•ni^ftMdf, 'X«/7iu/ (l^<« ^iyiyxotiycAt] '^TiAOOTVniffiif, «jf<j:90f,«i//*£*Aiw£'.xi/B<r6i{,iu9'i^a^«» "i^/Oi/ffit .»in//*ij)if«ii. io6 T H V C Y D I D I S H I S T. 

» Kjrju^cu/Tovot ^sjfioCuTi^i iiKctTr^^i TU)- A&: qui dcnobis ipfis xtate funt proueftio- 

« Ae^^ ilAv • o^g q ^ih iiim luei^o^ct Tra- i'e,rcrum bellicarum no funt imperiti. Ve- 

/ ^" " n. '15 Sq- .\'>x ^^'/tL2 ' runtamennunquamcumapparatu,quier- 

^ ^, ~, ,co ,^ ,^, o ietliocmaior, [f.vwty/r/:?/?»/*'/^] lumusc- 

» A» JWctTOraTTj^ ,u^ ii^^^a., ^ cu)(3t7fki- grcffi,quinetiam aduerfus potentimmam 

»9^/16, ctej.gni qi<:LlL)ov\i<;J\y^ov iv YtiJM^ juJi-n ciuitatem nunc proficifcimur , & nos ipft 

« TTniTipav^ifii^i (pcLiyi,3(^,jU»'n ^jU^acomv ^u maximo , & robuftiHimo excrcitu bel- 

• -^ Si^r, dphic^e^v,.; ^ gM^ TT^-o^ -^h -^ ^"^^ '"^ inferimus. ^quum igitur eft nos 

, ,v , .v^ ,, I ,\\ I x^aJ'i ' neq;maioribus dcterioresefle,neq; mre- 

» ojy.,i7r,?J.y,jpoiiyiryc,,u,v,^ Sumca> rioresgloria,[/./«4]qu^denobispaflnn 

» i.^vcm,J^ 3 ct^mvctjav i^i^^^ct^ct] rtfxoc^ circumfertur. Nam vniuerfi Gra:cia hoc 

« aL'Cn7vo5/i^.^iix.i^v^ri,i/'nj,i k^ ShK^/id^ vrkri- motumentcs expeftatione eredas habet, 
.' ^ 'fhivcti,Kj claxp^ict 7n)M« u) jui, ai' gAO^^ B ^^ ^"in^'-^"^ aducrtit,fperatq5,proptcr odi- 

?" ^ ' J, • ~ ,-, ( ^ ' ' '' um,quoAthenienfes pcrfequitur.nos ex 

, , ' ^j( ^i c- '\\ anunilentcntiarcmgelturos.Quamuisi- 

» cLfXi\ic^pvU7m,ji<nikj^^oiA-^p\v,^^^a. p^ gitur alicui vidcamur vel maximo cu cx- 

" TraAgco^gjc^tTJjsr^t^wi^cf^^cc^^jTTj^ 3 Jt5t9' crcitucotra[A(?/?f5]proficifci,quauisetiam 

» oL-nv oiil rzsZ5<i^yi\^U JUvhujov%<t v^iv. iH"<i propcmodu pro compcrto vidcatur 

J'iN« ->« „^ r^ r^, r^ 5, / 7 ^ '/c\' ^ habcndum eos nobifcummanus confere- 

Xp ^ ^ ^' ' ~ ''/-. I ' I / renonauiuros,notamcniaeooportetnos 

» TTsMcc, w di ^op>^5 ^ ^7r7;^p«cr<l$ yiyfovizq. negligentius inftruaos cum iUis manus 

» Tn^^ctKiiliZi^st&yovTi^r^i hSloi^ oL^ei- c61crcre:fed&:vniuscuiufq;ciuitatistam 

» m Yi/jMvoLTTt 5t« "TrXeo^ct^, I^Jgt 3^ KsiXg^^PcP' dticem,quammiUtem,in fuo agmine fem- 

» i/ot^^^'^<ncl(oi^:^g«X.>^^;ic<:£/ c:, Pcr expea.ire ahquem in dilcrimen efli; 
~ . / r. ,\ I f. "^^ / ^ venturum. Namcoditiobcllorumeftan- 
» -^ ;^Ae^.c^,-n, ^ ya>^, ^tpc^Aiot^^ c^ct- C ^^^^^ ^ ^j^^^^^^. ^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^_ 

pI'^. » /Aj<|i','7zi/ j ipycfj, SlAo'^ TmpimhctoStc^. nimiardore, [ac impefu,acrm] confligir, 

flvfui^fc- ^^ ^^^ ^ tziT^tfli 3 'fhivctj TtTi dnau/rloii Aj- [quam inagnui exenitu^.] (x^c ctiam minor 

„ 4^;]^'7aS/ c^ iiiv,^i% 3' '^7 v/p^aSo/ ce!- manus,qua: timet, maior£ fortius propul- 

^y.!- r ' J* o' ' n''/CLi '5\ ' ' ' fauit,qu6dproptcrr//tf/?«]c6temptionem 

,y aXpi^Kic^aisi.riAiidl-iiJlbiactdluict-mvctiuuu- n- • V^ ■ i ai- 

\y„ , > 'co '\ - ~ V eflet imparata. Oportet autem m hoftih 

» vi^ a-m -mXiv ip^^uSct^c^A^ct-nii -Trtmv cLfi- v^.ro] miHtes animis quidem femper eflc 
„ <;a7ntpi(r.iirjctaju.ivw.u<;ii^^ x^Tr^uiATn- confidentibusrat adrem gercndam,cuin 
„ (ivJ^^^riiivcticaZvi,ii/jJfijvSva[>(x^v- metu paratos efl^e. fic enim &:adinuaden- 
rrrt.^r^',, /'.J^,^'.,:^.r„ ^^x'"^ «' "^ ~ dos hoftcs animis erunt paratilhmi, &:ad- 
c P c' ~f, ~^ / loN > / ' /' ucrlusholnumconatus,acimpetummu- 
„ opc^cnvvftcc^ HouAj(^ Ti y^ ■m.^ivcv <^%i- nitiflimi. Nos ver6 aduerfus ciuitat5 pro- 
» e9^'^.7m.<7iy:),cyii'wii;cixfjct.<n^c^TzJ7mp- Dflcifcimur,quazn6eftadc6infirma,vtbel- 
„ cuntKSi ''opciv 7nt<^v^ li a.y\%<iy op-yn <zir^<;. lum illatum propulfare nequeat : fcd quar 
„ 7c^7^\-K^ oli\syi<^Z l?^yic^y^cl>iu^oi , %- ^^^"^^ omnibus eft optime inftruaa.Qua- 
-^^ r ' >/ ' o' '&y ' ^v reomninocredendumeftillospugnano- 

" /^'^^^f^^^PP^'C5cW^v™,.a^a^^o.4^ bifcumeflec6mifluros. licetiamfcfcnon 
„ ^'7:kiov'nT^civHK3ir6'u>S)>ctcruf, oi -^- moucant, quumnoiidum [/«/^/m/»?4^r<?] 
„ ^v TE tyJ^k^ci>v ai^i5cn,xs^ 'QnovTii tLu t^ fumus:atquum res fuas in agro [fuo]a.no- 
„ TciActi HouZ/^>kov a tL^ lccor^ o^v. bisca;di,acvaftarividebut. Itacniminua- 

ditomnes,quifuaiumrerum aliquam rc- 
pcntinam,acinfoIitamcladcm in fuo confpeau cernunt:&: qui ratione minimumv- 
runtur,fummo animi impetu rcm aggrcdiuntur, [dradcertafKefiferuftfnr.] Verifimile au- 
tcm eft Athenicnfcs omnium maxime hoc faauros, qui ccnfent fe dignos cfle, qui aliis 
imperentj&armisinfeftis aliorum agros vaftent potius qflumi [abalmvaftart]ccmzi\i. 

K.CU cunsiTi^H^ijauTti lijiMK J^Mva-n. ^ThiAtm op^ii 1 othtoi. Kaj-muviKTn^eivlifoQHiSt^. ' Eii ai oiiwii) ^ra^- 

Ttin^ufnpa. ^ 'Euvow 'ivujo.] TtvcTKOTn^i. **2tjiitietv tiTMiuJo* til 7»t4) J^fAovoTi. '° Kai TaKiivufxpSeifOiTaf^af- 

t^vmj-T.imieUi^uQ.,ifyuiuiPi7n^ou<Ta..F.P. ' Oi/xeou /An9>it7Z)ii7a(. " Opa:ii5ro'^ii7n< njnsq i)/'o'p5(^(i^v«,,a7j<A? 

^MJ 7S4?wf,oi/)utu/;)^i)a'utAtrtpoii;(-wp«ii.7Ztoa;'Ma,<))!3i^'- yi-iJov Myi^/Uiivoi. jua?^o\, Sv^su/Uivoi di Tt ■mM^unv I7niy:7) 

mu. £c>ci\;fiwov2ivaii^iv'\>^ Koivv ■n^ri. '^ Ka^ i^ p/\|«)«D<ftuIfflf. 2M,u*/«mij t» ^jiMtjTOO-, m^VTBtf , (Mt» l5 

tM^yu 7B ■mM.a J 0/a«po<,Ht' o'a/^ f^ TS^ia, jojp JoySTO). tS- mi^unv. 
•n /i ipijo-/, iu-nm o-a dpjitSsVjis o/ dhlujaioi ■pmi-mi s|tAtu- 

Cunj, av.iut. LIBER SECVNDVS. 107 

Ciim igitur tantx ciuitati bcllum infcra-A ' ut^^^^Qa Zazu^-dco -rnhn qsxrijov-n?, « 5^ ^f 
mus,&: m;vximam eloriam tam noftris \ ' f ^Z > ' a 9''^ > if\Uju-ni- 

maioriDus, quam nobis iplis auaturi li- \ . ~ ,rr-->,, 1 ^ % r> ''"' 

inus,invtranquc euentus partcm, fequi- ""^ "^ ''^" «^'^'^' ^"^ ^l^^^o-ncs^ c^ fW - 

mmi quocunque vosaliquis duxent,or- ^<OT'oafi'oi/77y)', eTn^Cb otd/ a* Tf$ jiynTzt/, « -^q o-n^f 

dinisconfcraationcm,&cufl:odiam, [^«<« X3ijjjLovy{^ (Pv?^k.Iuj <r^ 77^-^5 imotj^t- « 

^.^.i4^/.^/?^c^«^^?^.]plurimi facicntcs,& ,0,,^ ^ ^/^Mo^wJlca 'c'^£a,?<rE:^^>ue- « 
impcrataGcleritcrcxcipientcs, irfCfArc^wif» / ^v r. ^ > A 

/«.jHocenimcft&pulchcrrimum,&tu- ^°'- '^,^/^^ >^ ^'^ W ctcKp:tAe,a7.., « 

tifrimum, ii quum magnus eft militum inrKotx, oi'^ in xs^n-^ca ^wn/%ou, <p^n- « 

numcrus,omncs tamcn candem milita- oSa/. TocnxaTBt d-imy x^ 2lgL^v(roo; -n^ 

rcmdifciplinamferuantcsccrnantur. Ar- ^^^o-pv Ap;)^SbL/M>^, MiA^cnTrmf ^z^^^ 
chidamusIii'ctantLimIoquutus,&:dimif- t. ^* \..j' ^' 'o/ ' ^ a ' 
lo conciho,pnmum,& ante omniaMe- „ n 1, >/ " ^ ' 

Jeiippum Diacriti [fitmm,] virum Sparta- "*fl°* azmpUrlw , ii-n a.^ ^aMoi/ dv- 

num, Athcnas mifit, \yt exploraret] ii for- ^'ei' 0/ oL^diuiajjci yopai-m ni"»! srtpoc^ c^/ 0- 

te Athenienfcs ] d^f/wrf/fm/z^fM] aliquid ,^a o^^ . 0/ ii oJ ,i2^«g<rt^ara oi-Tii e^ 

magis,[^«J;«.«/^,]rcm.tterem,quLmife ^^^„/ ov4'f^Z y^nov.ul-^ni- 
mitmereiamvidcrcnt. llhveronccinvr- / , / < / ^ L , 

bem, ncc in publicum [c;«//4//> c^;?//////»] ^'^Aeot^ }^a>/x.,f ^ ^r?^!^ ^g^/>c:i..i/ct,;c«- 

eumadmiferunt. Periclis enim fentcntia f^^ W '^sfio^ficui /x*!rzi;^^Si^a5-a.f ;\gt- 

iam antc obtinucrat,vt [K^theuienfes] nc- X4i'a//^v/a>i/ ^ ^/^«(T^paT^/M^J^i)!/ . '^To-mfx- 

que caduccatorem , neque Icgatum La- ^^^ ^;^ ^^^ ^ ^^, ^^J ^ ^ ^'^/_ 

ccda^moniorum admittcrent, fi [/,4^^^/^- ^* . \ ^/ t^ / , 

«»o»^]excrcitum[<fA:/*« yT^v/^//»] eduxil- , , / , , '^^^ ^ , . >; ^w. 

fent. Illumigitur remiflcrunt antequamC 7^1/ £wc(.;^pr(ra,j^ '^ «^ (KpeTr,^ a^o- 

[^»w]audirent, &: illoipfo dicfinibus ex- T^, tui n (icvAcjVTTti, 'Zsfi<jC4Jie3ztj. t,'j/u.- 

ccdci-c,S^[/urfiure»rmtare,]m(rcrum:a ^j^^tA re W MtA-mTTTm ' ly^y^u,, 

quidpofterumvelIcnt,infuapriusrcgref- '/ rv ^ S ro ' ' fs! 'ry^ ^o >^-^\ . 

lijlegatos mittcrcnt. Huic eciamaddidc- ^ c / > q ■ ,, ^ ./ , / 

runt,quieum deducercnt,ne cum quo- '^'«0«^"« e>V^^'"> >cj e^eMe ^^Xvic^^ 

quam colloqueretur. Ille vero cum ad Zsanvh ilimv imp&oim, otI riSi r n^uti^ 

[<^///V<«]fincs peruenifl:ct,& iam iam dif- to^ gM>»cTj ixiya.X(j)V " ^xci>\' -^^i ci>i Si 

cc{^i\msc{^ci\abiu,aquthu^ deducebjtur,] J/*' ,.„ ') ;, t:^ ^^ '_, c\ „>" ' . 
hoc tantumloquutus abiit:Hicdies in- , . ,/ ,»' ^ ,.- ,, .0 

gentium malorum Gra:cis erit initium. X^^^' ^^'^ °' ^^^^' «^" -t™ ^^^- 

Cum autcm^^J^i^/f/^/»/^ ] ad caftra rediif- (^t^v , oum Im "^fou; , -tzJ cfpa.roj rar^u- 
fct,& Archidamus cognouiftet Atheni-D ^Mi/p"! e'? -duiyl/Z ou-t^. /So/oW «Ts '^ lue^t; 

enies [^^ /ia pertt»acta]nm amplius rc- ^^^ 5^ cr^piri^, ^^ totk Ivmicu^-K^in.,- 
milluros,ita demum motis caftris, cum ^ / g //, ~ ^y , 

cxercituiniplorum agrumcltprofcctus. , , ' ' , , ,« ^ \ 

Boeoti vero fuam quidem[w;///«w] par- t^.^oti e« -^T^ctTct^ai' eA%m$/ 7^ ;;^Z:iJ' 

tem,&equites Peloponncliis dedcrunt, tdy^oiw. fnh 'rfJ Tn^ysinvw.cncov z^vXKi-^- 

vt illos ad bcllum fcquerentur. cum reli- /^^v n U -^v / eS/^i/, "'k3^^c^ o^a 01 rai/, 

quisvero [ft)W^] ad PIat;eamprofedi,a- ^ 'j' -.f * '^'^ '.a f^n ~''w 

^ r ■ T /1 ^ T^ '7W'/i/ecnootA^i'e5Tcc7i/>ci66i,Uee;4XA.>i5o Ao/- 

grum [etiisj valtare coeperunt. Dum au- / \ ,1 ,. / / , 

temPeloponneliorumcopi^Einlfthmum TrTrs^vcrpci.Trpic^vcL^^vc^m^hKjcTZia^u-ni, 

adliuc cogercntur, & inipfo itinerc clTent, antcquamin Atticum irrumpercnt, Pcri- 
cIcsXancliippi[//i'//«^,] Achenicnliumdux,dccimusipfe, [idefi,cum nouem AliiscoUegis^ ' ^{ ouiu ^ T OinMu wtA/nJoi ^'aojpi iv^tv. ' OV») WTTf ;)(«i' -^ linaiim. ' ' Kay i'^M4 Jj^am A^ ] a(fim<£taci i^ 

iyH-mijffiCTK-ycJMMvi-n. ' 0?4<</<](rai/7ii',H95f. ^ Ou4 a-jsp-^u '^ KaKiJu^'?^]^^ •)ijt/ti(«7n^. "E(Tii's^jt. 

^TsxomoK^iSKAivTOe/av/HAovow. ' rval/An] /Soi/AH. 7i5n,/iv]'?J)'Aaiu<ftio(,i<9i'/<i'i'. "* EiAlrotoji'] W^i,a,9,iOT,,- 

'iTpoTtpot^QgoTiJcjji/ifoJjHai:. ^ L^i?f>ct.TiVfj.i\iav\i(p W iiM- " Mspof^ tI crpi-nfov'] -n J^mipav, d( )«^',3£«-npoi> 

«tSituo/u,». * neivawcTaa^^lttiiaianIffsuTiiaJ^Tita tAf)S}u. «pHTO^. ' * Ticujii, SiThouw^toa/» «M'fti7ip6i fTOfa^Ji;^^. 

"Ajyyti] C£f»;pi<. '"EcTiTjrfieio/f^oC/ia^iV" 'i^V'- _'? Kd<'wO()aio'vTWv]i7t,^)(i'rTWii/JK«<. i©8 THVCYDIDIS HIST. 

uiiYwdu/ i^CoAiu) \(Tniu^fjlujyK:zsr^7r^- Avtcognouitirruptionem[4^^<?/?//'«^/»y^/- 

.rct^, o-rt h^yiS^^LiJuxi a^-nSlm^ m irt!;fyt- '^f-jHfaaumiri/uipicatus fore,vt Archi- 

v I .\ . \ 'i,r' n ^ ' Q damus.quiipfiuserat hofpcs.aut ipfcpri- 

"*7 , , '^ ,'^ , uatmi,[(y'/«^^tf«/f,]quod[.tw/fc]gratifi~ 

^^^€a3tt/, Cp^5 rt,;£^t4 aJ^/ri/^^AiTTT;^, ^ ^,^^-1 y^jj^j^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^-^^^^ pr£Ctenret,ac 

fxn^y)u(niyY\ )(^j,P\oe.y_e^/Mvia>v y.i\Aj(m.v- inta6tosreIinqueret, autetia Laccda:mo- 

TOi', 'Qa :aI^CoAv if icujTQ -^vToi TVTt), niorum iuiru,adinuidiam iibi coflandam, 

•/ o \ \ '/ >' '/ j ^ r '/ . hocfacerct.fqucmadmodumciufdequo- 

/ / , - 'clt ' . ^» . quccaulapiaculatolliantcmiierat) Atne- 

«;^oc/-^.p^p^^£'n)/«cc^^o/«c^7>;OJ6- nienfibusinconcione pr^dixit Archida- 

Y^inma^oTi Af^S\tfAX)i ji^ oi^lvoi m^i y%- nium quidcm fibi hofpitem fuifTe, non ta- 

tt; 'Qn HecKCo yi. ""ryji TroAgoj^ -^om ' tszj; Jl men Rcipubl.malo fuifle.Nifi autem fun- 
Jiyjr^i irX l=w^^^ omcn U^ l^ fxh U- B di,villa:quc flia:,vt & cxterorum {ctumm^ 

I , / c/ ^ V V M, ./ ' abhoftibus vafl:arentur,fe ha^c Rcipubl. 

, , , \ , <T*r^ \ I rcIinquerCj^cy-^^^^iJisijyfjjnecproptercalc 

ctcp;»<nv c^-Tzc ^rfMact, iT),^ (MhfMoji ol jn vUam fufpicionem vocandum efle [di- 

"^Jli ^-xsmi-^icv! K^ ^(^7x-)iyi'io3rz^. Tntpviv^ ■j x^ A-/>.]Quod autem ad res prarfentes attine- 

^^" ^ -^Tm^vmv d'^ ^ ^o-nes^^^^i^- bat,eadem, qu^ & ante , fuafit,vt & fe ad 

/f 'P Q_' * " '■. -^ ^ ' SPr bellumpararent,&:omnemfupelled:ilem 

, |,i ,^ „„ ^, ,^ ^, exagns^/^i/mw/Jcomportarentjneq; ad 

<ty^a,viaxsfiiQ<^-ii kT/^p^/x*,i7n- ^rcx:\ium[cum hofie commttefidum ex vrbe] 

^iivcij, ^W\ct, tIuj 7raA;i/ e$eA%^'^ cpv^cr- egrederentur : fed in vrbem ingreffi [eam 

cr^V^ S^ vccvLyjVj^ri^T^ lOyVoicnVyh^cLfTVi,^- cuflodtis] tuerentur, & claffem, qua poUe- 

'^oSer^,,,,,, '' ,, lo^J ^J^\.'J^J •>,-' bant,inll;ruercnt,&:fociorumresmanute- 

,; , \ ' \ '(T^ , \7i 'T7?r- ^ncicnxAtplosci^in officto,acJidecoKttnerent:\ 

y.v -zLjio^cuiQc-^^ GvTz^v ^dr^;^^-C^^^^^_^ eorumpotentiamfitamefreinve- 

fJS-TuvTyii (Vr^crahvyTa h tn^^ci^T^i m- a:igaiibus,[(i-/?//>f«<s///>,] qu2e afociis pen- 

M/M>Vj ypc^/jui vs^^y^fj^ (Z^oixncc. ^ic^- debantur,&;plerafque bellipartcs,[//;^w- 

mc3rt^. ')vcp^{A UAiji,rs;aim'Tz^v/idii ^«^ '^'^'^^^Hconfilio^&pecuniaru copia 

'Z ' (7 .. ' ' 'o ^^ ' obtineri:eosq;confidereiubebat,tuquod 

, , , ^ ^„g , ^ / propemodumfexcentatalentaquotannis 

jcstr c^icuj-nv^ rW ^c/^//^;^)' t); 7raA<j, afociispro tributoReip.pender£tur,pra:- 

'"cwAjtd^ccM))? rz^if^jzji^yjV^zjrcc^pj^^TOv teraliosprouentus,tumetiaqu6dveltunc 

^ c^ tI; ax^CTraAcj e?^ -^'7? -^yjejiou " '^- ^ex millia talentorum argcnti fignati in ar- 

' it \' (T -^ ' ' ^ X * _j. /" ce adhuc eflent. Nam maxima [ pecufiU 

(Tyifxovic,cLyayiAici)V{a.Act^'mv.Ta.^iAfi'7i7\i- ,. r ■ -1 ,- ^ 1 

,, ^^, , , , ^ ', fumma, t^U£jueratinararto,\ tucramdcccm 

cpt, - T^cLX^aiccv -^^ovTu fjjjt^a. i-^i-n, ,„^11^^ talentorum , trecentis minus,vndc 
(L<p o/f 65 /6 TO a^^wAa^a.Tng cLXfOTnAiuKi, Dpars detrada efl:,qux in arcis propyla:a,&: 

j^ TOMct olK3h/tx*,^^,x3^ U TcoTlS-a.jaty d- aliaicdificia, & in Potidxam , [ac tnfiipctj- 

TT^yiXdo^.^W oV>e"^'«ccWu.t/^-^- dtumeorum,quieamohJidcbam,]fuk infum- 

/ ,/ '^ . -/'^^ ,./ \r pta. Pr.xtereavero auri,&aigcnti nonfi- 

yjeAov,iv^^ re ojia^/^cnv iStoa w^^«/«- gnati,cuminprmatis,tum inpublicis do- 

<notg,](si^ ocnx. k^ cxLy\ fj^ ri ^ Tra/x- nariis,& facravafa,quotquot vel pompis, 

TtcLi xg^jj St$ a.yZvoi^^xSi <nccF.?lgt fx*,S\)isc, ^^ vcl certaminibus feruiebant, & Mcdica 

^ tW gf^ S;ot;7Z)'S7n.^Qf^"eV=^i'05 ^" « 7?t^- ^polia,&: fiquidaliudhuiufmodi erat, [h^c 

•»* «■ ' f7 „ ' '/ r^ \ \ . ~, ,'/ ^«z»/»/,] non minoris erantr^^m/A^quam 

(9t;C9Jia)r(a,A9:^'rai'. eT/<rEy5t,7ac^ TcVAtti' . -^ , '-'r, -"-'^ , 

^P , /^,,, -^ '-' I quingentorumtalentorum. Prxtcreaad- 

npc^vcziroiij'^;:^^/^!^ M^oXiya.,okj!^- debat ctiam ex aliis tcmplis non exiguas 
cT^aSa/ av(su;x^,uJu tt^v cJ^iipya^vj Tt^juTuv, pecunias,quibus eos vfuros [dicebat,] &,fi 
harum omnium [pecumarum]viu omnino prohiberentur, aureis etiain ornamcntis, 

^ Iifia.li}i\»/MVO(:^t'.l^iSaJ\ru-n ^,i^ ///a^-ET^oa/piffifflf. <hHsti^<>.uivavM ^^ \i/Ui\'a\i,i(gLJ'/MTaf^a>\i,^ ^'{liit. " Tvn- 

TttfOTAiiWf ■)^oni)]cu'7i're4')'yoo(7i>. ^Tm^^iauiiQ^lgMTa (TiiM9tj]o^,T,i,tu7i)v f^vTtf [lati\iiuv. ' ■ Te/am>»-/'av iiro- 

yiyvi<da4\Sj^Tt/A,iid'^ui!nti. '^ Ki&i^ounv^r^ia). ^ Aix Jiov-mjiMie/.cii')^i-n'\'iivTi^v,itviatuf^Mii i^t^aMtna. 

;^pofi;^v]St"ii?nfii\^a4,iva.f^yi'>im^(!i. ^T^/j^J-rj ^^ XfUnvdaiif.Liv^uiii^VTcim^uiiofc.i./ua^ixliva.. '+E«j} 

t|iif ,Tiu, (^ iiTB 'fW^^K/xy^ '^ «£yOT'(Au. ^ Tx m\ifj.ii] <ni,SKaiAM^Ka.]r>fyjf(i-mSii.?}f',iov,ne^ra.maxLuu t vw 

A6j3>v/iiAoiK)77. ^ Tva/t.i{]y,ciai. ^ K^Tu&iJ^viid^y Quji. ' * H ^VTOicoff/BvJ-Ti ««fe/^fjov. 

quibus L I B E R P R I M V S. 105, 

quibus ipfius Dca: fimulachrum circun- A ,^ ' ^^^^ ^^^ 550^^7. A-isi/v^ony^iaicn. 
datuai erat, \ipfds 'utipoffe demonftrabat.^ d c- 
monftrabat autem illud fimulachrum ha- Aztumcv.xzSipfosvtipoffedemonfirabat.^dc- ''^ , ^'" 1 x' " -. ^ 

bereauripurillimi p6dus quadragintata- -^^^^^^^-^ ^^/^;^ ^^t^'^ ' a7n'cj)%t;/;yi 

lentoru 

quam [ m,torumq3 inde tollcndia. &;poft- "^^a^piTnv iij ccttt^. ^«ozt^w; 

eo publtc£ ] (aliitis caufa vii fuiHent, OTt)T>!£ia,,' ecpji -j^^o^ ^ iP\^c 

diceba"toportere[m]nonmuiusaunpon- to^T^^Wa/./^^pV-^ ^^.IX^^ras e'- 

dus D^.f rcftitucrc. Quodit2;ituradpecu- ^ / ,rrit'^^'^ , / ^ 

nias attuiet,ulos hoc modo conhdcreiu- / r^ ^, cpr , ^ '^ , " - /> 

bebat.Preterea[i/ff^.j^]eftctredecimmiI- e^^« «D' ^^Tpd^-mi <p^vti.oii .x^-^fJ 

grauis armaturx militum , pra'ter illos, Tra^ iTm.X^iv ez,cLZ{^\iav ^ fjLoziccv. ( Sov- 

i m prxridiis,& in propugnaculis crant, ^^ ^ £> JAgjajzJi/ -re^l^T^N' ovra'-!^ o/^ Iia 
qu (TOAg- qiunumeroerantfexdccim millia. (Tot "'p'^ 8^> , ^r p , 

^ 1 fi- • B/"^"' gtrtjStASigr, ^^TBTETiO '^iU^iVTDLTaV 

noltesir- \ <iP c 1 \ / ./.^■;. iT^l'! cnim initio excubabant , quum 

ruptioncm \m agrum ^tttcttm ] fcccrunt, '^ TV^^^^^t^to^ x^ ^eiu/x^i^y, oji:; ttA/to^ «- 

CLim ex fcnioribus , tum ex iunioribus , & (twi.T^ te ^ cpotAse^ j(0(J th/^j^ gaJ^o/ jicroi' 

inquilinis,quotquot erant armati.na Pha- -7,^^-^ >i, ^r&ioLKs^Tu. " rwi^g -nvxvyAoy tV ct- 

lencimuri loa:itudoerattris;inta,&:quin- „, . „ ^' ,,'^^2: ' ■. -t r,- r, ' '* crr 

queII:adiorumvlqueadvrbisamDuum,& v / „„ ,, t^u ,, % > / 

iplius ambitus ea pars, qu.r cuftodiebatur, ^ rsa^ejc^C^va. ijt oj.^ ^ acpt; Agt- 

erattrium,& quadraginra ftadiorum. Na """" ^,0 fxiTa.^vn^rz^Kfo^>ij TVtpaA))- 

&:quqdamciusparsnulliscuftodiis fcrua- ej.Ks'^-'!^^^ (^■n^'nlyj\/Z!;^';'nv TnipctJoL, 

battir[^//./'y/if^«^]qu^interlongum[«.«- ^ajzte^>(5^7:>:?aJ^'a^'^ J.S^e^^o^^v^W-n,. 

r//w,]&Phalericumcratmedia.Longive- \ ~ ' k \ , ,y , ' 

ro muri ad Pirxum vlq;, quadraginta fta- ^, '^ f '/".t ""' ^,;!^""''^^/ ?!'^"" 
diorumlongitudinemhabebant^quoruniC'^^*^^"'^^'^^'^'^^'^^^ ''5 cQ,'c>j' cpo^- 

[A/?//r<?;7//»]cxterna;partescuftodiebantur. .?ig£'c>? ov, LvyiuiJvr^Tdv) iTrspiccg Jl ctTri- 

Etipiltis quide Pir:ei vni cum Munychia <p^yg J^yjaiiii K^^\lviitoi> iTrm-nloTajn^ 

vniuerfus ambitus erat fcxasiinta ftadio- 55 ',, ■'^ ^ ', s Vt- ^ ' 1 ^^ 

rum:parsvero, qux cultodiebatur,hLuus / -^'^ , T^ \\ ^\ 

erar dimidium) dcm.onftrabat etiam elfe '^^'/^'^ ^axjaicti. '^■m yd <^^p^v 

mille , & ducentos equites cum hippoto- cLdicacLfoig,x^ Coc li^ojru) iKsL<^ rHTr^v , ot^ 

xotis, \cjuifunt equefires jagitt:irij ^quiex eqtiO ^ic^e^^yj -n.-^^-nvi^^^iTn^sinivivicaav i- 

figittasmittu»t:]pi:xterezmillc,&c{cxcen- ^ V J> ^V Ji„ -^'><:,,., „ cl'_ _ '\^ -1 \ 

tosiagittarios,& trecentastriremes,qux >r 7, ^^ , , ,^ ~ . , ,y^ 

adnauigationem apt^ efl"ent. Athcnienfes ^^ °'*'^ ''"9^ Pee^^«?,^^5 a7n<rE;^^/. t 

enimhxchabebant,&horum iingtilano 't*fe^e^a3a/ nxJ tcdX^uoj. ol hcidu.oajoi ol- 
jp:iuciorz,[i^iiam a me/u»ti:lt^a,]quotem-D)(jv(m.vni ct^iTniJnvTO r^, kolj icnxj/uiQini 
pore Pcloponnciij primum irruptionem 
[/« Atticatn] erant faduri , &: [quum] bel- 
lum fufceperunt. Alia quoque Pericles 
recenlbbat , quemadmodum confueue- 
ratjVt [Aihenieujes] bello fupcriores fore 
demonftraret. Athenienfes vero his au- 
ditis , eius fententiam fequuti funt, & in 
vrbem ex agris comportarunt liberos, ox^ TP cL-^.^av -zircLjScCi kolj yu^cLj:^^ ^ kolj 
TJo/otM^ HjL7zzaxdjlcayi><jcr olxjviypav- 
TOjKcLicutTavTy^- oiJuCbV y^jrx.i^tajni t 
^vAcnmv. tnr^CoLTa «Te kclj '\jZtto^yiai g$ 

tIoj AjoCilCti/ SliTTZlJ.-^Vn j KCLf £$ ^ VYI- 

avii ^ 'Qatcil/L^^oLi;. ytAiiiw? Si olJ^?^, 

coniugcs,&:reliqu:unfupclIcailem,qui- ^r^^^ au iic^%vcq tiv, Tnn.ou, c^ -nii 
busdomi vrcbantur,quinetiam ipfamx- cty§<>ii <hcn7ixo^zLj , '' « au/cL(;a.<n<; iytytiTtt 
diiiciorum deftrudorum materiam abiportarunt. Pecoraquoque,&iumentainEu- 
bGcam,& circumiacentes infulas tranfmiferunt. hxcautem migratio ipfispermolefta 
accidit , propterca quod [ eorum ] plerique in agris fcmper degere confueuerant. 

ica-na-Aiuaat /j^ TO. /J.ii/!:(a.. ' A-m(fdvuji:i»\clKi; i-\tiSirn:(y KAO'.']ea{ li ju/kaoi/. '° E?3 J^ at/rsfj-rexi/iyioi/. "OnjtJ 
<yrf)(io6i7a<oSp!/^!)u. * Kacars^ajpSTrDUj aTO.'/]Ti!<i!o-^oi/ «i;ilAarai)]/.£4pof JVAovo'7j.7si/7in, ?a:fto/ AnstiTJla.ojSoAof 
fta^a.f.fMfnc. ' E?n;^iu/a/];>^S&iii 17), ^* Xprijiut.iTij twWi^^JicivLii^yimiTa: "'£ivni^a%v]r/JM.iu>cSiiTii- 

yjiv. '' Tojcvfi/A^jiMisv^T^nfpa/jV,,?, '* T^^uAairiw'] 
7iu/ ^TB ^kAcjd Ka7BtaK£t/^. /Vlfa M^icfiQot.iwJiiivculvi4 
" H cuxfa.iTii iyyitiTc]i] jujntiKtlais. aiii «.'sfet^i' oui/ 'tW ^yijj'^ , cu/Tnvf outui; i^kcfoiwiv, 
ty£.T. ' Ootti o; •mhiuioi i(A-j.\om ] 0*7; ■« , to^ Sc^- 

AOIIOI Aaw/iJtfMSWO;. A775 71 T ■aifttljit/^AXTIDv] 5i'j<5 0» Tt;{ 


?f '3%i- 

eKiuUu K jio THYCYDIDISHIST. 

^uviCiCyiyiti 3 ' "^Tni TV ■Mw t^ "^^'-^ ^ eTS A Hxc autcm [ i» agrk viuendi ] conruetlldo fmiJu^>Kovi^'iujc^<^ic, ' -rJ-re. "^n -^ Kixfo- vc! a pcructuftis vrque tcmponbus, Athc- 
V o5f ' o ^' ''-3^4' nicnlibus macris, quam [1////^] aliis r CTr-fr/, 
o-<iou',^.^£«-7)f;ffzti',G«A(LaB',t4t'0/ a'$ tb: /Sctca- datim incolebatur,cunas,&:Mag!fl:ratu5 

-' 8v ''.f7\'/ „, 'x.^/f ;„,^J' ;/"„,. habens.Etquum nihiltimcbant.adRcrre 

, ,„ ,, , , / .<«)/- nonconueniebant Idff iff»«W/f4 contulta- 

xLo^'v^.mU^^^^t^>^tfMf,m.^^^cu.r^, turi:(cdperfequiqucruamRcmrubl.aa- oi^ >^ i^d.mvioi ^ fxiT Eu/MiATrDv <^^i mini{h-abant,&conlultabant.Quinetiara 

EflgnSEci. 'oTT^'' 3 Qvanui iCoLcn^ijai.-^ofxi- eorum nonnulIi,vt Eleuiinij,cum Eumol- 
m i^j^^S-filtuui^ ^ Slcuxi^iM ^ ^Mct S) B ?? ^£l'"i" aduerfus Ercchthcii olim gclll- 

/ fV ' ^ rt- s ' ~ "s rut. Thefeusvero,poftquamregnarcc(r- 

■^', /Ci^'^^^ \v, pit,cum ciiet virnoniokimprudcns: lcd 

^av TToAiav tc^ t6 ^ot;A A^TreJA Kcq^^cLf ^tiam potens , ciim aliis in rebus hanc re- 

yti,i.gi{ui luxj TToAii ouTuv ,iv fioti/\d^T7]Cjov gioncm cxcoluit , tum etiam carterorum 

^jE/^ce^ Jda) rsjfUT^^ov , '° iwu4y.m7r^- oppidorum curi.«,& Magiflratus fuihilir, 

fp- \ n' \ c ~ t / ' '/ o \ &:vnacuria,vnoci;conciiio, r4f3//re//?^'4/» 

^ ^ J , ,\^ ,. , , rl o?v»it)U4 ajig»aio,crjconihtuto,incamci- 

n^r^,lu.ctlK.'caifxict7n>\<iT^Tv:^yjo3rx^, uitatcm,quxnunc eft,omnesccegit. Et 

»? , oiTrvvJ-mv ni w ^j^^rfApu^rst)!' e; cwdaiy Iingulos, rcs iuas , vt antc , poftidentcs , vti 

fji^ydM -^^o.ttVi, ini^i^^ Ks^ Qnnai coegithacvnaciuitatc,quam(cum omncs 

Sr^ 'ivaii^. Kc^ lw.ol>aa.'' 'I^ c^iUv l^- C '" '^^'^ \^^ conuenirent , & pccuniam ad 

~ ./ \ ,. ,1 ,. ,v c ,\ . ~ viuspublicosconferrcnt)Thcfeusmagnis 

lc^oiiTi ^^ ,iw ^ t,^ %c. io^Th. J.,uoT.A„ opibusau£lam[Hpoftcristradid!t.Etab 

"Tnioucn. 3 i^ rnro '^'^'^'^ ,)i otx/?o7TOA/$ },' ^^ ^\\^ [tempore] Athcnicnics nuncctiam die 

£'t;cra.j7ro'A/$^,)tjS'\I;3r ccoiiu) <TZ^i vcidv fcftum,^»»»?/»^ ] Hi^roiitlaj inDcaTionorcm 

/m^Aic^a. rnrc^fxfxivoy. -xixiju^v.o^ ^i- i^ yd [^/^««/'^'■^'Jfjpublice agunt , [vt OlOneru* 

, \ , , r^ ^ ^ / , V ./ a ? '^ qratioi a<ia»t qnod (e in Vt?am auitatem , V- 

^'-^ ^ ■ \ '^ ,,'-', ^ , numg^coniilitm coegerit.\ Ante enim illa, 

xjTK £c,a)".7?T^$ TV-re 3 /i«e5i? T7?5 7n)A€«5 quxnunceftarx,eratvrbs,&potiiluiiiim 

//AAAoi'/J]ot/J j 7:) rgrV A,'o?Tk oXvfXTaov, eapars,qua;fub ipfa ad Auftrumipeftar. 

^ 3' riv^^.o^' ,'*Kj^ T?« r«?, "16, 3' c:^ A/^o^? [/////«.<]autem [m] manifeftum argumcn- 

A ' 16 -"- \ ' ' A ' -^ tum r/'(/ff/? ] Naminipia arcciunt&alio-' 

zXiowavj , ci) Ta ^^fyxioTicoL L\ioyvmct Tri t-^ 1 1 1 « r 

, r. S^'^ y , c '/ ' rum Dcorumdclubra,&: qua- iuntcxtra, 
^ ^ J^.^KS^-T»; vra/^^To^ c>*^.^/ cvi^^.t^cj^vi ,^ c^^- D ^b hac vrbis parte potiftlmum ika viilm- 

7? M*?&' <z^ 'Iko^ olcL^zs- a.Siwc^uiv lovn 'i7l ' Kobj tur , louis Olympij , & Apollinis Pythij, 

"^ lu^ yo/xicioim^. '/dyvTo^ SiKoq A^cLii^-^- Tclluris,& BacchiinLimnis,incuiusho- 

~ ^T' ' . ^ ~ . ' -^ ^ n»i9'- norem vctuftiora Bacchanalia cclebra- 

-o, ^ , ,1 ' , I ' ' , I bantur duodecimo die meniis Antlielte- 

^«TOir c:;/^'*""'^'"' "«•u^.'«-"«- »L./,-^^c«.Y'''^tf"(j^ rionis , qucmadmodum nunc quoq; lo- 

ncs ab Athcnicniibus oriundi , cx rcccpto 
ritucelcbrarefolent.Suntetiamaliavctuftatcmplahicardificata.Fonte etiam,qu infic 

quidcm evi/taitfiin/i.of \id efi ,nouem fiflutoi bahens\ appellatur,tyrannorum iuiHi flc cxtru£lus, 

' h-m 15 Travi/ (tpj^^f ] 'c? afj;i<if. ' Y.-n^aii fiJXH^<i'i\ t,iwaiuai]) ouk tav fM ■ni ofjsi ^ujuaituiSiwci^ immav), 

fMtu/air. ' Toom] -WTj 71 cv aj^o/4 «AjMTOv ipktiii. aM b^ Tcd fjiowmAnfZvTigi fA.ti'rfomM\i,'i^i\' cuJtUu. 

* Ec ©Hffia ] af'^! ttJ, 6«? Gnfftaf. ' Ah )<J' ■^/i«<] " ^.'ijMeivov^i Si /xmitLHVo^ awiuuLaSyi /M-myinviav, 

a'<%!.TO7iiif. ' PpuTBveia' Ti ^voi/TO^^ai^pi/TOVfiov.sqii 01- " Tit^al] ft} A%va..a.':^ciloe/.m( ^ o'ii tpairtM ol oi%~ 

KOf /u.tyi( , iv9a cH fl'/7)to^< iJiSovit Ttii ■mMTivo/ujtioif. i- vctioi , )(o^ tb» AOTM&va o/w/oif. " Fpo'( TrcTTt 7» 

y,i^M-n Si oijTWi i^iiJM &K« e)(sc'}>i"Tii 01 'apvmin^ , 0! 17^ /UifO( ] t» wstjou. '* Komtj tws rwf^TDf An',u.>i'59f, 

c/i&iu la^ypi.oi-niv Sioikktoj^. «Mo/ /^ ^««•/u ott ti 'znfvm.- " Kay 7» ai \t/Mmit.\Ki/Miau ,ifm( cv ti) aic^oOTiAff ,^ «'- 

li«ov OTpOiiu, TO,u4~ov,'i>^)Cai ia''i'^4fii»mi^p,W My;(^ii7S. ^fl''»!"- ' H 70 iy';^i'7ies>r ] i.f';^a/o'7ie5l «m , /(ott '1?^ 

' Ka) OOTTi /xti 71 J^/Tijou'] («'T) 7t() ,0 71 /Ui) «f (poSoii TltJt icttf ufJTi^ «Ma. " Ka/ ('/ a-o- a%ii, ] npt) c/ «•7C/i«( 

't/v^Joifcv )t5i4 w 'diiuow, oiJic )i'pvsii7ii «igjf 7»u [ixinMct. ir^ ci%\'aiti>v. Kcu vwu vo/Mfjiun^ icstTa vo/utv inioi- 

' Am' otiT») iicstw ] itftV touTBK'. ' MiT Ei//^ATiit/] »^1, '' Ta»» 7ve5tv)i4)i' ] ifSf P«{r/5jJa77</lii», iif ou Ef/HyAOTtTiij (puwi 0« Ti) ciTlix.M. '° H«4iai)««i j olim LIBER SECVNDVS. iir olim vcro Calliroe vocabatur , quum ipfi- A Asw/t^Jj?, o q toAo^, ' (pav^fiJv r vniy^v oJ- 

usvenx&fcaruria-inescxtarcnc.quodar- r- ' / • / i . / > rv 

civicmusellcc,mmaxmiis quioulquerc- „ ^ V .V » 'p % '~>/ \ 

bus vtebancur. Etnuncetiam ab antiquis ''i^^.y-r^i^^^ <^ti^^^^rn.y^wj^ i-n-^ 

{yfquetemportbu-s, apud<^then'ien(es\ niori- tV "S^^^/y «^i;^ Tt -^yO.ixntM)]!' ^ £? aMa. t^ 

bus cft rccepcum,vt ante nuptias,& in aliis /gp J^ ioui(^g7ztf cL^t-^cikT/p^Jic^. vs.X^tw{ 'j 

rebus lacris hac aqua vtantur. Et nunc ' af Ji^-™ >- J;,'?l/-^ ^ .. ,-r,,''^. ^, ^ ' ' 

etiam propcer antiquam.hanc habitatio- ,' / -^ '/ , > .c,. / 

ncm,ipraquoquevrbisarxabAthcnien- 'T^^^'^/*^ ^'^^'= ^'«^'^^, a^^«^«. 

fibus vrbs appellatur. Athenienles igitur -rn)^"^- -rv ii mlo'fknnXv x^ t ■^^^s^v'' au- 

& ante diu in agris luo iure , ac libcri vixe- ihvofjLU) ol->Ly\a-\ ^i~i{yov ol a.^ia^ot , jc, '^t^ 

rant, & poftca , quamuis [a Thefeo coa[li\ in ^ ?^^^ v,;^^, j^ gl%^ c:, S^? axo?? 0^^(5=5 

vnam vrbem conueniirent , tamen ob il- „ . , ' / ~, . / x ~. -/ / o^ 

luminagnsagendimorem,pIeriquetam ^ , s / ' , ^^ 

priorum , quam pofteriorum , qui ad hoc ^^f^ TraAg^y Tr^oixi^mcL -fpn^oi te i^ 0/- 

vrquebcllumcumtotafamilia inagrisfu- Jc)iaz!tm?,i<pa!.cA£i;5'^/«e7ai'ct9a(7<|$ t-mm' 

erant, & habitarant, non facile \tnie'\ mi- 7o,aMa)$ t? jc, ^'t/ afcjAvjCpo-n? '^ jc^ctk- 

ffrabant.prxcipueveroquod poll: bellum „ /f , i r^ ^ a ' '° '^ ' •■' ^ 

Mcaicumluamlupellectilcmnuperrerc- .. „^ , , ' , s ^^ 

cillent. Grauiter etiam, & iniquo animo '^^^'^^e^^r'';"^'^^'^^*^^'™;;^^.^'^^^. 

ferebant , tum quod pcnates , &c facra de- * 2^^ TrJ^rDi UL cui^/$ cmc '^ ^cT^ o ■s^;>a(oi' 

ferturieirent,qua:pcrpetu6ipfis patria fu- imXmieii Toi^AcL-SioujT^Ti/uLiXKov^n^^fXi- 

crantApriiasvfquetemporibus,&aftatii TOf^xMci^^^cr^./ ^?^o'^7^Atv ^'cw^-^- 

iuxquorumqueciuitatis,tumctiamqu6d . / <■/ ^/-)<^^ 1 > ' > t^ v 

vita: gcnus ellcntmutaturi,&nihilLrf//«/i ^^ , ^ ^ , '^ ^ , , ^^ » 
faEt.iriA quam fuam quiquc vrbcm rcli- C " oM-pKii^ 'nm<sary\^-)^vo\xY,<T{';,l^7nL^<x. 

ctuii. r oltquam autem in vrbcm migra- (^iaoov livcLt, v\ oiKeiav ysLrucpvyri' 01 3 -iroMo; 

runt,exiguo^quidem quorundam numero " .^ ^^ 'l^^^ ^ t^Muc aKjiaztv , -^ ra /?^, 

domusfuerut,&: locusapudaliquosami- \\c~ , _j,,vq/ '^ s qn 

cos,velnccellarios,quo le recipcrcnt: at . . ' ', \ ./ ./ >. ' 1 

[//^r«;»]plcriquedclcrtavrbis [loca] habi- tA^oi^/oy ,^W «'-« «-^o ^eCo^o)?^ ' .vA'^'-. 

tarur,&:terapla,&omniaheroumfaceIIa, <^v U/j- ^^ lOyTi 7a?\3L(rytyjv KAAsv/tS^ov 3 

prxtcr arcem, & Elcufinium , & fi quis a- <;^j;5 t^ dxfOTrsAiv, xsi imt^TBV t? Ul 

liusr/(?c/^lbenecIauluscrat:&r/f'w/)/«»«,l ,.^^,' ~ '^ ^ rr cl., r ,' m • 

L, „ ,J - . ,, L r 'J /X^0(Xgil/,;t5^7/>C^ Ilt/77;C5CJ /^J^Tl/Oy ' cLKfO- 

quodPelalgicumappeI]atur,quodlubar- ., ' t\ ' ' « 

c<^iT^\ eftextruSium, \ &inquoproptcr di- '"^^^'"' -"'"^^ J^£^A:;e , Ag^^^ c.^5 

ras hominum execrationes habitarc non — o m.A9'o->^)C.9i',:5^pj>^ cx.ya«/w^o/^$ 'v.^^tb 
licebat, quinetiam quoddam oraculi Py- D ^ rzP^-^/uS' cuicifKni 'J^cdkyi^.^^s^imi Sh- 

thici carmcn in cxtrema fui parte [ hoc t- ^^tfjicuMoy -rtu^ct^-riov ^vf^Qva., " '^ ^oi- 

*/«wlhis verbis vetabat,~„fatiufqucPe- ./ ' 'n rs f ^ r * "<. ' 

lafsicon haud habitari. Vcruntamen ob '^^^'^' ovyb^g.-xhM ^^^ IVO/JUtV C4I0I- repcntinam necelTKatem habitatum fuit. ^'^'^" ^ c,vfA.<po^a^ '^eo^ T?7raA<j, ^Wsct J^ 
Et oraculum illud mihi videtur cccidilfe tov 'mA.i/xov y\ cviaXKy\ TKi oiKy\aic4ii' *'^oV 
contraquam [<^thenienfes\ expcdabant. nec enim propter impiam habitationcm calamitates Reipublicx [ 'vldentur ] ac- 
cidilTc : fed propter bellum ipfa inhabitandi neceiTitas [ 'uidetur accidiffc. ] Ora- •-•4 u ' $ii»6p&)i/,fiir ,ani^i']''W «^'«/«««iitJ i/e/kTBf. ' EitsJiii) 

yi/Mi /^pof. ' A(«t Tiu/ TO^a^of IJu/Tiu/] •Tiui «pn,u«v^ 
J\\M)ii-7i, * TnTl oui<^OTAt,]a<'7<W!a(r/f jCOin «tSj n 

V7, .''■'-,.' ., 8« / 

CUU. Al/7JK0,ail)<l/K.llO^JoU/-reV0,4«ll/0/K«1«!i)f. itU/;!«- 

eSnmt^l eii fMow ■!nihtv (Ttwnfi^ii. ' riafootniT/a ] waco;- 
>t«ff/a njlj ot/ (ra*o;)oa /itjiTitt. '° E£>-/^au.ii'-:i Ji^ yjt,- 
XaitiTivi tCapauovTt.oi/ (A/y> Af^nion JoKj.ouo n),n/lxpoo- 
fAa{ , \\ ^cLftvjMtos , tuji clmUu mj. Mt-iv •mieieda^ 7i<l liafoif/Mj\ fVi/MLin' m»,ct ficLpujuojuai,i(si] iSdpu/jo^nof , )(.a) 
TOaMao/w/asKA/vo^iitf. " OA/jp;f /.MvS'.«-;v]-7«i{'rtou- 
(TirjiTffOii; iJlaJnMvo-n. " To£ 7i 6p)),tuit.] S <iAi>»v9/'«3a. 
'' K/vniVDiiiui] Tmt-myoSiM jtAftiota.f )i<Auia-Ji. 

'* To, TiOTAao-J^lUlli KSl.MVJUJtVavl o/ jb ^TTAoIirj^/ OiiTI ov- 

K/iazUTif, iTnCti^lumr ■aii ei%iiifOii' oi^ Sid^ewmmMoi 
u%tctfoi,y^T'eji7avnTjm-mviJ.v\ omSiwiti. " AitpoTi- 
KVJTtov 7r;o!i/i] icstAaf ti eiKfo-nMu-nov , eu'-n -no , a.KfOvri 
liMK , m <nyju. v.3JK^tw\ yi ns^ a.'<fOti M <if^ -ni gi^u. K '^fJTi^ A^^-ni^ i hAiryiUi'i itfoy ^.T. * '^ Cjv^ ■mKiyj)'! . cui-n, 

K z III THVCYDIDIS HIST. 

chc »iio,us^^ov 10 jbUx,piiiov <^i;i^yi^^ /u» i^zs' Aculiimaurcm,quamuis hoc[^f^«w]nomH 

£^;x*e^ W c^xj-^ ^-niya^^a^iii^oM. " y^i^- "^"'"'f^ "«n indicairec , \tamen'\ prxuiderat 

, ) ..\ \ ' ■^ ■ _sp,r j ~ iD{umrrw^o//^w1 haudfaufte aliquadoha- 

, ^ , ,1 , 'r\ ' > o . / Diracumin. Multienamin ipnsmurorurti 

-TrpMo/.x. ui i^^c, Tnv fe^Wflt-ro. cy ;^ e;^^^;- j^^rribus domicilia fibi nararunt , dcnique 

^Mj^^w/^sATBcc^cuJCst^ '" TiziA/?, AV\ t/^if^ii' [/»^«<?««(«//tf/ijf(?, J proutquilquc pocerat< 

^'fim -n /t<&x£^ -nr^w aVjicrai' KScrAfjif^- "^^ enim vrbs omnes , qui eo conucnerat, 

fl '^':_,„ i,,l!^™^» ' '', , ^; ^ capereporuitifedpoftealoncrosmurosin- 

cpo V V , r/ ^ V / colucrunt,eosinrer(cparcici,ma2namque 

rW^^(;'T..^Aj^.«^om,^r;^a,^i4'i^ Pir^, [^.m;«.] Smiuletiamresadbcllum 

cc-j/j/eym?, WT^ Trt^vSTrai-tr^ra ety^-w veJi' ncceflariaspararecoeperunt,tum Ibcioru 

'fkrTiKciw 'JcajrvoifTig. kclj oi /idp o* ToJTii» auxiHacogentes, &:in{lruentes centu na- 

r^cKLvir<nx.y. O Si ^oiT^ir^ va^s- B "'"'^ claflem, quam in Peloponncfum 

/ . \ > / ~,,.,r-j., mitterent.Ac Athenienfcs quidcminhoG 

mmcnccviTjrfitctiPccfDiicfnTHictTiiKyig H oi- -t i • - 

, ~ 7- ,/' . /, (> V c . apparatuerantoccupati.Lacedxmonioru 

»'o<i^ .©^701',)^^ g^Mo^ ga^otA<i.'. xj o)? e- ^^^6 cxercitus progrefllis ad Oenoen At- 

y^%'^vid,irtr^oQ*?^i7ra^i(niAj(X.(^vjo^ -TzJ ncx \^ca(iellum\ primiim peruenit,qua in 
ni\y\ -mi^ai.^oi juLn^vci^ji ri Jca) aMo) [<^//'f4w]erantirrupturi. Cumautc [/^/] 
(T' ' , / ?• • „' ~ 'j caftrapofuiirent,adr/////^]murosmachi- 

,v ^' / , , ' ,, p / niSj&quouisaliomodooppugnandos le- 

;c.5 '^^o;a,7/^,eT.'r^/;^9i>,'cc^ ^ <:j>e?^£^^ fe parabant.Nam Ocnoc , quar eft in Atti- 
01 ct-JUocLjot iy^jj^m, o-m^ TnX^jMc, y^Tzt- ca:,&: Boeotix finibus, [alteramabdlierade^ 
S\d-Coi.'^ ■noclo cztr^aCoAcci nJ^^gTn^om, /f?'iw//?4»/,]muriscratcin6l:a,&: Athenien- 
:t, aMa'? ^Ai^4cc^:^om ct^c^-d^. reshocpropugnaculo, [^-r^/^;] vteban- 

>/ ... ^^ /^ V ^ ^tur,quotiesbcllumin8;ruerct.Huiusigitur 

«^T/^ T^Orx e;\^;^5^j Ap;^^/x., ^^^^C ^^^^^^^^^^^^.^^^.^ parabant:fcdibicircum 

^* cc-zsr aW, ' Jb^^i' x^ c^ -ni ^w^atyi/p/»; Ti^ ip{aiTi[Of*c^>/]rcmpusfruftratriucrunt.Et 

fniAifjLov fjM.?\ef.)i$c, iT), 56, 7d;5 eLdicvoujoii i- Archidamus propccreain maximam fu- 

-TmTi^oi, ovTTCLPcLiiJ.ra^c^Jt^^i Tn>Ai/ui7v. fpicioncmincidit,[d7#wf 4«^/////.jqubd 

' tj K .' ' < \ c/ , p vclinipiisauxiliisadbcllums;crend!.une-^ 

€7aidyi TiCtWiM-^^TVO crpaLTT)^. n TIC^ rcj \. , „ , , • V- n l • 

^7,-^ V Q ,/ ^ , , ,/ ' uocandis!entus,&: AchenienliumltudiCH 

i<Q^ ar/xc^jj-^o/M^», ^x^K^-dw ci.?^tuj fljsellevideretur,qui [fuos citits .Joc<ofj;\^i 

TrsfiiiaD Y) ^AcLjOTtf; J^eCctAgf cioiov , ^At- bellum alacritcrgcrendum non adhortp.- 

^SU ^-n ohoyOnyiJii.oi'^ cLdLcjc^oi rctur.EtpoftquamcopiaMnvnum coadx 

^^.....:^ ^^"J. ^r ^' „'^ K'^ fucrunt,?umipfacGmoratio,qua ad Ifch- 

etTiXJiUlCpiTS Oil TtJ 'ye0VC6 ■nvTTi) , KOU idb- ,' } r • /-11- 

, -^^ '/ ''>».v^/ mumrueratvluSjtum fwa^^/wjinreliqua 

Ksu. oi va^;^-KVV2<noi iTnAjov-ni ^ ^ '^- -^.^^^^ faciendo tarditas,tum etinm praxi- 
-)(0i^, 77^'to feT/ it,o> KSL7a.A3iQ{v,ii jui}" 2^ D pue ad Oenoeh cundatio , magnam ei fu- 

ilco (yx,nvov /uLiN\Y(nv. cU Ziiujjtii /M^ op>f l'picioncm,[e7'i-/-/»;Wrf//<'»^«/(j/f/'/4w]con'- 

crp^-^iT A^y.S\t/ju>v'' c::^i;,y^%^ctilyiy.l ^^"^'^- Athcnic-fesenimhocremporisfpa- 

,.\ ^ ' n / ' , ' 'AN •> 'r ' ' <? cio rm/»<ftff;vrf2-r«/>/t;r/'f/w] importarunt, 

O^^^oiS^-^^o^ {c. Ae>.J) T«.^a>.c^^5 ^ ^ p^eloponnellifi celcriter[.i.]iuiircm,rcs 

>7i$ £7/ct)c*/5a^«yj77« c^^^tri^ t/ , >cj >c«.'n))t;'u- omnes,qua:extra[i;r^m]adliucei-ant,oc- 

(r{v fz^iam ccjutIlu r^w.^^i<^,'' cui{^v. 'f)ri cupare potuifle videbaniur,nifi propter il^ 

/J^Tti <^^ff^ct ApW? t^ cuo')7, "• ^ TraV^ /- Ji^s cCiaatione [ hecfucereprohtbttifwffent.] ■ 

(s.' / ' ' <\ ' ' ' \ r 'f ' Exercitus io-itur Archidamo proptcr hu- 

SiaLI!'^lfV.auVTii,i!>CidlCUaU7tieA<V,0trioL- . r i- r - / ■• ^/-J- 

Q,v.v. ., ,/ ^v, , lulmodimoram, [(y /('«^•■'•**0fw«(7y/^//;- 

^£d:.a^o/ ^hv ivnKyvKljovn- M-m <^« 0^^- «,;;,,] grauitercratiratus.Ille verb (vt fcr- 
tu r) ideo fe fuftine bat, ['fitg. cun&atione z:tehatur,\ qubd Iperaret Atii£nicles, agro adhuc 
intacl:o,aliquid[i:^^///<//'fr//«4c/d]remifturos,ciufq;vaftationeiniquoanimovifuros,ncc 
cafiicilepairuros.Poftquamtamc Oenocadorti,omniqj[«|^^//^»4//tf»«]gcncrctentatOj 
cxpugnare no poruerunt,& Athcniefcs nullu caduccatorcm[<7a^m]milerunt;itadcmii 

Ktfney.ivtj.catnSiliiff.Taav.iuaAi-Tnmawnti. ' £501110^ v&i TruT6) JTHf /3e^iA/7M7»« cAfAovoTr. " Aia. liu, d,tL^\.n/ 

«ig^iTti/jojiiJB.jiii^UKr^ ot^j}/x^i5,op/ou»<7a.a9»ivav(iiu(Ei3»(S)TO». ^tuMtiy/ii] (^©«'/ut/iife/NiAoi/o'^. * 'zsr. itc-n inifiv iKti-hv^* 
' TulTii^^^-n^Tii^^f nltiotii. *A-2a-' otro] f/Sejt'</bt<. <mt.tyi..P. '" E» tw ;yt.S«/y-« ] 1"» Si^^jia; t>i( TreA/Oji» 

' ^oiOiii/Jvo/^/^o/^tOf. * Ei/TH^a(/ajga>«] OTSol^^ni^s-jn^T»- ittat /nAovo'?», '' Avfi^» ] tfi-TJi/t JVmvow. 

Astu/». ' E577M9VM]otf.'5<a. A(i£aAt»aj7t»]o7nt»Mt- '* Ka;^ tojiw /^'(W ] TOinff i<Af'«it wtAS^Kiif 3^J<»st» tir»» 

MaiTimviTrfA.-.^», ' i.TncArifJaf^^ai, *° £» T&Tif 0- 3«J*vnj. 

caftris L I B E R S E C V N D V S. 115 

caftris indc motis , circircr odogefimum A cram^ ot-ts'' o^t^^j/w^ tvl z^ TrhdT&ict r U- 

diemarebus,qiKTad Platxam athcbanis g^^o^^^^ ^Ce^a^^o.^V m>V«^ ofhrM^ 
caminercllisluntfrcllar^visenteiamxlla- , q^., s -r ' > ■j- > /' 

tc,matiink];h-umcntis,mAtticamuTupc- V^ , ; .^ / ' ~ ' ' (\ 

runt.Archidamusvcr6Zeuxidami[///«^,] ^*^" £« "^ ctT?/Jc«v. »,>^m 3 A/);^iJk//o$ 

LacedemoniorumRcx,[///(?,f]ducebat.ca- ZAjtiS'cLiW)v,:\cf.KtS'ccffMvtci)V ^ctcnAd^. 'jytf 

Ih-ifq; [/« ("^] pofitis, primum quidem agru ^%^o/id^wi iT^jixpov , ^z^-nv/iS^v i\LmA, 

Elcuiinum.&Thriaiium campumvada- ^ ^ r> ' K ^<T ' C - ::^ -'cl . ' ■ .. 

re rfc/iofiwAjri ca;pcrunt,&:nonnullos A- , , \ c^ \ < / «/ > / 

thenienfuunequitcs,adillos[4^«4r«;«^/- '^^J -c^ rx^ pe;7.t^ ^ycAi^A^i^S st^/,,- 

«m,]qui Reiti vocantur , in fugam vertc- cm.\(o !i7niru T^i^^iw^c^ hc,iai 'i-^vm 3 

jrunt. Dcinde vero ad dextram habentes 'a^ya.\iccv 0^?, J/^cxjjtyjoTnW' eo)? a.cpixsyn 
^galeon montcm pcr Cecropiam pro- g 'i^^y,,,^^.^^ov fxl-)i=n>v S d-^ix^i.r <^>i'- ^ 

ccllerunt,donecadAcharnasperucncrut, ^ a' ^ o >■' ' ' ^ 

maximum [mm] Atticx oppidum,ex iis, ^' K^^K^c.v.>c, ^%Q^ot 65 cc^-r.^crpc,- 

qua; A.>,,[/^fy?, F/r/] vocantur. Caftrifque '"'•Tr^^i' -rs 67ro/)i jam , ;^oiov t? TraAuj/ e^t- 

ad hoc [oppUum] politis, copias vallo mu- /xenauiTic; i.Tifjiyov.yi'a>^u->f ■j ■mcch Myij itv 

niuerunt,&diu iUic commorati agruva- Ap^^^J^^i^GeiTU^c^^fi^asg^//^;^)!!' 

ftarunt. Hocautcmconliho Archidamus rr t ' ^ f ^'-^ f\.'4'' 

. , . , ^ 'ia±oi/u3juov fA.jvaj ,ic* ei OTniiiov cyfceivy} 'ni. 

circum Achamas cum cxcrcitu ad pugna , ^ ^, \,^ ^ «Q 'o/ / 'v ' 

committend.im inftruao manfiftb, nec il- ^^o^r^^ xsc-mQ^a^. tou. >^ cl^c^^^ M- 

lo anno,quo irruptioncm [/« (^///f^i^^^fe- 7n(^e^ clic/j^Qiv'^ te vioTym ttoMi? , x^ Trape- 

cit,in planiticm defcendifte fertur , quod exLctcrjuii^^i U idMiMV m ii-rvw cz^Tifov, 

fperaretAthenicnfcs,quimuItaiuuentutc 5^ '^; t^\c\,^ ^ .i) / '^^ '.l^/.^i!, 
ttorebant,&;ad bellumvt nunquam ante o, ,,-^cT, ^ / p, , . ~ ^ _> ^ 

inftrutii eranr,fortafle obuiam libi [exa^r- ^ r^^^r o-M^ ouMcwTt^ e? i\Ljma. x^ 3 ' 

he\ prodituros , nec in fuo cofpedu .igrum r^icLaiov mS)ov Coc a.7rvvTr,<i,7n.i^v iTcvii- 

vaftaiipafturos.Atcumncc adElculincn, 11,^:^'^ cL-^i)voc}KS^'^v^oi,^iU"n^i'a.cnv^ 

ncc ad Thriafium campum ipli occurrif- ^^ ^<^ ^ 7 ^.^J ~^5 'gaTi^Syo^ l(pa\- 
fcnt,caftrisadAcharnas politistctarefta- . . / ^i ..\ \ , ■> 

tuit,ancontra[|^]prod!reauderent. Simul , ,/'^ ,^ 7/ / / ctrr . ^ ^ _ 

enimhiclocusllatiuishabendisopportu- /^><=«- /"«e^^om^^-f TraAeajf^TTS/l^tA/c/^ 5f /«*»f 

nusiplividebatur,fimuIctiamAcharncn- iTfkiTaJii^^ovT^ou t^^i-^^i^f^ ihxstou 'm 

fes,quimagnaciuitatisparserant(erantc- (^1^^^ ^^(pjrcfii.vm , :^^' op/u.»mv ;y 
nim triamilitum armacorum millia) non v 1 '/t' ' ' f v \ v» j;'.q_ 

. , ', r n ■ - 'nii7riW(a4 6iMSC.'\^.iiriy>tJUi»ivnZ,iAJ0liV 

vidcbantur rerum luarum valtationc ne- ^ , , \^ , J, <y , ^r , , ,u 
glcauri:fcd& cxteros omnes adprcelium ^^^^^ ^ ^'^°^'^ oU^ya^oi,a.Mc^^\ rH 
committcndumimpulfuri.Quodli Athc-Dg$o vc^q^v To,ri vaihov n^iVfX^i.i cuj-zLo r 
nienfes contra fuas copias tunc in ipforum ttdAiv -t^pvcncdTti.rnic, yd d-LSfviaa, eV/"i/"«- 
as-rumirruptioncmfacicntcsnonprodiif- . '°^,r,^' ' \.J, , ^' ^,^„cl' 

P K r v T ^°^ ^^ CjXpiTipCtiV ^'liy OfMlUi itv^jV- 

lent,iammmorccum metu, 4c/»///<j in ,/ c^^n , A ~ / ./ cv /'1 

pofterumfe&planitiemvaftaturum,& f^-f-^^^^^^J^jy^^rc^^ccvyM^ljiv, 

ad ipfam vrbem acccflfurum [Jperabat.] cjacnv^-^dticji^-nyafXfi.^isiciMTyj/uSij:^^- 

Acharncnfcs cnim fuis [ rebus ] priuatos, vo^ia. Aj>^S)u./uog ccfzi ^ ai-^fvaj; ul. A- 

nonitapromptosfore adpericulaproaliis ^^0/3',//;^^'/«^ '^ rc^lxLma. i^t 

fubeundum, ideoque difcordias in[««/- . / J^ ^ \ , •?• in •. 'f\ 

T ■ ■ c r ' r j.- I r3^ia,cnov7ndiovocpA.TOiccc,y^ Uva. iATado, 

umjammisimmas^l^JeciUtOKemwvrbe ^ , ^ ,^ , ' _^ , , „ 

excttatum in. ] Hoc igitur conlilio Archi- «'^^ ^? "" eJ^Ttpo) ojKai^fJJi c^^nva^," fu- 
damus adAcharnas manebat. Athcnicn- jM/yi/iS/uoix^ I^Mii^cicva.K.Tzir Ylccucm.vi'!^ ?\sf-~ 
fes vcr6,quandiu quidem [Pelopomcfiorum'] excrcitus circum Eleu{inem,& Thrialium 
campumfubfedit,quandiu etiam aliquamfpem h.abucrunt eosnonpropius progref- 
furos,memoria tenentes &:ipfum Pliftoanadtem Paufanix [filium, ] Lacedsemonio- 

' IZo;Ss^3,cc«.'0ii7i/,M'(iii]7B A'tJ^«:i>)Aovo^a. "■ Fie/Tci/^pH- af.rjo^oi^i^i-miM/MV. ^ AvttJojmjxk^JcS Ap^fJ^uco. E- 

■ntisiSL^.^JMfif.fH-nii-yicdJMi ftiec.* tzr.»f!>(,fenti.F.P. /dsuiuiulcvDui^ovn. '£iu/i"iiTl)e(i|?3A»jTi) ■^©07)1. "'Tsii' 

' Ai^Mav of 0(1 itfiitviiuiv iiiy!CKtac,c>c /M»i\i!i>C'a»oi'^ i- I «yiTipavlx.TO/Aj^. " Fpii3t/A«i<6't<i9a<]^'«'i"'<i''' «'<^'- 

JiTifo>iqici!rlti. * 'Eiai\iiir'^i<7{lci\ti]7>iC^or'^i<fiod(a.i-nmjzcf lutw. " X«p tiTj «^ aM&m] jiic .AlAOi/c-n. '^ Ms- 

jpEiiMa<i</6oAa4 osT «■jldt*!' 01 A«K4/iUi«i/i0i. ' Iirsi; (tv it: Hi«'vo;]ii/( ,a;£,Jc/fl7iw iSsfTsJiotjilia^? S^oojtsJ. i pi av cLr- 114 THVCYDIDIS HIST. 

xiS^a^/uo/iam /SactiAecc,* 'ote laCcLAavryl i A rumRegem,cumquatuordecimantehoc 
^^iK^, UihLmaLlSf'^a>nq>^mS7:^?^- bellumannis,cumPcloponneriorum co- 
, V ~r, ~ ^ ' ' ^ piis in Atticam irrupillet , ad Elcufinem, 

,iuv»fiui.'Mv,,Lu<^^ o^ „ />-w ^ ^ r ^J is: Ihrialium campum,ncc vlterius pro- 
c!^V irtm , cwi^^-cp^n TmAiv / e$ S 'TrKiov^ grefrum,rediiile. Quamobre ctiam Spar- 
' chciTi <zff^i>^Qav. «r/g Six^ yi <pvyY\ ■* twizJ ta relegatus eft, quod pecuniis inductus 

reucrtilre vifus ellet. Sedciim cxercitum t-^iv) c/)t camprni, hc,cuTl ' ^nMsi-cn Tni- 

VotJi iiibvnv (fPaiTOv iCjY^KSynx c^aaioiA THi lat- 
Aga)eflt,7ri%«i/7a, QPciTl 0LiteLyi.Tiv iTniioiwn' 
'^^' aiJ^l';,'' Uiit^OitTViyVi^^Oil^Yli di> circum Acharnas vidillent, fexaginta fla- 

diis ab vrbe diftantem, rcm nonamplius 

ferendamcenfuerut.Scd cum inipfbrum 

confpedu ( vt efl verifimile) ager vaftare- 

tur(quod faltem iuniorcs , imo ne feniores' 

r' ^ ^/•^'/„ '. ' ^ '/ ..r ' quidem adhucviderant,nifiinbelloMe- 

'nJii-LC)oui)<i(o-iiTmia>fi9,-K.i(m.voi'ycVioi>TiCioiy^ |. , . ,, ■ r ■ , , -, , 

,' . , >. T^.N^v f. v\M uicojrcs ipfisgrauisLfc////<?/<'r4^//a-l vide- 

ovcTioi^iG^^^v-n^i^TrKj^^ fX,^iy^)H. batur.EtCLimaliis,tumvcr6 pr^cipue iu- 

[oviC^c^vi-TfK^i^oxiiidiiTicL^oii^yyi/xa.Xi- ucntuti copiic in hoflcm cducenda;,nec 

t^^T^vioTVTl,' i7n^ti',aJi,v./ixn^iofa.v'°}(^ 'ig" vaflatiopernegligemiamferendavi- c,vcptcr\iTi-yiyfoiWfOiyQ^Tn?^y]itii-^ vmv^oi 
fid/j,x.eXSuovTi^i7nc,ii\ioLjyOi Sluvii y kjc icJv- 
Tii.^^^qxo^s^^iTiyi^v^i^ojJLkiiTphndfiii;, 

& ^ i ^*. 1 1 C f/ f/ f/ . 

oifjix^flXTB uHK^c^oi; oo^ixiiro, Ot Ti °i^f- 

yriii o'0/W^oi •is-^^ar^iaiv ouJstg CVt ^^y^~ 
■^ ' <^ ' ' ' ^.f i- ' ^ ' 

^VfMli^ViljaL-xJUUJO^OdViCCiatOTV iiyiti- debatur.Etcuminconciliabulisefrcnt,in- 
ter fegrauiter altercabantur,alij quidem 
copias in hoftem cduccndas cenfentes,alij 
vcro , quorum numcrus erat percxiguus, 
hoc fieri non finentcs. Vatcs quoque mul- 
tifariavaticiniacanebant,quxquifqueau- 
diebat , [ac intsrtretakitiir, ] vt animo erac 
, ,. , ~ XI ,^ j. , , af]-cdus.Et Acharncnfes, quodcxiftima- 

•T^r^Vi-rt, 'cA^p^^TiKo^h/^Xi^.Tr^Tl -nc rent n5 minimam Athenienflum portio- 
^Tro) '* cu^r^pijigv v\ 7n)Aii, )(^ ttv TlicxKKioi ncm apud fe effe, poflquam ipfbrum ngcr 
dfopyri tr^v Kjav7nipmcna;;^Ti^v ,i/J- vaftaricaepit,adcruptioncminhoflcs fa- 
^rsUi \',v'/-'. '.' ^ M'' ^ '' ciedammaximevreebant. omnin; modo 

', , y, ,11 ^/ . / c, '^ , ciuitaseratconcitata,&PericU «*« crac 

i<. ivn^u^^i. a^riov ti cr^im c^ofu^ov th^- ^^.^^- ^ ,^^^ .^emorcs erant vllarum rerum, 

Tuv civ i7ia.p^v. Pitiy(^.Yii 3 , of)cSv /u)/j clS(sv, quas ille prius fuaferat: fed eii vocibus car- 
iw^ o ^m^vyaiXi-Kc^-io^^^ ,i^ i ra ae^^a pebant,qu6dcLuii imperatorefrct,tamen 
cpe?: xi^.TncT^Ja^p 3 '' JpG J$ yiyc:>,nL{v ^ ^""V'^^ ^" l^o^^zn^ n5 educerct , omnium(:|; 

c^ \ ■> r. I ' I ''/,,^ malorum, quiepatiebantur,cumautorcm 

T uJii7aciivou,c^KX.'i^aictv Ti'iiK.iTnt<i ccor, r\ rr fi- u n • 1 \ ^ 

,\Z, . , ~ ,, ,. s ,J ,, nbicflecxiltimabant. Periclesverojcum 

i(Si^v?^o-^i>iih<,ci, -cVfjJiopyv rt^Ms^^ov h cosobpra:fentcmrerumftatugrauiterin- 
yc^/A-n '^ c,iumJov'^ 'J^a/toflJKTlcv n 7nXiv£) dignari,nec optime de rebus fentire vide-^ 
iCpv^gioyi,'^ K^ A' i\Jv^oui /u^Xic^ oodv v^xi- ret,cumq; perfuafumhaberet fe de crupti- 

■^ , ' 0' 'fc' ,, ~ oneinholtemnonfacicndarede fentirc, 

ycLro iiy^v.i7rsyi.oUi /M/uriii 6c,i7n/A.7riV OL.il ,T^ 1 ,, • ,, / 

, ,j /*- , ' \ c- r. , , „ cosadnullam concioncm,nullumq; cce- 

/x«, cata^<>^^ ^ -^ TP^-rt'^ ii7nijov- j^n^ conuocabat , nequid animi impetu 

(gi^iiTiiicf^iigriiiiyioirviTraAicDi, n^- potius , quam recto confiho congregati 

Ksvpyc?v Jt, iTrmfJiSiyicx. % i-^iro ^^^7a. peccarent,&: vrbem [fr^/idtii] tuebatur, &C 

" ^'.,/»s., .,.'.„ s:^- J<^.J , "^'5, J ,-' )'^ ' quam maxime potcrat tranquillamrese-' 
CjtcppvyiOiiyTrvOicjyivcuaiv TiAiivir irr- /1 „ ^ 1 t> 

' bat. Semper tamcncqmtcs cmittebat, ne 

[hepttm] antecurforcs ab exercitu irrucntcs in agros vrbi vicinos , eos maleficiis af- 
ficcrcnt,&: leue,quoddamequcftrcpra?lium intervnam Athenienfium equitum tur- 

"*' O-niiAaXmlLegttnnaconJlrftilio hac ejfct,(ha- 7An% yvo/^voi 0! a%vciioi. " QfiKa^; wf>ju.tni'j 

fi>^U,oT\i(Aia>^iT!i(;-&aJa^'l-'ii(m4.^(>v>uiii'BtSi>^Sio-!a. %vaiavJ\iM\iini. " H ^^T i7i'/^eT» ] n'f otc/^tT». ' 

fedmHtata conflru£lio. ty£.'P. ' E? -n ^iov ] s? Tii yv -riw ?^»</iw] TOfSKtnouu. '* AtnpiSJss] Ai}ilj>i-n, 

■npa^Tffa. ' Oi^WTr 'SOiA^Wi'] in)A«'a»tV '^<"^''=?ii', '^O-nffianyfmoiJKi-Ji^ayi^^ovii.fhfifiOi^-n^a.nv/u^ 

'i-riBoviwfihtaiii, * Av'n^]Tiir>^it^ava.KTi. ' Xfn'- ^cJ^-P^^inAi^aJW. " Of 9^5 >)>»(i!(ncHvj Kf (ii«». '^ Eou- 

^^^/■!re/o5iJja(]/xjOTj3ti4;^ryMy^OTm<«y7i^ af'«_;>JpHo^^ iA9ni'7Bi<]<^fa>"ra<'. ' Kay <ft'i)(7ipi<t?«;^ii]t)<rt,';^j6. 

■^ ffl(«ia)«]<i)('^v«'!t5CffaY. ^ EnTa^^^i^/tTacf/J^Aficwf. " Fpojyo></!t{].ftr Aaitt/iifitwp/dJii. '"fcooui/pj^/i] AwinJwfc 

' Ti(Vt»TO7j]Tj'^n'%'?i<i'vtti'i'. ' Ein^/t'i'a<]K7''^«ii- " Eu ippt/j^^o/f^TTOT! w tf7)/)Mi(. " TfcAH tw ] Sj/aair ii'/'< 

i,lf,uuvAimi-n. " Kam^vm(rei(]Sl,)(f^7V^(Mt.Ta,Ks4 »i y^^htmf^oiini/u/^a^niaAiv i-;^tvnmi d^va^OK. 


mara LIBERSeCVNDVS. iif 

mam,quibus&:The{Ialierantadiunai,&:A7rt'£i,i/,)t,5?ajaAsre ^ /M.r tw'T^t'' rrz^ir^^ 
Bcrotorum equitcs in Phrvgiis eft com- /3o/a.TO^/Wct^.c:* ivU i?^c^v 'iy,v cil^- 
miirum, in quo Athenienlcs &Theliah ~\f, .// r '/'./ 

nonfuerunt inferiorcs , donec armatura: '^'' y,%^^rf.y^, « r^^cy^^^a^,- • 
grauioris agmen Bccotis liibiidio venit. toi/ -nii&oia-nK; r oTfhirwv,'' ^tttt i-fpt-m 
timc vero illi in fiigam funt verii, &: Athe- obWT^.^i^ a.7nJrx.yo\i r %ojzt>^av ^ ddiuicifuv 

nienlium , ac Thellalorum pleriquc fimt " ^ 7n,Mb/.a.'e/A9;"j^ /^S/^-ni c^il cui^by^^i^v ^"^^^ 

deiiderati. Verumtamenilloipfodiefinc 4*'^^.^ /rr~^t m/. 
lequeftrapaceillosfufccperimt,[4f/»w^^ , „ 0.^^,, ., Jz p , 

X«/m/«/.]EtPeloponnefij poftero dietro- ^^^a^cti^^.y^^lioy^^n^uv-nr^^hoivK^ 

phxum ilatuerunt. Hocautem auxilium 'mnt\au{ovz;,ufxfj.:Lyixjv l-^i-n -nti a^co^- 

Thcflah Athenicnfibus ex vetuftofocic- q^.-^ d^^ixji-n^^mf A(Zil?^eAo^-'h<P'^- 
tatisfoedcremiferunt.adillosetiamvene-r) ' < ^"^ ' ' ' 

''";,",.. _ r- r^ ■■ '-' c^^^iot, 'ns-'P^'noi,v.r^vuviou'7ntPQt.;noi.-yja~ 

rimtLarilIa:i,Pharfalij,Paraiij,Cranoni), , r . ^ , , ,v. , V .V ' 

Piraf.),Gyrtonij,Phera:i. Ipfisver^prxc- 'rz.noi.^^ifc^oLy^-pu^^o^ry opo^M^^Agt- 
rant,exLariflaquidem,Polymedcs,&:A- e/^^Tr/^.PoAy^^J^w^j^ A £^951014, "^-^ 9X- 
riftonous , diuerfx vtcrque fadionis. cx aiu^' i.yJ.'no^i.<y)c'^^a^<m?^v,'Mivci)v.y\- 51' sit*- 
Pharfalover6,Mcnon. erant &:cxrcris ^fj^i'^ ^yxa>vKt'^A\aoyovni.ori-m- '^'^** 
r<:/«»cmlexfm2;ulisciuitatihusluiquique , '/n'=ft> ' ' S' . rr~ , , j 

r a- n 1 r ^ ^.^ A,-k„,^; ?37n>vvv\cnoi,b'/ri OPci-Tat.mo^v oyJ^sn 01 dc- 

prxtcai. PeloponnciijvcrocumAtiieni- ,. , , „ ' , ^ , 

cnfes ad prcchum cumipfis committendu ^c^oi i^;^^ , ctpofTi? ox- r ctpxx/JtJ;', 

prodire noluillentjmotis caftris ab Achar- i^y;otou r ■^yi/u3>v ri.ct^k.y^Sii^ fjjiTDi^v Tnxp- 

nis, nonnullos ahos vicos, ^fmfagos^ va- ^j,^^,^ /Ss^A)"'aroy 'l^u,. ^ Ivruv 'jo^r o^-^ 
ftarunt.quifunt intcr Parnethum,&:Bri- ,v , ,^ ~ . / ^\, y 

lcilummontes. DumautemiftimAttica ^', ^^ ,, , ry ' 

eilent, Athenicnles cencum naucs, quasC^nfe^ Tr^^Tf^^M^i/jrtajT^p^/JSff^^^^ct^^oi/Tr.xj 

inftruxerant, &: in his mille grauis arma- ^M^i ott^i'^ z-zs- cwr , ^^ ui^o'^ rvr^-' 

tmx. milites , & quadringentos fagittarios ^(^ajot^. ' eq)a.ni-)4 Ka^yMCc, n ^iioil- ?? «V«- 
circaPeloponnefummifcrunt.Hisautem J' ri„, ^'^. ,^ p^,^v io^ 5j> v .,,, '^^ '^'*' "^ 

pra:erantCarcinusXenotimi,Proteas h- c. %; „ n , ,v „ ./ ,2 ~ '^'" 

piclis,&:SocratesAntigenis[/i&^.]atq;hi « A^7y.>?. ^ ,cjom4^ , cte^^m?, rvTnx.- K.-f.. 

quidcm cumhocapparatu ibluetes epor- ^(mLiYi^^-rn ^arzn^TrKiov.oi Si Tn^s-mvw- 

tu velafccerunt.Peloponnciij vero tandiii cnoi.ypom ijuf.iiivojm z^iTKcl-ijiK.ri oowifyov 

inAtticamorati,quadiucommeatusipfis_^ ^'ga7^^^^aii^c^,^<ij^'lZowrwv,Sx^- 

fuppeditauit, perBoeotia,nonqua u»4^r« ^ . f^ / .., > \ ^\ . rv'^ 

i^/ //«/«?] irruptionemfecerant, [</(?/»««] ' ^ ' , i ,^ ri\ > 1 

rcuerterunt.&:dumOropumprietcrircnr, '7nip^i^WM3i.X'>i!^^v,Q>nfj.ovJ u^uiaoi o,- 

regionem nomine Piraiccn,quam Oropij D ^vc^onvvTiv^soi^il^Yici^.l^^i-Kjy^oi 3 li 7^- 
Athenienllum imperio fubieai^ colunt, 2^-^^^^^, ^^^Xij^l ^^r^ ^x{i 'ly^r^oi. c^cl- 

vaftarunt. InPcIoponnefum vcr6res;ref- t .,, ,„ ,,.^ ~ ■ 7, ^^ 

r- r 1 i-r n' \\ ytJpYi(Ta.i,mv'~)uor,oi(i,'dvvcLiOi(LvAsLvaj;xjLl- V^t/A*^ 

ii,inluasqiuquevrbesdiIccftcrunt.Athe- A^r 1 ~x < / " o ^\ c 

nienfes autem poft horum difceiTum \cu- ^^ozt.v-n ^^^yl^^x^ VAgJorati' , cj>i^ H ■'^ 

Jiodias, ^ ] prxfidia terra, marique , [^-4- ifJA>^ov Sf^^^Tz^roc, ry TnAi/M <pv?3^t,v' )^ 
ri^ m locU ] difpofuerunt , qu:E toto belli '^^^ iti^^vnt ^siri t c^ T^lyLfo-KtX\ >^«- 
tcmpore rrffy»?w i^mf/*w] eranttutatu- ^px "^ j; ,(7- i^v^i ' o' 

ra. qtunetiam ipiis placuit cx pecunus, ' ^ \ , c-. ^ n . ~ m > > . ^ - " 

qua; in arce erant , mille talenta exime- T^^'^^'^^'^!^ coi(L?3iw,^^a.h\ ^T*A- 

re,& feponerc , nec impendcre : fed ex Xccv 'rroAt^jv^ic.l Slui; U7ry vi'Qay>^<picr>) y.iv^v 
aliis ad bellum gerendum fumcre. Quod ii quis dixiflet , aut decretum fecifletj 

' Mir cw^T^^Toi^vajim, ' ripot Tti^ ^oiawfiVOTa^j^cJ' Jlwct/Mva%\iti!ioi(a^7n<^hi\i.ol /utii^yS J^iiVSKfciTJa.'/ ii}a.y>v,tii 

<rW (ioit,)'?^ . ' TpOTtti^jSJuSTt <iu/'Si'] ■?^a'5»)va^«i' /nAo- Ji iM^f^leL^. ' OVTt,)* Ji ao<?i^ cvr^ ■yii^ i?}! a.%va^6>v 

»o''B. ^ Aans»</it<]oi^,;u.ti<Ail^uTif oOTinftyu itfTWiriir/a^ji /M/NoiijTr. ' Ka} S&DCf «TWf] oiMoc 2ffl)cpa7)t( Sacppov/- 

OTAo^jttrair/aiv. if^ jjiiioTU' OTfi/ htIh^vtic , «5^ © iAh?»?!'!*^ oxou. '° Ka< oi^nJoiy/JaTn^/ «Si^a^iivafs/v, "Apiw- 

inr»uclS»i'va^4«<r;« aiiiiin'. ' Ilttp' ai/7Bi<] tsus «^voMojf tic^tc^ vaof «Tx^ovsti. " Ttf/aS^rait/H^SuJTn^viiT^eitst-i 

J»Aovo7l. * Pa£jto-(Oi],3^g5i!r/o/,cip)^(As''SPgj£o-/o;, ^iir- "nvvsaJv JliAovOTr. '' Ov^titS' iai^ttxov^^ou 711 ooaiiiAZa.- 

rttMi. ^ E)t/.ttvAaeioj7if] M Aae/oja irao-iain ,ar£9(ia</- AoUjfif TiiuaTiiifHv/MAovo-B. '* il^aifi-ml^miiKfiifuviis 

lim.ilo iKSfne^ytue/tf apjfVTK «;>t. Af-><; j 07» injtnpa sar/f " Am' >^ ^ a.?i\m OTA«|tM"v] 5tAot»T6)v Jit^ovon, 

K 4 Ii6 THVCYDIDIS HIST. <lg.yA}jua.'m ^m ' U cI'Mo Ti,UJ^iu)i o/ vra- A quo pecunias iftas fuo loco moucndas, & 

,^2 ./ A/n-—», / :r™'>,J J' inaliosvfus impendeudas cenfuifl'ct,ni{i 

'^, , c^ / f ^ >- ' ' 'q. ulioites clallevrbem mualiiicnt,&pro- 

' ^n */x^:a/*ajr ^^m-m -du^ (r.^icv, ^7a%yir>. ^^^i(^^^, eflenr,pccnam capitalem ci pro- 

^TCi-^^i^i^y-i^T i^YP oz,i^f'^'^^^K9-'^^ '^- pofuerunt. Centum etiam trircmcs vna 
n^cLal/yA\ihuj>i,t^hY\. oi 4 c^j/TOfs g>c5tw idempericulum,fi foretopus, vtendiieflc 

veoicn ft^ 7n/\s7nim<n)V a.diwaj{Qt, ^ xifxxj- [decritterunt.'^ Athenienfes autem,qui cum 

c^oifMT ^7^7r?m';c5>™ y^^K^ rura^i- '^^"^'^ nauibus circa Peloponnefum eranr, 

V, „ ' \ >/,^ \ _3p,/' ' (■t ' R&cum ipfisCorcvra;i,quicumquinqua- 

,/ , , / n / V > ginta nauibus auxilio iplis venerant , & 

;^i', AMct 7? c:«^d.K5"^ 'Gfe^77A60JT£$ ,^ ii n5nuili alij focij,qui in illis regionibus.ha- 

/xi^cJ)yua TYi<; ?^ic(4)nK.y\i; '^mtC^iJiri^^TUJ te/- bitabant,cam aliis maleficiis S^agrum hofti- 

y{ rcsZ3^^^^^ o^t/ l^v^ ^" w «^^'Traf /«»] prxternauigantes affccerunt , tum et- 

. ./ V f r)^^, ?^,) „,L„,^ ^,; iamadaeriLaconici Methonemcxfcen-- 

, ,-^, . .\ ^ / luexnauibus interramfado,adorn iunt 

Tot^ Bfi^^ojc^ots T£>A/<5^?, a^7 a^ortccrv^^ ^^^^^^^ cias,qm erant inlirmi,& intra quos 

(p^v^ii^fK^ cticddtS^oi^iaoyi^ TtK; Cyv O) non[«z//Zf/]homines crant.f^dforte Brafi- 

y^eA^^j) /K/^ oTrKiT^" iKSi-^^v. * ^^^JY^/aojv das Tcllidis [^ltui, ] vir Spartanus, circum 

^ 5' r^«:.%^^'«^ gpctTT^TT^^.' 4e<5\^^e- j,"^ («i^-^^ ^um pra-lldio erat , cumi^jj [ remj 
, , \ / \ ' \ ^\ ~ /1 r;ienlifletillis,quiineavrbeeranr,cumcen- 

»oi;<r ^^^^,/,«^ ^, o -n;;^. t./^^'/.- ^umgrams armaturxmilitibusauxiliove- 

/L^ov^iiTn-^i e$ TTJcf^eGai'^, tae^ oA/^ist^ nitcumq} per medias Athenienfiu copias 

'nva.lodi'viicrS)}o^u^'^7n)M(m.<; T^/x^ «o^- peragrumfparfas,&ad[fr^^]muroscon- 

r^^-du^ -nTc^Aiv' ^gTnj/W," ^ :^ -no-nu uerfas,curfu tranfiflet,Methonem irrupit, 

~ ^ / ~ _3Br -r\ ^ '5.. & paucis quibufdam de fuis mihtibus in 

'rW''raAiX.#;uaTT3?'tjTP^7B5Tiu 3(T 'TO)'7roAf^;/ . /. } o ■ r l /- 

/^ , ^ , >cv ~ »" ipiairruptioneamifliSj&iplamvrbemfer- 

i-a-m^h ^ cma^-m. 0/ ^ cLOajctjoi ,^ a.^v- uauit,&:primus omnium, qui illi bello ad- 

T^g TntpiTrKiov' kj ^it^» '° T yiAitoiH 'Pi'^, miniftrando interfueriit, propter hoc for- 

(S^riotw r yl(Z 'b^ Sxjo ^/A^c,. st, ^oaCovi- te facinus Sparta: collaudatus efl , Atheni- 

a.' /^ "• ' ^ \ '\.^. ^.^».J,^. enfesveror/W^]foIuetesabierunt.&:cum 

/^ x~, , /^ ,, . ~ c, /fv, adPhiamhliais^^z^mw^Jappulilicnt, |f/«i<J 

;\9>^JV.? , x^ T «^^7^5^./ c^ TTjs c^^om^li ^ .^ biduumvaftarunt.&trecentos 

rAs/<i)i',^P(^!7eK(^7^aa^.ct^e;U^yOK5t'rtom$^[^;/m]deIedos,quicxinferioriEIide[/»«] 

jueydAii M/0(S^^(>/v5^oi C4> ciAi^(^^eA(U), 01 auxilio venerant, aliofque Eleos, qui cir- 

^7f.Mc; evdCva^v'0a ^vcjZ^.i^ ^i- cumcircailii regionierant finitimi,pugna 

„ ,, / XI '/ . \ , comm:(Ja viccrunt. Cseterum exorto in- 

'TrKiovr i^QvvK^A^eiiWfsov r cL)cpa.v a^nv c^ ■- . -^ -■ v . , , . ^ 

!S 'J (^,, I / , , / \ gentivento,cuminlocoimportuoIotem- 

if <?4<^A;^^'ct. '"o/3/.fe«xjT)Wo/"o)'TJ^Try,>c, peftateiaa-arentur,p]enque quidem [eo- 

tii^oi%ii; oli huja,f.^oi '''"'GaCyivaji^x^ ynv rum] naues confcenderunr, Sc promon- 

yc,i>vaa.iriiy'v:<2-<pia]ia^p5ai-Kjvqie^v dj -n torium, quod Pifcis appellatur , circum- 

a ^ 1 1 ' ^ p I '<7 \ uedi^in portum , qui eft Phix peruenc- 

\y\ii;'WZ.i7rKkj(ra.(mjcua?^jj.^c3LX(iunvcuJ\3tc,y \ r \\^^ ,r • o i- 

^,^, ,', 'v_spr' i'UJ^f • Interea vero Meilenij & alij non- 

xj ^au^^^j^^Ta^ o«.A/7n)m$ cp<la*' x^ tV «- n^ni^ ^^^^ j^^^^^^j confccndere ncquir.mt, 

X^icov VI TcoT^yi yi^y\ cfpA-Tiourarr^c^CiQoyi^K^. terreftri itinere profe<5ti, Phiam cepcrunt. 
Pofteavcr6naues,quxcircumuehebantur,eos receperunt, atqueiilinc rclida Phiain 

altum vela fecerunt. nam magnamifltum Eleorummanusiam[/««]fubfidiovenerat. 

•rrSl SM>^miOTi ai /iAJtyihou KivSwjtiv v^iijuxfjji\'i>v. a\i )a.f tui iiro tji/tbi/] ^iro ^•Tnf 7ii< »p|itiif . ' AfjMiTff ■rope^to»] 

VavTix.cS '^ce.nS ol ^auSociiUonai ii7i?.ccMv eif rtu) a-ilinnv Sj^ to «^vn; ,>uje/.o>i; ^n ^aAaimif trpHTa,' tniToTi ;(_aj ^^ 

Tiv Tnifttia , ei /ab )(J' KfXT^i iij)i oiiKUn v^ tti^u) tii; a^- ^f. '° Tnf if/vf/a^jij /Jo SiH^yiTti vir,M;, «'? ipnvlw )(^ 

VcLi^ig^iijTsi yi >i^'''}a.\c(K!xu/'m>iO'Sr£fei^v i^ ha.K3avi>vanii imi^lui. '' £>< 7.)f /jsfeir./w/cf ] tdc 'sfe.rviipou. 

VtuiiMi.^a. ' Te/.ip«C7i ust' aiiTiif] 'ffrTOXafTO». ' O/ lA/Utani^/o/] o/ cvirau/OTHcToi/iiAovou. " EvTit/TiiK'] 

^* KiiM cu'9p«OT<)i' K^ Moi^Tii)!'] AriOTi wtMaiv. ' nte/ 7in< TiT )[jt(pii). ■* Ernfetu/ui; ] ^^ 7a< ii<u/{. '' TUu ^c,aj 

_;^'/io:{ Ti(Titf ] TTtf/tt^tJiinf. * A;«£</ya/.«a»]«|i7/ i5,<5^ a/fO()ir(]7ia/ OTA/vaJ7£u)OTfi3i)<r<r(. 

Athc- LIBER SECVNDVS. nf ] 

Athenicnfes aurem in alia loca nauibus.A.,^2^7rA^'aam? Si ol d-dLoi^oi 'Qn etM* ; 

delati.obiLerMvaltarunt.Atquerubhoc . ^' '^ ' -ir ^ ••' ^ ' ^ ' _r ! 

iplumtempus Arhcnien(estrio,inca naues 'o/ ~ ' ~ >^>^ t n\ i 

emiibrunt , vt Locridcm obircnt, [ac etus ^' ^f^^^oi Teia^y^-r^ vcwUt,^7i:^tA.-\a.v ^ 'l 

erammmtimampopiilarcntur, ] iimul etiam ^^ ?\9Xf>iS\x^, )(^ AjQoia^ a,/.i5(. Cpt/Agtioii'. i- '_ 

vtEubccimtucrentur. hisautemprxerat qfcLTyiyijcuj^''KAioTa)ii^Tn)<;oK.\\nov. ■io) \ 

CIeopompusainia:[yf/.«.,]&excenilicx ^^g^^^, TO/W/M^os^-^Tt^V^a- I 
nauibusinterrainf-ado,cumn6nullama- / >/ a.^/ \ „ / ?- < / 
ritimajocavaltaiut,tumetiamThronium „ -^ <!p f.\^ Y\ , ^ r-'^'^ 

ccpit,&:oblides abiilis accepit, &apud '^e^^^i' c^TV .l^o^cLXu^-ny) -nu; /3om^- ; 

AlopenLocroSjqui^/w/i^Jauxiliii tuleranc, <jai''^A9X^Ji'//.ot.y>)C>;Ci^T)ja?i/.'A(e7naai' 

pro?lio {liperauit. Hac eadcm xftate A- f^ ^ a^jyr.^'^ ffaliicJ Jipi rXTW ^ a^V'^"? 

thenicfes^ginetas ex ^gina^cumipfos, T} 'cv ~ '(7 ' n' ~(\ ^' 

tumctiam[//'/m<OTjliberos,&coniugcse- ^ , , ,/ -^j^ ~i ^^ ^ 

ieccrunt,iphscriminidantes,qu6dhuius ^iriKS^Xiar^v-n^ ov^ «J^9X iV 7n.Ag,aflw ; 

beilicotralemoti,pr;^cipuiautoresellent. exp/tni' ct^T^ys «/j. x^ Tia/ o/j./i/a* acKjDstAg- 

Simul etiam [hocideo fecerunt, quia\ tutius «-^po^ icpa^i/i-n -ni TnAsTnivma-co^QizeijiS^Uoi 

fore videbatur fi ^ginam Pcloponnero ^.r^^^f^^.^^i^',^^/^^,- ^^ 'J^^. 
acliacentem,coloniadeluis f<7 iTiilla,ipu , »/ . ~> , , \ \ , / 

cenercm.necmulropoftcolonosineam ^^^i^^^^T^e^^ °j;™^-^^ ««^«^T^c^T^r^ o/^«. , 

miierunr.^ginetis autcm eiedis Laced^- '"(f^^> "* c>x'7Jt<7T!(]ji<re 70/5 a^^^i-jiTa^? oi^cf.Ke- 

monijThyreamincolendam, &[£■/>«] a- S^xf/uomiiShatLv^ji^citoi^ciiVyKjr ■^'iwnyji- i 

grum pollidendum dederunr , rum ob o- ^,^™' t% S' <idU^joi\c^v D^J(po^v,Kci] 0-, j 

duim,quo Arhcnienresprorequebanrur, __^P5/f''~««^\r^ ' 

■■' ^ 1 1 ,- I ' • ■ n- "^ (Ttpali' ^ipyi-wu n(mv '\jmo w irdcTTUoc, ' 

tum criam quod de le bene meria ellenr ^ op}. /'7. / . \ / . » 

terrxmotus rempore^&belloferuin, [c^uuC^b^^ ilAc^-ruv Tyivi7r^jcL<^cnv. >i h JupicL- ] 

HebtesaLaced^?noniiidifeceru»tferuiqJa^a rtiyri,'' ^%c>^cc Tyii^^^ynoi.i Kctf P^giKoo- 51''"""- j 

ioniurattonedominosinuaferunt. ] Thyrcari- ^/v^^^'^,;;^ 5Tt;\5£cazt^ ^ >yt>'jy t^oa. xc^ 0/ '^^""^ .1 

{icus verb ager cft medius inter Areiuum, .'t^ > ^, h '„cr. Tcu /'. ™- ' j^' ; ' • i 

&:Laconicum,&:admarepcrriner.Arque ,..^1 , \ " . ^ ' /a ~ > . '/ 1 

alij quidem eorum hic habirauerunr , alij ^^ <^ ^^ *^^ eMaJk. t^ 4 ^ 9^- | 

ver6perreliquamGrsEciamdiiripatirunt. ^tAvou/AlujictK^ a^XUvluj^aicarc^ kc^/mvo^ \ 

Eademetiam£eftate,CalendisLunaribus, Jb«rTf) fiyvicQrtf Swuojv^v) OYiXioi; ^k- 

qu;EnaturaliLunxcurluc6ringunr,(quo Xi-rn ^ fxi^ix^t>.cv> , R«) ftiLXiv aiivt^r,- 1 
lolo eriam repore hoclieripollevidcrur) <- o'r\ r ^»n''' C 

foideFearpoftmeridiem,&cxlunarafi- /'^^^S^ >>/«Vo^/f^.g/^«.,'9ctq./.^^7.rJv 

gura,quaruncapparuit,cumnonnulh^et- cy>c<:^caivmv.Y.c^z^TtJ cumJ%f\ Nvfx^o- ^ 

iamftella: confpicue apparuiirent ,rurfus]3<r'aiyi''°7ii' pD/io^jO^i^^ctctCc^jje^xJM/joiJ g('- I 

ad pnftinam fui orbis plenitudmc,ac fple- ^ ^^ Jih\<^Uv " ^iiTiXKni , iWa^oi/ ^ 

doremrediir.EademeriaeftareNympho- " ' ' f ' • 'cv. ~ _w, ' f ' 

j - r. 1 . r /-/• n »1 r . -^ . "^ r Tmp eu>TrJu.eyci,oicCr3VvctJoi,iTz^Tif$v7a)- ' i 

dorulVhei[^(;«w?,] Abdenren,cuiusio- , "^ ',' , ,g' , , "-^ ^ ] 

rottSitalccs[matrimon,ocoiun^?am]hahc- '^6/^""^°/^^°^^««. ^^gfo^ eTfz^/iaztm , ^ ! 

bar,virii,quimagnaaurorirareapudipfum /Ui-aTaf/.-^vn.l^iiMiiS/joi^E.imAKnv^^cr^i- ■ 

valebar,Arhenielcs,IicereiJprius[/?«////^.] cn^^^TovTrpia ^oiJc^vlSiaLciAiaL^vjujUA^v ' | 

hofte efl-e ludicalTenr, ram6 hofpire publi- ^g'^. J ^ T^.^^Sivi, tV S/toA^o. Tra- j 
cerecerunt,eumq} accerliuerunr, quod \ ~ i^ >' / f^ 's, o 

[./;«./>.r.]SiralcaTera'[/f//HThracum ^P.'^'^^ ^oJyvc,zj,tL.^ey,Alc.^ccai- ^ ■, 

Regc libi adiungere, [cramicttiam,] ac fo- ^«"^ 'fraTrXiovTH'; aMn? r5f «•'^"^ £7n);« j?. 1 

eierarecumeocoirecupercnr. Hicautem TraAt; 5^ /0*1051$ jc, cwtovofMv o<tl rSf°CKoih i 

Teres,Siralcis parer,primus regnum Odryfaru adco amplificauir,vr c^reros Thracum '^ 

Reges porenria fuperarir.nam magna Thracum pars eft fui iuris , fuifque legibus viuir. \ 

'An'^ant(!'i]<MTCii)ii<rWfSlsi.TiiviittiiT)-n'i(^a.tii^/MU(>ii;. '^ M.idne}x]/M(n. ^ Ka.Jriiuv<nx.]'S?^i(iV(i^\i>j. ' Eii- J 

^" E7nKsi.>^iawini]ifi(st\i(min(aiJTt7i'fi-n\ijMvjiuiAi7a.i^- '(guu'ki.]i'/r'iiS!ijj>iix.TiJ)yii. '°To]iPu%a]o Ue^f.^iiVvSia, ; 

v\i;iT). ' n.iiu-^TiiiTniiiaitf^cc-miiieijuiv^olai/ipri/j.etnfTTCi) 'imiiwn, " 2;ra^)ufc] /2iair;A4u< 9paK.H{. '' Foj)' <it7&rj '. 

■7iifA.-mmvoto'iimin^'imiuifi,oltii'!nhft(;,aaaifi)Wii. ^Sk- tiiTSitoAxh. '' Fpo^snJi/l^p/Aoi'. ^* 1iiUnii(;d%voLiai(;, ' 

TnjvS/j-iJiJJ^oeAidiiaiv. ' S,uif)^TW{i](m]<7vjt/^ci^(mifn(i- '' Tod Tiipf&iJTiipiifjTjiptw. " Ojyi/ffa<( 1 otiyjilyn^ , i/3n j ) 

TUi aviti(oiaj-^v)iTiif. XTrimrtc^t^iv^Kf^iivnffUfjnVi Sfa.Kat, '^ AtJnvoiusv]ilioi(\iijwsiii^oi/MViV, l aHKU "^Triflt rig THVCYDIDIS HIST. 

'Trpi7^i cd YlQ^yyu^ -d^ VautSioni o^-ar' ACumilloautemTereo,quiProcncmPa- 

'cuf r ''_ ~ "-^„^„=„ ;Tv,'a«^ dionis filiamexArhenarumvrbevxorem 

,^^, ,.vo , ~ / .Q/ duxerat,Teres ilte nullo propmquiracis 

oy-n)$^<7^.'/ C>^ -r^ o^-nj^ .5f ock«5 e-^om- ^.^^^^^i^ coniunaus erat.ncc [awbo]c^CA~ 

' ^' (t4<i C4' * ^* SbwAicL -ni (pajuhi vuo ^^-n^ Thracia fuerunt. Sed ille quidc ,Tc- 

Hsc?\9v/v5^yig yyii o " T^ipX? 'd^i , TBTt Ks^ reus inquam , habitabat in \yrhe] Daulia, 

^clxZvoIksv^W ii-^ '^m^'^ ^ ^^ qu^eftinagro quinuncPhocenlisappel- 

'', ~ ,X~_/./ r latur,qucmThracestunc incolebant. (Oc ^r^' ot-JiJbi' S)DuaMdt^vi 'ofniiTniivofMx.c^ai.i.lKSi D ^ 'y» (tv)doiog jM/r^f! ce/ehres]t\\cinus illud inltyn perpetrarimt. 

uMKSi ^"^ """ qumetiaamultis poetis:qmluicmi^men- 

Slg UavJiovcL ItwJ.-^^^ T^i ^ytQ^ ' J/J. "oncm fecerunt,hxc auis Daulias cogno- 

17' I ' > '^ ^ ' ~ ,^ 'v.. '•5 Tj mcnto eftappcllata. Verilimile autcmeft 

' ■ VAndioncmicim hocTereo,^ut abipfo ]tam 

paruo [locorttmifiteruallo diftabat,] filixafti- f/^T^Koy w Sfgc TiaM J^ vfA.ipoi)y H 0(Pf'jm.i o- 

f. px _ / ..I >/ 8 \ . \ '/ '/ /5 

«Joo.j 1 )iP>i$3,i<7? TOcuirQoio/Lax.i^y )}6cL(ji- 
XAJ; T£<3r^TDb c^» x^-xii oS^vouv iypiTt). 

' Ot; i^^H Ol^Ta TOV ^iTUXKcaj 01 CL-dlcOXlOi QVf^- 

^"^viTtoiT.aviyTtyftovAS/U^Kioi axpicn im- 
Afj/ atl-TSi/.. eAOaV TS e$ '^ ct-dicucui Nvf.t,- nitatem contraxille , mutui auxilij caufa, 
potius quam [cum alteroTere , cjut] multo- 
rumdierumitinere adOdryfas vlque [di 
ipforemotiu erat.] ) SedTeres necidemno- 
me habuit,&: Odrylarum regnum primus 
pervim eftadcptus. Huius igitur HhuSi- 
talcem Athcnienfcs in focictatem alaue- (po^e^,- T^' T? TV Xi-nl\K3vlvfjifM<tyiauv e- runt,Thraci^ oppida,&: Perdiccamhuivas 

r ,, x_/. ^ '\ ■ ,-i4'a/ " operalibiadiuns;erecupientes.Nympho- 

vra/JiiTE, yjtl^cLdiiKsy^^^^vcunyy ciu<jU.ucuoy. / - a 1 c /x cJ^\J,^r^ 

, ,^ / / I « / dorus aute Athenas prorectus Sitalcis lo- 

-nv-n^fh rSfccyirii7n)A(/M>'/^<jzyih;)^-n >C9t- C^j£(.^j.£j.,^ipfi5 conciliauit,& Sadociiipfius 

•mAucniv.Tafa-^v yd 'EiTaAKUoTti/iA.miv qfo.- [^'//(j/cwJfiliumAthcnienfem ciuemfecir, 

Tioi^rSfoiy-lctf cLSicoa^oti /Wa^re % 7n\- & promilit fore,vt bellum, quod inThra- 

~ 172 rr .1 ^ ^ -n, d \ ~ ciagerebatur,fedaret.feenimSitalca;per- 

, , js s ' f . Or " ' ^ r itialurum,vt exercitum equitum 1 nracu, 

ctV^o/?, ^%f>yJajccoci>e7niaiy^-^i)>d- ^ Pekaftarum Athenienfibus mitterei. 

vcLi.^uciqfArduc/ir djjvi n.i.f)<i)K)(^'Qri Perdiccam etiam Athcnienfibus concili- 

^AziSixi /j.tr' <Ldiaja\u)y , ks^ ^of/uiavo^. uit,&: [tp/ts] perfuafit,vt ei Thcrmc reddc- 

'' , .9* V, '>^„. ^ „' tJ«s,, o..^^Z, rent.EtcofeftimPerdiccas cii Atheniefi- 

v^, ,Q/ ,^ , X bus,&Phormionearma Chalcidenlibus 

9^cLcn\S^,^v!^cL-^,ii^vi'xr) cL^c^oig,:^ .^^^j.^_ Sicigitur &Sitalces 1 era:[/fi^«.,] 

nipSiKy^ AM^cu/J^^ ,jL(SL)uSbya)y (icLai- ThracuRex,&:PerdiccasAlcxadri[/f/j«f,] 
Ad^.oiJl c^ TO^i ifioLTDV yxunv Idicoc^oi , er/D MacedoniJ Rex, focietatis fosdus cum A- 

'oyT^ict^vciMixl^vyy^azy^^aiAioyriKseA^^^coy thenienlibusfeccrunt. Aihenienfesverb, 

i^ c~ \ ^ r\ (\' ^ A'- quicii centum nauib.circaPeloponefmn 

-mXiaj^cL c^p^Ji , ^ ^SihcLcn -^Aipljaiy ^^^^^ ^erfabatur, Solium Corinthiorum 

cLKSLpyctjfc^y fM'>oii iLo y^ x, TnAit/ yifxio3zt^. oppidum cepcrut , idqj cu agro folis Acar- 

''° K^cLcpxKSvM^^vcLfyoi; iTV'^vv\ ^P^^QovTii; nanuPalirenlibusincolendutradiderunt. 

K^^xi^ioi,x^"'^i?Ji.auyr-ci c^-^y^T^^dov Aftacumquoque,in qua Euarchus tyran- 

' _j^t I , ' 'oJ nuscrat, pervim ccperunt, eoque^/iiVw] 

i<; TiujcvuixcLyiaui rzsf^a^Tniiy^aTViTt). bTn re . ^ '1; . . ' ' , .^ i- J 

•^ /-r- /t ^ Y ,, eiea:o,vrbeminiocietaremalciuerunt,&: 

ja^ctM^/ow tLj na^v .STe?5^^aai/- -j^ infulam Ccphalleniam nauibus pro- /mjSxiv (i(Tzt)ii a 7n auY^^!f»,HS>^ «w <ft?a^(yD. OuJi 

7K( cu/THiBpaicnileii -ny cwrtv >yt) tva 7tOTa7H«S|>a)6Hf. 

' AMo/avjoTiipfJ^o^itp^Kfof. * '^ Ev/ai/^/o! J >i_;^ipa,ti 
OT)Ai(..tt(''77 t5,o> AdU/Mift <iou/A;« 'jjTMcOKwAi ■mMi,iy£.P. 

' To^i^fet Ttij iTMilrtTtvntsc l7i/Xoi> ;t9<.\i«r/v. E\idti(fdvo; 
/utfiy.ii^cu -n TS fyLS/xyn.uivoi 7?s an/avof i5 opwsit. "^ Aia 7t- 
031/781/] J>' oMyiu Slg.irt\/uutTe(, ' To ou/TjovOjtui^i^iijw i'n- 
fSS)5. ' Ow<A)o'vtb]oiiiu. '°,T«t^Spa;>Mi?;(«ie/«];^A- SwuiKeiv'^ ■n-n ■K,(jcptiTi (WMccQiAu ^?V 7t sA«i) , tfyiao 
<!!riyaoo;Hffa^,« njj ica7a;ict'>|ao3st.( KS>] Jou\fJ:(m^,z/£,P. 
" Ka/ 2ai/i)x^vT t/oiia.(,TSJ7jV^5i'lv 1iTaf^\wv 'uu \ai-7ii\i of 
•ua^ OTTf/i/iJi ajSJiaJT). '^* A^flva^ovJa^Jjvoyjyii^atA/^iu/iTO/- 
itnv. X^mdi^.Tt^ii-m^Tt, ' Ka.iii)tTam\)]rn>.7yi,c(ain( 
Ti-TfajS»»»?. '■ S.uj.iCiCanojfii^ovi^nlimvaumcnivPip- 
SlK)U3ji. ' Ka/.Stp/^Zaia/y7a ]ri_^»)<^ aJriluJ «^«'''t/o; ,e» 
•mKiofKiccc KpcCTtiwnc, '' SloMou ti xxe/vBia^vl li ai\tav, 
'm\i(ifjia.-7yi':v\7ri,f0u'6fivan«diyjtfveuicf., -° Kcu elmxnv^ 
mf^( dilSiifttuicti. " i^tl\x<mtTi( <u/79ii]7«ii ti/^^vvoii. 

icdi, L I B E R S E C y N D V S. „^ 

ft^ai , [eam] fme pugna in fuam potefta- A ^,; ra^^^.Ji^y^ Jl/^V^;.' xfrTO^ ^ ^ 

tcm rcdeEi-erunr. Cephallenia autemika ^^^.wr ' n-\ ' ' \ .y ' r\ 

cft e regione Acarnanur , &: Leucadis, , -.^ ^^ /^ ^ 

& in ca lunt quatuor ciuitates, Pallenlcs, '"'r^^^'« y^,7ntMr;?,x^i//o/, ' aufj.^01, 

Crani),Samxi, Pron:Ei, nec multo poft har /t^^^o^o/. v<^^i> Jl i^ TreMii ouii-^onaTx.v a^ 

naues rcucriir limt Athcnas.Sub huius x- yra ic '^ ddfi^Ai. P«ei Si ^ cp^i^oimQ^v r 

ibtisautumu,Athcnienfes,cumipii, tum cj„.,.^^_.^^'^ ~ , _j ^ ^ '(7^ ^ « 

cnam mt]uihni cuvniueriinopuli copus, , , .^ • ,\ /^ 

ducePericleXanthippi[^t» JinagrCi Me- M'-^"^''^^ 9'^^'^^'>^^^'^'^'^- 

garcnfcmirrupnoncmfccerunt. Et Athc- ^^^'^ iy ^cujiTnrov qfdTn-^^uoTDi. ^ics^^ot 

nicnfes, quicircaPeloponneiumcumcc- fOfzzvnP^STcomaziv d^diujajioi cU Tzq^; ^ gjycraf 

tum nauibus erant ( lam enim in .Egina e- ,^,^,(5 '',^ -^^ ^ ^^'^^ 'r^\ ^^- ^j. 

rant)domum repetentes,cumaudmcntTj , ' 'Y' «, - v - '« » . 

Itiosciucscuvniuerii popuh copiiscxvr- , ^, -, / 1- ^, ■,i^<j^u ,uu<, ^.^^ ir,^ 

he profcdos ,&: ad Megara eile, ad eos na- "^^^^^ 7r^q>cL7icc ^ fuyct^t^ o^^. ^ g- 

iiigarunr,lbq;cumipiisiunxerunt. Atque 'rrh.Sumv tto.^ aiJ^viyiii^u^ijUipSy^Tizv.cfpce.- 

hic Athenienlium exercitus in vnum col- -nJ^J^o^ ^/ueyigvvH tVid a^o\ ddf^Maiav 

lccl:usr(?w«/»wlmaximusfuit, quodRefp. ;,Q '..^ s '. ;? ' ". ~ . v " 

adhuc iioreret,nccdum morbolaboral- , ^, m, op/^ . 

(ct.nam ipii Athenienfes non paticiorcs e- ^^^°^^^i-f^ot^<cv yb o^Trkii^ coc i^^a- 

rant, quam decem miUiagrauis armatura; <^« ^(^v oMisi cL-OLuja^oi.-)^^^''^, aMisi'-, 01 cm» 

mihtum. Prarterea vero ipiis etiam apud tnTt^oLjct iT^c^hioi Yianv./j.i-mnsi i^e ^iwcoi- 

Pocida:am eram triamihtt-i mihia.Inquih- Q^^^ ^ l^ojvu, %^axLv IvrKtr^if. y^- 

ni ctianon oauciores tribusmilhbust^ra- ^ ..1 c ., ,/ ) p , , / f' 

uisarmattir^ mihttim,cum iplis adillam e^^3,occMo,o^A9^4.Aj, QpcoA/p,. iy 
cxpcditionem iuerant. Prartcrea erat aha C "'^"t^? h^ ^ TreMct -nj $ ^r)'^ , ou/i-MpYazcv. 

non parua mihtum leuiter arniatoru tur- iy>uom ■j x^ cl^cli TniMa^ vc^^v c^ Oi to)- 

ba.magna autem ilhus agri parte vaitata ie Ae^ k^^ g-re$ 'i^<;vv iaCoAa) d^^a^av U r 

recepcrunt. Quotannis vero Athenienies ,.,J^e'.^^ '^ .'. ' , ^ 1 ~ n / / 

aliasquoquemultas irruptionesmagrum ?/ t/ '•'o/'''' 

Mcgareniem fecerunt,mod6 cti eqtutatu, ^''\ \ "'^^* ^^^^ '^ oi.^a^a)'. g-n.;^- 

modo etiam cum vniuerii popuh copiis, o&^^D )t,ot7a.^),T/\j2tr' ct-iSiicoqw^ (popvjiiov, 

doncc Niikam ceperunt. Athenienfes etia ov %piig r-^rn ^^djmvTZi , ^ 'Ga ^sy^o?^ 

fubfinemhuiusa:ilatis Atalatem,infulam ^7,' J, ~ ' ' „' ■?• 

apudLocrosCJpuntios,quarpnuseratde- csi \ \ , ,'.,,, ,^ ^ <, ., 

ferta,muns cinxeriit,vtelfct [ 6e//i] propu- '^ '^" ^'^^ c^-^eoi^^^^^^ cttv.tb? y^r ctA- 

gnaculum,nepr2cdonesex[i;/-^f] Opunte ^^^^^xftShi^n^KiipyivrdjCoicai.^^TVi/iS^ 
&aliisLocrortimoppidis nauigantes Eii-^cncf^ipiry-m /u^t Tn^smwvcncovc^ryii 

boeammaleficiisafficerent. Atq;hxc qui- d-^iK^.a.^aJpr^cnv^ij^i^. TQ^^fhyy^o- 

dehacxftatepoft Pcloponelioru ex Atti- .' j ~ ur. v < > \ ^ , 

!•,- ,- - a. r 1 -. -I fJi>/j'<iyi,u(t):o<;, ht/ap-vo? occt^pi^cw^jfes^As- 

cadiiceisugeitaiunt.lcqueteautehyeme, »11./ ' '^ \. / 

Euarchus Acarnan , Allacu redire cupics, '^■^°« «« '^ otga^i' «yc-nA^^rVjTr^/^^ ^C^e^i^^x? 

Corinthiis perfuaiit, vtcum quadragmta 'nojaL^x^'*'^ vcLicnM^rn.vm.xjcnotc, K^yAiot^ 

nauibus,&: mille & quingetis grauis arma- ^vtA/to^? lavT^v W^-^/^ , vrXdjozt^'^ • ^ 

turarmihtibus ff^l profedi le reducerent. . \ .r-, / \" . , ■-«^ ■ 

IpIequoq;nonnullos ahosmilitesmerce- ,,•- , ,, \. , , , ^m-a 

narioscoduxerat. Prxcratautehiscopiis, 'W^^^ '^fP*^^^E^<P'=^,<^''j^''^z Ae^^w- 

Euphamidas Ariftonymi , & Timoxenus i'^A'-^ '^ T tfxoz.ivo'; Tijuoyc^jbmiyy^ E'j//jf)^g 

Timocratis,&Eumachus Chryiidis[^^.j] XpvcnShi.^o^ '^L/cmmi,K9'-'Tvy:f)3v'^'x^ -^ 
6c [z//'^':] profedi, [homi»e] redtixertit. Ciim «fe«:jAsoUTi«)(T'^OTAOOTVVfljii/. "^EiUtTji/i/aMi^JbWc/K- eoJ^ii/o,. "xa^MaTjtifjTn^^Ma^cMpnMovoTj-f j^Sfq! 

rn\iai;,7in*9f'!iva]nti<mfj.-m\im(iWTf/^'m*-ri('ii9fia.Tiv- ^(]om^m; d^uu. '' Hp;^^ii J^to? 5)o«7Ta<] TK«e/ii'S!«l» 
/U«7»«. ^i7ifn\i<mi7m.fttVTiii]7;ficSp^il<m./ximli>^\iei(«i- J^iaokob. ^ KaTJi^tajoi'] TiiiiEii<tf.;:^««Movo-fl. iio T H V C Y D I D I S H I S T. 

cI'mj;? dKS^fvctfUs r czSi ^^g^ajztv hv ^ A autcm nonnulla etiam reliqu^E Acarna- 

/ /, ^ / ft I ^ ' ci ^: , niar oppida maritima libi adiungere vel- 

/- , c , .(s / > / ' ' lent,cumq5rcmtentallent,poitquam[^'o// 

e^^^^m?/ o>iVH. ^^^wjcc-n , ctmvTAeoi/ e^ cempotes/eri]nb potuerCit, domum reuerti 

o(>ci<.«^'i Tii Jl^cd '^^c'7r^\ai £5 x.e^stM)i- coeperunt.Et cum pr^ternauigates ad Ce- 

wacjjt; -^Cctcnv ■mi-floziii^^joi U -dcu y^nav phalleniam appuliirent,atq; exlccnlum cx 

ylcZ, a^Ti^^^re^ ' <^' ^T 21 l^?^yU ^f "^bus in Craniorum agrum feciflent,ab 

^ ^ ,, ., pi ? ' ^ ? illisper Quandamdeditionist-aciendelpe- 

^^°^>°^'^ r"^ ; , _^ ^ ; \ cicmdecepti,nonnullos de luismilitibus 

'Qu%.u^lj<ji>v a.<isrO(rShK.y)-mi r v^nuv. x^^ amilerunt , quod Cranij eos ex inopinato 

fiicLjOTi^v a^oiycL-p/U^jijoi , 6x.ojUi^cra.v c-sr inuafiirent:&durioreconditionc[/»«/f]re- 

oiK^.EvSi ^'cu.uJ;)A,-^vt,oi cidioj^oi'^ cedcrccoaai,domumfereceperunt. Ea- 

/ / ' '/ 9 r / -> ' ' Ti dcm hyeme, Atlicnicnfes patrioinftituto 
7nt'T&zci)vojuajye':oM>/joi,d'yiLU)aicL7aq>c(.'; i- li , ,. vi - . . ^, ,11 

, '^rXH"(j- ,V- , ' ~ . pubhcehumaruteos,quiinhocbellopn- 

miri^vTtT^^hoq^^-rroAi/Aai^jt^mcL- niimortcmobicrunt.Hicaut5fuithuma- 
iToJvivovmv,'' ^-TTCt) 'niah.^ /id/j oga. rzs^- tionis,acfepulturx'modus. Triduoante- 
rfhvruji T^J-^-^ofwyjcov, ^n^n^m mn- quamfunus efteraLur, tabernaculu faciut, 
,\ / , ^''o^/y/^j $^-,/2^ r . ,^r &fubeodcfund:oru oflar<7?w»/^«^^/Jfc?4»- 
,, / CN ' ^ \ I N "^ ' ^'5' ' fl/«Jproponunt,&:vnulquitq;luo C4rf4wri 

iuj 71 /SxA.J.eTTEjMt^ 3 ^r cy^q.o^^ yi,^3r.p- ^,,„,,,f,,„,i„i,^ ^ j inferias affert , fi quas 

vctyju; '° >uj7nx,i)iojivci4 cfpunv cma.E,a^,'^vAv'; [^^rr^ J vclit. quum aute funeris effcrendi 

iKsir»'^ f^ctV''' gvSTZ^e WTOogajiseJcct.?^?^ dies venir,plaul]:raadducuntur,qua: arcas 

cp.A^^.aictoV"" ^^'^ ^i^i-m l^aj^y^r excupreflbfaaascxfingulisTribubusfin 

T p ci >\ \ /' A P ' ' ' Z gulasportant. Inhisauteminfuntoflahn- 

a^o. J.,0. ov/^ ^p.G Jc.. e. a,a^piaiv.%vv- |,,i,r,[„,Xribuum, ex quibus ihiguli hmt. 
ejt(p£'/5<l 3 /3xA5/uV'o? -^ ^<=^v x^ ^iva>v. x^yj-C Vnus autcmleclus,inanis,fl:raLUS,ferturil- 

va^KiiTntp^inv cq tufoaTjKS^oT^^Qn 'nvlg.^pov, lorumcaufa,quinonextant,& quoru ca- 

'c?^s<pv^y%jaji. Ti^ji^mv o%u'' l; t ^^{jJamv dauerainrer aliac^Eforum corpora rcperi- 

'/-/o^ ./-, ' ^ ,. ' ,, , ',..1' n,fufcipiq5iionpotuerunt. Quilibetaute 

a7iuoL,ohg1vbTar>ai.>^iq''iicz^ci.q\i'iirTa)- ' , ^ .^'., ^ s , ^^. . r 

' /^ . \ ,, p 'Ji \ ' ~. / tamaeciuibus,quamdcperegrinisrmius 

Xiu>i.[x^<Lit6vcu^jT<.7!iv<nr^iiKrTnM- profequitur:&muJicres,aua'ciiimspro- 

fAffViTfKlui yiriiic^ /tU^A^oJvi. cyjciivav St pinquitatis vinculofuntconiunftie,adfe- 

^'TTtfiTnjrd^eTLu xf'ivcuin;,'ou^ >ij -r ra'- pulchrumadfuntciulantes.Hrecautcm in 

^ ' ' G \' ^i^-> '!,,.«.,;; -.^.li.J».. publicomonumcto condunt,quodeftin 
CioveTcoim .jiTr&idAjvi^cfv-d^ocnyv^ctinipiipyi- i . . , . ^ , , .. ' ^ , . 

_ ^ , ^ / <\ '' ' ' t\ ~ pulchcrrimis vrbis luburbiis. ( atque hic 

^A^o; ^ \]^^'^', > ^^ ^ >^ W T^ «^^7 femper fcpeliunt eos , qui in bello cecide- 

51^4""'- jU^<l^ujJi7ngiT),Kj ctt,ic^//si-rirzinZ$y^^^M' rut:illisexcepfis,quiincapisMarathoniis 

*^ yi i-ZD-' cuZ?'; 'iTva^iov -nv ^iTmvTa./u^''^ t^t^ D obierimt.nam cum illorum virtutcm infi- 

dvcipy^^.S^ 4^ J^T^^ai-^ %i 7^^^; T? S"^^ ^^^'^ iudicaflent,in illo ipfo loco , [/» 

, , / 2 (" ' 'f7"^ ' r C ^«Off«^(Pr»«/,]lepulchrumetiamfeceriit.) 

, , . ^ r-^ , ^<^ ' l-*oftquamautem[mJ humarunt,vir ali- 

\oiM2j.'9n<f\^^ 6j5 ^r^e^-n/S (si<; hUiti- quis ab ipfa ciuitate delcdus,qui&:pru- 

ioSii; 'B^ajfjiTTsrzv ripi^ Xiy\v. >^ 'Qri ^- dentia , ic dignitate [crf/m/J pra'ftarc vi- 

^i 'iP^ixQojji , cwt^iX^^v ^ T? cr^fjutit)^ deatur, orationemillorum laudibus con- 

• ,„ \ -~ M \ Q' " ' ' ucnicntemfuperipfishabet. Pofteavero 

bia&y\MStv-'Xv\?^v7nTrsiv],wiJov,o'rrw<;a.K3voi- ,.. , tt^- i r y i r 

, ' '^ .- t / ,/ / dilcedunt. Hoc]giturmodo[o'j/«f»/r»/« 

iDc^ifki^TfKiKTov TV ofxi?^v , gAg^/s TOcc^, fuorummheUec^fortmcorpora] Ibpcliunt. Et 

toto belli tcmpore,quoties[/;of /)y/i]accidebat,hocritu vtebantur.Pericles autemXan- 
thippi [/?//«*] ad hos,qui primi[/»»c]obierunt,oratione [y//f»f^;7]cohoneftados deledhis 
eft;(!i: poftquam tcmpus [orationU hubend^'] vcnit,a fepulchro in fuggeftum,quod excel- 
fum erat,vt quam longilTimc per circunftantcm hominum multitudincm cxaudiretur, 
progrefllis, ha;c verba tcck : 

'Vf<iammau.tO,(ilTiiiinmm(m.£!aJi. 'Vi^t^^^MTiii^-mifat cyiv- ,njf a%iii2^o;c,(E:Ta(r/i/iM«(r/. ^ tfinrctneiJSilc^ fi]%(rofjui- 
•nc. ' QcW liifta/fiWTtjAaCftKJ^fAovoTi. * X-zir' oJf^&T] t \u. Pfoiet'^]'!?!? TSiTHf iy«fji;« <;? cKxr^J^7f •i;^ k/«'- 
n^aviaiSMMw-n. ' A^SaMoKn] {"/.<'0(autcm. ' T^jJra- pa^^Jftf.a^/vonc) 71/3,10937011. ' E777j£pj]i«j(^.j. '°Ki/m- 
t[f'ioi)t!ti.ico;wc<)iu.iwi'\r 710.1^0]) vliii^s^Ti^YiftiaaTif^aeJ^r '?i> txani'(i^j<Wo!, t» a(TO7r?oii i7). " Eirjn 3 7Bosit]T» A:«pvaiM /o- 
«^mia^tiJiiSifitf.^^fAoiioa ^tjti/ea/Tif S ff*/xara.i7if yiiu/v«- aodct;. '" ^i''<'JMfMCi<i)i(nt/M.'\iixff.K'i/Mmrci(^jujimv. 

O R A- )i » LIBER SECVNDVS. m 

Oratio fvnebris. A-O/^yTreMo^T^/o^^^i^E^^J^jie/pjijjTOi/e- « 

Miiltiquidcnieoriim-qui cx hocloco „ ,c7^ ij;„ .~,„^q,',.^ .^r,,/,,. J, yL „ 

verbaiamt-ecerunt,eumlaudaiit,quihac / ^ « \ .^v* ^ > ' y> r ' i ^ 

oratione [>W;rmJ legiaddidir, [rf«/m] •">'<^.^«'C*A9;'^7h'n/?c^r^7raA«^^ V « 

pr:rclarum eile eos , qui in bellis cecide- 'n^oiJ^aic.as^duic^ eojTdv. f/Mii 4 cui ^- « 

runt,hacorationedecorari.Ego verofatis }(juo iSiKeilf) ,m/S^cSv oiy^ScSv if>-^^ -^o- « 

clle iudicarc,virorum,qui re ipla, [/i.^^J ^^,,e'op,^ ^ ^'„;\s cTa^o/ ^ W^ ', o/^'^ =t54 " 
lorres extiterunt , honores etiam re ipl'a ~ ^^ »' ' - ^ r / <^ / 

[^4^/Af/» J declarari , quemadmodum nunc , , ^ ^ , v , ^ \ . ' \ p . 

ctiam hanc rcpulturam,&: funus publice <^^rcto^i:i-^fXndi>iMajiSfiTio>Ac^vcLf^- « 

curatumvidetis. necinvno viro multorii '^ict^S'ujuAji(J^, 6u te Jr5< yj'^v "^ ilmvrl « 

virtutesperic]itari,vtperindeaciplcdixe- TnqivdL^ctj. -^^Ai-mv ^ ' S' (xe^cii ii « 

rit,riuebcne,liucmale,ita etiam ci fides n "- \ ^?" S « ^ ' ^ ~ N q_^ 

habcatur.Dimcileenimcltmodumindi- ^ n' ^,, c^ >; ,-,\ \ /./ . 

cendotcncre, Utavtauditori fatlffacias.'] in l^^^^''^'^- ^^^ i^ t.uM{^<i ^ ^voxa *- « 

- TI \/>>/»^' \<)^/ 

quo vel ipla veritatis opinio vix Itabiliri XfocLTYH-nx.-^ cuttic^Silc^ficogfz^^ ot f^ou- « 

poteft. Nam auditor, qui rei eft gnarus, &: AgToi t6 Jt, '^gitTztf i/o///cr«ig.i^«A9JA3ay- * 0, » 

qui[^^««^.]cft beneuokis,fortaire exifti- ^ -^^^^9 -^^ ^^ ^ -TrAeo.c^O^ . ^^ " 

mabitanquidparcius declaratum, quam ., ./ , p\ , ^ c ~ / . / 

■ r r • o 11 ©TO^o)/ , g<T/ '\CSOf lyM icuiT^i CPvatv ctKSOOi. « 

ipleveht,acnorit,&reiignarus,nonnulIa ^'^ ' \ ,^^;;^', ^ ^,^ ^ ,\ \ 

etiamlargius[dff///«^#]tribuiputabit,pro- /«e^y^TVi^e cwtJCTtio/eTra^t/o/ g/ai/aS.i £- « 

pterinuidiam,liquidlupra['t//m,4^]inge- 'n/xiJi/Agj^/M^o','" g$o(73i/ai)c, c«;7bj gJtjt^Bs 

nium llium audiat. Eatenus enim lau- ,'/^.^ fyj^l^ Jfj j^^^ ^ S>v'-^x3vu^. " W^s 
des,quxaliistribuuntur,funt intolcrabi- c r^ ',^ , -J^P./^^n ~ ■' "^' ^ 

les,quatenus vnulquilque le quoque ali- , '^ 'ry^' ^' -■ ' " ^'<\ 
quideorum,quxaudiuit,facerepoirenu-^'^'"^^^''-^^ «VsTOsvraAa^ «to$- iShxA- « 

tat.Sed q\mm[audttora^ cxuperantix^wr- jucccSm ^ujtsc >C5{,AcJ j ^A^^^^K" '^ ^^^ iTm/ue- « 

//jf/if] iplbrum [defHnaoruni] inuidcnt,tunc ^o^ TzSvo/uojy-Tai^^^ uf^/fT^i iyj.gdv "* /2v- « 

vero non credunt [ ^/M («'f ///« df/f/<;«///r.J v' ' „^ rv'5: ■' " '<= ' ',^ _^ i' 

Lioniam autem maiores noltri lic ludi- „y ' . ^ _5Pr ' •^ ' 

carYint; & hax pra:clare fc habcre cenfue- '^P^''^^ ^ ^ '^ ^p^o,)/ /^to^ J^- » 

runtjoportcr me quoque hunc morem fe- W'' 5^ «"•'^'5 ^ ^z^iinv 3 a/^^t, o# ci) t:)/^- « 

qui,&: operam dare , vt quam maxime po- Si ■dui Tijjclcu ^^tIuj TiiijiM/yijUf}^ SlSbcduf. « 

tcrovniulcmufque veftrum voluntati,ac ^ -^y^^vdiiol^i oiy^u^-ng , ::^Sh- « 
opinjonifatistaciam. Initium autem [<)r,<- ~ cp[.% ./ , ~ V, .1 

J -1- • -u j k: ■ yvT^ b-iTiytyvo/UjMuvui^LpL n:\iSi i\&^jri- » 

/w««]amaionbusducam. A,quum cmm '^- , , ^ '^^ , ^^ ^ , Z,„ 

eft,fimuletiamdecorum,inhaclaudatio- <f^'"^ -s^gT^vTntpgJ^cTzxk. ' )6,c>3cg/i/o/Ti a- « 
ne hunc honorem c5memorationis ipiisE)^/o/ iirc^vii , j^ tT/ /as^^ov ot TntTioii vu^. « 
tribui , [e;- henorificam eorutn mentwnem fie- ^^^.^^, ^ " ^5 o/V l^lauiTO 'Uv g-vo- « 

y/.]Namrc2;ionemiftamiidemlemperin- <s ^ ' , \ 10 > ^> r t ~ ~^,v 

-', 9 j •! rL • j I f^^ ~^y^ t COta^rnvco^ n/xiv •mivt^ - 

colentes , {uccedcntibus poltcris ad hoc ^f^ ^ \ 1 ' ~ rr\^ vn 

vfquetempus hberamfuavirtutetradide- -sy^^o^^A^T^A/TOi/. ' -m 3 -TrAg/a «^ttj^^^JG/»,- » ^ 
runt. Etilli quidem laudc funt djgni:fed /a*/5o/i^,o/i/i6y g7^om?/x.«,A/9a"ci'T7)>yc,^- « ^i» 
patrcs noftri laudcm multo maiorem merentur. Namprxterres,quas \^a.mamtbHi^ 
acceperunt, [tantunt] imperium, quantum habemus , non fine labore [partum, 'jno- 
bis , quinunc fumus , prjetereareliquerunt. Maioremverohuius [impenj] partemnos 
ipli,qui hic adfumus , prxcipue vero nos, qui nunc etiam fumus integra,&: matura 

' Oi^v OTMoiloi «iiimiMo;,ip»)ir;, Tov9!ti/VH/>(fi'p!iic«7H)i;,6- l-TrcLjvavtJ^iMvini. '' llj)i <B drn^niStrii] ^etTri tK*?"?' i^'^ 
rnu{iZ<riT\i»/MSiTiwr'!r^(£ii\:maiitI<iui'Tiv(>//.ifrMy>v-nv ^f^- '' 'BJ'omjua.c%]iKfi'}n. '* BxMtndi-nliinMiTtaif /ujtr, 

'Ts;i;cySa,Ae'pii;c«raii]Tpii7cpai/ Jdaopow. 'Tot/^^scQivmj fcTiuac iin) //«Tiiyoejt; ttb^si^obto» xj' «ffXOOTO. ''£2f 

7iliiiS|t«)5t7iiO,<rM.\o»07JT SoAiuyst. * 'ElmVTi 7n^v')rivct.ij'^7n i?n7:teii;ov~]Ti £^77pi(i^\i t^JxKaf.ii yb dwaTtii Tmiriv o/iisia^^if- 

MiVK 7»,s' '.(9; 5 ctpiuiao <«' iSoyju.aji-n t , S^.>i ov K^i/iftiocu p<wi- iay.o\na, \i[^v,aft^a. (&/jjtar<)( 7mc,iva f/.vni (fi!bt>vov,iMiTi -^titfis 

^■nTnTHJ^vai. ' To^AMieiiaf «''n'i']Tf,/u^i'7^cii«.a'^'«f. <fi?;n?^lyiv. '' EnJ^TriiJcAjia i^iajvii). '* KajcKe/iio/Tilo/ 

KajM(/^fc»)«-({i?o£At)5t;'a«],?j%,4:|)gjitniti)f«aAt)9t/a. '0,7t 'O^yvoi. "npo'f o;f]^9 (■ju. '° Gi/KiiTOVSif^Tilief «s 7B i/ic 

•^\ujj{<hoi']iS>.ra.m.ivvi'^ 'S^oifXDS. * 0,7i(i':TE;po<].-3i^»ji/- Ji-Triiaf -uOTin^owj. " T«/« n?i«(i)aJ7Wf ]7iif ttpp^! c/Vao- 

TOiMudoDjlS/iAJiii/votf. 'EsjuaS^j^fova^soSitf^jiJ^iaKvoilTj, iio^ti. '^Ev Tijicst^tirnfija^^&o^a A£;>i;o Pse/K^iif <}^7i*o 

ii«/,«<!tsii. '°i<«waij8«(». " T ar<r"' -tos^SaMovtt «41^] T fu/MV i^ff^ivioiet^iLuj auTig^nlfa^iojoif <iaC9<nii-TiimTd, 

L <B. Ap- 

V a)c a- 
miv«f , 11- liz THVCYDIDIS HIST. 

f <p]X.UriAiyJcc,lTvwc,v<m.iidp,i(^'d(2 m^iv 'n)7i ^ auatc propagauimus , vrbcmq; rcbus o- 

" ^,r^ If ,^'^,.^„v c'^'>c,/„„ V cV c' mnibus.&adbellum.&ad paccmperti- 

, , / , I r ' N > n\ _.\ ncnribus inltrudnlhma, ac ornatiHuTiam 

« f ia.^«^7i.p>a<;^Tia.. a-y ey^7«^ ^4^ >::^^- rcddidimus, ira vt bonis, opibu{q; dome- 

'^ &WA » a(u«i4 ep^ct^o/j €>C5t9a c^c-nj'^u,»! tiTi a/Ksi y\ ftjcis conteta,cxternis fubfidiis quam mi- 

•• oiTm^i-fpii vfd^-f l^cL^Cai^v « i.M.uoa. vraAg- nimcindigcat.Quorum[w4wr«w]prxcIrt- 

"juoy-Gaii-m^j^/^^^^r/xdcy^i^^x^/ns^- '•' facinora in bellis cdita,quibus [/7*r]o- 

f . ,r/ 'o ^' p, j'' ' '1 mniafuntparta, autliquidnosipfi.autpa- 

T ^i ' V / . . . , \ V trcsnoitri, bcliumabarbans,autaGra;cis 

" clat^^ re ' 'fh-m^^ijoiai y,A%,vd^ g-ar ^ra, >^ iUatim-i alacritcr propuUantes fccimus, 

•• /S cui mAiTiiaijK^ (^Traj/ ^4 oicev ^uiyccP\ct. quia apud vos rerum gnaros prolixiore o- 

.. ij^c-n^^^-m h^aau; ^t^^^-nv , ilui it, 'Qa i'atione vti nolo , [h^c] omitta. Scd quibus 

\ "" r ' ' '^-.'/^' „r ' _ pftudiisadhocimperiumpcrucnerimus,& 

quoKc]publ.admmiltrana.£gcncre,qua- 
ve difciplinaiit audum , vbi prius harc dc- 
clarauero, tuc&adiftorum laudationem 
accedam, tum quod cxiftimcm hancora- 
tioncm n5 indccoram fore inftituta: huic 

laudationi,tum ctiam quod vniuerio tam 
5^' dt .1 6lcuJ'^i,ua.^o)iov'ni; 7tm,n /uiu/i'j,uxuoi i- • •- ^^ • ■ j 

^ , ', ' r,.,, cuuu,qu.-impcregnnorum ccetuicondu- 

imi «J- " ^'^''^■'b °''W /^' 2^d/xfi ii oAi-^su; cerc[/W/rf/K,]harum [rerum] commcmo- 

tl,rifu/A. " ^va' U Tfhiiovoci olKeiVyS^r/x^x^Tix xiK\yyj- ratione audire. Nos enimea Reipub. ad- •> QO(.^ oi.isfi7mM^py]i'ouicaj7vi, i^ixiVTTV.p 
» 7ao//</\5i'5c,«-9i't''C?^ ?€!'£,)! 2;y/M,Cpog^l/g/j CO^- 
" 'i^ i7nx.yj-jav(.j. "y^co/U&cLy^ 'HoA^nioiJ ou 

- (yi/\9'JITI1 TK$ T TrsAaC^ ^OyUOl^, ^ZZr^^l^<i^U£A 

»» «Ts cuKai iUa.>\ov ovnf TiJiv, h /ut^ucJitS^oi g- 
»» AV», ei'7fhiiovaCiolx.eiVfS'ri/X6X£jt.7iAxiK;\yij '^m ,/ ^W 
« JC9t9i3 j iv t^ SJiOKi^ii, ^ cocy/rv ixioju. 6 ^ fumus , quam alios imitamur. Et nomine 
" '7i\\ovii'my^iv<jJ"\\a/zir ei^iTiii^^zforl^ns^J, quidcm vocaturAii,'^Kfa-no£,[/^^,/?rf/ai-,_/?«^ 
M «4*cJyT;^ TmicL»,'' ipjov SlTl diyci%v <PfZ<7ztf domin&ttis fopulark, ] proptcrca ouod non 
,,i! '>,„'?:, ' ....^. Ij?.^,,f^ .,,.,' y. '^\ m; adpaucorum: iedadcommuncmvtilita- 


tcm, [/f f.vy/)«^ genmm, nc] adminiftramus. 
Omnesvcro cx legu prarfcripto in priua- 
tis controueriiis fruuntur iuris arquabili- 
tate , &: pro dignitatc , vt quifque aliqua in 
re excellit,ita etiam non[^'V^^/] cy\aiiquA 
ciiiitim] p?.rte,potiusquam vircutis gratia. /\S^%pafi 5 TO Tg mr^i S yjivov 7n)A/T^o- 

• \ > ^\ ' '., '\ "^ A' ' ' n ' 

" /M^, K^HT 'Zffoi cL?Xy}Am T Ki^-y y\UJtfa^ g- 
» vnTJ/^iifC^ 'v;37U\[^af,i<cA op}^5 TTr^Aist?, 

" ' A' ' r^ ' f\ ~ '' ' r^ »>- ' 

»• ii >[3)J0 y\oo;;\\n dpct, g-voi'TE$, «at tt(l>i^«$ 

.\ is \ .., ,v.v ) / > ^ (,' -1' f?«///,-w| p?.rre,potiusquaiii V 

»» /Uiu, y^V7ai!°a.i'^'V1 O-^lia^&TdOVcOi^ rCt^^i- • n L r / ■ T ■ . „ 

/--r^j •/^'-'j /^ T v^ ^ mPvepub.[<ito|antcpomtur,ncqueetiara 

■•'sr.^po- » 'rt%,y3/joi.ctiiTap^i'-J7zx.iJ'ia.fnr:^a7>uiASv- p."optcrpaupercatcm,acdigni:atisobfcu- 
" j'^""'" » Tt^jTO ^yjjLoma. cf^ ^oi/jictAic^ «' ^rjj^^ro D ritate , dumodo aliqua in re ciuitati prod- 

.. iJiQ/u^,rri<ii]dv-^x'''^''^''^'''r'"'^^'b'^ eircpoilit, [aReipub. ad.mwftratiom\:^xcc- 
I t7 \ I . /sp. f" ' ' '.-. tur.Eadcmctiamlibcrtatefruimurcumin 

- P0,U^V, KcUMSI-Al^AcTY^^OCrOirii-^CO^pi- t. • i i • •n • 

' ^' ^ Keipub. admmiitratione , tum in mutua 

quotidianx vitx iiiipicione , non fucccnfcn tes aliis , ii quid ad iuam volunt.itcm agant, 
nequedoIorespoenaquidemcarcntcs,icdtamcn acerbos,a]iorum oculis proponcn- 
tes. fed priuata negotia [internos] iine moleftia agcnces,ea, qu^ ad Rcmpublicara 
pcrtinent, nullo modo propter metum violamus , illi iq; , qui iimc in Magiftratu , fcm- 
perobtemperamus, & leges , eas potiilimum, qux lata:iunt,vt auxilio fint homini- "lU/v S^^TKiua.aTLi tiifflv f^itfiULiUL. * ' H/uuijxjuScc ] eu-n 
W.aut/jui,uivoi.i't:i.rmjuji\).?y£.'T. ' Ea.TwJ/s^iov 077 JJ^ 
'iXTB ai/ittTOpa<7Hrat f^i}inij\iaf/.ii cu' xfnsnaSri (Sra -T^' 'Sr^- 
KiifiivaVyViKpavtimv ^Ka.^iiM}a.'<:\na. * EOTTnJ^i/ni»?] 
is^^iai. ' Oi/xot» atiifiTTH ] »V <».? ('5'« « /srgoffii^jivTU 
f^i^-^Uua^. Kai -ai -TiatiaQfMAitv ] j^^'e>Jl , «ju-ti 'fk-pm.m 

OfuKu. '^ Ou^Mir)novfUfUivfAJt\iii. na^Id^iualil 
{L\\ii-^iTajj tk;t AKiuJk.f,i(s,i/4)V,Kc At/ia)upj;i[i i-^a-\\,fiuf..n- 
ca.,ut\io(T>s^Kfi<riS'n^ci^yu7liiuv vo/wtf. ' Aia-rc /A,^ i( i- 
MyiijiTniJti fauM^iJ^diuni (f>ffiOKfa.-na,Q opa-nii KXKHvaj; 
n.tcuvout/ci^ t!7in« ac^i^Kf>a.Tia,i7!a.yet,Xi^\iOT] lil /utvo- 
yQfMfn Sn/M-Aff.va^ T&^^jep^u/ «g/jiioiotjia oSjv «//.^'^ i!30\/- Tiia. '"npocTaitfta/j^ifapaJTtic^il/fpovia njf iJiaimff, 
" Oi/x^iTt/i4pxf]T7t At7^ if^-ri', \ifa.iQ^tiSa.i,iia<!iXHi <rit 
KaKiitvav , e'i'-nvi( J^to fkfiui lipvsv, JJ^ fiovbjj -duj iC^^jtitu/, 

KSiV f/.\\ ii-^-i afilim . " H i-^ETHS ] iiTCTHf WsTIlf. 7> </« 

H, 01*71 « fAa.»^av. '' 'Eyav Ji tt «yiSov ] 1/? a(/a /iS /Ut» 

«^TIt^. '* EAt,J^OMf /jjfJilWHiAS^J^yl;, t<K{<i;UtV «MHAO/f 

i/wtTiio/. ' EjTTTiiiAy/uiTBiiv] yje.ia.iuiv>! 7» ,77TiAmi./o/t«- 
?a. '* AuTnestci) Tji,'-jAj«;^i)c/iv«4]«7t Asji/ tTO</\'-» 
W)7i o/Acia</^/wv/ci/ AA>;st/«vnc(f/aO''^/'f' 9i«ou/ttvo//«'« 
7it'g,/.^ovm luouoi i~^i\<TUfn. 01 yb KaKtJxffiotiiii ffXt/.SjiaiiTO/ 
tifi,Sl^7m»TCi fhtiw.at -uziTOicpco.utvoi , lyt/ 7»i< aSpoTtpov 
x^\a!^ctm. it yiTifTiriv i5/Ji»u ,i(/iiM/ua. vo,<iii^o!Jl <Ti^tuaS- 
HfHU\>, '^ JCay^A/ntjivifflf] T^t^vo/^wv/tfAoysTI. 

bus. 113 LIBER SECVNDVS. 

bus,quiiniunaafficiritur,atqueade6 i\\'\s, A ^fctr cl^Kii/i^uv cl<hK^i^,'^o(7vi ^^oiCpoi .< 
qua:licetnonrmtlbripta',ccrtatamcn, [c:^ v ' > / ' ..v . o ' ^ ' , ^ /^ mimme dttbtam] ii^nominiamaftcrunt \tii^a 
ejfitbtis negltgiitur , dtligenttfime obferitamtnl] 
Quinetiamadanimos \relaxandos, c?"]-! lii- 
boribus rccrcandos plurimas rationcs cx- 
cogitauimus, ccrtaminibus, S>c lacriliciis 
anniuerfariis , qux moribus , ac inftitutis 
patriis funt recepta,nos recreates,&: deco- 
ro priuatorum apparatu,cuius quotidiana X3^ TV TiDvav TT^.iicpxi cuiia.7muXcoi ' tv ypa- « 
/Uii iTn>Sj(nx.^u2ai,aiy>Jcn /iS^yi x^Jvcnoiji^ J]i- « 
Ttjaioii^ ■* io/xiQi/TiiitSlctji 3 ffj^TTXaJcdjctfi « 
Aj^i7ncnv,c^i/ >iSi^ r/UiPctv^ n •TiP-dAi^ '^ Av- «« 

T 7n>Mci>i Ofc 7rciG7!<; yy]c; ivLTri^p-TZiL' >tj ^w^- « voluptas dolorcscxpcllit. Hucauteexo- Qc^v\y\iSxv ix^^voiK{o-j{oci..'vi''^QnKoui(r\-m. « 

mnibus orbis terrarfi partibus omnia pro- '^V^^ yyvo^J!kjcx. y^'^m>Z^J lik ^ » 

pter vrbis macrnitudinem importantur, n •/ . , i „ .., ,^-r,-oo 

acciditqj nobis vt nonmagishicnatis,ac ^ , \^ l ' ,> , 

domeflicis , quamexternis etiam aliorum A£,w<)C(i)i'/x6A67=£^5 ^ c>)/a*T/a)^ 'otjs «Tt.xJo/ t^ « 

mortalium bonis perf Vuamur.Quinetiam ^-<i -Kdhii^ x3i^cco Tnt^i-^.t^ , )t, coc 'l<nv o-n « 

rerum bellicarum ftudiis prc^flantiores fli- " ^m?^oiciii i'7nl^'pf,%%ci. ^i' (xoi')^^us.'ni, « 

musnoftrisaduerlariis, rT//fA'lhis, [fl'»^^/- '^n ' i^^ti \ ^ '' ^ > ' f<jw,,t^.i/<f^//.]Nam&:vrbe [«<v^/-4/w] omni- 
bus communem cxhibemus,nec vlUs per- 
cgrinorum expulfionibus vtentes quen- 
quam vnquam a rebus, qu^e hic geruntur, 
aut difcendis,autrpe6tandis arcemus ,ex i'i5\«)Ki)CpeA)i^/>i'7n<7Et/0p'rE$XT7ra.(f5*07c^a^$ n 
'nTTKiov KjOLTnnzLigjV u) oi(p y\^m^ auuTV i^i " 

TZK gpj/Ct ^^p^Ci) . Xj dj' T 'SritjSilOiji , 01 /t4t/ « 

'^7b7rav&) oiox^cr^ , "^ Sujvg veoi ovm , '' 3 « 5^ Tnou/- quibusnonoccultatis,ahquisdchoftiumr' , r. , c\ c - i^ ', «/ 

numero,iIeasviderit,vtilitatempercipere <=^f>^°^/"^^F^U"«f '^ 3^«^^^^«« ^'^- " 
poirit.quiainlidiofisapparaturiconatibus, 'mi^oiyCirAv >?ojd/^ tVs iC7znw.A^<; ziv- « 
&:traudibusnonmagisconfidimus,quam ^W/K? ;^p^/t4t/. 'nK.jwli^ov Si' i^^yb P^- « 
noftra ipCorum in rebus gerendis f ortitu- x^^a^^'„o; ksc6' IkcL^h , aiJ:' tt^'™./ 4 U « 
dine, rc?"4«/wm//)r.f/?.z«f/4.1 Atqueindi- xif~'qpp /' ,/ i6cpr'. 

lciplinis, lii qiudcm [ Z4Cf^<fW(?«5', J itatini ,i,^, "',' , ^ , ^, , 

ab ineunte xtate virtutem cxercitatione '^^^ g7nA%me,5^;^A£7ra$ c^ t^ ^Xots^cx « 
laborioialcclantur,[d"<^5/c«»^]Nosvcro, 'Tiiict^TVJ oiK€ia>v oi/xiioo/id/jm juoiyo/xe- « 
quamuis remiiro vit^ genere vtamur , ni- foi TUTrKiic^ x^i^/v&^.d^^cx. Ti -rf ^d- « 
liilo tamcn fcenius eadem , ncc minus ar- ' cpp 'r, \ . ' > ' ' 'r^ » ^ r ^ 

duapcriculalubimus. Huius aute rei hoc r. ' ^ „ ,^ , '^ /^ ^ 

ell argumentum.Ncq; enim Laccdarmo- '^ '"^'^'yy te cc^ ^,aeA<ia^,>tay tZ«/ c* „ 
ni) pcr {e,[&cum fola agrt Laconid tncolti:] ^'^ Yj fhi Tn)^cLTfi/^/j ccuTp "^ '^-m.u^iv. « 
fed cumomnibus[/«<«<s^/^/(?«Af /)(?/)»/;>, cf^AT- lci) U tnv'^ juoelci)2ivi rnrc^cjui^cccn,'''' k^- „ 
/fr«Af4/;Ar///«]noftrLia2:ruminuadunt.Nos ^' ,^', ^^ <7.„..i J.q^r ™» V • ~ 
vcr:o[j/neexternisaK.\-titiiJAhom[agrumjin- ^ 

iiadentes, inalieno [4^r<?]eos,quidomifuatuentur,pugna, quam cum illis comittimus, 
haud dil^icultcr plerunquc fupcramus. Ncc vUus hoftis in noilras copias frequentes 
adhucincidit,fimul, ciimpropternoftrumrcrumnauticarumfl:udium,tumctiampro- 
pter copias, quas cx noftrorum ciuium,& llibiedorum numero colle6tas in diucrfa ter- 
rarum loca djmittimus. Quod li vf piam cum aliqua \noJlrarttm copiaritm ] particula ma- 
nus conferuerint , & quum aliquos de noflris fuperartint, omnes [afe] pulfos glorian - 

' Kay ojz» a;j^i(po/'oD7J5]«)fo6(pO( vo/mi to i% eiiri. ' T« yva- 

yttn|TI»4/l/j;^H,TH 0IiU£(7T|. ' A/t7D0-/0/f]/; OAi( l5i'TXfSl/01<7Ill»l 

ic%\iuioiKa& iyjf^v^TiPiLui /McL;vi/uji(yt(. "^ No^tu^oimf] 

a*m5, /(T) TB ■m.TeAt- {111/Mua.^fMi; am.ouiuii( ,(B tifi^mvni;, 
(S iua^yuy>\in(.iy£.P. ' H np-^f^ti ^a^^aipla.'' To At/TH- 
pov]a('i,/-iit7rq 'Oig^cnti mmrioifx^iunMi \a.i(jiJiL.fjUoviiii. 

K.Cl.1 T T •5tA«^VX.^«ll';l«At7Il(?J^tip(k)<ratCTrt M«pi«/« J41IO/«- 

vaayaja.,twu uinp^iwi b^ ■ralvjwMf.Ki). T«ii c.vM-nei)\ij 
T KecKiJh^juotiav (fiiin. ' To/< A]7j/f pM9»crj)/.{SW0/f. '°K«/- 
iiiu/ ■m.fiyo/AivlwivaviKUu,^ suei/aivluj ■mi(m atSfcoTniic. 
' ' 'Ei\i;i\ct.jia.i(~^ei('7^ ol KaiiiJ^a.i/tMVioi. "" O f^iix^utiSiv eii 
Ticj-n c/^ffil^tu^PiMt^jliH Of Tt(,IJiiiv f/MKfvp^^iV.- '' Ka} a-m- 
'miC^^m.Mv eBtfi; fiaxjiia.jfx!iiiv( aivi-j!i^,ii -jtTi^iiv kot.th© yiyinia.yrciifA.tiiiKfaTtt.ujcii-nicnihi/Miuii. * Ei/Si/jvto/i/v" 
7i{]S tsu/^B '!S(yc ^aKiJaijuoiioif.iitcemi yb ^in iMKfm «a/im- 

04 0« 7n'OTA6/.(<aHl/7fS^{oil7I' (EsiiSu^ (yffTI/iTETB^W TntfJtOV 

atciamSl i-ri^jau/ aij-n,t(fl>fu 5i?ina/9ii,(2 6Tt£o(iii/,ij 7ai/,H ^^ 
TOV Tti/Tini/jJi^&i/TOtniiTTiv i)^^ ia» (THTinu/UT/iu/T owaj- 
pi^Tj.o/iJuujTs) ira? f^OTuax Hcnosv ei( /MiJi >\i/Jiav cuiyi^, 

e£M'ttpiU/e^ <Jil/p(i)TO'!TtJTO/,Kjc5£o;7» AK(7tti)J.oe',U4A^ (E <J}^- 

yLUf-njytni; 45^1101/75 itotra ttvijt j(aff()ii , 1» cu< 01 Tifteiovcu; (Wifia)!'- 
nc,cuJ^HonpcictOfM(o\i-n. '' To <it(<(yf)Oi/|U«7sp-yoi5]''' '"'{ 
euJ^afi iTifiiizv. ' T(vv7nAcH cwTti^jviMiii J\iM\iov. '^E- 
OT^tA^(«'],ut/^tp/5"ci.(5<) <«/T 71 ?feciwjuet «5 <ji/0,ei'< S/ioi/Mtv (S 
lavieu.' EmTn/x^^vjeic i^anicu. ''Moei(i)7ii'/],utp4T/v/'»^ 
«^(.(^^."'KejtTjfiracTs; nja^vi-p.i) 7W{ iTTriu.; twrjic ia/^«w<. 

L z IZ4 THVCYDIDIS HIST. 

„ 'ctTT^Jo^^jitjr/JcA^^IgfjUCfJ^ctTT^^TOi/jicoTiaj^. A tur^&qmmi vidi fLierunt,re abvniuerfis 
,/-y^-ni eipct^yvu'ccL^.^?^ov v Tclmv /xt^i-vi , vidtos tuiire [^/r«/;/.] Quaquam li orio po- 
V V V ' 7 ' ^ c ''Ct' 'r\ ' ' tius, quam laborummeclitatione,nccle- 

^ vr-'/'^ '^ , ^ , '^ r. n'^ gibusmagis,quam generoiis moriDuspe- 

„ ^M^y •'UyS'uAjL{v, r^^iyiyma^ r^^vGn riculalubire vclimus,nobis contingit,vt 
„ •Ti.,ui>^o:<nv(tAyivoiiiJ.nrar^K$^fj.4ii\i, 'j^ £$ &:xrumnis,antcquamveniant,nondcfa- 
„ aira gA% Jcn,/x^ tL-nAiM-uio^u, ^r^foiii /uo- ngemur: & quum in ipias iam venerimus^ CpiAsty^A^.A^o TEy) (j.ir djTiA^ict^ / 1(^ [^jw/^is/ff/^r^/Af,] tuetiaminaliisnoftraci- 
„ <:pi?scn(p5fJ^ cuL) /Mt^aLyJcCi- '° ^"sizd re uitas admiratione fit digna. Nam elcgatisr 

., gWi^^Mov c:. ^,^^ ;,' ^V^ 'CjWc. >f «'- B q^i"!^"^ ft"de^T^"S, ■■ \M ^^^-^ frugai.rate, 
co II \ -T> ' <v' ' = ~ ' H^ . c/^yV^fm-». &ph!loiopnamur;/fi line 

,,/y^x w 5 7.B.£0^ ^x °/^^>^|; ^^'^^; ;,,ollitie, [«fc>r.^/rr huti^ ftudmmolUscu,- 
" Pc^ovy^a.,!^» 2^ ?»(^'j/ij' ipy^,cl^p^ov.'' e- ^/»^//^. ] Etdiuitiis inrerumgerendaru op-' 
„ VI TnDii ouMii oix.eict>v aL,us^ i^ 7n)At7lKSiv'Qr2 - portimitate potiusvtimur, quamad inane 

„ yueAcjct,^ i-TiQs'^ rzsa^ ^i^y^ ^rc^fjifxioK;, vcrborum iadationem.neq; turpe cuiqua 

V . 1 \ , r, p ~ / <;; , rf/?]ruampaupcrtatefateri:redturpc[f//,l 

i,m,TnAirly^ jjJI Cyt6io^i yvuvcu. uMXOi^iAi^nv ^- r ' t ■ r ■ -r ■ ••rj 

^ ij ^' , . r , non^fo^^r/f^wjreiplavitare. htmnidem 

,. Ti^anhv^ rziy^ifM-VcycvmyObccL^^^-^.fj.o- [/;i,;«;«/^«,](imul&:priuatarri,& publica- 

„ ('ct^vW a.^^^ovvofx(.Co,'i^. xs^ etuGi Yirni vjn- rum[m«?^/i]curainefl:.quinetiamaliis,qui 

•; „ vo,JS{j yi V cUJvfj.ov/UiJix. opQj^ to rar^- agriculturx dant operam , [/m adeft,] vt 

' r,,,,^.^ '■♦J^, 5,' ^,^7- '' „ n-y 'i°f ' lleipublicx adminiftrandi non minus, 

/ , .. V ( f\ (N ~ ~ [i3'«<jw c-f/w , ] lint periti. Nosenimloli 

„:^vuSfjoi, ^ct ^ ^oSiJhcp^vcf^ /^^ov (2 cum,qui rcrum iftarum nulhom habct no- 

1 ' ' '^ '/0_1 '^ (v^ '' ' n ~ 

„ ;\9;>4<; rur^n^v n bTh ct J^/ go;)/i; eA^t/i'. titiam,non otiofum: at nuUius vfus [/jo- 

„ C^^^Pi^jvmi yb ^jj >ca) ivh i^,id^ , ucpi mwem] elfeducimus. lidem etiam res re- 

„ r^XfjiSiv n oid^Zi /.ta\/9zi ,^rc^2v ^- ^^ i"clicamus, &: animo concipimus,non 

] I ' n ' ^ ly r\ '\ (?- 't exiftimantesorationcmrebus nocerc:icd 

A? '^ • / ' , ^^ ^ , , ,/ ' potius oratione non pnus doceri , quam 

„ cLfuaJjcL /lA^ r^£t(jT>g,?^-}i(7fj.oc: 3 luov <pi- aJ rcs, qua: funt gercnda:, exequcndum 

u P^' ^<^7l'70i J\ aui ilu) •^uiyiuj thKobjcjg xfi- accedas, [hoc detrtmentofumduceies.] Nam 

„ %liv 01 Tzi. n " hivl Kc^ vSU crucpiga- ^^^^ quoque pr:E cTtcris eximium habc- 

' * ,->f ^/7'~ ^ ..' mus , quod & iidem maxime audeamus, 

cc i\ ' ^ ? ^T ' I. V \ ' ^ 1"'^' [andemm,ac] aggrcdimur , [ ea ma^ 

„ ^i-Kof^oi 056 i^ XAvh\ujc^v. Kc^ ivt g? ;^/w,^ ] confidercmus. quod aliis [oheftifo^ 

„ "S^sTio/ fcM^a^T/ciJ/tairt. 77)/5 7roA\o;?. K y) tto.- r^/''^- »4»«] impentia quidcm, audacia;con- 

,., ox)m$ <U ^ct c/yjcifm? , Jcra^c6 tV? ;?/ fidcratio \cvo[dtffHultatumacpertct{loru;n,] 

5u., '7o,/° '_, r^ ' n ' f ^ ' cunctationc,[(y-/»f/«w/]alfert.Illiauteiure 

' -^ fortiHimilunthabendi,quidura,&:moliia 

manifeft:iirimecognofcunt,nectamcnproptcrea apericulisadcundis dctcrrcntur, In 
iis ctiam, quae ad beneficenria pertinent,a multis difcrepamus. na non accipicntes : fcd 
dantes bcneficm, amicos nobis coparamus. Is autem,qui dat beneficiij,amicus cfl: con- ' A:n(»a9a<] ^/icftsjiava^. ' Kcw-re; «' pa9i//«a] tovtb ^srvTrwain^^ou] jrij^Kf «e/fHf ii fA.iii-Tnila.i ovnSiaa^^lii- 

mwei)iiTaeiftijui\ia,(&i>cccifeuctju.niirtvau'n^mifiTBUf,oLix- ^un.nstA^m.pouaTtt ^HTtivoKimvncTfiiTmv (fu^tif. "■ Ew 

x.lT>ct\fi!Ui\>o(.ci^i'i-iinayi Ji'ur£Q(^a.KiJa.i/Mtiii(. ' Kcn ii TjTiif aJ7!i/f ]o/'ov,75(f iA)^ifpjp?f,)(stj >«apjp?«,>(j4 xurif- 

«su/TaiASrt/o-/] ■7BaA3«ivatf>)Ao»i)7«. * Tii)vdeifio;^iiwum\i~\ jp/f ,i(ptj '5?« oiMo/f /i/>(<)7ztff ((ftj ^^/poTijj^ayf. -li-n /i ra^f 

i^Asictc/af.iyw&iv /iiAoi/o^Tj. ' Ke^ tVTi 7n/7B/(] 7r/« «'pii- AaiUofkf^ow'o[{,s^;J>) o'// jp/ M/ra^ oti-fjlf oi in ■miM-nHst- u"»- 

/wt'vo;f (AfAovoTi. ' 06U//xa^€oSit;/]Kj'K«;vo(l7t,,afe5^j4'iTa). ■muM-n^ , oiSi^Q TmKi/Ma. ,7m.l/i\i. '' T/av cA |a«7vui»- 

^$;A0i(5tAS,a«VTe)t)] m/tA) tftiSaA^ovT» o/'a9»)ua<o;^ /Ao,. tb] 'fSif ■otas^iw.i». '* Ou-nilMy>tf-mit(y)i{\S)iQ,ci.\- 

AawajE^Tf u.pn/J;K,)(5t/ jKiAn ■OTAAn, nsTi As^t; , 077 ;piAO)(p:Ai- AovTB jap »< A0J93V /iov(i)v ewvmiovuiWixszini "^ Aaia^/^- 

/UtV/Uyii/TiAHeiOcjtjra^i^voTJiTBf. Ti))blnAoi(jtA;o: 7sairanii; yuov/a/v. '' Awvot )(aiH,Aa] </i;va, TetOTAi/.Ma' n'/{a,T«e 

fmn/f. MiT iil7iA«af ] j^iKf 0'ZPpiTS;a4. ' Ko^ (p;Ao- -ng f^ftwvii. ' Ka^ 'Stif «tpiTitu] Ofi^iu) Ae^; vtio t^u» 

oi)?)iM«vaJ'6i//AaAa>uc«]7Bcft<;^pi)'^5nv/a< vani^svo^Miv. ^f (A/oi-, S iJf p;ttr;'ai'. '^ Bi£<C(OTifOi JV o jy«'<rat{ Tiu) vx- 

PAOI/TiI)^! ipjPL']-re'o'5it;,'Jll TIAOI/Tli) ^^«liSaw Ta)i(ptfp<i), e*']» Af^otyttiVOf ^g/^ioSof. 

■j5 'ipjpu,!(jt^ J Kl>fA.7r(f Myv. ' ' KoJ 7» OTHaSa^ X)t o/mao- 

flantlor. L I B E R S E C V N D V S. li^ 
ftantior,vt debitam [Jthigratiam, in w]tuc- A ' J^ l(p\7\5i^'ouj Si iJvolou; a igJ^xe cm^{\,' » 

^tm cm[be»efiaum] bencuolent.a: caufa ^ ^ jIJ„,^^Ixck' ^f^^^^v^eS^.iAchcU » 

dedit. Sedqui pro benchcio 4fffW0;^r4- , , ,, , , .w , ,\,^i 

ttam r./.rr.jdebet, cft obtufior, [&m a- ?^^^^^ e^o^^/A^^ r ^er^c^^^^- « 

fKOre mtnus vehemens ,] quiaicitiebcnefi- cx.iv.'' k^ fJMvoftiT Z^vfx^i.fi^vnc, ^Moi/ As>^- « 

cium non daturum,proquogratiafibi ilt c^oo,ii'? iAdj^eio^ cfTrtqr^^ a,hrJg7ivciu>- « 

rctetcnda : fcd rem dcbitam pcriblutu- cpeAQAxV.^^gA^WAe^.^i^^TJ tt^^ vra'- .. 

rum.Nosetiamiblinonmagishabitaque- , c . ^ /rv 7 'c\f '^ ^ ^' '/ 

Itus ratione,quamcertaIiberalitatcrreti, (v n >/ v , \ v . < eor^ \ 

quoilibct ilne mctu iuuamus. Atque vt ^'^'^" f* "^''"'' ^"^" a^4'*'^P "/<^/ '^ " 

rcm paucis cxpediam,dico & totam iitam "TrAfcj- eli^n , j^ /l(^ ^pItzjv /as^Mc^ cui ' <^'- « 

ciuitatcm cile Gnrcia: magifterium , &: ^cx.7a\oi>^ t mfj(^ «i/rapxe j im^Lyi^^. y^ cli „ 
lingulos eiusciues, atqueeofdem homi- D ' -, / ',^_^'^„' _ '^'' ~,. >> 

ncs apud nos milii vidcri ad pJurima re- „ j- , _,\ . ' , „ < r, / \> , 

rumgcnera, &cummaximagratia,maxi- e/'i"»'69^'"tA)i9^^,c^77;«.iW^/?-7^7raAgc.?, « 

maq}venultate[m«TOjcorpusidoncum, ^ ^^TniTJET ^7ra>o«.T>;CTaA^ct,(7>7/<o7K{. « 

\^&arttbiisadh^cexerce»danece[firtistnjlru- juovriyd r vtou" a,K$y^i Xfiie^viiTnT^v i»- » 

i??««;Jexhibere.Qubdautcmha:c,qu;rin ^,^,^^,^,{1-^^ ^Ai/xla>ivnA%7i dy « 

pra:lentiar4»zfldicuntur,nonmai^isver- , >/ ,,2. '> ,/ ' „-„•/ ,. 

I „ . ^- . . A . ^ cwctJCTTjaii' eyj tj(p oicA)V)(siK37nt%i, ninTrJ u 

boruminani iaa:atione,quam rcrum ve- ^ / ^ , ■ , , , °'^e"f « 

nratenitantur,ha:cReipublicx potcntia, 'VJZzr-n^ycfK^tra/ue^t^i/^o^k^^^^jzir ct^/wK « 

quam hisftudiis parauimus, [facile] indi- c(^>*j./t(y/a.g5-ctAii);'3 (77;^€/ii)v;t, i^(^>jTT/ ot « 

cat.Sola enim [omnium] earum, qua: nunc ^^^V ^ .>' i^^^i^ /t2>^^'t4t;o/,7B7e -n « 

extant,famam fuperans,datodocumcnto ~ ^ ~ ,/ ^ o ' cn \ , ^' 

%. ^ ,.• , n., -j vuxJXATti';i7ni7ix.ycw^us>-<ijtt<TV'McL' X3^ Cinhv <, 

cognoicitur,lolaqueneholtibusquidem /9 ■? '/ / ' v 

fibi bellum inferentibus indignationem ^ ^?^"/«Vs' Vt? O^g^t/ £7r^^eTV, «t^ « 

alTcrt , quafi clades accipiant a ciuitate, 0575 iTz^cn il&/j TdeuiriiiQc 'n/)'vl</,Tc/], 'ipycuv t « 

qua: minorem & potentiam, &: dignita- ^s^^voictv y, a.\-l)%icL f^^dyi , ^a. 7n?rai/ « 

temhabeat,neque populisfubiedis con- ,.o,\ cu'-,^„™„ „^ /'^^•^^J, "- ' 

querendi materiam prajbct , quan vins , ^ , ,fin'<v'^~ 

imperio indignispareant. Declaratave- '^^^'^ Ksc7«yctlKscavtv7ii ^ ^jpi^^Mg^x'' « 

rbnoilra potentianonobfcurisfignis : fed 'Js/Miri/MHi^'' v^yZv tj Ka.ysL^cJv aiiS^'t,t.y- „ 

clariirimis teftimoniis , ingentem excita- ys-Tniyucntvn';. n^ TDicunvi ociu TraA^a^ „ 

bimus admirationem cum apud noftra: "o/h^^^c^ci^Si^^s^ot^rBiui, cl(Pct,pi^vcu „ 

£Etatis homines,tumetiamapudpofteros, , ,\ ' 9 ' j' \ ^ c 

itavtnecHomerumprarconcmlimusde- , ^/ \ ,\ > / , J!^^ ^ 

fideratun, nec alium quempiam , qui fuis ■T^o.^cavTnhJmTiva.iiya,'; i%\\vxszdf a^-nii „ 
quidcm carminibus animos in prxfcntiaD>c^yW<|i'. «S/g i"» ^t, i/jjhvjjvcl tk .072^7^$ 7ra'- „ 

demulccat, rerum verb geftarum opinio- A«aj<,</i JkoxaA/a* t^ vra^K/MVo^ /x^ 'S^ lov .. ne veritatem lardat: fed omniamaria , o- 
mnefque terras noftra audacia nobis pa- 
terecoegimus, &: malorum,[^«/^«* nojlros 
Aduerfirtos,]&C bonorum, [cjuthus amtcos af- r,uiv iT) 70C ouynvct, '* ^ oU "tV h /jtj,S\v , 
vwctpy^, o/xai(ji)(; y K^f^tUju 6o?^yioui a,/j^i(p „ 
0;$ i/tty Agyi/ (poLDi^M an^ueiotg yjcji'^';. „ _/^c//w«5, ]fempiternamonumetaanobisvbiq;colIocatavilhmur.Protaliigiturciuitatc 
&;ifti, qubd i'e hac priuari iniquum duceret, fortiter pugnantes occubuerunt,&: qucm- 
libeteorum,quifuntreliqui,proipfalaboresa]acri animofubiredecet. Quamobrem 
etiam orationem deRepublicaperduxi,vtdoceremnondere parinobis certamenef- 
fe,&: [rf//«]quinihil horum x(]ue,[atquenos,] habent:iimul etiam, vt fignis manifeftis 
demonftrarem laudem corum , quos oratione cohoneftandos mihi iam propollii- 

' nyt ii^\\(tujt\)Uu]i irai/TO^iClCTtBf.art o^nMiUtvUu ra^^ii.ijS 
Ji' iuvoioA Jitfivuv. ^ Ot^l itSTcifei\a\)jo/im°^v. ' Aju.- 
^AuTipo?] aajsssnpif. ^Tlw^^firtui^rivifyKnajr. ' Ka< 
^voi ov •n^u/ii^ipo\mi;ji 711 ihTniJ "n Y.i:>Jt>l(,oi>f^X'n ivipyi- 
•n7v/B /Mf JiiiX,a.»iav. AJiui^^iUTi ri/^)a.\a(. "^ PcH- 
JiuwtT)] «COTMa ipgjtjMaTa. ' EOT^Hfa* «/»1] «'{ 
^y,f»gfc 'Zs^yfJ.a.-nt. ' Ei/Tfa-w^af ] ti/)Mv))7to<,e*Jt- 
^('a(. '° ATm^^tA 'ftTTf 0™»] («■/'JpesH'^!'. " AiMtti 
•Uftajzavl-LSj^''*'''^ '''*%"'''^''* " ^'P <"'""] IJ'' «''5'l- vo^aiv. " OilfnJKs^s^yiKota^tti! \ia^iu,nsLj m/MOj, icai fiu- 
^a^TKi), xsM TBj^ aMo/< offi; ■uarHMt/onjuJ'^. '* £2t oiiv 
ijzir a^iav ] ■OTAuazioc/^o^Mos !^iw o' Goi/iu/tftcAfs juaj^n J 
mjritc 0! aTliiui. '' Oi-Tt 0/!/*pot/]iiTS /«'potf, <^'7ra*- 
TOii'!n/H'?8J'. '* rtiisoSa/ ] iirj K/JinoJ •*»' $at,u«o5«ja;«t- 
5a. '^ Kaittt» TlXapa^Ml'] i(stl£/:.Jii, 'ZSij!:; Tft}' TOj|«i7Kf. 
Myu Sim ifoymjia. ' 0("n tTj ^ct/aif]o/w//«iio/. 
" Kayo/V]5~f "lAo^OTVViiir/o/?. ^° Kctj tIw ivAoycui^^Tit 
«^vov» " 2n«a/«/()C50ifa<]^)«/votri!i t/AK/ciuisc. 

L 5 • -flM » ^- 


u<S THVCYDIDISHIST* 

' ;t] umvx^ auj-Tyi^i«. ixiyic^^ S. yb ilu. -rn^Aiv A qiianquam maxima pars iTpfim[/auiititivKU, 

vKKnazL , c^ T^Sl K^ iV To/ Jv;^ -^i-n^ i- ^»^ r'i ^htffnformergefiai or»are fatueram, 

', ^ , ,1 ^'-'^vf ' 5' " ^wfliamcftcxplicata.Namiftorumj&his 

^^ / " , Ipn ^ I ~, '/ / fu-nilium[wtfr»?«]virtutesciuitatem [rf- 

" fo7:ti,acuytf> tV^ , o^^-p^ T g/^yvi/ (pcWEj)'. ^^^ ^^^^- j omarunt , quas cgo iam laudaui. 

" ^SoxM^i juct S'>i?^Lu' MiPfoi^^^i-TLuy^^^zdt^^rti Nequemulti Gra:corum rcperiantur,qui- 

' T? fjtljjmm, ^ TiAdjia^oL fiiCeLiotazc , ' r, bus rerum geftarum laudatio tribui poirit, 

~ '*?/*r « „^'7 ^«^^7. ''vv^ qUcTiithorumlaudaiionia:qualis.Napre- 

, , f \ ' ^ ' < r>> icnsiitorummorsvirtutcm [x';??«-f/i-/f//^J 

• ^^^/eJ'^ «^ wo" -^ e« -ra^^ -^Ag/.wt4 -u^ ^,^, dcclarare,& prima indicare,&: poftre- 

' TVii Tnt^rej^hi iviS)f>a.-)^%cv) /nrC^Tlho^ztf. macoiirmaremihividetur. Etcnimxquu 

" d-^^^ooy^K^yjv d^pouiitmvTiityjtvai jusi^- eft illorum , qui cartcris in rebus flierunt 

P^o, c^q>Ura^y/r^ ' c^ r"^ ISia>v Z^- B '^'^^'^"Of^s, [^«.,^4./^,] belJicampro patiia 

I «ipr^ <s^ " '^ .. ' ^ f^" fortitudinem primo locoponi, r//rf'L'//'4^ 

y^, * '^ , , , „ tn refaltem ctxteris Afttefonantur.] N2.mhc~ 

■^P^unv nst$'nu*im.<;i^My^t<QTi ,ovTi nefado malefadi memoriam delentcs, 

Tanou; iAvaSiy uiKoLv iii DJ^^^vy^v cw- publiccplusvtilitatis vniuerfa: ciuitati at- 

t^m) TfKovT^miv, aJia.QoXt^ iV ^/^ou £7ra/>,'- tulcrunt,quam priuatim fuis vitiiseamla^- 

,irs\'-io • ! ' ni ' ferut. Horum verbnullus diuitiarumfru- 
<m.'n''ZVuuS\T OiioLtTiavUMoptl.oLfmJiiOTi- „ r ■ rL ■ r 

^„ \ f, / r/ , ctum,quemie inpouerumcxipiispercc- 

C^v MJ >>3ZovTi<i,r3^ wSwjm a.,uci. -nv-^ pturum fperaret,['v/r/////]anteponcs, mol- 

Siy{Si^t<?sv)iofj.i(ju.vTi<i.r\QovXy)^(7a.v^^ fjiT lis, [<«(:. 'V;7rf*/^.']fu!t,neq;fpcpaupertatis[w-' 

doW TV? /iA^ Tijuy^it^,'' T 3 ecp/ga^-"' e A- /^«^^ , ] quafi hac vitara diues vel pofthae 

7a'J^ ^ t <L<pau>U ^ K^moQcJxriv '^^fh^ C ^^f ^"^;'^^,^ ' pericula alacritcr fubire rc- 

, „ , _v „„ 'c , V cuiaujtilcdholtesvlciici Hagrantius cupi- 

^^.T^^^fpp^^O 'rfe^'TV>i<5^«op«^o. cKp/<n.' entes,quamillisbonispcrfrui,fimuIctiam 

oi^tjJsct-^/ozw/T^S m-7reo*K2^* xjO*au;ra; TtJ hocomniumpulcherrimupericulumexi- 

djMMJaLcoC^ ^ Tra.^^u', /<5^Moi' " ji^.iKra/f^i^o/, ») ftimantes,hoc fubeuntes, illos quidcm vl- 

-zti/c:. J^m? at^(i,5(r ^ ^ «;^ov ? AsV^ ci<'<^Vh^^c verb ailequi voluerut. incertum 

./ ' ^^ ,. /<:!"• / « ' I i8 ^ rv' quidcmreifcliciter crerendx euetumfpei 

^r ^ 5 j f>-^ .^ /-v^ 1"-%^ } xi committcnceSjidvcro.quodiamcerneba- 

i^)A^'j x^,^v TV^/j^i; cLfMt cLKfXtj -t Sh^iii tur,in iliaipforu virtute , eiufqj iiducia po- 

" /<5fcMoi' '% TV hm aj7m'SKcLyr\m.v .x^oih, ^ nendum ccnibntes. Et [pukhtrrtmum ((Jt^ 

- maoTiyJ^-mi t^WacI -nio^i^ i-^o^-n' tV« Sk cxiftimates inhofte propuliado vel ipiam 

\ ^''^^ ' nW V' mortcpotiusobire,quamccdedo,iaIutem 

*> Xof!nu,ypy) cLaxpci.Ai<7i.pcLV Mjij ^''A°S,,cL- r\ ■ i -j j i 

f^ , ^ y ,o. 'iv XI > \ ^ , iibi parere : verborum quidcm dcdccus, 

» TDA//rT^pa,^ 3 fxnhv cLp^v T ii TVs in>AifM\{<; ^j^^ir.fmiamyit^xmu^ rb vcro ipfam [mor^ 

" Sicuioiaun^v^axs^tc^'^ /Jj} /\syu)^\ci>T{w /w/^^]fortiter tuIerunt,&breuiflimotcm- 

»• a^piAioui- U^ ouiTii rzffOi G^vy^T^vc^- Dporisfpatio^brcuiftimaqjfortunarinclina- 

^' '^ .'^ty • •,' " ^' _f tione, fumma potius cum o;loria , quam 

'' 'ni^vM^iiidli^/uUiKutJot ,Aiyi'Voazc.c^ rrtJ ^ f i ■ ^ i n- 

\ , ' • ' o_ ' Q_^ '' ' (/«ww^J cum timore devita dccciierunt. 

« Tv:^ taXifjxoiA^IJUuicdv^ , cLycJrx. i^i^K Etiftiquidemex ipfiusReipublicxdigni- 

- ^£t/<^Mot T 1? TraAew^ SlwctfXiv K^O w- tate tales fuerunt , [ & qua/eseoseJ/eopor/tU" 
r*t,ta/esetiaminpatriamextiterttnt.^ Rcliquosvero tutioremquidem, [acfortunainiejui" 
tatt minta ohnoxtum] optarc: fed ncquaquam minus audaccm in hoilcs animuni habe- 
re vellc oportct,non orationefolavtilitatcm fpcftantes, quani apud vos rerum non 
minus gnaros,[^«4«f^<?////w,]aIiquisdicendo ampIiiicareponbt,recenfcnsquot bonii 
iniintinhoftiumpropuIfatione:ibdpotiushuiusR.eipublicx potentiamexrebus,quas jS 7ituOTMu]Af(»i/iifi<. ' lu-oppoOTfJ/ffnsaiT/Of ./tm iJ2<^Sa\- 
hm la 'Sr^^.am * np&!7D7iW4ivtIoura]Ttni//i). ^HvuZ 

' Vfo-nSiST^/ufO'"^^^- ' Ex'?y<7i«if]«|Uaf7»i/xj'',/>)- 
AOVOTT. '° AuaSo^ioiiV /t/uoO tOTiHtraTi] l5 7:/i&ip«<^ -rei^ 
incu-nnjf. " MfcTOtfreJrtiMUtftu'». ''T&iwojTetpti^. tp7cj. ' H).ti<rat,u«to/] iiTBW/iioJ^jiutM/nv. '^ TO|£a» 

IW^OV T AOJJI/JtB 0VHj>^te3Ja)'f <A/A0/*7t QfpjPV, 711 i^9aV«V, 

" Kay <ft' tAa;y5iu ics^poj TiJjfifjTiijAti o(«' o QxKU<tij)f( ^ytAJj 
Ttv OTAt/«v «'x/*a^ov7if , ip«(r/v,i» iudi>t;ia (S t(;y iT^A/Wafm^zt. 
»ov.T57«rif ift 7iiaTHMa^<ra/. '' H ■« «/Vi/f «VnMa'jtijnt/1 
(2c»/Jestpj«/l(5t/pa),^««-;v,«THMa3>iffni' T infa.yjLU S\\otfjn\/tt, 
dx.jua.!^ouf)i( a aini7i 'iit rf tfi^n'; , © i^TtJsc w v/icti'™) juafAov. 
H^uo ■w lAoif , »t^''j5 (pyjtnTji^ M/V«Jg ti aK/jui/ovn^. 

quoti- LtBERSEGVNDVS. 117 

quotidiegcnt,contemplantcs,itavtipfius A^^^augpp.^iJ^cij^iV.or^/xj^f fdJ^^a^ yiyt^ojui- *« 

ctiam amatores efficiamini.Et quum hax ^^^ ^^^' ^ '^^^ — ^ >^'a« J);^r, ??1, .. 

f^-r^^l vobis ma2:naefle videbitur, illud » , ' "_ ^ ^ ^ '' " 

cogitate,viros fortes,&:quinorant quid c.5v^^-Ao.,.^^A^.^,,,^^>,^.,.^,- „ ^ .^. 

faceredeceret,quiq5iniprisrcbusgcredis TEe^^i^o^TajYj c* (snt^^yn cq^o^ot « ^"/«w 

crubelcebant,iltamrcrunipotentiacom- ouidYZi cunzzoKTVcmvTfKjOTn)^ £j Tatpa. « 

parairc:&:qui,quotiesareialicuiustctatx n^'axpciAiiy.a7zv,hKi<v K^iL^T^^n-^^-^o^i- « 

adcpnoneaberrarunt,non proptcrcact- '^^,.^^. ~ '5: _ '^,.^ „' ; 7 '.. 

lamRcmpub.luavirtute rraudandamce- , ./ ^ . -g / - , ~ .. \ 

fucrunt; fed ipfi pulchcrrimam coUeaam '^' 3 ^£5*^^^ <«/-n, ^tixd^oi. Ksnri yd -m. ., 

prolixo,&:libcntianimodcderunt.pubh- cru^U£Lmd)dby'ni,ii\ct'n,)i a,-^vi^ccv iTrctjvov i- » 

ce cnimcorpoi::idames,[& pro Reipulp. fa- ^JtixQctiiov^y^-nvmrpov^Qncn^/jiMTa-nv ,ch(.dv t, 

nonicnciccmcmA atmmortalem\iiCccz>c- < cf~ . , > \ \ ^/ ' ^ ./ ~ ,.„ii, 

runt,&:honorificcntimmam fepulturam £9^^^^;)(?'^ '^^^' ^?^p3v ^ iP-^^^r. ^.^c. „ 

[y^w/j^/f/^^/^Jnon^f^wJpotius.inquaipfifi- ct6//j,//>i(nJ$K^7n!A£/7ri:J.cwi)jciyy) 67^90*0)1' .. ^ 

tifunt:quam[f4«»]inquaipforumgloria, 7ntaix.yi-m.(po^,x^-i<p]hcLV /uoiovcAivoiiceict ,, 55*u«W 

in quahbet rerum vel dicendarum , vela- " ^^^,^ 'fh-^xcpii , ^«, " ^ ci t^T ui „ 

cedarumoccafione,quxfcfcofTerct,pcr- ' " « ' . c/ 

petuo celebranda rehnquitur. Nam iUu- ^ , ' X^ ,, L./'^ ' ^T ' 

ftrium virorii omnis tehus eft fepulchru, "^^ >*«^$j^«6Mo^ji tv if^v ^hc^-m-n^. „ 

ncque fola cipporum in \^gro\ domcftico ot/< vtw u/uei^ (^vAaauvm , ">^ c S^^S^afjuov, „ 

[<rrf^tfr«w] infcriptio [virtutem eorum] te- 5' gA^^U^e^i-^S' <5i lx4j%^v,'^ ^^■^•^v icft- „ 

ii:atur:fedetiaminahenor/^/(?]niemona „ _, .,i,^,^^j:: o^ rri>. ^\r ' ^ .. 

nulhsmandataicriptis,magisapudanimu » / ,4 • , ->• ^ / 
cuiufque,quamapudfepulchrum[/«;7/m^ C<J^o^. i<j^^ oj^K.^^;o^^^^^TS^?cf^Woj^- .. 

honeremahhof»tmi>fts]c\tniQ:umpcTpcmb C9^ acpiSbiiv cvi TV/S/oy , ok iAvai cho W « 

manet. Quos ipfi nunc imitandos vobis a.ya.%S,S^' oT^ « <z^cti"ria. fM-m.CQh>) ziizS „ 

proponentes,&:fehcitatcm exiftimantes ^^,'^y^,,:S'r^,iJt\A:^ohjuJ.Ai^juiyci?^ „ 

cllehbertatem, &: libertatem elieanimi '\ / "^,, „ , , ., 

generofitatem, bellica pericula fuhire ne \ ^f<^^^e^^^,^ ^ ■^c^ar.mv. ^^A^J'^ « 1i 

recufetis. Neccnim homincs calamirofi, /^ ca^iyicp^ir^ lp^^Tiv)d\ c^/u[^ r /x^- „ 

quibusnullabonifpcs adeft, vitampotius ?\cf.vj.cdiuJctJi nsi^^^^i,'^ /U^pw^ujig jiy^nyii „ 

profundere debent , quim illi , quibus , fi ^^^'i^, . ^^ yy.^^oi '' Jo^^t^sV^*- « 

<iuriusviLunt,fortumc cxfecundain ad- ^»' o \^^ ^rv ~ ' " ' 

uer(ampericulola,&:inccrtacommutatio , T , ~ ^\ °k ^ r ^ j « 

cftextimercenda;&[/////)r.«f/p/^f,]quorum ^ o?^<^vfo^ fMx.>^ovin^cP^fJ.u^a7!/jj^. „ 
potillimum maxiine intereft, fi quid of- D dv TrDAo^mn y> E,v//.(popciJji 'fhigztvTo^ '^oc- „ 

fenderint. Nam vexatio cum mollitie (?;gW$."5'4XTO;V€$,o'/ai) 7^$ <L'^£7rE- „ 

coniunda.viro faltemmagnanimo efta- ' - / ^ '/ ^ "'rv o^ ~ ^/ :;«* Z.™,. 

cerbior , quam mors lenlu carens , qux ^ , .J^^ , \ • --17 . y rs ~ / viJ^.iA 

cum fortitudine , fimul &: cum p ubhca '"^;^^'^^ ^^vvnj^iy <^^ °'^ ^^S^ou/Aovy,^ „ ^^^^^ 

ipe ipfi contingit. Quamobrem etiam Tiof^io^o/Miiuiiiijd^iXAjTiii^Qvv^ui^Y)^)^). „ 
nunc iftorum parentes,quotquot adeftis,nonmagisdeflebo,quamconfolabor. Ho- 

minumcnim vitamvariis fortuna: cafibus obnoxiam efiTe fciunt. lUi autem fchcita- 
tem [(unt adepti, ] quibus honeftifllmus vita: finis, vt nunc iftis , vobis vero mceror 
obtigit. &: quibus datumeft, vt [eorum ] vita felicitcr ad:a pariter &: finita cenfeatun 

' Ka^ ig^^iyyiiilMioii av-mi^^^mwi^irii 1» ,ti.-niX/M-n^v ^oijm^^^iieufnovTvituiiviimu^ia.. ©fojr/f jbd •OTiKffaf th^' u- 

^ IMiSit d.^i<iuiu. '^ H.iyt.Ky\Sii,»^fYi-mUi;JM>\'>mi. ' Av- m%yjiLi ,<!>vi<r'i ,'X.fv\-m\iiUju^ivy)\i'fa, ,^U /uuiyii.M-namv-n* 

/fulaic^eioi. ■• Autb ^ltTiiJiWTcjTBAupaAa /haovott. P/^ftVjSm^poin.Ki/piif (ytriiAjfiaTtai». Tkti ooiio flfei^T^Pc 

' Ka< Tfipa. Tiu]Jh)Uf/.ii TWM/Mu . 2ip«A«M<ni/J iirB >u/Hf ^m^painiTWi.Q iiKo-miT dnfi&Hcui i^ ip/ulu/eiaf, o-n ©«f «pn- 

'na/iiu/Miuuivioi. "^ Kawis^uj tejtiiovauriij ksiM/Vhh (Tuu- /**»«« T ©iojf/cTefijsnjTittiif Aaf9a.voi;Tii)f t^HaSjfiSiiv/^^aTti 

tK^OPci.\>. XIptU/aUO/j/Jl/oDTIJ.iiTT W/V0(1 TIa)tT)inU''7». flTJZOUTltftltStjOTipOV.Tij^tftlt^OTipoV, «i/lK^/cKDCt^ipair/ve^. 

'Ko/v»)SJ>»a)//iitAfWvo3T, '° Ta(Ta^ra]«(OTAs,U9v/>t- ''Ava(flS»c»4]'ZPfo<5t/f ts diay^oSnTjjje^mi/nc/iviW/^ovEf^TrEt/- 

Aovo-». ^ ' J.yifAai,vei'\7ta&i^a.. " Ka/ofTH jaM ■jTgfinixif- »ov f^^ttvaTJu. "XoiT ti/TO^V] ^^o/TiAtKTHiraeac, etM' o/ 

e)i]>)t/i(A0V07i. " Ka^ T» suVct^MPl'] f '«T!i< )S iJ^j/Uj^tt) ^l» TOpovTi^oJ'^ jpv«f. '' Evi!;</k^^v!)an| ti] Tt^nnn, •» 

>is'Ati/94e/'o',^'/'"0. " »'''^<='<(*<S'"«.'W«/*^'We/"'?/i"'f .® ° si'</^M«V(a(tsij{noa/ )^' TiMi/7«»af. 
anv3ttfO(. '^ Ovyi «lnnKCSf^yuZTtf^Tiiiyi/jM-m.f»- •^x 


iz% THVCYDIDIS HIST. 

..^Mii^ii/uSji^cTSbL-mi^vov^av^-Ksi^Xa.- A Scioautemdifficilc efleperfuadcrevobis, 

, - ,(, ,f7v , / \ , ?/?cr«w, 1 quorummonumcnta vellxpius 

„;^«^,, c^.-m^^ a^isi ^'^^n.i^- K^AvTTV inaliorumrebus fecundis habebins,qui- 

„'tiy^ui\iMiTiifxti7ni^m.fAfjo';cLy<i^a>v^t'-- bus vos quoqlie qtiondam cxukabatis. 

„ cminttJi, ^sM ioji ~ i^i -ppoiL^oi; cLC^cui^t- necdolor[d(5«//;y^i/lquumquis bonis,qux 

„ %iv,. K^LP-np^v i^;j^« ^ ^^Kuv -z^c^hv^ IhiA- nunquam cll expcrais,priuatur:ledquum 

. r '/ ' ' ' fo >r,' ^ quis rfo^cwl rpoliatur.quofruiconlueue- 

^„ „ I / , '/ rat. Hoc tamen ipealiorumquoquelibe- 

„ T^ 'CVcovmv M^ oVGnyyjo^oi rijiv i-orumtolerandumeftilIis,qui pera:tatcm 

„ effzsi/J ■ :^ T^vra Acj S\y^%v, tK Ti TV/x^ epnfA.5- liberos adhuc fufcipere polfunt. Nam f-u- 

,, a5n/,)6, daxpcLAifa. iiwola-^v. ov yb oJov Ti T- tura foboles & priuatim defundoru obli-. 
" J,, ^ :! js'„ .„ aJ,\A ',- f^^. /} ^',; ,/Jl J^ ^ "^ p uionemnonullisaifcretj&Reipublic^ bi- 

' . ~./,o/^ /' . tariam^r<)dffm, tumquiaJd^T^r^&f/rf^ftf- 

„ J^t^o^T^ 0^;« /t^GctMo^o; ;a^^l.- ^,^;«, j „£ defertarelinquarur,tum etiam 

„ vijum.oGVi<fl<zIi^7mfTnC,vi^'n,'ii)VTi'7i^ii- quiaad[f/«^]pra:lidiumproderit. Fieri e- 

"^hii- ,^ovX:,Kep^i oVyijTV^ATTifirjv^YiyiTcdi^Tiv- nimnonpotell:vt,quiliberosnonhabcnt, 

„ Si ^e^yL^ 'Uc^% ^T^Yf^ SJzM'oi z^- q"os Ifropama] pcriculis obiiciant , perin- 

Vl " ly ^^^\ ^' ''^ ' I I \ » der4?/i//?//ff<?r««/,lrecla,tutaq5Conliliain 

^ „ J<^=^-5 -i^ (piMji^v ^u.yjc.vf^m- ^^k ^^l^A^^ ^'^^^-^^i^J^^^^^^ Rcipublic^ x- 

„ c^ttJ cr^iic^THirAix^oii^d }up^a^v^v, c^i- quaprxbeant. Quotquot vero a:tate iam 
„ vnpTli/ig <:^aiin,/mct.>Kov Ti^Tm ,^>^,Kcl'^ ily^- proue(3-aell:is,vitama6tam,quxftut lon- 
„ c^a^.-arc^mJictltaiii r^ hinlfic^, rih\- ^'^or,^ inqua floruiftis ,locolucriducite, 

" ^ -^ ' ? I \>~ 7^"^^'" &reliquam,breuemforeexiftimate,&i- 

<:poii;,opctl /xtydivnvcLyjivcL, tdv yo Opc cvto. „ ^ i •. i , , ri 

" Z [/ ( ( " ' '^ r' ' r- ftorumglonadoloremleuate.lolumenim 
^^ct-^iiic^vi-rrct^i^iv' x^ f^Aiia^KStd 'V-^- Chonoris, [d" -^^r-* ^/'"'/•«IftLidium nonfc- 

„ oAiuj-^iTVi nyofMioi A^A oAiy^ ^i- nefcit.Neque ineaa'tatjsinnrmitate,quje 

^iiXfi%iyni.^%m y^Tmi (^am rurOi -nv hominemredditinutilem,qua:ftus,vtn6- 

" ^7Y7^A9..'5 o' -o^ iM.-r^^^y '' a^a,^y.vL nullidicunt,magis deledat^quam^ipfeho- 

" /, / / , / is'"n \ nor, quoquisornatur.Libcris aute,&rra- 

„ crc.^ Ijvoict^ rirlfX,-m.iiSlfx, hi y^y^a^- ^^..j^^ ^j^^^- ^ ^^^,^^^^ hi^ ^a^ftis , magnii 

^ xtioj; Ti -i^^eTTi iioaoj vmj c^ X^P^"^ iOTivTzq, certame [propo/itumej/e] video.Eumenim, 

^^ /ULt/yicdiJjctj j (i^yiicL Tntpctjviai oiTmv crn- quifato fundtiseft,quihbet laudarefolct- 

" ^ J." -^ TE j^ VTntpyvayii <pUc^ifjJj yii ^^ vix vcftr^ virtutis cxuperantia [ /^-^c #- 

" n / eu. c 'v ', ' (N's \ * r '1 ^TwStf/mVWii^^lnonparesillisMedpauloin- 

„ ^un^ j^i^ , .^..^e>^A« . cTo^* ,^oi,a. }J^^^^ iudiccmini^Nam huor eft inter ^- 

^^ e-ar g;\gr^5^i' "S^eTTj? 7?te^ Ji ^fopt/ c* ts;? mulos,[d-/'4w,l quandiuviuunt. Scd id, 
oL|>jHa: KAe<3« >!-e'f wj J^ £/^0/ JA5;)^ ;c^ 7BV ^o/.wvD quod nulhs eft impcaimento,[(^^ 

" oow er^i/ ^oTpoe^fjc, epp^,o/9w.7f?o'^o/, <'^«>' »^f '^^''««' aduerfarium amplihshahet,] 

" \ 6\ '/^^ ; . \ r\ '_5P,r_\ beneuolentianona^mula colitur. fiquam 

* rvf^ N , s ~ / c / ,. / autem&dcvirtutemuheru,quxMnvitiui- 

^ -ara^Jk? 5 ^TVie ^n^^a r mM^ >e- tatenucerunt, mentione mefacereopor- 

„^^$«'?w«r\S/'e'\|^,wCf)e'A//^i' «j^cpa^oc 771/5 «i^' tet,breuiadhortatione remtota comple- 

^ T^ ^ 72?^ A<l7ra/t4<^'o/$ T 7T/ Jc J^ £t><i;'ici)i' -^?!^- c^l:ar.Na gloriam magna adipifccmini , fi a 

R " rH%-7^''''2l\y^.AX.,r'"rr^.~^ r rrZ . . L r-^ pfi ft 1^^ VCft f ^ ^^^11^ 3, [ /f xW. 1 U O dC fcl UC- 

^ ' ritis&:noperadedentis,vtquamminimu 

rumoris liue in bona,liue in m.ilani parte de vobis inter niares diireminetur. Expofui c- 
goquoq;oratione,cxlcgispr,sfcripto, quacunq;adrempra.'fente faccreiudicaui.&rc 
ipfa,qui fcpcliuntur,partim quide iam lunt ornati, partim vero illoru liberos ciuitas pu- 
blice alct ad pubcrtatcm vfquc, vtilem profcclo & iftis, & poftcris coronam huiulhiodi 
[^f////:<?r»w]certaminij proponcns. Na apud quos maxima virtutis pranaiia proponutur, 

im^imhaum. ^ Ouxii/TDUAn?')] i^it'' ■n-9*MK<j™ii. " Kii^yjvaiiuiajCjidiiiTiiildfin^^uvaiiuii^riaTmjuivnicBv- 

Fae5t€aMo//4Vo/]W(77)£poii7ic. ' Papn£m«tTi]>«;<)gse- Tt.iizuf. '' T?(7i)<i]7))f ffaippfiintuMc. /««VD^S «^7„ vJjtiJ 
Ks"l. EinTy a_;(^f,aj] T^j^pa/rtAOKOTi. ifjAapy/po/ ybol -/a7;^vi'tf,'^(Vfiitsjii.oiIy>a4'jy««(,M<ft>tC40£ff"jH,nfpi'liny;j^ 3^ UiO* ;4p0DTSC. TOU jb OCXOKTn TIll TlSlHXJTB. Am' Oa/- '' Mi_;^/f «fn? .Sf«^-j-<]/,tt^/ o'l(7ti"ta<'<Al(9lS'^. 

7&)]/^7f4)<A)Aoiio'n. ' To /i /<,)(i/,«7n)4fti)i'] 7» J^ /AM/ir ** AflA4ty)e/f lU/rajjAd'»!/ 71 <a9y,/V. _>!!in/>'o/f. in ho- LIBER SICVNDVS. 119 

inhommctiam ciuitate viri prxftantifli- A ' '^TiSix.oij ai(5^iia,eA9)i ^ -m^^trLjoun.viw « 
miveriantur.Iamver6,poftquam,vcIh-os ^^ ■^^^(p^^^oi 01/^^;«/ '' l^cra>, « 
quique ncccilarios deploraucritis, abite. ., _/..xc-., >a/ >'f 
Huilmodiigiturmnushachyemeractum ^ , '^*^ ^-r ' /r 

cft. hac autcm exada primus huius belU ^^iAS^yi^-nvTZf)- y.a^ SiiA^va <W, ^:^Tny 
annus eft abfokitus.^ftate autemftatim gTo? tV TraAf^y TVi^ e-nAdJra. TocJ J^ 
incunte , Pcloponneilj , corumquc ibcij a,'^^ ^Jj^, -^^/u^ov , Tr^^TranMojo/ kc^ 
cumduabus rf^/>Mr//w] partibus,vt &:an- ,^ < fT ' X^ ' ' " ^ [copiarum] p 
tc,in Atticam irruperunt, (Archidamus , , , x ^^ \ /» - ^ 

vero Zcuxidami [/i7/«^,] Lacedi-monio- 'ra^s^^*»*^!'^^ t^ ct^.jc^c^, («>«/to <Je Ap- 
rum Rex,ilhs pra:crar)caftrifq5incapo- p^Jk/x^? ZS^tj^/xcu , ^^xiS^cti^viat 
fitis agrum vaftabant. cumque nondum /3xcnA<5t<) jcof >c5i%(^o/t4oo/ i^Yioiou '^jlyU/. 
mukos dies in agro Attico maniiflent, g ^" . <vr » . / ' ^ 1 
morbus Athcnielesprimiim aggrediccE- 
pit , quanquam <Sc ante cum in multas re- , , „ , 

gioncs inuaiifle ferebatur , tum ctiam in a.diuia^oic, , Ae-pit^^ot/ /iGp xaj rar^^T^^v 
Lemnum , & alia loca. veruntamen nc- " " ' ' 
que tanta peftilentia, neque tot hominum oli,v/j.fxa.yoi^ ^vo jUi^Yf., ct)caTipy.oLj -nx^-^^- JccLj ovmv cwryJ ov ■m^oui Tra 7\ui^(; z^tt]. 
tt-fl.jc») , ' r? iouTii -tpf^TDi vfc.cLT:) yyjioSztf toi^ interitus vfpiam accidiirc memorabatur 
nec enim mcdici proptcr [«?tfr^/]ignoran- 
tiaminitio [^gm^] mcdcri , [eojcjue [amre\ 
poterant : lcdipfi potiflimum [ eo] magis 
interibant, quomagis [ad dgrotos\zcccdz- 
bant,nec vllaaliahominum ■xx.s[illuofem, 
ac [duterti ferre poterat i\ Omnes etiam flip mykcL^yoTi ifyfjcmoTCfj-^j^ , Kou\ fte^ Ay^pjno^t 

\ , >/ I » ' r ' 

Kajj o* ctMo/5 y^6J-°'i' ou /"jO/jTdi iirrooTOi yi 

?\si/^o<;,C)r^<:\i%^ovTUi; oD.J^^Trav ouS^ol- 

/M>0 i/Jil'yi/A.OvSuiTOypio3TOLf.OVTiyii<Ji'^t\9-^ 

}(juo G<z::^Tn)i%^7rAjoiTi(; oL-yfoict, ^xM 
fUjQl jn^Mc^a. iQniOXsv ' oa-cti KoLf /MSLAigOi 
far^crniavLV , ovti ccMm ouJ^^^micL Ttyi^yi phcationcsad[Df^r/»HfempIafaa:x,&:o-Co^V''*- oazt ti cmo^ ji^^i ixtr&u^v , « 

^ mnis opera ,qua autinoraculis fciibitan- fyM.i'Titoii zctj (jniTniouTDiii-^yfoTXiTD^Tn^.v- 

dis, aut in ahis huiufmodi rcbus vh fuc- -m cu'ct><^iAyi lu> . TiAdjTanTH n ^ auj^Fi^ 

rant, [^.*.] omnianulliuscrant vfus,tan- ^^^^, ^ ^ ^ ^^J" ny^^.u rp- 

aemqueviiStimagnitudinemali^hxcrnil- y r-^i^ n^ ~ ' ' >yz ' 

fa fecerunt. Pnmum autcm [lncmorbm,\ ^^^,'^ ^^^ ^J"'' ^^ '^f>^™^ ' f^ "(- 

(vtfertur)initiumduxiteXi£thiopia,qu;e ^-maj, Tvi \j^ oiyjTrioUjiTc^iTvt^iKc^i^ 

cft fupra iEgvptu, deindevero &:in .<Egy- ojiyjTT^ovKoujXiQvlco f{SLTiCr,Koui ic, iu2Q)cl- 

ptum,&: Africam defc5dit, & in magnam ^^^^^ » ^ ^ ^^^^ _ g'^ j > ^ ^^,. 

partem rcsionis Resis [ Perfarum, ] Athe- 1 \ 'Jz / , / \ 

nasvcro repentemuaiit,acpnmum[^*/- ^ ^ , „ ., , ^n , 1 

dem ] in Pirxo homines tentauit , ira vt ab '2^^^^" c* -r&i ^7n:/^^<i «4^70 rW cli^- 
his etiam rumor diircminatus fuerit, ve-D 'rrai', w^ xj eAe^:|S>] '«vjar olvt^j cdc, 01 m- 

nena a Peloponncfiiis in puteos deieda ^^Tnmcnoi (pcLc/jLciK^ iaCiCAr}(jiiv h -m 

fuiire : nondum enim fontes illic erant. ^ ' » ~ 'n ,'/ " • 'o. " 

Dcindcverod^^inlupcnorcmvrbempro- v,. ^,'^„ , ', / ^ „. 

ceflit. & longc plurcs tunc moncbantur. ^' ^ ^« "^ ^" '^'^"' '^^? """"' '^ ^^^^"^" 

Pronuntict autemdeeo[wtfr^] vtquif- TreMc.) /<9£.Mov «<3 «. AiycTU /m/j o'uu rrz^ 

queicntit,tamartismedicxperitus,quam cu/c^ c^i ix^gni yiycimi, , kolj Iol^c,, kclj i- 

.•mperitus, vnde veri^flmile videtur eum ^^^^ ^ " ^^' -^, ,;^^ ^ ^^^'^c^ ^^^ 

exEitiflc,&: quas caulas fuifle putet, qua: \ , ,, ,/ /-,, , 

tantx mutationis l"acicnda: vim habue- y^^ \^ , r ' ^ ~ 

rint.Egover6,&:cuiufmodifucrit,dicam, -raQoAy^ir^a^ gf) hujct/xiv "g$3 ^72^71- 

& qux iibi quiique proponens , fl quan- cra/ "' o^tv'iyi) 3 o/of re iyiyHiD Aic,co, jc, ctq>' 

do rurihs etiam [ /^/c w^r^/^ ] ingruat, J^ ^'^^^ OTWTrt^^^-jer/ra^exa)^^? 'fhTciavii 


/la.il 


hmiOJiiatifyicti. ' H vosraf 'Snf^jny Jtp^aTs] ^nAi^iCi»? ii 
[liraciiJiMy/^vov^a^^s^i -n toimua-csrmTHinv. OfAS- 

p05,Nt?)tAH Ji fJUV d.f/.!pi^iCKKJk !Cufla'lH,T»//tl' oi(OTTI .6)f 'ffl£?f 

"revifof ■u3r£<iiT))^i'. ''■ H»iC6u*> Tt^srgjoTtii]^ jb itSitaw/ ' 0<riiiit<i/^taA(sa,],Ma\<fit.'^f /AM <3£5j-(o'v7au. Aii3f<a- 

7n/<i;Ti;^)i] 5) /Ua.KTiK.M , iViiJo^J. ' Av i?i/S tiiinimt]^ i^ 
'^imKou obiiifecTnvm. TUZtiuo m/^iui^-rluuTnfiiiSii.. 
^ tia' oju^^^ a^vcLiiiivSMMxn-n, '° K<ty «CTiaiotiaiji- 
Aiii<«'(p/iaT>]it ^Aiiidu i/nAoiiofl. A^' <iin/ei!«{i"'] <3t(p' nj 

t^riiK, " Ef Tt(<.UTO5it<ni)]/<imS«A«». '' 2p;j?ii]A(iCiiV» -«I • > 


-1 xjo T H V C Y D I D I S H I S T.' 

u^Xicf' c^ evi' '^ '^an^<1^5/«'^ lyo^y,^- A iam pr^doaus,aliquid habeat,ex quo prq- 

^ s ' ■ ' '^, ^J.rX.]^.^, cipuerf«wlcognorcac,hecdcckrabo,tum 

,1 ' /7» T^ n^ <" ' ' quiacfroipichocmorbo laboraui,tumet- 

«tM^? TTzt^^'^. S A^ >^ gTD^? , 0)? a;/C«A9^- .^^^ ^- j^ ^j^^^ j^^^ laborantes ipfc vidi. 

y<c7Tr>y6^ TT^v^v^-^i^ ^w c^si^o cu-oaz)!/ 65 Nam annus illc (vt vel omnium confcffio- 
^ IXKcuidut^viicif, irv^^piv oy'il «Tt T/$ ' jc5^ nc conftabat) omnium [fupertorum] laki- 
.3zro«VyW£ -rt.e? T^T^ tM^W 'aTnx^/^^.TV? bcrrimus,&: ahorum morborum maxime 

immunis crat. quod ii quis & ante ahquo 
aho morbo laborabat,omnes [^mor^^] in 
iftum conuertebatur. Alios vero , qui cor- 
porefano erant,nulla certa manifefta^ 
caufaapparcntcjfcdeximprouifoprimum 
'/ ^/ r \ ' X '^ _ i V,. '. ^^'^ Rouideacres canitisfcruores,&:oculorum 
-V , ' .^ ^,, ^ K. , /, ,/ rubores,&: inflammatiocorripiebat.htm- 'J^aJi(pmiCyti'i'ov'^, 'TirfuTnv /id^rniiu^Pct, 
>y\i %'p/<97 /V^pcf) , it) T^ oCpJtc^f^ ipv^ tcftina^&fauceSj&linguacotinuocruen- 
taerant,&:halitum tctrum, &graueolen- 
tcm emittebant. Deinde vero exhisitcr- 
nutatio,&: raucitas fequebatur : nec multo 
poft hic dolor cum vehementi tufli in pe- 
dus defccndebat.Vbivcroincorde hscie- 
rar,cumipium liibuertebat, tum etiam o- 
mnes bilis eiediones , qux a medicisno- 
minantur,cum ingenti & ipf^ cruciacu,fe- 
quebantur. Et inanis hngultus plcrofque 
inuadebat,vehemcnccm alrerens conuul- \ y ' r^ I ip ' \ I ~ 

;6, C* OW TTOMCt) yPOVCt) >(5tT6<oa^i/gl/ a TO. cp^^ 

Q-mvai,^ pity^i i^f>ii. ^(^oTmi a liuj 

r' 'K ' ' ^^ ' • f ^ 8 \ ^, 

l^^ipdlCLI/qnCACi^jOl^iTpi^PiTicWnw, Xj^sTT»- 

O / 1 /V ~ ./ , \ , fT- ~ ■ 

)iot,jDi.pa-<\i ^Ani Tmcwif oartj "xjzm laipcov o- 

I , \ ' I \ * r 9 V 

yOiHS(.ap(.ivcLiiicnv,i7rvi<r^v,ycy cwtoji fjj^ to.- 
XcufrzwtAOu; (M-yiJKyii^^ >^vyc, ts ■nii TfKno' 
cxv ofiTa^^iy^vn ,ca7a.<7fxov dfSiShvazt. 'iyvo^Vy 

-nn^, /U^ (^Ttt^ ^^^^^"^'''^^•^«'^^^^'b^^ilonem^quiinnonnullis quidemfl:atim,in 
ini^Xcovc^o^v. ^ 3 /mV iQccJ^iv cLTTiCifJ^od nonnvtllis vero, vcl multo poft fedabatur. 
aa^ , COt a.yiv %pfAv uL , cv-nx^^^dh Eccorpus quidemcxcernumtagenti , non 
v • ' ; (\ '3^-)>,^„\, ^5,...^;, , eraradmodiicahdum,neq;pallidum, fcd 

AW •XJ^iPV^oy, 'TClAih^VOV ,<^\VK.TXUVct{i ,• . 1- • ^ n. ,• o 1 

Ui ^u f. ' 14 * i\l ' ^ iubrubrum,liuidu,paruis puitulis, &: vlce- 

^^c^i w eA;«ai./ ^^'^f"^^" ^ ^ 7*^^ ribus efflorefcens. Internx ver6 corporis 

iiTUi diccLji-ui coqifMTi T im.vv Xi-n\u>vlfxcL~ partes adeo flagrabant , vt ue fubtihihma 

7/0)1' !^ cnv^yuv ^ 'GnQ,oXa)i , fxttr a.>Xo Ti quide fl:ragula,vcllinreaeic£la, necahud 

%'\w^o.^eVa3ay,"«J^93^Te«; e^ v^P quippiam nifinuditatemi-errepofl-cnt,&: 

, 'v ~<S7.\c/^, * ,\~~, Iibcntifllme in aquas gelidas le conucerc 

^f^;j^o. axpai a^Gy7i]{v. xs^ TraMo/ tVt. t ^^p,,^^^, £, ^^ J^^ .^^,,^ ^ q^jbus nullus 

»i//€Aji^oi' ai',^t5'7™>' 'b i<^fcLaztv a q)pia.- ej-at cufl:os , hoc ipfum etiam fccerunt , &: 
TO, ai.7rajuq-cjd i.-n^-\>n c,icuiyo/idjuoi. icj C4i tzSQ in puteos fc deieccrunt , hti infcdabih ob- 

ofxoioo K3i%^^' " -^^n 'TTkiov ^ 'i^»ojvv TO- ^elh. Et largior potus perinde erat ac par- 

cior. Etcorporisvexatio, quarquicfcendi 
facultatcmadimcbat, &:pcrpctu2e vigili^c 
[ eos ] vrgebant. Corpus etiam ipfum 
quandiu morbus vigebat , non languc- 
bat: ledprxter [omnem homimm] opinio- 
nem cruciatui reiiltebat. Itaque plerique 
intra nonum , aut etiam feptimum dicm, 
proptcr intcrnum ardorem interibant, / l8 \ '^' I qn \ <: />.] » t ' 

Ttv. K^Y[%7n)t^cLr fJUiy]av^C^vx.ciJiy)cLypv- 
'7n>ia.i7nK'{-n l^lcf.TnLVTOi^KjZ cmjCtst^oawz^ 

/ \ c / > />- ij « ' / 

'l.pOVOVXjj » Vom CLitjL[SLCoi , Oot ijus-paj{vi- 
75, AW aUITiiyi ^" /Zp^^CjCtVTII^^ActJfm)- 

tJt.cL. coc^ y\ Sli<^%i^vn oi TrXiKpii c^vcltzljoi 

\' t/=(\ ~ < \ ~ ' \ / 

\5e^ i^dhfJiajjOl •\SCm TV C*75$ KSl-^f^^^i, iStuH. ' A-nKfi% ] i;)f6>ejo9v. * Am' 'cMaifvni ] a- 

E^ «u/'^] «^ aviUTTlaiiunL-mv , dv eiTnu. ' O ■mvml 
Trenii A£j«/ viuj cfcre iiow/x*T55 TaAa^OTJe/too^.o/ TniKcnoiia.- 

•W9S;U«._;^i/. KaJ iiTBxa.9ap»i(C ] iirBit^'o"««, lUf&iffV?. 

MsTO&As^OTie/O^ /iJJtya.AWl^ 7T)f (A/Otl/Tie/O^/XAOUOT». iC5t. " A<yf«'ffwra] ■nv arot«;MO» TOfow/^iov. '' neAi- 
iAiov]7nA/«riiov'i5l 7o/«7t_;:^ii a^tnfnef nsq /uiKcuna; ,t'iotei 
fjjiXvCJtieiSic. ' ■* Ta. Si onii ] t 5D/xa.7»{ Smmvoti. 

' H ^/WOV CtCJpjto&St^ ] 7J ttftj^^^oSo) lyy 'Of^QC OITteiTIICIfV 
AfJtTO^. '' HcftsJtTl oi]»' (nuJTO^IC O^TIii;, «J>fa Tt IW' 

6; i/fftyp vj/O^oii ff^tt? oJt»} p/^«v , th </>4/H otWi/roi) czu/t-vo- 
f.it\i(ii,LweiyiVTt.'^m lu/i'» <At 7J ia.'e^V75.75 lA' tfMo./«7n^i/. 
' To , 7t 3Aio> ;($[/' ('AacOTv] /(jt^ j^ Tnvav oA/jpv )(,W ^At/, 
«otSvujkov. ' Kaj H ^meJ^oi J H atfiwa/Mcc. '' Oujc 
i'^po[y'vs7B] oi/;)(^ TJariOTTflt. '" Foiejt i/'(r5ar]OTtp'fAOT'<Ai:. 

aliquid ■»t( -wi • I L I B E R S E C V N D V S. 131 . 

aliquid viniim adhuc rctincntcs , aut, fi A gT/ ' g^i-xs^Ty iVi//c(,/^6)$,>)jg/ Dl^f^vpiiv, 

{hoc temporisjpacio fr^tertto mortem] vitaf- 'Q^y^^',,^^ ^ tV voa^^^T.? U i^ K^/A/oi-, 

lcm, r/4?W("/zl quia morbusinventremin- \< / / , ~, ^ > r 9' ^ 

rerioremdcicendcbat,&: cxulceratio ve- ^ ,^ ^ ,^ ,/ A y ^ %/ , 

hcmcnsinipfonafccbatur, limulctiaquia ^.^ppoicc^ cLfxa. ctx^^ 'QmrliiaTii , 0/ ^«k^«; 

immodcratum alui profluuium [it^rotos] 7Cd>^oi vqi^v Sfge, tIw (L(^\iiicu S\^<^%i^i/- 

imiadebat,pleriquepofteaproptcrdcbili- ^,, ^ J^f^i^e^ -^ Sj^^Tt^-^ir^cr^piOL-nic^co- 

tateintcribant. Morbus enim,quiprimas Q.'5'n '''''~^^'" ~ < 

incapite ledescollocarat,pcrtorum cor- {. .s^ / \ >/ , '. <^p ' 1 r 

pus,initioafummispartibusduao,pcrua- ^F^^' '^^'^^■'9 f ^^ ox, i^)P f^eyi^v ^"^^- 

debar. Et fi quis cx maximis illis [pertcttUs] 'jpom , TVyi. dxfc^Ti-ie/c^v * owt/A»-^$ cui» 

cuafiflet, extrcmxtamencorporis partcs, n:^ iTnav^ve.Kscii^^Tfli yb j^ ii7^a^Sb7ai, 

qux'capt.x,I^fa:q5 rcmanebant etimhoc g ^ •^^'^ ^£5.5,^7^'^^. ^-rco^oic^eA' 

morbo laborafle tcftabantur. Nam\mer- ^ , • <. ts' ji , 1 ' ,\ s ■^ c 

i'««///(fJmiplaquoquepudcnda,&inlum- '^ '^ \ \ s 1 > 1 '- ^ ' '^ ^ . , 

mas manus , fummofq; pedes prorumpc- oC^^w-A^JItVj q >t, A^i^ eAst.uCai'? 7ra;p<W'- >f^ *'^*" 

bat.multiqj his membris capti \mort€m\\i- Tin^ ^ a)ia.cpxv^ ? tt^ptzjv ofjLoicc^ , k^ ^yyon- 

tarunt, nonnulH etiam oculis [amtfis emfe- ^, ^^ ^ ^^ ^;^ .^^; 'ShTrhiiSi.-^ijue- 
r««/.]Nonnullosctiam{imulacexmorbo o - .^' "'f* t-^ c / / >/ 

conualuerunt , iratim omnium reru obli- ^ ~ , ,\ ^ \ , , , 

uiopariterccpit,itavtnequcfeipfos,neq; ^;^Ae7raTipa)5)iy^ T^ai-^TTE/ow^fpt;^- 

iieceflarios agnofcerent. Cum enim hoc <nv (ts^nTnTniv iKy-qz^ , ^)^ c^Ttf h ei^Ji- 

morbi genus multo fuerit atrocius , quam AwTi/^itA/^a ctMo t/ oV »)' '^J^uxf^cpc^v Ti. 

qu6dorationepoiritcxprimi,cumaliisin ^A''^.. ^ ^^ '.^sv. ".^ '0 ' 

rebus grauius , quam vt humana natura ,, ,. ' '^ r. ,, ? ' s .1 > 

ferrepoirit,ringulosinuafit,[<.c;'r#/,]triC'^7ji'^^, ^^^i'^*^?^'' 7^yfo^'^Jcv, « y 

etiam hoc [ /;;i/«<? ] maximc dcclarauit fe <^«r£^cn7<l, >) ^/{mjzx^wV* SiL/kifXi-n. ' TiKfjJi- 

aliquid aliud clle , quam aliquod familia- ^oy ii,T/t4o 'n''tiTuv opvt&wv '67h'A<j J.<$ ow- 

rium,[c;-f<«f/m/«. w<?;-^w//r/;^f«/^.] Na cp^^e^^gT^j^i^Ye^oJm ^'TSaM^;,', '"^'-ti 

alitcs, &: quadrupcs , quotquot humanis c^7 ~ ' ^' '^* ' ~ v^ 

cadaucnbus velcilolent,cummultaiace- ~ , ^ / \ \jr 

rentinfcpulta,[/4»j^«]aut [^^^.ff ] non ac- '^^ mpi^v rd-^Cajyovm yJ^Z^u^>S)oLi' 

cedebant,aut,liguftairent,interibant.Hu- ■mo3uj. o /iSju ouovocni/^ ,7n>K\aiyj (L^\ct. 

ius autcm rei eft argumentum.nam huiuf- ,^A/7n>'^7t J.i^vdcoi , c^g eVV^ e-n^/^vus 

modiauiummanifeftus fLutdefcdus,ncc , r\ r ^ ' ' ' v '/ ' ^" / 

vfpiam alibi, nec circum vlla huiufmodi "^ ^«-^^^'^^ l^^^ ^^^ '^'p\ >^>^»; 

rf4^-wfr4]viiebantur.Canesvcr6,proptcr /«4^8^ ^'«^>' ^ ^Mu " t^u/ i^eac. ' x^ 

- 1- I • -I TN " V ' > j f \ / 14 > 

conlvietudincm , quam cum hommibusiJot/>>Ao -TutfiAuTczt kslt c^^i/oi/ ■nv^^ovov a- 
habebant,maioremeuentuj fignificatio- Slv^ila%ruy'oSi ^ -^ono, U tVtb Jt^- 

ncm dabant. Hic i£riturmorbus(vtomit- .y; "a r-i - o^ ' ■.' - r^ 

,,..,? . ^ f- A^Ta.eor.iOTCJi' <3E, o( /M)iu, ct/a6A€;(X. 0/ ds, 

tammulta ahainufitatse atrocitatis [^fw- ^ , , , , , ,, , \' , 

f/z,] proutvnicuique aliquidaccidebatdi- "^^J^^ %pc7trA^oM^ot. ,ivTi iiSlv ksc^h- 

uerfum ab co , quod alteri contingcbat,) "PJ 'tci.fxct, ccg itTmv, 0, ■7/;j^^ rar^axpc^v- 

omninofpecictalis fuit. Ettunctemporis '^ ui<^iAiiv. S y^ tu '^ ^twivifxjv a.^ot 

millusalius[;«t»r^/«]exconfuctis[^/A^- rj^^'^^^i^aZfxoiTic^7uoxfi'ovC^\vSi. 
»/f«/(?j ] infeltabat. quod fi quis exorirc- / ,7 \ , \ , / / ,\ . ^ / 

tur , iii hunc dellnebat. Peribam au- '^^^ rata^ cu.7o,i^o, 7aeA^a.<Qimcci, 

tem,alij quidcm, penuria eorum,a quibus curarentur, alij ver6, vel diligentifTime 
curati. Nec vllum prorfus remedium , vt ita loquar , repertum eft , quod adhibitum 
prodefret. Quodenim alteri profuerat,hoc ipfum alteri noccbat: nullumque cor- 
pus, , fiue iirma: , fiue infirmx valetudinis eiret , tanti mali violcntix reliftere potuit: 

THf J^i/(/t»7ie/a.c- ' E;ti|ftr^^<5aiv] luvcftaiav cf>(Aoii07r. ti rapioiCopefii, " taiunti Ldi^^^nTiaAKSiSmMu, 

"* A»T;A»i\}«?]^'axni|if. ' Aiitpiujpv^TtvVKaTcvt/ViAouoTr. " T/«) /J^ou'] Tiu/ipJcri'). " Ka^ «Mo ] iiobji^. 

kvaipjjnaf^Cy-tatTa;. ' Ko/mtiJ J)l e<A)^ft)«] TiJpM- '* Ou/^v .•f^«'a,9t)7ti)v]«;M07r an5tc,'(S'j«7'W)V. 

9»)(TO,««v<i, SnMto-n, H ou ra^iriiet^ acSp '^m tHi; icrpciu- '' E» J^ oui/^v iC5t7i'?>i i'a/«!,] 70 j^iifu», i^pjjVoiTirfiTnc. 

«41« jijtaexovTB »71 AO(/^J^I e?j TB »w^m. ' T»itfMi- ' Siu(Hs/iwv]Afr/7iA!)irrt*'. '^ Ppo(«4,i»]voin),u«« iji THVCYDIDISHIST. 

^ct, 7n^-m'^uovp\,y^^7nlcpi S^a^tv %- A fedomniapariter,velea,qu3eomnivi<a:iis 

^TT^c^^ct. H^^TUT,, ■j'^p4>,L^r:iKSc- ratione curabantur^cornpiebat [acah/u- 

p ,, ,. I <: I ~ V f, / «?fp<j^. llludvcro mtotohocmaloirrauil- 

^S,.'nct'^^iy7^^r,,c^o5r>^v>y^^pc.y,^ Hmum crat, tum qu6d , llmul ac quis fe 

'(^331^5 y)3 cJeA7n9Z)v Lf^il^-mi^ai tv niorbo correptum fcnliiret , animo con- 

yi/diLi*!, TnyhZ ^Mov'«tjn^/em(Kp<3C^ cui- ftcrnaretur, (ftatimenimanimoadfalutis 

-nt^^ichc aln^^yovY >6, o-ri l^^c; acp' e-n)^, dcfperationem conuerli , multo magis fe 

. I ' _x ' « ? " ^ ' ipfos proiiciebant,r<7£:^f/trf^<7»?, 1 nequc 

p „ ^\ r Q_' 6 •" ' [«?or^^ J reliltebant: ( tum etiam , quod 

Cct7a;,£9i.>,ax5i'-'^TDi'7rX^9^i'(p^e5'' T^-ni^c^g- propter ma]icontagionem,quamaltercx 

tnl^. i/n y> juj! %?^te]/ SiSionng a^Kh/Vs/^ alterius curatione hauriebat , adeo vt cx 

rtEre^cncca^/ctTraMi^-ra if,y^fMi,i^olxAcq ttoA- t^a oppleretur ) tanquam pecudes more- 

^ ^ ' , 'q. -s,' ^.'^.To, ^^'_,^,.^y d i^ciici-ii'- atquehxcfuitpra:cipuamaxima£ 

I r n ' ' ^ ' 8 , itragis caula. liue emm noluulenr metu 

TE^^oig^ Sii^p^^y-r,-^ ^ ^Aiga^ o/ dete\-ritimutu6fcinuifere, deferti interi- 

-^i-v^i-n f/.i7ztTniiki/'^oi.cu,o^\YiY>y)<^itS'iiv bant , multxqj famili^e propter inopiara 

(T^Jv ctv'^ ^ioiovTii 'TiP^T\ii;<pt?\sviyl-7ni liominum,quia'grotoscurarent,exhaufl:^ 

' i, ^ oApcp Jp<r<l$ -^-^YY^f^^^ ^- ^^^^"^-^^^^^ [altert4d altcros] adiflcnt, interi- 

, . -- \ , :. - 'fr:' . \ ~ bant. prarcipue vero quialiquamvirtutis 

ABjrav^iy^ototyjtiotdc^iyjLfxiioVy^^ssnnM ^ ru- j- u r ' .. * ■ / 

Y^ , , / \ c/ , partemlibivendicabanr,[^w^, ^-/m//^-*//- 

-TraA^KJtstJcJ w^oa/MVoi/^cTXgo)/ .Je o^$o/ (juofittdtotcmbamur.] nam pra:pudorc fibi 

^^Tn^pdu-pTii '" TZ))/ rs Gi/«(7^)7a " ^yc^ iplisnonparcebant,dum inamicorum^E- 

TVVTn^ii/i^ov^fCTl^ovn^Od^ S' rarj^e/i^eVo^ 'i^s ingredicbantur , vt eos inuiferent,li 

\ >(7-\"^' 3 r^ -. ' '^*^ f^ X ^ quidcmvclipiidomeflicitandemlamcn- 

'Tl,Kcqcu)i3ty)d'i^Cy)l'm7TX.paTXAiCl) tlj.dliy^ ■ -j ^ ■ . i i r 

/ \ ,, , ; . > ' , ^ ^ \ tationibuseorum,quimoriebantur,dera- 
'rovc^'T^v,u'^Y^K'nt,iv,OPci7n^cf./,.Qcui. xj Ctigati,nonampliuscommouebantur,mali 

ijua.K3ieA^om n^^l^sror ctA^ai', 5t, cuJS/ 'r&/ violcntialiiperati.Illitamen, qui^^-A: merhi 

(tP^^^fj^y. " 'tJ^^/,'t) g< -nv i-TniTU^o- 'vtokntia , mortU^ fencnlo ] euaferant , &: 

vov %?.7a^,1. ilyov K3v<pr,,ju,4 o^ .V cLV f '"^'^"' moriebatur , & eum , qui labora- 

, ^v V . ~ ,. , / bat, magis miierebantur , tumquodhoc 

A^vooy,fM>cTtiTc,TieTt:il^q>^py.^i7a- malumpriusexperti,cognofcerem,tum 

gcTE cfl caZv; ,^A\oi/ .^z;^$ W-Ozjrotp^iT/ etiaquod ipfiintutoiameirent.Hiccnim 

TraKiJ »6, Ji ^ufKji/Ui^yi dx. 'P^Sdy^Jy ic, 3^ /Iq-v, morbus eundcm bis non corripiebat , ita 

X, iy ^crv, Ti>t}, irnA^.^^.olxAoSy -^ iy vtt- ^t cumetiam intcrimeret. Et ab aliis beati 

~ ^. ' , , //= ~ ,5 '/ ccniebantur.ipfiqj propter pra-fcnremla- 

l/^ ' / < 7 ,/' ,'\ lutis iniperata;' la:titiam exultantes, quan- 

imi SictiTW/id/jciv, (p%^i iyyiTt> ^kihvi damctiamleucmfpcmhabebant,ienca- 

KscrfJ.^^ > eti^cLi^viKfioi i^sr ctA^^As/^^^iTziGiJ?- D lioquidcm [i//K?] morbo inpollcrum am- 

cKsv-ni i)UtvTr>.x^ d» tz^? IShi dxaiAtvShvvTv^K) plius vnquani abiiimptum iri. Ipibs au- 

C<r7'^ ' ' ' ' ri~ '''-T:" tem,prajter laborcm,quo iam vexaban- 

^' , , \ , - > '/ tur,ipiaquoque[;-fr«wJcxagns[/»T'ri'mJ 

Jk-TB?'^ V^^.ra Tg^/ee^^.c* o/V go7<r^)im, comportatio , prxcipud vcT6[ritfitcos,] qui 

viXf^oJvTrXiciiui^cw^ otctTnQvvcDcsVTav.tj^np- [/»f4»?]confluxerat,grauiuspreirit. Ciuti 

CicL^o^ii ^ "^KS-x^Z^ol c^&pccTnii ^Ki^vng enim noneirentardes, [qu£ omncs rectpere 

'/ Q ' 'A ' »s „/ ' ' ,„ '*. ^ Z'/?/^»/.-] fedintuguriolis xftuoiis obanni 

' ^ ' tepus liabitarcnt,itragesedcbatur,nulio 

ordine : quinetiam alij fuper alios morien tes , mortui iacebant, & in viis, &: circa fontes 

omncs,aqu^ dcfldcrio, fcmimortui volutabantur.Et templa,in quibus tabernaculaha- 

bitandi caufa fccerant, cadaueribus hominu,qui ibi in iplis moriebantur,crant referta- 

Malo enim fupramodii vrgete, homines no habentes quid agerct, aut quo fe vcrterent. 1 -. yi aii\7nda.7}i; lyeiou;, ' Vpoiivnjd-n^uov, ii H,.s;£9f Tn< oAof JcoT;f,(SSp^'!(f. '° TovnSyrKncoVTa^Ti» 

* Ka/ 071 STifoi; a^' iTjpouJiioitoTO^jfi/toi/Tti) , <A/i)0Ta7iii; 'ki.vaitv- " KaJTivTniv^/j^vov^r dcdiVieu, " r'te.<;>*«]T» 

lwiniaSi.'fMiX.,i(cf.f'oTi iTipoia^'ijil>\i. Ss-ti^ tb 'Cg»- ifisziiirti 'Z^yyieia. "Eas77</1)! HflvouiMi/iiMfl «f x!<ip/5J»7)C 

CaTO4Sv>;TO.oii]on TO^srejoaTO/WTOAHTrjDtstitstf^TO/aTZKst avTcvf^imff MTritf. ' ''■ E^tffio«i'Tat]3i/?«'9»;»it(itff. 

•ntfvonu. ' Tooincvimi/fijitciTBJfair/f «AfAovOTi. '^ D.fa'iTct(~^'7i!')ipiJ'HMiiiTi. "Koy/spai/EoV/fjKouo/^flo- 

' AOTtfMttUTj ifM/Uo;] « 9<est:ni,oBinj{. O/ ifSTTij tjJ <r'«v»'Ji7if«f,c'o-/wv9«Ai';{So^OiJ;:^oV/)(«cscy^pa^^ii£i.MVAc;o-;. 

iacra T ■* ? LIBER SECVNDVS. 

facra,acprofanaxqucncgligcrccceperut. A '* ifpcJ]/y^* ocnav cfMiai' ' i^o/uoi Ti7n^Ti<; oninciq; lcgcs [4c rz/w*, ] quibus ance in lc- 
pultura \_cr fimmbm^ vrchantur, pariter 
lunt conturbati. nam vnul'quiil]uc [/«»w 
C4af4wr]rcpclicbat,vt potcrat.MuItiq; pro- 
ptcr crcbram domcn:icori.un iam dchin- 
cl:orumib"agcm,rcrum[4^y/^»/*.f,d"/'f/'«/^«- 


cwu. TVJvaLJn^ crx^tcnv. bTvi m^i yo •^■XoT^ic^, A> A^^Ac r^wlncccfrariarumpcnuria.adimpudcn- ^q/ ^\ ' ' ^t' < o^ '0„q,',„, 

tia lcpulchra ic conucrtcrunt, [C'"7'''<"'«'» > r ~, v . ,v^ , i\' " 

^ad.iutram aUcnk fcfukhrk impudenter fepc- ^^'^'r ^ix^v u<:py,7TJo^,oi o^Xj^oii^fjova.XKii, 

itrenondubttarunt. ] Nam alij quidem in a- aiiC4)%v '^CocMom? oi/ (pi^iiv , cLTrniittv. 

lienos rogos, anteuertentes illos , qui eos ■♦ ^^^^Tot' re ^p^e 't, e$ '(^'mo, -n-mX^ 'Qn- 
extruxerant , fuum cadauer imponcbant, g ^^^^ ^ '^ 3> ,l^,fjcu..}lov ^ e^A^^ t)^ 

igncqjfubicLto cos accendebant :alij ve- ,, / , /^ \ ., ,. , x 

r6,dumdtenuscadauerarderct,fuocada- '^ ^'^£5" ct^Y^^^-" '^'^ '^f ^'^^^ 

uere,quod ipfi fcrcbant, fuperieao, difce- t^^V , ' af^Tpo^^o" '^ ^ruCoXZco o^c^vth 

dcbant. Hicautemmorbus [»o»/tf//W//.'4cr •^fr AuS^ocjiMivccvi^oUi^pviS^cci^vYKrKsvTav, ^ 

inre:(edy\m etiam inrebus ciuitati maio- ^^^ c^vcz^t^cS^ xtv.TyiiJ^pcov, S^jii -Ti 

risimprobitatis tuitinitium. faciliuscnim ^'/ •' "/z 'v^^^' ' 

.,., \ \ r !•• ic ■ {a.xiivcovfyivmv.Ci>qi\g.\^ioL^ (dx, iTTcujoi- 

quuibetaudcbat[^4wwjraccre, quxpruis , ^ <^ > \ ^ / ^ • ^" 

{fudoreirri^editm] occultabat,itavtexani- «^^^ '^^s^? S Ti^Ttvovy^c^iotwmihc^^iC^i^- 

mi libidinc non patraret, quod \maximam, fM^ to te cmfxa-nx. ^ Tzup-f n^ttptTa o/Micoi 

<zr]rcp5tinamrcrum mutationem fierivi- ^j^^t^wo/.^S^/t^y.rj^iTOA^Tn^.pj^/S^Jb'- 

dcrent,&:hominesquidcmfortunatos,rc- >; _, v-" 'r^ '^ " "^ -^ ' 

V . ... A . .1 ., V rr (LcU'Tt)iecA(ji),'!idlli^oyV.'M><;W,CCd'V/\9VVOUl- 

pentemon:iIlosvero,qLunihilantcpoili- , ,',',, v, .p / in f/ 
debant, flatimillorum bona poiTidere [a- C C^^^e^s^/^e-^-^ «^'n' £Ae^.,c{^cp5^x|D>iaEj-o,7Y 

»/A?>4i///fr/fm;/.]Itaqucbonis illisceleritcr ''^Y\d'{Tiy)Sv x^7zAfjnx^%v c e? outdv xjp- 

perfruendum, operarnq} voluptatibus da- ^cc\iov,yn) )t, yjc^sv i^yAcnfxov X£CTicp).%.cSv 

dam ccfcbant , quod paritcr &: corpora, &C -^ ^ jg^^ ^ i= -' o^v^-kt.v vc^o; Q^^;V xvr- 

hon.x\ »ondiuturna:/edvniu.stan/umdte/,(y\ ~ ^ii^> n' ' i, , c / \ /^,, 

1 /r j M ' . eipo-fc'''^ (b /uw ,KfiivovTig Q/^cuoico^uaioiv 

caducacflcduccrcnt. Nemoq; promptus i> ^/■^i'^»^ •, , , "c ^ 

crat ad labores tolcrandos rci caufa qux xj/a^,c^ t 7n}p(^ opacv cm icrc^ ><m>Xv/xi- 
honcila videreturinccrtLUTiexiflimansan ],iig'T ''j d/uf^THjuJ/^ ^hk l^-Ta.^v lA-^i. tV 
eifet interiturus priufquam ad illam per- ^^^^ ^^'^ ^^^^ ^ ^'n/j&dcvi a^-n^lZvc^. 

ueniret, r£'jw/£4^/»//ffm//r.] Quodautcm \ ..i /y mIi^k l ' 

>-,. ^" j' ' -"j.^ — ,-,. TnAvijueiCcov TYiiryiyjiTi-^Yi^pKjiJLtvwarpccv 

i///;^/^//^^JiucLmdum,&:vndiq: hbiqua:- -^^ ^^ .^ ^; ^ "^^' , ^ r^t^ 

ftuofumforenouerat,hocetiahoncf];um, bia-xfifAa^';a^,rv^tviix7n7iiv,ii-K3g iij r 

&: vtilc cenfbbatur, [at^^adeo 'ut honeftum.drD (ht^ti '^TroXcfujcztj. ToftiTO) ,v^ thxJ^ oi cl^- 

wie tnmorem ab ommbws reapebatur. ] ncc ^^,^;' tz^mcnJm^ 'QniU^, cdQpc^Tmv n 

vIlusdeorummctus,authominumIcx[m '' rs a ' ^ ~ "i ^r , « ' > .>dr" 

, , ,, , ], , r ■1 I iliiOVO.rcrKSiTTAfVi^^yViiZCt^dl^^ti/Uluyii. C^'1 u> 

avoluptattbui,&qu.t/nbuinefariti\arccbzt, ^ ~ ^ ^/ , q\ ^^ '^>r 

partim quidem,quia[Z)m]colere,perinde >C5t^ca.,o/oc e/;c??,a^?M'';^t "^ J^'''^ '^ ^^^> 
efreiudicabant,acn5colere, quod omnes <pctciX5vrig oi 'TsfccfCuT^oyt Tm^ctj cLho^rxfj 
pariter mori vidcrent:partim vero , quia nullus (q tandiu fupcrftitcm futurum fperabat, 
dum inflituto iudicio poenas fuorum dcli£torum daret. Multoq} maiorem [pcenam,fato- 
r/<«?///^/c/i?]iamdecrctamfibiimpcndere[<'.v.y?/w4^/t»/,]antecuiusaduentum,aIiquibus 
vit^ voluptatibus fibi perfruedii cflc [cenfebant. ] Athenief es igitur in huiufmodi morbu 
incidcrunt,eoq; grauitcr premcbantLir,tu quod homines intramuros morercntur,tum 
etia quod foris ager [4^ ho[iibui\ vaftaretur. D n autem hoc malo vexarentur, vt verifimi- 
le eftjhoc eria carmcn in memoria reuocarunt,quod feniores olim decantatu dicebant, 

■AiQajfni ■wyit-n.oiQ rsr^anvaji ■m.riji/Mi. nyS.P. No- 
/.ui Ti ■7nii-n<;~\'Hioi <2 («'.Spa^nuD/. ' Avcuia^-ni(j aWOTStn;. 
^sva^. ■* Ppfd-niii niip^4v]3tf;/i/e)jivti'. ' Alp^^f oj)ou]5i- 

TOHTOii. " Ta^ iTiau^iaii^Tul^iimhauirii (S tiJ\/TCSu«. TlJ So^cUfJI XAAiJjTKTf 57 TK cLfiTII.CU^TH y>fj!^ TOAa^^&t- 

my-^i-m4. 'Kip/aAsouJtTTmjJtAs?. '° tl ctvSrc^Tmuvijuoc^ 
tui^cc^miviluvo/MoL. '' Aitrpj^sJiB 'St/oii/nAovOTr. *'ar."To 
fAAv^-n Sim SM^^omn. '' Eut/Mf^/iJ ?/) </>)AoiiOTr. "^Tlw 

McA) lytTS-J.H^/JWiV^] >i7Blt/IIV8(rTl>,<ft'IMIll,Aij'4//li7^1'dra|r. 

^in) luivo J/€ nsy Tt t Arn^uiv. '' Fse/^^crovTif ^^t^ovTtJ 
O/^p0(, Li ifho/Jiso ■TiiAi/uo; Ti/ct/Aai^ Mims' ayxiouf. 

u jf oifiaiy r^ i'0o«- (70*70^ 134 THVCYDIDISHIST. ! 

H^^ hiOiOLxoi 7n>Aijuo';,r^ P^tjuo^ ctjtt' 'ccczJ. A Boriacum vemct loirnocomtanie dueltutnl \ 

E-^Ve-re^^ ^ 66«? 75?$ a;^'TO/$ ijJn Asi- Inter homines aurem akcrcado crat, non \ 
\ > / _ . p-i , \~, . -v *»'/"''=r/<^f/?,pf/?//f«//^w,linifto carmineab i 
T \ , , / ' , ^ o. , , anriquisnommata:iea'"^', [/«f//,/4Wfw.j , 

^ct Ay^^c^^JoioE o^^-TV im^m^ g/Vj- Scdinpra-renriailludmerito euicir, pefti- ' 
TUi^^sifM^ iif)n<^. 61 y<) am^^^-mifu^i a. Jentiam \^iJ}o carwifie] rignificaram fuifle. ' 
i7ntp^^,TLl/u.s/^juicuiTn>iou^'n.!J)siyi,oJ'. HomincsenimadmaIa,qux paricbanrur, ; 

^ } ■' . , '>r, . ^-i T ^ „ [(''irw/wVlmenrioncm accommodabanr. ' 

V ~ ,/ N 2 /"~ ' o ' ^ \ VilP^ " vnquam aJiud Doricum bellum 

K3i rr,i i ^^a^y^ ?t//xG-, ipic^zt, A///o^ ;(T: j^ hocFm | inualbrir , & ^v, \,defff^me] 

o iLxjiovmioLcniJ. fMiyifXn 6i i-fpz-n K^rti cflecorigenr,[//(3Vw(x'/^^/»^r,efJvreftve- 
:\gL)Ci.S'oLj/M)Uccv ^r^pieiou lui iiSicnv, oti e- nfimile) ita canent, [c^ euttdemlverfumca- 

yapcT-^oiv X, 4- %ov ily^A i^M/x^v^cd^- B f ^«"l^' «^« '"^/^^'«^ ""^" /^^ ^'^" /''•^««»'/''- 
. ' , / ^ ~ ^/ >/ - \ eunt. Oraculu eriam Lacedxmoniis rcd- 

s.f^. I, n\ \ r^/ (^ c1itum,abi]lis,quihocnouerant,mcmo- 

oci^7Z)$£?«^c/A\«-yta5a/-'^/MV<''^T^M- rabatur,quumiplis oraculum conrulenti- 

7«e^ot/,7a j^^to/wVote/^fcstc^oi/o/w/ct u).iaCi- bus,anbeIIumeftctmouendum;Deusrc- 

CAw%ra^ Je -r^TT^^^sTre^^JKnwM i-off^s ^p^a- ^po|^tIir, ipfos fore vidores , fi bellum totis 

yV ^' Q^ -» ' ^' ' ~^Q_ vu-ibusgerercnt,fcqj ipfis opemlaturuni 

,,/ ., v^ , ~2> / I . / .\ aixit.QuodigiturattmeradoracuIum,ea, 

o,7/>cja^.oye/7r^;K, eTrEi/e/^^z)^ a^Tj^a^^ qua:[//'/wl£cbant,cumipfoc6uenirecon- 

/^^-.A/^jevrE/TaQ xjTctMoj^ ;^e/a))' 7« 7Z7)- iicicbant. Cum autem Peloponnelij [/» 

KuaL^^-Ki>TOL^. ^Tu /v^^TKx^iLi vcnv ^tticam ] irrupiflent , hic morbus ftatira 

-ho^^. Oli-m?s'rc.v^Ui,'9^"i'T.fj^v g'^'^fl5^nca.pit.NccipfamPeIoponneaira 

r^ / ~ n ' ; f\ ' f~ inualir, [»fci//7/?«;4/iO f4«/ /««'m/, quodlic 
5 7/./io.',TOpA?ci/e5 T^ 7^£5.A9i/^;^r^.C relarudignum:fed Arhenis quidemporif- 

Mvn^lcu^ixi^ P^-Jtx^^i oe^t4,« TK "^^v - fimum eft graffarus, deinde vero & in aliis 

f\cLfM'TztSKct.'^va,^uziaj[Oi<;. x^ 'zs^oJVoi/ /t^y ^ocis, prour qua.'quc maxima populifre- 

eTf/w^ Wt^co '^ra^^ -Tci^iclimTr^v op2, t 1"'^'}"^ ^'^^'^^ '^^f^"^- ^^^"^ ^^^'c qnidcra 
..\\\ \ ,>ip I \ ./„ Vr iunt|.%4/</,lquarmorbusifte [o^/^f«/f»/f- 

, "^ \, , \ ,1 , /■'«jj arrulir. Peloponnelij vero,polrquara 

^ivluj. Y^itiVyii d , ^ TpcLTn-pi uv K. 7B7T, [yAtticdt'] plauiriem vaftarunr, in agru, qui 

'r^l^%jSifMi7n^iivc^'r^<;a.^vai\'H(iir(to- r-^es^^^f. [ideft^mart-TjicmMs,'^ appcllarur, 

T^r >*cJ/xiu/ er^f Jozrt/) )6, c:*' 7^"" rr^^^ioct proceft"erunr vfque ad monrem Laurium, 

'p.r-f,', .> ._9P,f'. C!r a' '/ ' \' vbifunraraenrifedursc,quasArhenienfes 

eOoOA»?. iTteri aU>'TV'^ ObTCidlOtiOVTaV ,'rtplV rr 1 • > • l r -» 

» 11 "'^ / .-v.. 5,- t '\ p / poliidenr. acprimum quidemcam[4^r/J 
es r '©^Aiow ;^ eA^ji', eJt^cro^ vic^v 'Qn- partem vaftarunr, quar Peloponcfum fpe- 

'TrKvvrtj TTiT^-zBViTna-Cjo ^Trapera^ctf^gTD,)^^:^ Ddar,deindcvcr6eam,qua^adEubccam,&: 

'(^^eTO^ uZ^ouiy^yc-n.riyi. Jl 'Qa rvim o- Andrum vergir. Pericles aurem , qui runc 

„r^ .'.^. w* <V J,,^A^., \L. ^' ' quoque duxerar ineadem fenrenriaper- 

fj. / , \ , '^ ^ %v / leuerabar,quemadmodum& iniuperio- 

^^;a;c9c;7K.',c..vot:^v/7r7niy.;^/f ^ST^c.^.yT.T^ ^^ \laced<emomorum] expedirione[/f.^r4/,] 

6X, T 7ra.Aa/ Ji' viuv 7n)i»%icmig.t,iwiqi(ir4J- non oporrcre Arhcnienfcs^f.v w^^Jconrra 

om 2 '^;:!^^/ ;6, \iaCioi 7avTV)(jvlaL, vancnv.on ■j [/'^^wjexire.Cum autem[Z,4«^^ww^]in 

cz^^yiu) « ^rPciTil c^ry^ l^va^o.v.-TciT^Tnvvy^- X^^tic^l planitieadhuc cflcnt, antequam 

/ ,n/ o._^,/o >~ / adasrumParalium, [/^f/?,/7d^tfr<xw TOrtr/'//- 

cny$JC9t/eA/7n)t'ra,Ti/?c)i$oWcc^c*T>;7rztpa,A/ct. --P r- /t •- i /r 

I o -., / f,^ .cj. «?^,Jvenirenr,[//>/fJ cenrumnauiuclaflem 

Peloponhefo bellum illaturus inftruebat,&: poftquam [omma] paratafuerunt,foIuit. 

Ducebat autem in nauibus quatuor millia grauis armaturx militum Athenienfl- 

um,&trccentos equites, in [a/iis] nauihus , quse cquis vchcndis erant apta:,qua:cx 

vetuftis nauigiis tunc primum fadse fueranr. ad eandem aurem expedirioncm & Chij ' 

& Lesbij cum quinquaginra nauibus proficifcebanrur. Cum aurem hic Adicnien- ' 

fiimi exercitus foluit , Peloponnefios in Attica: ora maritima verfantes reliquerunr. 

' O^Tia^iov^H^Tiivliiywuoi^iovSlifyinai. ' iinvei/maTtj ' TUu iwTku yra/Mn/^izs^c^ininv. I.-n S"' aii^iS^Jir^ ■! 

KflTtpajt. ^ TLuj7ia.^M\i]-rUiu'2^^'htMtast«v. "*■ ifa- MKiJhj/*evit»]). '^ rxfia\iuatj:-n]'iTilfM.^i. 
Tnyiav^isLiTii^wiieifTio^ifTin^eiccKSHTTiii^oun. ■< 

cumqj 

"1 
li LIBER SECVNDVS. 137 
cumt]; adEpidaumm Peloponnefi ['vrhe'] K^(ptK5/^ot 3 e$'^JW^v wvrtAsTranrav, 

pei-uenifrcnr,magnam agri [^artem] vafta- ^'^^^ ^^^-d^ 7n)M^->6, ^5 t^ otA/i^ 

runt,&:adoidvibem,inlpcmquidcmcius p . ' ' '^ 'f\ o^ "c. ^'^' 

expuffnandxvencrunt,restamcn iplisno f . / , , , ' , / 

fucce(]]t. cum autcm ab Epidauro foluii- Mv.^^i /li^Tvi nsa^/^f^^^ 7-i- ' a^ctyccpue- 

fentTrcczenium , Halicnfcm &: Hermio- voi hdicni^bTaSccc^VyiTi/^ov tLu te'^/- 

nenlcm agrum vaftarunt : hxc autem o- (^j^/,^ ^^^ ^ ^XilS^du, ys\ -^ £),«'«- 

mnia loca funt in maritima Pcloponnefl '^ '' ^^' (r "^'a^^-^J. .. J^^ 

ora. rimc vero (okientes, adPraiiasagn , „ ^ . . , 0,5^ . / 

Laconi oppidum maritimum peruene- -m^^mavv. ^a^-n^ h d.-ar <^rYJ,<tq>,- 

runt,eiuicj5 agrumvaftarunt, &:ipiumop- Ksmii(<7TT^(ricc^, THi^cf.x.o)nx.y]i '7^^/07^* 

pidum ccperunt, ac diripuerunt. Hisau- 'Qri}z3u?^(>siov , w Trii n -^vf iTi/MV yj^ 
tcmaais,domumredierunt. Peloponne- g^^ ^aicju^ iJ?^v ,xc^" l-r^.^r^T^v. ^7«. ^,'^^- 

liosverononamplius in Attica veriantcs: ,\ / > » v > ' v ^f%<m> 

leddomumreueriosnadiiunt.Quamdiu ^ '; ^ ^^ ^' ^ , 1 

autem Pcloponncii) in Attica fuerunt , &: ^^ 'Tn^sTnmcnotj'; chciTi ks(.ti?»Qov o^ -n; 

Atiicnicnics cum claiFe nauigarunt , hic d-TJiKri 01/'^ , AW afat)te;^p)i)(i^. oa7)|/ Si 

morbus & militia:, & domi Athcnicnics '^^ of^ Tr^Asrrei/iwaio/ v^v dv t^-^ r^ 

ablumpiit. Quamobrem etiam aiuntPe- '\, > \ ' 'rv ~ ' ' j '/^' t./" 

, '^ ,- ^— , . ^ ,- a.-uicoctiav,x>fOiaL,^yajoi icvxT&Jov bTaT^i 

loponnciiosmorbimctUjCumextransru- p c / . ., <v rv \ .^ , 

gis cum in vrbegraflari mtcllcxiircnt,il- ^^^''"^ ►"^^ iv TiTH r^ctTicc ^^ cL^UAJc^ot^ 

mul etiam cum [iffos (_Athemenfes fuorum e^^^fS )tj o*' ttj vraAcj.aiTE itj gAvr^^iSiijTVs ttb- 

cjdauera ] fepelicntes yidcrent , citius, ^sTnmcnovi ^tazi'/^'^ vocr^fJM., w? iTwv- 

r^''/.^'»/?4?wr4«/]indediibeirifrc. H.icau- cxj ,^ ^,r ,',(7,,'),, , ''^^^, ~ '> j ,y„ „ ' 

remexpeditione /Wijjt^o/zwf/// inagroho- , ^ _ v . ^/ , '/ .■ ~ 
ftili diutiirimc iunt commorati , totumqj ^ ^^°^'^ T^ f^f^^-'-;^"^ ' /^^^ ^ T'/ 

vaftarunt. namquadraginta fcrmedies in }*15 ^Xi\%iv. * t)? i^e eoi^oA;; "^tj; TrXi^t)!' 

Attica manlerunt. Eadcm a:i}ate Agnon ^^om dvi^ivcui,^^ ■zlw yliZim.cvLv i.T^/xov. 

Nicix,&: Cleopompus Clinix [film^] Pc- ^^^^^ ^ r^c^^-K^vm ^cl\!^ dpT^-^ 

riclis in prxtura.collerri', iumptis copiis, '~.,-, ^'q' 7t-~ «' • /o' „ ' ' 

quibus iUe f-uerat vfus , Chalcideniibus, / i's , \ ' / S ' 

quifuntinThracia,&:Potida:xadhucob- ^' Nm^yxjKAeoTi^^u^ra,' oKA<i^r<^,^t;f7)ctT>j- 

fcifx, bellum iLatim intuIcrunt.Cumaute p/ om« Pge^^^si^s, Agt«o>TE5 "dw (fpXTiaui 

[4yf.T] veniirenr, machinas ei admouerut, ^^ cV{^'0« e>P)ia3t'n),g?7)ctrijffai' ^'^$ £- 

omniq; ope,r(?4w]expugnareconabantur. ' \ ^ iv' .....' 'o_l n ' "> Jo 

r^ 1 I ■ -" ' ^ . 7n >aA)t/dEat5'TV^t37n»5y'otK.Ji$, >(>7n)7raa/c«' 

Scdnequevrbisexpugnatio,nequecxtc- g ., '^ , > ' « 1 \ 

ra pro apparatus magnitudine ipiis ilicce- «^ Tn>Aiof>yju^d^u^.ct(piKSi^o, 2,fMfi^pcui 
debant. Nam morbus ifte fuperueniens, D t^ T^^raT/i^cc/a ra;i^:Ji<\)i^v , k^ 7rc\uTi ejvrci) 

hic Athenienics tum grauitcr afflixit , ab- l7n.i^cJvT0 i.Aiv.^ ranz^u^p^ <5 6 " auZ?i ^ti "yi 

fumens excrcitum , adeb vt &: pnores A- ^'^^^^ ^ ^^^^^^ -^ .^'^^^ ^ /tj>^07.^«? 

thcnieniiummilites, r^«M(?i'r»mff»//^(ew- .^/ .^ n r ' <x ' ' « -/7.*^^ 

aamante mrpfHerafJt, \mowumcomvaxc- ,\ , i , , , \ 

rintexcotagiocopiaru,qua:cumAgnone Tt^pvQmaif^i cLdiujc^otA,(p%i^vtm. -rhu 

venerant, quamuis antea red:c valcrcnt. (fpx7ixv,a)c^ xyj^T^^g cur^Ti^u, c^ctTlCfO^^ vo- 

Phormion ver6,&: mille, ac fexcenti mili- ^^ - <ldiajci!)ic,v ^ t^« ^u^ hyccvi qfct- 

tesri^»w,'ff»/w^//.v£'r4/,] apudChalcidenfes ~ , p _r ' ' ' ^^ ,h 

L' ■' .. A • ■ Ttcii.CyliTttJcaji^T^ii yfovco vyicqioiio^. 9op- 

nonampliuserant. Agnonigitur cumna- , , v' .r^ , ^s '> , v -? 

uibus Athenas rediit^-ex quatuormillibus A"«''D>'^ o'' e^aj^^ozo/ k^^Aioi cotim vcmv 

militum,mille, &:quinquagintamorboa- <z^^AziSicij;.o /iSp olLu A-^^cov Tctf? lut^i' 
miihs , intra dies circiter quadraginta. E ^g^^^^^^g'^-^ ^'^',,^^^.^^(^^y_^^;^/^^ 

CTfkfTV y^^^iOlC, "-«■f TTEmJC^fTa Tn V0Cra'^7niXia7X.C, ,d* TIOJZL^KS.^ fXOLXK^a. YI(J.i^l<;. 

' PpO{->«'f.il»i >«]i)AStii«'5 7B {Aou liu) ■mui. ' Avayt.- 1» Si tat^oAii' '5u/7n] th <Ai/7ipa£ /maoiiot». 

5*'/Aevoi I iW-a^vOiinif. ' Hlxiajua. 'b^n%.KAanov \ juitfOi ^ Tod </j' citJ ■Sspci^ ] /,iiTO£«<ri$. Eti •7n)Aiopzjn/«<- 

«. * EvTiTi) s^aija] TH-jzfe* Tiui •^tAoOTUVnrav. nitu ] -(jzto <3ir a9>l"fi^6)V JViAoi/on. ' Vfov^ftt'^ fis^tiui- 

' Oiojou &K 7J»f >«{ 'o^eASiip] « QTTf &i-7ni;,it5t,j Tra; auTtii Tfltii. '° AJre/;] 7j/f -TrA/ofiiajJffiii. '' H a/ffin(jn mf- 

Vk t9o'»sm-,ii A£^,u*« oji ai/iotf ■rtT» «o^^oii. ^«''■'f- " i-ilsfJ-i^^^hmio^eii ■rlwamiJcf.faj'. 

M i rat,coad:aconcionc, (adhuccnimeraccx- 
ercitus pra'tor)illos adriduciam adhorta- 
ri,&: ira fedata animos illorum mitigarc, 
omncniq^ m.etum illis adimcre volchar. 


13^ T H V C Y D I D I S H I S T. 

' o/i^ ru^^n^i cpoLnrjTW, K^-^^-v /J^pov- A Priorcs vcro milircs in fuo foco ii?mdn<rn' 

' i ', ^iir^JiS^r^,^» .rv'ii^,:;^J. tes Potida-amobildcbant.Poftrccundami 

, , a \ <^ p I c 'a vero Peloponnehorum irruptionem /» 

^^y^o-CoAt^ r^/J -mT^To^ny^^cj, 0/ ct.^- ..r/,.«^/m««,/:.^.rw,lAthcnienfescum 

tajjiisc,}i-/i rzyy) mjTP bTfcr^a^To i^d^u-n^'.', pger ipiorumiteru cflet vaftatus,iJ:mor- 

Kj Yi \ 0(73? i.7zix.im &ifJLOL ^ TreAj^?, * «Mo;- bus, furiul & bellum ipfos premcrct , (cn- 

mir^ '-^ >f aW<. i -^y M^^ Vie^y^U ^ c^- t^nuzm mutarunr; & PeriGle culpare coe- 

, ~ < / _ ~ ^ - \ ( • perunt.tumquodhbiiuafiiret.vt bellum 

. A- l ^ ~ o o ' \ hocluiciperent, tum ctiamquodproprer 

dzjyo'.' -mi i^vixC^o^c^irmZiTrc-^aKs-ni-r^oi jpfm-,-! ^,-, j-^.^j calamitates incidiirent , & ad 

3 tVj P[ff.jctS"ctfjiMHovc. ufijbi/coTO^ c,oy^^{y,}ij compofitione cum Laceda^moniis facie- 

rsjfi^Ui 7/^4 vniu^iTeg ai aiJ^il,^rz!T^- dam,animisinclinabat. cumqj nonnullos 

'1)1 , 'n •-. I >/ -D !c!"!;atos adipfosmillftent, nihil imrctrare 

'^ , r "^ A t 1 t potuerunt. i unc autcmmmaxsmadubi- 

e^( y^^cruj-ui.z^ixu^-n rtJ nieAVAi^o^^^o- tationeconftituti,omnifq5Con(iIij inopes^ 

pcJi/ cui.9ii rar^r, TTtTniQ^vnx^MTrcLjioi'^ inPericIeminuehebantur. Ille verocum 

x^ th^^Jtx Tnicu^'^ airz^ cLw^g vAyn^i.^tiA- ipfos ob prsfcntem reru ftatum indignari 

Asnsv TnjnU? ( i-ri 4 Iqfctr^-)^ ) &Ag-n) videret,omniaq; fac^rc,qua:iplciperauc- 

mrvi '}fci.\uni 3 rZir;f;^$ o y^Tv.r^^^n^v y^^i^.i- 

• » 'K^ raro^.S^ye^^^t^' ™ ^? °>>'^« 7-^^ Quamobrcntinmediumprogrcflushanc 
'/ Q' f ' <\ ' ^r?^^ ' ' \ ^ orationemhabuit. 

» e5^>ej^iO>,7^-(^^a3a^o/<5y ib ^a^Ticv;) ^ Periclis concio. 

« cW>)'^'=t!>'r^<'i« tiK^l-Mj-l^;.<iy>v^l'7miU7ai^ C VeftrainmeindiOTatio mihi rM?^;/r/- 
» ^.yricu).,-K^fxitA-^l^^ iiT\fXii of>oi>r, n i/xoi^- dem hoc J expectanti contigit. ( cius cnim 
>> Ag-7r^^'igT?,^' 7Etf« ^v/xfpoji^i iiKiTi. ' iyi -^ caufas intclligo) atque propterca concio- 
Af ' r ^\., ^r ?',,.™^„ „'„Q^„. <5 '♦ nemcoegi,vtvoscommonefacere,&:vo- 
, P s , ,, ..,/ ' opp biicumexpoitularem,liquidvoshauarc- 

» c.dJgA^^.TV^icf^o-Cse^.^^^e g^q,^ rWTraA/- £tevelmihifuccenfcti.s,velrebusadueriis 

» YV Lir:in^')3'~j'm.v , a,.3€.5<xc <h ar^a.>7\.ofA.t- ceditis. Ego enim exiftimo ciuitatem , cu- 

.. \Im. yis^xdi /cS^ yd <^i^,u^uoi au,y\f 3^jc9(.&' ins vniuerfus ftatusmancterec1us,maio- 

>. £^^i'.a^ o6<p9<le;^A« -^^^ Tnt-ze^i^? , «^v ^^"^ vtilitatem priuatis hominibus airer- 

^ ^ '^ , ,-,,,, re,quam fi nncuiorumciuium fclicitate 

- nc^y ^urjcL-m^vm' K^y^rv-^^^ h c. Ijrv- ^^^^^^^^ ^^^^^f^ ^^^-^^^^^.^ ^^^^,^^^:, -^^^^^ 

» P(«E;a7? , vraMa /^Moi/ DJ^cra^iTu^. oTro-n aftiida. Qui enim priuatim rem feliciter 

» «'oti ^■jd^ii jfdju '^ («fiW ^vyu,cf)0(f5t5 oi'«, T£Dgcnt,fipatriaeuertatur,ipfequoq;nihiIo- 

« (pfV^ , ik -^ iKs^gvi '^ dxilm d^ctTVi, "^Jn"s vna cum ea perit. Qui vero m Re- 
~ . \ , i^ . .. ; I , ^ \ \ /,\ pub.florentercmint-cIicitersieritjislonjTe 

^c V" ,v. 8 ~ . - . ' ^' V racihusconferuatur.QiiumigiturKefpu- 

» !/«/> r;/.z«i5 c^joxTg, 7Tq« Ks^r cikjv KstKsr^^- blica qiiidem priuatasl //>/e«/«7//wlca!ami- 

M ytetjg ox,7n.7tkYiyfj.i.voi j ry xjnoorvi <mni- tatcs fuftinerc potcft,linguli vcro [put>Ii^ 

.. eJLcog'° <lq,licQ^,x. i,ul T Tnt^auiHazirm -mXc,- cas J ipfius [ cdarMtatcs fcrre ] nequcunti 

~ \ t -^. ,(-^\' „ ar / _ f\' 'f?' quomodonon conuenit vniuerfos opcm 

„ "^,, , . \,j7 / 'cv^ ' '>- c^ iphrerrc?ncc[fl/'(?^/f//,iffrf'Jid,quodvos 

^^iyra. KS^itiiiMi (si^T^ajt^yiofyQcd^, nunctacitis,[y.v/]domefKcisiaa-urisatto- 

niti , Reipubliciefalutem deferitis , &: me, qiii vobis fuafi , vt bcllum hoc fufciperitis,at- 
queadeo vos ipfos, qui mihi aflcnfi cftis , accufatis. Atque mihi taliviro iraiciminij 

TlSAtiTHirav. ^ "Evf^fei^i^aiSlSovaLi. * Kai^ d-m.y>.-^\.^ )(sii; ifuTv^at . ' T^^KStr' oim^jia^i iau^,iisL! /u.tHMi^'.' 

ijir9ii<ra.c. ' ICa^'3r£,«rJt^j,u8i'6t)/.to;]lS '©ePir/iiJtnaiwn/Ctsi '' T!i'^>^^i\ioiJ'i^^fipo,u(Voi. '° A j:;{u5i]a'utA«n. "C 

J^T^-^^l) ''"f *W'S 7WC cp/rKi-V--*^^ ^?' "" cuiK-nsa. ei( i/Ui'(sc ^ta/S)y4ni]^67t^7i «f TOpa<utin(i",<^)io'irTj(. " KafTijs- 

TOpouTa jt^iyuiiTO aK'7j«^Ta,a'Ma)t5t) HJ)i'5iUTa 'is^oa-fi- ^st\'^^^'i^c9i''.o\ia ^<iVOnfn. ■nam^ihi.Hj' Qi^KU.^/lw,r 

yo/uivaitecip i''n.MM^'ivoiwiCov\iijva.>.citaScqjM\l-.ii ^ji'^»- ei-yx.biv'ij^\/ tUiffa.,VottVju lsiSiO'/Ta,<f(yL^iv'l)Jui:ci£!^'&\ioii- 

TOI (S<!}y. ■«■t (JUU\\yi.y>l clcitAMt'/»', OOTJS fC{ tK. o'p,Sri){ j'(U9( S'»''^!! l(5tAa)(.ip/Ao™A,W7l tTj.S TSTBpTtli.Kf fiojai^^n/^J^.Tii j3 

pxaM7nl/u4'.l.lt T Tu^CeiiuTij-ijara^ic^iKTtii. EjS'y' HJi^o- wiyic^TJ ;^>t/.(a(r( jTOoo»' imjpKnpoc, c^j wja/tic, © i/;ia-itt/ (3 

/iMtlJiUtTa:;»!!/»)';'*'^^?^,'!^». ^HaA((/J TztflSld^JiJioftuZ, aj>yi\nci a^niu «'fitf/^.j. '' TCik't&)a.'if^/j>''jfciu/.(8;>aA4;. 

qiii LIBER SECVNDVS. 137 

qui mc nulli fecundum efle pmo, aut in A' ^^ QrV^ii^ ;,'oo^y 010//^^ t|) -jfdia^ -n ^ .. 

coenoiccndisrcbus, qux funr faciendx, r' _ ^; / /f7_, rT'"- . rv -, ' ^' 

autenamnihis explicandis,aut inaman- ^ '/y / '/ o \ \ 

da ciuitatc , aut etiam in lupcianda pccu- '^; "^^ :^^f^ yno^v. o.^yb ^,fou., y^ „ 

niaruincupiditate.Namquinouit[mAV/- ^*!oixq)a!? SiS^ctt^co^^dii^ia-ood vsi /Ufj cyii^- „ 

f!th.}7ecelftri.t>\ac(iilutares,] ncc\\ apertedo- fjJi^-o,ri2S^va,fj.(^<i^^yTyi^iiu)Aii^i „ 

cct, pcnndc cft ac fi nunquam [cas ] cogi- ,,^^^ «^Jo^Ls -rf 0/«/«« c^cS^nr ra^^- „ 

taiict.Et qui vtrumquehabct,lbdRcipu- / r'- ^ ~(v ' (<' n ' 

bhca' clt malcuolus , ispantcr nulkima- ^^, , 'r? ^ -v ^ 

micumconfihumiplidabit:lcdrihoc et- '&- ^yAt^"^ tVt« eio? ai -Kt^^^m ,Uii- « 

iamil]iadfuerit,rcdpccuniisvincatur,hoc /tw/ 'jcof fuaag yty>vit^oi ^ /j{^>Kov inpav „ 

vno [x-zW^?] cunda vendcntur. Qtiarc li rur^nZa^ oLto , TraAg^er» eyrE/^T?, chc . 

mihi velmediocriter hiccprarter ca;tcros p '> ,- ' ~ _~ ' ^ ~ ■ i ^ -^ 

adelle exiltimantes,meautoremin hoc ^ ^ < t o^ '' ' -^ 

bcllo rurcipiendo,fequuti eftis, nullo meo r-^\ '"^^>^ °'* ^'^^ ^/''^^' >^/V»7a, vaA- „ 

mcrito nunc laltem iniurix culpam lulH- . Asi ^OTU^um, m^n cuioiol ■KoAiiuHaxtf' ilJi „ 

ncam. Qmbus enim dum c^eteris in rcbus caxfKajov lca, ri if^ai'^ , AJjvi ' m^ ^Art? „ 

fortunalccundavtuntur,optio datur[^- ^^^y^.^^ J y^,Slu.4Jau^^ ' ^4v^- „ 

trum tacem, m belkm maltnt , inafrna elt „ r \ ^ ' ^ ~ . ' 

ftultitia,fibc]lumgerant. Scdfincccirec- ^'°/^7^^ -xzv XA^hujo, ,^ ^ ^^yiz^ .. 

rat,aut cedcntes , finitimis Itatim parere, f^f^-nlon^g. kclj iy^ /id/j ccoiii iifxty « 

[c^/w/ifm^/jffrf.^autpericulumfubcun- ^ kj chc ii^fc^/^. vjxnc, Si juiTa.C.aiy^in, „ 

tcs hofte fuperato lcruari,is qui periculum 'g^' ^^^^^ — , TnicdUZan r^ ' ^lx^pa^- „ 

lubterl-ua;it , maiorcm rcprelienlioncm /^ ^i « / \ \ > 

meretur,quami]lc,qinhocfortiterlufti- , , ' , <^y '-^ -7 ^ _« 
nuit.Atqucegoquidcm [«/^«cz-^/jw] idemC/^" '^P^^" ^^ ^^ '^/^'^'f^f' «-"^ti^ -n?5 yo)- « 

fum, [^///e7-.t;?/f,]neca lentcntiadifcedo. /^; '° /0« oj)%v (poLjvicdTtf' Sf^Ti 3 ^c 

Vos ver6[/(r^//'^/';^/j?;z]mutatis, poftqu.^m XvrntuZ^i^ rS^r -do^ cll,^aiv gVV^,?^? « 

vobisaccidit, vtrebusquidc integris bel- ri /^^x,/^, '' ^ ''^ r/x " ' .^ 

lumlukiperetisautorirate meamlequuti, "^ calamitatibusver6afllicli,pcenitentiadu^ 

camini,meiqjConfilij ratio proptcr veftri 

iudicijimbccil]itatcm,nonrcdavideatur. 

quia id quidcm,quod molcftiam aftert,ab 

vnoquoque veftrum iam fentitur, com- j- ,0 - ,\ t ~ \ ~ v 

munisvcrovtuitas,qua.'adhuceltremota,D^/ ^ r --i /-- ^ q/ c/ > 

nondum patet. Animufq; vcfter ingenti, ^'"'^ kc^ k^ t{w voazv yiffjr,Tzn. o^gSi, 

■ 's 'x ' '^^ 'i ' - "n • 

eaq^repcntina rerum mutatione quxvo- TniAiVjUeycL^woii^jioux^, kc^z/j njioiv aui- i,,'XTiaya7ti ,^7rci\r vjui^ r ^^I^^joia ilK$co- „ 

Ttpiv OLiyfUlTl.dOVASl^^vCpQ^in/uaiOcLjC^ll- „ 

«rio|/)6jct<tir|^'.<Jb'CJ77ci',>tjS'7rA.€/<7-(i) ii3~'^?^ „ pOCUlL. I\.CpCllLIUU5> CUUll tX. lllCApCCL.ll.llb , \ "- / V ' /y, /u ,,/ cV ,/ 

cafus , & qui maxime prxtcr opinionem '^ «-^'oxTjy^^f; ot ^0,1//^^. ( oMac^ >J^°''^; 

accidit,animum deiicit.Id, quod cum aliis ^'jo '^i «^'CJ^t^Ji t>? jre v TroLfiyov^nii ^^*ii otj- 

in rebus,tum vero praccipue in hoc morbo -riZcdztf 0^^ /mil^s^kU i.^ii7ni ^k^t^^ fxii 

vobisaccidit. Tamenciimciuitatemma- ^„,^„J^^ ,,,^?, " c' ^^'^^ ' , ' \ 

. . . ,- .1 iZtfOaTJKi^TVi fUJllVT^vpcLmTTiriopir^jtduoV.] 

gnamincolatis,«5«:inin!titutis ipliparibus 1 1 y y 

fitiscducati, vosetiamdecet animis cxcelfis grauilTimas quafque calamitates fuftine- 
rc,ncc[pr!fi/fj,tm ReipuL] dignitatem delere: (Perindeenimliominesdamnarefoleteu, 
quiperignauiadeferitfuagloria, aceiiodifl'e,qui perconlidentia, [«;/(jrM/w]ahenaalFc- ' Oi ouAiif oUfiaji ^om)v]fyi-!tptiajiiiwvSiua.pTVfii. 
' KoJ i5<A] -«■7114 iuvoioi. ' Kav^<7»?],atTet«<. 
■*MaMoD STip&iii] Aei5Tt(() Si (jziOiAj^uof , iii H,)UaMov<ftt- 
Tipaii. ,ttt(T3i>c /{ HTrt . i[pij «i/ a^oofix , Sjg. -n <fof,-nvjn. 
' Kiz} )So/t /i^ aJpeo-K] kJ' iwK! J TB OTAi,Wiia). o/4i(i;<, (fil- 
rnOTi ot^pfiivtfmTiv ol It ivw^tx.ci<JT\f ,i{a.fmM/Utiv aiotu/xi- 
m. ' To?; TTEAa? ] T«/V Aaw/f ■/ 1/^ '/o/C- ^ rie'';?"-'-^'^] 

0.'K«Bnj, TOK i'^l'OV d ^IASVo'?!. ' il^ OWi'J;.Sa,(.i«t)] Jl' aap/)- vSffBt. ' Amf>a.joiijcc^.ifMoi^. '° M») (jp.&ov]a'An9M. 

E;^ ^lrf^) ] OTtpe^. ' ' Ka/ m v 5tci<i (kVtitoahs ] at»'?)' -W 
/a^f^^^Hir/oi!, Tif/a^tSfl TDJOTAta'! ijVI^.Sil jS d<;3f TOf 

7reA;<! (2 Ttt (ppoi'!j|Ua.ra f;(^v. '' T(pi5aa3it(] of'>«7EJC<»)j- 
-nl^w). '*Kcii -riujci^irvc-iv^^-ndhijjUA.Tlw yiyijuovicw. 
'' Eu 'iffu y!> ai aji^a>-iti\o/Miimt, o; a/3p(i)Tni/ 'a/^c.<j(V <i<'7)a<3j 

M Sfxnmi ofiyiUivov ni 'i^oOTficoi/iwf . 

M 3 tl 7t/<aM0(f 

(oroii 01.Y 
fiT^ov^yi- 
VHTOf. 15« THVCYDIDISHIST. 

^ , \ Q/ / \ X ,jj attmetadDellilaboi-cm, |<y<i^^'7/rdwc^/-^ 

« Tci/^Tra Ag^'/ , ^n ^ -fpnTm-n iioXu, , ^ Ciry^v „.,„^^^^„^ ^jj,^^^^ veremtm ] ne lit diutur- 

« jLAjJ^ov fa^-jpco/uS<t j '^x.ii-m /u^ v/j.i]i xj nus,nec tamen \ideo\ magis vidoriam ob- 

., c^^ft dii oli cL^ore -m^Xilyui yi J^n ctvrE- tincamus,vobis&;illafuthciant,in quibus 

« ^<i^o. ^ Ohc opQ J? ^Ti>v <sz^7f]hi^ov.h- i'-^"^ ^^^pe ali^is dcmSftraui ipium[iahn^, 

, \,s'r." (v"" ' ' '(T^ ' ^e d/uturmtate 'vobU]non.rc&ciuipca:um 

~, Acticra''^ yoiiJidi.ouoiaoyai^oiT oUJ'^i7mTn>- -r r^ i u i J 

j -a j r ^ ^ ^ eilc.Declaraboautcmhocquoque,quoa 

.-.. -u o*^;a?7"9^'ay 'v;zzr'cL|o;)^i/ VjUiv^ jueyi.%t4 nequc vos ipii vnquam ante hac cogitalle 
,. TrtiStsjT^^^fV^jKr iycti c>p 7011^ f^ifiv M- mihi videmini,Iicetvobisadlit,demagni- 

« ^/S.oJ^^ai^iii^gX*'^'^-^ KSM''nrz^^^C^v t"a'^ne (inquam)imperij-, nequeegoin fu- 

V 4 ,\ / . ^? , T> pcrioribusmeisorationibusWff/jrrfw/.lEc 

'^ , c ~ c/ \^\ , \ e , V n\ ncnuncquidcm[«4Cflr4//cwJ vtercr,qua: 

„ yuiva^v^ira^^o eiy^r,ia>pa>v.oiicd-cMkj quandaiattatiomsrpcciemhabet,nirivos 

». yo r c,vjufx<i,pA)v ^m cLf^v iyjfj^y^rrvqtaj- prartcrrationemanimiscolternatos vidc- 

., va,S^O/Uej)jv ^ r ig^yienv ^ cpcuiiiiJv^yvg, K) re. Exiftimatis cnim vos fociis tantiim im- 

0- -5 ' , rrCr^'n.,,J,,^^r^,,J;,v,,a,.,.Tw' pcrare.Eiiovcropronuntioduarumorbis 

,/ ^ » .r/ ~ / rv ^ ,'i'/-i\ terrarumpartium,terre(inquam)&maris, 

^^ t^> Y ^ 8\ ' ./ J^ o, c quarum vlus eitmanireitus,aIteratotam 

» 'Trkiovl^ovXD^n' )6, QT^ £571/ o^ni -rf uvra.o- jn vcltra potiirimum potcftate efle , vofqj 

.. youan fZit^crKSuyi iV voMilTniv 'TtXiov'^ v- potillimum cdm eius portionis , qua nunc 

« ^i «'t? /SctoiA^ K^^vcri, ovn <^?Ao G^v tcnetis,dominos clle, tum etia [ ar^pltoruA 

>/„ ~,, • p ' " ' n-\ f < _5pr/^fiampliorerAij^m'lcupiatis, r^w/zA^^j.f/iirf. 1 
o. idvogr c^ rd mppiTi. ciiqi ov K^' riu, TP ^ ^-r r -i n i-lt, v i- 

. , ' ^ ^ ;, 7 ,j. ,^ , Ncc[f«/w]vlluscftRex,necvhaaliagens 

« cmoivK^-u^i yy)g^iia</(uvfxiyc(.\a>v vofM(\- earum, qux nunc viuunt, qua: vos cfi prx- 

« re e^^^JickStt/ j " acMTyt n SlajctfMi (pau{ViTTin' fcnticlairis apparatu nauigantcsprohibe- 

» 5^4 £/)c5e;^A£-7ra$ q)ip\v * " ^r^/<9^Moi/, rc poflit.Itaque conftat iftam potcntianoa 

"'*,' ' ^ ;r vx '™ .^i.'o.cv o^ eflecoferendamcumvfu, rc(?/ww<'i//41vel 

« «5^>O17n01/,X>£j)taC^A(i)7n0XtCt,'7?Ai<ry/Zi;£5$ ,.,, . , , ^- r '^^ ■ 

, ,. ^ s P, iedmciorum,velagn,quibusquaumagnis 

,. '^T^^^o^/a«K^^ . oXiy<.pncm^y yfc^vai i- quibufdam rebus vos pnuatos puratis,^ic- 

« Ad^%eJctM/u)/j,Uoai/rtP^f^Qcuo/td/joi aottt; quevosdecetiniquopotius, [i^«/.jw/f^<i/tf] 

« -^cmato/i^, pccSicii ^Jjto. ouAAn-^o^iS/JvVy animo rcrum iftarum [ta^i!rar//yenc : Ccd 

^ ''^>Aojv 4 V7ru'yc^vcnzai,i to '^oaxiKTV/v.^jct ^^""^ quoddam diuitiarum dccus, &: orna^ 

P' ~<v g'/' ' \ / mcntum [//.«<:] exiftimare,&ncglie;cre,&; 

r> > , , ~ a /^'^x. ^7 vobispenuadcrelibcrtatequidcm,ncam 

~ «:ot'i ct,aq5oT5/3A '* (pctmc^ ,ci /u:^ Trafa-i/Jtjti D^Q^.fijgj.retineamus,&conferuemus,hstx 

» Trap <x.Mwi/<^'|oC/t4<;o/}coi,TEq/ovre)t)('j?(;^a^- facilerecuperaturam:lcdlialiorumimpe- 

» 71 DJ^cn^azcvrii-Tmpi^ocmv n^tv a^ot^^ J-^oi/ tio pareamus, reHquas ctiS fortunas , quas 

..i>/'^ >^ ^.v ,1 o' ' ^^~ iampollidemus,imminutumiri,quod[//& 

., , ,v . ~' / \ ,^ ^uifuami/bertatemproa.wt,\accmcrciolct. 

« aw/.Jg^o^ 3 'TOif f^o/5 0A«7E,^f; cpe^jw-rt Etncutrainre nos anoftrismaioribusdc- 

» juovov ,^>^a. )6, Tra^^cpg^pJiiOwtT/. '^ cuj^yijusc gencrare [decet ,] quiresiftas nonab aHis 

.» /t4<i;5^ ^"^ot/<5657ci^ Ltv^u,k^ HaZ%- acceptas^ledfuislaboribuspiirtasretinue- 

T' .17 - ' I ^' '' \ ' runt,&pr2etereaconferuatasnobistradi- 

» viilyiyfiTOLi' K3L7zi(Pf$vncng'-),oia.v>Oiyfo>/JJf , _' 't, . „ , ^ 

v.^' / , derut, rurpiusautemeltrebus, quaspoi^ 

fidcmus,priuari,quam [umci ^] rcm infcliciter gcrcre, dum [eas\ quLrrimus. [De-^ 

cct ] ctiam nosaduerfus hoftcs ire nonfolum cum fidentia, [&ammoexcelf9:\kdct-^ 

iamciUTi [corjfidentiaac eorum] contcmptione. Gloriatio cnim etiam ex feliciimperi^ 

tia velcuilibctignauo innafcitur. At contcmptio [ettnr/a(cit»r, \qui vclconfiHo [ »tf 

' ATOAjDJTtfTKijiiTliHijjvooTj vifi/i^.vJo aTOAjijireOTtt^ , cti- a^^ccMiii^av J)iMvi-n . " * At, ■?]'!'' ?^py,in\i JnMVOTi.ey£P. 

Tt ■ri-m.iija.M\"it(och^iiVaanip li^^mMtpug^fXiVOi. ' Oi/'tt " H oJ k.H^oiiJt!) H ou, oo'a i5 «««. «J ,aMa x.ii^oii, (S S7- 

op')rai]«'An')fflf. ' Ka^ TiJilTi pi^%(ni/ujtv(iv. ^tiuirss^f-mi- nsi^f^f^^o^ua. ■»f,\t7ii,a('BCSiTLwKn(nvm%.\a.osni. aN\oi 

. »)a-/»]¥ «OT.»-6';a*. ^Kam-nTi^iiyiUi^iicji.a.lsfnTi^oDiinv^cS tfiTviuiTnovHJ^ofiwu^f^pa^Tiv^ouTUii ovc/Mci^c^ivtt;. K^^twivv 

fioCci). Teovif^na-iv^Ti-^Trvp (& od}jpovZaciu-nveici]iei( '^■n,H>uii'bhv. " AN^avt/i -{jsraiuumcivjecf-n^KaN^oii. 

^>'ff(ii())iW6g.a.iuiiva)t) aair/. ' <I)a*{pa)u](iV76)ii<A)^oiio'7r. '* *ou'!)va^]/,UTs'p;^Tit( Sf^Ts (ft'i(st.(OV, " Aj^/A«t,u'jS]T» Kou 'wt tsivos7c]x.A/c. "^ 'EvTtf ■m.foVTijViyujiianii^m.ft- (f!fovt]u.a,,aJuy»iina.ifwciv. ' AOTa',uaSi<« tJTiruit/cJiiTiia- LIBER5ECVNDVS. ^^ 

iumfortuna](c aducrCiriis fupcriorem cfle A^^^'„ If ^fcaTiuivra^i^v o ji/^"i/ JTO/)yi « 

confidic.Id,quodnobisadell. Etprudeu- i n ii ! , \ o c , , <y . 

tia,lirortunxconditiolita:qualis,proprcr , ^ c , , / ^ , 

animi ccHitudinem, audaciam rcddit tu- ^^ '^ y-Tre/xcpe^io? e^^pajTt-jti. wpe^^To^- .» 

tiorem,& Ipei minus fidit, cuius vircs (unt i^Tndi ts voj:)\i Taqwi. «5 c<c & ■^w^ipa) >? lo^i' « 

in dubio : led confilio [fiJtt, ] cuius proui- yc^jU^ o'"^ t '\!jzyaif>'^v'mv,'yii /3icScqoTS- « 

dentia ex prarfentibus copiis ellexplora- ^fl,'jL>oa„„,^.^^ '>,,„', ~,,'L ■♦r-^r 

tior.Decetctiamvosdi2;nitati,quamKel- ./ , v c«i ./ , /, c/ </ , ; 

pubIicapropterimperiumhabct,(quavos ,'p-^' -^ , ^ "-T/C» V •^"'' ' y' '* 

omneslxtamini)opemferre,nec labores yi^»^i<K!^)9>''y^%y,\s^iMi'ZfLy\y -nu^Tm-H^, «« 

rubterfugere,autnehonores quidemco- y^fxnh^ tifjs-i Ac^xitv juuiSi voulorti rzstx « 

fedari , neque cxillimare de vna tantum ^^ ^^^ ^vAtUi oIt UL%eicu; d-y^vfc^i- « 

re , de libertate videlicet in feruitutem rovvv^' "- ' \ fv''^ 

1 n- r 1 o j - " ojrxJ,d>^aLXA^^'yt]i<riaYiaict)i;,Xy,X.iVdlou\iC4,v " 

commutanda,certamenelle:iea&:aeim- ^ , ^ , ^r, y', 1 ' -?-,,, r. 

perioamittendo,&:de periculo inimiciti- ^^^^'^ '^X!' '^T^f^^-^i ouJl oxqy^ict, « 

arum,quasobres inimperio geftasvobis i7iv^uiv'^v'itTii)(^Tr>Si c^ tzJ Tra.^iTlSi- « 

contraxiftis,a quo ne difccdere quidem ^^^ d^z^-^fjtocrzu^v ajtS^^ci-yS^iT^. ui " 

Vobis amplius licet: li quis hoc etiamin ^^ ,,/r\ ^ >'f\ •'' _ - _/ '. r '* -i '"/ 

pra;lentia|»tf«Jmetuens,vita:tranquiliita- , „ -^A » r isi -^ ' (\ 

tc,[>^uamJeadepturumfperat,Jihofttbt,stmpe- /^ ^ct^KSJ ^Kii^l) .^(pi^cq Jl, Gnzv.SV- « 

rwc^d^rf/ar^f^^^/fiafifWjjfefortempreftat.nam coi'. 73r^(j- ct^/rgvraA/i' 0/ Ui/ooto/ gTE£;it< re « 

vttyrannidemhocf/w/^fmwjiamtenetis, 7rE/ffam$:^AgVc|ac,)t,ei'7r^ '^ jTpaTf.zi'- « 

quodoccuparequidemyidcturiniuftum; ^',o^;o;Wo-cla*.5\^iV^Wo^. t^a^'^''). « 

deponercverojpericulofum. Namhuiul- \ \ ~ , ^ '^ , v ,^r 

modihommcs,[<}((tpam,&otijfu»tcuptat,\ ^i^ / ^ ^ T / , v , , , 

fic^terisquoque[/<af^w]perfuaderent,&:li ;)(?"<^'7f^M'^t///.?»^p<l,^ C4i ^j^TfvJoct) ,ct- « 

fbrtelibcri, [o' arbitratufuo viuentes ,] per cn^itAJiJ^vAi^^cjk-.J/aei^J^^re^-VOTiT^u " 
fe,[c?'>r/«w4/^4//«]ciuitatcmincolercnt, g^j;^ ^A/7^'° /tjj^>««3^, ^Ve e>e J^' - 
r^rfwlprotinusperdcret. Etenim ['?«/f.f,d"l '-v./ /~n'!7^£ r' 

•- -J^.,,. f,- j.n i- /- - 0C>yy\;^-yi'a,[rj>lO,oull3lC,lw6\l'\4/UTi-K0M-" 

tranquiIlitas,nilicumagcndiftudiolitco- ' '^ /f^.- ^ \ < .'J ^ ^ > ^ ^^ 

iunda, feruari non poteft , nec in cmitate, yf"» 1 ^' W £7r^A%re« 0/ c^j^owt/o/ ei>cca«^ - 

queprincipatumobtinet^^/jtf/w/w/^^ijjcon- cL^wfiliiS^tcu^fxm^XviiyGHTUv w^i/^xl^fit- « 

ducit:fcdinea,qua:alteriusimpcrioparct, ^yj^^.' i-Tni -^i-^vyjTzt^ Ti-m^ m ca;^^^^- " ^,^' 

vtbona fideferuitutem tolcret. Vosvero '■^ ' '„ "tv/ ~ ' ^^^"f >*}'i<''"'^' 

, , . ^ 1. . ., 1 • • • ■ y0fMiX.y^\0CrD';Y\6i(rZirf^a.yfJidLIM)\0Vdy]TYJ" „ 

nequeabhuiulmodiciuibusdecipiamini, ■^ , „, ,^ r n 1' ^ ' 

nequemihifuccenfeatis,(cuivosctiamde ^™" ^^^^^^ x^<ja;^^ >«^«/«^o^ j kc^ « 
beIlogcrcndoallenlieftis)Ucethoftes,qui-^'*' auj-dwotdloTi fxe^i li fjjx^ov f.Tifxiay- « 

nobisbcllumintulcrunt,fecerintea,qua: ^- « (Ajca/a>$,e//^»? j^ora/^^zi^^ Asjj^-rt " 5^™k'" 

inosacturoselle verilimilcerat,qtiiavos ^^ ^^.,^ , ^^; ^^^5,'^.^,. cj^^)^, ri « '7"' 
[/p/^w parerenoluiltis. quandoquidcmor- \ , / • r ' / , •. ,^ vi 

h -a a - n. >• 'H'>1 TK T? d 0^,0017* at'ct)cct/a)$,7a re^^sivz) T " 

busifteprxteromnemnoftracxpectatio- ^ , , / ^ ' " -^ 

nem accidit(rcs profedo^qux vna omniu tniAi/xic^vctiiS-piic^g. ^-m y<> o* i^ t^,^ t^ « 
ipem^^^ctf/^m/^^m^iupcrauitjeiulqicaufa TraAtj rztr^TE^c Ti lco , vuot6 jUtf dv v/xv " 
niagna ex parte mc in longe maiora veftra ^cc^Av^lyfo^Ti Si ovoMSLjueyt^v o^tLI' lyc v- « 
odiaincurrillefcio.r/^i^limmcrito, nili ct- , ' -v '^ ' ^ » v t^ ~ i'^ 

lam quu aliquid pra:ter vcltram expecta- ^ > ,/ f 7/ \ > 

tionctchckcr:gciVcnzis,[huitfifeltcttatiim- <^°p^^/^ iiKei/ 'T^j^hcmfxa.Tux^T^iiot^ « 
Jperat£cau(am] mihi tribuatis. Mala enim, 

qua: diuinitus accidLmt,neceirari6,qua: ab hoftibus proficifcuntur, fortiter funtfereda. 
h^cenim&:anteainhuiusciuitatismorepolitaerat,nuncver6[f/i//£'/(?]neinvob!Spro- 
liibeantur, [neue a vobis tpfis aboleantttr^ Sciatis autem eam maximu nomen apud omnes 
mortales adeptam , qu6d rebus aducrlis minime cedat, &:pIurimos militcs, aclabores 

* K««7ia)TiiA/x<tl']ti raum^/?,(B7iu/7iA/,caii f) ^utlsir/f OTtp- OTA£««(t;aJM4<a4,)t5t)^oil5<rv J/^f oicJf. * Ei/th «q-^VMloi'- 

i^TXjioKTh-.ouoiitfw^:. '^ Aii ^^f -i^zsrnf^vTUv] '^?^ Tic/xAoi/o-n. ^ ATTH^^^SoSsJ-tr. aMoif c/ViAouott. ' Oiiti- 

xeivuiTtTn^jei. ' H .CfjiJO/a]!) .jjjfoj^Tjo-jf. * TJtT- iiv-nii\r,iei,Sf^yjU.o<iic. "^ 1-m '^ ^iavSi 7mMT'i^~\'?)i^ mj** 

/uaiiUJivaiJT^Tiuii -nii-miKia^. ^ £iti^a.!mvni\onivi'nSTi- QouMuivmvii arig^y^av. '° nagjtp^oStJoimTaaS». 

fiUfj^vcfiniinMaijTiiVTi^j-nSri^jMVi, Am<bj. inJ^e^nTitf ^' EATncfnfKfC-timvJx.^j^iATn/x, 

M 4 I40 THVCYDIDISHIST. \ 

- ' a.lci^c^xJi'ct^ inXiua) , ks^ SIujol^uiv fjucyt^v A in bello confumpfifrc , maximarnq; po- i 
r\ ' ~rv ' %'*-'^,l''vs^,.7.7, tctiam adhocvrqiictepushabuific,cuius 

' ^ .1 5 =\ \ ~ . r\~ 8 ' apuapoltcrosuixternum, etiamlitadem ! 

- fc^>.>f oA^o/5,^<^ xs^vuM r^^^S^^T^- aiiq^j^^^o iliccabamus ( natura enun ccm- \ 

» }ijL'm\i\ii'^\i.>^muiVTi,o'n'i.>^wi';vrKii- icant,[4c?4»^fwof«rf';;/»/.])mcmonarelin- i 

., ^v S^vi^ptct^,K.Tn>Aiuc,gfxeyi<;vti am- q"^^""^ = 4"°^^ videhcct nos Gr.rcip]uri- ^ 

, / r/ , ^ \ A' ' ' morumGrarcorumimperiuiamobtinue- ; 

" ^mV,^^ re j./.^^ . ^ K9c6^e>yc9.t^/ ^^^^^^^^^ grauilhma bcJja tum aduerfus v, | 

.> toA/i/ te S/? TTO^nf Lnn>pu)'m.i;iw x^fxiyp^y niuerios , tum aducrfus fingulos [popidos] \ 

" cjoKY\(m/<j^.^ ^'m^(ciiVTa. o f^ ctiTxr^jyfxcov fuflinuerimus.prartercaquodvrbcmrcrii ' 

>. fxilJi-^r c^,l ti ^lv -n li-^MfjS^oi, K^ a^o-^i omnium copia inftrudinima, & frequen- ' 

s- ^ ' I > c.' "•' ' ^Q_ ' j i^ r' T> tiflimamincolucrimus. Quaquamisqui- ; 

^ ^ ^ ' , ^T^ , o , ae,quilcgms elt,ha'c vitupcrabitrledqm | 

i. ^aiic^ K3H AuTTV&sti iijc^Td Tm^iTl, ellagcndi fludioius,ipicquoqucxmu]a- ! 

M TTicJi ^^ -vairMpSig dn oavi iTi^i iTipcov j)- bitur.iiquis vero[m//«;»/>»tffl'/Jnonpofli- j 

. » ^/a.raj' dif^voi ■m j[ 'Qn /ui-yigoKi ' 5''^'- deat,inuidebit. Cicterum \altts\ inuilos,& ' 

.\^ ^^ <p%vov ?^uQctv\,lo^Zi ^^Aij^-m^.^fZcTv, gnuiescllemprxfentia [^.r »./«/«/ ^r«r.«- : 

.\ c\ ,' ,-,, \ . / , . .1 / ^«w.«4»:« hocomnibusaccidit, quotquot i 

« fJk^ibOocQaivoXvcvrn^- ro-^pcwri^ alterialtensimperarevoluerunt. Ouive- i 

=. re P^fA.rnr^rng, x. g$ b g7n/7a :>b?* ct6;yW.c«- ro maximarum rerum gratia lufcipit inui- 

" gci<;'>isL7aAiim.7CLi.tj//.eii'-ji.c,ri'6/Ui?^ov kol- dia,isrcd:elibiconluht.Odiumenimnon 

- ?^v .^y/o'm5,sm'* S' <^W/a^ ^'- di»tlm-at.Sed&pr:£fensfplendor,&glo- | 

\ r>if. r,' s-Ar * ^ ' ' ria in pofterum perpetuo celcbranda re- 

» '^ovy'ru>]d\fZ!rC37J/jUt) ^ aiixOori^v.y.rri- ,. ■ ii- • ■ v/ j i r • • 
'^-^ ^' >-^-' r - ^ '^^ ^ linquitur.Vosigitur^A-ecav/ijJprolpicien- i 

, «'^^«^^■^^''«^«^(^'«^^^«■^^^'^^'^'^^^^-^tes^&futtirumdecus^&pr j 

« o^iEj^i/^^gefi^nAs/ei^TOiSTrr.D^aiTrawis/Sd^u- prxfcnti animorum alacritate vtrumque I 

- Ko/t4<Jo/-'a)$ol7/^g$,^zr^$'^^t//.t<j!o,^$n^J- quxratis,[tpfamvidelicetc;/ecomacieptiOMemy j 

,. ft\" .> '^ __ '' -> '> _ • & dedecorlsvttatienemJ\ ncqwWumcz^n- \ 

,' .^^, x.^Qp/.// cearoremadLaccdcEmoniosmittatis,nc- 

.ri^tmv^ovjoi^^rniAic^v^iSic^T^x^Tl^i quefigniiicationemdctisvosprarfcntibus . 

iicn. ToiAUTa. PiejxX^i Aiynv , ivnii^To incomfnodis premi.Nam qui in calamica- ' 

iVs ddLoa^^i rytc; n '° e-ar' euu-nv opyt\i -rat- tibus animo minimum afflidantur , & rc I 

e^Kv{v,^ ^ T iw.^vra>v H^c^v liaiy^^ ipfaplurimum[//-y?>Jrelillunt,ifti&: publi- i 

i,\\ I . ,..if. / n^ ~^' ' ce&priuatimomniij funt prxftantilhmi. ' 

T>.«^-^.co<^«/^^jA^TDi^A9:^/^«.- HisverbisPcriclesAthenienfiumiramin \ 

iTTci^vn^x^ an czrc?i TV$ AgcKtS^cx^^Luiviiii g- {q conceptammitigare,animofq; [i//oriim] i 
n iTnyjTnv , a ri thv tidM/mv /us^^ov up- D a prarlentibus malis abducere conabatur. 

juluu-n- icfia<r£75r? Tnt^fjisicnv 'iAvatuZ-n' Ilhveropublicequidemeiusorationeflc- i 

3jc„„, '< n\" / ' ./ ' >' ' < '9 Qichznmr: .\etq,moretnfferebantAncc\i>//os 

^ ^Wjk; /UM Tavyig.OTtai^Sr iy^atcxJVVOVOp/UopiW/jO^, , T !■,'• '^■'i ■*• i- '-• 

, , ^ / ,1 \ ry \ \ / /^'^^//tf.fJadLacedxmoniosamplius mitte- 

<^pyiT!> K^ r^^ruv- cih S^uciTti , kcl?^ jctt;- bant , & in bcUum animis impcnlius in- ; 

^fxoLrqt>(^ T^^v olyjSo^uicLj'; ri Xj 7n>At;rg- cubebant : fed priuatim calamitatcs , qui- 

xica^^LTamLcx^i-^XuMKsrii- '^O i^- bus pFemebantur,.Tgre ferebant.Paupcr ! 

Cil\r '^ r' f ' 'J „. .','3'^, quidem , quod tcnuiores facultaccs lia- ' 

"/ ' I ,yi > I . > bens, bellum ingreliusellct,&tamcnhi$' ] 

^ ^_S^esn^oi^^^^'^^'^i^;^<^''^^^'r iplispriuatuscl]e..I]hver6quiopibLispol- • \ 

yri i^vm ecuTvv ^iv i^y^fiiacmv ^r/^env. Jcbant quod egrcgia in agris prccdia, vil* , 

lafqjmagnilicc ardilic.itaSj&fumptuofa fupclleftile inftructasamililient. Scd,quo<i 

omnium crat grauilhmum , quod pro pace bcUum liabercnr. Ncc prius vniuerfi j 

iram , quam in eum concepcrant , dcpofuerunt , quam cum pecunia mulctarunt. 

liiUJTlarivAi^su^TtTiJicJOTTJKa^ \3TO;^Aara//4»,)(a<'7J?c^- liicq(nipcv,i(SLftti>~/uif!pOTipi>v.iy£.P. * A,U(poTi^]A^fl- [ 

ffa^ii/. ^* KatTti'!^Ta]'TfeiiKfnaix:S!r>TiSira.f<TW'Si^- iion 7iu/i5<5:Ao<l^^Tsi/?/ii,(SiinAafir;i', STio/T owf^oo tt- 

jjUoCTUi/. ' T()^(p3bi/«ii]tj^^hAoi/. M/jb«/*«v ys] KM!riv,An^m^vy,iViy^.,P. ' Qforavtf^Tt (i/f «utj ««"to'. | 

J2st.M//))b>i9aiiaT4/,»aMii/'2tv/. ^ *Toaux^/LA.i^ aj^iv'] '° E'2r'<iu/7tvl--:5tT' cciTO. " TUijy/c:'julw'jTfj<mO'!jivdv.tir \ 

Krai^x^^iOV^-nanTiiisc^tj^ovDyvvTmfiituTtiutai^^iv^J^Ti viuf. " 0/'«f!s<ftu/£«Ti;]c;'7iJ ^oi/Tiu/cftii/x/iHSi. 

Rurfus LIBER SECVNDVS. Mf 

Rurfus tamen no mulco p6ft(id quod vul- A 'iji^i, j^ alP/i^ ov -m^^hco ( o-n^ (^iM ojM^si gus facere folet) liffiti»^ belli ducem elc 
gcrunt, ciqj rerum omnium adminiilra- 
tioncm commiicrur, quod domcltici qui- 
dem lucT:us,& iadurx,quam linguli priua- 
tim fecerant, dolorem iam minus rcntiret, 
ipllim vero in rebus,quibus vniuerla ciui- 
tasindigcbat,adminill:randis,plurimii-a- 
ciendum elle iudicarent. Qiumdiu enim 
Reipub.prxfuit in pace,eam modcrate rc- 
xit,eamq; bona fidetutatuscft, ciuiqj po- 
tcntiam maximcauxit. Poftquam autem 'V 'yih '/ ' ./ ~ / 

\ '"■>,' 'jZ ^" ^ ' 

Aicci o* 17; i-i^ou/ri.fjwvZAooi 6c,ry^iTD , JtjO.- 

> ■' / » fv / c / / « hocbe lum{uiccptiuneil:,mhocetiamil-T, ,^,,,„ ' /=/ ^i rx ' >/ ^ -^k , ->■ s ^r-^jn 

lcReipubl.viresvideturpra-uidille.Duos ,' ., "^ , ,/^. -i^ ^ '^ f^i 

autem annos , cSc fcx menfes [abel/o moto] ^J^M^iv,^ bi^Ti^iop irliyia^ \ rtiOto'* 

prxcerea vixit. Et poit eius mortem , cius el^v\/n a -mvKoM/Mv. o /iS^ yb , iavyt(^o\.'^ 

prouidentia in bello magis cognita cft.IUe r^Z^t vctoTvxlv %i^.7niJoi'^; , k^ -^-^Iuj 

enimdicebat r(_y^//;f«/f«/'^5l vidoreseua- ,,^ ■o„„.„,.,q ' ., > _P ,' '^J' -- 

1.111111 uic^uatL.^ r'^ L 11- in: H-*^ °7nx.'m/M/jot<;c^rtJ-mAiuiu) fx.ijS^ ^ 

nerent,] rcbulq) naucicis operam darent, ™^j yM^u^fjo^^,^ £<?)« tjpe:^,^. ol h 

neque nouum imperium quxrerent,dum ^tk n Tr^fjTu a r^vcuriov i^is^^a^ , jy^) 

hoc beilum gererent , neque Rempubli- A>^a.iia T^TniAi/Mu hxjiuiTait) , x^'^ 

cam in diicrimen vocarcnt. IUi vero &: 'lii^rriy^o-nii',^^ v /JN^ «<:„ i^« ., "" 'J ^ 

- ,. j md.', -pi/^TlfllAi^jK^ IdlcLXtDdy) ,XS-KCi<; a ti 

ha:comniacontraegcrunt,&aiia,qux ad ^.^7.,^ ^^ ,' , , 

hoc bellum pertinere non videbantur , ob ^^^ ^^^ "j^ ""^ t^/^j^^;^^^ i .vMr^^^r 
priuatam ambitionem , & priuatos quse-C ct- y^rtfjnv/Jfja, /J^, '73;$ iSlunzqgZ/xfjK^ 

llus , in fuam , fociorumq^ perniciem ad- oCpgAcJct^Mo^ UcJ '^axpa.\ifioi 3,T^7ra'A(| ig 

miniilrarunt. Nam quum ea, [cju^gere»- ^^ n^\cjuov I^P^C^ KS^Ji^Tv.dlnov 4' l<2, U 
. _/ffm^«^//Ci?w] redibat: qii 

citerfucccdcbant, Reipublicxdctrinien- Tti? ■■}pojiSijo^,-^niyi o <n^y\%; iXLj^foc/ii 

tum in hoc bcllo afferebanr. Huius autem ^^ ^^ «^^-ro/^^^/Aoi^-C^sr' <lury'^ oiurti ?>«i reihxcfuit 
tate, &: conii caufa, quod cum iUc &: digni- r> r j i:: ,,) 
iulio pollerct,&: manirelceo- \. , ■A 'Jz x.rtt)yJ/^oi 6c, ov rop^Tnyjvrav 'Sr. OiA. mniumciuiumintegernmusclfct,vtnul- "^^ ^i^^^-^^.rnrOi^hvu^-nMyiv ,^ g- 
lis pecunia: muneribus lc corrumpi pace- ^^ojvi^ar a.c,iua-({ K^i rcir^io^y6c.vri auirnTniv. 
retur ,plebem inofficTo libcraliter conti-D J-TraTS -yKZ cf!^o3o;To rt dZi^ raP^ K^e^s> 
neret, nec ab ea magis re2;eretur,quam » ''(f„J q^„^„~ , > ' , '_>, y^ 

ipfecamregeret.Namcumnonmalis: I/f^ '±^i°rL^ W (\ v?- ■;• • / 
/.U>]artibus potentiamadeptuseifec,ad ^ «^''^'=4 <^^;^°^ ^ <=^^^>^?, a*7j- 
mulcicudinis voluntatem nihil dicebat: >i^T-<P\ 7nt\iv Ga'bJa.^Jiiv. iyiy,/irt)n/\3~ 
fed eam pro fua autoritate cafl:igare,quin- yoj /idfj, ^yijmx^Acl, if>yo) ^j^v^ 'TVr^jT^'- 
cciam nonnullis in rebus [ ei palnm ] ad- ri^^Sflg-J^-vys. ol ^e v^^vjaoi c^Zi/^A- 

ueriaripoterac. Quociesigicur eosaliquid .^ ,\ ^- '., v v > / „ ~ 

intcmpeltiue , ac peculanci^e conhdencia ~ ,/ / , f P''^^''^ J° 

pulfos audere animaduercebac , [ eos] in- '^^^'"S £K5(.95? yync^ , i^dT^ovn k^cO' w- 
cuiTo mecu, dicendo reprimebac. Concra h:ctc, rzSS^Yifj.oj i^ %g. T^r^yxa.nx. c>i'Sihvctj. 
ver6,eoscemercformidancesadhduciamreduccbar, [anmjof£ii;/isrejIitucbat. ] Qua- 
re verbo quidem erat dominatus popularis ; fed re ipfa pcnes primarium [ m/W/1 
virum principatus erac. Qcn vero eum funtfequuti,cum potius inrerfedignicatepa- 
res elfcnt , &c eorum linguii principem in Rcpublica locum , alfectarcnt , omnia 
ad populi voluntatein dicere , eiuique libidini Rempublicam permittere cceperunt. ^ :s.fx- imSma. tuirj ] li «e<jV*"r'f • ' ^ Kst.itf^v/j.-t\'a. ] «'« ■nMt A-'i;ra 3] mvif.fTaj{ ■mi^,' ■nu AkiuZixJIuj. ' A A)poTO-Ji«1 5^ eUTt- 5? /<fta/- 141 • T H V C Y D I D I S H I S T. 

^iUvctMct-nTroMrt-.cJ? o*yu«;KtAn vraAtjjcjA Vndecummultis aliisin rcbus pcccatumj 

-^yl^tyovar. ^A>r^^,K.l h' aixeAia, cft,(vt in amplaciuitatc,&: qua:pnncipa-: 

'4- ., , *~ / I < / , •? tumobtinct, 4fcwcrf/'/f;/!r«fl»f/e/i'/, tum 

'^';'"!'!'?'?r.'^Tf^ f'^^'"'^.^ etiaminexpcditioneinSiciIiaf;iaa,qua:i 
rtZTj^s «V £7r7;c<^/ 6aT)v oic/tcTnfA-^ct.vTiiyM to rufccpta eft non tam pcccato iudicij ,[(^'' 

rar^cTxpo^ ' -Tmi oi-^/vS/joii 'Gayiyfwaxsv- cKipa]comm, aducrlus quos [fpJ?K^tljcns-- j 

~./ / ' 4 > r ^//.i«Blemircrunt,quinoncofrnolcebaf ea» i 

, ', ^ , ,^ V s ■ o \ \ qi-ia-^/a^^w/wfJproi-ectis conducebant:icdl 

mi^cfl o(,A^oAyT?£5t e ;ra/oi«v , 5^51^ to ts^ tLu proptcr priuatas rimultatcs , dc ponuii ! 

ttoA/i' ^zjT^TOi' c* a^akA9/5 e^raj^^jrae. principatucontendcntes,&:res,qna'miu- I 

(rtpocAemf 4 c^^ enyu^^U ^m n ^q^- tia'gerebantur,dcbiIitarunt,&[.^f;w/]tom .: 

A ~^^ ^ r^fj^/ ,' ^' ^ T^p Rcipublica-ftatummutuisdilbordiistunc i 

T,, ,' ^vt, , ' \"' " ' 'i^-' pnmumconturbarunt. Quamuisautejn 1 

TT^Aivy^S^yic^qaa-iovri^^o^i ^ctA^ji- inSiciliarcm infclicitcr eelliftent,&: ctim j 

77) avr',;;^^ 17»$ T? rrr^Tfg^i' 'v^sr-ct^p^t^n almmapparatum,tumctiani maioreclaii ^ 

' -r^Mjiiioii^i^ -mg ■^ oiKeAicLi ^/uir oiT^, ^is partem amiliflcnt , &: in ipla vrbc fcdi- \ 

X^r^iSivfjox^^v^lnrCi, 'n\iom «^cpe^- tioneiamIaborarcnt,tame tresannosrc- \ 

I ,. , ti 8 o x' fO ititerunt: &prioribushoftibus,8£Siculi% ' 

Ksoi- K.pa. re .9^£<,. ^^aaiAea;^ -sr^J^ quifcillisadiunxerant^quinctiamplcrif, | 

^ (rffO^'h'^1^'^- oi Tntf^^i-^ ^YifMiLrtt. -Tv^- quefociorum,qui[4^ //>//>] dcfecerat:mox '■ 

?\9mvvYicnoi<; £5 S i'ai/7^)C5i'. ^ oJ fZff^rz^v etiam Cyro,Regis Perfarum filio,quile -^ 

'° c:^£<i'^6art^ w c^/ c::^ cr:t>/ai ;(T^ ^ ISicK^ J^- [^'^ff^-«w^«//a]adiunxerat,& pecuniasPe- ' 

<7 -v r^loponncftis adclaircm [/'.ir^Wj»!?] dcdc- : 

UXTVTBI''^ ^ Ts, T • r/ /1-; -1 n- 

rat. iNccpnus [/yo///t'.'« i/Mperio\ cclicruat, 

[ac/uccuhueru»t,\ quam ipli mutuis difcor- j 

diiscollili concidcrunt. Tanta prudcnria ; 

tunc in Pericle fuit,qua ceteros ciucs lon- cpojO^i 'zeEiTncTDvni; i^TXpctAi^cmv. •rcJ n.i^)(/\.{i'; i^if/s.i iZiJ^OJ&UTl rdTi, OL(p CiV eCU- pcX.dlCt)i 3* 'ZB^- T ■mAiv r TnAs-TcawYKncjdV eujr rzt) TH)- rt)<;ra;^l-yMC£i .^-x^Trd^pv cui 

"^-ti^ , s - - 

5,; (^''t, ^_ \ ^.'^ ^'.'^J ... ^^^, rr^, eefupcransjciuitatcm Pcloponncliis co 
Xit.{Xt).Oi'^^v^d^lM)Vioi%^oiZ,v^u.ct.yjinM p ,, r j ^ 

,' ; , , , . X c \ , c,, beliovelracillimelupenorcmlorcprreui- 

c^ 5^d9^^ «gpxT^^^^^ jcti^./ iy^rovii Qt- j^^^^_ Laccda:monij vero , corumqj focij, 

xuJ}ov riuj -tr^Jdv, v\ xe;7ct/ curiTn^i yiAiSbg' cadcm icftate cum centum nauibus pro- 
etcn '■2i tl^ic^vT^ cy)crci?^-mv\Y\cmv tiimirji, fedifuntininfulam Zacynthum,qua:ia- 

cctercgioneElidis.Zacynthi)autcmfuni 
Acharorum exPcloponncfocoIoni, & A- 
thenicnfium erant focij. IUa auiem clafle 
aduerfus [t[/os\ vehebantur mille grauis ar- 
maturcmiIitcsSpartani,&CnemusSpar- ii^ai-^ictjajioig Z^iwljuj.-^iuj . imTfKioV'^ Ass- 
xjiocL^IJiavicdvyiXioioTirKnmjX^r^^VYfM)^ cam,p~ 
ricLry)iViWd.^yo:;.^>c7rz^<,auini; 3 HTycujyidYi- 

\ \ 14 \ >/~)a^ ' Z, ' ' 

umcv ra. Ks^oi. x^ oTt^ 'iic,iwi^^iuj,auTr- It^kLoI e-ar' o/^v.^t, ? kd^^^^e^t^^TiA^rai'- ■^tanus^clallis prxfcdus; cxfcfeuqj ex naui- 
. \ / n \ „ c\ ' ' bus in terram fado , masrnam illius aeri 

rtisApiqit^XSe^rhogyK^^^^CidcUUjOVlCiV^Srfi- n ' •11- J J-- 

■* ' , ^ ' o ^ ^ ir ^ I partcmvaitarunt. cumqi im dcduionem 
oiScl^, Ai»,6C9^5,)6, N<;eA5to,',xj Uc^ro^r/Mg, ^^^ccrc noIlcnt,domum redicrunt. Eadcm 
xjTg;)/«ia,T»$T/^;^(f^$/')t) Ap7^(o$ /cAo,, iamcxtrcma,Arifta:us Corinthius, & La- 

noA/$,7n./)^o/i4'o/ g$ r *c7i'a* a'5 [liai\U, cedxmoniorum Lcgati , Ancriftus , Ni- 

V / I , \ / / / j colaus, Pratodcmus , & Timacroras Te- 

iirmi Tniaiouf ccorov yev/Mtm riTntpiyiv c.r,iA ■ r /;\ /- 

^a ' -^' geates,& Polis Argiuus, [w»/'w/fff w//- 

fus : at fua Iponte cum cateris -profeclui , c-r'] priuatim , dum itcr facercnt in Afiam 

ad [Perlarurfi^ Regem , li qua ratlonc ei perfuadcre poflcnt , vt libi pccuniam daret. AnstfnfML Uu^Atfni ^ \iafnvat.-niiit;\ii>\>m\si Kiyii.ouTtt 
y6 /u.ni!(st.Maafn imtSi av/i^^a^cu a%\icnot4 , av^Koutnoi; 
i^(pififXiiioi. ' Otjvv ol aK-!nju^lcuni(\ d%9itia»o'i^cii- 
y>«-n(. ^ Toit^oiycjUjiVoic^mfiuSiitn^^tif (niaf^ictit. * Ev 
iLl^pcc-n-^S^co] tJ <riKi>^iK^ . ' PoKtfnoi(\-m( f,a>iijci.ififs- 
vioig. hiiT aLtTVlt^AaxiJbuifMiMav. ^ Ev7e7i; Tifisio- 
riv^cUTHyov S^r^ovlnt . " E«ff/Ac(»C TTWtft] iSa(r(A€ii)< AS>4; 
•W Aaffiou ijod ApTn^ipSif oii ■noocKup» nju oS'tVo$cJi\>TX( 
««■aSao^f kjf ai*' ' npOi^jly>fXitvti>\Teii AectLiJu^fiOVioi; J^t- 
MVOTi. ^° S.viioimf^i/MiKaidoSritntr. " Totroimjifiio- VHIrtaf (A)A0V077. ''A$ «1; ojTJf ^s^ij^^wj a? «ii/rogjS" 
jjuaTWVjiart M-MTS )(J' j<^ ■OTA£ui'«n<,^nTt flc uKuMai' -a^/t- 
4i*y. *" PieA^^tJit&Oul-fiTtoiTa) SltTBlOt iltz^ e'i A%vitiu 
)ij' Tiio F iejt.iQiioui ■)Vui.LLtx>,xffji-m.^iVitriv,v\iiv^^eiV,Tiva>u- 
■nitoii SsgjtTni/f ',i^;^<iu ^n e^icmiSjcv iHTCoTui TnMjj.u.fAM- 
/s TD ■OTAfi mvJijjjiveiV {'SotAii^ffni' , ni? c* td/( a^&> SiJ>,}\.m- 
Tajf.^^/£.P. '■* Ka/ iTniSli ou^uui^ifiOiUJjctiiJlifccuu «i 
^tf)u/i'.9io/. '' Kju ^f^^inf iJta ■!nMoiiUi'\')^«(f:nnii,iS)ttf 
noA«. otojua, xjjejti]!, cuiu niuivoo. oi ^Of^iiai ifi\oi iear 
€i.%ia^ois. 

belliq} L I B E R S E C V N D V S. .145 

bclliq; focieratem fecum iniret, primum A ^ ^o/x-rniM/ueTvy cL<pm'owTTti u<; S/tkAjcji)' 

m Thraciam ad Sitalcem Tera: filium i- ^^^^ ^^ -^' ^'^ o^^Vw , ^ov^^/u^oi 

uerunt.quod vclIcnt,fipoircnt, ciper- ~ , . ^ .jx ' ' , ' ^ • 

(uadcrc,vtrclidaAthenienhumlocieta- '^, ^ ' , 'Cl ;^^, 

te ad fuam tranhrct, &: coniundis armis ^cuc^u>v^v^fxcf^ci^,qfa.r6ocm^ b-ki r tto- 

fecum Potida:am iret , vbi erat Athenien- nS^ccfCLii,^ tcu qj>ii.r^yjii^ TyvoLrdicuxjav vro- fium cxcrcitus,qui [x-r^fwjobfidcbat, vt- 
que eos fuisauxiHisiuuadifinem faccret, 
fibiq; adellet^vt illoadiuuantc,qubpro- 
ficifcebantur,ire poifent trans Hellefpon- 
tum ad Pharnacem Pharnabazi filium, li ,y^vi^ /\lOD)(JVV'iOj TTCUJSZtf fionjitV TE oUj^ 

i.^AyiawvT^ ui '^cLfVdKwm '^'cL^voi.QctQi, o$ 
ewQtc, ijue>^iv ctii l2>a.cnAi:t eu/sLTnfx-^v. lat qui eos adRcgcm crat dedudurus, Sed ^^^^^^^^^ '■jctdf^ucx^cc-v 'nfficjC{-< ^Aict^-^c 
cumforte Athemcnfium Legati , Lcar- g ^.^^ ' ^^ s j^,^^^^^j^^^, ; <^,A.ucvoi 

chus Callimachi, & AmgniadcsPhile- ^o Tv \ ' q. ^ v '^ < ^ 

mon]s[A//«*,Japudbitalcemtuncadei- o r' 'oy '- v ' n v v 

fcm,Sadoco Sitalcx liUo , qui ciuis Athe- j^y^n,'M^ov ct'Jiwctfov,2.i7a^xjv i/ov,TVe ca- 

nicnfis fadus fuerat , perfuafcrunt , vt eos i^<i^ if^O-^ axpicnvjo-mx; y,ij ^J^Cam^ 

hbi traderet , ne , fi ad Regem tranhuif- ^^ f^^„;,U; * < ^ c^^cenoc/ -n^Aiv S' ^i^S^ 

fent , quantum in ipfo fitum cllet , ilh fux ^^^^^^_. j .^^^^;^ ^ ^^^o^^^ot, aCi;- ciuitati nocercnt. Illc vero corum vcrbis v^^v ~ , .^ v -.^ ~ -,/ 

adducLus, illos,dum per Thraciam iter 'm4'^T^irSfctKy,i67a^^ TrAoio^c.g/^Mo»- 

facerent ad nauigium , quo Hellcfpon- tov i^^razromv -z^cjjoxt^v , c^iv itfoctfviv^ 

tum erant traicduri, antequam [id] con- ^yMctAtS*^<i , aM«$ ^y^WTrtV-vU? /i^' T? 

fcendercnt , comprchendit , milTis^ aliis ^ / . AfumdStv 1 6xULaii6x.ii- 

quibuldamcumLearcho, & Ameniadc: « \ t. '^ & ^r^ p' > ' 
illofque his tradi lufllt. Hi vcro [eos] accc- ^ ^oi^ '^ftiwc^. ot K^U-n^, ^^^'^;"^* 

pcos Athenas dctulcrunt. Qui cum c6 e$'^otJ>i'ot^.*c|)/yj/4</«v<Jsai/'7^,J^/c7ai'- 

peruenifTent, Arhenienfes vcriti ne Ari- ^^^ ol a.dtcoaj[oi '^m AejL^^ct^iuiti '°cuj}ig cTxpac^ 

Ikus fi euafiirct , longe pluribus malefi- .'^ ^^f^ , KSCKSOP')^ ^J^cp.-j^iSCT/ i^ rara 

ciis[/fl alnccret,quiacum &antererum , ^v ~ ts'' \ VAo^ ^ ' 

ommum,quxadPotida:am,& in Thra- 'TV7^^'^'r.^7:.T;%.tj W^T^ o% ^^:c«5 

cia gefticfucrant, autorem fuilfe confta- Tr^Pr i<^c^xi-n ,-z7^^<i$,ay/TVe w /Sk?^- 

bat,omnes eodem dic , indemnatos, &: ^j^y? gg^i' a, iliniv , ol^^/^e^i' «tTnJcTOia» 

quardam diccre volentes , interfcccrunt, ^^,,^ e'? <J;oc'^rU m'€*Asv'° cri^y^or^;^- 

&inprofundas foflasdeiccerunr,xquum „ (7~ .f7~ ' ■• ' '^m r r. ^ ' ^ 

n- r ■ T J 'TES isi'; cw(3i'i ctaUVioJ. Oli tSf v^ tt y\ef." 

elieccnlentesparemgratiamLaccd^Emo- , , . ~r ^ . / ,\ >/ 

niis referre , eofq; eodem mcdo rrattarc, 'cf %/^i /o; "C-zirji^o^fiWjTV? ifA.7a)^i^ >ic^ i- 
quo ipli fuos ante cradarant, qui negotia- D ?^^ov ctSiwajiav \3^ T// Z,vjxjxcl-^v , c^ oA- 

tores Athenicnfium, & fociorum, quos ^'^ ^ 7n;^57ra'i'Hiaz)i' -TrAgo^^ ^jct?/- 

cepcrant inonerariisnauibus circa Pelo- ^' -' r '_/''>' i '^;^ 

poanelum nauigantes , interreccrant, &: ^ ^"-' . , x ~ / 

in profundas follas deieccrant. Lacedae- Y^ f " 'tjr -^^^A^^ tV jnjAg^t/ o/ ;\5^jc^^- 

monij enim huius belli initio omnes, S^xj^vioioudu; ?^Qoiiv cV T^9^Agtojj;,&)5 

quosinmari cepilfcnt , vt hoftes truci- 7raAg^'ot4 <^i<p^^v,y:cii^g/u(^ct-dLuct^o)V 

dabant , tam Achenienlium focios quam ^,^^Ag^:^~^, jc^^ iVs A»;Ji jSS' l^poov. 

eos, qui ncutrorumpartes lcquebantur. ,. \ ^x ^ .// » ' - f> 

Sub idem tcmpus , cxtrema lam a:fta- ^''^™^ ^^ '^^ "^^^ ^b^^^"^ ^^'^ ^^^, 

te,&: AmbraciotiE, cumipli, tumetiam teA^t^^tb? , jcoj ccAt-^ST^jcfWTa^ , cwiSi 

muici barbari, quos ex fuis fedibus exci- te jco^ "r^lictfCcLliccv 'aroK\oU aJictcp^nxi^niy 
tarant, [ dr adbe/It foctetatem afctuerant,] vm\tv ^Ka-^<ri k^^ li &)t«iiou,i5 'S.xitiiuu J^MVfn,iu*f(i( yyvf 
ii auTH . 'tiTi aiJTtuc/luiiiiUtvoc Kiii^ueiv , iKimf^uivcofliit- 
cihicL <!^Sni/a^.A"M»f .T otLiinu%zm,Tivnn W «9»)v«, u» &)tHvo; y.u.J'6iuifvivmh.nnc,ei%va,iofyi'^vi/AjWi.iy£.T. 

* O ajiij.pau o' 2a<AK«c. ' E«.s/vo/f]7«r? «aif io^«a'/ t a'9»tva<a)». 
Oi'</li]o/',!z;p{5^eif T a9»v<»<»». 'Tov Ae/srfajTinuieivSioi'. 
AuSkJW^ 71 /aMov. 'K<j!Kui/p7))] ,C5tx<!i/c.jK<;»i. '° Ao^ji^- 

• «D7l<] iflHCILfOV KfivOVTli. " Toi(tU/Ttl( ttJUUUiSuT iffHV ■«- 

f/gieJitiuiSdSvcq. ''O/! ii^J^ooiTT iiav. '' Twnp^aclaf^^n-iS AoyTif. 


r44 THVCYDIDIS HIST. 

6gTc/T/v^^^.''''^5'4V5SV/.cCp;A9;^)C5^Aexpeditioncm fecerunt aduerfus Argos 

\ , \ " . , ' /. ^ ' ^' c^ !v .^ ' Amphilochicum , c^eteramqj Amphilo- 

^, , , '^ ^ r^ \ , g,y^J .. r. chiam. Immicitia: autem,qu^ iplis cu A^- 

y -nti -^yiioi^ -^ tMSi ^ cu)(sii rp^a.Ti ^- ^j^^j^ intcrccflcrunt , hinc initium duxc- 

'niv'^io5zi^.-2^-p'; o oL^^pi/^s^AK^v KS^ctfA.- rant.Argos Amphilochicum,&reliquam 

<^i?^yicui -zL^ ttM^' itTlcri /u^'' tu ^aix^ Amphilochiani, Amphilochus Amphia- 

V -'' ' i^ kJ. r^, ->L^c.,^LA,n^ rair/^y/«^,lpoftbcllumTroianum,domum 

. ^ , V , ' I A ' ' A reuerlus,cumrerumltatus,qiuArgiserat, 

't,^p ccfyiK^-^^^^ri^Af^^iM^.oA,^. einonplaccrct,cond.d.tinlinuAmbrad- 

cpidfiia , o* TtfctfA.^s^T^UKai yj^-na , o^- j-q ^ ^^jrhem] de codem patriar iua' nominc 

iiv/uov ■vi^lcuiT^ TraiT&i^h "^^5 ovo/us-TOLci.xsj^ Argos , [ ceqnomme 'vero i^niphilochtcum^ 

lcZ ^ nkhii cL^ry, /uiyicp^ ' t^? ctVcp; ^5^^, appcllans.H^c autem vrbs omniCi in Am- 

\ 1 (x ( 7- , ' : \ R philochiaritarummaximaerat,&: potcn- 

yjuTr)i<;3ccuai7r,)7a.v)i(;iiyivoiKV'n^$Li.'\j:^ " ^.,r ,. r-.,, . ., ■'■ n 

z^ ^ ^ .V A ~ c, yi tm\mosc[noi(\uc[illmregioaishommes\a.^- 

^vfA.(popu>v Si 7toM^4 -^ia^i vc^^i, 7aiQ>- bebat incolas. Sed [eiu^ incoU] multis poft 

/L^oi, 0.fx<:s^yu(jii^ o/M^iq ov^ Tv cLfx- fcculis , calamitatibus afflidi , Ambracio- 

C^i?^yoci\ ^LouofKjo; " iTmyt-pv-n' ^ >ca) gA- «s agro Amphilochico flnitimos , in ciui- 

yf .'■(^™,, _/ * „..?'. r.,>,r:^r^„ rl^ ..^ Z tatls focictatcm accerliucrunt. Liuguam- 

,y c^r, oppr , q}GnTcam,qu£eminceltmviu,tuncpri- 

Ttv^r^cifxc^x,coi^^ti^oix,r<n=L,Tzov. memVdidicerunt ex Ambraciotis , qui in 

o/d e ccMo/ ctfxcpiM^u ^cLfCcL^i iicrtv. dx,- eadcm vrbe cum iplis habitarant. At rcli- 

Cct^oicnv oLu) ^ Ttt4 -2^yiiot4 01 d/uL^z^!^- qui Amphilochibarbarilunt. Ambracio- 

:a^7z^ • V''^' '^^ "^' '^^ T^7n>'A/^ ta:igiturprogreflbtemporisArgiuos[^/»- 

. „» » 't ' 'i ' ^' rv r' phtlochUos.aqutbns incimtatis commtimofiem 

01 J) ctfX<pt?^:[9l, iklOMMOV TyTDV ,dldhOi(nV ' ■ r i i n • r- 

< \ ,7 > ~ N '- ' ^Wf/'///.'.'fr4«/,JvrbepeiIunf,ipiiq5retment 

S?'^'»- e^wTVs " cLK^fivcLai^ , y^ rn^TiKSLMmvn^^^i^c^^ Amphilochi vero vrbe pulfi {cCc 

xc.Aicw.- cljLLCpoTt^i oL-dicaoLjoii,' 01 oxJ^n ^ofi/xiavoL- Acarnanibus dediderunt, & vtrique A- 

^i^<S, Tg c^oLTyj-pv iTa/iL^cLV, )c, vceZ^ T^ctKsvm. d- thenienfes in auxilium aduocarunt , qui 

^ q' ^l^,,h I , , ' r .T^ , ' Phormionemducem,&trigintanaues i- 

V N 1 > 't' f "^ ' piismilerunt. Cum autcm Phormio[f<?j 

•"«■>i?^?,^^ TV? *^^j70^;a^'^ ^^^>cc7n,- perueniflet, Argos per vim ceperunt , & 

i\(Tzx.v. ^y/ijj -n " aJoi<Taf fl^TD cLfA.<pi?s^i i) Ambraciotasin feruitutem abflraxerunr, 

dKSLPVotJvii. "/vC/Si tVt^ ri ^v/jl/xol^x e-^i-n vrbemq; Amphilochi,&Acarnancs com- 

^TSV ddUaa^ioii xj iK^fvZcnv. ol ^ dfx- munitcr incoluerunt. Poftca ver^ focie- 

,\ i3\"r. M' ^ ' tasinter Athenicnfes,& Acarnanes tunc 

, ,\ ~ ^'^ ctr ? ,%o pnmumeltinita. Ambraciotarigiturtunc 

yiiotA '^ TV aji<S'fcLTnS\ajj.o6 aXpcJv c^tyJ primiim inimicitias cum Argiuis propter 

rz:;^-[t)V iTmy^aa.vTt) ,vcpi^v i^ ''c^ T&rTra-Dluosinferuitutemabillisabftraftosfufce- 

Ae tw T^u/'^ -zlU^ " c^cLTiaJ^ Tu^touZTOJi c^^^^f pcrunt,pollc_aquam in hoc bello hanc ex- 

Zial"^ N ' ^ ".. . ?.^,r^ pcditionemfecerunt,exercituexfuismi- 

"'*' 'ny..mycLovcivy.ajia.?v\a}V'TlvcovTYJ'7i\v)ato- f. ., „ „, ., ' ... ., ., ^ 

, -^ ^ , , , \ rf^ >i litibus,&Chanibus,&aliisqiubuldamfi- 

^fc^v ^c^GctpreA^oms Tg .^o? S ct|>- nitimisbarbariscollecT:o.EtadArgospro- 

53?,T))$ /t4w;^'if5K$ ix^jL-ntujjTiuj Q TraA/v <i)$ tecti , agrum quidem in luam potcftatem 

chc ihouctm iA{v rSf£5£rCct Asms, dvn^- rcdegerunt.-fed cum vrbem aggrefli cxpu- 

practv eV oi^v , l <AgA J^oz.. kK' 'i^m.Tt^- ^''''\^. "^^ V^^^^f^^' ' <^oi^""^ redieiT.nt, 

r n^ ' C!-o' I • 0' -T-~ r^-v-i &: alij ab ahis dirempti ad luam quique 

cz.j7aA^^c^^^p^^£:^g7..T«4^).>.o- gentemreuertcrut.Atqueh:rcqtudcm<^- 

/J^-^-^^fj^^ 0$ 6t^v<a^o/ ^0^5 £<7T|Aac 'iixjai /lAp ftate ifta funt gcfta. Ineiite autem hyeme, 

/Q^ 'Ki?\S'!UJVVY[cn)v , ^ $oD//<a)vot <^a.TTj'y>v' Athcnienfcsvigintinaues, &Phormione 

ducem circa Peloponnefiun miferimt: 

TO(«. ' Kii) W,if4(ntoV'Voc]ti'psy>7iiy^..H7te5it Ee/!pi,A£ui e/vSis)Wo:OTiiM/. ' Tct< af')«(ol<]T3^'a/x(p/A.o_;^i«t<,7»t«'/t- 

«*oMps5trffntj'-L2:r!! AA)c,acqavof <» ««Aa^oJ co/TV. "^ Tm e» 5«/itvoi<, '° Xfcvcti^jai-nwMa^K. " Aiutpi/air/^a^/Aoif 

itp>«;i(S'-'iB5a<W]'''>' o/'x*i(jT/. ' TilCaViP"'''.^:?'''^] >^C''^'\0'"''''. ouir/ /VfXovoaa^Jjxm&iu. ^' QxAfaatav-nlcwTe li ^yif. 

EOTJ«JJ'll7?T*$e)AltiltraJ'T«. ^ K<5t( iMZuJ/oSwlW J SMiluEC '' MtTIt Q-reTt]*!?! -rSiini^StfTll 'r OfTJOi. '''■JsTiJf^^ifjJ;^"] 

l^^iiwviuiS^MKmi-^f^om. ^ OlJia.Moi ajLcfiM^ijoij >i^'T>>f}iiaV. '^'EvnJmMf.tcoj^nSTnMmvtitiriaKtSj^ifoyoit. • tilAi- 5f V«- qui cx LIBER SECVNDVS. 14^ 

qui cx bclli fedc^quam Naupadi habcbat, A^^ ^/U3'^ c^ ^iOjuiulxlti^^SfvPsgLyLW iT^jLair 

proficifc5s,diligentci- obrcruabat, nc quis ^^^^'^ ^ ^^^'^q^ ^ fxfian!!^ xs^-n^ fju» 

Corintho,&: cx linu Criixo cnauiearct, ./ / .. ^ p ' / -x-^Kyr^^ ' \ 

neve[ftfjintrarct. ahasetialcxinCariam, f' ^, r^j -^ ^ ./^^ ^^?^ 

&Lyciam,&Melclandrumduccm[w//f- At>y.(rf,',>65MH>io-a*i)joi/973a-nj^^,o7ra5'^- 

r«»^,] vt pecunias ab iftarum regionum in- to 7? 'c(^lt;^A9yvin,)6) 3 Ayi^kjvt "TnP^STrov- 

cohs exigercnt , ncque oncraria nauigia ^,,^'^^;/ ^^ g Jajf,' * Mji%v o)^.^',mVo^, /3Agt- 

cxr^'r^(?] Phafelidc,&:Pha'nicc,&:cx illa o, » _^ •- ~' ■-, 'rv -^?^' ^..^ \ r^ ^ 

continente pronciiccnna, a Pcloponne- , np.- . / .^\i n~ 

fiis latronibus, qui cx ipla Pclop5nero vc- <poniKyi<;,x^ -f m/^i/«^/pi^. ^■^^0^53 cjaU 

niebantjinfeftari iinerct. Meleiandcr au- ctdu^ica,a\i% t "^ T//i'ecJi' jy^ t ^uf^^^s^^v 

tem cum exercituAthcnien{ium,&: ibcio- g^ t Aw^/itc M$(»ia<xi'J]oo?,^.SWo7(:<j, }(^ -? 

rum,qui nauibus limul vchcbatur, in Ly- ^^^2,^;^^^, -rt^cAe'(pQ<jpg,w>cr,%,V^v»i.T« 

ciam ingrelIus,praclio fuperatusoccidit, . , „ , .v , t\ ~ '/n^^' ' 

& quandam copiarum partcmamifit.Ea- f^ ^^/^^°5 °'^ 7n,-r/^«/x7«^, ^^^ ^«x.7/ 

demhveme Potida;ata:, cumdiutius obli- i^^To TnAiopic^^ot ojm^^v, ^ «^ t? 

dionemtolcrarenonpo(Ient,&: Pclopon- HTai-TliK-^vtaCoXaji 7a?^invvvimooVtihv /bL^- 

nefiorum irruptiones in Atticam faftx ni- ^, dTr^i^i, Z>i4 i^uuja^^i, o,?£ m-rt^ i-m- 

hilomagisAthcnienfes r4^i/r^^<j^/?i5^/o»el ^ ., ' 1 \ ''^ ' ,^ ^ ' O' 

° „ r ^ • 1 ;' -n- Ag/v5J-7ra,)(9y ctAAa.Tl7raAActe7rE>«'w;>iT7) <tt/- 
remouerent,&resrrumcntariadcrcciliet, /^ „ / / , - , ; \ 

& aha multa pra:terea pro neceflario vidu '^^ "^" /3/3aaf 0)« t:^^/ ot*aJ woc^, )C5^ -nvi^ w 

.... . f 1 ./1- ■ • 11 • 1 ' 'v ' / f/ r^ -V T -K ' -ffli . » 

iUic lam accidilicnt, quinetiamnonnulii m^Auiv iyivovTVjii-miiv A9i^i^oi<pip^cn j^ *>«• 

mutuc)feguftallent,itadcmumincollo- /r^^t;Ai€ctc7ia5Sr$<7^ct])iJor5Toc>^a^'ov^.K ^"^^' 

quiumdededitionevcnerunt cumAthe- 'o>_^' (7 ; ,, ^.., /, fj C"r;^ 

i. ,,, , ., ., 1 . 1 /- I 67r7ra)/ajTE(5i.TM.£fo/^, ,=,gw(P(iJi/7/T5<S) hy- 

nieniiuducibus,quibuseavrbisobhden- , /^ , ' , n. / ' 

d.r curamandatafuerat,XcnophontcEu- Ce^Tni^^.^^ E^^o^^c. ^ A£<9.;.Ag/<r«, ^ <f oc- 

ripidiSjHcftiodoro Ariftochd^,&: Phano- vo^^^ TtJK^^i/^^^v^oi -j 'SjfoaSi^ctflo, 

jnacho Cailimachi[/f//<?.] Illi vero [coditio- ofcly^i /M^ t' ^odici^ r l^ajfTmCici,-; dv^- 

nes obUta4\ acceperunt,tu qu6d exercitum ^^y\^,^,;:,^a^^r,^l^^{\i '^^ ^i 7v!>Mcci 

inloco frigido magna incommodaferre . / /^ ' /t- > ^' ^ / ',^^7-^^ 

1 ^ ^ ^jn r cn^viA/ctTwAouYflt, £$T7raA/opx:icw. 67rz (f/4dg 

animaduertercnt, tum etiam quod Kel- ^ ,. ^ .^ ,„'^ ^ ^ ^ 

publ. duo talentorum millia in illam obfi- °^ K^iQmaJi,'At,iA%iv c^Qt^yy^Tra^^i K5H 
dioncmiamimpcndiflet. His igitur con- yiajoLj}(^,KS^ 'V>ii'fhx.iiQ^Ki,^utJ iu i/jst-na, 
ditionibus [ Pottd^at^] dcditionem fece- ^^^y^^ ■■j,^u^ SvoTv' Jt, cnfy^eAov -n p>nii/ g- 

runt,vtipliexirent,&:liberi,&vxorcs,&: ^ • /(.> \ , o> « ' (\, -7^~i,cl„ 

., ^ ... .. r / '., -, - ,-' >o/^e!2o<579^)t,o;,uVj,'v;^G37ci'<3b/^4>lA7oi/ 

muitesauxiharij,[erw4m^»Wf«?J culin- ^ ^^^ v , ^ ,/ -.^ / .. 

gulis vcftimcntis, fcemina: vero^cum bi- ^« kr;^AziiiKm, x^ e^^^^s »ie4^ot-:n.a,<)),- 

• / ,- !• 1 • • T^ ~ . > ' 1 ' ' ' " ''/1 

nis,cumque certa linguli ad viaticum pe- uvonoi 3 t^$ /e ^^ct-nj^^t^ i-nriTicLazc-To oti clv6U 
cunia. Atque hi quideminterpofita fidc ccar^^ioolCna-au/ {^'oio^ui^vybajs v^i^cmj 

publicaefrrcfliabicrunt&inap-rumChal- jg '^^ '^l('J,-\ ^\ :: V^^^.l^L^.^c^., 
r , f , . o T TraAeoj^Ji etoKAsm J Xj fq?g5i/e7n)/;(5t4eflit/- 

cidicum,&:quoquiiq; potuit. Athenicn- op,„ '1 , w i^ v / 

fesveroducibuscrimmi dcdcrunt,quod '^ e7^,a4aie«T7:.7f^a/«^,>c,K5C':^'aa3... 

populi iniulUi \cum hofte] compofitioncm '^tk ,^4« ^ W^/^i'/ e-^^eTu ' >t, 3 .S^<jC-n- 
[hittufmodt] fccillcnt. Exiftimabant cnim ^vi-nii.nAAjTztrzS-mXiiUio m^^ovQov- 
[tllos] vrbcm cxpugnarc potuiflc, [fivolmf ^^'_y.„^ ^^«ye';^^^^*. ToJ 4' D'^>i>«'OA(V'oy 
(ent^vtdeeituincolu arbttratufuo ftatucrent^ '-^1 , „ / > -s' 

...^.. /r..?.r.;.. ] qucmadmodum vole- ^P^', °'. ^^7»^^;<"°' W «' ^^/^^;^' ^^ 5?-^ 
bant. Poftea vero colonos ex fuo corpo- ^^ "^ ct-r^/jc^t^ CifTo e^eCotAsi/ , g<^o(,T^- 
rePotida:am miferunt, camque incoluc- cra* c/|^ 'Qu vrKcnajictv. i^iyim i^ Afi^S^ct- 
rimt. Atquc haxquidemhac hyemefunt E juoioZdj^i^jM>u,^sLKiS^juoviccvC<imA^, 
gefta. &:fecundus huius belli annus fini- 

tus eft, quod Thucvdides confcripiit. Ineunte xftate,Pcloponnclij, corumque (odj 
in Atticam quidem nuUam irruptionem feccrunt : led cum copiis aducrfus Platxam 
iuerunt. Archidamus vero Zcuxidami [flitts,] Lacedxmoniorum Rex,illis prxcrar, 

niffniMinmyi^u^yE.P. ^ A^ot <|!<:((n!M</»<]?<X(7»)>.(s,7re- ^uo-jtAi;. * EvIjm^ov -^^ ai]cuJ^i!fmJiattf ^^ti aiifgf 

N w cCOtt 146 T H Y C Y D I D I S H I S T. 

10, -tis-^iTAi^.qvdL-Ttv iy3^^ihyJ>a-{vT ■)l(^-ol'^ A &:caftris[/j^<'rfw] poruisagrumvaftatums 

V „■ ^ /^ . f\ ' N rv pium milii8,ha:c dixerunt: Archidame, oc 

i-r..,eAe^.6;aXE Ap^dV*,>^ ^^^^^- Laced^monij, neque iufte,neque ex di- 

» jM>noi:,i Siv^^a, Tnitj-nsiicricLE^icL «7? t;/^^«Tt gnitate veftra , patrumque veftrorum (z-^ 

n TroLlipcovuv iqi,li j^T '^ci.Taj{iu)v (fpoildu- citis,qui agrum Plata^cnfem hoftilitcr in- 

.. oi%i. UccuazivU y^ K.XtofxQ^-nv 2»xi- "-^»"5. Pauianias enim Cleombroti [fi- 

, ' I r, ' ■^^'.v 'r\ ..> ^ ^ C /w<^,l Lacedxmonius qui Grxciam Me-' 

^■^ \, '1 ^, , y , dorum dominatulibcrauit,cum Grxcis, 

« fXiih)v, A^ «M^av T i^Xrcruvmv ^uucl- q^^j pugna: apud nos commilla: idem pc- 

" £^"5^ ''" '<^<''<^^°'' '^(<<^%''5j*' '^r' "/"''' ^'^*'" riculum fubire voluertint, ciim viciimas 

.. vi-m.J-Sa-ca c^ Tri: TrKoLTWiicov d-pPA Au g- loui Liberatori 'in Plat;Ecnfi foro immo- 

, / o I , ^ ■> 5 -, ' Lj. 'iT- T ^ 13 lafletomnesQjfocios conuocafl'ct,Plata:- 

j^ ' ' ' 'rv >/~ /~ ^ enlibus&agruj&vrbcm reddidit,[/^//i-i 

.. tv^A^you, , ctTrE/i J^ j/ TrXrtTa^^cn, ^^ ^ ^,r«?/7?^] vr lua polfidentes, [hic] luis legi- 

u TraXtv tLu crxJiiTipca/ i^v'^ cuJi$vo/Mit4 oiKJV bus viuerent,&. dixit, nullum vnquam in- 

« cq3oLidjcmj^juLnSivoL Tra-TB ct Jl[;c^5 eV cwJ^i^, iuftc,ne feruitutis quidem imponcda: gra- 

ou,4'gASouAeL-eiSl/.L^U/^iv^,7n,- na,bellumiprisillaturu;alioqmfocios;qui 

' , f- / ' , (. , '^ gv ' aderant,provinbusvim abipiispropuUa- 

..^^^v/x^L^^^^tc^K^Slwc^/Mv.T^h^r,- turos.H^cigiturpatresveftriproptervir- 

« /^{v Tra.Tipii otufxiin^t lcbaztv, -^0- hiK^y tutcm , &: animi alacritatcm, quam inillis 

"^^^mit » ^ 'TSfoyv/Acu; r o* iKeivcti 7^15 x.tv^lujoii yi- pcrictilis dcmonftrauimus,nobis tradide- 

„ yo/i^vi- vfxii n^ctj»T\cL ^pZTi. /u(^'yb ^- runt. Vos vero cotrafacitis. Nam cu The- 

fi I ~, c ~ . ; 'o_l ^ ^ ' '^' ' banis,quinobisfunt inimiciflimi,hucvc-> 

u^iOUIUVrYifAiVi^rnc^V bindOVAitOLTnriiliTl- . . ^ . ,^ ^ ,. . ' 

,1 r, ct' I (V ^ / /^ t ; , nitiSjVtnosinlcruituteredigatis.Deosau- 

. ,.pcLmik.^rvfcLi--^ "horAnVikofXAo^-nri temconteftati,&eos,quiiunliuraditcftcs 
., -}/jofu^oix,-7ntov^oi,xs-\^t^^fJ-i'n^u;7nt-C tuncfuerunt,&:veftrospatrios,&noftro$ 

« ^ciiotq^yj^ yxiTi^vc, ifyii>eAot4,^ip/^ u/jlIv indigenas,vos rogamus ne agru Plata:en- 

„ TlLiylcZTid) 'TTKo^^ fjii, <lS\^7v, /M^ ^^"^ li'datis^ncve luliuradum violetis : ki 

< jr> I . f?- \,i .~ , , ~,,(-r / iurenolrro «S.J viuerelinatis,qucadma- 

..^e^.cl,(ir4o^|C?t4,^^.C)oix.i.«^(5.^o^^^^, dumPaufaniasftatLut.CumautcmPlat^^ 

.. KSL^^z^ nxumvia/i ii\x3-\(^<^-'^ ^oxuiTu ii- cnfeshax dixiflent, Archidamusiliorum 

TTziirav '7i:\ctTCL{ic4)ViAf>yiS)i,/M<; •\^sw?\9lCccv orationem excipicns, hxc relpodit: ^qua i mvicti v/Mv Trapi^Kiv, 'c^t n dZvo/A.^^, {^^^ iufe viuatis,tum ctiam alios pro veftra 
» !c, '^vc,cL>^')iic,KJJi/\Aj%Q^oTi,o(jT)i /xiTayov- virilipartcinlibertatemvindicetis,quot-- 
..7g?7^/TOr£J6<;iW«^, J/ixT^^g ^iwc^/jMm.v,i^ j)quoteadempericulatunc vobifcum fub- 

. \ ~ t • 'fv ' . fs ji ' 71 ierunt, & eiufdem fcederis,ae iurifluran- 
"ii(JXVWJ '^^^ c)jiY[Veuoic, ^^aL(nL&Jv\Ti \scni- ,. . ,- „ . , , . 

V / ,., ^j^fi \ <^p diparticipcsrucruntji^quinunc Athem- 

» h y^ -mM/Mi yiipy^To^ axjjV ivixsc^iV enlibus feruiunt.Nam veftri ipforum cau- 

». a.A\a)i/ i>\Lj%fcccnctii' J15 /<56A/qx /i^ /J-i^- fa,&aHorum in hbertatemaflcrcndonun 

« yov^ic; K^ oiiZt i/j-jjLitvcLli Tm opKSii ' e' ^ g"-'^"^ tantus apparatus [tufic] fadus fuic, 

« ^ U^ r^ 5^'r^e^. v^, ^vkslM- t^antumquc bellum fuit fufccptum. cuius 
,■ . X c / „ r / fl \ c / //«'«'m^// cum vosquoque maxime par- 

« az.,ae5x >^^^«^ *?^/e , W<V°' ^ ^^^- ticipes fucntis , luiuirandum ctiam Ibruc- 

.. re^ ccorvfii, e<7^p;i~e/x6 iTipccv' h^^di tis:linminus(ad quxvelante^^-wjiamin* 

.. '■j tt/A.(poT^Q^vi (pi^^vilGa -mXi/JXx) 3,/Ct»;c/[' uitauimus , [& hortat'i fumm~\ ) quiclcatis, 

., iTi^v^.xJ, -nih '"«^. ■^pUi O /id^ Ap- ^" ^«^fti^^-s pollidcntes, acneutrorum par^ 
"i^idti I r. r " 7 c ^v ^ / r- tcsfequamini,(Sv: vtrofque quidcmamici- 

^,^7 , , ^ '~n'fV ti^caula,neutrosverobel]igratiarecip!a- 

rsjfio^ii cLKSucra^lii Qujt^, nr^^v ii tLu ^is. Atquch^c quidemnobisplacent. Ar- 
7raA/i/,Y<t, TzS^TrXyi^ ra p5^;7a ^(«"'^«'"ai''^?, chidamus igitur ha:c dixit. Plata:enfiuni 
vcrolcgati his auditis in vrhcm rcdicrunt,cumqucrem ad populumretuliillnt , Archi- 

darao LIBER SECVNDVS. 147 

damorefpondei-unt,aferineAthenienfi- A^y:^^U,Z> c^^ U dhu^af^^. ffxptm i/^ 

buSjfiennonpoirc.quxabipfopetcbatur. r <\ ^ / i ''^ 'o ' 

luosenimliberosj&coniugcsapudillos ^ j. , p^. ,, , ' , ^ , 

cfle,feque toti ciuitati timerc,ne pofl: ipfo- i^^^^^ ^h)ic^xjc^~Tnt^ ixum^ iw^. hS\t^c^ 

rum difcciTum, Athenienfes venircnt,& ^'^^r^TaiaTi tu^X^, ju^lKJiiym^^Trs^i^-n- 

impedircnt [nepromtf^i^Jiarent,] aut ctiam (jAvmv^aiSiajcl^oi U%flii arpimv^yKdi^fi- 

Thcbani,proptcrcaqu6dcautumcirctdc ^,^, ''cl,(" ~ , ' '' "n. 'ri •f' ' ^ 

vtnlq;recipicndis,luamvrbcmrurlusoc- < / <v ?-cl r 1-1 ' 1 ' 

cupare conarctur. Ille vero illos bene fpc- ^P^^ ^^)(^^i,^hi axpa}^ r -k^Aiv JT\^au>at 

rarciubcns, ad hax rcfpondit. Vos igitur Hs^^^^v.o-^^Jcl^uuuuv cu^viynirSi^^- 

vrbem , &: a:dihcia nobis Laccdarmoniis tbl i(pr,T/u,{g j inAtv /u^u ^ o/x/c£5 nir^^S^oTi " 

tradite,& hncs agri dem6ftrate , &: nume- — , ^7, ?^K,S^ccfjucmt,,i, yvi 'l^u, -J^hl- « 

rumvcurarumarboru,&: quicquidahud -ot n ^ rv' (\ > /1 ~ \ < / \ ./ 

innumcrum cadcrcpotclt.vosvcroabitc J ,/ oT ^ ' ' ^ > r '^oi-jW'"^" 

quocunqucvuJtis,quandiu bclhimdura- «''7^^^ct'rai/g$o(.e/9/^i/eAG'jf.ouiS/ 3^<^- " 

rit.vbi autem hoc fucrit confciflum , red- ^/swcra/g oTn?/ /3«Ago3?,ga)« co^o T^vAtjuo^ yj i- "= 

demus, [cjuic(jutda vobis accepertmm. ]\mcT- ^\^j^ -j -TmpiA^yj^^^av^Av^/ui^i^ 3' tV " 

eavcrovtdcpofuLim fcruabimus,aerum ■^'X (3 -^*^ ' d ' «' ^-^" * 

colentes,&tnbutumpendentes,quodvo- \ , r <\ ,w ~ , ' \ v cT 

bis,[^'//^^/?//?f«/4»^]fuppetere poffit. IHi <?°f ^^^^^^e^^/ee 1 ^ v/xaf^t}^y) li^pr^ ^ai^J^. « 

verohisauditiSjinvrbemredierunt.cum- 0/c/]_ctJc5^craj';g53£5nA%i(QU^9j$£$r7reA/i'.'';^ 

quchis dercbus cum mukitudincconful- /3yA^cr2t^<;o//^T'77X>i9«5/gA6^a)> 07i /3«- 

taircnt,refpondcruntfevelIcconditioncs o\o,7>^^^o.v^>/r.«, -'cl,„'„„. , P P 

liDiabeooblatas cumAthenichbus prius 1 , '^ 'n 'f7\ p^~ , 

comunicare, & ii ilhs pcrluadcrc pollent, ^J-^-y^ -^f"^' ca}Gti,-^t^y '^-n.jj^^^ 

\ythas probarent^] fe ad hxc [quxpeteban- ^3 TV-roy, (ZOTJiraaJ^^TXp/azi/gxeAd^oi/, x^^-ryluu 

t»r,] hicicndum paratos eHc. Interea vcro julm '^ nouZ. '"^^r.fA^^ot/li iamiQTd dv ajj e/jci? 

pcticrunt,vt inducias fccum facerct, & ab uL^.f^^^^a^^ ^-d^ ylS. '°chc i-ufju^iv. 

agrovaftandolibitemperaret.llleveroin- \Qjn -^ ' ^ ~ ' p, ^ \ >„ 

jT,^; c ■ j- ■ T €A7owe$n o/'7rAct7a.(i)5'zrif£(7ioti? cc)$'TV<a.%- 

ciuciasf-ecittotdierum,intra quot verifi- ; , "i/^ «•/ ^^ ^».,^«..j.7 

mile videbatur,refponfum Athcnis alfer- »^«^01^3 W/3ot;A<l7ra^c/ fuir c^yr^^TmAiv 

ri pofle,& ab agro vaftando libi tempcra- ri/^%v"ai7nzfyi.?^ov]ii tsii 'z^rri 7roA<i S/ctiV, 

uit.PlatiEcnfes vcro legati ad Athenienfes Qvr c^ rzScur^r^ -vAm, J ctl^Jjce^ ^ttA*- " 

profe(5ti,&:agitatocumiIIisconfiho,redi- _~ '^''^5' ' 0' ' q_ 'cl/ ~ 

* , ,^. . . , .. ' . "TWiy^iyCiCp ouC,ufj.fxcLyQti'~}pofj,tycL.cLOiuiciJiOi ^' 

erunt,ha:cq;ciuitatirctulcrunt.Nequein \ , ,^ {' "^ />" a- > y^ 'M^ ' 

fuperiore tempore,viri Plata:enfes,ex quo ^'^'^'^ ^'^'^' "/^«^ ^z^^ea^a/ cL<hK$vfue- " 

focietateminiuimus, Athenienfes dicunt fot^^tuTj iw/^ 'seio-vliASa!/ , ^on^V^ji' 3 }(t^ " 

fepalfos eifc nobis iniuriam ficri, ncque DSlix^oifMi>.'"fhc7X4i7t^oun tc vfjuv, roT^i r|/'« 

nuncpairuros:atproviribusopcm[«.^^] '^p^.c^lolTULrioiaf^an.v^fjL.Slvvic.-nel- ^^ 

laturos^vobis^qucmandantjk^iJ^i^Wf//^»- y. c,^ , \ r r t- ~ ^n > 

/«r]pcriufiuradum,quodvelh-ipatresiu- Q^'^^'^--^'^f^.^}6^"- Totc^-m r^J ^i- « 

raaint,ncquid noui in focietatc moliami- '^^^v a.7rzL\yi\cuTc^v, 01 7i^a.Titiyii iCov/\4J- 

ni.Cumlcgatih(:crenuntiafrent,Plateen- Q.vTdcl.^vc^ot^f/.^rs^foS^ShtcLi,'^^' culyic^ 

fes decreuerunt non defcrere AtheniC>fcs: ^ ;^^^^oa^^,. iiSi7,opJv'^, ^ cVao ttzI. 

fedpati&agrumantefuosoculosvaflari, fp' '' '''Z 1° ' '/'fflf] ^' " 

r n' a- ^ c ■ -j 1- j y^^(3A0,T\cviZ,viJJ<,cu\y\6Z,mhv\i LLt)^'iva.i'n., 

hneceflceflctj&perferrequicquidahud ^ , , \ <^ ,' ,' > V,,*^ , , * 

contingere poflet,nec quenq amplius e- ^^^-^i-)^^ '^^ivu.^oricLSujjcvTct 

mitccrc;fcdexmurisrelp6derelcn5pofl'e a^Knim^v 'fyv cl y\^-/Lf^oLjfAnoi ^^czt^^ksl- 

facere ea,qua: a Lacedxmoniis petebatur. A9J^7zi<.6)'$ 3 d-TnxflvcLvG^^z^^l&u^v i~> ^c^^- 

Cumautemhocrefpofumrz/Zalded.flent, E^,,..'^' ^^'O^,;'^™^ ' ^ c^ ? •" ' ' •- T 

, r, A 1 ■ 1 •- -^ T^ ^ ^'nv iiofjii;biafUj}TutAaMi'.',n<j^v^yipcc(ji}vri\- 

tuncvcroKcxArchidamuspnmu Dcos, / /. t^.\'/ ,p. 

&:herocs indigenas conteflan ca'pit,his ^b^S^^" Af^^cTc^Aw^o/Sctc^A/^^C^-nfii^Agr^v 

' Avti/aOiioa/aiiJT j^w/x-Hf /haohoti. " nApiiu/'''.'?]'™;? a- Afi/i7«.^ti,oi].z?f£(7fl{U(7aaS!iu^5{ '(in oihUuitjdt^ StiMviii!. 

^Uua^iii;. ^OiiKb?n^i.7m<ri\i^^iia<jrfirnAii,a.viiii7if^a-S^- ^ KsfuSiwcu^iticC9pi-\.a/. ^° OiDti-nf/^yi^ayfuiiamjo-mi 

ioo-iv i/jfxiv^v -mi Si^airn. '^ Y.l-n Jlwa.nii\ A«V,j "re 'o?i . •ti/Miv Sfci.<pifa; yjg^ ^ '^ j.Hc, ««,3:^ to «f^f ai(rey,7j'3,;it4i,. 

' M!;^<pj3«/4] TOKJtf.oi^TSOTAiv^t/. * Ef)ja^o/'jvoi]^;.iuj "ATOf3tM»ii7i{]oi'57?i=;7Ji(Bf </'daovo'u. '■ ETncKyi^iiiai -n^ 

/VlAoion. ' I)'zW»ii'«cSa^]fi'i'7j=oyi<.</<r)),\0Ko'ij. ' KcJ/Scu- rJ%jt.-iiMu,tiTcLi. ' ' nfO,;jiAoa<;7a)]^OTa''). 

N 2 14« THVCYDIDIS HIST. 

" u^ , 0m tati ylui'dM 'TfKam^^ ^^'"> ^ verbis,Dij,quotquotagri Plata?enfis prae^' 

« y^ ;?o>ii, htwl^oU eV o-rt 0^'te t^ -^f^^^' ^'^,^^ '^^!^'^ i^ei"0" feftes eftote neq; pri- 

, .1 ,' I ~ -, / rft mum,cumifti ^bcietatisiufiuradumpnus 

^ ^ ^ , ,, ' > 7- 7 violarint^nosinhuncagrumuiuiltevenu- 

- cJ/.wTDi','^ y^ -dooh r)A%/!4v, c^ )i o/ Tm,- fc,in quo patres noftri poft vota vobis nu- 

» Tioii ri^ dj^aL/iSjuoi v/xiv /Ltff^v tK^ni' cupata,Mcdos fupcrarunt , & quem Grse- 

« o-a*,' ^^ Tntpeyi-n mtL^ So^Sp^^dfcLy^n- ^is bcnignum prxbuiftis,vt in codimica- 

f, ~ '' 'T . " "■ f"^ r rent.Ncq;nunc, riquidfaciamus,nosin- 

, , ' n 'Q lulteracturos. nam cummultas,:Equas($ 

» ^4u,=t//jc>i J5,^. r:2raK£cMazc^oi >^ 7n>A- conditioncs [///«] obtulerimus , \easomne» 

" Agt TO «"C?7nf, ot; toJ;j^o/W^. ^t/J}/>'c«)/.Mi'£e <S~E rccnjartitjdr] niliil ab iUis impetrare potui- 

" eV.t?« /t-t)i<) tf!cl^x<'<*^ ;c9A5^JaSa/ 75^^ Jtto))- mus.Teftesigiturcftote,illosquidem,qui 

,^ ™./^-,. »^, ;;'<?,, „^«/wr ^,CJ J., Rriosiniuriisprouocarut,pro iniuriisillatis 

^^~ , , / __ ,v ,r> pa'nasnobisdaturos:nosvero,quibellum 

»6;.-b^?ee^.^vo^i^^ Joa^ruGa^. ipiisHireinferimus,r«m/^l pccnas deillis 

ct(rflt$,?C5(.7J'P) 65 mAi^y t gpctTor jc5^ /^^if^- lumpturos.His verbis Deos aftatus,aciem 
TBV /w5^ ''/rt^egct Jpa)!TE^ ctJSi^ ' Tt)?^ SiiSyimvA, ad prcclium inftruxit. ac primum quidem 

5^^'- e)c?4<^^ 'T? A^';.^'^* e-rt ^Qiyct,- iTri-m ' \^- ipfos^nequis amplius exiret, circumuaila- 

h^^ „ ^ f ' '^ 'x >? rr I uitarboribus,quasceciderant.Deindevc- 

i^' '' o^ * 8 ' ip /• ^ y "^^ aggercm ad vrbem aggeflerunt,iUaml_i 

cTji' o^/jeoji/ iaicQt^ cujtV, c^Ai&ufML-ng je] propediem cxpugnatum iri rperanres, 

ZiavuTdv ip^^^iio/idfjov, c,v?^n^ ouv ■ny.m- tanta militii manu in operc occupata.Itaqj 

%i cx TV ;c(9af/) Jco?, Tm^ofKs^oiMt^ i^isiTi- <^''^^^"i ^ Cithqrone materiaaggeri vtrinqj 

0-9^ ^^ 'J ' ' 0."], '' ^ adhibebat,ftorearuminftar, muroruloco 

' ' .^ \^% '~ ' / ' c/ admouentes,nehumus aggeitalanusdir- 

O^y^om^^-mXu-d^^^.^ i<^opi.j.^ hv- funderetur.In hunc autei^ aggereminge- 

Xtu> ii caJS ,x^ Xi%u,,i^ y^-'^"^ it^Ti ^AjO ou/v C rebantligna,lapides,hiimu,& fiquidaliud 

riv /ui^oi'ChC(}jA^oiid/jov. Yi/uifoL^ 3 i-^iwi- inie£tum,adopusabfoluendumfaccrevi- 

OouuiKS^rr, w ►^'c^ " ^uoiy^i,SiLiu^o, debatur.In hoc autc aggeris operc feptua- 

/ ^io V n' ' I \ ■! gintadiescumtotidcm nodibus coniun- 

^ ^^^ ^ I 'P ' /-^«r r"* ^ ^ ' J> aoscontinentcrconlumpierunt, itainter 

t-WJf^Jg "i^ ci-nv ''a^f>icdrx^.?^}aS)xffM)yim n fe opus quietis gratia partiti,vt alij quidem 

^^olt,iycfpiiy(jLqyii TU)>'.ici)ic,twi(pic^Ti^ »'- materiamcongererent,alijver6lomnum, 

vJSn^c^^ovk 5' if^av.oli TTKcLTWY.i, o) c/m? 5' cibumque capercnt.Et Laceda:monij,qui 

> ' n j;'^ r 's oJO ^ pcrecrrinis linirularum ciuitatum mihti- 

yjjijjxcueaiu>/jby rvAmy riyoi cuoyiylii.vefj {_ ^ •=" . /- • r ; i j 

f' ' , ^ ,< ^ ' j'"' r busprxerantjopenprxpofiti, L/w////fiJaa 

p7?iicraWe« rz^icuj-my rii^ ji ^.g;^J7r, opus[ff/fr//fr/;r/fW«a/] vrgebant. Plata:- 
t<TooyjSoiM)iw a <w(s irKiyJti^fd^scTYj ii-yji; cnfesvcrohunc aggcrem extolli cerncn^^ 
chiJv K5L^cu^iwr^<;. ^u^hiTjuoi JiUiaj^^i Dtes,murum ligneum compofucrunt , fuis- 

^ ?: S ^, .} ' \ -xl ' Q ' cu ^ qucmurisimpofueruntabillarw^«lpar- 

ra.Z,v?^,r\<ujl,v^?^v-)4yiio/u>^ov,(X.cdiyi'; i / / / n , -, ■ i -^ i 

n*. N , , V , ^ ,. te^quaaggerl/jii/^^/ii/^lcxcitabatur^alte- 

tQ S oi;c? V*^;^. W rn^^^At/^^^/ae/;^ ^.^,,^^^,. „^,,,,,i^i^,eritium intraligneum?- 

^ffii ^ A(pjipcLi,cJi% {su, e'p><i^o/MV'«5 »6, Tzx dificarunt,materia cx vicinis 2:dibus,quas 

^wAst /xvTs TTopCpo^ii oi<ro?i /3AMe<0^,c>«' cc- dcmoliebantur, dctrahentes, [ee^^ compor- 

ir^oLXiicL% Tf\-miro ^ v^oi rZlilyoi^ juL *''"^''-'\ L^gnis auicm intcrnexis materiam 

^ > ' ,>. ,' , „ , , « colligabant, ne iuccrefcens araificiumin- 

yct.y^ -b^^ ^<^^Xc^n^y cu>r:iyr.\ cujrzJ. £^.j^^-,^ ^^-^-^^ Habehat autem [/jic rn^rus] 

munimenta obied:a,quibus protegercrur, 
coria, &: ccntones , vt &: [ff/ilifes,] qui in opere erant occupati , 6c ligna ipfa nullis i-* 
gnifcris mifrilibus peterentur>[4f Udere»tur-]\tl:\nc in tuto cifcnt. Murus autcm inma- 
gnamaltitudincmextollebatur,&aggcrnonfegniuscxaduerfocontiaipiumfurgebati 

' Ka^ srapsas^n ouJtuu] c/5i(n JViAOKijj. * Ei/ofjgsv/cTK.oSzn^Jw ty£..P. '^^op^twi/eiijxlta^H^i^.if sf^C}i',..j,/a3t(,0filf ««A- 

«u,T»i Toijyira 7iAf<ni(. ^ Tt)? 3?</,<3=e/«Kj '^■e)tiA)t«fft&i(. Ao:^ i_;i«wy tb ^«j^uap^,. ' ° Ka/«7i d.y aftT^v^MoiJit/v*» 

"* riie/trtti/pftiffiuou/Ti^ ] o' Ac,yiSci.M$i Syi^^nov . ra o^pSa^w- «"/i^^ji/v/urt?? t,-v|o(.o/'a'«?/xjj tj cuvi^^v^cLi\jT^\ (foij/. ' 'Hoi/-» 

*.oti>(ptAi(»5-ffi//po«'. ' To({«AiVc(yio/]<ni^fi'<i)(rajTi£A'iii/yof tJ- *_:v4/(]a<^stf3Ti)f. ' ^ Ka^V?7:v]7t <mjv,i(<ATj'f<y?, ''A/)j«.' 

^tlK»*. Xal|Ua.£^ao]juo{M/«5'"'- ^A/'p4o'/u]OTp9wo""'. <£5jAot/^£<w^i?. '* 0/'^skzj.p/] oi'T,(«c3ifCf(<)vi^'vjV7JC. ^i'» 

^AJ^f^jTnAotTOIIIilV /((^«Wt;, «/7Jir,«t,'7Df 7?f WOAifVf, KOtf ;<) «'gfltAKv5l</^fc>0})o'/>OI<. ' 'Al'VW()'^ ttVTQTJcaijf^TB. 

Platxenfcs LIBER SECVNDVS. 149 Platxenfcs vero talc quiddam excogitant. A ^ ol^Tr^ctTzu^i ^wh Ti llaiooSn. Sie?J^%i 

Intcrcilo muro.qua a<icrconti-a ri^r^w;] / -?- ' ' n d} ~ ' -. ' ■vi 

cxtrucbatur,illiushumum[^«w;»]impor- ,'i- ', , <" , ' 7, r^ ^ 

tabant. At Pcloponncfli liac rc co<-nita, ^'^■^''O -^^^ivmoi ^o^.uj^oi, iv l</^(m^ 

ccenumincratibus arundincis inuolucn- K%Asf.iMiv ttt^asi/ c*£/M.oi/£« tiTEoccApi' e? o 

ics,[eariimqf(e rtmai obfiri(erjtes.\\n aggeris cTi^ipii/uV^ov.OTra;//.^* 'rX/tt^j^oVVoi',^'''?'^^^ 

partcm liumo iubtrac^a diuilam coniccc- ; '^l^,^^, ,; -^<^'^ i^.AcioV.Vc/,TV-;. 

runt,nc|fa'«///w, licuthumus,dimucns, i^ ' ' 4 < ' ' > p / . / 

[/«^;.^.«,]portarctur.inivcr6illo conatu f^^/^^J 'v;57..c/.c..4o^r-7raAe^a;?^o^t;- 

excluli,abhocquidcm abftinucrunt: lcd ^^^'^«j x..,w^TE>f^a,*;^^,i;o/ 'Osto 3;^<ii^, 

cuniculos egcrunt, cosque conicctura ab Jcj^fAjyi/ a/3^5 -^j^t axpcii -t-^^iw- ^ gAay- 

vrbcrubiplumaggcremdirigentcs,hu- J^,oiQa-m\l Xs^ e^a>, Jsr o^/€^Mo^^ 

mum ad le rurkis llibducerc cceperunt, t.'?- " ? , n' ,f7- / . 

diuqueillos,quiforiserant,latucrunt,ad- ~ , v,^, , \, ^ ^^ '*'*'^ 

covt illis humum etiam atquc ctiam ag- "^^e^f^^^^y K^-l 'Ccaomg ctu 'Ga 5 x^yov- 

gcrentibus, minus tamen opus abroluc- /^ov.S^Sio^';''^ ju.novJlovTr4)^lujmrajjoXi- 

rent, [rf^olemg^augerent,] quod ipforum ag- -pi ^,- TraMot^ al^^^j, ^vr^i^-m^dJ^v 

gcrdcorium fubducerctur, & inpartem, '^.cC 5^ ' > t\' ' '7' 

qua'cuacuabatur,lempcrlubhdcnscadc- ^/ « ^n^Iwn ~ >'o -v^ n -// 

rct. Scd veriti le nc hc quide paucos mul- Y^Q^'^'' f <5^ ^ 7^^^ «^^" ^^ w e^9^i' 

tisreiiftere pofle , hoc quoque excogita- ita^ '^L^cL/i^m , "^ tV (ii^-^oi Til^tA 

runt : magnum quidcm a^dificium , quod 6x, T^ c^-ni U liui -mXiv jxUjuq{^\c, rojtS^i- 

aggerioppolltum extrucbatur, a^dificare ^,^.,^^^^, %^, e/ 5^ ^,' ^^ ^^l_ 

dclierunt:atabvtroquceiuslatere dutlo ' .^ <~ > , , ^ ., ^ , ^^ , - 

mitio,quamuroluimiliori,cumaltcrovr- ^ ^ \ ,,7., ^ 1 , ^ l l^^ 

bis muro coniungcbatur,murum lunata ^^^ <'^^ia^^ yoMJ' K^<rffO/3^eS^'^^'''^i 

tormavrbcm vcrlus ducerccoeperunt, vt "^ Si7fKcLcio]i% vrefofey^Vjit, iv ciiJi,i^iQoAa jui^.- 

II magnus caperetur, hic hollibus reflrtc- Asv ^^l^.c^-iW -^^^H i ^^<i^o^ rct,eosq5nouum aggercm ad eumrurfus 
aggerere, &: vlterius procedentes , dupli- 
ccmlaborcm luflinerc, &: in maiorc peri- 
culo conilitui cogeret Pcloponnciij vc- 
ro dum aggerem iaccrcnt, iimul ctiam vr- 
bimachinas admouerunt,vnam quidcm, 
qua;peraggeremadmora,magnaingentis 
illius a-diiicij partem conquailauit,& Pla- 
txcies perterrcfecit. Alias vcro ab alia mu Ti^yinVTnA^loi-TnASTiOviyfcnoi /xcotjf /WfU, ny 
fJ.iya,X>i olxjS^OjiUJiUis',Gi k^Z^^^ijlol azr^icL- 

7tqyiii(Pok,vc7Hi' d^cti^jckMi •V<^ Tiiyou,, di; 
Cj30^!4% -tiOlCsV/^OWg? Ct\liX/\.C}V oi'7rAot.Tzt;yi';, 

^ S)iiyju;/Aiyci,Xa^ "^pryxra.ilii dAvenai fjioL- hpine[aJwoHeruf7t,] quas ipii Platxenies Dx.ff>oLicJ'jSvo'fhKeK;s^i,td/ja)V,Xy'^v.-wf%iimv, 
laqucis circumicctis refleacbant, [&aucr- ^^^ ^^/^^ 4^^,?,, ifK^paic,, U TTOTi /f^4«/,]&trabcs ingcntes,quas abvtroq; ro ' ' '. k' . v > / c 

capitelongisfcrrciscatcnis iuipcnderanf, ^^-^-i^ ^^^^^oi ,y.,^p.,c.^iiy 

cx binis antennis ilipramurum inclinatis, J ^hxjv^:\ff.j>c^i t cLXvnai^li ^2^^,^i 

ac promincntibus trafuerfas flirfum trahe- i-),^vlf.i. « 3, pv/x^ i/u7n':fjovazi,A.-m\$ivXi^i 

bant,& quotics[/^<?/?///:f] machina aliquam '^o' rarOiyS" -^^^f^^^^^i- M^^^i T?-ra oIt:^- 

muripartcmpctituracrat, [////] trabemla- -^ ^ ' "^ ' " '^'A '^'^ 

xatis catenis,atq; e manu remifhs,cu im- , r> , T^ ^, r^ / ,, 

pctu demittcbant. Illa vero cum impctu '^ ^ ?^''^^' ^ a^7lr^^i)^ajxct iytypiro, 

[/»wac/^/;?4»/]dclata,promincns[^w<7c/'/»<f]ron:rumrcfringcbat. Poftca vero Pclopon- 
nefij,ciimmachina'nihil proficcrent,&: aduerfus aggercm munitiocrigcrctur, cxifti- 

H^6viiijifj.y^i,w\mf. 'Aia.^ou*vovj)i .u!)C9C "^;^'/^, /J.-.ijua.-nc^T 7aa.Ta^iavJ)iAii\,0Ti. " KaTifr<;(n]-7iTf7yi.;J)f. 

^«c^Cncrn/uujLfvo^\iov,lfytju)'!3i^fTir>lMVcLia.<f)ipi\jJii. Ao.oti. ' " Am« o] ("-x^^^f^ Aaovot». '^ TS7i/><j£rl 

ajiTt ri,07mi iu.il OTTHMc Sf^^owtvof.ai':^ yiyiii< dwmhiv ■nrfocs-Ptpoi'. !'*' A5/Jpcp/oi<7j]ini/tH<aoiy TOtu/Ta^/i/ a^^fa- 

•UZffo^^J^siic/iiiripopo/Tt.e^.'?. ^ XTiovOiVsVfJi^mtifv/u/Ai- Y"'a^So£Mo»7i«. ' ^ Kcu \!!ifT'imrav~\v-lov^ui\.<a\i, '* H 

Vovoi^jyjU^x., ^ T^^myi/uivov^jailiifBVTt;. Vlpoi ajJTiyouu^ fjM^v\!i]'^f5' ■^Tif.OTnilvytaiuv JnMvoTt. ' ^ To ^y^asvJH Tiff 

^^ ^Tiicyfi;iiiy)C7nietv. "^ AmfiATmTi-m^.o.' i^i)] c6C7j 4'/i£oAn<]7i .3<^£tCAi,,u«vov. 
■re, iitft.TSfiy.Sti' liift^ii£lW{. " MiJivjov yyn£)Wf^ 3ij wcU7io:{ 

N , <rl<l4, 


ijo THVCYDIDIS HIST. 

tJ, gA|. tL^ 7r3'A/!',^5 T rz^ilirAcnv imp- roribus vrbem capi non pofle,fe ad ea mu- 

y ly I .1 \ '/(TV .(7- rocine-cndamparabant.Ipfistamevrbcm 

,^ ,0 ' |/ ^ n a/ pnus igne tcntareplacuit, 11 poflent co- 

Tr^.-^asw^^e/i^^a^m^TTrtO^Lp^-^o^ov, ortovcntoeam inccnderc,qu6d fpariofa 

'67n?A6.^a/ T^ 7n)A;c , cv(rcu> cv fx^ycLKtuj. no cflet. NuUuni cnim oppugnationis ge- 

'TT^mvy^ H 'iSicut l-Tnvociou, 6(7^$ ffxplnv ^-"s intentatum pra:termirtebant, fi fort^ 

'// (X , / V ^ / __ ^' flncrw4e»o"|fumptu,&r/?»f/e»o-4lob(idio- 

,,/ , ' ,^ ^^ , nc^f-dwjiniuampotcitatcm rcdigcre pol- 

cpo^iu.-nio^^^^'^ (Pocx.Moi4,7^f£Ga;\p^ *- fent.comportatos igitur matcria-, f^cvir- 

TTo -TV^/KftCp? £f o fXi7aZ,v ^zir^Ttv TV TJ/- gultor/mjj tafciculos primum quidc in cam 

yoK; K^ Tiii mT^-'^nui. ' ^^ '-j Tr^r^iq partem , qua; crat inter \yrbii\ murum, &: 
4e u^^ov 2J..^ T^Avyielca, ''Qain^Avr^aa^ B aggercm,ex ipfo aggere conicccrut. Cum 

\ ~ ./ ' / c/ jfv / ', X ~ autcmpropter tantam hominummanum 

-^, p,~.,o /^ ,~ [?/w/»<jr.fJcc]eriterhufiet replcta, [/««ct^^- 

f.t.iT\ooeju7fK\qnv'Gkiy^\\. e^caAsWg? q TOjf ;-^1inalias etiam vrbis partcs, quam pluri- 

c,t4M%i(joyc/u\ 7nojyi,v\-^v luo vAuv,}(^,iy-t^ mas Qc Jocoiuperioreoccuparcpotucrut, 

I iv> 0?~s^ Sa^'-nj cjv\' C^\U tto U y^ IxM- materiam congciferunt , camqs inicclo i- 

\ / 4 j -^ ■?'(v r "^ V ^ » p,ne,cum fu]phure,&: picc,incendcrunt, 

vovnvypovov yifQ-mityfioviiSiv. nir'y=i'C4> ^ / ,-, ^ r ) -\ ■ n 

./ ^^c/ Q- ' " \ tantaq5flamma[/WfJcxcitataeit,quatam 

of>im c* t/A», TC^cp^ticraL -v^sr ct^i^v rz^i nullus nunquam ad iUud vfq; tempus fil- 

««^■na/,*>7n! y^Tv/AS^-nv 7Wf> »^!^f (pAsyct octt rcm manu cxcitatam viderat. lam cnim 

euni/oij/vKi.^ri-n 'j /uiyx.TitiZyyJ>, Z>tl -ttA*- [cf -«A^-fJarborcs^qu^funtinmontiumfyl- 

^?f-^- -m^W-^^a :i/^cp.'J,^,^g W^. g^g- "'^^--i^^Ai ventorum,mutuo cocurfu col- 

, A-v 0,8 . V c / hl£C,ignem,flammamq5 cxhoc iW«/»KO»- 

r^D^q>%pcii^^ c*7.5 >^ ^A\oc';^.poy curful&colhfwnu ///;;^m.Jconccptam emi- 

T7raAg(x)$b'>t6«^7!:^;\stjw^-7n^<iJ/<5i.'n£/g7rt C fcrunt. Hocvcioinccndium & magnunti 

'^6TT) "^ oiuTyi^QuC^o^v (j>^ )c, >)'A7n(^oi/ o/ci- extitit,&: PlatJEenfcs, qui cxtera [maiajvi- 

a^Tlo,) chc oi '°S\i(pvyv. luZ j' l, T^h Ae>«- rarant,propemodum abiumpflt. Nam in- 

y p,-^ f/f. ,y . p .\ \ o tramairnumvrbisfpatiumUrf^^z^wwlacce- 

'mj,cvw<ilujaj.vdiJi>prjr<(i^at,\o(i7nAv)o,\6e9'v- j j l V w • / ■ .. 

y\ , \y ' V I \ „^ ^ dcrcnondiibAtm-,[iiuod(.\-igiiU'STf(^utra- 

^ ->c^cc5 aCicmjT <?> A9>ot,)t, ot/TW Trax/- ^7^^ rf/;^/»/ f//?/,^//^ ^j»; W4 mnpertiKgeret.'] 

edwjcijit') yuvSluuov.ol ■^ 'm^^-mvmnoi^Qri' Quodflventus fcciidus(vtadueriarij fpe- 

^ TVTBt; /i)(;t95)T^:', ^«£j? fJ^jTi xsL^lg.Aii^v- «'i^erant ) ad ipfara [furrjmam] acccfl^lflet, 

» -»ir„« 1 _r: ra:'^-»''-^ ^ '»'1 g -i ' [imfninenstncefjdu^mortifn.periculum^c^Su- 

^ ■\ , , / . , / gerenonpotiuilcnt.Nunc^Trohocctiam 

j^^oi' T^o/ T^sA/y y.6/j^A^, J)iM^o,^ jT 7n)A<j? accidifle fcrtur,magna m vim aquq dc ccr- 

3^£icy. 7a.<p^i 3 c^TD^ li LCL,j(^ iZ,cc%y,6^ lo cum tonitruis cfliifa; flammam rcftin-^ 

?? e-^Ttvne^lJ.ra*^. jyt) 'Q^^ tp^ '^it^y<t^ Yy\'\iTc , &: [PlaUenfes] ita periculo flbcrafle. 

"^\-^' ,'^.'^.>. '^?^>..,}. ., (T \,' Pc]oponnefijver6,cumhocquoq;conatu 

/ ^ ~ c , ^ / -r\ rv\ '/ o iruftrati ruiflcnt,quadam copiarum parte 

(Pc/A^yj^ iV.//.ato5 /«i;)^^^ ( o ^ «/^o^/ ^c/- ^^^j ^.^,^^c^^^^ ^ ^^^^^.^-^ ^^^^j^^,^ muro vrbem 

ttTD/ i(pv?^ojov) cu!f^i>r,crcu' ToJcfpctTtJ, \c^ vndiq; cingerc cccperut, ambitus loco in- 

S).i\v^eraj/ y^ 7n?'A<l$. -TT^otTzi^fT^s S\ 'srccj- tcrfingulasciuitates diftributo. Fofla au- 

S^cci/vS^X.^ yujj^y^, X3^ tstX rT^iuivr^Ttu. ^ '^"^ [duplex]cx.Vi, &: intcrna, &: exrerna, cx 

1 \ =. ~o T^ ' r =ip/' 'r, / / quaiatcrcsfeccrunt. Poflquamautcmto- 

/1 ,r , '^' , - 7^1, , tumopusabiolututuit fubArdunortum, 

ii^v 'oxx.eyjyirrpcii,oi Wi/ £5 -^' ctdicaa^. prxfidio ad dimidij muri cuftodi5 relicT:o 
(nam alterum dimidium Boeoti cuftodiebant)cum cxcrcitu redicrunt, &:alij ab aliis di^ 
grcfl!i,in fuas quiquc vrbcs fe rcccpcrunt.Plata-cnfes vcro ]ibcros,&: vxorcs,6v: maximos 
quolquc natu,&: liominum nullius vfus multitudinem iam ante Athcnas cxporrarant. f ,irc/'t)-7iv]ts7)<)(2ou,'7ii;Lia5f. 'H/)»)5^jTO/va/5j!!7i. ^Ti'.{- -ixryif^v.i/E.P. ^ AC-rVfhiipcfo^^ritq.My. ^ " Atifuy\i'] 
Aa<%t(fii,>.]J'^»a£i')iMi;j-». 7 EA«;yfo:,] m-y>u i^guif^ SM\ii- ^ KivJlwav. ' ' nte,t V'^"'?'' ^-«'M»* ] xj" t «XTS,'fe,io» 

Ipfi 5^ W «t? L I B E R S £ C V N I) V S. iyr 

lpCivcrh,qm[wvrhe]vc\id:iob(idchamm,AoiJ^i 4 gTreA/opjcJttil^-ni £V'C5(-'&'AgA<|/x/^£j'0< 

iesoctogmta,&:centum ac dcccmmulic- , , x , \ ^ / r "" 

res,quxpanem faciebant. Toc erant vni- '^;^^ ^I5c w eK^cTo. aiGTrom. Tvav<}7^i v<rca> 

uerfi,quum obfidione tolerare ca-perunt. oi^v/ATn^pla l-n U Tku TnAiopyjM/ kjl^<pxv- 

ncc vllus alius aut feruus, aut liber in vrbe ^'jyt) aMos «S^/V ^ c^ Ttfniylxvri S^cS- 

crat.Huiufmodi igitur fuit obfidio contra ;v.9$,o!^'te 'ihiS%^i. " t^/ J-n; A<)ii^ »1* "-TrAot- 5f =*«- 
Platxcibsr^i.(jffdf<ewfi»/^1inllituta.Eadem / . / ^ y / _, _ p .. , ™Ji 

autemxltate,lmiul atque cxpcditio con- ^ , v ,/ ^. c*. , 

tra Plat^enfes [i Laccd^momlf] c^ fufcepta, ^^ ^e?^ > W «-^ tji Til' 'TrXa.Tct^iui 'Qa- 

Athenicnfes cum duobus millibus fui cor- q-puJiioL , cL-dicoctioi S)aAAioti oTrhiiztji lcuj- 

poris mihtum grauiter armatorum, & du- ^^ /WcToi Zt^xjmn icq><LrL<Tajt'^ 

centiscquitibusbellum intulerunt Chal-p 'OJ: s t' ^'O.^ « ' ^n n ' 

.cidenlibus,quiluntmThracia &Botti- , '^,. ,^ , , ' ' , x ? >■ 

xis,frumcntoiammaturo.Hisver6pia:e- '^Wy^^To^r^aiTBt/.e.j^ctTy^^O Se^bCpJ^o 

ratXcnophonEunpidis[yf//«/,]cumduo- EueiTnJ))^, Te.^T^? oiI^tc^. gATci/gfi^E^-xj^^ra 

bus ahis ducibus. Ciim autcm ad Sparto- cniai^-m?^]! 'TL^fio-^itc^^T ai-nv Sli<p^^v. 

lumBotticam copias duxiflcnt, frumcn- ,-'j^' j r^ -t J ,^., . ' j ' '^ « 'O 
tumcorrupcrunt.Hxcautcmciuitasquo- •/ f\Q_ "^ 1/ 1 

•rundam ciuium opera.qui hoc mohcban- ^^«^^ ^^^5^»; '^*^^i'™>'. ^Taf^-^^^Tr^v 

tur,deditionemfad:ura,[c^(^/'^m^»/^«5 HoAiu^^v 'n-'^c*!'^jjml2,')^?^^'a)i',07rfS^ 

pfeiuKc7itra]vidch:itur. Scd cum [dduerfe TZLirev^.%vyjucfctlicc g$ <fv?^y.Uo.tiii7n- '^^ 

/4^/^»^- //<?w/w/,] qui ha:c [pafi] nolebanr, ^ja% Jot,? 6x, r czmtoit^^^sv^k fdyluj xjl- 

Glvmhimil»uMct0saux!i:umpeiUuros]antc 0' "^ ' ix- ~ « > « ~ ~ ■ 1 \ , (,\ 

.:-,v • •!• • J^<^> ]cL'JU.octJoi'\jz^ a/jT>iT>! 7n)M->^oi mai 

milillent, exercitus mihtum grauis arma- , y «vr ' ' ^ •' , ^ ^ , ' '^ 

turx ad vrbis cuftodiam venit. Qui cum ^ ottA/to/ rW ^^Asc/i^o)!-, ^ 'Or^cjt/epi rtvii 

Spanolo aduerfus hofte prodiiftet, Athc- ^/-^ir owtV yinca)vj "^i^ziTn r <ldiajcL\a)y,i^ d- 

nicnfes pro^hum ad ipfam vrbcm [cum eo] y^^^^nv U r ccvapmP^roi i-^Tz^i t vtA- 
commiicrunt. EtChalcidcliumgrauis ar- rj ^ f t, \ ~ _\ _9P,/"ci/ ' ' ''^ 
matura&rcumilhsnonnulliauxihanjmi- / \ 1 / - / , ^ 

litesabAthenienlibusvincuntur,&:invr- '^^^'by^'^-f?(S^^\^-''^ « ^-^^' ^^- 

bem fcfe recipiunt. Chalcidenliiun vero iagac,cyKrKp'iiJih';y^i xs^A^id^ni. "^=7^3 

equitatus,ac lcuis armatura vincit Atheni- -^ /Ml^yi<; ^i^^-fliu^Y^lQa^oS^my ^'0/ vrt A- 

cnliumcquitatum,&: leucmarmaturam. „)', <? '> 'o. ^ - ' <? ', f 

r^, , ,\n ',,,-,. Ta^a/eJCToAr^^^y.itiO/CJt-f GZ7apTOA»\I.<- 

1C/;;i/cWf«/<?.jJautemhabebatahquot, non ^ ' >(\ n ' f] - n " 

niukos[/^;«r«,]cctratoscxagro,quiCru- ^^««^;^^^f^^^/^^^.;j ^^ ^O^y/o- --^,;.. 

risappellatur,[;»rtfyf^<7i,]cumq; nomuko A4'o'$,'^oT^'t:?o'Tt'e5»'^X^'''=^i""/^T^/^i'- J^»^"''? 
anteprcEhumcommiirum fuiflct, aha ce- j^Tcq ouJjk; nX^-^^S ■^XvAic^v IvnAccv, vj^ r^ 

tratorumimnusO]ynrho[;«#,/«^]fub- ^,C.«>azt';77y.T.?5.^^<:e;o/5.V>'*.<i,- 
iidiovenn.Tuncvero Ieuisarmatura:mi- ~ ^ /^^ cv' 'Ki <» ' 

Iites,quiSpartoherant,cum[»d?««wy«^W/ ' , ,. . , •^•^^'^'^ ^^ ^ 

«w] vidillcnt, tum recctium copiarum ac- C3^ ""'^ (Tx.ijo(po^ic.. ^cq oTnn /tS^ 'Gnotiy oi 

ccllione magis cofirmati, tum etiam quod oLdicocLfoi,:^iJ'iS'ocrcu>7 * "^Tniyii^Sji 3 ci- 

anteaviai non fuiflcnt,cumChalciden- iKivn^^KjiariKS^A.oirit-TrT^^^^ir^fYtAKi- 

fiumequitacu, & fublidiariisAthcnicnfes ^ __„ /' n " (\ '"'"'/^. ^ ^ ' 

•■■. , T1C -. r ■ • 1 d.io)Vctirf9ii7r7ni[jovli';ridlxjiiiiQo^''Aov,x.:iiy 

iccruminu.tdunt. lilivcro le recipiunt ad ,/ ^, „^' , ^ ,^ "^, ^ 

duascohortes,quas ad impedimenta reh- ""^'^ cpoGwoztm? e^g-vf^i/ tVs «,^«^014, 
qucrant. Quoties autem Athcnienfes armis infeftis eos pctcbant, illi recedcbant,quo- 
tiesver6recedebant,[cW«fl'f»/i'j,ftfr*w/^,/(7f//]eosvrgebant,&tclaincosi.iculabantur. 
Et Chaicidcnlium equites adequicances,qua[/^f«*W/'^«w*4(sf(f«i5//^W(3^,'>^r/Hw/j]vide- 
batur,imprefl!one[/«m]faciebanc,&; Acheniefesmaximepercullos in fugaverterunt, 

^ toiou,n lUy.i JiiKiiVTif^^-riwr <n/fi^a.(J>Uii «'; -t&SW/S- J'HMVOTi.yi''joALwSn>i;,/J.n'Jiomf,ig^hKiJia\i. ^ Kofouay&i- 

XSl.,ai'^%L -n TiAOf «^ Tet7">»c t^^ejcu aejiTzii/, xs^ <i^~.^ ^ 71- p!J(r(v] oi a^UuctiH, ^ A-!ni^'';>siri ijj ijjirt;(*ipoao tiytMu- 

TOpTHC. ^ r^caTapTOAovJHaOTtpTOAocirf^^OT.ps^i/Ttvoii. dii( J)lM\iOTi,<S oKmofmAioi. A.'mpf^>fi\S(ri '■jl-ni^ d%- 

'''Tlutfio-flixMvlo-n jio-p.ia^oi a-Jtiyjii fyUttaJei^av. eiiri 3 «t» va£<o/gif()\0H07j. (:VtK4v'5^,,0(';Kt^K;<A/.- Hsd 01 avTi'i; ,rg(ycQiyi~ 

5paxK,^iiij-/ovvz,Ax.(J^(<)ii. ■*■ Ka/^3ti;?f_j^jpii'(r^ujTB/f a^j- 9n™»'Ti<.vX.7''. * Kaf tcTTjiMvrj^j»] ;(a9 (i^'pof «o,iJfj-!i 

iHiOH jMMvi-n, ' MlT'«a''-^.'']T/A>;54Aoi'7ii)V 'ji^JouZat «u.'7T/f <n/,uyip^v.TS 3 /jM/jTiSiTijftn/^i,;!;;^^. 

N 4 iji THYCYDIDIS HIST. 

yjij e7nSlo>^av^'Qa 7n>Av.!(si^ ol /iSp ctSiuioLjoi A&longerunt pcrfequuti. Atq; Athenien- 

li -du^ Tco-n^a^cu/ Hs^'rg.(p^y>un, k^ vqi^v ^'^^ quidem fuga Poiidxam fe receperunr, 

o' \ \. 'cv 'o.'r7-^ pofteaque r/»orawlcadaueribus Hdepu- 

, / , p r Q. ' ~ p blicainterpoIitareceptiSjCumcopiarum 

ct^ot? owfic^e^ooj W ^o^-rt 'TV TpctTcc). i-eliquiis Athenas rcuerterunt. Ex eorum 

a,7ajztm h oujtV Teia.xjvrct xs^ ti^clks- autemniunero quadringenti,& triginta, 

mot,yJ\ olqfa.'Tf)-)3iai7id^''iti. oi Si ^XvA^'; omnefqj^/^/^row^Jduces obierimt.Chalci- 

^ 'Q ^, ~ -fT-^ ~,', o-^r'^ ., ^T^'. deniesver6,& Bottiici trophcXum ftatue- 

\ (7- \ ccp/.../. 2. /- runt^luiceptisqueluorumcadaueriDuSjia 

^ifov; Gv; ^T^^ «eA^/^o; , ^J^gA.5.^^^^ ^^,^^ ^^^,.^. ^^.^es difceirerunt.Eadcm efta- 

}0 7raA^5.Tco<4 cu/Tl/%^i4,ov7rs;^a)vqi- tc,non multo poftharc, Ambraciotx, &: 

^v ^svruv^aLix^rs^yciaTa^ x^ •^Aovi/; (iou- Chaone^,cupicntestotamAcarnaniaihb- 

?<^,^dpoi dHj^pvct/icLv Tn^cra* ' K^c-^oDg-J^- B'gei'c><S£ab AthcnienhbusaHenarc,Lace- 

fs ^ 'n/ ' ^' ~ '0 ' ' dcCmoniispcriuafcrut^vtclairem ex fociis 

'^ ' J , /^ , ciuitatibuspararent,&:millcgrauis arma- 

xi^a^lMUou, vccoUksv ^zP^mS^a.^^ ^dx. turx niilites in Acarnaniam mitterEt.Di- 

TJjs z,vfj.yjxyiShg,y^ 07rhi'(^ ^Aioi^ vaiu.- ccbantcnimi!Ios,(icumnauibus,fimul&: 

4^ 65 a.KS'~f>i'cii!a^ ' Ai-^silii otI 'Jj vcw^ xs) P^^ditatu fccum vcnirent , ( quod Acarna- 

^K" '\ .r',r^.['Jy(\ 'f^ ' " nes,quimaritimamoramincolebant,co- 

7n(ooctfMx.fjJ/(r(pcdviA\iCfO(nv,aLauvciL-mvov- .. -^ „. r^. ,, ., 1,- 

r /o A~ cpp , \*,- / . pns coacbs opein //v;f /dM;'^»//p«iJ lerre 

'mvc^vfAZoy^^ivriJ-^ "^^s^c^i ctKscp- nonpoircnt) Acamaniafacile potitos,Za- 

vowa-i', pcc6iaicui a.-^pva.iicu' ^vTig , ^ t>?? cynthuia etiam,&: Cephalleniam in luuiu 

^cLx.M>%v ^ xecpoL^^caico; K^niavun, yjj poteftatem redad:uros,&: Athenicics non 

l^z^TTKouiChciil e^m adiojc^oii 'oucioi; ampliuscodemmodo,[/T«^4«/^]Pclopou- 

c-\ .., ' 's 'A A>'^ \ ' ^nefumclailccircunductavexaturosrqum- 

^ /^ / ctiam Naupach capicnda; ipem cllc. Lii- 

7ra)c(pi' Aa^&^^v. 0/ 6i ?^x£^cu/Mnoi 7ni<^v- ced^monij vcro illorum verbis adduai 

"71$ YLvYjjLov /uXv , vcujcL/p-^v i.7ioi7a,yjLj'^vg Cncmum,quicla/lisPrxtcradhuccrat,ik: 

JwA/^ Ul vcwmv o'A/p^5 ^'^5 7r^>TOt;- ^'"''^"is armaturx milites [« ] cum aiiquoc 

Cr^ o " i c, T js ^x y nauibtiseaeftis-ioinittunt.Nuntiisautem 

<7i TtJ di vcuiUk.0) fC^y)iy4Acui inr/Jgt.mi&^- . .r,- -^ /• ■■ 1 n- 

' / , , ' r ' / / - circummillisimperaruntlocns,vtclalicin 

cLou^c^ coi Txyiqjt Trkiv i; xLx^^cl. ■^(raj» cxpedirent,&: primo quoq; tcmpore Lcu- 

J\ yjtJi->Jioi Z^vjxrar^^^vfxov^oi ixclXic^o. cademvenirent. Corinthij autem potilli- 

Xsic, l!JL^c^yiooTW,;,'^-^iy^i<; ovai, x^ 3^ miim,Ambraciotisfuiscolonis,[//2^.^c^f/- 

T^ 7 ' '/ ^'n ^ r ^ /(jAw/^/p/VW^jJftudiose £iucbant,& chflis 

/fJ^vocoUxsv iKTi KSeji-^T^^ >(S-\<nyjucovo;yjj ' !.(■ ^ 'J. ,. „. .' _ 

opn, / , ct .rv-N, quidemCor]nthiorum,Sicyoniorum,OiC: 

tW ^T,^-^t^c^v,o^r^^axLjn U^. 54 oppidoruminilla regionefitoruminftru- 

ck A^j(5ti))5 ^ QUct>cSe^'o t; »^ ctV^2^^5c/ct5 Debatur.Nam Leucadioru, Anad 

fur^Ti^v <L<pix^iu^oVy Z4I xiuyJiSl rz^i/ut- &C Ambraciotarij [f /<//Si] i^rn ante [fci-Jpro- 

vi. K^.>? 5' ^ oifjucT MyiXioi l^iTWi, ^^"^l ad Leucada ^reliejuas fictorumn.im^ 

,^d\\y p .« G Q"i ^ ' «' '?■ pra:ftolabatur.Cnemusvero&millegra- 

oTri i^zcfctjoiyf^ ?3L/DUii<PopjUtC(ivcL.og yip- *. .,• r . 1 ^ V^^ 

, n '^ , , ' . , ' uisarmaturcmilites,quoslecumQucebar, 

_;:^ T gfyjica vialv r ccviiyMv, cq ^ vcwTm.-K.-nv poftquam mare traiccerunt clam Phor- 

€(Ppii^iuj,SJQvi7mpi(niSucc^ov% tLv k^-)MZ mione, qui viginti nauibus Atticis prare- 

q>cL%lcu'Kj c^TtfTntp^aztv gM^'a)V/U^ <xV- ^at, qua: circa Naupadum in prarlldio c- 

f ^n/ '(v/ \ ' ' rant.feconfcftim ad expeditionemitinc- 

\ a , \ ./ ■;■ -^ '^ '^ , re tcrreltn facicndam parare caperunt. 

XSH o^ «^755 g^j^y^ i\\%,yiXtoi 7n?s7a}maia>v ^^^pe ^^.^n^ fuerunt ex Grxcis quidcm, 

Ambraciota:,Leucadij,& Anadorij,&: milIePeIoponnciij,quos ipfe fecum ducebat. ' Eot •xt^u ] ifgii^iua, «AtAovoTT. ^ AnAi/^nirnj' kJ' wi)'A.jf] i'- <ri(Ai(7ii/,o'OTi/ Ai'jt7w,i)TO(yW-i) ^v/xCiiti.5a><riv c/ iiit 5aA«o3iif 

xasa? «^5411«'« TiiJ o/Mjoi*' ■OTAiii. * KaTagfi^lciSajl etifx- aia AK^tpnMtf.ovTj i5,o/' 'a3g5>:.Sa'i«'W!o/7i/! oO'i», 1(0,^053- 

Wffnj. ■*■ Ek7»5 ^u^uap^/ac] jiifJxAovdTr. ^^TcSv^^cri )tii>i<,Jiwafii( tuvcf.^^y!VTi( ^OK.^'(n\i.i^iE.P. V!a^pa:€- 

^.^aosyic^MTi-ii.i^iS^sf^iTiwdai^etasxvomujJTrav.iiyiuuT lo pofi paq.abh.-ic ^.^4. ' nE&iP^ijAtw^OTw&^Jt- 

,5^^3aAaan(av.) (o/'a7n)3o:>iaar,if,Hj;jciu 0/ wjpffii %iAa'oj?if /uuuvtcu. "^ A-TTiKciiHai^ iwi uej^^Srov JfiKoto^n. Kof 

liiicwjTiS,oi ai/.ncrv}iia. ,q1 eua nst.iiKiiujjn(.aic* ■nUngi-ni Tmfii ow^TTf cu/T^ K.\iyi/J.ifi. 

Exbarba- L I B E R S E C V M D V S. ij^ 

Ex barbaris ver6,mille Chaoncs,qui rcgio A f^oi^Ca^i ■'j,^oyii^Atoi, dCcimAdj-niJv 

dominatLinonrecebantur.quibusprecrat ' ~_; '♦; ' " !r (t ' ' T" ' 

annuum Magiltratum gercntcs Phonus, ., , . ' , , '^ , "^ , 

&Nicanor,exfamilia, cuiad Magiftratus •>V««*"-rt°«^N/K5ci'a.p.a97>oc/^om o ^ 

patebaraditus.Cum Chaonibus vcro mi- ^onav jt^yn^^^ir^Tot i.^a.mXe^-nt. /uco?^aj:>tJi 

litabant&Therproti,qui&ipli dominatu ^vfiK^aMTlr^uai SaCJa/i/^^,'^''^™? uv 

rcgionongubernabantur.Molonosvcro e^^.^.^fi^^^ic.iJi-rl-Tra.iShiom.-^Tnt- 

ducebatj&AntitanasSabvlinthus,! harv- / „ r^ "n ,s >i > , "i / 

pisRegisadhucpupillitutelamgerens.Et P^^^^Oe^'^6,, (ix<nA^ cov. cpic^t 3^- 

Parauxos,OrxdusRcx.MilleeriamOre- ^^iot,aviQcL(n\Aji]/A^7io^i,/U^7ra.f>aoctfa)V 

ftx^permilluAntiochi, qui Rex iplbrum B,uoiqfctlSJom O^tS^a,'' A^ml^yov^Qn^i- 

erat,cum Parauxis, &Oroedo ad eandem ^^^^_ iTn/x-^ D ^ PipiiKyjL^ Kfv^pa r d- 

militiamproficifcebatur. Perdiccasctiamn cv ' ^ ' rv' a '/ t r, 

clamAthcnicnlibusmillcMacedonesmi- , f- }, . , ^ ^ , \^ 

fit^quipofteafuperuenerrit. Cum hoccx- ^rr^TtJq^cLrtj iinfiji-n K^n/^$, « ^zze^- 

crcitu Cnemus non expcdata Corinthio- /xnvcLq S ^d^ JcaexvSfcf vcufhy^r ^x,, Sf^ -^ "^d- 

rum clalle d irceflit,&: per agrum Argiuum ^^^Ui !oflii,Aiiui/a.jcu> K^/jilou A-ni^^v i-mf)' 

iterfacientes^Limneampagumnulliscin- c, g '^, .,~ _'_^4'/a-l „ '„ ''^■1. ' 

ctummunsdinpuerunr. htadStratuper- "^ ^ , , ,y^, 1^7-1 

uenerunt, maximam Acarnaniar vrbem, ^"'^ 't»(5cp^a4'/o^,.'0,a<o^/g?, n r^rr,^^- 

exiftimantes, fi hac primam cepiflent, cac- t>i^ ^Qoiiv,fcL<na^ aj (X^m-mAKa. <Sffc.c,^- 

terasetiam haudscgrein fuampotefliatcm ^Yt(y\\.a.Y^f\aijic,''^,c^c^iu^ot yj.nxnrylou 

venturas. Acarnanes ver6, cum intellcxif- .^^^^ ^d^^ai UQiQXrKua,, 'U% ^?^r>^<; 

ient&:rerramafrnascopiasr/»;?w/w/»//w| \ ^i (7 \ ^ 1 r n ' •' 

irruptioncm fealle , & mari fimul hoftes J^^^^^A^ ^^^ '^,^'^''1''^!'^'^^.^' "''"' 
cum chffc[co»trafe] venturos,copias,non ^ c,uoiQoYi}tiw,iq,v?^ojov%7zicw'nJ iKs^^^df 

coegerunt,vt fuis laborantibus opcm. fer- rs^^ n ^op/uiuvoL i7nfA.-m>v,\iAijQilii d- 

rent; Ibd llia quique cuftodiebant. Et ad fjuuA^^y^ojlholjct-itii^py^lf^^yctJliyici^K^- 

Phonnionemr««»//(?j]mii"erunt,perquos 'a \^ <?" '-.fc ' 7 ' ' f 

-i- r ri -\i: Tii 0-^^^f^iAKov'^<;cyK.7U\iv,vcw7niy.(svipy\uwj 

eumrogarunt,vtauxihum|//'/Jterret.]lIe . r \ > \ t' 

verb reipondit fenon pofl"e,qubdclaflIs ^•^A/Tr^^o/QmAsTranncao/^o/^tyA*,^;^/, 

Corintho eflct vcntura. Naupadumprx- r^cLnXY, intYcrcvilic, cn:poivcu>T%l, i^^mi 

fidio nudatam relinquere. Peloponnefij rrz^c, rr^ c^xiLTiuvmAtv^^limi ilyui ^x- 

vcrbjCorumquefociifuas copiasintresa- Z^^sv/ '. « .. ^? .,A'S„' „,'cl , y 

cicspartiti,advrbcmStratiorum luerunr, , ^^ ^r; / no^ ' sN" /1 

vtcaftrispropeillampofitis,nifiverbis[r/^5 H^^/° t /ei;^:^.«j V^az.r^£:^./£«^^.«- 

Addedittonemfactmdam ] inducere poflent, Keffwi/^^o^g?,)^, c/ «^j^^o/ (icL^Cct^t c^c <5^/cd^ 
reipfamurostentarent.Atquedum[<(/w- Y^cTlccwT^^ALiy^Sjsi \^ oA^oiK-neAoi, r^) ^//m^' 

^f«>]acccdcrent,mediumquidcmagmen ^^^-0:^ oc'6^<^/,o^ q^K^;:^;?, W dvnP^i^v- 

tenebant Chaones, &cxteri barbari. ad / \ , , ' r 7 r f > , » 

dcxtramveroiplorumeranrLeucadi),A- , , ;^, ^ .,^ ,/ , w ''^n ...\ 

naaorij,&quicumipiisvenicbant:adla:- «''^ iWwAcv,^ t?7^ oriCiy^iupa,m.^j(^oi 

uam, Cncmus, Peloponnelij, &Ambra- i^i^KKUvic, liTscy/uii^otlicar^iyii^roui,-^ yji^j 

ciot^.magno autem interuallo alij ab aliis ^^ q)v?3^yni i^^^i , iu>i ic^ctr^Tn^dC- 

<lifl:abant,quinetiam interdum a mutuo 10 - >/-> ^/ . r^ / _^/ 

^ c ^ . „ „ . . 1 (rowit C4 bTaryidita. c/ ^t ytoi^gj, crtp/jj ri 

conlpecturemotierant. ttGrasciquidem ,f7~„ y/ ^ 12 ^ '2 ' 9 , \ w c 

reruatis ordimbus, & caute, [acexploratki- f^^/^ Tnr^oWe?, xj^ ct^/^M^^o/^Ts^ rV^ 

r/»m^//f]proccdebat,donecinopportuno £x«/v>? Y]7r\puTV /JS^y^f^^c^t^-m «{)> "ot>T 

[/i?co]cafl:rapolLierur.Chaonesverb,q,fuis gWa^)' 3^ ^ct-TOTre.Tbi' >(.g(.'^.AstCg/i', ^j^i-pw- 

ipfora viribus coniidcrcnt,&ab illius coti- ^^^^n^ '- - ^^ WaM^. ^=c^Cccp'«i', 

nenrisincolisbcllicoiiflimicfleiudicaren- \ ' . ^ 
tur,caftris ponendis locum diligcre non fufl;inuerunt, impetuqj cu ca^teris barbaris lati, 

^ ACaff/AiuTti] M.»! uo/^I^ovnf <';i-4u /2>rtiriX«f , «M« /twvov «j-t- 'ifn/MV (fvXakav. '^ A:ei)fOV o mAujJ)i?a.i,'i». ' TiTB- 

/i«u« e ofJ^jxivjaf . ^ AvTic^u'Pn^i-l.cu'Tt(:']Tc'if^v d)i- yxi\ioi'n\iii-m>(.-mc. ' K:a^/;^|if^aitti< t^irTt(]{a</Ti[j 

f.o\ii-n,<S;'v)oujnKfX'n(si.T Of (itfo^itifxi^Ci^i-mii^oii. ^Ko} <A)Aov07;. ' ° Ev^TW<A'a)J;)^pa(A)Aovo7r. " IT/ntJo»- 

tfg.'^^y^i(^\'} a[A.(pLX(iyy.Z(;. ■* ETn^KTtyj^tjALit^Ctifloa'- ■nf]%tppoui'7if. ' ' KaiaS^^/W^^ijaCioiKf/ro/tsvof, 

«9f. 'KiAiilsyTjfJ^sJ^tx^veouTif. *Na</'TO)CTiiiipiJ//Zu/] " 0»t' tTrtj^ji'] ifEi(;tpWp»W' TXT/i). 

F.T. 

?f 'CC^f- 

TOTi;a 

-tX) 

TOJKU. p^ 

6,aTrvTO- 
lotf 

Asuwii (iniea- 

OiTtilV ^U/H 
Con9ilV. 

pat:h 

ttif.oTmq 

5f Aojp;^ -W ■ ' , 

Pf p«^^ 


1^4 THVCYDIDIS HIST. 

c^o^<<raf )9'cwiS€o«/aiT7ra%^€A^t',;t,«^TO;' Avrbemvel ipfockmore tantum fe captu- 

t ep^. Ucda^. yo,%i 4 ^^t^ o/ ^^T/o; ^-o^^^tq; hoc[/.r<.c/.r«». 'vrh^ expugnau] fa- 

>/ /^ V' '01 0' cmushhitributuminexiltimarunt. Scra- 

eTi ^^i/ov^, ^ «>^<ra.M^o/, ^«^.0)^0.. ^^j ^^^^ ^ . j^^ eos^pp.us accedcrc vidiflcnt, 

il ^c^-ncr^cv/, ohc aut iTt axpica Gu, i^^lujdf, ^ cxiftimairent,li cos a ca'teris fe iundos, 

cjuoiui rar^ii/^Q{v, <zirC^?^)(i^tci to <z^ t \tllorumj, auxtlio nudatos] fuperafl'ent,G xx- 

-rclMy ^i^Pcm' w '^'' e>f^ «'^av. e'^'?^ -^^^ ^^' non amplius paritcr ad fe acceflliros, 

, c / / ^ \ . ~, , (V c in locis vrbi circumcirca vicinis imidias 

i^ ^[ , /J , ' antecollocant.Poltquaautemilhpropius 

r5;;f^57n7f?owz.')t,g$(poCo)/>cgc'^<^i'rai'j<%6- acceflerunt,cx vrbe pariter,& exinfidiis 

<^%i^yTBUi Ti. ttoMo.' TP^oiiav xsfj oi ol^oi proiilientcs imprelTionem^//? eos] faciunt. 

(Id^QdL^i , «5 uhv ^i diSiv'^ , cbti-n Illisque timore pcrculiis , multi Chaoncs 

' ' i s:.^" ^ /\ ^ ^.Ttv^ r}Cxduntur,cartericnbarbari,poftquameos 

c ,J 7 ^ .V •' ~ cedetesanimaduerterunt,neiphqmdeni 

i^^t^iKuiv^cLisvci^v Gir^^^^vY.^Tt^ -njs r/,^/?,«;„;;;,^f/»;«lamphusiliftinuerut,fcd 

f^X^^i^ ^ ■^'^^ -TSrC^KU^jfcuJtst^jJ^ 97'ct- infugamfe coniecerunt. neutrumautem 

'TOTnXfiv oU^uZc^ ys-^^.Yi-ioiu^oic, iTCii')^- Gr3:'corumagmenhancpugnamfenht,<j> 

oS«/.' ivni j cl^U^m <^iSy>fiii o! l^^Ca- il^longihs procefliflent,eosq5[(?r^c;] pro- 

6 , ' 1° ' n ^(T \ \ y I perarecredercnr,vt locumcaitnsracien- 

^* ^^'^ , I o , XI c / , disopportunumoccuparcnt. bedcumer- 

TO q}a.TV7nShc, mcnjycLio)) «k/T )i,ae(f5ti'-£5 t\,fa fuga barbari ferrcntur, eos ad fe reci- 

>*ijOct^/i4u CfTc /o^TO^ cKpiffi TT^ 'jfcLTlciVySf^ picbantjCaftrisq; iun£tis,ibi pcr diem qui- 

S'^'7ra St^ l?^oic, Iksl^vc^cu; ivfxCiQoyfy,. euerunt,q, Stratij cum ipfls ad manus ve- 

' " Q_ •■' _^ ^ ' ' ' ^' ' nirenolknt-quiacseterorumAcamanum 

, • , - ,1, ,, ^ auxihaadiplosnondumconueneranuied 

xsCJK^v-mv. ov-^^f Zc^ caju o^TT^m zm,^^- C j^^^- ^^^^^^ eminus laceflerent,&ad ino- 

ictj. S^oKsoinJl 01 duKscf^^iouiiix^mqoi i.Q TV- piamconfflijcompeUerent.neccnimfinc 

iB im^v. 'f^Si. vv^ i-^i-n, cu/tt-^oyi<rci4o grauisarmatur^mihtibuslocofcfemoue- 

Kvruci -t^ crpcdil ^cjV;^^ '^7 li. c^cl-ko, Tc,[&adtpfospropu,acccdcre]zM^chzm.k- 

^ \ '^\ ' I ' i rj ■• fy' I carnanesautemhocpugniegcnerccxcel- 

i^^^^y, oi cTZi^ c^jiot, oy^y^xs^Tu ^c- j^^^ exiftimamur. Vbi vcro nox aduenit, 

TDv.^i^ Ti lixfotx, X5fJ-i.(i) -nvc^pctfcc Kssni- Cnemus cum exercitu celeriter (ck red- tzov 'iy^i^'y^ oiviaS^ii ^vfjnxtp^-^o/u^coy K^ piens ad fluuium Anapum , o£l:oginta fta- 

(f>iAUv,cdci-i^p{7ntp cliZt);,^iv iQ IvixQo^- ^iis Strato dift5tcm,poftero die,impetrata 

ni Nq_'" ' ~i_ ' • V ' ~,o '/ fidepubhca,[/&i'r«wlcadaucrarcccpitcu- 

^ct)liAyii)i.K.cLXiti%\iiz 0ix.'iicL7Oi?<j0Viya.<^l. I Va • j • ■ • r w \-^\r 

'\ , ^' ^ „ Q ' (? \ queOemadt^pcramicmamlcilhadiiixil- 

0/3 <j73ot-rto; Z3-^cL^ov iqiticraji'^ fA^yini ^ '^o^ fcnt,ad cos concefllt , antcqua ca.'tcronim 
Tsu,^dj^Za.^ix,.'b Si&K. TH'; ;c5£^''%t>^'7^D[.^f4r»rf;?««?]auxihainvnum conuenirer, 
lsKa)\i'ivfxfJLa.-^v ^OJc T? Xfiacijov hjA- atq; ilhnc omnes domum redierunt.Stra- 

,/ \ >- ^ . P \ , V . ' , barbariscomilii.Claiiis autcm,quamGo- 

V,dcfu. fjoi,o-7mi,x*,^vfj.(^oi,boiaiv oi-^^^ajy,^ rintho,&abaIiisfociis ex flnu Crif^oad 

ab Lc '^^ a-HJcpvca/ic, ov ^^ytyfiTzti, ^ WJ- Cnemu veiiire oportuerat,ne Acarnanes, 

2. (^ 3. KdSvaoLvn^'^ cuf^ vifMpcui 4 611 (^pctTu quimaritimaoram incolebanr, illis,quiin 

^V .,5 vcyj.^-yj^<mj rarOi '^oofAccycL, i, ^ fuperionbus , [4. r^ieduerramis ^carnanu] 

>f ~ ~, 'o/ ' 'I' ' ' locishabitabat,copiis vndiq; collecnsau-' 

iiK3cnycu),ra,dU.c^c.^y,ci^i(Pe^vp^,c^v^aj.-^ xiliumferrct,nonlenit:fed [<//./ /«/.i-.r/^ 

-rntKTU. yb ^opfxiccv r^tP^Trhiov'^ cLZu; whebanturf] per illos ipfos dics proslij ad 
it,(ji) Tk K3\-mu iTfip\,flov?\9iub^oc, c* T^ dj- Stratufacti,coad:i ihnt naualcm pugnara 

fti;^eAcL'Ga')ic^.orOK5eA^%oiy^oilvfX-E'^°"^'^^^^'^?'^'^^^'^^^^^^^ 

"'■/ - T^ ' ' >/^\ ' Athenicniium,qua:Naupa6li in ftationc 

MS^yOI i7rA.iOV /Ui^,COi (^^ bni VcCCiL(a.yic(. r i- r I ni ■ ■ 

^ '^/t , pr^hdijcaulamanebantjPhormiocnimi- 

pfos terramlcgentcs extraiinum obfcruabat,co confllio,vt [ipfos] in apcrtum, 8c patens 
marciprogrcflbs aggrederetur.Corinrhij vcro, eoruniq; Ibcij 116 vtad nauale prcclium: ^it^yiuivaiii'? iT^Hif^Lwaivm/Ufjia^nf. ' Ka/ t^ipoSoiiKaS:- * AnAa/iCiMdli Ti ou/7it{ ] o/ iMiu/£s 'lili lictfQcLfOtf. fed LIBERSECVNDVS. i^; j 

fedjpotius [vt adterrejirem pugnam ] more -^ ^Moc qfXMUTiJaciTi^v 7ra.fi^^(7:idjoia]uivoi,li \ 

pcdirum inllrutti in Acarnaniam nauiga- ^ oi>uipicu'icu- i^chca^i olo/id^m rar^i It^I i 
bant. Simulctiam quiaputabantAtheni- J ^ ™ ^ ', _ ~ c;' ^ _^ ' ^^ ~ 
enrcs,quivigmtitantumnaueshabebanti v ^ cu i „ ~ c ,i ™ , 

cum fuis feptem & quadraginta nauibus ^^ cLifu^^ot^uxj^ to^^ ^cwmv vccv/Mt^a» \ 

pugnamcommittercnonauiuros.Verun- ''mvcnx.aj^' bTt^ /tv^Tvi cum.zi^-O^TrKm'^ j 

tamcn poftquam ipfos infcfta clalle cotra % ' iaif>av ouZvi , '©^ >-^ 'crcpar^ xs/uito- '• 

fenauigamesvidcrunt,daip(imaritimam ^cov^^c^dx.Tm.^v^^yaxira^^i ^' oi-rf- j 
oramlc*Tcrcnt,poitquametiamdumcPa- ' " i ^y ^ > ' ,^ \ > / 

tris Ach^ix [opp^do] idoppofiticontmcn- -^Pj^^^-^iC^^ %cQ^^o.7z,n O: ^,jcpvcu>cc,, j 

tcm,in Acarnaniam traiiccrent , animad- ^^Ji^^ '^i a,&.cvc^ou, -^ 'T^AxiShi; -^ tV ; 

ucrtcrut AthenicnfescxChalcidc,&:Euc- AjUvoO-m^jMid run^iTrKiov'^ axpi(n,^>(^ ' 

no fluuio contra fc tcndentes(quiuis cnimB cot i?3^%y wK-^i " vq>offxiavi,u}^oi ■ ov-m H ^ T^' 

fy^/^m^»/^^lpropcillosportumnotl:uce- ^' rr '^,.™ "• ? -r^ ' * f^m^ui- \ 

piifcnt, [/'f^/itf»»("//t'/M«?f«JnoIatuerunt.) (, > \ ^■^ - ^^ , 'T '" , 

Ita demum in medio freto nauale proelia t)/xo;',^<x-n,;j3/ D y<rcu ^ ^, kT).^?.^^ l^. ^ , 

committcrecofiutur.Duccs autem&op- 'P^>'}^''^pi'^^oL('(>vTd')(j^v')ia)v'n,'M.J-uk>v, -^ ,, ' 

pidatimomnuimcrant,qui{c[4^;'//^«4/«J K^favK^-nig^^c^ Aya.^cp^Sa.^. ,(^] oi/iS^ A?^«^ ■ parabant. Connthiorum ver6,Machon, ^,^^,,^^,, UW^^^y^Kovr^.ic^vra^i- i 

Jlocrates,&Agatharchidas. Acrclopon- , r ^ i ?•/ ••;• ^ , • , j 

nchj quidcaci?minftruxerunt,fadofua- "^^''^ ^^ ^*^'^^ °',^'^ n<ra^, ^ Ut.^^^ .j 

rumnauium orbe quam maximo potue- ^hi.Kvrkcico,'^ 'zrf^if^t? /u^ l^w , £/j& ji ^ 

runt, non pcrmittentes,vt hoflium naues ^ ^vfA.i/aC';.'^)o, to r£ Ag7r?x v^oTa. a ^iwk- 

per mediam fuam claflcm tranfcurrcrcnc, rn\{^r^^^^ ■miouZTWi , ^ TrtVi-E f^i^s ^ 1~ '■ 

&prorasquidcm, cxtrajpuppes ver6,in- r* _& ' " '^'^1,0 ' 

/r T / • • /' j^eAt^tLTirAiaucroCi.oTmiOicTrXtoiiv 2J,ciiQ£'at.- 

tro^i^.-r/^fra^/^jparuaqjnauigiajquajlimul ' < ' ii ./ /^ 

nauigabant,intra [«<««/« ^r^^wj reccpcrfit, A5°^ t^yiyi^o/tS/joi^jiTnj rs^iva -z^otiv ei , 

&:quinqucnaucsceleritatepr^n:antes,vt, (^cuiTioi. olcTia.^diwajioi^^iC^ /ulaut vauZ -ti- \ ; 

fi quahoftcs [mfuam actem] irrucrcnt, per ^yfJm.^iT^Kiov dZtX x^xAa, x^ hw^ \ 

intcrualIum,quodexi2:uumerat,ip(a:pre- ~>'/8. -^ ' ^ ^ \ > '^' 9\ ~ ^ 

n,. ,r i^ • ^ ■ c -i y^')SVt<;ohiy>v,z.vyeiJi)a.it rzir'P^.'7rKiovl^',.\ 

Itoeilcntadcruptionemiaeoshxcicdam. /T /i^ / lo»^ r 7 

Athcnienibs vero ciim fuas naues in lon- '^^''"^,'' ^^;^^'e« '^'«t^t ih^^s,\v. ^r^ii- j 

giorcmleriemdifpofuirt'ent,itavtfingul^ ^«^c/IowJ^sj^aI;^ $o/i/a<a)vo5 "/U^bTn^fsiv j 

{Ingulas deinccps fequcrentur, eos vndiq; ^syfiv ai) "«^-r^^ ar^u^yj. ^Ava^i yi a^o^ ^/ui- _ \ 

circumuehi,&:inanguftucontraherecce- ii!,i'~^,„ "^J„':r^>- \\. ^ ?: ' ' 

t>crant,[ho/til/um »au/um jproraslcm^cur- -<Y \ .> / ? ~ , > ,^ ! 

fu propcmodumradcntes,&:imprcirionis '"^"^^« ^«A^^i/^c^^,.^ to ttXoic^ | 

iamiamfacicnda; opinionem praebcntes. D*^(f^;^ Tmpi^iviir ^x.TivSZaixj 6%, TV ^ 

Sed Phormio iplis ante prxceperat nc ho- JCjATrot/ 3 Trv^/Mt, o^ a.(aL/iS^cov % n:^i~ >6^ 

ftcmpriusaggredercntur,qipfc fignude- ,^^^^ uc^^yyn^ 'Q^rL.Gi^^vayPO' 

<lifl'et. Spcrabatcnim huncipforumordi- ij' / , ,{/ / v xi.-,^, / ,.^c 

nemincodem ltatu,vtin pedeltnpugna, P , / %. o^ '^ / ^ 1 ^vs ,J^ ? 

qux in terra comittitur, non pcrmanluru: '^ ^ o^ofxiCj^v gTj.oTro-nV /3«A»J , r ^g 0)1» 

fednauesintcrfccocurfuras,&[^4r«4jna- o.fA.^vov vrXeiiaztiv, i^TOTi KSi-^iTi^vyiyfeoSTXf: 

uigia perturbationem [///« J allatura. Prasterea ventum cx finu [ Crif.i!o] fpiraturum, 

quifubauroram [cjnoti(/ie] flarcconfueuerat, quem ille expectans nauibus circumuc- 

hebatur, [c^Jne momento quidem temporis ipfos quictmos, [ac m aae^rmtter /?4tu- 

res.] Exiftimabat etiamiplumhoftis inuadcndi tempus infuapoteftateforc,itavteos 

arbitratu fuo aggredcretur,ob maiorem fuarum nauium celeritaiem,qua longe pr^fta- 

bat. &: tuc [quum vehttt^ijpirare f «•/'/i/^/, J pulcherrimam [hoftiiaderiendt] occalionem fore. ?f' «p'" i »ai7t[<] ciiiue,ii'3io/ inAoi/OTi. ' S$JvKi!^^o^niii;]/^)u- f^t.a.-^i^riy^a-nc.yyiifjLkwi;, ^ Ka} (foicncrivlJ^iPcw. 

wip^jMvlrK.fiioaiivifiiTi. KoiTOTi A£^a ^o/a] 3i< As^- ^^AvTi^mfyirivii^^mfwovS^J. " Hji/i^tin^i/ajTtti Itisc» 

Cotc. ^ Kxm/u4(H'Vtu,vma}iuit(ii'jiMaM'i^vn(i'7n(nkiTlii g/tvSist^. ^'*i.<piau'n!V^JMt!^'.unciajuTtS, 
wa4. * JE^X^ *'<' 'S^gji''^*'!'/''] «;^g&r«*'7> iS *ii|ff/()». «51 I 156 T H V C Y D I D I S H I S T. ■ 

ui'JTi>,-n7niS3/AS^^iyi\,x^c^ liiiidiioAiyju^- Vbiautem& vcntus flare cocpit, & naucs i 

^'^« S^ <^' ^/.'PoTiom, ^^ a;.>., r^ ^^^ i" ^rdum redadx duabus de cauils I 

/ ./ . ., . / cumobventum, tumetiamquod /'4r«4! : 

\ 7 ^ \ - ■?"- nauigialmuihpiisuicumberent^Lf/^i^^/^re- i 

y^vcuiiiivyiirar^iiTaTriiy^Ttiiy^visiiiXw- «?frf»/,]turbancceperunt,&:nauisciinaui i 

■^u^TBj/SojjTS-vfa/t^vo/, )(5t^/t<JO$AV\>i/\9t4 concurrcbat,&: viri[»d»f5/i//f/?/«^] contis[<i , 

ai7i(P'jP^.K'^^ K^P^i^e^oL.C^^liv^-nifsov /«^]repellebant,&:,quia clamoresedebar, ! 

^ , 7 '-'. r> / v^ , ^ mutuum concurlum vitare conabantur. , 

q7i>/ ^ ^ Jc^TT^ a.h\xAjctj:>i ovki c* j^At^"^^- &: conuiciis vtebantur,nec ca, qux pr.^ci- j 

vict) etio.fpip^iv ctVrS^Tni cLTr^l^ijbii ycvdpvyi- piebantur,nec hortatorumvoces exaudi- j 

7cqi(l7Ti%c^l>oi.i'^vceZi7mf)('^VTziriH K^^ re poterat.Quoniam autemhomines [rf- 

Tivyjue)vTiTOv'avjusH^i^oIcldLac;:ioi^o,-B''"'""''f^^^^^^^ \ 

i^ ~ s^ fT- fv' sPr 2:itatinud:ibusattoIlerenonpoterant,na- \ 

■mavyii,,^v>v ^ ^^^Si.^tcn rW ^ct- ^^^ g ubernatonbus minus obtemperates ; 

'ny^vyioivfMcLVyi-Ki.Tu.OKS^^^A^ctiy^ri prarbebant.Tuncvero [Phormio] hocipfo , 

•jji;p}7<r<|ctc,<Ae(p'^i^v')C?^ j(atTiigTj <ra» ^g$ ctAjciij' temporis articulo [y«^]dat rignia,& Athe- ; 

31'^'^- * ^ V^^T^Vctl^eT^^c^ cc:or^<sm> t??'^- ^'^^cs faaa[/»/;^/f5]impreffione.primum J 

/«''«' ^- ^A' i r." '(f W' r ~ quidemvnamexprastoriisnauibusdepri- ; 

V^^/ JT j^' ^- ~ ^ itn ^ munt.deindevero&r alias,quacunq5tral- 

-^ <A'«. "''^?^'/ °' ^ '^'^^°'^ M3L-TaiXc,^i;a,ki , ^ jb^j^^^ [-g. ^f.^J',,,^^ adomhMr,] corrum- : 

^ ycw^ S^CdS^KS^-^^ovliiiGv; ricuiJ^oLid^suj- pebanr. Et efFecerunt,vt nuUus ipforum, | 

T^7Bt4 cTAe/^si^ ctveA9/t4t;o/,e$ /xoaJx^<|o)' propter perturbationem, adrefiftendum | 

7 '^^„,.„ 'Co-^ ". ^'^w.f]c.'r3r4^/"/, ieconucrteret:fed[ewm,]Patrasverrus, 

V ~ , ,^ / 1 ~ < ,* '/ ' &:DymenAchaia:rugerent. Athemenles 

;w ^i^^ <^ A^/£? W Ho^^l^v/,^ a.e^/,«- ^^^ ^, jU^^ pcrfequuti , captisq; duodecim 

o-avi';vcW7ntK'(siv.-?ntpe'7rXdja-cuih)(^6i7n-C nauibus,&:occifamaxima partehominu, 

/\97n>vvyiaioi djQvi Tztj'; ^%/?^i7n>ig T^vidv quiinillis erant,ad Molycricum nauiga- i 

cx. -? ^uni w ■^'f<^^ ii yjun.hLLu', t ^- r""^ ^ ^ trophxum in {^romontono] Rhio ^ 

N ' 'o__' I ^..'^Ny '^ i^~ ^' ftatuerunt,nauiqueNeptunoconrecrata, ' 

AilCOVbinvi0V'')U><MA&jy^db^,K.vy\UO^,->UCtJ{ xt -l l- r> i - r 

, ^ „ ,,%, , Y ,Y , iNaupactumredierunt.Peloponelijquoq; ; 

iKeijiv vy,ii,cu;i^i '^-m^i ^^uf^/xi^cti ,a.(pi- ctimreliquis nauibus ex Dyme,&:Patris j 

K4I0UO7ZLI /iX^ T iv ^pocra {As--^^laj e$ T >uj>K-n- ad Cyllenen Eleorum naualc , confeftim ' 

xUv.iniJi-mKn. 'jx^ol?^xjc^oLj/xi>vioi TZi/Km'- pr^terueaiperuenerunt.HucetiamCne- \ 

X- f.',~y 'dlcT'^ , ~ T '_/ ^ musexLeucade,&:naucsLeucadia:quas \ 

r,' 'r, \ A ' y ' 1 '' cuml-iisanteaconiunctasoportuerat,polt 

B-^oii^W W Ac.^^C^^e^vcc.x.A^oWe^ctM^a. . pugnamadftratum commilfam^vcneriit. ! 

vcw/xa.^aui l^iATlco i(jL7i:)taKijct.^io3a^, ^ Laced^emonij veroCncmo mifcruntTi- ! 
/a>7 v^zjr' oAiyiJV vicSv ifpyic^ r' ^L^J.ojy^i. Dn^ocratem , Brafidam , & Lycophronem, 

iSiKi-^ci^:^, ^c,{ii x^^Tov^cwfjujL- quorumconiilio in rebus nauticis vtere- j 

/ I n ' 1° ^ *' <=<.'.< r '^''A tur,imperatesvtalterum naualeprcclium i 

yicLfi'n\pctau.UMOi'i, Tm/^i^oiZtrpgiAaioi n]' r r i ^- ^ ■ „ '< 

"^^ir I ,, Pu-r^ o\ > d [A'/'^^/Hi^^^J^"^P2rai".necapaucisna- j 

xj « (poVTty 0)31/70 axpoJv 6 vauUksv Mi-moJ^, mbus maris vlu prohiberctur. Iplis enim j 
'}<iypY\^hTivai,iJija.?\g:yAaLV'''''iiK <vi'T(lfyiVii<; videbatur(pr(^cipuever6quiatuncprimii ^ 
ri^mc^covc^iujy^Ziyi-n^ejicui^cra^i-vipaji nauahs proclij pcriculum fecerat) hxx res : 

■x.tAA- a' S ^C- \' 13 ' ~ '^- ' ' ,, ' -1 admodumprarterrationem, [<»ff.v/ift?4//tf- | 
J>"- dioAiJ}^z«AeT);5. op-yjyoitwcLTZTBCtMoi'. oOj -i ■ i-f-i- \ ■^ \ rr r 

^iw/jm- ' '•'' ^ «fwjaccidilie. neque adeo clallem luani 

•"". /^/' [claJfe<^themen/itt?n]m(cxiorcm elfe : fed [/•e//^^] quandam ignauiam [rn /iei.< nnlitthtt>^ 
K»M/«w fuilie exiftimabant : non confiderantcs quantum elfet diibnmen intcr Athcnienfium \ 
^<y * peritiam longo vfu confirmatam, & fuum rci nautica: tyrocinium, cui non ita pridcm 
operamdarec(Kperant.Quarecumindignaricne[Awrf^C»m«/»] miferunt. Hi autcm, 

Aet/jTyujTWsyjaTKj^ii.ST >u/£ipK)'SJ'. ' ^n^MajKf/Jtmiuroii * Nw^^^yiu-^rfoytra/ai/o/cj MTij' ■^Aowin/ni//axJ'ireAf/.t6i 

770/«. "^ U^ftfiricui^^ojijUMirjcw. * Ef <i£Wc^yu] «'c/«t- (f^tAovoii. ' ° noAt('o ^aSyAo^c] t» «j^^iy tj (»<A;^/*6V0» 

ylwmxitxou. Aus^KJpHirwJ-uarJiTJS-vJ.av. ^ To «'A«aD '^i&an. " Tovo^uKavAti^Bto&i/] sJ )(J" j/XT^gjaU' «'««- 

6'^v«ouJ^i;.|o»)(stA«7ct) -re fu^Tjie/oi/, >) 'a:%£ 75 ^/7iii!;^eSa4 ^itaJAfiV.iSB/. ' '^ 0« iSi^Ti^tJsiiTicJ »x oc*7?'aJ%£CaMo/7sf. 

«^TiTH^aAaoj-i)- « »a^ 7t evotTsTTaioAiCjtt/^ VH^aSiqjS '^O^^Siipa^nMoi/Jofj^^iiituiio/ «^nnMon 5i4 fff/iCuAot^. 

cum LIBER SECVNDVS. 1^7 

cum ad Cncmum perucniHcnt , dc com- A^lqj/yj.i^oc/^^Kir^v, ^eZc, '{{'T^^^m.y ^^- 

municofilionuntiiscii-cummiflis cemmi ^\ \j ^^^ , •■ ' 't- • n ^iy^ihM 

nauuimnumcrumluii^uhs /(3«tfr//w ciui- 7 , „ v " - / ,. vc^ ', > 

tatibus impcrarunt,&quas iam liabebant, ""^ ^ ^cu^^)(t^. vn^M W ^J .^a^o.!. g^ 

ad naualc prcclium committendum rcfi- '^ ctSLucci iku -n. i^^cmLiw ccurVA,-}^^- 

cicbant.Phormio& ip{c[«««/w] Athcnas A Ji'^,^ a^ r? ^ai;/<ap^^'i:t^ oi/^ c4''.ky:<i^ <^pcL- 

millt, qui Laccdarmoniorum apparatum ^^^-^x.Alla^al/TZifr^^JTi^s/^? cf^ 

indicarcnt,&pra'liinaualisvid;oriamafe / ^. ~ ''/,''' ' ' > 

partamlignificarent.petntq^vtquamplu- ,^ „ ,^ '-^ ^n r ^^ , 

rimas naucs primo quoque tcmpore ad fe ^^"^ °^^« c(.eM<w/^;^M(r<j^ 0/ q ^ttj^u- 

mittcrent , quod quotidie proelij naualis inturmlKSin ycu/g cui-TcJ-^TzS^^xjiui^.vriAu- 

committendi f pcs cflet.Illi veroviginti na- '^ ,^^^^^^^ l^ x{>^-ihv ^^^v^y d^^i^ 

ucsadeiuTimittunt. Eiautem,quieasad- ii ' v kt ' "n ^ ■ ■ ' 'Z 

duccbat,pra:tereamandant,vtpnmumm ,, '^ , '(7'ti\ Z ' /~ ' 

Crctam nauigaret. Nicias cnmi Crctcnlls "^'^ "^' v^ '^^^ ^^ VMh^':i<v, ^ijcm^, cp«.- 

Gortvnius^quicrat^vi/Z^fWf;?/////»] holpcs, gxu)/'' /ar^c.-miy^cr^i cto-duiove-cLv -TnXi/uuouf. 

ipfis pcrfuafit vtin Cydoniam nauigarent, iTryjyi. 'j,-mXi->^'najii pM-i-^^l^^°^ c/m^h t 

diccnsforcvteam^quxipfis cratinimica, „,,sv ,,^.^^7,, ' .' . O^ ''o C ^ fr^ '^ " _ 

mipforumpoteltatcmredigcrct. IIlos au- > • , \ ^\ ■^p '-»^',\ 

tem[W/;<4 WHmduxit, Poiichmtis, ^' ^''i"/^''^ . 7^A/;^.t^, gj^.o. i^ 

qui Cydoniatis erant finitimi , gratificari >^-^ T^x^i^i/o.TO;' • i(^ 'Ozot oag/.<5'i' ^c?^^ 

cupiens. Atquc illequidemcumnauibus, •xjzuv ctiTXoixi c^cTij^T^-vj^i/ coc oAi-pv^LPo- 

quas acccpcrat , in Crctam abiit , & cum ^,^^ ,; j^ ^, ^ ^y^toiy^ 7a?^Tn>maio,, ' ^y 

Polychnitis Cvdoniatarum amuTi vafta- 71 > v- , -V, ~ 'q\ ,\t, n 

mt.lbiq}Ciu-npropterventos,tumctiapro- _ , ' ' v ' ' .^ ^ / 

pternauiirandi difficultatcmtcmpus non ^ii}:^-"^:'7rttr,i(Tx^jcta^ei>oi ui Qnvcw/jsyi^i, 

exiguumconfumpfit. Pcloponnelij vero, Tmps-TrA^l^o-augi^Tt^^/oo/xoi^ra^^JCif^oo^stf) 

qui ad Cyllcncn crant, interca dum Athc- ^."^^ l ^ yl^ ^^7^5 -r^ -m^^-mmtnc^y 

nienfescircaCretamdetinebantur,adna- , ,c f-'' o.' J '_^ /f -'^ '^,t^ ' 

ua]eprcehuminItructi,adPanormumA- ,_,i_. ,/ ., ^ \ c , ^ „v. 

chaicum nauigarunt,vbi crant terreftrcs ^^ "^ f'"" "^ /'"^«'^''C?''. W ^^fAi^azt-T^ a^o. 

Peloponncfiorumcopixinvnumcoada', au/Ty^au:;(ni'e/JC5'"^«i?'S'/"^-i<^ac£//<st^fl(7TC.^ 

vt ipfis auxilium ferrent. Ipfe quoq; Phor- 3 tvtt) Mt- 3' /J/oi/ <p/A/ov ^/"5 ddfi^icLfon, o </[' 

mioadRhium Molycricum iuit,acextra e'^^,.Vo.'^.a.W£^5,5^ c^^T^mP^Tf..- 

ipfumcumvigintinauibus ftationcmha- ' irv / '7 .\ > 'v ' ' ^' ' 

biut,quibusetiain proelionauali cft vfus. ', c^^ , ~ , ^^^/^ 

Hoc autem Rhium Athenienfibus erat a- '^"^ ^'^^ ""^^ ^A^J^sotj?. tv 3 xfiactfov ks^- 

micum. Altcrum vero Rhium, quod cfl: in Dvrat' gv^ TV-ni '^c '^ otJx» tzJ dioc irSa.- 

PeIoponefo,eft eregionemiaris aut em in- ^'^^ oiTnT^-mni^moi, ^l-niy^i^ ov -mAv tQ 

tcrualloftadioriunferefeptemaltcrumab , '' , -j-.r^-. c ^^ -^ c / y 

altcro diftat. hoc vero eft Crifa:i hnus os. ^ ,^\ n 'c^ , \ ,^^ ' >^</D v 

PeloponnefijigituradRhiuniAchaicum, W <=^^&' i'^^'' gTrt* W ^G^^^^JC?!'?^ ^ 

quodaPanormo non multumabcrat,in tV$ oi-dfcocLjoig e/i^c,^ '^ /W^ g^ »i g77?A 

quoerantpedeftresipforumcopi;r,&:ipfi, >,/^e^5 a*OJ/)/^«.y ^)i%/5, /aeAeram'^ 

poftquam & Athenienfes confpexcrLmt, „ ^ ^'^i^^ /f >-' o , _? ^ ' , 

cum feptem &: feptuaginta nauibus ap- ,,- / v /, f. , .\ \. f >/>- ,j;'-. / 

pulfi caftra pofuerunt. £t per fex, feptem- r"'^f " '^"''^' o/ /4^/^« g^^^. e -c. t p/o,.' 

ve dics aducrfas ftationcs, [o-ca(fra oppoft- *« ^ ijpv-^t.'-'^, (poC>ov/i^fjoi S rzzr^Tig^tf 

/4]habuerunt,procIiumnauaIe meditan- E-nvijdi-^l-^^iuLijh^Tr^^/iiTa. qivdyfo/Alliki 

tes,ac prarparantcs. EoconfiIio,quidem, rz^,^'^^l,a;y7f):^d,oM'y,yuofju>Lyicui. 
quodextrahiccRhiainlatum, [4c/>rf/'(f»,j] 

mareprogredi non audcrent,fuperiorecladcterriti. Illivcr6,quodin [marii^j anguftias 
iDgredinollcnt,quia cxiftimabantproiIIisfaccre,pmcliuminanguftiis commitri. Dc- 

' riip7iu/;oc,,3i£.;(;6i'Of fflvl/fsovon 11 jppTtfOT^js^oJjK^K^/Mj.a- luitv, ^nf>i>(7mrtrtvtwTiwjeiiaicu/Tniii;tij\i. ' Zi iu-ai^l-nJ 

■!n^vaa.Kti/tiiviac ^itiv ia,/lo:( ^\ioi(' i(sUj iW ci:r,^\otif) X"'''?'- ''A/H^Tivjia^l^&tcfioi/. ^ Tiiffli//^ svivTiclffKo^T,;!;, 

•xtXifMru a.Mr?,aj( ^TOf 7E(< ^A^f . pH^ncn irv ii3j •OTAi/.iicu' Ai- * <ji /x.,/x»i a)t:i^Hi'Jo/ 7rt/.OOTViili(r/o/. 7 o/ 5. ^i) t'(a?ieiij 01 

'fU^iuiSmicuTtiTnuyvyi olitiKei^eJXi^Kp (fifJau rNi- d.hluicLiQi. ^^ '£.mi,\iav^^-!i\KQ'!nmtiiiav.'L/L.T. 

o 1^8 THVCYDIDIS HIST. 

evrt/Ta o Ki/n^uo^xjtl o B^ojJcc^, ^cjt) o/aA- A indcCncmus,Brafidas,€£ereri^jPclopon- 

/V9/ tt/ Tr^P^vrevr.oiai' «ctTTj^;\ Hov^^/xe - ncfiorum duccs,cum pra-lium nauale pn- 

, ^> , ,\ ■ ~ ' moquoquetcmpore committerevdlcnc, 

\ ' , ^^r^ /S, fo ^r. y priusquamnouac!aflisAthenismiita,ilbs 

l(c^^ryJ (L^iujc^m b7n<^or^(mi , t,tw^ ■ lubfidio venirct , primum milites conuo- 

•ifjiXicTaji Ksvc, qjxsiLurm.'; ^zs^Tii , X5H oficJv- carunt,cumq; muhos ipforum propter fu- 

Ti? a)jTil''nti TreMot^ C^ lu^ rzu^-n^v periorem cladem territos,nec alacrcs ani- 

-^ , ^ /o «', ^ ' ,^ cl' " (t maduerterent , vt animos iUis addercntj 

. i /7 \ yf Y I n^c vcroa iccerunt. 

"» irr ajt-vtO n- ' ■?'"fv Cnemi, et caeterorvm Pe- 

H M h IN ypo/W^n vcwu^yicL,oi> ou/dpa i r ^ 

, ,/ >/ > . V c Qpp loponnejierum Ducum coacto. 

" 7n/\97ivnn<n0l,t'mi Ctf9l.Sl oLO-Auj VlMS(t)0- c- • n. ir- -r. i r 

pn ,. \ I > \ / 3 V j / Siquisveltrum,ViriPeloponnclij,pro^ 

" Qth^ ' T^ ^eMot/o-a/, o:/;^ /i^,a* e;;^ t^ B ^^£1- fuperiorcm naualcm pugnam , futu^ 

" xjuj^mv'^ ■* 3 c>J6CI)ot)iffa/. it) Tiy^/r;P^- ram etiam reformidat,is noniuflam for- 

" cntLri c^hU i^^i-u), ui^z^ T^, xs^ cv^ U "litiinis coniecluram habet.nam & appa- 

» ' ' ~., 'i>o\ _,f '_A ' ratu fuit inferior, quemadmodumfcitis, 

i/ctt//<^va)' /6(5<.Mov » 67n ?7'<ir«/af eTTAeo- , , '.-l .x , , 

j, /■- /^ \ X \ , x' ^ / , , necadnaualeprccliupotius,quamL adter- 

^. ^:«.£G>, ii ^ TO^ 77;$ -wx^i OOc rclh-emexpedition£nauigabamus.Quin- 

p, > / ' C7 Cl/ '^/\\c, i O ^ — 

oXiyn. QAajiUcorSUua^, ^ Treiy ri }(^ n oLTnt-. etiam non pauca: res aduerfa; , fortuna ita 

" ci* 'ST^^TDf i'a.i/^^«:J^(54 *eatp)iAgp. ai;- volente,nobisaccidcrunt. Nonihil etiam 

, *' -n ov kS' -^ «^ae-n^e^v KS^yJct, ^ rc^oduf ¥^ rerum nauticarum impcritia nos, qui 

„ ' 7 "\ fv' ~ ' T^ tuncprimumpra,'lijnaua]ispericulumre- 

^^r^ii^^i-ro. G^\^Ax^ov,^,yfc.^, 5 cimus,labcfaaauit: Itaq; non proptcr no- 

" /MiK^ ■A^'n<; n}cyi%v, i^v h tIvcl c^ cwirJ ftram ignauiam accidit, vt fuperarcmur. 

" a*T/A9>iaf/T«$ yi B,vfjt<poio^i Ttf^^^Ccii- nequeconucniranimos,quipervimlupe- 

- ft ' 1/j.QXu^icdttf • vojuicmf «TlE tWJ"? /i4<i TO C '"'^" nonfuerut,&: quirationes aliquasha- 

- * r' Q_ —^ 'v% , ci_ r ^ ' r\ ' bent,quasaduerfariis obiiciant, r^'/ /»'>'» 
'^' ^^ / ^^_,,,, 7 f4«/<iw?/'r(j&f«?,Jcalamitatiseucntu,[c;-«»rf- 
r.^'^'^ 'T ""^^ ""^/ ~ ^^' «^«^«'aw lis^^u^acctderunt,] debilitari : fcd exiftima- 
'°op0Js gfj^joi/xwaTrB/e^af.TV af^J^jg/ot; Tra.- re,vfu venire,vt rebus quidcm fortuitis 
Q)vro<; , r5:^SiX/V^o/t4w'ot4 , ilxjTU<; out iv 2i- homines fallatur:fcdiidem, fi animos for- 
n "k^K3'X jpic5n^. vy%fSiov4 ^ ^Tni- teshabeant,fcmperftentereai.ncq;[^.f./ 

, (7- n / 1^-11 I /w<?.J imperitiampretendentes,cumanimi 

excL Gj-Jt, M^Tniui - o^v -nXfx^ ru^iy,- virtusadfit,aliquainre ment^ianauoseC 

TT^TOMe <i6 « iincpf\iJ.ti,uxj iJs.Ai(^.C^o\=i- fe.Vos autemnontamproptcrimperitiam 

c£^ , au^piicu) /U^ iyovm , jc*) fj.i/^juAu e|<| [/^o/?/^.]cfi:is inferiores, quam propfcr au- 

'^dvTzJ Hi^ 'bh^nMv a e^ia^^ o^h <Jt ^^'^'^"^ ' ["»^'"'4 M'"^'^"» ''''''] iupcrio- 

*' f / _,'. / / \ ^ \ (\ ' rcs. Horumvcro fcicntia, quammaxime 

17 / ifo \^i ,5, / Dformidatis,licumrort!tudinelitcomuaa, 

■' vcu.lo^\. (toZoi y^ fjm}Mljjj^^cyiC7!rKy\os{, memoretiameritinpericulisperagereca, 

" TiyvYi ^\ cmkj olAkyh Cirzf^v af^iM.rar^i fJ^ qux didicit : fed fine animi gcnerofitatc, 

eoo 3' iiJ.-Tni^-n^v e^rify o t^^fjifj^-n- "ullaars aduejrfus periculavalet. Mctus c- 

' 't d.. ,^ r^ ■i' ot ^ » ^ '^ nimmcmoriaexcutit, ars verofine forti- 

/ _\ , ^ , , '7 ~ tudinenihil prodclt.lirgomaion illorum 

«rai- ^hivc^ , 5 a-ts>:^a7c<l;o/ -rerg rvyi^v. experientia: maiorcm audaciam opponi- 

te. Timori vero, quo proptcr cladem acccptam pcrculfi eftis, [ oppomte frtsjeatem 
mifi(irue»da acie diligenttar»,quaprtfu negleBajuperattfui(i'u,\ qubd imparati tunc eftetls. 

tton ini/j.Z>sMvh.\ioi. "TLujuiff.^scnulvaviua^cu. ' E v< eiju.C!\uijliQcu. Ttif ^i//x(J)opa« iW^^iTTCt"''!] Tii ii7tC*«-|» 

Tl^c/xi^trivl^^n^^nutiv. * TottX,jo£i](ra^]'3n^<!{7»o)c^o£S- avfx^pcifice., ^ A/xC^uoltQa^^^ifn^^^iV. '° Op%Jf 17)] s- 

TO|,5t/Ttq'CTiy{7iioV(po£«<3j.7t^e|^MatfAK<ii (J3iic[< COT, i)(<viii eJBfii^^rti^ inKi^cUT yrc^/jJw,i{e^/M,\;m7n7!laicucu 

*;y ^tstfou' S aicp(iCei£l^,^ ijiiCvTiK/.ii^<riv,tirf t^^a/ui\ii^. tsJ? /«vo7(. ' ' KaKoii ■j^icdai\ ^^ri lUiiH^oii ^HS^o*» 

tJ±..r'. * Ot/.T(!/i/ja.<wii»^cy9ia.<:£<] (iajs^jif, )(SL( ») <;yxi)'- ' ' Oirev "raAyUH .^tij^tt^TjJ-fWc-fliu/iJ/wrcAt/iOVoii. '^H^^-- 

KAa Tn^if <?// i'iJv,(E TB^HTap^wf oJtj^ b?n)^fviaibir^)icuj- 9H/xk]« y/^t'«oj<x.»',u.^i7)). ' ■* EvTlTo^iiw] TO,'OT^»'^ii, 

/ML^a.,uMcir T <i'op/.u(»vcf ettx/uiiveiv S^i^. S^eui/i^vs/iaTH- '' £«;iA(;wn]f|«5sr7ii|.(>KXfX4. 5<'<iy. * E(ra>«As]ffy()ji4i/«<i7n(H(nf. '^ OvSi^KjnoVjtfyiw- Vobis LIBER SECVNDVS. 1^9 
Vobis etiam infuper adcfi: nauium multi-A rz^iyiyijzti Si v/M'j 7^v%i m nJv, i^ ^5 « 

, ' ■- tr >J 1 * ^yv OlUiOL 0V(jyi,07rkiryJ -m.paiTZJVyVAU- " 

busgrauisarmatura-mihtib. nauale ptcr- ■ ' ' ^ , \ v ■ \ ^c Y, \ ./ 

lium prope regioncm veftram lltis com- ^'')(^'' ' ™ ^ '^^^' ^ '^W-^^^ ^<^ " 

miflun.Plcrumque vero vidoriapenes ;I- /«e/i-oi' Tru,^i(rH.Lja.<rfj.ivm o x^jcttds '^v. uili " 

loscfl:,c]ui runt&numero rupcriorcs,iJj CirA >tstG' 'iv djclcnc^^ju iixj>'i^'; ou yi/occc} " 

mcluis mlh-udi. Quamobrcm nihil pror- ^^^o^^ou, • ^' o^ vj^-:^,^ ^t,- - 

lusreperimus^curmcritoiimus ofl-cnfuri, ~ . ^ ,. ^ ' n ^a 

V ^ I J I n ^^ • • ftOV.VtW CCUTU. CdUUTU tVrC^^jl/^O/WjUCt dldit- " 

l&clademait^u.im accepttiri.]Qinncua.m ^' , ,j^ w^.y^^j^ ^ «, 

c]uxcunq;antcpcccauimas,nunchccipra cixa.\iajnnL^iZ,{. ^cjiOTitwng ouu li^xv^^if,- « 

acliim£tadiiciphnampra:bcbunt,[(>'"^i?f«- cnTiXf jjyc/ 1/0x170/, 3 »t9cG i^jTtv £>c«9°5 ^tte- « 

.'wr«/^»*^/> ertmt.] Fidenti igitur animo & ^ ,^'^;, ^^ Ae/Tnj^^e,- ? ai' -rf? /570^'^- " 

ffubernatores,&:nauteruumquiq;ducem -d ciT i^,/" r^ .' ' ' ' ^ 

Iequammi,nondelcrcntcsIocimi,quivni- '?_, \ ,^ / c ~ ^ y ' « s 

cuiquc vcftrum afiignatus fuerir. Nos ve- 7^ bTa^ipnaiv r^fxiii tZiP^mAja.crD^dfj,x^ » 

ronon deterius, quam ruperiorcs duces, Opc c^i^a^^y rarc^rpctm GrAvi ^ijcKay^- « 

[/jops] inuadendi commoditatem parabi- Ho3ztf- ^ Si 7/5 «t^ vjt) l2iovAi)Qv, K3M<^- » 

mus,neq;cuiqu-amoccaiionempra'bebi- ^~, ,^^c.^/^ />-„,,, '^-5 „; ri' ' cl}«^ 

mus,vtiuignauus.Quodliquisforte rf«? ; ' ~ / ' ,/. ~ , 

tgnamtergenrc^-jv^cm, is dcbitis pcrnis '^^^'^ ""'^ <z^.'i)C9e^^ ctGAp;^ ^-0,5 ■^e- « 

afficietur.At[w>/] fortes prxmiis virtute '^^* To/«:i;7a^M^'ra;57ir?7^7n»'mazo/$o/'S>jo- 

dignis ornabuntur.His igitur verbis duccs p^m? Troi/pixi.Aija-a.m. h (^op^ulc^v, h- 

Peloponnellorum fliis mihtibus animos j^^^ ^ ^^^ ^ ^" ^^.-^,^,^, ' ' ' . 

addiderunt. Phormiovcrotimens (Sjipie r/ ^ ■ o ' n " t^ . "•0 vr C 

luorummihtumformidmem,&:ammad- , ^..^x^T ,. /\Z . 

uertens eos conciha reorfum habeceSjClaf- ^'^ '^'^^ ^^^ t^i^/^oi iC^oQotoj-n, 6- 

fis hoftihs mukitudinem formidare , vo- ^ovMtd 4vyii$cMirct4 %cf>azzxjctJi re, >(^ 7mp- 

luit ilhs conuocatis animos addere, & in o^Vgoiv c^ rJtm^i-n 7a>iva^tc3uf. rar^-n- 

prxfentia[<z,^yfj/i?»//d/wmladhortari.Nam .0' ^.^' '.^ '(7""'\, ^ 

anteqindemilhsfemperdicebat,(vtillo- ,/ p^ \ , , ^' "^ r 'r^ 

Tum2iXiimos\adremfortiterzerertdMwx- «^^^C^ (5^K^/^> o»? GW^u ccJ&/$ ^.«. 

pararet) nuUum eflc tantum nauium nu- /'^ ''^^" 'T^^rDdTttv , Uo binTrKiv , 0, ri cv^ ^ S, 

merum , cuius, fi contra ipfos veniret,im- Ksm>/i^iTiov cu^?^ '6gl' . y^\t qj>aPuJ-mJi "^* 

petus ipfls nc^n eifet fuftin5dus. Et ipli mi- ^ ^mccTc::* <r<l>mv Xi-dt^j X^Lm ^- 

utes lampridem hanc opinionem animis _j >. ' tv' v ' o, ~ 

conceperant,nuflamquantumuis ingen- T ^'^^'^"''^ ^ f^^^^ "X^" «-^^^' 

temPeloponnefiorumclaflemAthenicn- ""'^^ 7r?As'rai')'n<7za)i' cs Ji/ ^j^-xijpii' . Tore 

fibus extimefcendam , ita vr ei cederent. D<5^ cta^i tiuj -TmQ^ScrcLv o-^iv oc/clvou^tk d- 

Tuncver6cernensipfos,propterpra:fen- ^y.ot^'^, e€cJAg7Z) <suro!j.vy^aiv ™;>,W 

tiamhoftis,quieratinipforumconipcdu, n ~a -■ ■^ t ^' r ^ >,> 

animo debilitatos, cos commoncf-acere / ,/ \' n^ , ^-.>' 

voluit,vtiidentcm animum habercnt.il- ^'^ot/^^iAi^Ci GtaSi, 

Iisqjconuocatis,hancorationemhabuit. OPON v/Lioc^,cicai<Pfiiqj)oLrlu-nti,vn » 

n <poQii/iS^ot4^'6'7rKv%<;TYJC^a.i/Tic^v.'°^tu> » 

PhORMIONIS CONCIO. -r -^ ^ 'K r ^ ^ M ^ ■ '" .' •/ 

^x , , iKS^Ma^^^t^^CaLCICuVTZtLiHd^dvctCAiOppcodlcCi- " 

Cum vosanimadtiertam,viri mihtes, , j,'^ c\ ~ 'v . , ^ ^\ ''^ -'cv 

hoftuim mifltitudm^ pcrtimefccre, [^os] ^'- ^^J^^^^^-^l^^^^-^^f^^^ " 

conuocaui,quianonccnfeovobisextime- ^/^nheuJ^iokc5(^ofA/)iof>:/xiv iQ^ZTrXviJiog » 

fcendaefle,quxminimefunthorreda. Hi rviJv^K^chc^T^Qfcziv TrapiJnijAcrctfTd. » 
enim primum quidcm,qu6d a nobis ante vidi fuerint,iibiq5 fint confcij fenobis non ef- 
fe paresjhunc nauium numerum,nec a;qualem[«tf;?r^;/f^/(?»^i';w4;(?rf/??/^/Jc6pararunt. moi. ' Tao^OTMa] oWTT-reac^OTA.J. wei-!n'oa.ei,Sf^ ■noiSviMv 0*77 fZi/An^ijms^). ^ Zuui^uf.wi^nwalifoi^o/uiv 

'?iv)*ic. "r'pi)C'3?oo,atva]-sreo,x.7D5t'wTO. ' T Jii 3 ^ijeo- * T^o:|/'£ao-(v]Tiu)5nresti'. * To^^itSrf '?SJ'is«v] jfa^O 

7Tp()VKyw«i)(Bu],f^;(S!.7aviiu/A4a;)ji5«J7ii)i»-vjzroO«p,u<'(»tis?; AJI4 ffJT Ma.j7;(»v. '° Htw4ioiM(7a] «'«'Su/TriioztU))^-^!,. 

bS^-afeiMap-wraSlraicfaTiu/. "•■ Tiu!^;^4viiir«j,^m- " oi;Ts;;>5i]i)/Ao(Kt£/^,^'v/o/. 
<jCTO.it/il(/))Aoii67r. ' O/aoc^aSo/Jo/^j^uViil^o/. ^Ti/A,y,r!><[J] 

O z iSo T H y C Y D I D I S H I S T. -j 

" ' £7rt/7a,ci/xctA/qx 7n<7^t;owt$ ''ZiO^f^f/CfJ' ^ iycmi\c\yno,(jitodadillorH^duciamattinet^ ! 

- o)^rurai^K3ycr<pl<nva!^J'pmtc,Tf),ovS\^-^J quapotifrimunifrcticontra[»<'^] tendunt, i 
c r\ ~ >i _ , V M > f y^' j ' \&piopterquamfefortese(leoportcrecefe»tA \ 

^ ' / '^ ^ v' ,/ /- s > quali forntudoad iplos[^^/] pertincat, , 

- -^ntvr^.e/o; y^7ii>Jotu.<ni, x,^ c/oito^ o^^oi xj o* i,^,ii„^.-t^ ^ii-^^^ ob caufam,nifi ob pugnc^ pe- ] 

• irI\iou^Ay-(^ 7n)/r?(j-<|i' 3 «ajj Ih eTiCAc^ii Sxxs-''^ deftris peritiam fibi compararunt, quafit, j 

" ji'u7f ^%>Aov wZn^i^i, ii^T^ '^ Xsxi-nic, o* vt plcraque bclla feliciter gerant, &: inre- ^ 

l ', '^} Jl '. l^a^ .r.^ >/^!i .^^^r^..„- busctiamnauticisfc idem fuocum coin- ; 

I l, , /' •^ ' , fTTik , modoracturosputcnt.Scdhocmcntono- I 

" Woev^^.-ne^/T/ e^Hjy-ne^; 6{),^^a^- bisnuncmagis, [^«4;« ;//«,] adcrit,ll&illis | 

^tfJ^-f?; » m^iiffjxiv.?^x^^oLjiM»iioiTivyvf^oi Tiy millo [alteropedeflr/i pf/gn^gefiere mawrpe- . 

'-"'■^'^' ,> ^vjufxJ^Vi<^Tlu;(rxpi7ipcu'co^aA',aLy^i'^ ;7//4 4<3'f/?.]Siquidemanimiprxftantiane- . 

^' « ,trO«=cpi^. S14 TraMot^ «i T yu.^Vo^. ivni B quaquamcxccllunt.Quodautem vtrique ' 

»/ ^ , / "^ f\'n A < m.uoremalicuiusrciperitiam habeamus, * 

^ ^ '^- L ( .V . wi,u , [/rfto]lumusaudaciores.rr^tereaJL^ccdq- : 

« ;.v,«^}:? v^//a;^ii/ ^a» i^» «^riw r -ro^^^vt/ monij,qui fociis prxfunt , propter opinio- \ 

» Siicniii' vreAu it ti/x'}^ £x£/io/$ ^rXio) cpdQcv ncmyci\vzmSquamdevefirarerumfjaatic/i- \ 

« ympiyfii r^ 7n^-ne^v,KS^7si -n t rtz^mix.y,' rumperttia cortceferunt.eortm^ plerofque in 1 

' \ ^'1' •' ' ~ ' \v <7' ' hocpericuluminuitosadducunt-Cum e- 

-^6 "K r < \ 'K I '0 ' ^ ^'^''^ Marte minime dubio lupcrati tuc- ' 

" c ^^^^''f-'^^'^^^ rtzr^^^^iv^ct^fjic^a^ x:mtlprofcao»tfUogerentur;);aoM\xmn^MZ- \ 

- vfjjx^7 curiTntP^i iu),v yd ot 'ttXhoi^, u<,^ ii ■ Jcprcrlium nunquam tentarent. Illorum | 

« 7ii/,T?iW<xV<l Stt^Joi' TcKjzcuot >) T^ ■j.j-ayx»; igitur audaciam nc formidetis. Vos enim ; 

fT^MJ. .. krd-^T^-^lJicA^^^T^T^^^s^^ic^.c,,:'^ longcmaiorem,atq; ceitiorem ten-orem I 
»/ '^ , . I- >,» , ' t \ p ' / illisincutitiSjtuquiacosiam antevicutis, 1 

u OiUCtOOtCtfClLlKOIiCoil^OtyUi-hdLTi T 67q(.\iOlcii ^- ■ „...„ j« r^«^ I 

(^ „ ^ rv ~ ,\ -^, tumetiamquia putant vos contrale[a/zw I 

.' S/S^^to^oi/e^i^^Wg^owTrujA^a/cT/^ iAs>f(^o/.^e C tamex/g!tonauitimnt{mero]non(katmos,mfi i 

•» yo/ ointiyTcfchc itKSTl vrXiov Tn^poCUcyicLj >?- facinus aliquod maxime mcmorabilc fa- j 

» ^«<n T^^T^ A9';i3^^o6ax^n. TreM* .Te >c3t) '^^'^ decreiieritis.Namaduerfarij,quinu- j 

' ' r\ "?, " t ''^ ' '^ ' merofuntlupcriores,vtifti,viribusmagiS5 ; 

f cp(t'ni7ndhL>idy\i7ii(7iV'V/7S' i?^AS9\icovr»ai- . n- c rr n i- J A : 

',„,,,, ^ , , \ , ; quamconiilioi:reti[/'o//fwj)nuadunt.<.^hn 

" '7r<|etct,e5;?3cty^T7;ctToAu/fli-^K:r>V^TTe^y ver6funtloneeinfenorcs,f]muletiamqui , 

" >i//6;$yiw^^gTEp,o,!4ti.T 3 cfjA^iot. Onc c^TiV Yprj:tervoltmtatempt{gnare\nonco^unx.uiy . 

^oCSi .. xj^^wra^^ixz^v 1|) 7n)/)i JTJ/w^^CTVy^ '^tX^^otj niagnam quadam animi fiduciam haben- : 

^^6"- ' ' ■ ' ' r ^.^ "_, .^ ^^ ^ ~ tes.aduerliis [/:'(?/?/'/» /rif^audcnt.QuarcLim 1 

''^'^ , , . / V . / X ./ ifticonlidercnt,magisnos rormidanrob ' 

£^/.^/- " ct^i7a(pi!M>^ciioA,^i vcc^aiv ifA,7n,pa^i ^^cc- ^^^^ -^p^^^j^ ^ ^^^^j^ ^^5 iuftum [rertm heflt- \ 

y fxiivov 'TfKiovart^c, ^ cpiyo-^e^ct ov ^vfA.(:pip\. f4r«w]apparatum.Multi autcm cxercitus 
» ov-nydcLx '"fh7rhdj<r\i 'riicoi '^iiiu D [wd/«?m]aminoribus,propterimpcritiam, 
.. CoA^;W eW -r^ ^'.'o-vL^ T^vraAg- nonullietiamproptcrignauiain iam pro- ; 
/ ,3 . p V '\ . / I . ^' fligati fucrunt. a quo vtroque[i;//?^ t"°5 

'^ ^, 0, , , / . ,v . \ . nuncalicni lumus. Prcehumvcro in iinu 1 

.. ovTi^Tai^ofj^.^^SiiKTrKoiri-iiKilcnv.^hctva.- nicafpontenoncommittam,nccineiina- , 
.. qf:>pctj\^ct^ viclv oLiuL^vov 'TrKi^iiaciovipyct^bgiv' uigabo.Vidcoenim [w<jw] anguftiasnon j 
conducere paucis nauibus,qua: fub pcritis gubernatoribus aguntur, & quse funt ngilio- i 
rcs,aduerfusmultas naues,in quibus homincs rcrumnauticaru impcriti vehuntur.Nec i 
cnimquifquamhofteminuafcrit,itavtroftronauisimprcirionemincumfaciat,qucm- i 
■admociumoportct,nifieIong"nquocumincon!pe6tuhabcat,nequc,ii[4^«]prematur, i 
commodcfcfubducerequeat. ncqucpermcdiamclaflcm percurrendi,aut rccurren- 
di, [ac trrnptiofiii repei eaddi]fAcu\tzs vlla datur,quxnauium agiliorum funt opcra.Scd pro i 

«iif,M £'ia t^nf.t^.'?. " Kay SJTHCcfcttWvi^lcvTH.-Ti- voti il a.&Lujain, ' ° Ztis^tiTj-^iy.Jziy.a.i^^TiiTj^mfiM.ia.r- '• 

l^oua.^a, ^ Ou^fiv/s^^pipoial^Ky Tiuj\itwiua^a.t. ■*■ Fa- 2i>a^>(. )i/i\i-;^ a 'r iiai^Tojf <nwm^ioiJ)lMi. " E?nifiitjfii 

e^TOAuj^js^SA^ovTOf. ^ KcLii-nix.ail\ovonir(Ai(,^yiuij- ■jkJi(J' «^ «*a*T7'fui; t'^'/9t)(. ' ' Mi) '_;^<i'V<^ ,JS£j(nyi tot- '■ 

Jiii;;^^^'! f.tr, ewSim^ i/uof fAi/ui^o\na4 11 -j^^ia^tvst^- Mfiiai^j/u.» i>f>iJ\ni);-vtMjMuii. ' * EjcotMocI] A«'':n( JJ^sii- 

^cn. A^iov\i '2^^Tnf.u'\a.i-n ^a.^io\a-^Ta-nv.iy£.'P. /ua,^(. '"'■ a/sx^c/ 7i KX Hir/jTD 6//tCiJ/jlii,E^^(r_;x'^;V T <Sf 1 

' AmmAo/^ jb]9ap^octo7if «♦'xfTOAai/^v. * 0/«'l «vicota- i/tuvuv m^i\i,aua9fii(faj^,e^eii'ltvni(nii\;m^fy(rii. \ 

iiauali ' f«/( LIBER SECVNDVS. i^i 

nauali prctlio pcdeftre Hcri nccefle fucrit. A ^' o^ocThi), cw u-at vccu/msay^cf/.-^^oiJtsyf^ 

Hocautem inodo inaior nauiCi numerus n.' V ^ ' * _!.' ' ^ ' "" ""' 

meJiorecoditioncpugnat. Sedharum rc- ^ . -^^ ^ - '^ .." 

rumcuram cgopro virili prouidc gcram. 

Vos vcroapudnaucs vcftrum quiq; ordi- 

nemferuantes^imperata celeriter accipi- 

tc, [dr cekriterfacite,] pr^fcrtim cum holliii 

ftauones nonlongeabfmt,&inipfo proe- 

lio militarem difciplinam, &: filetium phi- 

rimifacite (ha:c enim cum multis ahis in tiyyponj. Tymv /iv^ ouv iya ic,cc T rnr^ 
voia^ y^^ S S)ujL/oLrDv'v/u^iQ,ijTancGi it^^ac t 

VOT/i, »c,c>*(i> ificoi{$crpL0Vx^oTyy)\i<T^,i<7rKii- 

<;Vll Vyiicdi' (o^^iliTU '^^cIt^ TiToAi/XlXai rebus belhcis,tum vero pra:cipue in naua- ^vfA.'Pi^\,x^ "vauj/HSL^cc «p^ ^xjipx) a,jxwJt<Ksk 
libus condiicuiit) hosqj pro eo, ac res a vo- % ^^'^ ^?/^^ ;5P nra{n<^^^i^o>y. o q' dyov 
bisanregeltasdecct,propulfare.Macrnum _ / ' ~ '' -i, c .^ / \\ > 

autcmcertamcvobis^ff/^ir^j^fi/i/A.Jw.tf^ipr/f/ ' /^ aT ^^l „^, r' , 
emw vos] aut omnem claflis fpcm PelopS- '^'^'^ '^ '.'oJIik.'!^ ,'ri i-^vTipa vs-^^T^ux^ a^- 
neliis eripere, \cmtti operafe niurii impermm vccion; r cpoCov <r^j. ^ ^^ojy^;. ajiafxipjj/y\- 
adepturos Iferat J aut propiorem maris me- ^u> J[cd>v^^ orl n.iKrKsc% c^r^^iou, -nvA- 

^y;'ne>jTi/id/JO)V q (XAS^aSvHx. i%/\9unv cl\ ytcJ- 
fJ3-i <XSZ3'' '^^ oMsu, KivSlu/oic, ojuiiix,! u). 

ToicWnH/lO/U KtO ^Op^UiaVTmDiX^ASuCTZTD^Ol 

..1 - / >^ c/.l} . f7-~ < ' O/ '^ ■• 

3 TTEASTranW J70/, 0'/7^ OUUbi^ 01 CL-OluJC^Ol QsT6 

i7n7i\i0V i<; T YJ^Tnv i(^T2L c^VoL, (2'ii/\9^j5^0i 

'' <7' '' "• • (?■ ' ' ' 

ccK^'^(gL^iaa rzs^c/.yx.')..iiv cuJisii; ,aucc'piUj/.ioi tiun Athenicniibus alferre, tta vt eos de ma 
rutmpeTto iteiampartum amittat^foliciiosijfe 
ffl^.im.jllludetiamiterumvobisinmemo- 
riam reuoco, permultos eoruma vobis fu- 
pcratostuille.Viroruvero^qui^/fw^^^/Jvidi 
fuerunt,animi eadcm pericula[;/i?r«/w]pa- 
riaudacia fubire non folent. Huiufmodi 
vcrbis & ipfe Phormio fuos efl adhorta tus.Peloponncii) vcro,quoniaAthenicn- Ca./xa ioo^i^TrKiov,'^'^^ Tiaja.ou]i '^c.^ct^J^oo/ 
fes in iinii, & [r^aris] anguilias contra i pfos ^ vouJ<;, ' 'brn t icwT^yuZ 'ecr& 'Gn M X3>^- 
non tendebant, cum eos inuitos in fmum m^^.^^h^r^^P^^^-^vii^oi, uk^ l uo/jj>wu. 

produccrcveilcntjftatimprimodiluculo lo.o^ „>' > >v ~ " j: "^ ' >/ 

i'n('»-r,,A-,^K/T • j' r 1- b7n<f\ ccuTUliix=m v<xxj<;iTBicctJi Q^o^^ga. 

mltruLtaclailemordmes,quorumhnguh , ^ ,, ■ ^„ , \^, ^^ , 

quaternas naues habebant , portu folucn- '^«!^^5,o7ra5 g/ct^ct voixiirx.^ "'QnT vavTm. 
tes,infuum agrum, intra [C>//i«w] finum yfsv dv(3U,T:\iv o ^op/x^uv^x^cundi^frriQoy^QcJv 
nauigareco£perunt,dcxtro cornu proce- "'^''n,,t2>^'7rAeo/,^c(^?;J^/gi/ -^eV 

dente, ficutetiam in ftationefteterant.In <r " -/dj^i., -.^ f '*ci/ - '/>; r>c 
I r -, . . . \g.Tbin7n\.\iv<r<l>ctivoicL'JuvciJioii(lco'ti icuj- 

nocautemLftf^^wa^Jvigmtinaues maxima _2pp < v '* ' ^ ' ~ c 
celeritate pr^ditas conftituerunt,vt,fi for- J^^^^P^^^f^ '=^'^ ^ ^^f^ ^t^icMKr^cvr. 
tc Phormio ratus ipfos Naupadum verfus '' ° i}'^ eWw' "^rzin^ie^;;)^^:'^) cpoCnJik 
tendcre,ipfequoq;hac iter faceret, opem D'''^ W;)5^e>t(i' "ifir/Adu oW, w$ icJi^ ojiol- 
[opprdo]htmusM^cnicnfcsi:imrumnaui- ^^^^ dju%i,l^vy^ kS' ccaovS^'u^A,.LZi- 
umimpremonemextrafuum cornuvita- p i ,7./ , o' » w , ~ x c y „ 
ren5pofrent:fedha'ipf^naues[mJintcr- T'"'''' f-^i^t^r yl<jj'^ ovc^Q/.cLf^ 
cluderent. Ille vero (id , quod illi expcda- '?/"«<^: 'f'" -m.fi^or^ ISbv% 3 oivn^sTn^v- 
bant ) metucns oppido pra:fidiis nudato, vy}cnoi '^K^\u{cLv'fh7 xe^ccc, czP^TrKio^^^ j^ 
poft^ vidit cos nauigantes,inuitus,&i^efti- ;;'^.„ ^;^ ^.j^ , r^ y^Xnnv^ yj] ^5 -n,' ^, 
natermilitibusinnaues impofitisorama- ' ' 

ritimamlcgerecccpit.Simul etiam Mefrcniorum peditatus oram maritimam fcquutus 
aucrat, vr fuis opem fcrrct.Peloponnefij vero cum eos vnico cornu longa nauium ferie, 
ita vt f ingulo; fingulas fequcrcntur,&: iam intra finu,& propc tcrra nauigantes vidiftent ' En sinaijiv -nS Tnf^^^i/ua^iv . ^ TisTtuv /iX cuii tjgj 1 tb ^Sj- 

tioiiitmijT/! veMjMr,!v. KflUcv-rJip^iiiJlScvTO tpj^ijM- 

t/uovi^Ti, «rai tM 'ni iicAifj.(i} Ki)ayj.av i-^iTi,^ ciyliM ,i(s/\ (W/A.- 

Vitujuui.^(inv. 7 2717 Tiii^oav^w^iii/Mivoi] ai-n f, kJ' t? ojst- 
Cjtf (IUJ7124 OT/tiirafTif . ^ 'S.TTiTiwictwf^ yLuj^^aJi-n^S rSi^ Ka\-JT(ii. ^° i.ync/1 cumsJ^-nfiKi^li. ,/ ' E^? viaiia(/TO«:5ii] 
tra jS c* •i^'' >uiK7TUi'':n.u-n VI vaiJ7m.Kj(. ' ■ Toi/Vi) iS^^c^jojl 

TBOdi). '''■ O^ Jo 3 $0pyUJ(yil6)f SftJ^Klf^AOlreH/Hir/otf, 

<ix<DJ xj' amuJtw iitf ^cclteoTaf i/iCiGuira( «f ,^ i/ai/ii e^.H. 
' ■•■ Hpofi/j^u-rejHAjn^ov. ' ^ lies/t irS ^tAui] <? vtwmx.^u 
anMvoTt. '^ 'Ep^fiiii 'oim^lienSiini JnMvoTi. '7 E?r}tei 
rzP^dwyluu^^rljuuoiKiicwSMMvoTi. ' Kctta /MOj/^i^ ni- 
p&';j/y'ffa).ft tAS^,^a*)(St5tlMAlll/3BJaa>' 7H 'iTifaL.nn ybii 

^ Ktfai JhmZ 

O 3 5^ miti- 
<dt re^^ -<^ 

■)c ■ 

J^ K-jflJ- 

/uivu) TT.aOTClf 

aJ.ty£. 
P. y6z THVCYDIDISHIST. 

(l^ l^.ov?^vn^M^.Mcu) '-Jt^^ a^,u^lov l^o, A (ia^q,,odj,,axImeciipiebaiit)vnori-nor^- 

aCp w ^ 'Qnqfcl^cix^i ^ i o^', fM-mTm^^v pcnte dato , nauibus conucrlis, proris ad- 

g 7?^.gof,tf5 iJyi ^y^v!, iKSi-^i, 'i=vn '^^ o^V ucrfis in Atheniefes ferri coeperut, quanta 

.c^oti-Ksr) ;,'A^(roi/ TwW ^ ^^5 ^A^'- maximaceleritatcquifq; potcrat omnclq; 

I n ! «/Tr^ "r o' '/ o ' [^//»^«/»1 naucs a fc interccptum iti ipcta- 

~ , /' N ' _3?/ bant. Atillorumvndecim quidemnaucs, 

pwi^-nJ^-C-zrgJtcp-L^ili^i^ 5 jce,^? tW tte- quxpr^cedebant,Peloponneiiorumcor- 

?^7n)m<niiv.,K3^ iluj^Qaqyo^pLo g$ ifo/ ^- mi,& conuerlionem vitantes in apcrtum 

tv-^tAoa ■ ^ .Te aM^ '^^'^AgtSom?, m^^re fligcrunt:icd alias [Pf/fl/'^'»»^//] aflTe- 

4^^/ ' ,\ _/ ^ / " ' ,*/ ' quutifunt,<5,:fufricntcs,adLerramcompu- 

, , ./ _spr"- ' lcrunt, &corruperunt. Et Athcnienies, 

cr^; W ^.(^^eS^v.ca^S^^a^rii^ <L^u,,cv,c,v^ quotquotex ilHs nonenataucrunt,intcr- 
A.-Ax.riiaj) oodi fxtj'^ d^ii^&uercui cujtV ' K^ Bfcccrunt. Nonnullasetiamnaues,qu:is cx 

Ti^'HcIy%c^X aji ci.hu iJ^fjoi e/Aiy i' yucycij;,iJiLcix fuis religauerant,inancs trahcbant, & vnl 

^\ dj^:, c^^iax, Jasv nU ^ .^ -riycu; ol ^P^^-^"!^ cumipils viris iamcepcrat. Non- 

, < fi f. r \ ' j= I nuUas vero Mcilenij lubhdio uus prore- 

^.a.^/oj ^^Go„^^«.'n^, w ev:^^'^^^ ai,&:ciimipfisarmisinmare ingreir,,co- 

yoyni l,uo Tnig o^ttKoh; a tLu ^?\sf.oy^ ,X5f^ fcenderunt,&ex earum tabulatis pugiian- 

fcThCaJres , '^TH) T^ 7{3(f(g.qfcoiuJ.'mv juoL.- tcs,hoftibus,qui cas iam trahcbant,eripu- 

y>^A%uoi d^^ii^y-n iAK^/^a^ Hh . ' "^r-^ ^'"^^^- "^c igitur parte Pelop6nefijji61:o- 

o^ ^ , . / ' I \"'l rcserant.&Atticasnauescorruperut. Scd. 

^ , ^ ... , X ,/ r. vigintiiplorumnaues,quxindextrocoi- 

(p^^v '^ a-rf/^ \cuji . ai h^ UK^n meg nucollocarxfuerant,vndecim Athenicn- 

ccutV cu '^Tn tV ^U,io6 xif)Ct>i iS)a)Xjv '^ fiumnaucs pcricquebantur, quxnauiunl 

ivSiKS^ vaZi ^ (ldtaja!io}V, c^t^ 'vjare^g- [/'^/o/'(?«w>f<ir««z]conuerfionemvitantcs 
^ _j ^ *'^o„ ^f ^ 'r ^ ^ A',. ^'^.,-r inapcrtummarcfuserat.EtprjEtervnam, 

<l)Vl3V-duj (iinqVO^pUxj ii Tiuj BjpvyatAou/ \.^ ^ r n, r«-° ^ ^ o -M 

M.clu; V r^ ' .fT-v ,^ V \ [<:*/fr<eo»?»f;]ho{i:cpra:uerterant,&:Nau- 

;y:^ cp>^oi^.ctJGt4,'|rAi...^^^ea>5,^- paaumfugafereceperamcumque ad A- 

K^i^i^o-pScztj £5 7^«^ i.xyTO>c^i/. XSH '^(5"- pollinis fanum appuliflcnt, proris contra 

cztj^ dfri^z^^i^^i^o^^^^clviovt-Trccjpi- hoftes vcrfis fefe ad vim propulfanduni 

eKLdrovTr) ^ijuwov^^oi , l^ U -^ -djZ accingebant,!! iUi ad tcrram contra fe ve- 

„\ ~,^ ^/ II - rs^ <. ' nirent. Illivero cum paulopoft aduenil- 

^^^^.^, ^ ^, 3 ^ c^/r />-^ fent,internauigandum paranacancpant, 

^fi^TTrq- vo/t/^T^eP^ evra^oi/c^o^rga/xocTrXgoms.of tanquamvictores,&vnam Athcnienfium 

a*'^»» miKyiK3Tii, K3^ T^ //«<au' ('aitJk TY-id-Su.uctjct.^v nauem , quse rcliqua crat , vna Leucadia. 

"t£«1 <sz^?si7n)V iSicixt ALK9cSia. vm^ nauis,quxc^tcraslongcantecedebat,in- 

/ V ' ^ r 'U'. «}*' (s! '^ * fequcbatur.Forteautemnauisonerariaa- 

, „ , ^\ tw 'o \ ~ liquantum procul a portu ftabat ad an- 

cpfMdcRX. fjjinci^^, ra^^ Uxj v ct-^ix.n vcujiD choras,adquam Attica nauis,cum prior 

cp^aziQ. KS^ iz^TrKLyouf^ , Ty) SiciKS^- pcrueniilct^&circumea feegifTet, inmc- 

OT7 xLk^SU iiuQsl^i /uecTv, Ks) Ks^^^^i ^i-^i'" Lcucadiam pcrfequentcm incurrit, 

~ 1' T- -, ' «' r' eamq;demersit.Cumauteha:crcscx im- 

, Tdii/Uj/jecu)7nP\97n>ny<ajoii,y^o^/jov (svTdv 1' .. j,ii..>^uiii^ui».i c».». ^ 

~ . / ^ V <v / //3 proui(o,&:pra'tcromncmexpectationcm 

rn(a.rara'hK.7,v ii w ^c^Ap^^r., (poCoj accidiflet,metusPelop5nefiosinuafit. Si- 

ilJ.7n^\'Km a,/ua a.Ta.x.m<; S^icAiKS^iii, ^S niul ctiam,quia no feruatis ordinibus [ ho- 

Xfail^v,cLi ii^/j Tim r vicSi KSf-^^iavcj '^ Kxlnra.c„ Jiem] pcrfcquebantur,qu6d [^?w] victores 
cfrcnt,nonnulIxnaues , dum illi pluriuni aducntum expedare volunt, demiflis remis ■^ 6)i ■^ -cm- ri3ivTii,d?^' iv^iivniicw-niiii^iJix.^.itjm/utiv, cum h/lu- 
J'n,'m,>MTexar' iu3iia.)7!fiinv'6it.'n •^,wiTtt>nf m Cf&if,)) ' E^i'- \>ivimi^i^i>ut\vixZntw/ i^iwvau i^ icr^x^/uulm oSii. 
-^ Tuurti ju oanjtiiTH, KTiiJf. n eWTr !<■, >Q tti ■JSjUifOf. 

Ka^ 'i^vaa,fji}j\ijLavi^vcru,i o;Mni>f_;^,Tj,(S;'^i/traj. t-vcfenjf 
TO^ 'Wg5»pot< 'I3£«f TB 5nA«jiic Ofconeu.iyb (fivynv i7rcu.1ra.tQ. 
* AfTi^jjrgjopo/J jij.piitja/ (AiAovoTr. ' ° KaTO ti! ^TTrMcJwon'} 
('sp-iiii7iiM(»tO( cv ^^'xi/iti'/. " 0/'i 'a^5<')!{<jo^ro,] 015«- 
Kmninriaioi. ' " T/iu^L^aniAo/^OTvjT trtptiraaw. ' ' Ew- 
^ 3 oAxa^ ] 0A)c(«,ii «'^■Me/Otn' voi. f . 

Oauiga- monius,qui in Leucadia naui vchebatur, ;6, rJliTnaiv k<; ■r vaxjim.y.-nm :\ijt3pa.. ojicl-jm 
quxcircumoncranameftdcpi-ci1a,quum p,Va*7e5D o/ct'^^^«/997r«;o. 'l<P^craLK 'o% 


iqyia-a)!^ o%v 


fOpjU««-(|l 


^«V- LIBER SECVNDVS. r^j 

nauigationis cuffum inhibucrat , rem [//- ^'ivripjf^ ^7i%.h,<LI;jim%c^v ^pJvln '^g r 

/"/linutilcm^r^tf/^i^ra/c/ii/d^^lflicicntes, pro- V2 ' >, rr/'' ' ? ' o, -> ' i ^^ ^ ' 

ptcr mcurlionem , quam lioins cx brctu c, r < ' \ > » , . 

[loa/pa(io]m iplks cratfaaurus.Nonnullx' ^^ ^H"^-«^ 'E:,^e5 e(^;^=t,;xi.ei«m7r<i- 

etiam proptcr imperitiam in brcuia im- e/oc.ajJctjAa^.TVj </), cL^luiou{ot^ ihv'^^ ^(c/uutu. 

pcgerant. Athenicnfes autcm,cum ha:c fi- ><)^o^vct ^/xtz)? le gAgtCg, )«i^ ^ bo$ xi- 
cri vidiirent, audacia fubiit, henoci; Iniiul \A '.^ Z . ' ,/f„ ' ^,'].. ,-' ' ' i7/ " 
omnibusdato,& clamore lublato in cos ,..i ^, \ \c , ' < ' ^ v ,\ 

imprcmonemfeccrunt.Ilh vero cum pro- °' 3. W^^^=^^P;\?^y« «v^V^-nj^^&^, ^^ 

ptcr fuperiorapcccata, tumctiamproptcr T^eS^o-cu ajm^iaj)^ oM-p^i /i^ -^m vttI- 

pra-ienrem rerum omnium confuiioncm, i^.^yaM^tix^-nit q i^d-mrj) i,^ r n^poc^fMv^oJiv 

pauhfpcr quidcm hoitium impetum fufti- ^ ^;.!; ct';j3m. '^cAJ^yf^^e^ oia^uj^oi 
nuerunt,dcindcverotertra dantesinPa-Tj ^;;' /^ >i- > v / ~ „ ^, ,\v- ^ 

normumrcdicrunt,vndclohierant.Athe- r; , 'Lo, /^^ .> > / \ ^^ 

nienfes vcro cos inlequuti , cepcrunt fcx ^ to^^rW a.^u^^vn, ou; iK.im rarOi ivy^ 

naues,qua:maximc propinqux erant, &: ^^<P%ipafiii,G.i:;;^'uivMi^ncra.m' cuSdco; 

fuas abftulerunt,quas ilh ad terram corru- % tV^- ^,a.7aK%i a.v, Ttval j k^ l^c^-^y.crat, 

ptas,tuncprimum rehe.iuerant. Hollium '/^5^^»^,,/ a , ,^ j-^^c,^'^''^ 'n 
auteni alios quidem mterrecerimt, alios 'f\ t ' ' c\ ' / 

vcro , quorum exiguus erat numerus , vi- '^'^f^>i^J^/^^rvi o ^^x.^^a^^^mg^ 'TfKi- 

uosccperunt.Timocrates vero Laccdx- <i)VyUi-flvou)i Slic^%ipi'n,'' i<rq)ciJ^iviowTX)v^ 

...... '^\. , 

.-j,,„_., „^^, ©f^ET. 

nauis eft frad:a,gIadio fe tranfe^it, &: in ' > ' a^ > ' ' ^\ 7 "^ ' v ^7*' sfrvov- 

NaupaaiorumpSrtumeftdelatus. Athe- ^*:^^^^;'^'^^^'^^-^;^ -^^ ^^^^^^^^ 'C^^ ^.^.. 

nienles autem rcuerfi trophxnim [tbi\ fta- >'«^*>^<^ '^ ■'^JO? '^ iccur¥^, a^ii^svn, 

tucrimt,vndcprofcdi viccrunt. Et cada- ^ Gii ^afTioiiTuiKeivav^xsmcooviS^clTri- 

iicranauiumqs fraaarumtabulas, quo: ad Slaajv.i^croM q yt) oiTn^a mvvnmf^ix^ov, 
ipforumoramdcIatiE fuerant,fufceperut, ' ' ^'^(^^«.^ \ ^ ... r.. 

luaque hoihbus intcrpohta h.^z publica , / , \ ./ p >, ^ ~ ' , / 

rcddiderunt. Peloponnefii autem & ipll ^^'^^C^'> ' W '^'^ eA^tGoi' vcwv,ajii%craj) 

tropnxumitatuerunt,tanquam viaores, '''TfZ o^;oi' oa.-^x3V mr'^ o e.JTrojoi'.^ 

ob naues fugatas,quas ad terram corrupe- ^ ^ra,Cpo£o J^o/ t^ :^ r^a^^j^o^^ojK 

rant,&nauem, quamccpcrant, in Achai- /2 'nj 7 < ' ' ' '_j. / ' " u 
coKhioiuxtatroph^jumjT^Vwft/ytfjconfe- \ ~ x / q , , 

crarunt. Poftea vero veriti ne auxilia ab "^" '"" Y'"^? ^ '^'^^'^7 ^-^^^^ "^^ 

Athcnienhbusmiirafuperucnircntjnoctu ^^Klt-^ic^v-x^ol6ic'Tn<i xfi^THia.-dcu^cLJot r 
in Crifa:um,Corinthiumqj finum omnes Dir<j3i vaooiv/^^ ^ii^ rtff^ ryiivav/jis-^oLi 

pr^ter Leucadios vcla feccrunt.Nec mul- rrJ^^Popjuic.u ^^^^of o3z^/ ov ■r.oM^ i'^- 
topoft mtf;'tf«w4zc4r//«2 nauiumdiicei- ' q ' ' <^ r ? ' .-' . 

fum,AthenienfesexCretavenientescum O^f^^^^^^P^^^^^f^^^^^ a.<^mou.'n^^ i, 

viginti nauibus, quas ante pugnam Phor- '^^ vcwTw.x.^stv- i^ S %^g iTiASjTu. ^iv ii 

mioni adeire oportuerat , Naupaclum ap- ^^aSctoj 3' ig xjtJ^\%v% x^ r xfimjov >c/A- 

pulerimt. Atque hxc a:ftas [Ajcxada eft. Tn>v a^a^f^aaji vcco%y}y,o K^i^^? ^ o 6^5^- 
Priustamcnquamclairis dimitteretur, & '(\ ^ '," " ^ _5P,/' ,, ' 

/^ • 1 r- •/• ' r (JldCtiylC^Old/AOlci.vyOyliiTV 7nA9TaiV\tYlCn,CDV% 

Cormthum Cnia'imu]ue {inum repete- , ., -r'^. J'^ ,^ , ^ . ^ , * 

ret,Cneinus,Brahdas, &c ca-teri Pclopon- '^,^^^ 5/;^x^^io$,^eG«A9^/o,J^ Jk^otiTw^ r 

neftorumduces, ineunte hyemc,a Mcga- /"e^^ewf^^S^Tr^Ji^cTTx^ t '7t-'j/)a^ Js 55- A//a6- 

renfibusedoai,Pira:um Athenienhiipor- vo^r a.^va!>,oov. (uZ'^^<po?.^x.'nii,ZK\\<;sA 
tum(nuIlo enim prxhdio cuftodiebatur, E il^^,^S^:^-V7a^% 7r.Ati ^%\.AkZ. 
millisquecatenisclaudebatur,idque non ~ v_^ . . 

finecaufa,qu6d[^_/f//'^«/f»/«c*/fr«]cIaftcloiigefuperioreseftenr)tentarc voluerunt- 

'i.Tn<m<mii i ii^oii] ^f^-n iy)VT%v ctfTi^svctf 5r4 «5Zu/a/'o!<. 
^ OMyifA. ^am-j -{^are^^va*] iJi^aj/-n ti 6,a£«'ir//</)ii t ci?»)- 
trojffli). 5 H -Jlfei T o'A-<5t:/a] )i ,Z3fe( t ah<(eiScL K<XiaJS<m . 

^Empu^ivicwn\/]><aKO>viiuivn(Dpoyn/ua.S^-ni, (iA*i -uzr' j;^p Jd cfajTis/i'. '° E?n)««7l?.'] /';){</jii'i^a'iiu;a/'otf, 
«t|(ocM( a*aifi(il4Mtti, ' Twj^Sms] ca'n fv-s^' a"JoT«f. 

O 4 p^ 7UUTI 
tlp'^ CH- 

/i^fsc/. arp. 164 THVCYDIDISHIST. 

€i^V^^3,A5c^oWT i/^TOi/JW^^trxJTrT;^, Ajjjjj ^i^j^^j^^ placitum cft^vt finguli nautar 

';6, 3 J7n7p£(JZo^,;6, -7- (i?7raT);(^,7nE(^»7 /eKtft/ gjc cu fingulis remis,& fmgulis puluinis,quos 

^P^i^QK 'dw7 t ^z^o? l^iiJjau, '^?^r^- ^ fibi remigantibus rublterncrent, & cu iin- 

ct'q);>c«^Jc^ ^^ v^y,, e./^W, K^c^^A^o;- g"l^^ ^^^^^^^' , Corintho pcdibus irent ad 

-, , ^, '^ I , <ipr> mare,quod Athcnaslpectat, atque ilhnc 

cr^.cscj o^c^woT^oi^T^ i^e^e/.^^^rWTTara- Mcgara quacelcrrime profeai,deduais 

f^)i$iicL vcuii.c^ iTV^VMj-nji im^j^^TrKiuuzL^ ex NifiEa,illorum nauali, quadraginta na- 

i-j^u,'Qa 'r'n<\pctjix,.{^re y) i-aitv^ZtPc)^ icv 'z^o- uibus,qua:illicerant,c6fellim in Pirarum 

(pyAst'ara^ ^ 'cufKSc^y, i'Ti t^oiSbyJcL ^h- i^a^igiir^t- Nec enim in eo vlladaffis erar, 

' ^ " n ' ^ ' 'fc f '/ qua;proportuinftationemanes cxcubias 

[ ,, . > \, , , V ~ ,^ ageret,necvllaprorluseratlulpiciocieno- 

fh-TrXlj^jctf. ivni ^Jl-^ r<i fara<^^<^^ ftiumaduentu,quahahquado repentchc 

^Xfxnart^ cu/ )yt6 Y\avyicL».,GirzJl^il SiivooiiZ-ny B infcfta clafle [eo^ venturi efl!cnt. Siquidem 

/uii, cbc o^ ^zv^c^^^^. ui 3 'ihl,iv cl(Zi<;,Kj ythenienftstx>flimahat ;7/w]ncaperte qui- 

i /^ / ;o. '• ^i '/7S ' f) ^ "^ demr^-^ija^wlpcrotium hocaufuros,ne- 

/^ , ^ , r. / ^ \ ^ ,/ que,nl/4/r^W/7AJmanimummduxillenr, 

%^x^^ctvii^ox,7^iuaa^ccj ^ vcu^i^i7:^ioii fenonprxienfuros.Poflquam autcm hoc 

'Qci /t-t^ T Tripaia. ^xtTlyUi^ Siivo5i.Zi, ksc- ipils placitum cll, ftatim etia difceilcrunc. 

^hiauvlii r xahuiov (y^ rti ;t, atfjuci 00- cumqj nodu \Migara\ pcrueniflent,&: na- 

'(sxAXky^) xx.X^aaf) 'Q^ j 4 auP^um, ' ^ "« ^^ ^ifxa deduxiflent , m Pirarum qui- 

' ^ \ I ' p / X / demnonajmpliusnauigarut, qucmacjno- 

ctx^^W.S ^5/^><t^opJ/ ( ^ c^^«- ^^^^.^ animohabebat,pcnculumfoi-mi- 

^ov evr ^xA^UZ, y^ vijv ^<u)v <^u?^m,n:^ dantcs: (quanquam quidam etiam ventus 

juif! h^iTKiv juiya.f>djcn /utfJ^ dx.vrX^v (xnS^iv) eos impediuifle fertur) fed ad Salaminis 

-n/Tt (Ppi^e}cf^oiiCcL^9v,^ ^ Te^>;/)<|5 ' a- C promontorium;quod Mcgara fpcdat. (ibi 

--'/ ' '. f ' i "f ., "- » autem erat propugiiaculum,triumq5 na- 

(piiAKva-cui xevco; TiLu Ti d/Auci an.?srixiva oL' ,-i- ^ • 1 -» i n 

, ,^ "1 ' ' Q_ ' ^ \ "ii-iiTi prxlidium , ne quid Aiegarenubus 

f^ihKYiTiiii ^Tavnav^ki £7ro/)%i«/.€$^ ^ importaretur,nevequid ilhnc exponare- 

ctdicLicti <:ppvx,GniriQ^vv) TtsMjUioi^^^^iiK- tur.)HocautempropugnaculumilIiador- 

'T^r^iii-^fi-n Q^/Motir K^'' -r ttoMjuov i- tifunt,& trircmes vacuas dcduxerunt, &: 

;Wa^^'o/^ y^ cU TcJ^^,l, -f -rripa,^ ^"^'^'f"^ Salamincm , [wcclas etu.] cx im- 

,/ ^ r7 I i , ' . , „. , , prouilo aggrefli,dinpuerunt. Sedignes, 

uovlo isv; in>Xpou,^ a-n^ij^va^y^Hoi^ 4 ^^.^^^^ \,o^,nr^ aducntus flgniflcabarur, 

d* TzJ vr^lpafj, -duj ts 'tViyn.P^/xi.vioov -mXiv \a. Saiawmiu] Athcnzs verfus in aerem funt 

^'pJ^a^,'^'^ 'tZf^ arpdi '"oavv^K^iiTrX^v cw- fublati,vnde tantus r^di\xox\y^themenftuni\ 

tii. o^ c^,il 'iCovXr^aa, fx» ^'(.ycnaa., ^""^«s inuafit,vt in co bello nullus maior 

<: ./ =1 ' ' ^ ' '> " ' ' ' cxtiterit.Namqui invrbcerant,holtes in 

pctdicCiicLtiypi-n^x^CCk-aufaAiiLLogixciiXv-Ur,- ■ • rr u . r^ • .-'^ 

,1 / \ ./ ,c , V Piraaimiamingrcflosputabant.C^uivero 

01." /^oji^o-owTse h a,ix y^/xipa. tt^U/xh 01 {„ Pira-o crant,& Salaminem iamcaptam, 

OydLoctjoi a Tvv -TrctpauiaLy vcuji Ti KS^%iXy^v, &:hoftes tantum contra fe venturos exifti- 

K^iiCaiTiiK^^ca^vS'^ ^ Tn/^a%f>vCai, mabant quod profcdofacile accidiifct,!! 

-^ a\ \ >ril _f ^ - ~ " „ ' iIlicun£larinoIuiflcnt,ncq; vctuseospro- 

72tf$ /U{v Vcuiaiv bTn Tiui OTX.AgiLllMi^TrhiOV. 1 ■, n- A I • r ^ r 1 J- 

o ^^ , ^ ^ P (5 / hibuiflet. Athenicnies vero limul ac dies 

TtJTi^^Qfh^pv^stK^r^^^ vntpa^cJg^xjLj^gTtv- illuxir,cum frequcntibus copiis exomni 

TD.o/ij 7n?s7n>vvnatoi cc';yio3nv'n'duj(ioY\'^^, ordine,atq; a^tate collcd:is fubfidio [i^j/^- 
«;?»/&r]iuerunt,nauesq; dcduxerunt,easqj feftinanter,magnoq; cu tumultu confccnde- 
runt,&: cum nauibus quidcm Salamincm petierunt,peditatu vcro in Pir^o reliquerunt, 
vteieiretprxfidio. Pclopoimeiij vcio poft'jeos [^^/ijw/»/^] fubfldio venire ienfcrunt. if>ianvn(,if^-n/jMaiwieJ.Ct<&aJeu^iT^ia4yw)d,(. ^nAsj"- 
cai iv^n J^iiuw/foJ TD iifcK^. ^ A^fiiiCiUivoiiviciifleif Tajui- 
y-CSC^iM^^i^aTi. * To aKf «7»e/«;/] -n SiouSdf!ivnsi.Mi/yjivo\i. 
'AfaAiaiaTuiuvaf J^j^a^/^aii J"t)Aoii077. ** Op[/)t5/ Ti tipon- 
7jj9pivK7i(,fi'<r(Aa^ra(A?^»jf ^iro tvAmv yi\iO/uivcu,d4 livi; 
/Sotsa^oi/Tif ouffl^tii 'r51'7ij_;(^i/, 4ov),(/Ut|io» 7»(? 5rtiiir/o>e,'()0(f 1? 
7t(coi//U)Uo£_;^^/;,0700'2tva«4fjpfi)i/OTAs/uoi<($^o'noi<,4i5o77</«r 
.-s/ejf i/Aa^ao3st(,a Atfno» 3 6% TztAf^an «7t sot/ooi/, «Ma S rmA(i/ la <^ ^pt/JcrWwf K (Al 3i!pi/£f7o3a(. ^[54 «to*' /U f/Ao«( 

iShMiw,i&<ini.l<iV%u, iffvyJiiinfi/MUjjj%i ■ C7a» 'jmf^/xdtiff 

ilUVOWU 5l4 If/f l/Jc5t<.ef»)A0a(;7»f T (|)t£ov. ' EJt^M?/? tp^iiii- 
7jji(f oiSitl/O^O/f. * O/^ ^(» T^/lXSTJJoyTlf cAlAOVOT». 

'Hp«i&!^]saA(»it4iio£^. ' ° Ocravot/xJo^Tiiv^c/oii^/ijf ■n/u^g» 
imov^. " ZiTifiM auTin '^<uti TiyjuiJt^ounv tfw^eiK. 
' ' Bo«9«(W7if ij] /^' |3o«( «loiijyiauomf. magnam L I B E K S E C V N D V S. liTf 

magnam Salaminis partcm excurfionibus A ^^^cPfx/uJ>fiii r azt^^fTiyoi tA TrJXa,,^ av- 

popuIati,captishominibus,predaq;,&:rri- o^ '^.,j> >^,' , •5„^ ',')^, "•cr^rff "" ' 

ousillisnauibus, U//<«/ expropuOTaculo ■r/, r, ~ / , / ,^ v rv 

Budoro[^.^//W/«4;;..,] eeleriter inNi- ^ ^^'^^^" '^ q>£;^6;i<,''^ 7«;^« o9a y,^ .7- 

feamrereceperunt.nonnihilcnim &:ipilt oiz^ot? e-^eoi'. i-^ yb ot^ k. ctj t^nf.i mZiIo^ 

naucs , qux longo tcmporis intcruallo in >f «fi^ Hjc^^yMsSwemi,' ^t, G^V^i' c^^pvcmi, e- 

marc dedudx fuerant, nec aquarum vim (poCou^.aiq>iy^^^<oi j U -t^ iuiy^t^, in^Mv 

fcrrepoterant,eos tunc terrebant. cumq; '/o^i ^ ' q_ ' ' " >- ' - r' 'a -^ ^ 

Meo;araperuenilicnt,Corinthuniitmere .„ , , ^i,,^ r" ^ ■ ^ ^ 

pcdcflri redierunt. Athenicnfes vero,ciim ^'^^^>Oot^^ x^-ra.^^^oviii az^^ r^. au^^- J.^^ ^._ 

eosadSalamincmnonampliusnatSti fuif- fJ.in,<L'7n'7rKSua-ajix^cLoQi.'>i,/U^ r-n(l>v?^- ■niiitln. 

fcnt^&ipfi^fl^tfwffwjdifccfrcrunt.atq; ab eo xw^T^^y^ ^-K^fojicSi/u^^^ov SAs/Trei/ i-miii(fi, 

tcmporePinvumiamaccuratiusinpofte-D s,.^' .1^.^/. j ^ ~," ',^ ^ ^ -y ^ 
runi cultodire cccperunt, cum portuum ,^ , _ ^ , ^^' ^'.^ ' , 

claullris,tum etiam aliis accurat? cuilodiq ^ ^^ ^(si^^^ovo^, '>,^^vo<; 'jSiitv -^^- 

gencribus. Per idc tempus fub huius hye- /^ov, Y,f{g.XKn<; Tvpia o^f>va>t<,rSfci^v 

jnis initio, Sitalces Odryfes,Terx [/f^/«.<,] (ictmXA.^,iqj>JirLi(nv 'Qa PipSifo^^ r A- j 

Thr.icumRex,expeditionemfecitaducr- Ai^^^^,^^eS6vlu,licLaixU,i,-^y.A, 
iusPcrdiccam,Alexandri M/<w, Macc- r' i' \ .,0 ^ « ' , ^ c.' , / ' 

<IonumRegem,&:Chalcidenfes,qui funt '"'^^^^^ ^ r&f(f^>^';-:^ <5Vo^^- ,; 

inThracia,obduopromiira,quorumal- o-<J?jT^ /MV^/Sot^AsAt^o^ cLvct^^^^in^^a^ , rli^ ] 

tcrumquidemrepolcerc,alterum vcro i- ■^^alnDi^^TrsShtwoij.o^nyb Ylip<hK.y^,^cco- '■ 

pfepcrfoluerevolebat.NaPerdiccas,ciuii rzS<sciro^,i^o^iUdtajc^oii%':i^^XKcl- i 

ci[»if/f/<?^//<<]promilil]cr,fifeAthenielibus tl ' ^ '^' ^ ? ■, ' ^ y ^ 

'--.,.■',,--'- .. . . .V , 1, ?«^e^ea:.i'7BVjytT ^>a4 T!V vraAg/^ vneCo- 
rccocihalict, aquibusinitio bellopreme-^ ^ , Ti - ' v , ' o' , ^ 

barur,ncc Philippumfrarrem fuum, eun-^ .^o^xj ^/Aoti/t cti^A(poi' «j^/rj^7raAe,a«i' 

demquehofteminregnumreftituillet,ra- ovto. fx*) Yj^y/jyCGki ^a.Q\MioL^ LvTnSi- \ 

mcn qua: promiferat no pra:ftabat. Et ipfe ^ct-ra chc i-mTiAi ■Tmc.li ddiuict^cii oI-tos a - ■ 

r5'/?4/cf,f] Athenienfibus promiferat, cum ,,„:,„, 'j ''^ri'^, , .. ' ; / ^ 'r^ '^ i 

iocictateni[c«w/Mf inut,le belloChalci- . , iv > ' 1 ' , > ' 

Jenli finem impollturum. Vtraque igitur t)/^^-'^^?;^;^^^^,'-^^?^,^ K^laXvcriv. «^- .j 

de caufa [Sitalces Perdicca] bclluni infere- <Pony.pu,v oujj 'ivivs- r i<poSbv i-nrBi^Tn, w 'raV^e ^ ^ 

bat,&AmyntamPhilippi iiliii in rcgiium ^iAiTrmvi^ov A/juwr!^ c^iQri l2>cxcnAiict. r 

Maccdonumducch:it,Sc[cumeo]Lc^Mos /^^e^lvc,v^fi,^rVcidiaj^c,v '^UW 0* ] 

Athenienhum, qui huius rei caufa tunc ■"" /^ 1 ,, sv < / . 

^j„,.,„, «. 4 j /-. I eTt/'vo)'7nt|?9!''e5'rt>''7Wj'e!'e^, ;t.}n<AW!'ot A- 

adcrantj&Agnonemducem. Oportebat v^j^ nV > ' ' / n -^ '■ 

•enim Athcnienfes quoq; cum nauibus, & y^^^cf-^H y^ ^ (f^ cLyn-a^o^ vccacn n^c qfct- ^nv 

quam maximoexercitu aducrfus Chalci- d'^'? ^'^ t^ut^'^ 'ryi^Ax.iS^a^^^^^^i- 

dcnfcs preil^ eire. Ab Odrylis igitur initio ^^.'aj^/^cnv ty,6x, t ojyvcr^v op/uc^-^^j^^J- 
dudo^primumquideexfuisfcdibuseuo- e\_^ > \ t- >/ _ ^ v \ 'c^ (V 

cat rhraces,quiintramontem^mum,& ,v ,/ -. ,7 , 7 > ' p. « 

Rhodopcn habitabant, quibus vfque ad rv9f^W>°'^'^'"'/';^ ^^^.f^i^A^eojTf^-^esT- 

PontumEuxinum,& Hellefpontum im- djt,<ivov%7r^v'nv>LjT eMri^-Trami'" g7r<|7a St^ 

perabat. Deinde vero Getas, qui fuperato \s^C>aMTi c^/Mvyi-m.^,''^^ 'lan. ^j^ai/xepyi c>c- 

./Emomontein vlterioribus partibus ha- J;,^i^„„..„(7 T,^^ a.,'^ 1) v~ 
oitabatj&quotquot alijpopuli cislltrum r » ~ ,/ 'S ' ' ' .\ > 

fluuiumadPontumEuxinummagisver- ^^;^ '^^^?2"'°^-^^'J'^'C5C'rty«.-n). e/oi 4 

gentesincolcbant.Getx'autcni,&: quirc- oi^^^ia^^xs^ o' '^'njjO^g^/ Te Toi^ O7cf0a^5 

gionem illam accolunt,Scythis funt finiti- ^c^ o/M)incdjoi,7n^/jTii i7mo-:z^ontf. Trctf «;<*'- 
nii,&cultulimiles, omnesque hippoto- E ^^^^^'^,J,^^^,^^,^ ^^, 

Thracumniontanorum,quiluislegibus ^^°'^^'^^;t^e^^°P"^°' ^""^5.;^^"-^. 
viuunt,& qui funt Macha^rophori, [/«'f/?,^ «//^m,] qui Dij vocatur, permulros euocauir, 

K<i( (H/<Av9sjpi;<in^ji/A)p<Ai?iovo'n. * BsfAo^svoseaa/zDgjt- ;^vovOTipo'u7tcJ5iT9ia)/»K •ni li^. Ka^iij«^o'i'a Aj.c(aval.rSir 

z,ar^»Qi3^citi,itf,a.7mj7yiaajf. ^ Avni >im^itu>au\^-ni(a.%- fX7>iji¥ au^/OTA/v. ' Av;r>i<r/v ot«/ ]9y!ar,i/^ta/>)AovoTT. 

v-Woic<rH\ovd7r. ■* AuiaT-uOT^.tttvofjTifS/Tawci)' ' Ai- ' ° M6;(-^i^Ao!oj>i?]ec/? ?'ti/^«'voi/'OTV7it/,(2« ■'MHsWJinju, -«( . / 166 THVCYDIDIS HIST. 

Tpoio7n;t'o/'7rAf?zi/ c/jcjj^ti?. x^ 'Uc, /Jip iju- Aquorummaximapars Rhodopcn incolit. 
^:e'7r<i%.,o/4e^A9.7^^eu..oA^9K..a;;5>, ^^^"^ aliosquidem mercecle induxit alij 
, \ , r. V ^ , " " "cL vero volunrarr) eranr,qui| ^/mff^Jvltro 

• ;c5^ ctx«^ '^?> w A«.tfot«, ^., ^cc o^ e^j, fcqucbanrur.Euocauit etiam Agrianes, & 
7rctiOiiK^,ai vji)^.^ i^^i t" cu;;)/h$ «™ «^, Le.Tos , & cxteras gcntes Pxonicas , qui- 
ya«'!!^p,^cta^'c«)^)t)A£Al(i)V'2iraJ0^'a)^/^Ss' gpu- busimpcrabat. atque \\\\yAgrtan€s tottui\ 

^,0^ T^lcLiMlti cV yayj,uc-6 'o^u, Sf^yio.- Jmp<^"J £"^'1"^ vltimi^vfque ad Cra.Tos,& 

/ V / tn^-T- <: ly t>\v \ Le.xos P^conas , & Strvmoncm fluuium, 

/ . (T ' "^ > > ^ <r^ ^ qiuexScomiomonte per Graa:os,&Le- 

TTa^oicts ouJbic^i^Ji-^i. TO nirC?<;^iQ<}^ov;, ^^^ £^-|._ yi^- ^j.^^ tcrminus imperij ab ea 

i^ TVict^ c"''^vo/.wt4,^n(3£i; ^«^'/(^oiijitj^ZiAgcTaio/. parte,qua: fpe£tat Pa'onas;qui iam (unt fui 

o!k5ji 4 Stvi rarOf (lo^iaut r ax9u'i-doQ^u;,% iuris.at ab ea parte, qux Triballos fpeda!:, 

' ^^' '^.L £\'^, ,,i.,.. rrC :„( . Rqui&ipfiruntfuiiuriSjfimtTrercSj&Ti- 

' ^<f> ,^5 , 7-,/ r^7_ f^ N . / larxi,quitermmant l/w/^m»»?.] Hiautcm 

-^'^;.«. o<j 4 cvr c^ ^ oe^t^^o^.'^ ^ ^£- ^^ fepcentrionalcs Scomij montis partes 

97)5 »9 oeCg^s/tqo e/^-^wp 5 5^5 ^/^«>^je- habitant,&: a Solis occidetis partibusper- 

•>(C/ty3/jov ^? DoS^OTnji. iy/>iir> v '^Y^ ^ oS^pv- tingunt vfquc ad Ofcium flumen. hocau- 

<r^y,ueri%;o^ /lAv %l;\9ioy^ KS^ylK^vaz^, ^^'^^^^'' f '^«dcm monte,ex qiio Ncftus, 

, \ .0. ; , . H ,yfy, , \ & Ebrus.hic autemmoiis clt & dciertus &: 

, ^^ ' , ,, ^, , ' c magnus,&Rhodopanunttus.ruitautcra 

f^^tP- '"^^ -r^^^o.^Miy, <^7fKou, V^v y\ Odryfirum impcriu magnitudine,ad ma- 

•yf^H^iuAsiJLOj-nxlcii^waL^iA \^ ^vp.vaui Iqy^im re quidcm pertingens,ab vrbe Abderis ad 

t TTvSJfxa. 'vvt- cf^ofy^Av, ^ojzi^ccv vjuepJ^, Pontum Euxinum, ad eam vfq; parte, qui 

\v -^ r-^-" 1 'z 7 ' cr 'K ' Ifterfluuius inipfuminfluit. HcECora,qua 

'i , , ^, 8 ,\ ,.,^ c ~ ^ -^curiuscompendioliliimusdatur,naui ro- 

„ (oS^vi>ceviii<^ov ctv>)p^C«^°««^<^'^^°«'«-^tundapotcftambiri,fiventus.\puppifcn-- 

^ Ai.TTx.iU^/w^iju^Aff.ojid^fj 'ncmurn iuj.^i; perlpiret,quatuordierum, &:totiacmno- 

Yiit\^vo,'^R>ii^ou/'Tf>i g'$Aea/ot4, '^'^TBi' itiuipatio.Itinereverorerreih-i.quacom- 

^vvdvctf^^-vi-^^^O^A-rrKuc^vv-^Ja.- pendiofiffimumeft iter, ab Abdcris adl- 

'/ ,/>>■/' <' p ^^\ ,,yi ftruvirexpcditusintra vndccimdiespcr- 

?^c^icL,a>) ^y.yn-u) vfxi^a^j c^S^i ^j^cvc. .^enirepoteft. atq; eius quidcmlongitlido 

^icJv )c, S^cKS^- a^vau^.cpopoi 3 eV imavi -f (id^- niare verfus hxc erat. Per loca vero medi- 

CoLp^ )6, T l^LuiScov tnAiccv '° ooa^ '2S;?'05?|c6v terranea,a Byzantio ad Lea-os, & ad Stiy- 

'ai 2^'9«, (05 vc^ps^ XitcIaksv ^datAdJ- monem(hinc enim longrffimus eft a mari 

.p ^^'/ \ cr 'lv' trad:usinlocameditcrranea}viatorcxpe- 

, / , cv ' '^ \ N »/ ditusintratrcdecimdiesitcr conccrepo- 

. cLf;^e^5^/<5cA/9a<yWc(^i5-cl;j^t/a:)?xj^- tcft.Tributum quoq;,quod colligebatur 

iv^g i'in.K^ Sco^ ax. i?^cxmj tVto^ n^t;ov TiD ex toto barbarorum agro, & ex Graicis ci- 

^ Alyjpa '3)/'C5e<p//)£7B-";^eJ« o,'"oatt v<pa*- uitatibus Seuthc rcgnantc, (qui poft Sital- 

' "^^J' ^ 'j" n A '. ^ ,' ' tcmreiinopotitus,idmaximcairxit)omni 

P , \ V ~ ■K, f\ ' ' N auri,argentiq;pretioada:itimationcmpc- 

«uW «V^ct «3 TD/s ^^^ i6t.=t^yoi^ -n Jj^ ->- cuniariam rcuocato, quadnneenta ferm^ 

vct^o/? od^ycrai'. ;^/e^o-cw7n ^)/^ isuucuTiov talciavalcbat.nechispaucioraaiu-i,argcn 

'^TiTs T '7z^<7tiJi' (lctaiKiioii T- KJ/.wD^afTa/t^ )C5^ tiq^ munera[/^]ofterebatur.Pra'terea ve- 

•v>7i i^o„ Qpct^), As^ftCc^iv^^ovv^SivcL,. l^ ^ oPf •■^ textilia,& la'uia,aliaq5 fupcllcx 
^ '' ' ' [f/c/frf^*j//<;-.]ncq;veroipiiioh:led&:aliis 

Odryfarum viris,qui apud ipfumautoritate pollebant,ac nobilcs ci:a.t,[fjutufmi)di muKfra 

dabantur.~\ Legem enim longe aliam condidcrunr,quam qu;E cft apud Pcrfts, &C qux a- 

pud alios qtvoq; Thraces moribus eft rccepta,vt videlicet potius accipiant, qtiam dent. 

' Ka( ««y^u/^uojOTS^/KSoJs^'/!^!!. OT5:.*ii35.Spa;K.M<,'a3y T li|)f,8tJn^Al)<,©)t<n)(Fo;,(2|U,«i/Vu «p** f/u-m/l^o]!. ^ Aia^t*- 

tcfifnniXiv. o^ laSiii ^'^^to) o ^uf.icpv wiStMSf .E ■ot J Ati>4/' ^y'jSf^i^,ua.it( S^MiOTi. ' ° Onv 'B^ir,^cui'\ipCfO\i S^iMvots. 

©6770 oTOiof ■OT&^f,(Soiri(raf,oii«(r3» cnTi«tAa •iTi ji//(^u " XaietCol^fTOi' /XAono'?/. ' ' 0(m].iJi^?44ptfe7t. '^Kja^ 

>yq stpo{. ■^ Oiy fJs^^tio »i i^'^] 711 ■nAofci^. ' K<if A«a]A«a,T3' AiTOi-aT^Jf a^Tit^STAia/jrf/uifiat^ifjirjtjt^ ■ti^otj- 

TOfHXJUu^-s^^Tjifov^. + Ef;o«pM/«K7«o'pof]Tii(7xo/^ov<A) ;MA/«iiffli'. '■'■ Otiyuiray]'!?^.'?'?*'?"''"'^'^'"'"''- ' * T(7s "B^ 

Aowon. AuTH rcl^TifiOif '^gi^^JiuiscT^ 'Z^T&ivtdiwitt. a»ii/3«ffA««]oj jtiOTpra/TOpf-i^W/iaAAoi/ii-s^/a^ajdT aA- 

Ntii s^oj/yuAHjf^wte/icD.j!^ 70 TnAifMKff. i.ia.Kfo-n(^ 'i\na. acju xa^^aioiinvoi 3 S^awf jTS^iicutJoii.C VKlam "JSgjt^a/ toj» 

' Oi^J ij TB5cai7Bi<g37B'&] <J^ 5«pa^. ' A»)tp ii^anos^ii/^a- «ai7j?f T/AiJTOpj-v^t^^jiy^aTB.t-a^ £ kui; Mpo'^tML)oi«. 

Et tur- L I B E R S E C V N D V S. Uj 

Etturpius crat,ri quis rogatus nondcdir- A^ a('^oi/ ^,cJ-n)%W jjLtjSbiulcq , ») o/t)?- 

rct,quam fi quis non impctraflet id,quod ^^^ ' ^ ;|,. '^^^^ ^ ■ ^^ - iW*a3a/, 

pctiillet.Veruntamc hacletre diutiuslunt ^ ,^ , ^. p > i J/- > x ■* . ?• 

vu,propterpotentiam,quavalcbat. Niiiil ^ ^^ '\'^, ~ ,,; , ^ 

cniniaquoquam[4/'Wif<?^fw,(f/«iJ/^.«<?^///- '^?^^«W cMv ^ SiSivrm SQ^. u^lifh 

tatem,^ hnc munerihustranfigipoterat. I- /ueytv tidLcnAiiaiv^%ii 1^0^. TYJy^ dn r^ 

taq; regnumillud ad magnampotentiam ^^^^^ '^^ //«'^^t) iv ionov x^Aicto ^ 

pcruenit.namomnium,quxfuntinEuro- ~ / 'jf ' ' ' ° 'Q' ' 

^ . ,. T • „ T^ T- • n:*^ &JCiiiov 7nj^'mv.,iuiyi^ ^yptvi yey^uoL- 

paintra iinumIonmm,&:Pontum Euxi- , ^ J. ,/ /' ^= ' , 

num,maximufuitprouentupecuniarum, TO^vrzyo^^^ W •"» ctM,« ^^«.^;/ot • /^*' 

&ca:terarumrerum copia,qua: homincs «^/•c«-%>i$i W ^^cfrat) '7rA)i'7<j , TreAt; ^tL^- 

bcatiores facit. Sed certandi viribus,&: co- ^ ^ -j^ oTct/OcJi/. ' '^'77. ^l (X.hwaL7a rj^i- 

piarumnumero,Scytharumpotentialon-B ^j^ .' ^/^ t^ =:, t^ ^'pj^, ^' 

seruit interius. Nam huic Lyf^^/Ajrww p<?- . . , ^ ,/ ./„ <\ ' \ c\ ' . ./ 

/.«//>] nonfolumgcntes,qua:funt inEu- ^;'^^, =^ -^ ^^<^ e-Svos e. ^5 2. c^ ^jt, 

ropa,fcd illa: etiam, qua; funt in Alia, fi gcs 0, ri hwa.-nv cnuQa^i o^yi/a^voSm intmv 

vnacumvnagcnteconferatur,xquarine- auni<r^^-^ ovu/cc/ovJln tLu olXKUciSj- 

queunt:im6 ver6 nuUa earQ eft , qux Scy- g,^^/^ ^ ^^^^^ ,^ ^^^^^^ ^^ 

thisvniucrlis,liconcordesinterfetuerint, \ «/ ./ t ~ •e' '^ n» 

rciiitere valeat. Quinetiam ne in alia qui- ^ / 71 1 1 

dcmfolertia,&:prudentia,quxinrcbusad ^ ^^'C^^ Garx^TVi lia.mXlja>v, -ziycopi- 

prxfentem vitam neccflariis requiritur, eKdjai^ir) tov ^potiBrjy^ 'f^ cwrcJ i.roi- 

[Thraces] ca^teris nationibus funt llmiles. ^ uL ^ -^^ i-m^iJno 'Qa iQ fjLaxi^o- 

Sitalccsiffituncumtatx rcfrionis regnum / -- a^of*'^ 'r'~ 

obtineret,excrcitum parabat. Poft:quam„ „ , ^ /^^ » / •/ ^^>^ 
^nzcm[resomnes adexpeditio^em necefiru^ ^-^'J^ H^ x*|D;i<W, gp^t/ oece^,^o 6gi^ 

/4w]ipiiparat^flierLmt, [copiis mde'\mox.\s., y,i%tJioi/ ^ cnvmv ^ Tro^oia^. im^ij^-nSi 

in Macedoniamiuit, primum quidcm per J^' cua^r» o^co ut) rarOri^v cw-ni i.-rn)iy\- 

fuum rcgnum,deindc vcrb per Ccrcinen, ^^ , ^^, ^ -xU.o , oVe '^z vr^^or^ 

montcmdclertuni,quiinterSintos,&:Pc- , , . ' ,,„\ ^ ,/ >jr ■> ^ ~ r /-i 

oncs cit mcams. .,[& ejut vtrorumcjiie fines '^/r'*-* "^'"- '-'_«' c;'^^ , , „ * 

committit.] Itcr autem per cum facicbat ^ <^"f /^ «';^i' -Tra^ovci^^dv-^iqi^h 

[eadem] via, qua ipfe fuccifa matcria prius mvnu, ^ /JS^^t^. ef^gA%'m$ ^6 cuiS\ ct<|)/- 

fccerat, quum bcllum Paronibus intulit. ^^^ ^^ j-^^,^, ^ -nau^oviy-lJj. nu>^Lofxk- 

HuncautemmontcmexOdryfis pertraf- .\ , p% > / o^ ^»0: ~ 

euntes,addcxtramquidemhabcbantPq- ■ /' , / , ' 

ones; ad finifl:ram vero, Sintos, &: Mcdos. '"'^. «' M '^ » ""^^ ' 'f^^^yiyiT^^ ^^ ■ •?raA- 
Quemcum pcrtranfiflent, ad Doberum D/\p/ ^)^ tV oiiMio^v ^° ^cttcuv cl>vP^'- 

Peonicam[i/r^m]peruencrunt.Eiautcm ^,^^.^); £>' -^Totylw 'r^yi^Mv^^iuJ . ai% t 

itcrfacicntinullaquideexcrcitusparsde- i~_a~q_ ^' ^i, "•^ ' 

cellit,nililiquamorbocorrcptaperiit:lcd 'rvO'o ^c^' -7^ «v 

[pottui Jemper att^ua mtlitum manm ad eim ^^"^ ^dxotJ^ij^^^J^gASa/. ^*^ Gt/^Tct/ S a^w 

w/^/^Jaccedebat.MuItienimexillisThra- '^£01' mc^oi' ^t^* rCi-niMa-ov h f^Aigai 

cibus,qui fuis Icgibus viuebat, ad prxdam IvrsjiK^v.r^ Jl iTrmyjS S' ^^qdy cuZi o^u- 

vltr6[f/^w]fequcbantur. Quaretota mul- ^,^„c,C>^,^ ^J //^^-'.-'/Zf^r,/^, rrC-^^ 

titudo non minor centumquinquaginta ^ n ; / / .\ ? 

millibus extitiflc fcrtur. AtqT huius quide ^"^' °[ (^'^p^yi ^y^fxc-n.r.i ^^j «- 

maiorparscrat pedeftris, tertia vero fer- cm.v,ol (yjcTiii poSbTPji avitvofMi HjUcLQMi-ni' 
meparseratequcftris.maximaverohuius 

equitatus partem ipfl Odryfx,&poft cosGctKpra^buerunt. Mach£Erophoriver6,qui 
fuis legibus viuebant)&: cx Rhodope defccndcrant, crat totius peditatus bcllicolillimi. ^ KamTiihwciSa^lifJ.Tlui^hiMa.fuv. ' iTHTi^m cUmS' ^'S.iii7U}>,27ntiovci)v'^ci]/Ti!iii\iy>\iTcci,oi;-Cf}^f^ry.f.o\iaiuujj' 

iStkiir. ^ Ov^omaaiTiiiupaTni^^i^o-n.cLvii^/Mniyi, ^ TifOiiyiyHTt 'j^^viv^ouiii >i^^ 'aey^dto-IV. '° Qfaxavii' 

' OvjjJjjj iiifiii ofMiouZTXtA «'m' •U5^C.-tMo:« /XAovo^n* ,3^)WiH7i)] e.Muirfoi. 168 THVCYDIDIS HIST. 

3 cMJo^ ojuu^S';, ^v/ufuix.'^'; , viXtIi^ (poCif>co- ACxtera vero turba , ex variis , diuerfisque 
Tz^S^, ^K^A^% ^^c.,Qe^lrom i. ly ^SoC^fc, Z^^^^"^^^ permixta , multitudine maxmie 

N ji '9 0" o-i f '> '^v -^ tormidabilis f.vfmVftw lequebatur. JJo- 

^ , \^ , ^ / ^^ . / > bcrumigituromncscoucncrunt,<x lepa- 

mWr KS(^Tt.)/AS'->uS))nav,Y,g o PejxhKy^ ^p- i-arunr ad irruptionem faciendam ex iupc- 

ry«. T yb fj{st.xi^i)iu!V i.iai tO) Auf>cyi<;ai,K^ i\\fxc- riore in inferiorem Macedonia, qu;E Pcr- 

Jtoji, X, c^otf-e^», 'i7r^a>%yy^lviuifxa.^a. A' ^icca- imperio parebat. Nam inter Macc- 

.^ _' V ' '" ^ .' r-> " j ,. dones iunt &Lvnceil:£e,&: Hclimiora:,& 

^^. < 'xii''c^n' . ~ \' A alia:gentesinlocismediterraneis,qu^ilks 

jf '33^' cw-m.r ^ >-^^^ yuo fAa.yu^hncvi A- qLiiaem funt focix,& fubieda: : fcd tamen 

Ai^cti'S^oioPipSt}cK^7ntTH[),yii ol rar^y^voi regnaiinguliEfeparatimhabent.Illamve- 

cun^^y^lS-oLj , ^a/p^ov oilii ^ '^■pui, ^o Macedoniam,qu2e nunc eft maririma, 

1 ~ ' 1 ' ^^'f 'y/ ' ' p Alexander PerciicciE pater, S^Temenidae 
^zzrf^TOKyTclYiazcyn,^ i'Gsicn'\Ou(rouf,cu>a.<pT D u._x ^ .. ^ v.v_ 1 ' . . j- 

^ / . (5\ ' ' / ,\'/ ciusmaiores,olimexvrbe Argis oriunds, 

cT^vliiM^X^c^^ ^^^^ -^J^ (;' ''■^- primipoflederunt,&: [mf4]regnarunt,vbi 

^v ■v^zzra 3 vra.J^xx/o'' '^'^^ qfVfAom coKra-cu/ prius proclio ilipcratos expuliilcnt cx Pic- 

<})ctp^>i7a:,!t, ^Act^eiot' ^cji) 87^ i^ ^«ii^ 7ng6<- riaquidem,Piercs,(qui pofteafub Pangeo 

^,yjA7n>c KS^Aiizq ^ <^ ^^^rufyxlc ^k "^^^^ Strymonem incoluerut Phagretcpi, 

'' c, u 1 ^i ' •■' Rn ^' ^ (1 ' &:ahaoppida.Vnde vel adhoc viq; tcra- 

, ^^vc/ r- ' •-o ^ , C p pusrcgio,qLuriubPangxoiacensadmarc 

/3oTl/ayoi4,o; v:«^ o^e;i/;>^Ax^i^a)i' o/;c?cJai- -^ vereit, finus Piericusanpcllatur) exeave- 

5 TrcLfonoCi <ZiP^ T ctc,iov 7us[g.fMV, <^\luj tiycL r6,qua? Bottia vocatur,Botti£EOS,qui nimc 

ii^^^c^crcvi c^co%v /xi-Lfif. mMJi5 J^ ^ A3tV- ^grum Chalcidenfibus finitimii incolimt. 

' -1' N ' '5' ' ^ ' Ouinetiam aneuftam quandamPafoniaE 

(n)'icy)Cjm(Tm'n.>u.'mpcvi cLU^ifxty.fLcrtiviMi- ^^. ^. . ^ .. ^ , . 

x\ r\ ' n' ? '(v^ 'fep ' /^regionemiuxtaAxiumtiuuiualocismon- 

m^TfMjrhncvi^Mv/J^^Uv,^ ^^cva^di^y- C ^^^^^ adPellamvfquc,& mare pertingen- 
<my]ii,HfM)v^ . cui^crav oi^ox-? vuZ i.opSUi tem poirederunt.& trans Axium, ad Sti^'- 
;t5cA9t>/wV«5 iopShi^' C* av cl /u^ TraMo/ <Ag- monem.vfque,eam,quq Mygdonianomi- 
(P^^pyicrau), Hcs^yj ^i 71 c^^c-T ^ cpvcnca, k3C- i^^«^^r,eieais Edonis,poirident.Ex illa etia, 
- ' 'z^^ ^ 'fe 'x ' ' ' ' ' quxnuncEordiavocatur,eieceruntEor- 

7^x«Jjjo^aA^^^,ctA/^7r^.exo^T>,- 3os,(quorumpleriq;perierum:iedexigua 
ozxi/ 3 )6, T <}/a^c^v idvc^v \l/^)ahvig i-ni, ct i^ qua;dam ipforum pars circa Phvicam ha- 
vuo 'iTii-^im^TdViicv/^iMiwuTa. x^ ypy\qa)vicv» bitat)&:ex Almopia, Almopas. Hi Macc- 
X, (iim.\^cm,'x^fU(s^xi^vcovc<:omv 7n>^^.^ ^0"^«, [cjut marittmam oram tncolunt, ] alias 

.■\r,' 1 !\ ' nP ^ rT r' etiamsicntesinfuam potcftarem redcgc- 

'^cv}X7ro/j.(xcixidmcL\{.SIiX'^Tcn,K>.i\ip6iKycp; ^ .'-.,- n. P 

t ><\ n " ' «vr -'/ ' runr,quasnuncetiamm iuapotcltateha- 

AA£^ou<5>«, /3ocjiA^L4 a^rW ^,oTE 2iTOA- bent,Anthemuntcm , Greftoniam , Bif J- 
mi i7rv^.>(^ c//t^ fxccKiShvii; ovvii, 'Qaovni Dtiam,magnamq5 [fupermis Macedo/u^] par- 

TraMocTTpccTV ctcJ^i^JctT^; oV^^g^ afxixuic=3zti,ii f^""^; 4"^ '^^ ip^<^^ Macedonas pertinebat, 
^ ^,, "^ ^ ^ { " . -f ' -^ I \quitocamedtterraKeaimoUhat.]¥{ccM\x.cm. ' ; _ 7, »/..\ ' .. ' s' V '/ 

pct,i<;i){$fxiajf)crctv. Za^3ot;7reMcc A\\et.t^<7t- 

g^l' Ap^.^05 PipSiKx^v ij0Cyl2>cLcnA6L<; 'yi,- 

/ • s \ ~ >/ , ^ I ' (\' 

XjoShl^ 6U%.iaji iTifJLifK^ TDi^cL Sliy^afX^lTc 1Zt rl " \ <l vniuerfa,Macedoniavocantur,&:Perdic- 
cas Alexandri [filti*s\ horum erat Rcx,quo 
tempore Sitalccs[/^']bellum intulit. Atqi 
hi quidemMacedoncs, cum ingcs cxerci- 
tus illos inuaiiiret,q, ci refiftere no poflcnt, 
_., „ .^ , . ., ^ > . fereceperuntin locanatura,iituq3muni- 

TI r^ T 7raAg^Wl//'77Z(K)J$Yg^0'7rA0/?,)6)TTJ ocA- „ . ' r x •„ „-* 

^or i^ ' ^ri n <" ta,&:mmun]tionesmanuhxcias,qua:meo 
Aji czir^a^idjyi Kfiiojun « Z,vix7pipli<; oia.\- ^^^-q crant. Harum autem no magnus erat 
/\9/ /Sotc^Afs o';c7w o/ fts^ ctuvJ^^Q/ui^oi. numerus.SedpoftcaArchclaus Pcrdicc2C 
rilius,rcgno potitus,eas,qu£enunc in ca rcgione extant, a:dificauit, & vias rc£las fecuit, 
[ectsg^dirextt ,]&l: ciim. alia digeifir,tLi ctiam remmilirare equis,armis, &:reIiquo bclli ap- 
pararu longc melius,q. c^teri omnes octo Reges,qui eii antcceirerat, [tnftruxtt ac ernautt. OWTIljTiTtHpOc/flTSCMTtliniOCTOIWpfl >(J'<ftt>;0c/l5U. ^ H/<i)- 

»0« s^f A<c<wn5] Yt<l'm<ii,^/Mi-m7ifioi<!p.cti )\<^a>ni;, )tsf\ 'nicovof. OllTWi HpoSoTdi. + £iv o//A otMoi 1 'tiS' iopJ^V. ' OljLta.- 

la/ovii k™] o; jcp^ra /*<».w</<)'vsf . * KotJ /cio.KiSdico^i oK/irS/l 
«S/' oia. 7 Hn 3 !< ■OTMa] tb x.apTi^ (AfAoirOTi. * T<t 

VIM/ ()ll7St]7i;;^*lt/>)A0vd7/. 

Exercitus LIBER SECVNDVS. i6c, 

Excrcirus vero Thracum Dobero profe- A l ^\ c^ojn^ r^iS^a.yZy cac t»'; hCv^v iai- 
&m , pnmum quidem irrupit in regnum, Q^^,^^, ^^ ■ ,', ^ <&m/^. ^'t.- 
quodPhilippipruiseratj&ldomenequi- ^. , , \ ^ - .(\ o'. o' \ 

dempervimcepit,Gortyniamver6,& A- £^"0.^1; -^,.;^,^ e,A£^. g/^^j^..^ /t4^^ k^ 

talantam,& aha quxdam oppida , in dedi- v-C^-n'; ,-)3f>rvyicu! 3 , >tj ct-mAainiw , »6, ccMct 

tionem,ac fidem recepit, qux ie iph adiu- «t-r]* ^eJct. , cfxaMyia. , 2iJ^ -dw Afxiiunv 

xerunt ob amicitiam Amyntx' , qui erat cptxla^ ^^^^^^J^ru , iV ^iAivnsvv r]io<; 

Philipnifihus, &qui [/««c/^/l aderat. Eu- / / . "" \ .1 » ^ / c n^ '^ ~-i 

ropumautemoppugnarunt^iedexpugna- • ■> ,s 1 v ,x. T»/ 

renonpotucrunt. Deindevero&inVeh- OsTcid^aii-ra.eTrE/Tao jc^ i^ -Auj a.>Kluj ^- 

quam Macedoniam proceilit,que ad Pel- KtSlviaf 'sjf^^pi 'du> cV '^-fiqi^ct -tteMh? xs^ 

k-,Cyrrhiq3 dextram iacet. Sed intraharc, yjppy.ga& 3 tVto;' U tL^ (^Q^ia\auf i^ Taiei- 

iiiBottixam &:Pieriam non inrrarunt:at n ^' '^' ^' > _, ' , fv ' \ 

Mygdoniam,Greitoniam, oz Antiiemun- / ^ »(> ~ ' ^ ' < 1 

lem diripuerunt. Macedones vero ne co- K'"^"''^^'^ a*^/.w£«.m gi r^^^//. 0/ 3 ,c^^«- 

gitarunt quidem peditatu \_hofitbfi-s\ reli- ^\ii^7n(^(^ /J^ G^ Su\ooiwn ctfxuaio^, 

il:ere;{cdaccitoequitatualbchs,quiIoca 't7rm'A'i<Z!r^';fji.i'm7nfx-\ci^oi'^ t alico 

mcditerranea incolebant , vbi videbatur l'^^;^^ SbKs^oA!^' ^« TraMot^ 

ftfww<?«/««!/,|paucimultosadorti,inipfum , ,^ '^ , -\ 1 , ^p ^ ~\'^ 

Vi • • r u ^(Ji^a.^^ovZioqpxT&Jus^TV ,^a,'Kjj)V. iuv\ 

I hracum cxcrcitumimpetu rerebantur: , / , /^ • ' o/t , ,^ ^/ 

&qua imprffilionem faciebant,nullus il- ^^2057rE^i«i',^^/? 'vl;3r2/t4<;gi/ mSya^ 
loriun,vtpotcequitumegregiorum,&lo- iTirmcCi te a;>^%:4 )t,r£9(i)(f5tx,<o7^2i/«5,'''\j^j7a 
ricatorum impetum fuftinebat: fed hoftih ^' ^„'0«^ /ri^jfA-io/MVo^-^^S TraMctTrAd.- 

muititudine circumuenti.indifcrimenfe / rf- <:/.'' r, o' c ^/ / 

.. . , . , . ,. <nct) cd ouiACiiiiyu\diwo]/)i^ji(;7i9 . CiJ^Tm- 

coniiciebatproDtcreorummultitudmem ' .• ' , ^ , , ^ ^ ^r^ ^ 

Jongenumerofiorem. Quaretandcmho- C^^iy^crtj^A^tv^^h^yofMQv-nilyJ/ju «/} ^o? 

fl:eslace{leredefierunt,qu6dexiflimaret S TrAgai/ ^i/^iY^t/il/^^ os 'Ena.Ay^i (^r^i 

felonge maiori militum numero iinepe- ^ r^v PipSiKyJ^ Aa^u; iTmi-n uv 'Uv^ 

riculorefifterenonpoile. Sitalcesver6 & ;„ ' /f ,„ ^^ T^^'^ <J^-' ~,.' ~™„ 

ad rerdiccam verba hicere ccepit de re- ~ , , ~ , \ \ 'ir[ r.~ 

bus,quarumcaufxbellumipfiintulerat:& "^,^ i'ctt^^^c.7a9^^x/':i« uv-mv fx, y^\v,^c.- 

& quoniam Athenienfes cum clafle non CS' ^"b '^^'^{'^ ^Tafx-^oLvcawuj , U n tVs 

aderant(eum enim [i/Iac] iturum non cre- -j^AiuSioii ^(^ f^oT^tot^i^'; fii^i Tt tV ^st-TV 

debantjquoniametiam dona&legatos ad ^^^^^^y^ r^iyU^ 7n)/„W?,g>»!'« il^ yLZ. 

ipfummiferant, quandam iuarumcopia- o «'«'•/ r- ^ * ' ' 

rum partem in Chalcidenies , & Bottiaros D ^ ^ '^ \ ^ ^v , , 

miht,cumq5 illos intramuros compulilfet, '^KS'^ ''O'"'' o/pe«>TE5 ^ojzt^/ W/^F>;7^?, 

agrum eorum vaftauit.Dum autem caftra vs\ °' ctA^o/ vttvksoi %am,Mv , ^ 0/ (J.i^ifij. 

flatiua haberet in his locis , Theflali , qui ^^p^^A J^ gM^^g? gq5oCr?'3?a3tr /x^ ;^ 'b^ 

Auftrumverfushabitant,&Mao;nates,& _ ~ ' ^ ' ^ ' .^'i^ / ^?- 

ca:teri,qui Ihclialorum imperio parent, ^ , ^; -^/^ ' , ^, ' , 

& Gr^ci ad Thermopylas viq; timuerunt <ra)'.g'?oG„3^jai' 3 >9 0/ y^p^^p^/^i^os^-s^o? 

neexercitus ifte contra fe quoque vcniret, /Sopgoi' ^ctx:£$ , oozi/ TTEcTict it^VyVr^vcLfoi , x^ 
& in armis erant.Thraces etiam, qui trans oSifxacmijK^ <Pfaoi,i, Sipaujof ew-nvcjuct 4 
Strymonem, Boream verfus, loca campe- ^ - ^'^^^4 ' ^^ ^^,' ^'fk]r^,'^ 
itriaincolebant, Pana:iprseterea,&Odo- t: >o, / " , < ^ . > . 

manti,&Droi,&Derfx'i,ferriti funt. o- E<t^^«^7n,Agu/of.gM/«/^,^'Vj<5r «c./- 

mnesautem fuislcgibus vtenteshberi vi- i" a.;i3/M^o/5C> o^vfA.fxa^xjv,}Oi h-ra (rq>ci4 
uebant.Pra:buit etiam [idem Sitakes] occa- y^mtKijcnv. Si, -dJj n •yaL\vuS\itlu) ;t, /3ot?/- 

fionem rumoris inter Grxcos Athenien- ^i^ ^^ fx^Kehviof a^ ' ^-^??^ > '^^"Hp^- 

fium hoftes, [periculum ejfe] ne,qui ab iplis 

\K_Athemenp.hHs\ per focietatis ipeciem adducebantur , ipfos etiam inuaderent. IUe vero 

&Chalcidicum,&Botticum,&Maccdonicum[rf^r//w]flmul[/^/]fubftiftensvaftabat. 

ttn Ji TiPiyi^Lf ,jfeitteiO|U*D0/ ] cuii •» <afe(^«0K7ic. «i 'fS<i'] '^ a.%\ia!ja\). i.7n^\i] ^Kii/uttxif. 
SfO-Kii /haovoti. ' i.-Jff/^-^l tWTTir^ 7tl limMOI 01 0.%- 

p I7P THVCYDIDIS HIST. 

^ 'Q^' cIutJg^^ inT^oJiTt^miHHscA Etcum nihil et)rum,quorum cauni inft?- ' y> ■. ^ ' _,*'"' „ ^:^, rZ..., ^',^f IhsarmisMprofedustucrat.ipli fclicitcr ; 

, ^ ' , ' j ' 'o, lucccderet, cumq; iplius exercitus com- 

xj <^ ;^/^w« eraA«^7ni^p<l ,^ ct.ctTr^/ ^to^ ^^^ _.^^^^ careret,& hycmis incommodis ve- . 

-v^ Z^'%y T 27nip<ro)fj'J,eti^A<::p;d«oy- xarctur,aSeurhc Spardoci [fi/io] qtiiipfi 

•ni?, jc, fxiyt^viuur cco-nv S^jucL/J^ki, ucf dv patrueHs,quiq; apud ipfum potetia lccun- \ 

^yi<L7nX^iv. li^ /e Z^' 3^ x^J?* Fe^ ^"^ ^"^^^'^^ cclenter abcGdum inducitur. 

i^ . / , 'rx ^ f > ' ™ ^.' j SeuthcnautemPcrdiccasfibiclamconci- 

oy.y^^,,s^^^^,^ Tv » r \c .\ hauerar,polhcitus lc mmatnmonium ipu ; 

jt,;^:i,^TO eV cuj-vj.frArO'''^^^^- ^ ° ^4«^^ fororcm daturum ,'& prxtcr ipfam, pccu- ' 

'jniaiiii . ^ uit\ou; TCAciKS^Ta '^ TOaaj »1- nias etia [i;/(j»<fr«r«w.] Itaquc Sita!ces[.S'f«- j 

ul^i.^-my oVto c:^;^aAy.;^cni/,a^6;^'- /A-f wr^/>]induLT:us,& x x x vniucrfos dies ' 

^ p p -A ' • ' '' n. i R [»?.'////<«] commoratus,&:korumo£toapud 

' ,./ -'(T '' _f ^ ' ^ '(v ^ Chalcidcnlcs [(:e»/«wpi^,Jcum exercitu 

Wi) t^^e^^ 1 V-rev/x^ -rfa^ g^T «-^^^" domumceleriterfereccpit. Perdiccas ve- ' 

Jid^^oailLdj^, uiT^ '\j^i^-i'n.^ ^^ oku ropofteaStratonicen fororem fuamSeu^ 

K^^ tLu S/TaAyjt; «fpetTOo* xra^ e-jV'^'"' O'' '^^''^ vxorem dcdit, vt ci promiferat. Ha?c ' 

^' ' ' „ 'CK ^^, rrZJ n~J^J.,^v^r ieitur Sitalcis cxpcditio liunc habuit cxl- ' 

,^rr^^\ <!pp ' I \ f^ . 'a tum.Athenicksvcro,quiNaupa6nerant, i 

Oi^^iV-rn^^^mm^vv^-nK^^^i^v^y cademhyeme,poft [^/«.#«;,4.] difloki- -i 

'^o^fAmoi y^-pviLS^oVyiqxLrLKmv /^^oc- tamPeloponnciioru claflem,duce Phor- j 

'!T^SJera.vn<; i-zs- a.tpxxjS. x^^^m^oj/m n mione,maritimam oram legentes Afl:aco ; 

tL^ /uic^-^^cut i^g dKScpW , r^cLK^alcti bellum intulerunt , exfcenfuq; ex nauibus | 

.\ c , .o, / ^/r..' ^ «SP.f r interram fafto mediterranea Acarnanix 

' I ^ I \ ,/ / loca petierunt , cum quadnngentis luo- 
t^Vpc^^o'? <^6 ^gojxwwi', we^c -n^yTJctiBUjC rum grauis armaturx militum^clafllario- 

r{3Jf Ks^^^ruv , x^ cL>Xo)v ^e^^v ,cuicPfoi4 ov rum,&cumtotidem Mefleniiss&exStra- ^ 

SbKSu2'^l2>iCa!iot^'if)6Kv?^cm.v,x^ Kw^. to,&Corontis,aliiiq;oppidiseos,quivi- | 

t^.' )' ' „'„, dcbanturdubia'iideihomincs,ciecerunt: i 

, , , ,^x r^y ~ ^ . c^ , / &cumCynctem 1 heoIvti[/7//«w,Jinop- 

ct*g;Ki//)^>i^i' TraA/i/ b-rn (^jccvi. ii y) o/w*- ^-^^^^.^ Coronta reduxificnt,ad fuas naucs j 

iJ^t?, ecs/ TraTE 7raA«/^<ot? ov^ /^i/ot^ ct»C3tp- redicrut.NamOetiiadis,(quifoliomnium I 

vcuia)VyChci^yMhuja.'nvif),;)^M^voiov- Acarnanum Athenienfibus perpctuo e- i 

'ir),,<^a.rSJ\v. -^ clyiXm, ■m-r:^^^, oic^v ranthoftcs,)proptcrhybernum annitcm- i 

'/ . ,/ t , V ^ ' ' \ ' ? pus,belium nulJo modo inrerri poflevi- : 

c^^Tnjhvo^u, 2^^^o?^vncc4,^cc^^ao)v debatur.NamAchclousfluuius exmonte I 

Kc^ a.fA.q>t?Jipr^v , Ko^ ^cf. TV cL\^^vaMiK30 Pindo pcr Dolopiam, Agraos, Amphilo- 

'TniSiov , aLvoo%v /u^ fnP^ qfairov ti^Xiv , Dchos,& per Acarnanicam planiticm fiu-- i 

igfxci^^oj^'^ SliltiU inxo ohioi^i yX^tLi en^ , fupcrne quidcm iuxta vrbcm Stra- \ 

/ 6 .f7- 7 c, ^ '>- " / tum,&:Oeniadas,pcrfpatium, quodintcr ' 

^^,, , j ~ Ji'i -^ hasdiiasvrbcseitmcdmm,inmaredefer- i 

Ks^ r vS^cc-n^ c^;^^vi q>cLrLjiv.KiiV7ai tur,&ipforum [Oenia^arum] vrbcm refta- \ 

3 ^6, T^/^>iati)i/'r^' gp(^i'<i^i' of -TrBMaf Ks(-- gnanspaludibuscircundat,&:fic)t,vtpro- i 

-miTtxfvol.ict^Vjr^a.^A^^ T^ docCo\cIv pter aquarum copiam ei belltim hyeme \ 

^.r^ ' ' " ' '1 ' „„ ^, nonpoflit inferri. lacent autem&: plerie- ' 

g -^\ V ,N opp/ 9 ,\ . / quciichinadummlularumercgioneOc- < 

^^?:^;ct£/,>c^e;a.TW^Mati,v a^^^Taifc.vm^- niadarum,ab Achcloioftiononproculdi-^ i 

t\'7ai^^7ntm.<;chcdina>>K(^'nvtct^^o\ca ftantes. Quamobrchicfiuuius,quoniam i 

cft magnus, limum femper aggcrit, [ob cu-> i 
itis cofigcrkm] nonnullx ctiam ill aru m infularum fad^e funt continens, [& cum contwen- \ 
tefunt comuf3fU:]Etcvcdibilc cftcartcrisquoquc n5 admodulongotcmporisprogrcflu i 

' AuTifl-^jsr ajUT^. ' 8.\ii\>lKa iaiC&M] tUu 'ifoSmi- Ai/Tr/fJ ■ti/s o/t/ac/aff. ' P8&t^'/«ca{iMI']'E^ t6.u W- 

mit^^nv. ^ h.iwpaiia]miwpo\nayilu'hici. * E< )<> oi'- Kivn}j!i/ufAi(s<-i: vSutwm •mtav. Fpo»^/ a'«i ] i/aJui <n//i- 

wa'J^]()/vw,?r5A;«'o?jy ofTar5s/.Jii)'n(a';(«Aax,i|i(s4vauij'V«- «popei. ' A/ iiTt/p/iJDTa^] 5/oti/iB miMa o/to< jicjjfaf/af .' 

yijuin X('^i>/xiM^. ' A(a</i!Aow7'tt«]</'jAo^a , «vuiDutAoi/- ii/xit^isp^ifl/evn; euay^aipriimv' O'^ iti m ^T^ofa-yjTilat ' 

^'vwa.»o'SAa;^<i,'t^5oui'a7iiAari')«iai''7i)(o'«->ili«iJ5 7n7B/M(,cJtc f «pa/ 7H vnrrai ^eu/tbii. o ■y)O/Mif0( ■jnf^tc.ytau iWTiuiaiiti' 

n I . • ' /r*oc ^ r .« ' . "" /V f ' ' 5 

ideiu L I B E R S E C V N D V S. lyr 
idem cucnturu. Na & fluuij curfus cfl: ra- A ^ts ttoG/i'. 'Tv,nyd dS3/u(J-'^ fJ.iyct '9 vraAy 

pidus,&multus,&:turbidus &:ip&mrula: l%M^,,^^^iy^m,7wyji'c^,i. ^m«A^« t^? 

luntcrcbnr.&limocontrcftioalia-cuahis , .(^- \ ^, 1 c^ ./. 

conumgutur,itavthmusdilTundi ncquc- , -^ J vj- n . , - / 

at, quod infula: lint gradatim , [ ac ordme ^n^^JCToq.rt^^^Ma^ =9 « <^' ^'>?"' '«'M<'a^, 

/y^/'wr/^,]nonautem(ericdircdalitx,ncc x/[ i-^v^ 4u%tcci; SfsSiit^ tv iSct-wi a 3 

recT:um aquis cxitum in pclagus prxbeant. 7:i';\gcp5.ep„^,; /l^g/;,^^ ^ ^eyAActj. Aiyi) 

Suntautcdcrcrta:,necmagnx.Fcrturctia .1 s a > ' f^-^A ^ ' '" ^' '^''V 

Alcmxom Amph!arai{/i//£',Jquotcmpo- ^^-'^ r%' , • ^. Vr. v ' 

re propter matns ca:dcm vagabatur , A- ^-r^^/^ w (pom t.?? ^»^4 , -ni' ATraMo 

pollo oraculum rcddidifle ,quo hanctcr- '^•ri^-r^^^^njw/ olyuiV 'Osrg/Traiva 

ram ei habitandam flgmficauit, obicure c^lfj Avaivr^^^fj^'^ ,^ii/ a!v ij^ccv o^ 

flenificans eumterroribus,rfl'«/^«^42'//4^4- T, ,7- ' ~ ' ' "_, 'i 'f 'i 

/«r,lhberatumnonin,priusquamlocum ^, ' r^"^' •, , v r / c ~ ^ 

habitandum reperiirct in ea regione, qux, r/x^^c^,^^m ^^^ « A;« ec^c^-ru ^fxn^^ 

quum matrem intcrfccit, a folc nondum y-n Iw' w; r y^ k,>Xni catrcS fXifxicL(j}j.i\v\';. 

conipedafuiflet, nec teUuseflct,quodo- <fi'^c7dpcIv,ui(pAm./uoAii Kscniior.nr 'srfoi- 

mnemaliam terramipre [fm parrtaMj pta- ^'^ ^ ^y^AcL^. ' ^ l^oKe, cCortS l- 

<:«/<)lpolluiflct. ineveroconlflijinops(vt ^ \ a ^^ ^ ./"- ' r , • "? n 

. -", . 1 1 ,-■ t, 4 }C5^yictitxey<i)oJ^<ilctimrcJ ato/xcc7l,oL(p ii^zfff 

aiunt)vixtandemanimaducrtithanc A- ^^ xr"^o ^ ,^ r^ > ^^ '^r 

chcloi fluminis A\\x\x\onzm\_ahoraculofatjfe ^^n-cti^r^ [X¥in^ , cbc ^Ai^y ^^om e- 

dcfignatam. ] Ifludqj folum , quod hmo 'TrXowctTB. x^ H^TOixicQiigii TV? <rfftz .plncL- 

congefto confolidatum fuerat , ipll vide- J^^ ^^^^^ i^ujudc^ua^ n,x^ X-t^ A^Cjtp^cT- 

baturextitiiieab cotempore, quomatre ^ oi ' .w~ ~ ' «_f ^ ' ' 

c:Elanonpaucosannoserraucrat,6i:adlc- ,^ , \ .x ^ ox , 
des ineo llii corporis cauia ponendas fatisC ei-C^tT^A/TTE.^ to ^t^o .6«j 'afei AA>f/y^cjm, 

amplumefle[W^^4/»r.]Quarecuininlo- GicLUTctAiysiL^^^a.^ 7ntpi?^C>o/i>%j. O/q a*)-»)- cis circum Oeniadas iitis ledes coUocaf 

fet , [tk'\ regnauit, & ab Acarnane fiho ilio 

nomen rcgioni impofltum reliquit. Qua; 

igitur dc Alcmseone traduntur , hxc llint, 

qux \far»a'\ accepimus. Athenienfes vcro, 

&: Phormio caftns cx Acarnaniamotis, & 

Naupactumprofedi,ineuntc vere Athe- 

nas redierunt , iecumque duxerunt eos, ' . 1 ' 't<"; s ., p " 1 

quos inproeliisnauahbus ceperant , quos D ^-^^^y,^ ^ ' '^,'^^'"^ ^-^^ rui ^ta^M^u. 

fadacapitumpermutatione,itavt flngula inALf(g. toJ^ , ov QovKvSlhi ^twiy^a.- 

pro finguhs darentur , hberos dimiferunt. 4t. 

iiauesetiam [<//«A:(fr/z»/,]quasceperant. at- 

que hxc hyems cft finita , [^/^///^^f. ''//,] quodThucydides confcripfit,tertius annus 

ell exadus. fo/o/ x^o ^op/xiuv ,a.^i/rii cy)c rrn ct^p- 

' ^ '^ ' 9 ' f ^ ' '/ 

vcaict^,x^ cii<^iX?/iOjijoi g$ liui vcujTm.xmv ,ciL~ 

juy- ^SJ' yfS-riTfKijaTxv \c, '^ dudiujau;' Z>ti 
TE * eAdjJi^i^ TyJ c^yjuisiAcx^ruv cy>c T// 
vavix^yioj)! a.yrnc; ,01 cuiYtpcvir cvi&ooc, e- 
Au^cm.)) ,y^ '^ Voui'; auc, ily\sv. x.cci y\M^]i •Aju ■■^qyjicfi iMKow-n. ' TnitxviTfU ] n\<; Ee/^t;Mif. 

itfhiai (i .3;£o^ir/c, /xaoi/oti «f ;i^?«iw « tm/na.-n;. 

tfi(stTiAm] «T&?'npo« yi iMi/pHTif o)ta\f(7i.0^inposjKoupnTif 
t' i/Mt.yi'mi , itjt) a<Ti<jAo) |U«vf;i^p//.a.). ^ riapf Ae^o^v] 

«t/tOHcTHAOVOTJ. **T0l<7l SAfcl/gtpoti^O^T) ■«,7tJf 71 cl^- 

v/u«A4i7B[{T»«{ W7a(f va</|K«(./<a^« 'nrc?nfOV /Mv aAovTct?,!- :n/7B 3 VZT!) /ftr A%]/a!iav o'iKsi.ii i7raA,i\birmv iAivSifa, 
3iVTa.;7rui;o'iT^ ouivif a.in' aiSfoi; i\u%irat. a.N\ai. ■liq cq- 

P(^UaAMTKf TX! 'SOTipOV^SVMTStfcVat/jUajJiaycaAQVTn^, TJTS 
i) tAei/^ipKfbllTCt^.OTITOfTTf ttl-lip ai^T a.i SfigiM!,%mt'nTt y6 

KS^ ■STfscTKf '?iU'OTA4|M<ai»a/p('|UaA6)7iit< ajrii(pifi&l(fux!ia.Tzu 
oit^-ijzmrtV A^vojm ai>tfaj/r' aiSfOi iAv%aat ^ IS: ttAtu. 
Jlpw^mf^iiffij ^T^n^o; r-ii 'ril' ASmaim a4-^a.hanu; \.7slifi! 
■mM^MCOvlTU) f^ujivTa^^ns^iMvJifaSitTOi.^iy^.P, 
' EAl/OncWjSAl/Tl^aSniW. «V Ai/^Sv eVi9H(W. 5f (»f 71 17» OT K Y A I A OY^ T OY O A O- POT srrrPA^HS 

T P I T O N. T O THVCYDIDIS^OLORI Fl- 

Lll, DE BELLO PELOPON- 

NESIACO, LIBER 

tertius. 


^^ oLKjuaConi , iq-paLT&uaav 
Eqxente autcm ar- 

flatc, Pcloponnciij , co- 

iumq5 focij , frumcmo 

iam aduko,cum infcflo 

cxercitu in Atticam i- 

.gj^^^, ucrunt , Archiclamuiq[} 

~^ Zcuxidami [///«-,] La- 

ccd(jmoniorum Rcx,iplis pra;crat,cailrif- 

^, ^ ^ , ^^ quc[/»fd]politis,agrum vallabant. Athc- 

nienlium vcro cquitcs, (vt conlucuerant} 65 Ti!tt/ airiiKouj' yiyiiTT) Si 
CU>T Ap-yiS):i./UC'; oZd^E,!- 
'Sk.JUOVfPl^KeS^f/MUOV (2)0.01 aA^'"' ^c, ift(ji%- 
Q)iW,voi\S yiotui T ylu/')(^ rar^aCo^aji , w^rcSf 

ilui%<mv, iyiyovTO r a!)y\\ia\u\il7rm.c>>v , ^oTnj imprcirioncm facicbant [ w hofthm agf»e,^ 

imfi^KSi- y^-^vTT^K^^v 'iui^sv 'T-LxcIviJf- quaccdebat,& plurimammilitumlcuiter 
6-r^ ^ z o' \pr"^ \ > r^ R'itmatorum turbamprohibebant,neac2- 

^ , ^ ^, , , , tcrarum copiarum corpore longuis pro- 

•r^jaAga,^^ KJcJCic/pT^i^.^e/^g/^a^TS? 3;j^o^oi/ grcffiloca fubtirbanavaftarcnr. Ibiqj tan- 

^it^'j TK OTTyct. , ou-fj^pyjoziv, x^<hiXv^(jztv diu commorati,quandiu comtncatus iplis 

K^^Tn^Hi./UL^O'^^ ik>o\Li T TTtAsvreiw- luppeditauit^^d^owaw^redieriitj&infuam 

' / 'cl' ^'.J' _a ' ^ CL ' ' qiuqucciuitatcmfereccperunt.PolHianc: 

. . .Q^ , , n\j^ ^ ^ autemPcIoponnciiorum UTupnoncm[/« 

«,-t^ ^^«^:.v /2yA7,^m« /M^ x^ rrjre^ r^ ^ ^tticum fa^am, ] ftatim Lesbus, 

imAi/Miv,^^ oi;\giKec))xj/M!iioi ovranz^n- prxter Methymnam , ab Athenienlibus 

^^aucn ," (ViaifK^cQTiMrti '-^''^ k^^tIuj tIu) defccit.[Zfj%]autemvolueratilliquidcm 

<~^^J^ ^,^'„^,^1 o,.,,...~ .^,' V velantehocbellimi motmnAfacere defc ccpo ,/ f\' N ~.' <?/^«f;z(;] fcdLaccdxmonij [*//(*.$ Wis'^,^///^;- 
pjTiy:>Ai^o>^'TL.;^cnvxs^T,ipA)voiK^^- «,;,,/^,^^y^^^,jreciperenoIucrant. Sed 
^//^011/, W^^fi'»' 7n»>?i7j^ i-miu)^ov TiAi^ C [/,7f ] vincceiritatiscoadi,maturiiis,quam 
^a/,)^, o(m. dxj TV TramD eie/ d^^txecdztj , tb- lecum ipfi conftituerant , hanc dctcftio- 
ll'^Tt,K^mTov;\^^fXi-m-niix-aiivB,'joi^- ncm feccrunr. Expeaabant enim do- 

' ry >/ 1« > (7 " ^ ( '^ \ nec potius ao;2;cribtis cllent obftru^ii , & 

iraj/.T^vedio/ >0 oms ouJ^sii ^cf.aofQl,ysu * P5 ■ • / r i • ■ 

^ "^ ^ , ^ •'T^T' '-^ '-^ murorumarcuiicium^naiuumqjrabricatio 

(Xtijvfxvi^ot , yj^ ^ c^-mv /xiTvA^c^c^v ^ l- ^^ fLR,m iincm cilct pcrducT:a, itcm doncG 
SicL ouiS^pig y^ (pijiv rtir^c^iiot (X^LUjix\cev cx Ponto vcniircnt , tjuarcunque vcniie 
oportebat , fagittarij , & frumcntum , & quarcunque acccrliucrant. Tcncdij cnim , qui 
ipiis erant inimici , & Methymnaris , quir^etiam quidam cx ipiis Mitykrneis homi- 
nes priuati,quibus proptcr fadioncm publicum erat cum Athenicnlibus hofpitiumj 

' Ef tUi) aiT7/K2iuJ aJi-n ■nayC^ Txq «'•jjocnf . ' KoJ sl- 
KOL-Ss^O/UiVOi I c*i29Li©<£ovTj<. 0'jy a.T0i(jii nti^adji •min\jjjui- 
1io/,o(m' t'//iC«ji:i/iiuoi/7i? , ,^5f. Ttii jr/mif. ' f.iuouuTiw^iw'] 

^p«. ' Tiavs^/Arjiil ij^ KauJxj/Miiai'. * To titi 
<SJlfS>4^lOJTOf I AH-S^I (t (I^ , «ijgi 7J |aH'ZB£>l,^(OtTa^'f4''o';7*l'riiJ', 

K<tia)t/p>*/;]A»nuii'. "Oue/vowiBffiTitfJdu^ij-iv.iaf »«>« 
|jj^it4i. K<i( ■atj TioOTAf^i/J li OTXoTBkmifiaiMcl. '° Ou 

Ati«J)cjtii5smf /ij «Jjii «7» )iii«JKst'nS))»w iifnnvof S^ii J^£An9»ivay. '' Ka/ "^Tiw Tiiuiksnmfiv^loCyeifaMlui 
au -^ .mivm/uivav 'iimmiriVciMXTe ^Tiu/cu7(i9 m7>nu 
"Ty^^fOC&iTlSsiiU. '' Ppci7i|»oiiM</';4tootanrJ'af/^/V4i/'r5'S5r7oS»!- 
v<»,'»^?tp^<%t.7i eua[^gi.cdi\m(. r.aar yd aK.mf^ii fiov\cfA»* 

'* Tm n ■)h ^yijUintivJti '?3^iih^,ui\'0i.it>iifuiiti icaTn 9n* 
MtJoji iMjfioTipotf euiift^, v^/JUt i^tw £m •nii ^/jutai q^ 
AiutKiiv, 07mi (hcinjaitUTt I 7r/5 •m^^uioii eii\i. '' Kay «6 
fMTa.7nu'7niji*V''i rica.r J )(a) « /x*T\7n/A.T!t\m , " Ai/7t/{ 
^))opofj 7M$ ixnuhlueLjHf. 

Athe- 
Yi/ciei /Uiro- 

TTEJ- 
T5 celcbrandum Mitylenxi frequcntcs c- C?^^^'''^ f^ii ^f^Tu^tujc^oig umiv j'' vcxZi ^ 
rant'conucnturi , S^ fpcm efle,li propc- '^^^uocij,)ccLi Tit^vi xjckXeTv /uLt; 7m%- 
rarcnt , cx improuiio ipibs impreffio- ^^m Si,7n)Ai^e7i>. '\o] c^ '^ ni<; '^y,,, 
ncm inillos cfle faduros ,ir;d" 't^''^'^'» /» r^ (t^ ^l ^.P ^, < r./ i 

Jitam fotcjtdtem reiacttiros. \ Lt li cona- , ^^ ,, ' ^^ '^ ^ c 'o^/ 

tusifte felicitcripiis ruccelllilbt, [ ^thc- f^t ^ ^ ^'^;^" ^^"^' '' "^^ (rq^cTg "'kT» 
meKfcs pracLire jectim aciurn tri ptttaLi/it.^ S t,vfj^cLyiX3V Tnz^danj , j^^tTE^j' o/ ct,9>>- 
fm minus : [ clafis dnctbM tmpcrauerartt^Yyv^oi ,^ tV$ cl^^cti 'J^ ai-r>/'£ (pu^gtKm 
vt Mitvlenxos naues tradcrc , murof- c™,' ,^ ^?: rj ^f ' " > 

que demohniubcrent, &:,niii!mpera- -^/^ 'o/ p of /° ^ > />//- s ^ v<v 

tafacerent,bellumipiisinferrent. Atque '^^^ «--^-^^i' :^;^t^ e." ^Go/o*, ^ tte^/ 
illx quidcm \K_^themenfium 40 naues] abie- 

runt. Athenienres vero retinuerunt decem Mitylcnxorum triremes, qu3Ecx fccdc- 
rispadotuncapudipfos auxilij ferendi caufafortc adcrant, viroiqj, qui in illiserant, 
in cuftodiam tradiderimt. Quidamverb cum Athenis inEubocam traieciflet,&:pe- 

KLwvTaj yiy/ovm^JTt julwuTO^ yyvovTtqjTr^ ;(J' ^(rivazuj voa. ' TLun^uuoiictiani^^vif^ic&iiuHirLuj ifoivyiionv, 
raicTiov.ivaj) tiiSto», sa-iriaffacTOV (/haoiiotj -3;^; aMiiA»[^) '° StuJo;x.n<!-(v] iVa^jjaTrJfon ,^auo/mir;ii. j^oi jS luaeipvi- 

r^! mMT/^ , IMCI ^niii/^Jnm oJ^^Tftu ^Tii^^a.sn Tiif ot- 7n.),0 7i5ta(O|.)«'(^ctal tiu) Ai'ePov U lyiv Mnv\Ui:tw fiia.. %au- 

^iivofoif. "■ EsTioiA"™''"'''^/^'?]*'"!'"''^''"* Mtrllioi; cu- (i;)Ci^«v , icftj tuuol)U(n( , /MiiaZcf.-nKuq. ^^uuoiniiv Si , )(W 

alJtst^otcivwf Tiui/.wTOAi-ylaioiKiiffn^. ' K<=£^ 7{4u cPgjeiJK.iKi"'] ^cujoixmiji; , diUi-mCcCTu; Aij4TO|. iy£,P. 

Qcii^^niivci!^ovTujifj!^^Jii^ia(,eon'^^/a^,m»i'X/D.Ca- " Kay Zoi^ti)] 73 ^,ua >taA.« to^ ascum'!dJ'onv.O/u.tipo;,A>A 

vovTiiv cw-nii Aaiu/a^^wavE ^oiaTfiT.TB ooi/vj-fvJii ovtov, ei/MV <tu>(nimyi^q.Ovoi!,o\jnj,xs>\ci fMVxst.-n^%i% tb ja- 

^5b/MiVc:jSi/f /lciaTKf ct£>me'J.»7!)i y> )cT' •roa^oADcovsT/^ji- rn^o,i«vov,i(jij 7HOT/po;ai/'THi(piTttA«Saffiva*V«5i^(», H^tAaif 

»«5 'PiJ' Ai<i^l'«v. "*■ At/TSjjAJoQoy^TBUfa^va^^otf. 'Me- ai' isai 7ri; a'9>)va<o;f tb 'Wgji.-^uaTa. '' NoiJf Tj /jjS^- 

j«./atvfpjpv]dw;^?«ai'. ' Fpoc-Ti)^f/.t&!TOij&itf]a*'7i'«,'CJO« ^ecwaijTiif ci%vctj0i;. '' Y.a^ a} /uif mtilif^ cL%vct^ei>\) 

TjiiOvi-imXi/juoiiQ ajJTLuj -miM/Mcifinmcraf, ^ Aiuparcv] «Aiaovoti. '* flaep: u^aj] tijj a'9«iia(ot{. '' K«Ta7B 

«^H.'-«j». * Mft^JV/^iposVi/OMiiTicjTtijTrtAjOTfVijfr/oif cTnao- ^i/«y.(«!_>i)(j.ij<^7i«;|i/^«_^a»'. 

P 3 TiTaAajT. L I B E R T E R T I V S. 173 

Athenicnfibus indicarunt omnes Lesbios A ' juAc^vm yyvoncu, -nl^ aidLoc,\oii onluuot- 

riXw^A-JlMitvIcncnpervimcommisrra- > ''^''^'j' >■ ' _f ^ ^,', r,' 

recogi,omncmq-, apparatum cumLacc- 1 \ , \ ^r / \ '/ \ ' 

dxmoniis, ^BcEotis, quigentisciufdem ^•^^(^^'«^^^^«^^'^Cj/ilJ^^gtxf^- 

cratjdcfcdionis facicndq caui^i[<^^///tf] vr- f^nccv ;t, (^oicct Ivrfivc^Sv ovtuv , 'Qa '^m.cp^- 

gcri,(:v',nifiquis [///(s<5]iamanteuertat,ipros cr^lTai-^yTWi- y^iinxttTii; carOKscTzxAv^^^Tai 

Lesbopriuatumiri [c/aYrK«/.] Athenicn- «^„ — „ ' Y-t"',!;^.) >/^,^ 'a''cv -^ 

, f, I "■ I II ' -■ rr >!<* «.WJmcJf ctV^tAMcncii. 01 c/lct-dlcoctiol 

lcsvcro(nammorbo,belloo5reccnsluice- .-;■ Ov r. 1 . / o , 

pto,&vigcntcdebilitatieram) remqui- ( ^'^; >^ TiTuAa^^py^^oi-^s^ t^j.^o- '^ja 

deinarduam eilcduxerimtLesbum,qux' ^t>,xj TVOTAf^v ct^T/ Ks<.x.iqu/tS/jis , )c, ttV 

clafrcm, (S^ vircs intcgras habcrct,a fc alie- /ucc^ci-m^j ' fjceycc /v3/j 'ip-pv yi-ptuJTv Tt) Ag- 

nare,&nouasnouorumhoftiuminimici- c;Cov' ^i-tn>M/vi4crcccO(,icuj7iK}v'iy,vaav, 
tiasfibiconciliare, & criminationes iftas „ ^ cv ' 7 ' ' ^ ■ • ./ 

initiononadmittebant,[«.^^y././..7^^.<A- ^'^ . '^; ^^'P^^^^^bO^ ctj.^;^>To 7,- 
demhabebant,] c^aoi\[h(€cdcfc&toniswdtcia. "^KSP^^VW K^TvyticC';, fxn'(ov fxi^c^ yi- 
abtllisad[callata,\ non vera : [fedf.i/fa] efle /^wm? tzS fx» fiisAicS^ ctAj?,^^ Tft ' 'f/r^'^ 
mallcnt. Poftquam tamcnne pcr Lcgatos ^^, ^ vrly^cc.Tii ^s^Uii- ch^ 'i7cii%v 
quidem[cj^f//y/f»i'^w] miftoSjMitvlcnaris _A, ., > 9 , i ^io y / s 

perfuadcrepotucrunt, vt(Xcopiasdimit- , v ^* / \ , / -^ 

tercnt,quasinvrhcmcommigrare cogc- '^'^e?^'^^^ %tAviv,Siiazx.vTi? curo- 
bant,&: reliquum [belh] apparatumdiffol- iisi-^^^^v eGxApi/TD.»^ 'mixTntmv 'dtacTrooci- 
ucrent, [?«»crf^//^y//«] metuentes,eosan- c^iTiojct^K3V7a.ycfZg,c^'i.'w^v ct^TaM- 

tcuertere voluerunt. & conicftim mife- ^,,^,^^,, ^r,r^ Ji ^_- / -^^.r r^, ■ ' 
1 . r ^ ■ ^vvmcrDV TntpiaTceuctcruivcu '7rf\jv.K.Aii7m7- 

runt Quadrap-jnta naucs, qux rortc cuxa r ■''aj'' ' , \ > , , , - 

Peloponnefum erant , ad nauigandum ^^Oo ^iviov^Texroc^czv-^iec^ct-n^jj^- ^^^^f- 
parata:. Cleippides vero Dinix [fiittfs^^Cy^^^^^y^^^iic^ii/rj Atn^AciVG^ luca.^9iiTTi^ 
cum duobus aliis collegis , his nauibus ^^'^Tiii^TniAiciiii.opTv jC^yiTrd/jS^n/ciet /xito- 174 THVCYDIDIS HIST. 

"^ -^.cLi^v iA^uv y oAnclSbg a*fit5j/!4cWAtiibusGera:ftumiuifiet, [/iiJnauimcNne- 

•o« ' »^7.. „«^',.?,,«r '^J.rr^.TTflr.^ Tatiam nactus.fccunda nauicTatione vllis, 

' -^'"-'o, r- / 'f ' '1 &:tnduo poftquamAthcnisdilceHir,Jvli- 

c^^7^<i^J.e*^Tt.A^^^cc?/^^o,, ^yj^^^^ ^^j^^^^^ ^ ]Vlitvlena;is infcftura 

oLyiii^i^WfhTrXou/j. oIStHTiigiDV^- Attica: claftis aducntum nuntiauit. Illi 

?JiiVTa. 'J^y!A%Vi7z:l neL?^oLT^ ^i^vKccj vero ncc ad Maloentcni cxiucrunt , & 

^■^f^-^- XiiJ^m ^ TO " «/zm'A£9Tt cpe^^c^^o;, ^xteras muroriun ,, portuumque partes , 

'tsfi» • . , , V , ,^ ~ . ^ - t/ qux femiperfcdie erant , pra:lidi;s cir- | 

c^ ^'^'''- ^ < . c / 7'''r cumfcptascuftoduierunt.Necmultopoft 

e^^ >C9t7a77A^ram5 , o>i iuDuv, cLTrvyfi: Athcnicnics cum clailc [eo] appulil, pofl:- 

Acm /u^ 01 (fpoLryi-pJ ru. eTrEgrtA/t^^st, , oht quam [/»«w adkentum tllu afitijigmjicatum^ 

iauyjuovmv Sl r^fXi-wMu^c^cov , li tnAi- vidcrunt , ipli quidcm duces [c^r//>.W^] 

rs' ' °k ' /f ri ' r. dcnuntiaruntqux[d^c_x///'f«/V»A^«-lim- 

'^ r^ \ ,^ , ^ , ^ , pcrataruerant: ledcumMitylcnxi dicto 

A^.«|o/ , xj ^^qjtws a*<xJ^i^a5?m$ TraAg- audienteseflc nollcnt, bellumillisfacere 

/Miv^iKTfkouti ji^TiidL imiman.vm tyJ vicJt coepcrut.AtMit^'!cnxiimparati,&:cxim- 

m '^ vcu.'^^ct y o/.i-^v rtstJ 'T? Xifu^oi- prouifo coadi bcllum gerere , prodicrunt 

" j\ 'o,' ,^' ' r^if .^.Q,,,^,, illiquidemcumquodam nauiumnume- 

n , y, "- I - ~ roaliquantumante portum, vt proelium 

• ,ialv,P3-piir^^ri nspai^ie^v T^ii ^Tf^-ni-pii, naualccommittcrSt: fedpofteaabAtticis 

^ou?J>,u)^oi ^ V(w<; -n-isr^oTiKsc.ii Slcuctjv- nauibus infcquentibus ftigati,cum Atticz 

. To,' o/Mi?^}icL2iv}'Qnix.ii'^7r^iH.ylccc5(^. ;y:) claflis prxtonbus in colloquium tunc ve- 

. oIc^cfmyiT^ci.^^c^ic.vciTnSi^cLfTn^i^c^- ncrunt,eo confilio^vt^fipoifent, naues il- 

>'^,, \. ,, \f .'^ I lorumaliquaxqua conditione e veftigio 

•TtiOo'ooufyMOiiU.novY i}fS'poi aaiAiaioCDTnx.- ... ^ .* , . ,- ^ j .. 

^ ' ^ ^; A. i- ^ ^ , • Q dimittercnt. Athcnienfium vero duces 

cni7n>Mmiv. ^^cuct.yi^^ Tniv^cm^ci, \condttiof3esabill^eblatas]zccc^ed\i,c\\iod 
•TauTnimv U ^ A^uujoLi ol ixiTv\U^ctj\oi,TV ipfi quoque metuercnt ne no fatis virium, 
TE ^J^i^ccMotTOi' iva. , Z/xi-n/uiXiv «^» , x^ habcrent ad belia vniuerfx Lesbo flicien- 

'I [^ '' ' 1 ■•°fr^ ". J.^\CuT dum. InduciisqsfadlisMitvIenximittunf 

dL^ov;,ii7m'; Tnia-^cu) '(gj;vou)i oLTnAhiv, . V- 

p ,\ I , I \ Athcnas cumalios, tum ctiam vnum cx 

ui axpcJv Onkv vic^rit^otwTZiv. o* TVT^y «Te jjjj^ ^ ^^,j dctulerant indicium , qucm fa- 

'^TTtci^oun )6j ii lUx/ P-^iceS^ccfuovct 'ZBfiaQ<{i Qi iam pccnitebar,fl forte [y_yithe»ieff//buij 

^xy^fi , Agt^Tjm? 3^ '^ <L-diuja\ciV vcwriyf^y, pcrfuaderc poftent , vt naucs [ afe,] vt ni- 

'' " "^', ..^ ,.«>-'w .,^»^/2^,,=««^,^ hilrerumnouarummolituris^reccdcrcnt. 

oi ootMnu) z^m us-X^^o^ifts^iloo^icui Tyi<; v t i i 

, ' . (;i,_,'/ '~ , > Qf r 'o ' lntcreavero&:Laced(^moncmicgatostn- 

7n>Aga.$. i< >b o7r7<7^vo^ t.i.' ^t. rl^ ct>^«.' j.^^^^- ^^^^^^ mittunt , clam Athemcniium 

(ti^)<f^y\c;{v. >t, o; ,i4^ , 64 -Auj ^xi^ccjiMvcL clallc , qui ad feptcntrionalem vrbis par- 

^^AccjTmpci)^ SfgCt^-mP^-pic, xsiM.i^vnc,, tcm,inMaIcaftationcmhabeb.int,nece- 

^^l^T^^c^v o'Kc.i^il2oy,^oLvU-o'4^ ""^' quod Athenicniibus impetrare cu- 

^ .- p I p, ' ^'li T-,0 '£ picbant,idexvotofibicefiurumconfide- 

{ , ' ^, , ~ ,1 V banr. Atquehiquidcmafpera vfinauiga- 

T?;,e5 TreAe^ooi Jt^tjz^ara oi /uiTvAU^cx^oi,'" x^ tjonc, per pela^us Lacedxmoncm dclati, 

« 6tA\« AeffC(}$,7rA)iv^«7v//,{'«5. !^TD/ 3 TBi5 A- CLim iphs [Lacea^memts j agerc cccpcrunt, 

^^«^'o/? eSeCc).,5^')c«<P^,i9 i/xCtioi , jc, A>^^/o;^ vt aliquod auxilium [OllttyUn^^] vcniret. 

\ s?r ''^s '.'_.' 5 ' ^ Scdpoftquamr^^/lIecatireinfedaAthc- 

^ , ^ ^, ,^, nisredicrunt, Mitvlenxiadbcllum feac- 

it^ohvj.^^ 7iv<t Tr^^y^^uii iTc^ii^aztvrn oifXiTV- cingere cceperunt;& cxtcra Lcsbos, prar^ 

Xluucuoi '' 'Qa. S T^ct3>?K54Cc)^ qfo.-nTnhv' tcr Methymnam. Hienim Athenicnlibus 

opem tulcrant, & Imbrij , &Lemnij , & 
quxda exigua reHquoriun focioru manus.Mitylenxi vero copiis ex omni totius populi 
xtatc,ac ordine collectis quandam eruptioncmin Athcnieniium caftra feccrunt.prce- 

' E^njtpiC/^ai/l^^tpaygiif.aKfOTife/iiiSt^^uW.tVJiiA/^^va. Tili ^TV^Laja^oic. Ta iTtt^AtaVajTB «r£«fTOp.6ti;TB. 'O- 

' pAj^effazt.uit^oilatTi-rituTttiOia.. ' Kof TeiTO^Oi;'^ J) n/M- fj(iMyiaTiii^<nw%Kiim''npi\<iuSfa7ra}, iWOi<A', ^,j)c«. lu- 

fmT&ttfiio. *Toii'^'j'n-^<Hijj^<^a.')>r.<aiw\). ' Kav o/a^fliia/oi] 'Sifinrei. " T<« vai/<<i£mA5»'v]TDf/^TOA^'iK /ijajkjt/, 

ttivTiiarrii, ai-ii 'ri'r aJnvaJm.OfJ.ypo-.Oio ^^' <'^o7nMi,o /X " S.V 7()^Aea]^Asa,e')Cf»7»e,<cvAe'ff3if. ' 'Kay ijaMUAl* 

i^vot<^/J.pirAjx.ii. ^ Q.iiafat^aiiyraawovt/Mi.jmTiM a^ti^^nfi^mteii/uj^vJnMi/oij. '' Efn tj (^'a^ja^a» 

'i^Tjfiiuu^&^s^i^fv^ii^ajntei/MTVhUvajOi. '^ ATiD^iAtW/wJ ffcCTi'3\<fi'jj'dif/itiAua/Ti;(ja.>iicf.» 

liunx L I B E R T E R T I V S. i^f 

liLim etlamcommifllim fuic, in quo Mity- A ^^^t^ Ij^t-n, c>y % cU 'i^ojo^ e^m? o/ 

lenxi.licethoftibusinferiorcsnonextitii- ,,,^,>f ""„,■'' ;' ■>' " ^r^ < 

lcnt, tamenneclf.v/r^T-mw^Jpropc^/^^?- , / .rr- ..> . . , ./ 

/^^«.IpcrnoLWnccruisviribusconfidc- '^^'^"^'"«^t,;?, ^\ <ui.^i,r,<mrt7ni7i:c-ot 

reruntauiiired^/^xT^f^^JlcrcceperiJtiDc- /WivriiTvyt^ov^ofcvnAaTnmirDv^id) /utr ctA- 

indcvcroquicuerunt, quialiqind[<t«A://5r] Arr; r-^s^mdjyi^,^ ^ou:\9iu%joi ,ii ra;^i-^oi- 

ex Pcloponnefo prxtcrca vcnUlctA' cum ^ -n.KivS^iJip. ' ^ .^ clvZk UiXU P^- 
Tcliquoj.ppav:ituJhe//ifortu»amiterumtc?f- '^ r \ r ' <\ ^ /> ~ a 

/4rf,4cJpericlitarivolcbant. ttenimlVlc- ^ >~i, -^o rr^ ^ ^ y '^ . ■>^^ 

leas Lacon,& Hermxondas Thebanus ad -T^re^ATrE-^Awffak ^ -nj'? ^^a^T^ws , (p^L- 

iplos vencrant , qui milli quidcm fuerant cray ie oy <S^oc,m^o/ t?!» t^ ei3i<.aeLiuv 'Qri'- 

ante deFcaionem : led cum Atticx clafTis ^otw , x^ J?)* /tLj;' -j^i W>Z6o v<^^v U- 

infeftum aducntum anteuertere non po- t, ^l. ' j ^ ' ^ ' 

tuillentjpoitproelmmcommilium^/wx/r- , „ f^ / 'oq. ' '- ^ 

hem ] trircmi clamingrciri llmt : hortatiqj ''/'|' ^^^ > "^ '3);^£<7C=}$^Ae fcct^yTOi.-^ x^ 6x>- 

(um\CMityLend:os^ vtalteramtrircmem,&: TniA.munv. otha.Siuj^oi ^TfaAv'fhpficz}cdiv- 

legatoslecum[j'/'4r/4«?] mittcrcnt,illiq5 r^^ :^^ xJ«) r^f /Ui-nj\u.ox,uv vjz.^jcuii 

miferunt.Athcnicnfesver6proptcrMity- 5,,,,,, ' ^,, _-,.^„_ ,'-, -i v 'a."^ 
lcnxorumqmetemyl auoa abarmuah/tine- - ^ c p « ,a , \ , \ ~ 

rent,] multomagisconHrmati,fociosac- ^P^^MP^^^^^^ ^^. /^^e.o. ^TO.Ag- 

cerfunt,quiIongccitius, [^uarncjuiiextfli oCn^V ^^ 'Z»e^op/a<cTO,MVoi '<$ rar^^i voi^vr»? 

TKarepctutJpt,] atfuerut , quod nihil virium TraAgoj^^gTOpj^rai qfoi.ivTnSac S^vo etisiripa)- 

apudLesbioselleanimaduertp^t.&cum ^, ^^ 7ra'Ag^?,^;t,TV?g>op^r4eV *,«(?<»- 
auftralem vrbis partcm clallc circunde- _,/ ^,. ~s\'.«\ 

diirent^binacaftraadvrbem^hmc&rminc^'"^^'^, ™^ A/^ecn. eT^.^or^i.. ^^ t.,' ^/ 

feccrunt,quemuriscinxerut,&:advtrum- TwAg^ATTf^^i^j^i/^jl^n,^ iV; ^iTOA<Ja/ay- 

queportii Ibationes vrbi proximas,acin- ot^irt^ihyni-nifxivk.^YtidKi^TriujuoiijU' 

feftas habebant, &maris quidemvfu Mi- toA^^o/, »6, o/ ^>Xoi\i^ioi; ra^Mor^- 

tylenxosprohibebant:Miivlena:ivcr6,a- a ' ''r. ■t'-'_C^ ^ ' o '» ' 

liiq;Lesbij qui[/««y«^i;/wj lamvenerant, ^ ~ > or ~ ' /i i ~ 

cxteraquidemterra potiebantur: atillam ^^^K%'ni-)^^cta.dkv^^oi,vcujqa^^yo fA^^ov^ 

tcrrx partcm non magnam , quce circu ca- " ^^ <^ti t^.ohjov ?t, cty>(^i v\ f/^Atct. ■k^ ^ 

ftracrat, Athcnicnfes infuapoteftatcha- /i^rz^fj.iruAUJjlujovTUiiTnAtjuii-n. Kct- 

bebant. SedMalear^^^^tfwfl^/^^^^/a^wlipiise- ^r)J;„ • J!, «„/,.> "„.r;Q,' . ^' ' 

ratpotiusnauiumftatio, &: locusmerca- n ~ >j v^^ ' rv , , , .^ , 

tus.AtquebellumadMitylenenitagcre- '^''^°' ^ t^ 7a?sT^m<jm vcwi <t7^.qi- .^ ^^ 
batur. Per idemhuiusafftatistcmpus,A-DAgti' 'n5<ct;c9)/7K , x^ AaaTnov -nv ^opuimoi 

thenienfes inPeloponefum etiam trigin- c^ci.rK')3v'x.iAij(m.v-mv <l^pvajem t^^^ op- 

ta naues , & Afopium Phormionis [filtum ^,^,^^ %l ^/^ ■nifA.-lw^ « ^ov il ^v-^/m, ■ 

earurn\ ducem miferunt. Acarnancs cnim >/ '^ %. ^ ' < -" ~ .» 

r n -■ f ni • • '^•)^^TOL.')(^fzs-'^a.7rKtovavu{ciJtvy\tc,rviiAg!.- 

[mj oraucrant, vt ahquem Phormionis ^ ^ , \, / ^^ , , , 

vel hlium,vcl cognatum,duccm ad fc mit- ^"'«•«« ^* ™ 'Gn^Mo^^t. ^f^a. t-mp^- 

terent. Ha: autem naues oram maritimam <^v. iiaiTa '^ /t^v c^^.e/ot^ '^mivi.ftTm T^ 

legentes,agriLaconicioppidadiripuerut. ^^^ TntA/i/^gV otyjv o kaojTaoi , cujroi j[ 

DeindevcroAfopiusmaioremharumna- '' , ^.'(v '^ / ' ' . ^ 

uiumpartemdomumrcmilit, &:iplecum ,, , ,<, ,5 , , ^ \ 

duodecim Naupaclum iuit. Poftcaver6 =^^e5'"=^'C5tp''a*'^ cofctpiazti vt^^-^iMt, 
cum frequetes x\carnanij copias euocaflet, 

' Oi^Tl tVnLA/ircuntjiTOi/AiffKi^i^ 75 '»AJlo-ioii TWOTAE/tuai; ffili^sfecilia/ ^«(ri. -re j<5 A{^,u«vov, S/ouTtui^, 1(0(7))? ^^fe- 

lii/ifiBCiiwA/iTaAx^^icaStcn^TiptitaiTtJii ouyrW, ' Aa\ lifi- Aaajus «pjpu^HoStt^TKf ,t«7i;A/ii;a^'»f ,«p,uoay oo/ o^-l"*?!" 

■j^prieuii^^iiiTyivmMv SMMvi-Ti. ^ Bai/Ao,M4V<i;,« 'u^esCjSJoo;- t^a- a/i^OTipo/CTors A/^iri i^^twTi/Aiita^fflV/^n ^>i oWJaoSo^ 

•aTi,tuvihwt<JHi)]Ti'j%y\q,fhi>tJ\lju.mi,ei'S^i'p^ifmiKSfici(. cu/risi (MTrfiHV.Tin ^'ih li /u.K^iic^-r^iiJa.AxSil. 'ripj;- 

ar5Ao?re»vn'jii/.,u«T'i>tAA)i{'a3ja:wii'iif,iui'<fti(/«il4v. * Kii()b StSoDjniuiTisJ^acos/Soti^tiac^ot/ioiiTsc. '° OJ 'jtAi/1/it- 

«iiTt/flTtrfyU/Tt/Aiu/afO/f. ' PoAi/ft^ppwtStvTnjOTAu M ^-c?- pof )M{ /oAovon. " Hvat/7t/(l7i;f a9»;vo:yo/f. ''TSASipwfl 

Tipov. * Ovffivioi^jfivlavAiLuouiiw^v (iordiiav- ^" Ko/ ^«■9«pK<. " Kiit) esOTAOOTJinravliii? outjw <!%<.'■* Ta 

Tti(i(fopM3U:'^Ta}vcuntnst.Ci^i'f'>'^- Ko) tm;^ ?a,\o(ajiif ^'jB.Accayia.jyi^cUTt'? /ts^. ''E';E^'o;'ui/](''73r'a'5»)'irf.c. 

«f J*v/.t>i;^il<&(/]a*'7i t! «f7i/*»i;^«c^. iv;o; "3 7)iv/AH iinf a- ' Avatiiiraf J,M«7t;WOTC(, i}^is^i,Kci!j Kivraxii' tuit. cM^aAaV, 

P 4 ijS T H V C y D I D I 5 H I S T. 

qxtrijii-is-' ohia.S^.i. Kxj irqs -n vdic^ yT^AOeniadis bcllumintulit. Et cum nauibus 

^ ' >r r^A ,^ ^ ^ •/v''',/,r,^r,rAr c per AchcloumnauiErauit^&pcdeftrcsco- 

_ , ^^ s ' , I c . . ^ / \ pia-aiiruvaftabant. Sedcum 0f«/4d<c I le 

^.^ ^^p... C.5 4 0'^ ^^jn^e^^:- . T.P \^^ ^^^^ j^^^,^.^^^^ pcditarum quidcm di- 

/i^) 7n^ovetq>iyi(nViCUj'niO'?!^^oz(.<; haLi- mifit, ipfc vero in Leucadcm nauigauit, 

yji^hc, ^ "^Tr^Qaimv e« »t)£x)c?i' '"'^^'^^•/wVo?, fuisqj copiisin tcrram cxnauibusadNe- 

' ^'ctvi;/) J^ OtJ^(^%lfiTWi, c^ii>i -ni^^ qfd- "cum cxpofitis , dum fc recipit , cum ipfc, 

- / , ^ «f.f' ' 'o_ z p tumetiamparsqujedamciuscopiarumab 

j^at-u.3. ^ ^ r- ^ > ^ ^ -p /^^ il]iusregionismcolis,quiadopemluisl-e- 

^^v-mv^y^ (p^vjcJv Timv o\iy^v. x^ vc^^v rcndam vndiquc conuencrant, &:a pau- 

rxrarocayvvShi^ iV^ vg^^^^ * '"^7n>7fK&jaztv- cis quibufdammilitibusprxiidiariiscedi- 

Tt$ o/ <l^va\oL ^z^P^ Ti^ AhasLiXcov &>co- tur.Poftcavero Athenicnfcs,cumfuorum 

' '•■'vo^ JS. .,',,.- ^,-'. ^,,/7^0,' r> cadauera a Lcucadiis fidc publica inter- 

I ' /=i 4 ' »f7~ ' poutareccpillcnt,di(cclicrunt.Legative- 

'nifAi'TvA!^<^c,,r^iaQi,y o>cca)(..i^oi^cf.. r6Mitylcnx'orum,qminprimanaui[i;&/«r- 

xi^oLjfxovioi iimv oAvfATacL^i ■TO^{v«^,&7ro$ tam] mifli fucrant , qucmadmodum ipfis 

»1 010,^01 ^vjiifjcef;^! a.x.'^cm.\Tiiil'ii^ij(JV?^, Lacedxmonij dixerant.vt Olympiamve- 

l<^iU'ouZ^ £5 ^ lXvfA.7jkaui. ^^ oAvfA.- nircm , vt^cxtcri quoque focij illis auditis 

xr . /^",N 'Tr^j' 'f * confuItarctjOlympiamiueruntjrwa^/^ri^- 

Jri ^' \ / \ / . , 7?i)/«ifr//»/.JLratautcmOlympias,quaDo- 

'Gri V^ 1^^ w/Jx^-t/ ^c^cTiri^i' 2$ As^jjt^, ricus,Rhodns [/«Wy O/jw/^Mf^jiterum 

iiinv \sicL^ij * T 0/t4u)t5t^^$TBi$ eMnirj viccrat. cumq^ poft folennem illius fcfti 

vofjufM^ , J ai^Jlog^ ?^y^^aj^fj!moi , jyc) ^ J/^- cclcbrationem in colloquium veiiiflent, 

>i 7.\ ^ ' n' » - inhuncmodumverbafeccrunt. 

/.(op/jicTitJ;'. tVj ^o (5^Cp(5a/i4^ot? c* TOs in~ 

\r , ^? '^„_/ '^..} V.™>^,''.^ ^ MlTYLEN^ORVM C O N CI O. 

C''. r.' 'i^X'^ , "l ,fl' "^„.,Q,' /^ro,., ^" Inftitutiun, quodapudGrjecosmori- 

s , ,.r.,; ty ^^^K ["^useltreceptum. VinLaccdxmonij, fo- 

TK^, ^^^^y^ ^^un-vofxiQv-ni Sl e/) ^j- ciiq;,nos [;>ro^^] quidem nouimus. Qui 

^'^ TPczinz^^Ty <pl^o)v,' ^i^tq Yi-picvToi. cnim recipiuntillos , quiinbcllis deficiut, 

;^ C^ <t/»;c5« '"^'tt? ji d^icicni^v, ei TV^iiv &:priorcm focietatemreIinquunt,quate- 

r^i ^.vMu oi^ cl<Pic^/u^oi , i l<p dv ""5 '^^'^f^ M"-'^ vtilitatem ex iUis per- 

II ,_ , / „v n\ ~ ' »/ v cipiunt, r<?4/(?»«:5/'/A;ncharoshabcnt. Sed 

~/ ' , , ' ^ ^ c/ . \J( , cumiupenorum amtcoru proditorcsefie 

Ltoia.,aMTl7at?^i -n; 'ZiP^aTiLv k^ S)uva,- cxiltiment, [ eefdeK-ij improbos [effi ] du- 
^i,<Zir^<pctcH';'ri^^'fh^Kyfi/xnSifua.'\l^- ^. cnm.\oc!tOuj^f>erfequtmtur.'\ Atque hxc opi- 

df^yoi -^ -^c^cTMi-t^fjriv TE l i^^y.vc^oii chc "io non cik iniqua, [necarationeabhorrem,] 

.-i-i^.^' / ^'g « ^*^ , . ^- , fi&:ilIi,qLudcficiunt,&:ilIi,aquibusdcte- 

, \^ , ' -'- t , I, , r .V, ■, ctionemtaciuntinterlefintvoluntate,be- 

^iujy, nuop.id^oi vzs- MTy'^'^ TOii Hvoii cc(pi- ncuolentiaq; pares,&: [M/rco] aoparatu, ac 

qa./Mi<i. nszii >y T ciirrj-.^y )6, ^£t>;5 'Z^C^tbi', vmbus a^quales , nec vlla uiita deteaioms 
caufa fubiit. Quodinnobis,&:Athenienfibusnonfuit. Quamobrcmnecuiquamim- 
probi, [ac proJitGres^ciTc videamur,fi,cumpacis tcmpore ab ipfis honorifice trada- 
remur,in [hnu^s belli] periculis [nunc abij>fis] dcficimus. Primum cnim de iure, & virtute, 

£2f<4 oi/>©ejrtpA'p3au]3£jff)(p;^ii7to(owaAt<. ' Awa- C$t.Tnijoim ij^-num)i ai iM-wydwAfoi-rluu xpisivoiaji ^ hcLXi-' 

_^pai'j •UaTS^jifir.,!!. ' AOT^T^et/TOfTifJicstO^-uaTiXMa^tll, /<i(,t{5i'/(av,0OT,c£tJ,uilie<f «U/VKf /it^JjiTOSyaraa-ii/ciicroaTCf. 

«pjliSj .Ak4/, £«'a T5,)ai///JD;/«»o/, a.-7n7i)&utjwi.^./^.P. ° Auvtn 'ai^i&)ti(;^vi So^a..r\ KfKrig.o aojiitkoV. " AiaKfi- 

^ £Li OjUTtii^^itii 'Htpiaf^ici. ^ hUm tUu iopTLui]fj'^ -n l/o/ira] «'({/taii/TB. '" lOT(/tt Tw^f&J^ntiiiTtf ] c^o/c^Jj™ u? 

5rapsA5*iii-«dAi/,«57ro;. To,u )ta9<fii,«]<A<x;po7a)i;<A)/At)- onTjf 7it<j^ii'//uijf,/OTo5ti'HC</S7i!^icftiua,u«i7;;,.£],/e^»BAo/(3 

•yeAoiajj-nKJt^oLhcLioifitl ii){ffJia,oI^,o-nS)Ks>\cjg «rri7>i,tai,' mSiJjJCfMi 7» yvcjjuti Hsii f'A(<2, ioztf 4T) ,(a^" cu-n^Mv; ru 

Ti//iii/iXTBJ',07r J^aia '<I^2jii(jiAo!/^l,. 49^p//.4i'0/ n>/> «ff/ iftuiii/iui, '^ Zrneintif^jiuM^yi.iu^sypfTT^;, '*Mi)iA'T<a 

T>) iis'<rai,(S H Slwxfju; ajjr^ cU TitMa Sltipnvn^-TTfS (TV/jipifOVTi, ;^/pK<],ut)<A/( «'|t(^ -a^f «KaTKjvcJ , ■jiyii' dK^aaj ■\jsjf ■ng ^utd'- 

077/u;37iA«</:u/<ir/.oi,,C5t73/t^iic<ftz<'Jcp'p(i,^ii(<vi,oi/(ra!/', G 7i«5 «(■•,? '5"'7>ifSiroA(ajpi///ifi'/iiv,)/t^. '' T//<^iJ^ivo/ -L3!r' «i''? 1 

iiTii ?in'/.x/.x«_^va9:ii''='«0'C'<^^'?i'V0/-^i'(i?'3,S5''^'^i<'/^a- f/Jj^oi^/ifa^/iit^/ifAo^^OTr. ' ntS/ljb-re £/>,y£,'ot,]M<5Jg;vo/(i:.7n- 

yUi/itfX/DAUTtq.i^Q 73ASl,7Wf, iiTli 'ft MOfTIlf TOp0^l/3^o;,© &tjb 'rt <ftl(p;j<i,( tfifny^ctf ,sa<£5,(S/U)i ^^ lytX/O*' 71 (2 ro/»»- 

'5).^.lt^D0"'f,ini,K(Af<l{(ri/ffa'OTl'aa. K«S!n<Jf 'O WO^/tOVjOT £?<!! JiOi^.KMoI^ft^a^jJlOTMTn^ctpiTMVjbTKKa^liTHTBAfJtl^/iSg^TI» 

Ai>i,. 'TB5 JtJ^tJir.^-Wg^^C^O.TiJ! j2«'(F,5a^i'l'0t<,A6(5«(7B «t(IIJIlyU«9lt TiJf AOJPl/f <& /MihtitL iltllJ)l ilfuj^U. TV^fiiVmS 

tTlp-.ll'. El^M/oHHl^^^JKTjvjHJ^tU/ll/^OVTlt). ''XfipOt^li- ■3a,( UfjS^ nSJL^IC^ILi, 

yxwTUJjj li^ipifJM f n mlnjjiiim, <icm' «'tJ ■« k*mvs, •S»-